Kjell Tveter

13

Årsaksmekanismer ved Evolusjon

Jeg ser at kristne skribenter ofte tillegger Evolusjon evnen til å skape nye livsformer.. Før de hevder dette bør de forstå at de evolusjonære mekanismer neppe kan forklare oppkomsten til nytt liv.

Publisert: 9. jul 2018  /  966 visninger.

Årsaksmekanismer ved Evolusjon
 
Jeg ser at Evolusjon  er et tema som vedvarende omtales her på VD. Jeg ser også at naturvitenskap omtales som sikker sannhet. Siden Evolusjon er naturvitenskap, vil den ergo være sann. Jeg føler behov for å kommentere denne problemstillingen.
 
Naturvitenskap som sådan er materialistisk. Den hviler på det materialistiske syn at materie er alt som eksisterer, og som derfor er årsaken til alt. Denne materialismen regner med to årsaksmekanismer:
1. Tilfeldige reaksjoner mellom materie og energi.
2. Naturens regelmessighet og lovmessighet grunnet naturlover.
 
Det betyr at materialismen regner med at naturlige årsaker kan forklare hele vår virkelighet. Det materialistiske manifest slår fast at det er intet behov for å regne med en overnaturlig kraft. Gud avskrives. Kristne bør da legge merke til at materialister ikke gjør seg noen tanker om hvor naturlovene kommer fra. Sagt enkelt: Alle lover krever en lovgiver. Lover kommer ikke til av seg selv, heller ikke naturlover.
 
Jeg har ingen problemer med å akseptere at denne naturvitenskap kan forklare det vi kan kalle den døde natur. Vi kan stole på naturvitenskapen når den utaler seg om magnetisme, elektrisitet, gravitasjon, lysets hastighet, geologi, meteorologi osv. Men jeg er blitt skeptisk til om denne naturvitenskap kan forklare livet. Livet er vesensforskjellig fra død natur. Liv fødes, vokser, trenger energi, spiser, får unger, har et stoffskifte (metabolisme). Liv følger en plan, kan foreta valg, ser behov. Liv tar slutt. Død natur har ingenting av dette. Den store forskjellen mellom liv og ikke-liv er informasjon. Liv krever informasjon. Informasjon er en forutsetning for at liv kan bli til og å fortsette å eksistere. Alt liv vi kjenner til har DNA. Ikke -liv har ikke DNA. Det finnes ikke DNA i en stein. DNA er livets informasjonssentral. Jeg er personlig overbevist om at tilfeldige naturlige reaksjoner som følger naturens lovmessighet, ikke kan forklare livet. Liv har en helt annen dimensjon enn død natur.
 
Evolusjon har to årsaksmekanismer : Mutasjoner og naturlig seleksjon.


DNA er bygd opp av nukleinsyrer, fosfor og sukkerarten deoksyribose. Nukleinsyrene kan vi betrakte som livets bokstaver. DNA har utseende som en stige. Stigetrinnene utgjøres av to bokstaver. DNA hos mennesket danner en «stige» som er ca 2 meter lang.  Hos mennesket er det ca 3.2 milliarder slike stigetrinn i hver eneste celle vi har i kroppen. Og disse bokstavene må komme etter hverandre på én måte. De må danne riktig sekvens. Et enkelt eksempel: Flaske og flakse er to ord som består av de samme seks bokstaver, men fordi bokstavrekkefølgen er annerledes, blir meningen vesensforskjellig.

 

Litt mer om DNA. Vitenskapen kan ikke forklare hvordan det første DNA ble til. Det finnes ingen vitenskapelige fakta som viser at DNAs bokstaver kunne oppstå spontant på den tidlige jord. Det er heller ingen grunn til å anta at sukkerarten i DNA kunne bli til ved tilfeldighet. Naturvitenskapen kan derfor ikke forklare hvordan DNA ble til. Men en annen viktig ting: Denne vitenskap har heller ingen som helst forklaring på hvordan DNA kan inneholde informasjon.( Les gjerne denne setningen noen ganger til !!) Hvordan kan en rekke av nukleinsyrer inneholde livsnødvendig informasjon.....? Vi vet at all informasjon vi kjenner til, kommer fra en intelligent kilde. Men evolusjonsbiologer mener at DNAs informasjon er et resultat av tilfeldige prosesser over lang tid. De fornekter på det mest bestemte at DNAs informasjon kommer fra en intelligens. Det særdeles triste og alvorlige er at selv kristne kan mene det samme. Personlig betrakter jeg DNA som Guds Logos. Jeg mener og tror at det kun er Skaperen selv som kunne tilføre informasjon til DNA. Informasjon er abstrakt og ikke-fysisk. Derfor kan den ikke ha en fysisk årsak. Den må ha en mental årsak. Jeg er overbevist om at det er den beste forklaringen. Dessuten må (hos mennesket) alle disse 3.2 milliarder bokstaver følge ette hverandre på én måte for å kunne inneholde den korrekte informasjon som alle livets stoffskifte prosesser trenger. Jeg kjenner kristne vitenskapsmenn som mener at denne sekvensen av milliarder av DNA bokstaver er blitt til av seg selv i løpet av mange millioner år. Men det er en total umulighet. For å få riktig rekkefølge av bokstaver når hver av oss skriver en tekst, velger vi de rette bokstaver på tastaturet for at teksten skal være meningsfull. Valg er det bare en bevissthet som kan utføre. Tilfeldige reaksjoner er uten evne til å velge. Så jeg ser Guds aktivitet også her.
 
Mutasjoner er forandringer i rekkefølgen av bokstaver i DNA. Det kan komme en ny bokstav, en bokstav kan fjernes, og rekkefølgen kan også endres på andre måter. Evolusjonsbiologer mener at slike mutasjoner kan gi ny informasjon i DNA som kan forklare makroevolusjon..
 

Livets opprinnelse
kan ikke forklares ved disse to evolusjonære årsaksmekanismer. DNA må først eksistere for at mutasjoner kan inntre. Når ingen ting finnes, kan det heller ikke være noe å velge blant. Det betyr at naturvitenskapen har ingen vitenskapelig forklaring på hvordan liv kunne bli til av seg selv. Liv er noe langt større og høyere enn død natur. Det strider derfor mot all sunn fornuft å tro at liv kan komme fra død natur. Pasteur sa at liv kun kan komme fra liv. Hans aksiom er aldri blitt motbevist. Jeg mener den beste forklaring på livets opprinnelse er skapelse.
 
Livets mangfold.
Naturvitenskapen synes altså ikke å ha noen forklaring på livets opprinnelse. Hva så med livets utvikling og mangfold?
 
 Det er av grunnleggende betydning at vi kjenner til at evolusjon har to fundamentalt forskjellige betydninger: Mikroevolusjon er forandringer innen en art som gjør den skikket til å overleve når livsbetingelsene forandres. Arten som sådan endres altså ikke. Mikroevolusjon hos en spurv gir en spurv som er noe annerledes.
 
Med makroevolusjon forstår vi forandringer som fører til dannelse av en ny art. Makroevolusjon av fisk antar man således kan føre til krypdyr. Vi mennesker skal altså stamme fra apen. Man regner med at livet på land stammer fra livet i vann. Fisken Tiktaalik har noen store fremre finner som man mener kan ha utviklet seg til forlabber hos krypdyr. Gradvise forandringer over lang tid skulle så ha kunnet endre disse finnene. Darwin beskrev makroevolusjon slik. I dag vet vi imidlertid at alle nye strukturer i en organisme består av proteiner. Det er proteiner som bygger opp alle vev kroppen vår består av. Det betyr at makroevolusjon krever nydannelse av en stor rekke med proteiner.
 
Men da møter vi et problem: For at nye proteiner skal dannes, må det foreligge en oppskrift for dem i DNA. En slik oppskrift er det vi kaller et gen. Hvis DNA ikke inneholder oppskriften for nye proteiner, kan de rett og slett ikke bli til. Det er totalt umulig at de kan bli til uten  den rette informasjon i DNA. Og denne spesifiserte, nøyaktige og målrettede informasjon er det bare en intelligens som kan skape. Heller ikke her kommer vi utenom en intelligens som eksisterte før livet var til. Still deg selv spørsmålet: Hvordan i all verden kan DNA inneholde den helt nøyaktige informasjon til nye proteiner som skal ha en helt bestemt oppgave i en ny organisme, og som derfor må ha en helt bestemt kjemisk oppbygning hvis vi utelukker en intelligent årsak ?
 
Litt mer om proteinsyntese. Proteiner kunne ikke bli til på den prebiotiske jord. Proteiner dannes i en «fabrikk» som heter ribosom (den måler 23 manometer. Det går altså over 40.000 ribosomer på én millimeter). Så det første biologiske protein måtte dannes i et ribosom. Men dette ribosomet består av ca 50 proteiner. Så når det første protein skulle dannes, måtte det allerede eksistere (mer enn) 50 proteiner.  Et skikkelig høna eller egget problem. Igjen er det vanskelig å komme utenom en Skaper. Dessuten ligger ribosomene inne i celler som også består av mangfoldige proteiner.
 
Naturlig seleksjon endrer det som allerede eksisterer. Det er stadig flere og flere, selv evolusjonsbiologer, som forstår at naturlig seleksjon neppe makter å forklare makroevolusjon.
 
Hva så med mutasjoner ?
Rent teoretisk kan mutasjoner føre til makroevolusjon på to måter:
 
1. Mutasjoner under graviditet. Mutasjoner sent i fosterlivet gir enten ingen synlige forandringer, eller de fører til misdannelser uten at arten endres. Altså enten en katt eller en kattunge med misdannelser. For at makroevolusjon skal kunne skje må mutasjonene inntre tidlig i graviditeten, Men disse mutasjoner fører til så store forandringer at de er dødelige. 
Det betyr: Mutasjoner under graviditet kan neppe føre til makroevolusjon.
 
2. Mutasjoner i kjønnscellene (egg og/eller spermier).
Det er informasjonen i kjønnscellene som avgjør hvordan avkommet blir. Derfor likner vi som regel på foreldrene! Hvis slike mutasjoner skal føre til makroevolusjon, må de opptre i et stort antall. Dessuten må de være det som på fagspråket kalles koordinerte. Det vil si de må arbeide sammen. Nå viser det seg imidlertid at for å oppnå det tilstrekkelige antall slike koordinerte mutasjoner trenges det mange millioner år. Det betyr at tiden som er tilgjengelig er for kort til at det kan skje. Beregninger viser således at selv om det var 16 milliarder år til rådighet, ville det ikke være mulig at vi stammet fra sjimpansen.

 

Konklusjon:
Det betyr at det ikke finnes vitenskapelige begrunnelse for å anta at livets store mangfold beror på tilfeldige mutasjoner. Det betyr at det ikke finnes tilstrekkelig vitenskapelig evidens for at naturalistisk ikke-styrt makroevolusjon er en faktisk mulighet.
 
Noen avsluttende tanker:
De fleste som leser disse få linjer, vil sannsynligvis ikke ta denne informasjon til seg. Mange, også kristne, har bestemt seg for hva de skal mene, og de lar seg ikke påvirke av et annet syn- uansett hvor riktig og sold dette annerledes synet synes å være. Det får jeg bekreftet når jeg ser navnene på dem som er aktive skribenter.
Kristne er redd for Gud i hullene- «God of the gaps». Man våger ikke å angi Gud som forklaring på forhold i naturen, siden man kanskje en gang i fremtiden kan finne en naturlig forklaring. Men denne innstilling betyr at Gud ikke tillates å ha noen plass i naturen.( Les også denne siste setning noen ganger til !).  Det er det samme ateister mener. Da blir det ingen forskjell på hva kristne og ateister mener om naturen og biologien.
 
Mange kan mene at Gud styrer evolusjonen på den ene eller andre måten. Jeg har forsøkt å argumentere for og å vise at evolusjon krever tilførsel av ny informasjon. Det blir ganske enkelt ingen makroevolusjon uten tilførsel av ny informasjon. Men:  Naturlige reaksjoner kan ikke skape ny informasjon. Det er det bare en intelligens som kan. Ny spesifisert  informasjon i DNA er det bare en intelligens som kan gi. Mutasjoner gir en lang rekke med til dels alvorlige lidelser og sykdommer. De få tilfeller hvor man mener at mutasjoner kan gi fordelaktige resultater, fører alltid til at noe av DNAs informasjon tapes og blir borte. Dessuten kan de ikke danne grunnlag for makroevolusjon slik jeg har forsøkt å vise.

 

Mange kristne kan mene at det er litt skapelse og litt evolusjon.
Det er riktig for skapelse + mikroevolusjon.
Men det synes ikke mulig ut fra en vitenskapelig begrunnelse å mene at skapelse + makroevolusjon er mulig.
 
Personlig vil jeg anbefale at du som leser dette, gjør deg kjent med det synet som heter «Progressiv skapelse».  Jeg har et kapitel om det i boken «Livets Mysterium». På nettet finner du navnet Hugh Ross. Han er en av pionerene for dette synet på livet.
 
Mange kristne er fornøyde med å kunne angi at Gud må være til stede i evolusjonen. Men makroevolusjon har bare to årsaksmekanismer: Mutasjoner og Naturlig seleksjon. Men siden mutasjoner ikke kan  være en tilstrekkelig forklaring, heller ikke Naturlig seleksjon, hvorfor ikke da ta steget fullt ut og hevde at en skapende Intelligens er den som tilfører all den informasjon som er nødvendig for å forklare livets utvikling og mangfold............

Det er det som er hovedbudskapet til Intelligent Design- en vitenskapelig retning som mange innen kristenNorge synes å stille seg likegyldig eller antagonistisk til.............
 

12 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #251

Morten Andreassen

2 innlegg  235 kommentarer

Publisert 9 måneder siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.
Kjenner du til noen som har reprodusert skapelsen eller Big Bang?

Nei, det har heller ikke du.

Men hva så ?

1 liker  
Kommentar #252

Morten Andreassen

2 innlegg  235 kommentarer

Publisert 9 måneder siden
Sigurd Eikaas. Gå til den siterte teksten.

Nei, det er ikke det jeg verken påstår eller mener. Les en gang til hva jeg skriver: 

"I den grad noen påstår at de første levende cellene var enklere og annerledes enn noen celler vi kjenner til i dag, så er det en løs påstand som vitenskapelig sett er fullstendig ugyldig uten evidens."

Vel, det er det du skriver, om du mener noe annet prøv å omformuler.

Vitenskapen tar IKKE utgansgpunkt i at liv startet som en celle vi kjenner i dag,

Dette tar jeg som en SELVFØGE at du forstår ved at vitenskapen snakker om selv-replikerende replikasjonsreatorer og autokatalytiske forbindelser.  

1 liker  
Kommentar #253

Morten Andreassen

2 innlegg  235 kommentarer

Publisert 9 måneder siden
Sigurd Eikaas. Gå til den siterte teksten.

Det er en påstand jeg må be deg om å legge fram evidens for. Du kan feks begynne med å påvise hvordan menneskets syn utviklet seg, mutasjon for mutasjon. Og selvfølgelig også bevise at alle organismene har vært både levedyktige og reproduksjonsdyktige, mutasjon for mutasjon.

Hvis ikke du kan dette, så er din påstand om at problemet med ikke-reduserbare kompleksiteter er oppdiktet, kun en løs påstand uten noen vitenskapelig holdbarhet. 

Prinsippet om de fire produksjonsfaktorene er da med andre ord fremdeles gyldig.

Presisser om jeg forstår deg korrekt.
Du benekter at allelfrekvens endres overtid ?


Det finnes ingen eksempler på IC. Dette er noe miljøet SELV må legge frem data på. Og igjen, vet ikke er ikke et bevis for noe som helts. Så om du kommer til en "vet ikke" kan du ikke stappe IC inn slik man erfaringsmessig gjør med gud, Det må være objektive demonstrerbare/reporduserbare observasjoner.

Og komme med om du ikke kan bevise så har jeg rett er en logisk kortslutning. 

Skaff dine egne data.


Kommentar #254

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Publisert 9 måneder siden

Da er det jo ikke vitenskap - det er tro.

 

Kommentar #255

Morten Andreassen

2 innlegg  235 kommentarer

Publisert 9 måneder siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.

Da er det jo ikke vitenskap - det er tro.

Nå prater du forbi meg.

Er det at ingen har reprodusert BB eller skapelse en tro ?

Kommentar #256

Sigurd Eikaas

17 innlegg  5707 kommentarer

Publisert 9 måneder siden
Morten Andreassen. Gå til den siterte teksten.

Ke?

Hva får deg til å tro at dine produksjonsfaktorer er universielle. Jeg har fortalt deg at dannelse av krystaller ikke trenger noen av dine produksjonsfaktorer.

Du tar menneskelige redskaper og mener at disse skal brukes i naturlige prosesser.

Krystaller er ikke produkter, men resultat av naturlovene.

1 liker  
Kommentar #257

Morten Andreassen

2 innlegg  235 kommentarer

Publisert 9 måneder siden
Sigurd Eikaas. Gå til den siterte teksten.

Krystaller er ikke produkter, men resultat av naturlovene.

Ja, hva er IKKE det ?

Liv ? Hvorfor ?

Universet ? Hvorfor ?

1 liker  
Kommentar #258

Sigurd Eikaas

17 innlegg  5707 kommentarer

Publisert 9 måneder siden
Morten Andreassen. Gå til den siterte teksten.
For du kan ikke med hand på hjertet mene at ID representere mennesker og ikke gud.

ID betyr intelligent design, altså rett og slett at det er en intelligens som har designet det, uten at det spesifiserer hvem som har gjort det. Det er et annet spørsmål.

1 liker  
Kommentar #259

Sigurd Eikaas

17 innlegg  5707 kommentarer

Publisert 9 måneder siden
Morten Andreassen. Gå til den siterte teksten.

Vel, det er det du skriver, om du mener noe annet prøv å omformuler.

Vitenskapen tar IKKE utgansgpunkt i at liv startet som en celle vi kjenner i dag,

Dette tar jeg som en SELVFØGE at du forstår ved at vitenskapen snakker om selv-replikerende replikasjonsreatorer og autokatalytiske forbindelser.

Jeg bare påpeker at påstanden må bevises før den blir vitenskapelig gyldig. Inntil da er den bare en påstand, og intet annet.

1 liker  
Kommentar #260

Sigurd Eikaas

17 innlegg  5707 kommentarer

Publisert 9 måneder siden
Morten Andreassen. Gå til den siterte teksten.
Presisser om jeg forstår deg korrekt.
Du benekter at allelfrekvens endres overtid ?

Nei.

2 liker  
Kommentar #261

Morten Andreassen

2 innlegg  235 kommentarer

Publisert 9 måneder siden
Sigurd Eikaas. Gå til den siterte teksten.
ID betyr intelligent design, altså rett og slett at det er en intelligens som har designet det, uten at det spesifiserer hvem som har gjort det. Det er et annet spørsmål.

Det må virkelig være smertefult. Du har altså degradert din gud til en vanlig mann i gata.

Har ikke du også påstått av "skaperen" av liv ikke befinner seg i denne dimensjon, hvordan henger dette sammen. Er det nødvendig når man greier det i denne dimensjonen av vanlige mennesker og naturlige prosesser.


1 liker  
Kommentar #262

Sigurd Eikaas

17 innlegg  5707 kommentarer

Publisert 9 måneder siden
Morten Andreassen. Gå til den siterte teksten.

Det finnes ingen eksempler på IC. Dette er noe miljøet SELV må legge frem data på. Og igjen, vet ikke er ikke et bevis for noe som helts. Så om du kommer til en "vet ikke" kan du ikke stappe IC inn slik man erfaringsmessig gjør med gud, Det må være objektive demonstrerbare/reporduserbare observasjoner.

Og komme med om du ikke kan bevise så har jeg rett er en logisk kortslutning. 

Skaff dine egne data.

Alle biologiske organismer som vi kjenner til, er blitt til ved bruk av alle fire produksjonsfaktorene.

1 liker  
Kommentar #263

Morten Andreassen

2 innlegg  235 kommentarer

Publisert 9 måneder siden
Sigurd Eikaas. Gå til den siterte teksten.

Jeg bare påpeker at påstanden må bevises før den blir vitenskapelig gyldig. Inntil da er den bare en påstand, og intet annet.

Skal jeg bevise for deg forskningsfeltet inne abiogenese  ?

Er du så fullstendig ukjent med hva vitenskapen arbeider med ?

Har du NOEN forståelse for hva du retter påstander mot ?

Har du ALDRI lest noe vitenskapelig inne aboigenese ?

1 liker  
Kommentar #264

Morten Andreassen

2 innlegg  235 kommentarer

Publisert 9 måneder siden

Da benekter du heller ikke definisjonen på evolusjon, takk.

Kommentar #265

Morten Andreassen

2 innlegg  235 kommentarer

Publisert 9 måneder siden
Sigurd Eikaas. Gå til den siterte teksten.
Alle biologiske organismer som vi kjenner til, er blitt til ved bruk av alle fire produksjonsfaktorene.

Da må du liste disse produksjonsfaktorene da det virker som de har endret seg fra hva jeg husker.

Kommentar #266

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Publisert 8 måneder siden
Morten Andreassen. Gå til den siterte teksten.

Nå prater du forbi meg.

Er det at ingen har reprodusert BB eller skapelse en tro ?

Historiens realiteter spiller tydeligvis ingen rolle for ateister som tror at vi kun er natur.  

Slik framstår ateismen for meg som en svært trang korridor - hvor det ikke er mulig å bli grepet av livets solide grunnmur. Ingen undring etter min forståelse. 

Milliarder av erfaringer mennesket har av Gud spiller ingen rolle. Ei heller historiens grimme realitet og bestialske hendinger der mennesket blir redusert til kun natur.

Slik tror du, selv uten viten eller evidens om hvordan liv og livet er blitt til?  Har mennesket skapt seg selv av ingenting?

Det er ikke vitenskapen eller utformingen av en hypotese som oppfant mennesket og naturen. Men mysteriet er tydeligvis totalt uinteressant, for en som overbevist om at mennesket – det biologiske mennesket ikke trenger noen kilde eller intelligens for å bli.

Newton og Einstein storhet ligger ikke i at de oppfant tyngdekraft eller energi. De er berømt for å ha formulert naturlovene matematisk slik av vi kan benytte naturlovene på en forutsigbar og intelligent måte.

Vi har begynt å forstå at det er emosjonelle energier som er historiens drivkraft, både verdenshistoriens og din og min private historie.

Den fysiske verden og den emosjonelle verden er svært ulike. Emosjonalitetens lovmessigheter er noe nær det motsatte av fysikkens. Men begge har tre aspekter, uløselig knyttet sammen. Energi og materie og det tredje aspektet er bevissthet.

Og det virkelig grensesprengende nye som er i ferd med å skje er at vi får et bevisst forhold til bevissthet.

Albert Einstein:

"Det vakreste vi kan oppleve er mysteriet. Det er kilden for all kunst og vitenskap. Den som er fremmed for denne følelsen, som ikke lenger kan stoppe opp og undre seg, og stå henført av ærefrykt, er så godt som død: hans øyne er lukket."

Så ateisme og ateister som tror at mennesket kun er biologisk/natur - de er i strid med det de selv hevder er ateisme. For de hevder at ateisme kun er ikke å tro på Gud - men allikevel tror de på noe det ikke er evidens for - nemlig at mennesket kun er natur. Ateistene tror allikevel altså - men troen er at de selv er gud. For de har ingen over mennesket - da tror de at de selv er menneskeguden.

Det er den ultimate synd.

Istedenfor troen på mennesket som kun natur - så viser livet og livets mysterier - mennsket erfaringer - menneskets bevissthet om Gud som Hellig og som Skaperen - menneskets gudslengsel fra tidenes morgen - moral og etikk som er lagt ned i alle mennesker - det viser at med stor G at Gud ER.

1 liker  
Kommentar #267

Morten Andreassen

2 innlegg  235 kommentarer

Publisert 8 måneder siden

Til å skrive om ateisme er det lite eller ingenting jeg som ateist kjenner meg igjen i.

Det virker som du vet bedre hva det vil i å være ateist en ateister selv. Du viser FRYKTELIG liten respekt for andre. 

Diskusjonen handler om vitenskap eller er spesielt om evolusjon, DU vil tydeligvis ikke diskutere dette.

Som ateist tar jeg FULLSTENDIG avstand fra den karakteristikken du gir meg, men ikke for at jeg tror du vil respektere det heller. 

Jeg syns du skal holde deg for god til å blande in ateisme i dette da det er fullstendig irrelevant for meg, For meg er det også irrelevant om / hva og hvilken smak av gud DU tror på.


Når det kommer til kva du skriver her:

Slik tror du, selv uten viten eller evidens om hvordan liv og livet er blitt til?  Har mennesket skapt seg selv av ingenting?

Det er jo bare noe fullstendig BAMBUS, jeg ALDRI vært i NÆRHETEN til å påstå noe slik. Det respektløst forkastelig at du påstår noe slik, 

Om du lurer på hva jeg mener så spør meg og respekter svaret med å ikke vri det til noe annet.

2 liker  
Kommentar #268

Stefan Bonkowski

0 innlegg  728 kommentarer

Ikke-reduserbar kompleksitet

Publisert 8 måneder siden

Argumentet er vel egentlig at :siden en ikke har en forklaring eller forstår hvordan dette ble til,så må det være designet.

Hva med påvist genetisk mutasjon slik at vi kan se blått lys,hjerne celler med lys følsomhet,rester etter et øyelokk nummer to,som vi alle har i øyekroken.For ikke å snakke om alle de typer forskjellige lys følsomme organer, som finnes blant levende vesener.Fra de enkleste former til øyner hos mennesker ol.


Siden vi angivelig er skapt av en intelligent designer,kan jeg kanskje da komme med motspørsmål.

Hvorfor lages det en plommesekk som er tom mens en kvinne går gravid og hvorfor er genene som danner eggeplomme masse deaktivert,hvorfor får fosteret en mengde hår over hele kroppen rundt 6 mnd alderen,for så å miste alt håret.

Hva med prostata kjertelen som skaper så mange problemet for godt voksne menn.Larynx nerven,Hvordan bekkenet ikke har klar å følge med fra å gå på fire til to og at hodeskallen har vokst så raskt( hjernen) at fødsel blir vanskelig.Se på ryggsøylen,den har heller ikke rukket å følge med raskt nok.

Hvorfor har vi muskler for å bevege ørene,det har vi ikke behov for lenger. Halen  i fosteret som omdannes til halebeinet.?

Dette bare for å nevne noe,

2 liker  
Kommentar #269

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Vi to er mikrober på en appelsin.

Publisert 8 måneder siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.

Faderen i den tre-enige Gud. Han er, som beskrevet, uten års begynnelse og uten års ende. Dvs. et evig vesen - akkurat som du. For tiden er du plassert i tiden, selv om du også er en evig - frosk?

Så Gud beskriver alle forholdene i tiden, for de frosker som ikke stammer fra apene.

Men bare én av oss hevder å ha kunnskap om appelsintreet - and beyond

1 liker  
Kommentar #270

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Ikke helt ...

Publisert 8 måneder siden
Sigurd Eikaas. Gå til den siterte teksten.
Det finnes bare to alternativer for å forklare Universets opphav, og det er enten ved at Universets årsak selv hadde en årsak, som selv hadde en årsak, som selv hadde en årsak, osv, dvs ved uendelig regress. Eller ved at Universet ultimo hadde en årsak som ikke selv  hadde en årsak, men som var uskapt og absolutt.

Det finnes mellomformer av uendelig regress og en postulert absolutt - faktisk et uendelig antall absolutter.

Vi kan postulere at universet årsak er uskapt.

Vi kan postulere at skaperen av universets skaper er uskapt.

Vi kan postulere at skaperen av skaperen av universet er uskapt.

Her er ingen uendelig regress. Vi bestemmer selv hva vi vil tro - hvor vi vil sette ned foten.

2 liker  
Kommentar #271

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Publisert 8 måneder siden
Morten Andreassen. Gå til den siterte teksten.

Til å skrive om ateisme er det lite eller ingenting jeg som ateist kjenner meg igjen i.

Det virker som du vet bedre hva det vil i å være ateist en ateister selv. Du viser FRYKTELIG liten respekt for andre. 

Diskusjonen handler om vitenskap eller er spesielt om evolusjon, DU vil tydeligvis ikke diskutere dette.

Som ateist tar jeg FULLSTENDIG avstand fra den karakteristikken du gir meg, men ikke for at jeg tror du vil respektere det heller. 

Jeg syns du skal holde deg for god til å blande in ateisme i dette da det er fullstendig irrelevant for meg, For meg er det også irrelevant om / hva og hvilken smak av gud DU tror på.


Når det kommer til kva du skriver her:

Slik tror du, selv uten viten eller evidens om hvordan liv og livet er blitt til?  Har mennesket skapt seg selv av ingenting?

Det er jo bare noe fullstendig BAMBUS, jeg ALDRI vært i NÆRHETEN til å påstå noe slik. Det respektløst forkastelig at du påstår noe slik, 

Om du lurer på hva jeg mener så spør meg og respekter svaret med å ikke vri det til noe annet.

Jeg har selv vært ateist i over 30 år, så jeg kjenner godt til det.

Debatter mellom ateister og troende har vært ført i tusentalls på VD og det er slik at ateistene ikke forstår de troende, mens de troende godt forstår ateistene.

Du svarer for eksempel ærlig nok at du ikke vet hvordan liv blir til, og da er det min forståelse det ikke er vitenskap du presenterer, men kun en hypotese.  En hypotese som ikke er vitenskapelige bevist.

Du har ikke,  som du selv skriver, vist til hvordan livet blir til - du har skrevet at du ikke vet.

Så da blir jo resten av ET en tro.  Slik du etterspør hvorfor universet ble skapt.   Så vet vi ikke det.

Jeg siter fra noe Tore Olsen skrev i en kommentar:

"Den som befinner seg utenfor brønnen har sagt hvordan det er utenfor tid/rom funksjonen. Som er uten års begynnelse eller års ende, veldig enkelt å fatte.

Vi mennesker oppfører oss i størrelsesorden som en bakterie, en mikrobe, på en appelsin. Hovmodet som preger oss er så enormt at vi til sammenligning med disse mikrober beskriver treet appelsinen kommer fra. Den som skapte treet får vårt døve øre.

Så gikk det en liten tid, appelsinen og mikrobene forsvant - som i løse luften. Treet står der ennå."

Eller - vet vi ikke hvordan eller hvorfor - kan det heller ikke bevises vitenskapelig og det blir derfor metafysikk og pseudovitenskap.  

1 liker  
Kommentar #272

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Litteraturens Gud eller logikkens Gud?

Publisert 8 måneder siden
Sigurd Eikaas. Gå til den siterte teksten.
Men når nå evidensene altså peker på at Bibelen hadde rett, - at verden og tiden har en begynnelse, - hvordan vil du selv omtale den problemstillingen som du peker på?

Logikkens Gud, han som er utenfor tid og rom, han som, på grunn av manglende rom, må oppstå -eller eksistere - i samme øyeblikk (sic) som han skaper universet med dets immanente tids- og romdimensjon, han sprenger hjernen. Jeg forstår denne Guden like lite som jeg forstår eksistensens eventuelle tilblivelse. 

Men så har vi litteraturens Gud. Han er lettere å forstå, for han (alltid han) er selv en underordnet del av tids- og romdimensjonen. Han vandrer rundt i jødenes leir og ber dem grave ned bæsjen der han vandrer. Han angrer og vil utslette mennesket. Han er en del av jødenes/arabernes historie. Han er i tid og rom.

Hvordan kan du angre noe når du er utenfor tid og rom?

3 liker  
Kommentar #273

Morten Andreassen

2 innlegg  235 kommentarer

Publisert 8 måneder siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.
Jeg har selv vært ateist i over 30 år, så jeg kjenner godt til det.

Så hvilken -isme fulge du. Hva var det med DIN ateisme som gjorde deg forpliktet i ateismens navn å mene at evolusjon er sann ?

Om du noen gang har vært ateist så burde du vite at det ENESTE ateister har felles er at de ikke aksepterer påstanden om gud eksistens.

Hva evolusjon eller det om kjøttkaker er bedre en fiskeboller og ALLE andre spørsmål er det hver mann for seg selv. 


2 liker  
Kommentar #274

Morten Andreassen

2 innlegg  235 kommentarer

Publisert 8 måneder siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.

Du svarer for eksempel ærlig nok at du ikke vet hvordan liv blir til, og da er det min forståelse det ikke er vitenskap du presenterer, men kun en hypotese.  En hypotese som ikke er vitenskapelige bevist.

Du har ikke,  som du selv skriver, vist til hvordan livet blir til - du har skrevet at du ikke vet.

Så da blir jo resten av ET en tro.  Slik du etterspør hvorfor universet ble skapt.   Så vet vi ikke det.

Når jeg svarer ærlig på noe, hvorfor respektere du ikke mitt svar på hva det er. Hvorfor vil du vri dette til noe annet ?

Det man ikke vet ER er fortsatt vitenskap, Det handler om å finne ut. Det er derfor forskere går på jobb om dagen. Hypoteser ER vitenskap om du angriper de gjennom den vitenskapelige metode. 

Og nei, hypoteser er IKKE bevis. Bevisene kommer med arbeidet du gjør. Bevisene publiseres i tidsskrifter du kan lese om du er nyskjerrig. 

Som sagt jeg vet ikke hvordan liv ble til. Vitenskapen vet ikke hvordan liv ble til, religion vet ikke hvordan liv ble til. Men forskjellen på de to er at førstnevnte er interessert i å finne ut hvordan (da selvfølgelig innen for rammen den kan jobbe i). Sistenevnte har hoppet til konklusjonen, noen undersøkelse er ikke påkrevet.

ET har ingenting med abiogenese (dannelsen av liv å gjøre), ei heller dannelsen av universet. Å kritisere ET på dette grunnlag er som å kritisere den fordi den ikke forklarer hva du burde ha til middag.

3 liker  
Kommentar #275

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Hovmod

Publisert 8 måneder siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.
Hovmodet som preger oss er så enormt at vi til sammenligning med disse mikrober beskriver treet appelsinen kommer fra.

Ja, hovmod er et dekkende ord.

Troens navlebeskuende hovmod kommer godt til syne i følgende sitat (av Montesquieu?):

If triangles had a god, they would give him three sides.

3 liker  
Kommentar #276

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Publisert 8 måneder siden
Morten Andreassen. Gå til den siterte teksten.
Det virker som du vet bedre hva det vil i å være ateist en ateister selv. Du viser FRYKTELIG liten respekt for andre. 

Nå skrev jeg at jeg selv har vært ateist i over 30 år.  Så jeg kjenner og har erfart livet som ateist og som troende.

Det kunne jeg skrevet mye om.  Så er det kjent stoff på VD at ateister er sjeldent hårsåre - så det er ikke overraskende egentlig at du mener jeg viser fryktelig lite respekt for deg.  

Du blir jo fornærmet eller såret - for at jeg ikke blir nesegrus imponert over dine kunnskaper.

Da er det slik at jeg har debattert på VD i årevis med forskere, biologer og professorer blant annet ET.  Jeg med min forståelse og de med deres forståelse.

Av alle jeg har debattert med om ET, om Poppers krav til hva som hva som skal til for å kalles vitenskapelige bevis, om sosialdarwinisme, ateistiske styresett osv, så har har jeg ikke møtt andre som avviser andres forståelse så tvert som du gjør. Det har ikke noe med manglende respekt for deg som forsker og lærer å gjøre, det har med måten du debatterer på å gjøre.

Vi debatterer med forskjellige forutsetninger og jeg er altså ikke en av  dine elever.

Du har en agenda - jeg har en annen.

Kommentar #277

Stefan Bonkowski

0 innlegg  728 kommentarer

Ateisme

Publisert 8 måneder siden

Merkelig for en inngående forståelse du har om hva en ateist tenker,håper og setter sin lit til.

Det finnes et utall av forskjellige grunner til at mennesker blir ateister.De finnes ikke en organisert sammenfallende ateistisk "tro" slik religion har,om du trodde det.

Hva var poenget ditt med sitatet fra Einstein.er det slik at du tror at en ateist ikke kan føle ærefrykt eller har undring og følelser?

Er opplevelsen av stjernehimmelen,en flott regnbue eller en vakker solnedgang noe mindre, fordi en har kunnskap om hvorfor det er slik.Tvert i mot tør jeg påstå.


Bare ta en titt på bildet "The blue dot" som for meg er helt fantastisk.Så kan en begynne å filosofere over hvor ufattelig liten og ubetydelig denne lille prikken er i den store sammenheng.

https://www.esa.int/spaceinimages/Images/2013/07/Cassini_s_Pale_Blue_Dot


2 liker  
Kommentar #278

Morten Andreassen

2 innlegg  235 kommentarer

Publisert 8 måneder siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.
Du blir jo fornærmet eller såret - for at jeg ikke blir nesegrus imponert over dine kunnskaper.

Du har ikke sagt noen ting over mine kunnskaper. Er ikke det slående, INGEN plasser sier du hvor jeg tar feil og hvorfor.

DU gikk UTELUKKENDE på min person, mitt livssyn og lager fantasi historier om den. Det gjør meg såret, og helt ærlig at du ikke forstår det viser mangel på empati.

 

2 liker  
Kommentar #279

Morten Andreassen

2 innlegg  235 kommentarer

Publisert 8 måneder siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.
Du har en agenda - jeg har en annen.

Jeg har dementert at jeg har en agenda, for meg er det ikke bare irrelevant hva JEG har til livssyn. Det er også irrelevant hva DITT livssyn er:

Kan DU si det samme ?

2 liker  
Kommentar #280

Sigurd Eikaas

17 innlegg  5707 kommentarer

Publisert 8 måneder siden
Morten Andreassen. Gå til den siterte teksten.
Sigurd Eikaas. Gå til den siterte teksten.

Krystaller er ikke produkter, men resultat av naturlovene.

Ja, hva er IKKE det ?

Liv ? Hvorfor ?

Krystaller dannes ikke etter informasjon, men kun tilfeldig etter naturlovene. Biologisk liv dannes på basis av informasjon, dna-et, som utgjør en "oppskrift" for hvordan organismen skal bli.

Kommentar #281

Sigurd Eikaas

17 innlegg  5707 kommentarer

Publisert 8 måneder siden
Morten Andreassen. Gå til den siterte teksten.

Skal jeg bevise for deg forskningsfeltet inne abiogenese  ?

Er du så fullstendig ukjent med hva vitenskapen arbeider med ?

Har du NOEN forståelse for hva du retter påstander mot ?

Har du ALDRI lest noe vitenskapelig inne aboigenese ?

Du bjeffer høyt, men hvor er bevisframleggelsen?

Kommentar #282

Sigurd Eikaas

17 innlegg  5707 kommentarer

Publisert 8 måneder siden
Morten Andreassen. Gå til den siterte teksten.
Da må du liste disse produksjonsfaktorene da det virker som de har endret seg fra hva jeg husker.

De fire produksjonsfaktorene er materiale, maskiner, energi, og know-how, dvs informasjon.

Kommentar #283

Roger Christensen

6 innlegg  708 kommentarer

Publisert 8 måneder siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.
Istedenfor troen på mennesket som kun natur - så viser livet og livets mysterier - mennsket erfaringer - menneskets bevissthet om Gud som Hellig og som Skaperen - menneskets gudslengsel fra tidenes morgen - moral og etikk som er lagt ned i alle mennesker - det viser at med stor G at Gud ER.

Fra tidenes morgen? Det gikk veldig lang tid fra mennesket oppstod som art til de begynte å ha guadsforesrillinger som i de store monoteistiske religionene. 

Hva alle er enige i at mennesket har eksistert lenge da. Noen, men ikke alle kreasjonister tror at universet bare er 6000 år gammelt. At kristendommen kan produsere en så tilbakestående tanke i vår tid burde være et tankekors.

3 liker  
Kommentar #284

Sigurd Eikaas

17 innlegg  5707 kommentarer

Publisert 8 måneder siden
Stefan Bonkowski. Gå til den siterte teksten.
Argumentet er vel egentlig at :siden en ikke har en forklaring eller forstår hvordan dette ble til,så må det være designet.

Mitt prinsipielle hovedargument er at man ikke får mere produkt enn man har produksjonsfaktorer til. 

Mht ET viser jeg feks til ikke-reduserbare kompleksiteter som ikke kan forklares med ET.

Kommentar #285

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Publisert 8 måneder siden
Morten Andreassen. Gå til den siterte teksten.
Så hvilken -isme fulge du. Hva var det med DIN ateisme som gjorde deg forpliktet i ateismens navn å mene at evolusjon er sann ?

Det interesserte meg ikke i den perioden.

Kommentar #286

Stefan Bonkowski

0 innlegg  728 kommentarer

DNA er også styrt av naturlovene

Publisert 8 måneder siden

DNA utfører kjemiske reaksjoner basert på kjemisk og fysiske lover.

Både sterke og svake bindinger spiller sentrale roller i kjemi av våre celler og kropper. For eksempel holder sterke kovalente bindinger sammen de kjemiske byggeblokkene som utgjør en DNA-streng. Imidlertid holder svakere hydrogenbindinger sammen de to strengene i DNA-dobbelthelixen. Disse svake bindingene holder DNA stabilt, men lar den også åpnes for kopiering og bruk av cellen. Mer generelt dannes bindinger mellom ioner, vannmolekyler og polare molekyler konstant og bryter i det vanlige miljøet til en celle. I denne innstillingen kan og vil molekyler av forskjellige typer samhandle med hverandre via svake, ladningsbaserte attraksjoner.

2 liker  
Kommentar #287

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Publisert 8 måneder siden
Morten Andreassen. Gå til den siterte teksten.

Det er også irrelevant hva DITT livssyn er:

Kan DU si det samme ?

Nei det kan jeg ikke.  For mens ateismen gir forståelsen en trang korridor så utvider forståelsen seg da en kommer til tro.

Det er min erfaring og det som Bibelen forteller om.  Du legger jo vekt på din erfaring og jeg på min.

Den hellige ånd underviser de troende og viser det som er skjult.

Kommentar #288

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Publisert 8 måneder siden
Roger Christensen. Gå til den siterte teksten.
Fra tidenes morgen? Det gikk veldig lang tid fra mennesket oppstod som art til de begynte å ha guadsforesrillinger som i de store monoteistiske religionene. 

Nå skriver jeg ikke at mennesket fra tidens morgen hadde gudsforestillinger.  Ja, det vet jeg ikke.  De kjente i alle fall ikke til de store monoteistiske religionene.  Jeg resonnerer litt mer enn det.

Det jeg mener er at gudslengselen sannsynligvis ble lagt ned i oss - undringen vår om livet og hva vi er,  ble lagt ned i oss fra skapelsen av.

Kommentar #289

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Publisert 8 måneder siden
Morten Andreassen. Gå til den siterte teksten.
DU gikk UTELUKKENDE på min person, mitt livssyn og lager fantasi historier om den. Det gjør meg såret, og helt ærlig at du ikke forstår det viser mangel på empat

Det er debatt. Det er ingen debatt uten avvikende argumenter.  Empati?  

Er det synd på deg?  Det er jo rent tragisk at ikke samtlige bukker og neier for din enestående viten og dine historiemangler.

Jeg har da ikke gått på deg eller etter deg i hele tatt.  Om jeg skriver om ateisme så finnes det da flere ateister enn deg, slik som det finnes flere forskere og biologer.  Det er generelle betraktninger.

Hvorfor i all verden tror du at alt dreier seg om deg?

Kommentar #290

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Publisert 8 måneder siden
Stefan Bonkowski. Gå til den siterte teksten.
Merkelig for en inngående forståelse du har om hva en ateist tenker,håper og setter sin lit til.

Jeg har flere sitater fra ateistiske forskere fra tidligere debatter.  Jeg mener virkelig ikke at de gjelder alle ateister.  De fleste gidder ikke bry seg.

Om noen skriver at konservative kristne er noen tullinger, så tar de ikke alle kristne det som et angrep på seg selv.  

Det er heller ingen grunn til alle ateister skal bli såret og vonbroten om noen kritiserer ateister.  Som at det gjelder samtlige.  Vi er da ulike og fulle av feil noen og en hver.

Troende som kristen.


1 liker  
Kommentar #291

Sigurd Eikaas

17 innlegg  5707 kommentarer

Publisert 8 måneder siden
Stefan Bonkowski. Gå til den siterte teksten.
DNA utfører kjemiske reaksjoner basert på kjemisk og fysiske lover.

Et dataprogram er også basert på de fysiske lovene. Men det er mer enn det, - det inneholder den informasjonen som er lagt inn i det. Det inneholder teleologi.

DNA er også ganske riktig basert på de fysiske lovene. Men det er også mer enn det, - det inneholder informasjonen om hvordan organismen skal se ut og fungere. Det inneholder teleologi.

Til forskjell fra feks krystaller.

2 liker  
Kommentar #292

Morten Andreassen

2 innlegg  235 kommentarer

Publisert 8 måneder siden
Sigurd Eikaas. Gå til den siterte teksten.
Du bjeffer høyt, men hvor er bevisframleggelsen?

Du kan f.eks begynne her

http://cshperspectives.cshlp.org/cgi/pmidlookup?view=long&pmid=30181195


Kommentar #293

Morten Andreassen

2 innlegg  235 kommentarer

Publisert 8 måneder siden
Sigurd Eikaas. Gå til den siterte teksten.

Krystaller dannes ikke etter informasjon, men kun tilfeldig etter naturlovene. Biologisk liv dannes på basis av informasjon, dna-et, som utgjør en "oppskrift" for hvordan organismen skal bli.

Nei er det bred konsensus at liv IKKE har startet med DNA.

(og det har du fått lik på allerede)

Og hvorfor mener du at DNA ikke kan dannes ut fra naturlover ?

1 liker  
Kommentar #294

Morten Andreassen

2 innlegg  235 kommentarer

Publisert 8 måneder siden
Sigurd Eikaas. Gå til den siterte teksten.
De fire produksjonsfaktorene er materiale, maskiner, energi, og know-how, dvs informasjon.

Du er en biologisk organisme, hvordan ble du til med de fire faktorene materiale, maskiner, energi, og know-how,

Plz forklar, det vil bli mye mer spennende enn blomster & bie versjonen.

Kommentar #295

Stefan Bonkowski

0 innlegg  728 kommentarer

Ikke reduserbar kompleksitet

Publisert 8 måneder siden

Kan ikke forklares via ET?

Skyldes ikke det at en ikke har den stegvise  forklaring/bevis for hvordan dette har forekommet.?

En må kunne bevise at alle disse delene i en IR organismes funksjon ikke ha en forløper ,som på noen som helst måte har kunnet utvikle seg videre.Ikke bare  at en ikke kan vise hvordan . En må også kunne vise at det ikke har på noen som helst måte kommet fra en enda mer kompleks funksjon som er reversert.

Egentlig bør der ikke en gang finnes en hypotese for hvordan dette har skjedd. 

Egentlig er det du som sitter igjen med bevisbyrden.Du må kunne vise hvordan dette ble til.Fordi det er samme krav du stiller til evolusjonsteorien.

Det at en ikke har en forklaring, er ikke en forklaring for at  det motsatte er tilfelle.


1 liker  
Kommentar #296

Morten Andreassen

2 innlegg  235 kommentarer

Publisert 8 måneder siden
Sigurd Eikaas. Gå til den siterte teksten.
Mht ET viser jeg feks til ikke-reduserbare kompleksiteter som ikke kan forklares med ET.

Og du har ikke demonstrert eksistensen av IC.

Og som jeg har sagt tidligere, du kan ikke definere noe man ikke kjenner til et eksempel på IC.  

1 liker  
Kommentar #297

Morten Andreassen

2 innlegg  235 kommentarer

Publisert 8 måneder siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.
Nei det kan jeg ikke.  For mens ateismen gir forståelsen en trang korridor så utvider forståelsen seg da en kommer til tro.

Hvorfor ?

Hvordan ?

Dette har ingenting med vitenskap å gjøre.

2 liker  
Kommentar #298

Morten Andreassen

2 innlegg  235 kommentarer

Publisert 8 måneder siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.
.  Om jeg skriver om ateisme så finnes det da flere ateister enn deg, slik som det finnes flere forskere og biologer.

NETTOPP, men dette ser ikke ut til å bry deg i det hele tatt når du kategoriserer alle ateister under ett. Du gir de meniger de ikke har, slik som hos meg.

Du tar IKKE inn over deg hva ateisme er og du velger å de betegnelsen mange flere egenskaper enn hva som virkeligheten er. 

Du sier selv at du ikke brydde deg om evo.t når du var ateist. Ok.

Og grunnen for at JEG bryr meg om evo.t har INGENTING med ateisme. Likevel bitcher du i øst og vest om ateisme og evt.t

Jeg forstår det ikke. Har du virkelig ingenting annet å diske opp ?

Har du ingen argumenter (oppdiktede sådann) som ikke går på person ?

Nei, tydeligvis ikke.

2 liker  
Kommentar #299

Morten Andreassen

2 innlegg  235 kommentarer

Publisert 8 måneder siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.
Jeg har flere sitater fra ateistiske forskere fra tidligere debatter.  Jeg mener virkelig ikke at de gjelder alle ateister.  De fleste gidder ikke bry seg.

Hva er poenget med at de er ateistiske forskere ?

Fungerer det ikke at det er forskere ?

Du vet vel at kristen, jøder og muslimer driver forskning og at disse forskerene aksepter evo.t på lik linje som alle andre. Du må liksom gjøre et POENG av livssynet som at det er det viktigste.

2 liker  
Kommentar #300

Stefan Bonkowski

0 innlegg  728 kommentarer

Men er

Publisert 8 måneder siden

der en planlagt mening fra begynnelsen av som styrer evolusjonene.Minner meg om diskusjonen mellom Aristoteles og Empedokles  .


Empedokles spør hvorfor organer og kroppsdeler ikke kan ha blitt slik de er uten at en behøver å se deres utforming som uttrykk for plan og hensikt fra guders eller naturens side-

 Aristoteles der i mot tilskriver naturen formålstjenlighet og introduserer teleologi som et forklaringsprinsipp.Mest leste siste måned

Bli i kirken, Märtha Louise!
av
Vårt Land
12 dager siden / 5180 visninger
Fra utskudd til kraft?
av
Vårt Land
23 dager siden / 4772 visninger
Slutt å gjøre kirken kul!
av
Merete Thomassen
12 dager siden / 2813 visninger
Bekreftet allerede
av
Joanna Bjerga
28 dager siden / 2333 visninger
Bryllup med bismak
av
Trond Langen
7 dager siden / 1889 visninger
Befri oss fra 1. mai
av
Ole Jakob Warlo
26 dager siden / 1833 visninger
Barns frihet til å velge
av
Berit Hustad Nilsen
13 dager siden / 1807 visninger
Spooky sjamanisme?
av
Vårt Land
4 dager siden / 1607 visninger
Hauge og Marx
av
Vårt Land
25 dager siden / 1554 visninger
Biskoper som blir realpolitikere
av
Espen Ottosen
18 dager siden / 1428 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere