Kjell Tveter

13

Årsaksmekanismer ved Evolusjon

Jeg ser at kristne skribenter ofte tillegger Evolusjon evnen til å skape nye livsformer.. Før de hevder dette bør de forstå at de evolusjonære mekanismer neppe kan forklare oppkomsten til nytt liv.

Publisert: 9. jul 2018  /  966 visninger.

Årsaksmekanismer ved Evolusjon
 
Jeg ser at Evolusjon  er et tema som vedvarende omtales her på VD. Jeg ser også at naturvitenskap omtales som sikker sannhet. Siden Evolusjon er naturvitenskap, vil den ergo være sann. Jeg føler behov for å kommentere denne problemstillingen.
 
Naturvitenskap som sådan er materialistisk. Den hviler på det materialistiske syn at materie er alt som eksisterer, og som derfor er årsaken til alt. Denne materialismen regner med to årsaksmekanismer:
1. Tilfeldige reaksjoner mellom materie og energi.
2. Naturens regelmessighet og lovmessighet grunnet naturlover.
 
Det betyr at materialismen regner med at naturlige årsaker kan forklare hele vår virkelighet. Det materialistiske manifest slår fast at det er intet behov for å regne med en overnaturlig kraft. Gud avskrives. Kristne bør da legge merke til at materialister ikke gjør seg noen tanker om hvor naturlovene kommer fra. Sagt enkelt: Alle lover krever en lovgiver. Lover kommer ikke til av seg selv, heller ikke naturlover.
 
Jeg har ingen problemer med å akseptere at denne naturvitenskap kan forklare det vi kan kalle den døde natur. Vi kan stole på naturvitenskapen når den utaler seg om magnetisme, elektrisitet, gravitasjon, lysets hastighet, geologi, meteorologi osv. Men jeg er blitt skeptisk til om denne naturvitenskap kan forklare livet. Livet er vesensforskjellig fra død natur. Liv fødes, vokser, trenger energi, spiser, får unger, har et stoffskifte (metabolisme). Liv følger en plan, kan foreta valg, ser behov. Liv tar slutt. Død natur har ingenting av dette. Den store forskjellen mellom liv og ikke-liv er informasjon. Liv krever informasjon. Informasjon er en forutsetning for at liv kan bli til og å fortsette å eksistere. Alt liv vi kjenner til har DNA. Ikke -liv har ikke DNA. Det finnes ikke DNA i en stein. DNA er livets informasjonssentral. Jeg er personlig overbevist om at tilfeldige naturlige reaksjoner som følger naturens lovmessighet, ikke kan forklare livet. Liv har en helt annen dimensjon enn død natur.
 
Evolusjon har to årsaksmekanismer : Mutasjoner og naturlig seleksjon.


DNA er bygd opp av nukleinsyrer, fosfor og sukkerarten deoksyribose. Nukleinsyrene kan vi betrakte som livets bokstaver. DNA har utseende som en stige. Stigetrinnene utgjøres av to bokstaver. DNA hos mennesket danner en «stige» som er ca 2 meter lang.  Hos mennesket er det ca 3.2 milliarder slike stigetrinn i hver eneste celle vi har i kroppen. Og disse bokstavene må komme etter hverandre på én måte. De må danne riktig sekvens. Et enkelt eksempel: Flaske og flakse er to ord som består av de samme seks bokstaver, men fordi bokstavrekkefølgen er annerledes, blir meningen vesensforskjellig.

 

Litt mer om DNA. Vitenskapen kan ikke forklare hvordan det første DNA ble til. Det finnes ingen vitenskapelige fakta som viser at DNAs bokstaver kunne oppstå spontant på den tidlige jord. Det er heller ingen grunn til å anta at sukkerarten i DNA kunne bli til ved tilfeldighet. Naturvitenskapen kan derfor ikke forklare hvordan DNA ble til. Men en annen viktig ting: Denne vitenskap har heller ingen som helst forklaring på hvordan DNA kan inneholde informasjon.( Les gjerne denne setningen noen ganger til !!) Hvordan kan en rekke av nukleinsyrer inneholde livsnødvendig informasjon.....? Vi vet at all informasjon vi kjenner til, kommer fra en intelligent kilde. Men evolusjonsbiologer mener at DNAs informasjon er et resultat av tilfeldige prosesser over lang tid. De fornekter på det mest bestemte at DNAs informasjon kommer fra en intelligens. Det særdeles triste og alvorlige er at selv kristne kan mene det samme. Personlig betrakter jeg DNA som Guds Logos. Jeg mener og tror at det kun er Skaperen selv som kunne tilføre informasjon til DNA. Informasjon er abstrakt og ikke-fysisk. Derfor kan den ikke ha en fysisk årsak. Den må ha en mental årsak. Jeg er overbevist om at det er den beste forklaringen. Dessuten må (hos mennesket) alle disse 3.2 milliarder bokstaver følge ette hverandre på én måte for å kunne inneholde den korrekte informasjon som alle livets stoffskifte prosesser trenger. Jeg kjenner kristne vitenskapsmenn som mener at denne sekvensen av milliarder av DNA bokstaver er blitt til av seg selv i løpet av mange millioner år. Men det er en total umulighet. For å få riktig rekkefølge av bokstaver når hver av oss skriver en tekst, velger vi de rette bokstaver på tastaturet for at teksten skal være meningsfull. Valg er det bare en bevissthet som kan utføre. Tilfeldige reaksjoner er uten evne til å velge. Så jeg ser Guds aktivitet også her.
 
Mutasjoner er forandringer i rekkefølgen av bokstaver i DNA. Det kan komme en ny bokstav, en bokstav kan fjernes, og rekkefølgen kan også endres på andre måter. Evolusjonsbiologer mener at slike mutasjoner kan gi ny informasjon i DNA som kan forklare makroevolusjon..
 

Livets opprinnelse
kan ikke forklares ved disse to evolusjonære årsaksmekanismer. DNA må først eksistere for at mutasjoner kan inntre. Når ingen ting finnes, kan det heller ikke være noe å velge blant. Det betyr at naturvitenskapen har ingen vitenskapelig forklaring på hvordan liv kunne bli til av seg selv. Liv er noe langt større og høyere enn død natur. Det strider derfor mot all sunn fornuft å tro at liv kan komme fra død natur. Pasteur sa at liv kun kan komme fra liv. Hans aksiom er aldri blitt motbevist. Jeg mener den beste forklaring på livets opprinnelse er skapelse.
 
Livets mangfold.
Naturvitenskapen synes altså ikke å ha noen forklaring på livets opprinnelse. Hva så med livets utvikling og mangfold?
 
 Det er av grunnleggende betydning at vi kjenner til at evolusjon har to fundamentalt forskjellige betydninger: Mikroevolusjon er forandringer innen en art som gjør den skikket til å overleve når livsbetingelsene forandres. Arten som sådan endres altså ikke. Mikroevolusjon hos en spurv gir en spurv som er noe annerledes.
 
Med makroevolusjon forstår vi forandringer som fører til dannelse av en ny art. Makroevolusjon av fisk antar man således kan føre til krypdyr. Vi mennesker skal altså stamme fra apen. Man regner med at livet på land stammer fra livet i vann. Fisken Tiktaalik har noen store fremre finner som man mener kan ha utviklet seg til forlabber hos krypdyr. Gradvise forandringer over lang tid skulle så ha kunnet endre disse finnene. Darwin beskrev makroevolusjon slik. I dag vet vi imidlertid at alle nye strukturer i en organisme består av proteiner. Det er proteiner som bygger opp alle vev kroppen vår består av. Det betyr at makroevolusjon krever nydannelse av en stor rekke med proteiner.
 
Men da møter vi et problem: For at nye proteiner skal dannes, må det foreligge en oppskrift for dem i DNA. En slik oppskrift er det vi kaller et gen. Hvis DNA ikke inneholder oppskriften for nye proteiner, kan de rett og slett ikke bli til. Det er totalt umulig at de kan bli til uten  den rette informasjon i DNA. Og denne spesifiserte, nøyaktige og målrettede informasjon er det bare en intelligens som kan skape. Heller ikke her kommer vi utenom en intelligens som eksisterte før livet var til. Still deg selv spørsmålet: Hvordan i all verden kan DNA inneholde den helt nøyaktige informasjon til nye proteiner som skal ha en helt bestemt oppgave i en ny organisme, og som derfor må ha en helt bestemt kjemisk oppbygning hvis vi utelukker en intelligent årsak ?
 
Litt mer om proteinsyntese. Proteiner kunne ikke bli til på den prebiotiske jord. Proteiner dannes i en «fabrikk» som heter ribosom (den måler 23 manometer. Det går altså over 40.000 ribosomer på én millimeter). Så det første biologiske protein måtte dannes i et ribosom. Men dette ribosomet består av ca 50 proteiner. Så når det første protein skulle dannes, måtte det allerede eksistere (mer enn) 50 proteiner.  Et skikkelig høna eller egget problem. Igjen er det vanskelig å komme utenom en Skaper. Dessuten ligger ribosomene inne i celler som også består av mangfoldige proteiner.
 
Naturlig seleksjon endrer det som allerede eksisterer. Det er stadig flere og flere, selv evolusjonsbiologer, som forstår at naturlig seleksjon neppe makter å forklare makroevolusjon.
 
Hva så med mutasjoner ?
Rent teoretisk kan mutasjoner føre til makroevolusjon på to måter:
 
1. Mutasjoner under graviditet. Mutasjoner sent i fosterlivet gir enten ingen synlige forandringer, eller de fører til misdannelser uten at arten endres. Altså enten en katt eller en kattunge med misdannelser. For at makroevolusjon skal kunne skje må mutasjonene inntre tidlig i graviditeten, Men disse mutasjoner fører til så store forandringer at de er dødelige. 
Det betyr: Mutasjoner under graviditet kan neppe føre til makroevolusjon.
 
2. Mutasjoner i kjønnscellene (egg og/eller spermier).
Det er informasjonen i kjønnscellene som avgjør hvordan avkommet blir. Derfor likner vi som regel på foreldrene! Hvis slike mutasjoner skal føre til makroevolusjon, må de opptre i et stort antall. Dessuten må de være det som på fagspråket kalles koordinerte. Det vil si de må arbeide sammen. Nå viser det seg imidlertid at for å oppnå det tilstrekkelige antall slike koordinerte mutasjoner trenges det mange millioner år. Det betyr at tiden som er tilgjengelig er for kort til at det kan skje. Beregninger viser således at selv om det var 16 milliarder år til rådighet, ville det ikke være mulig at vi stammet fra sjimpansen.

 

Konklusjon:
Det betyr at det ikke finnes vitenskapelige begrunnelse for å anta at livets store mangfold beror på tilfeldige mutasjoner. Det betyr at det ikke finnes tilstrekkelig vitenskapelig evidens for at naturalistisk ikke-styrt makroevolusjon er en faktisk mulighet.
 
Noen avsluttende tanker:
De fleste som leser disse få linjer, vil sannsynligvis ikke ta denne informasjon til seg. Mange, også kristne, har bestemt seg for hva de skal mene, og de lar seg ikke påvirke av et annet syn- uansett hvor riktig og sold dette annerledes synet synes å være. Det får jeg bekreftet når jeg ser navnene på dem som er aktive skribenter.
Kristne er redd for Gud i hullene- «God of the gaps». Man våger ikke å angi Gud som forklaring på forhold i naturen, siden man kanskje en gang i fremtiden kan finne en naturlig forklaring. Men denne innstilling betyr at Gud ikke tillates å ha noen plass i naturen.( Les også denne siste setning noen ganger til !).  Det er det samme ateister mener. Da blir det ingen forskjell på hva kristne og ateister mener om naturen og biologien.
 
Mange kan mene at Gud styrer evolusjonen på den ene eller andre måten. Jeg har forsøkt å argumentere for og å vise at evolusjon krever tilførsel av ny informasjon. Det blir ganske enkelt ingen makroevolusjon uten tilførsel av ny informasjon. Men:  Naturlige reaksjoner kan ikke skape ny informasjon. Det er det bare en intelligens som kan. Ny spesifisert  informasjon i DNA er det bare en intelligens som kan gi. Mutasjoner gir en lang rekke med til dels alvorlige lidelser og sykdommer. De få tilfeller hvor man mener at mutasjoner kan gi fordelaktige resultater, fører alltid til at noe av DNAs informasjon tapes og blir borte. Dessuten kan de ikke danne grunnlag for makroevolusjon slik jeg har forsøkt å vise.

 

Mange kristne kan mene at det er litt skapelse og litt evolusjon.
Det er riktig for skapelse + mikroevolusjon.
Men det synes ikke mulig ut fra en vitenskapelig begrunnelse å mene at skapelse + makroevolusjon er mulig.
 
Personlig vil jeg anbefale at du som leser dette, gjør deg kjent med det synet som heter «Progressiv skapelse».  Jeg har et kapitel om det i boken «Livets Mysterium». På nettet finner du navnet Hugh Ross. Han er en av pionerene for dette synet på livet.
 
Mange kristne er fornøyde med å kunne angi at Gud må være til stede i evolusjonen. Men makroevolusjon har bare to årsaksmekanismer: Mutasjoner og Naturlig seleksjon. Men siden mutasjoner ikke kan  være en tilstrekkelig forklaring, heller ikke Naturlig seleksjon, hvorfor ikke da ta steget fullt ut og hevde at en skapende Intelligens er den som tilfører all den informasjon som er nødvendig for å forklare livets utvikling og mangfold............

Det er det som er hovedbudskapet til Intelligent Design- en vitenskapelig retning som mange innen kristenNorge synes å stille seg likegyldig eller antagonistisk til.............
 

12 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #301

Sigurd Eikaas

17 innlegg  5707 kommentarer

Publisert 8 måneder siden
Morten Andreassen. Gå til den siterte teksten.

Du kan f.eks begynne her

http://cshperspectives.cshlp.org/cgi/pmidlookup?view=long&pmid=30181195

Jeg kan ikke diskutere med en link. Du må forklare her på tråden hva "bevisene" består i.

Kommentar #302

Sigurd Eikaas

17 innlegg  5707 kommentarer

Publisert 8 måneder siden
Morten Andreassen. Gå til den siterte teksten.

Nei er det bred konsensus at liv IKKE har startet med DNA.

(og det har du fått lik på allerede)

Og hvorfor mener du at DNA ikke kan dannes ut fra naturlover ?

Jada, konsensus er tilfeldig biogenesis. Og siden alle forstår at en komplett, levende celle med dna og det hele ikke kan ha blitt til tilfeldig, så velger man seg en hypotese der livet startet som noe enklere. Og da er det jeg spør etter evidenser for denne påstanden. For hvis ikke det finnes evidenser for at det var slik det skjedde, så er disse påstandene ikke annet enn løse påstander og ønsketenkning. Det hjelper ikke at det er vitenskapsmenn som drømmer disse drømmene, det er fremdeles bare drømmer og eventyr.

Grunnen til at en levende celle ikke kan oppstå tilfeldig, er av samme grunn som at en datamaskin ikke kan oppstå tilfeldig. De har begge fysiske lover som vil motarbeide en slik tilfeldig tilblivelse. Blant annet vil mange prosesser være reversible. Uten intelligens får man ikke lagret et evt tilfeldig framskritt, og prosessene vil hele tiden gå tilbake til null igjen.

1 liker  
Kommentar #303

Sigurd Eikaas

17 innlegg  5707 kommentarer

Publisert 8 måneder siden
Morten Andreassen. Gå til den siterte teksten.
Du er en biologisk organisme, hvordan ble du til med de fire faktorene materiale, maskiner, energi, og know-how,

Plz forklar, det vil bli mye mer spennende enn blomster & bie versjonen.

Materiale er næringsstoffene, maskinene er den levende celle, energi kommer også som næringstoffer, og know-how/informasjonen ligger i dna-et.

1 liker  
Kommentar #304

Sigurd Eikaas

17 innlegg  5707 kommentarer

Publisert 8 måneder siden
Sigurd Eikaas. Gå til den siterte teksten.
Grunnen til at en levende celle ikke kan oppstå tilfeldig, er av samme grunn som at en datamaskin ikke kan oppstå tilfeldig. De har begge fysiske lover som vil motarbeide en slik tilfeldig tilblivelse. Blant annet vil mange prosesser være reversible. Uten intelligens får man ikke lagret et evt tilfeldig framskritt, og prosessene vil hele tiden gå tilbake til null igjen.

Henviser også til feks Tveters eksempel om protein-syntese, i åpningsinnlegget: 

Litt mer om proteinsyntese. Proteiner kunne ikke bli til på den prebiotiske jord. Proteiner dannes i en «fabrikk» som heter ribosom (den måler 23 manometer. Det går altså over 40.000 ribosomer på én millimeter). Så det første biologiske protein måtte dannes i et ribosom. Men dette ribosomet består av ca 50 proteiner. Så når det første protein skulle dannes, måtte det allerede eksistere (mer enn) 50 proteiner.

Og andre slike ting.  Både Tveter og Lund kan helt sikkert gi mange flere eksempler.

1 liker  
Kommentar #305

Sigurd Eikaas

17 innlegg  5707 kommentarer

Publisert 8 måneder siden
Stefan Bonkowski. Gå til den siterte teksten.
Egentlig er det du som sitter igjen med bevisbyrden

Alle høyteknoligiske duppedingser som vi med sikkerhet vet opprinnelsen til, er blitt til ved ID. Det finnes ingen evidenser for at en slik høyteknologisk duppedings kan bli til ved tilfeldighet. 

Den levende celle er i seg selv en høyteknologisk duppedings. Henviser i det tilfellet til proteinsyntesen.

Ellers vil det selvfølgelig være den parten som påstår at noe uvanlig har skjedd som har bevisbyrden. Hvis jeg kommer å påstår at jeg har sett en enhjørning, så er det vitterlig ikke du som da må bevise at så ikke er tilfelle. Bevisbyrden vil i det tilfelle selvfølgelig være min. 

Når det da gjelder tilfeldig abiogenese og ET, så er det dere som påstår unntak fra den regelen som vi vet gjelder i alle kjente tilfeller, - den om produksjonsfaktorene. Da er det selvfølgelig også dere som har bevisbyrden. 

Kommentar #306

Sigurd Eikaas

17 innlegg  5707 kommentarer

Publisert 8 måneder siden
Morten Andreassen. Gå til den siterte teksten.

Og du har ikke demonstrert eksistensen av IC.

Og som jeg har sagt tidligere, du kan ikke definere noe man ikke kjenner til et eksempel på IC.  

Hva er IC?

Kommentar #307

Stefan Bonkowski

0 innlegg  728 kommentarer

Eksempler

Publisert 8 måneder siden
på kjemiske reaksjoner,basert på naturlover,som viser hvordan pre-biotiske prosesser kan ha ført til den første spiren til liv.(Det finnes ganske mange andre i tilegg)Puriner og Pyrimidiner
Til nå  har forskerne tenkt at de to klassene av nukleotider må ha blitt laget separat og under gjensidig uforlikelige forhold. Denne studien er den første som viser at både puriner og pyrimidiner kan dannes fra et felles forløpermolekyl som eksisterte før livet begynte.


Proto-RNA Baser


RNA-basene kan ha utviklet seg fra et par molekyler forskjellig fra basene vi har i dag. Denne teorien ser stadig mer attraktiv ut, da Georgia Tech-gruppen var i stand til å oppnå effektiv, nøyaktig selvmontering i vann med små molekyler som ligner grunnlaget for RNA. Disse "proto-RNA-basene" samler seg spontant i lineære stablere med genlengder, noe som tyder på at genene i livet kunne ha blitt startet fra disse eller lignende molekyler.
Hvordan den genetiske koden utviklet seg i to forskjellige stadier for å hjelpe primordiale kjemikalier utvikle seg til celler.:


Eksperimenter viser hvordan polariteten til aminosyrer endres konsekvent over et vidt temperaturområde på måter som ikke vil forstyrre de grunnleggende forholdene mellom genetisk koding og proteinfolding, sier Wolfenden, professor i biokjemi og biofysikk. Dette var viktig for å etablere fordi når livet først ble dannet på jorden, var temperaturen varmt, sannsynligvis mye varmere enn de er nå eller da de første plantene og dyrene ble etablert.
 
En rekke biokjemiske eksperimenter med aminosyrer utført i Wolfendens laboratorium viste at to egenskaper - størrelser og polariteter av aminosyrer - var nødvendige og tilstrekkelige for å forklare hvordan aminosyrene oppførte seg i foldede proteiner og at disse relasjonene også holdt seg på høyere temperaturer på jorden for 4 milliarder år siden.
 
Det andre PNAS-papiret, ledet av Carter, viser hvordan enzymer som kalles aminoacyl-tRNA-syntetaser, gjenkjente overføring av ribonukleinsyre eller tRNA. Disse enzymer oversetter den genetiske koden.
 
"Tenk på tRNA som adapter," sa Carter. "Den ene enden av adapteren bærer en bestemt aminosyre; den andre enden leser den genetiske blåkopien for den aminosyren i "messenge"r RNA. Hver syntetase samsvarer med en av de tjue aminosyrene med sin egen adapter, slik at den genetiske blåkopien i "messenger" RNA gjør det riktige proteinet hver gang.


Til mer det forskes til flere funn og forklaringer finner man.Når en begynner å legge sammen alle detaljer fra de forskjellig oppdagelser.Fra enkle selvreplikerende molekyler til tRNA ,pre-biotisk form for cellevegger,venstrevridde aminosyrer,sukkerarter og helt grunleggende andre molekyler.

Hva tyder dette på? At det fortsatt er helt umulig uten en intelligens,eller at det faktisk kan ha skjedd pga. de naturlige  forholdene?

Kommentar #308

Stefan Bonkowski

0 innlegg  728 kommentarer

Life’s First Molecule Was Protein

Publisert 8 måneder siden

Vi får vente på det endelige resultatet fra disse forskerne.Stemmer hypotesen har en svaret på problemet med å forstå hvordan proteiner kom til.

Ken Dill and Elizaveta Guseva of Stony Brook University in New York, together with Ronald Zuckermann of the Lawrence Berkeley National Laboratory in Californi

Kommentar #309

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Publisert 8 måneder siden
Morten Andreassen. Gå til den siterte teksten.
Og grunnen for at JEG bryr meg om evo.t har INGENTING med ateisme. Likevel bitcher du i øst og vest om ateisme og evt.t

Det er jo overtydelig at du har vansker med å forstå en tekst slik du vrangleser.

Kommentar #310

Stefan Bonkowski

0 innlegg  728 kommentarer

Denne

Publisert 8 måneder siden

argumentasjonen du bruker, der du sammenligner menneskeskapte "duppedingser" med levende organismer,holder ikke.

Hvordan vurderer du hvilke duppedingser som er skap av en intelligens?Hvordan kan en sammenligne de med livet forøvrig.Ingen av de duppedingsene har evnen til å formere seg,har de?

Kommentar #311

Sigurd Eikaas

17 innlegg  5707 kommentarer

Publisert 8 måneder siden
Stefan Bonkowski. Gå til den siterte teksten.
Vi får vente på det endelige resultatet fra disse forskerne.

Jeg har ikke så mye kompetanse at jeg vil begi meg ut på noe detaljert motinnlegg mot din #137. Kanskje Lund eller Tveter ønsker å kommentere?

Noen problemer som jeg kan nevne, er imidlertid for det første at alle disse prosessene som de henviser til, kun er små delprosesser i dannelsen av en levende celle. Med andre ord er de fremdeles ikke en gang i nærheten av å skape en levende celle

Videre, - alle disse prosessene har skjedd i menneskeskapte miljøer. Man har med andre ord brukt know-how om hva som må til for at disse prosessene skal skje. På samme måte som når man lager såpe eller kunstgjødsel.

Videre, -"uendelig" mange prosesser under dannelsen av en levende celle vil være reversible. Feks vil aminosyrer som binder seg sammen avgi vann, og hvis dette vannet ikke blir fjernet, så vil prosessen stanse. Tilføres vann, så vil bindingen løse seg opp.

"Uendelig" mange prosesser vil ha måtte skjedd nøye koordinert og i nøyaktig riktig rekkefølge. 

Osv.

For å ta en sterkt forenklet illustrasjon: Om man hadde et hav med bokstaver flytende rundt, så ville man kanskje kunne se at noen av de bokstavene som ble skyllet på land, av og til ble liggende i en tilfeldig rekkefølge. Men man ville likevel aldri i evighet sett at de dannet teksten i et leksikon. Og om man av og til mot formodning skulle få deler av teksten, så ville denne teksten være ødelagt av naturkreftene igjen, lenge før en ny del av teksten tilfeldig hadde dannet seg. Osv.

Forskerne er med andre ord ikke en gang i nærheten av å framstille en levende celle.

Jeg må innrømme at jeg undres over denne nesten "fanatiske" viljen til å kaste all logikk og all rasjonell og prinsipiell tenkning overbord, for å bevise noe som per definisjon er umulig. Og jeg kan ikke annet enn å konkludere med at dette ikke egentlig handler om vitenskap, men om tro og livssyn. 

Kommentar #312

Sigurd Eikaas

17 innlegg  5707 kommentarer

Publisert 8 måneder siden
Stefan Bonkowski. Gå til den siterte teksten.
Denne Publisert 37 minutter siden Svar til Sigurd Eikaas. Gå til kommentaren.

argumentasjonen du bruker, der du sammenligner menneskeskapte "duppedingser" med levende organismer,holder ikke.

En levende celle er en høyteknologisk duppedings helt på høyde med, - ja enda mye mer kompleks, - enn noen menneskeskapte duppedingser.

Så hva er den prinsipielle forskjellen mellom en menneskeskapt duppedings og en levende celle, som gjør at den levende celle skal kunne dannes tilfeldig, i motsetning til en menneskeskapt duppedings?

Kommentar #313

Stefan Bonkowski

0 innlegg  728 kommentarer

Proto-RNA

Publisert 8 måneder siden

Nå viser jo nyere forskning at slike kan utmerket dannes i vann.

Nå er ikke jeg heller spesialist på abiogenese,men en god del kunnskap har jeg opparbeidet meg.

Kan jeg foreslå to forelesninger av 

Jack Szostak fra(Harvard/HHMI)

De er fra 2012,så helt oppdaterte er de ikke.Men de viser hvordan de forskjellige kjemiske forbindelsene fantes og tildels også finnes i dag pga kjemiske og fysiske lover.


https://www.youtube.com/watch?v=PqPGOhXoprU


https://www.youtube.com/watch?v=CJ5jh33OiOA

Kommentar #314

Morten Andreassen

2 innlegg  235 kommentarer

Publisert 8 måneder siden
Sigurd Eikaas. Gå til den siterte teksten.
Jeg kan ikke diskutere med en link. Du må forklare her på tråden hva "bevisene" består i.

Du spurte om dokumentasjon, jeg gir deg en oversikt. At du ikke gidder å lese er ikke mitt problem.

Om jeg skiver noe i enkel klartekst i en post (som jeg har gjordt mange ganger), ber du meg bare dokumentere så da er vi like langt. Det at du nå ikke gidder å lese dokumentasjon vil du vel benytte i en påstand om at du ikke har fått noen.

Kommentar #315

Morten Andreassen

2 innlegg  235 kommentarer

Publisert 8 måneder siden
Sigurd Eikaas. Gå til den siterte teksten.
Og siden alle forstår at en komplett, levende celle med dna og det hele ikke kan ha blitt til tilfeldig, så velger man seg en hypotese der livet startet som noe enklere.

Hvorfor kan ikke liv startet med noe simplere enn hva vi ser i dag ?

Kommentar #316

Morten Andreassen

2 innlegg  235 kommentarer

Publisert 8 måneder siden
Sigurd Eikaas. Gå til den siterte teksten.
Henviser også til feks Tveters eksempel om protein-syntese, i åpningsinnlegget: 

Som er FULLSTENDIG irrelevant i en abiogenese sammenheng.

INGEN (innen vitenskapen i alle fall) påstår at liv kan ha blitt dannet slik. At du og Tveter "argumenter" mot dette er meningsløst, dere bjeffer mot en stråmann.

3 liker  
Kommentar #317

Tore Olsen

21 innlegg  5415 kommentarer

Den aktive motarbeidelse har sitt opphav fra før begynnelsen

Publisert 8 måneder siden

Fra tidenes morgen har Gud gjort sitt vesen synlig og tilgjengelig for menneskene. Fra tidenes morgen har menneskene avvist den synlige og tilgjengelig Gud og laget seg egne varianter, avguder. Det mest aktive avguderiet er selvfølelig å bruke vitenskapen som "evidens" for eget tro.

2 liker  
Kommentar #318

Tore Olsen

21 innlegg  5415 kommentarer

Gud aldri eksistert?

Publisert 8 måneder siden
Morten Andreassen. Gå til den siterte teksten.
Hvorfor kan ikke liv startet med noe simplere enn hva vi ser i dag ?

Fordi det har en intelligent hensikt. Noe simplere enn det vi har i dag er hensiktsløst. Det er også årsaken til at ateistenen har dannet en felles -isme, en antitese om livets hensikt.

Ved å angripe det intelligente og hensiktsmessige skaperverket, forsvinner årsaken til at liv oppstår, annet enn av seg selv - uten mål, mening, årsak eller hensikt. Ergo Gud er død, enn si - har aldri eksistert

Abrahams bok, kap. 3

Abraham lærer om solen, månen og stjernene ved hjelp av urim og tummim — Herren åpenbarer åndenes evige natur for ham — Han lærer om det førjordiske liv, om forutbeskikkelse, om skapelsen, om valg av en Forløser og om menneskets annen prøvestand.

1 Og jeg, Abraham hadde urim og tummim som Herren min Gud hadde gitt meg i kaldeernes Ur.

2 Og jeg så stjernene, at de var meget store og at en av dem var nærmest Guds trone, og det var mange store som var nær den.

3 Og Herren sa til meg: Disse er de styrende stjerner, og navnet på den store er Kolob fordi den er nær meg, for jeg er Herren din Gud. Jeg har satt denne til å styre alle dem som tilhører den samme orden som den på hvilken du står.

4 Og Herren sa til meg ved urim og tummim at Kolob var på Herrens vis med hensyn til sine tider og årstider og omdreininger — at én omdreining var én dag for Herren etter hans tidsregning, som er ett tusen år ifølge den tidsregning som er gitt den planet på hvilken du står. Dette er Herrens tidsregning ifølge Kolobs tidsregning.

5 Og Herren sa til meg: Den planet som er det mindre lys — mindre enn det som er satt til å råde over dagen, ja, til å råde over natten — er over eller større enn den du står på hva tidsregning angår, for den beveger seg i en orden som er mer langsom. Dette er på sin plass fordi den befinner seg over den jord på hvilken du står, derfor har ikke dens tidsregning så mange dager og måneder og år.

6 Og Herren sa til meg: Abraham, disse to kjensgjerninger eksisterer, se, dine øyne ser det, det er gitt til deg å kjenne tidsregningene og den fastsatte tid, ja, den tid som er fastsatt for den jord på hvilken du står, og den fastsatte tid for det større lys som er satt til å råde over dagen og den fastsatte tid for det mindre lys som er satt til å råde over natten.

7 Nå er den fastsatte tid for det mindre lys lenger hva tidsregning angår enn tidsregningen for den jord på hvilken du står.

8 Og hvor disse to kjensgjerninger eksisterer, skal det være enda en kjensgjerning over dem, det vil si, det skal finnes en annen planet hvis tidsregning er enda lenger.

9 Og således skal én planets tidsregning være over en annens inntil du kommer nær Kolob, denne Kolob er etter Herrens tidsregning, denne Kolob er plassert nær Guds trone for å styre alle de planeter som tilhører den samme orden som den på hvilken du står.

10 Og det er gitt deg å vite den fastsatte tid for alle stjerner som er satt til å gi lys, inntil du kommer nær Guds trone.

11 Således talte jeg, Abraham, med Herren ansikt til ansikt likesom et menneske taler med et annet, og han fortalte meg om sine henders gjerninger.

12 Og han sa til meg: Min sønn, min sønn (og hans hånd var utrakt), se jeg vil vise deg alle disse. Og han la sin hånd på mine øyne, og jeg så hans henders gjerninger, og de var mange, og de ble mangfoldiggjort for mine øyne, og jeg kunne ikke se noen ende på dem.

13 Og han sa til meg: Dette er Sjineha som er solen. Og han sa til meg: Kokob, som er stjerne. Og han sa til meg: Olea som er månen. Og han sa til meg: Kokaubeam, som betyr stjerner eller alle de store lys som var på himmelhvelvingen.

14 Og det var om natten Herren talte disse ord til meg: Jeg vil gjøre deg tallrik og din ætt etter deg, likesom disse, og hvis du kunne telle sandkornene, ville du se hvor tallrik din slekt skal bli.

15 Og Herren sa til meg: Abraham, jeg viser deg disse ting før dere drar inn i Egypt, så dere kan forkynne alle disse ord.

16 Hvis to ting eksisterer og den ene er over den andre, skal det være større ting over dem. Kolob er derfor den største av alle de Kokaubeam som du har sett, fordi den er nærmest meg.

17 Nå, hvis det finnes to ting, den ene over den andre, og månen er over jorden, da kan det hende at en planet eller en stjerne kan være over den, og det er ikke noe som Herren din Gud beslutter i sitt hjerte at han vil gjøre, uten at han gjør det.

18 Men likesom han skapte den større stjerne, slik er det også om det er to ånder og den ene er mer intelligent enn den andre, likevel har disse to ånder, selv om den ene er mer intelligent en den andre, ingen begynnelse, de eksisterte før, de skal ikke ha noen ende, de skal eksistere heretter, for de er gnolaum eller evige.

19 Og Herren sa til meg: Disse to kjensgjerninger eksisterer at det er to ånder, den ene er mer intelligent enn den andre, og det skal være en annen som er mer intelligent enn dem. Jeg er Herren din Gud, jeg er mer intelligent enn dem alle.

20 Herren din Gud sendte sin engel for å fri deg ut av hendene på Elkenas prest.

21 Jeg bor midt iblant dem alle, derfor har jeg nå kommet ned til deg for å fortelle deg om mine henders gjerninger hvori min visdom overgår dem alle, for jeg regjerer oppe i himmelen og nede på jorden i all visdom og klokskap over alle de intelligenser dine øyne har sett fra begynnelsen. Jeg kom ned i begynnelsen midt blant alle de intelligenser du har sett.

22 Nå hadde Herren vist meg, Abraham, de intelligenser som var organisert før verden ble til, og blant alle disse var det mange av cde edle og store.

23 Og Gud så disse sjeler at de var gode, og han sto midt iblant dem, og han sa: Disse vil jeg gjøre til mine fyrster, for han sto blant dem som var ånder, og han så at de var gode, og han sa til meg: Abraham, du er en av dem, du var utvalgt før du ble født.

24 Og det sto en iblant dem som var Gud lik, og han sa til dem som var med ham: Vi vil gå ned, for det er rom der, og vi vil ta av disse elementer, og vi vil skape en jord hvorpå disse kan bo,

25 og vi vil prøve dem ved dette for å se om de vil gjøre alt som Herren deres Gud befaler dem,

26 og de som holder sin første prøvestand skal forøkes, og de som ikke holder sin første prøvestand, skal ikke få herlighet i det samme rike med dem som holder sin første prøvestand. Og de som holder sin bannen prøvestand, skal forøkes i cherlighetevindelig og alltid.

27 Og Herren sa: Hvem skal jeg sende? Og en svarte lik Menneskesønnen: Her er jeg, send meg. Og cen annen svarte og sa: Her er jeg, send meg. Og Herren sa: Jeg vil sende den første.

28 Og den andre ble vred og holdt ikke sin første prøvestand, og på den dag fulgte mange etter ham.

Kommentar #319

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Subsidiært:

Publisert 8 måneder siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.
Det er også årsaken til at ateistenen har dannet en felles -isme, en antitese om livets hensikt.

Ateisten innser at han er en mikrobe på appelsinen, og som sådan bør han være forsiktig med å postulere kunnskap om frukthagens store sannheter.

Kommentar #320

Marianne Solli

17 innlegg  1547 kommentarer

Publisert 8 måneder siden

Er det ikke slik at denne abiogenesen (livs oppståelse av uorganisk stoff), eller fra en guds skapelse av liv har lite eller ingen ting å gjøre med evolusjonen, eller har jeg misforstått dette?

1 liker  
Kommentar #321

Sigurd Eikaas

17 innlegg  5707 kommentarer

Publisert 8 måneder siden
Stefan Bonkowski. Gå til den siterte teksten.
Nå viser jo nyere forskning at slike kan utmerket dannes i vann.

Hva henviser du til når du skriver "slike"?

Kommentar #322

Sigurd Eikaas

17 innlegg  5707 kommentarer

Publisert 8 måneder siden
Morten Andreassen. Gå til den siterte teksten.
Sigurd Eikaas. Gå til den siterte teksten.
Jeg kan ikke diskutere med en link. Du må forklare her på tråden hva "bevisene" består i.

Du spurte om dokumentasjon, jeg gir deg en oversikt. At du ikke gidder å lese er ikke mitt problem.

Hvorfor vil du ikke forklare her på tråden hva "bevisene" dine består i?

Kommentar #323

Tore Olsen

21 innlegg  5415 kommentarer

Tillater meg en kommentar, Marianne

Publisert 8 måneder siden
Marianne Solli. Gå til den siterte teksten.
Er det ikke slik at denne abiogenesen (livs oppståelse av uorganisk stoff), eller fra en guds skapelse av liv har lite eller ingen ting å gjøre med evolusjonen, eller har jeg misforstått dette?

Du har rett i at ET, evolusjonsteorien, ikke forklarer livets opprinnelse, bare dets utvikling.

Ateistene vil gjerne at livet har oppstått uten en Guds innflytelse, eller av intelligent årsak, de troende derimot finner både livets opprinnelse og dets utvikling som villet, med en vis hensikt.

Ser vi på disse to bevegelser slik:

1. Ateister - med så mye som mulig av evidens for hensiktsløs og tilfeldig liv, dernest evig død. Vitenskapen som bakgrunn.

2. Troende - med hellig skrift og åpenbaring som årsak til kunnskapen om Gud og livets hensikt og dernest evig liv.

- så ser vi hvorfor engasjementet er så kraftig og motstridende. Rent logisk hvem vil være ateist når man forventer evig død? Da er man realistisk, mener de. De oppfatter de som tror som leve i en illusorisk verden. Gudstro er heroin for folket.

Personlig har jeg vitnesbyrd fra Gud selv, om Gud selv. Bevis det, sier ateisten, ok er mitt svar. Lev, tro og be som jeg har gjort - da vil du få svar, om du er oppriktig. Hittil har ikke noen ateister fulgt opp den invitasjonen.

2 liker  
Kommentar #324

Sigurd Eikaas

17 innlegg  5707 kommentarer

Publisert 8 måneder siden
Morten Andreassen. Gå til den siterte teksten.
Hvorfor kan ikke liv startet med noe simplere enn hva vi ser i dag ?

Når vitenskapen påstår at liv kan ha startet som noe simplere enn det liv vi finner i dag, så er det en nettopp bare en påstand, så lenge de ikke beviser det. Påstanden har med andre ord null vitenskapelig verdi, og er derfor i virkeligheten bare en drøm eller et luftslott som de har kommet på av egen fantasi for å kunne "sannsynliggjøre" sin hovedpåstand, - sin egentlige drøm, sitt egentlige luftslott, - en tilfeldig abiogenese.

Kommentar #325

Sigurd Eikaas

17 innlegg  5707 kommentarer

Publisert 8 måneder siden
Morten Andreassen. Gå til den siterte teksten.
Sigurd Eikaas. Gå til den siterte teksten.
Henviser også til feks Tveters eksempel om protein-syntese, i åpningsinnlegget: 

Som er FULLSTENDIG irrelevant i en abiogenese sammenheng.

INGEN (innen vitenskapen i alle fall) påstår at liv kan ha blitt dannet slik.

Når vitenskapen påstår at livets proteiner har oppstått tilfeldig, så må de bevise at dette kan ha skjedd. Forekomst av venstrevridde aminosyrer er ikke bevis.

Kommentar #326

Stefan Bonkowski

0 innlegg  728 kommentarer

Slike=

Publisert 8 måneder siden

Proto-RNA

Kommentar #327

Sigurd Eikaas

17 innlegg  5707 kommentarer

Publisert 8 måneder siden
Marianne Solli. Gå til den siterte teksten.
Er det ikke slik at denne abiogenesen (livs oppståelse av uorganisk stoff), eller fra en guds skapelse av liv har lite eller ingen ting å gjøre med evolusjonen, eller har jeg misforstått dette?

Det er riktig at man skiller mellom abiogenese og evolusjon, da den påståtte utviklingen/evolusjonen fra enkle organismer til komplekse, jo først kan ha startet etter at den første enkle organismen skal ha oppstått, dvs etter at abiogenesen skal ha skjedd.

1 liker  
Kommentar #328

Stefan Bonkowski

0 innlegg  728 kommentarer

Hvor

Publisert 8 måneder siden

kompleks en gjenstand er, sier ingenting om den er designet eller ikke.

Alt det vi mener og forstår er designet av en intelligens måler vi opp mot det som finnes naturlig.Hvordan kan en finne en slik kontrast for  levende organismer?


Kommentar #329

Stefan Bonkowski

0 innlegg  728 kommentarer

Vitenskapen

Publisert 8 måneder siden

påstår ikke at proteiner oppstod tilfeldig.Om du mener det ,kan du ikke ha mye kjennskap til forskningen innenfor abiogenese.

Kommentar #330

Sigurd Eikaas

17 innlegg  5707 kommentarer

Publisert 8 måneder siden

Nå var det levende celler jeg snakket om.

Kommentar #331

Floris Groesz

0 innlegg  14 kommentarer

Publisert 8 måneder siden
Sigurd Eikaas. Gå til den siterte teksten.
Når vitenskapen påstår at liv kan ha startet som noe simplere enn det liv vi finner i dag, så er det en nettopp bare en påstand, så lenge de ikke beviser det. Påstanden har med andre ord null vitenskapelig verdi, og er derfor i virkeligheten bare en drøm eller et luftslott som de har kommet på av egen fantasi for å kunne "sannsynliggjøre" sin hovedpåstand, - sin egentlige drøm, sitt egentlige luftslott, - en tilfeldig abiogenese.

Det finnes svært mange fossiler som gjør det sannsynlig at det fantes kun simple livsformer (prokaryoter) for 3.5 billion år tilbake. Så kom eukaryotene, og etter hvert flercellete organismer og gjennom tiden har livet blitt mer kompleks.

Dette er vitenskapelige observasjoner, ikke bare en påstand.

Abiogenese er ikke en del av evolusjonsteorien.

1 liker  
Kommentar #332

Sigurd Eikaas

17 innlegg  5707 kommentarer

Publisert 8 måneder siden
Stefan Bonkowski. Gå til den siterte teksten.
Hvor Publisert 13 minutter siden Svar til Sigurd Eikaas. Gå til kommentaren.

kompleks en gjenstand er, sier ingenting om den er designet eller ikke.

For meg er det rasjonelt å mene at man blant annet kan gjenkjenne ID når det inneholder informasjon for hvordan et mål kan oppnås.

Kommentar #333

Sigurd Eikaas

17 innlegg  5707 kommentarer

Publisert 8 måneder siden
Stefan Bonkowski. Gå til den siterte teksten.
Vitenskapen Publisert 6 minutter siden Svar til Sigurd Eikaas. Gå til kommentaren.

påstår ikke at proteiner oppstod tilfeldig.

Alternativet er jo at de oppsto pga teleologi. Og jeg trodde det var min påstand?

Kommentar #334

Sigurd Eikaas

17 innlegg  5707 kommentarer

Publisert 8 måneder siden
Floris Groesz. Gå til den siterte teksten.

Det finnes svært mange fossiler som gjør det sannsynlig at det fantes kun simple livsformer (prokaryoter) for 3.5 billion år tilbake. Så kom eukaryotene, og etter hvert flercellete organismer og gjennom tiden har livet blitt mer kompleks.

Dette er vitenskapelige observasjoner, ikke bare en påstand.

Påstanden iflg Andreassen, er så vidt jeg forstår, at den første levende celle var enda enklere enn dagens prokaryoter.

Kommentar #335

Stefan Bonkowski

0 innlegg  728 kommentarer

Nok en gang

Publisert 8 måneder siden

virker det som om du mangler en del kunnskap om dette.

Et av hovedstudiene innenfor dette fagfeltet går nettopp på hvordan proteiner ble til.Der er flere hypoteser som det forskes på.


Kommentar #336

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

observasjon og ønsketenking

Publisert 8 måneder siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.
Ateistene vil gjerne at livet har oppstått uten en Guds innflytelse, eller av intelligent årsak, de troende derimot finner både livets opprinnelse og dets utvikling som villet, med en vis hensikt.

Gud har ingen plass i naturvitenskapen; ikke på grunn av ønsketenking, men fordi han ikke er observerbar.

Hvis Gud skulle finne på å gi seg til kjenne, vil naturvitenskapen, ikke motvillig, måtte ta ham med i beregningen.

2 liker  
Kommentar #337

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Ingen misforståelse

Publisert 8 måneder siden
Marianne Solli. Gå til den siterte teksten.
Er det ikke slik at denne abiogenesen (livs oppståelse av uorganisk stoff), eller fra en guds skapelse av liv har lite eller ingen ting å gjøre med evolusjonen, eller har jeg misforstått dette?

Nei, du har rett. Og det er nettopp dette som er grunnen til at vi finner biologer også blant troende mennesker.

1 liker  
Kommentar #338

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

ikke verst

Publisert 8 måneder siden
Floris Groesz. Gå til den siterte teksten.
sannsynlig at det fantes kun simple livsformer (prokaryoter) for 3.5 billion

Ikke verst med tanke på at universet trolig er 13,8 mrd år gammelt.

Kommentar #339

Morten Andreassen

2 innlegg  235 kommentarer

Publisert 8 måneder siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.
Fordi det har en intelligent hensikt.

Hvorfor er DU fritatt for all form av bevis førsel.

Du har ingen holdepunkter for en slik påstand.

1 liker  
Kommentar #340

Marianne Solli

17 innlegg  1547 kommentarer

Takk

Publisert 8 måneder siden

til Tore, Sigurd og Gjermund! Da har jeg i alle fall fått inn noe lærdom. :-)

Kommentar #341

Morten Andreassen

2 innlegg  235 kommentarer

Publisert 8 måneder siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.

Nei, du har rett. Og det er nettopp dette som er grunnen til at vi finner biologer også blant troende mennesker.

Men henblikk på abiogense og evolusjon er jeg enig, 

Men jeg har enda tilgode å høre om noen religiøse som oppgir dette som grunnen for sin religion.

Det er plenty av høyt anerkjente forskere som her religiøs men likevel driver forskning innen evolusjon og evo.t,

Det er også mange av den vanlige mannen i gata som ikke ser problemet med de to.

Selv paven ser ikke problemet, han er da tross alt gud representant her.

1 liker  
Kommentar #342

Morten Andreassen

2 innlegg  235 kommentarer

Publisert 8 måneder siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.

Ikke verst med tanke på at universet trolig er 13,8 mrd år gammelt.

En oversettelses feil ?

En amerikansk billion er ikke det samme som en norsk en.

Kommentar #343

Sigurd Eikaas

17 innlegg  5707 kommentarer

Publisert 8 måneder siden
Stefan Bonkowski. Gå til den siterte teksten.
Et av hovedstudiene innenfor dette fagfeltet går nettopp på hvordan proteiner ble til.Der er flere hypoteser som det forskes på.

Når skal det gå opp for dere at det hele er vrøvl og svada? At selve ideen om en tilfeldig abiogenese er irrasjonell og at den går mot all vitenskapelig kunnskap? At det forskerne prøver på derfor bare er dårskap?  Toskeskap?

1 liker  
Kommentar #344

Morten Andreassen

2 innlegg  235 kommentarer

Publisert 8 måneder siden
Sigurd Eikaas. Gå til den siterte teksten.
Nå var det levende celler jeg snakket om.

Du har aldri definert hva som kan betegnes som liv.

f.eks må all liv være celler ?

Kommentar #345

Morten Andreassen

2 innlegg  235 kommentarer

Publisert 8 måneder siden
Sigurd Eikaas. Gå til den siterte teksten.
Når skal det gå opp for dere at det hele er vrøvl og svada? At selve ideen om en tilfeldig abiogenese er irrasjonell og at den går mot all vitenskapelig kunnskap? At det forskerne prøver på derfor bare er dårskap?  Toskeskap?

Det spiller ingen rolle hvor mange ganger du kommer med påstandene, det gir deg ikke rett.

At du ikke liker abiogenese og evolusjon / evo.t eller vitenskap generelt gir deg ikke myndighet til å diktere hva vitenskap er og ikke er. 

"argumenter" som vrøl får deg bare til å virke useriøs. 

Kommentar #346

Stefan Bonkowski

0 innlegg  728 kommentarer

Vrøvl og svada

Publisert 8 måneder siden

Det var litt av et argument.

Hva mener du med at dette går mot all vitenskapelig kunnskap?

Vet du mer om abiogenese forskningen enn de spesialistene som arbeider med dette?


Kommentar #347

Tore Olsen

21 innlegg  5415 kommentarer

Boblen

Publisert 8 måneder siden
Morten Andreassen. Gå til den siterte teksten.

Hvorfor er DU fritatt for all form av bevis førsel.

Du har ingen holdepunkter for en slik påstand.

Fordi beviset er gitt meg av Gud selv, det fritar meg fra å bevise noe som helst. Jeg kan bare holde kjeft og overlate deg til deg selv. Da må du vente til du dør. Da er låst inn i din vrangforestilling resten av ditt liv. Så å fortelle deg at Gud har skapt altet er en barmhjertighetshandling.

Hvor er din bevisførsel for at universet har oppstått av seg selv, uten intelligent påvirkning?

At noe forskes på, betyr ikke at det som det forskes på eksisterer. Krampeaktige henvisninger til forskning, anvendes som evidens. Det er å misbruke vitenskapen for å hevde en mening det ikke er vitenskapelig hold i.

1 liker  
Kommentar #348

Morten Andreassen

2 innlegg  235 kommentarer

Publisert 8 måneder siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.
Fordi beviset er gitt meg av Gud selv, det fritar meg fra å bevise noe som helst. Jeg kan bare holde kjeft og overlate deg til deg selv.

Hva gjør du på et diskusjonsforum ?

Er det ikke enkelt å bare frita seg selv for all ansvar for å gjøre rede for egne meninger. 

Om beviset er gitt av gud selv burde du vel kunne legge det frem. 

1 liker  
Kommentar #349

Morten Andreassen

2 innlegg  235 kommentarer

Publisert 8 måneder siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.
Hvor er din bevisførsel for at universet har oppstått av seg selv, uten intelligent påvirkning?

Hvor påstår jeg at jeg vet hvordan universet har oppstått ?

Kommentar #350

Morten Andreassen

2 innlegg  235 kommentarer

Publisert 8 måneder siden
Sigurd Eikaas. Gå til den siterte teksten.
Hvorfor vil du ikke forklare her på tråden hva "bevisene" dine består i?

Fordi når jeg forteller deg noe så aksepterer du det ikke før jeg finner bevis for det. Hva vil det hjelpe om jeg taster side opp og side ned med en detalj analyse at linke. Svaret ditt vil bli akkurat det samme, dette har jeg ikke bevis for.

Vel, nå har jeg henvist deg til en vitenskapelig kilde som tar opp tema, en du nekter å lese. Jeg stiller meg undrende på hvorfor du etterlyser informasjon for så å nekte se på den.


Linken er åpen for alle å lese:

http://cshperspectives.cshlp.org/cgi/pmidlookup?view=long&pmid=30181195


Blant annet står det få setninger inn i oppsummeringen;

"The concept of a “protocell” refers to a compartment where replication of the primitive genetic material took place and where primitive catalysts gave rise to products that accumulated locally for the benefit of the replicating cellular entity."


FØRSTE setning i introduksjon:


"The first cells must have been simple in comparison with modern highly evolved cells and therefore are often referred to as “protocells.” "


Dette er utsagn du ikke ville "anerkjenne" uten kilder. Er du fornøyd nå, anerkjenner du det jeg fortalte nå ?

2 liker  

Mest leste siste måned

Bli i kirken, Märtha Louise!
av
Vårt Land
11 dager siden / 5161 visninger
Fra utskudd til kraft?
av
Vårt Land
22 dager siden / 4766 visninger
Slutt å gjøre kirken kul!
av
Merete Thomassen
11 dager siden / 2776 visninger
Bekreftet allerede
av
Joanna Bjerga
27 dager siden / 2330 visninger
Bryllup med bismak
av
Trond Langen
6 dager siden / 1853 visninger
Befri oss fra 1. mai
av
Ole Jakob Warlo
25 dager siden / 1819 visninger
Barns frihet til å velge
av
Berit Hustad Nilsen
13 dager siden / 1803 visninger
Spooky sjamanisme?
av
Vårt Land
3 dager siden / 1553 visninger
Hauge og Marx
av
Vårt Land
24 dager siden / 1545 visninger
Biskoper som blir realpolitikere
av
Espen Ottosen
17 dager siden / 1419 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere