Kjell Tveter

12    28

Årsaksmekanismer ved Evolusjon

Jeg ser at kristne skribenter ofte tillegger Evolusjon evnen til å skape nye livsformer.. Før de hevder dette bør de forstå at de evolusjonære mekanismer neppe kan forklare oppkomsten til nytt liv.

Publisert: 9. jul 2018 / 1492 visninger.

Årsaksmekanismer ved Evolusjon
 
Jeg ser at Evolusjon  er et tema som vedvarende omtales her på VD. Jeg ser også at naturvitenskap omtales som sikker sannhet. Siden Evolusjon er naturvitenskap, vil den ergo være sann. Jeg føler behov for å kommentere denne problemstillingen.
 
Naturvitenskap som sådan er materialistisk. Den hviler på det materialistiske syn at materie er alt som eksisterer, og som derfor er årsaken til alt. Denne materialismen regner med to årsaksmekanismer:
1. Tilfeldige reaksjoner mellom materie og energi.
2. Naturens regelmessighet og lovmessighet grunnet naturlover.
 
Det betyr at materialismen regner med at naturlige årsaker kan forklare hele vår virkelighet. Det materialistiske manifest slår fast at det er intet behov for å regne med en overnaturlig kraft. Gud avskrives. Kristne bør da legge merke til at materialister ikke gjør seg noen tanker om hvor naturlovene kommer fra. Sagt enkelt: Alle lover krever en lovgiver. Lover kommer ikke til av seg selv, heller ikke naturlover.
 
Jeg har ingen problemer med å akseptere at denne naturvitenskap kan forklare det vi kan kalle den døde natur. Vi kan stole på naturvitenskapen når den utaler seg om magnetisme, elektrisitet, gravitasjon, lysets hastighet, geologi, meteorologi osv. Men jeg er blitt skeptisk til om denne naturvitenskap kan forklare livet. Livet er vesensforskjellig fra død natur. Liv fødes, vokser, trenger energi, spiser, får unger, har et stoffskifte (metabolisme). Liv følger en plan, kan foreta valg, ser behov. Liv tar slutt. Død natur har ingenting av dette. Den store forskjellen mellom liv og ikke-liv er informasjon. Liv krever informasjon. Informasjon er en forutsetning for at liv kan bli til og å fortsette å eksistere. Alt liv vi kjenner til har DNA. Ikke -liv har ikke DNA. Det finnes ikke DNA i en stein. DNA er livets informasjonssentral. Jeg er personlig overbevist om at tilfeldige naturlige reaksjoner som følger naturens lovmessighet, ikke kan forklare livet. Liv har en helt annen dimensjon enn død natur.
 
Evolusjon har to årsaksmekanismer : Mutasjoner og naturlig seleksjon.


DNA er bygd opp av nukleinsyrer, fosfor og sukkerarten deoksyribose. Nukleinsyrene kan vi betrakte som livets bokstaver. DNA har utseende som en stige. Stigetrinnene utgjøres av to bokstaver. DNA hos mennesket danner en «stige» som er ca 2 meter lang.  Hos mennesket er det ca 3.2 milliarder slike stigetrinn i hver eneste celle vi har i kroppen. Og disse bokstavene må komme etter hverandre på én måte. De må danne riktig sekvens. Et enkelt eksempel: Flaske og flakse er to ord som består av de samme seks bokstaver, men fordi bokstavrekkefølgen er annerledes, blir meningen vesensforskjellig.

 

Litt mer om DNA. Vitenskapen kan ikke forklare hvordan det første DNA ble til. Det finnes ingen vitenskapelige fakta som viser at DNAs bokstaver kunne oppstå spontant på den tidlige jord. Det er heller ingen grunn til å anta at sukkerarten i DNA kunne bli til ved tilfeldighet. Naturvitenskapen kan derfor ikke forklare hvordan DNA ble til. Men en annen viktig ting: Denne vitenskap har heller ingen som helst forklaring på hvordan DNA kan inneholde informasjon.( Les gjerne denne setningen noen ganger til !!) Hvordan kan en rekke av nukleinsyrer inneholde livsnødvendig informasjon.....? Vi vet at all informasjon vi kjenner til, kommer fra en intelligent kilde. Men evolusjonsbiologer mener at DNAs informasjon er et resultat av tilfeldige prosesser over lang tid. De fornekter på det mest bestemte at DNAs informasjon kommer fra en intelligens. Det særdeles triste og alvorlige er at selv kristne kan mene det samme. Personlig betrakter jeg DNA som Guds Logos. Jeg mener og tror at det kun er Skaperen selv som kunne tilføre informasjon til DNA. Informasjon er abstrakt og ikke-fysisk. Derfor kan den ikke ha en fysisk årsak. Den må ha en mental årsak. Jeg er overbevist om at det er den beste forklaringen. Dessuten må (hos mennesket) alle disse 3.2 milliarder bokstaver følge ette hverandre på én måte for å kunne inneholde den korrekte informasjon som alle livets stoffskifte prosesser trenger. Jeg kjenner kristne vitenskapsmenn som mener at denne sekvensen av milliarder av DNA bokstaver er blitt til av seg selv i løpet av mange millioner år. Men det er en total umulighet. For å få riktig rekkefølge av bokstaver når hver av oss skriver en tekst, velger vi de rette bokstaver på tastaturet for at teksten skal være meningsfull. Valg er det bare en bevissthet som kan utføre. Tilfeldige reaksjoner er uten evne til å velge. Så jeg ser Guds aktivitet også her.
 
Mutasjoner er forandringer i rekkefølgen av bokstaver i DNA. Det kan komme en ny bokstav, en bokstav kan fjernes, og rekkefølgen kan også endres på andre måter. Evolusjonsbiologer mener at slike mutasjoner kan gi ny informasjon i DNA som kan forklare makroevolusjon..
 

Livets opprinnelse
kan ikke forklares ved disse to evolusjonære årsaksmekanismer. DNA må først eksistere for at mutasjoner kan inntre. Når ingen ting finnes, kan det heller ikke være noe å velge blant. Det betyr at naturvitenskapen har ingen vitenskapelig forklaring på hvordan liv kunne bli til av seg selv. Liv er noe langt større og høyere enn død natur. Det strider derfor mot all sunn fornuft å tro at liv kan komme fra død natur. Pasteur sa at liv kun kan komme fra liv. Hans aksiom er aldri blitt motbevist. Jeg mener den beste forklaring på livets opprinnelse er skapelse.
 
Livets mangfold.
Naturvitenskapen synes altså ikke å ha noen forklaring på livets opprinnelse. Hva så med livets utvikling og mangfold?
 
 Det er av grunnleggende betydning at vi kjenner til at evolusjon har to fundamentalt forskjellige betydninger: Mikroevolusjon er forandringer innen en art som gjør den skikket til å overleve når livsbetingelsene forandres. Arten som sådan endres altså ikke. Mikroevolusjon hos en spurv gir en spurv som er noe annerledes.
 
Med makroevolusjon forstår vi forandringer som fører til dannelse av en ny art. Makroevolusjon av fisk antar man således kan føre til krypdyr. Vi mennesker skal altså stamme fra apen. Man regner med at livet på land stammer fra livet i vann. Fisken Tiktaalik har noen store fremre finner som man mener kan ha utviklet seg til forlabber hos krypdyr. Gradvise forandringer over lang tid skulle så ha kunnet endre disse finnene. Darwin beskrev makroevolusjon slik. I dag vet vi imidlertid at alle nye strukturer i en organisme består av proteiner. Det er proteiner som bygger opp alle vev kroppen vår består av. Det betyr at makroevolusjon krever nydannelse av en stor rekke med proteiner.
 
Men da møter vi et problem: For at nye proteiner skal dannes, må det foreligge en oppskrift for dem i DNA. En slik oppskrift er det vi kaller et gen. Hvis DNA ikke inneholder oppskriften for nye proteiner, kan de rett og slett ikke bli til. Det er totalt umulig at de kan bli til uten  den rette informasjon i DNA. Og denne spesifiserte, nøyaktige og målrettede informasjon er det bare en intelligens som kan skape. Heller ikke her kommer vi utenom en intelligens som eksisterte før livet var til. Still deg selv spørsmålet: Hvordan i all verden kan DNA inneholde den helt nøyaktige informasjon til nye proteiner som skal ha en helt bestemt oppgave i en ny organisme, og som derfor må ha en helt bestemt kjemisk oppbygning hvis vi utelukker en intelligent årsak ?
 
Litt mer om proteinsyntese. Proteiner kunne ikke bli til på den prebiotiske jord. Proteiner dannes i en «fabrikk» som heter ribosom (den måler 23 manometer. Det går altså over 40.000 ribosomer på én millimeter). Så det første biologiske protein måtte dannes i et ribosom. Men dette ribosomet består av ca 50 proteiner. Så når det første protein skulle dannes, måtte det allerede eksistere (mer enn) 50 proteiner.  Et skikkelig høna eller egget problem. Igjen er det vanskelig å komme utenom en Skaper. Dessuten ligger ribosomene inne i celler som også består av mangfoldige proteiner.
 
Naturlig seleksjon endrer det som allerede eksisterer. Det er stadig flere og flere, selv evolusjonsbiologer, som forstår at naturlig seleksjon neppe makter å forklare makroevolusjon.
 
Hva så med mutasjoner ?
Rent teoretisk kan mutasjoner føre til makroevolusjon på to måter:
 
1. Mutasjoner under graviditet. Mutasjoner sent i fosterlivet gir enten ingen synlige forandringer, eller de fører til misdannelser uten at arten endres. Altså enten en katt eller en kattunge med misdannelser. For at makroevolusjon skal kunne skje må mutasjonene inntre tidlig i graviditeten, Men disse mutasjoner fører til så store forandringer at de er dødelige. 
Det betyr: Mutasjoner under graviditet kan neppe føre til makroevolusjon.
 
2. Mutasjoner i kjønnscellene (egg og/eller spermier).
Det er informasjonen i kjønnscellene som avgjør hvordan avkommet blir. Derfor likner vi som regel på foreldrene! Hvis slike mutasjoner skal føre til makroevolusjon, må de opptre i et stort antall. Dessuten må de være det som på fagspråket kalles koordinerte. Det vil si de må arbeide sammen. Nå viser det seg imidlertid at for å oppnå det tilstrekkelige antall slike koordinerte mutasjoner trenges det mange millioner år. Det betyr at tiden som er tilgjengelig er for kort til at det kan skje. Beregninger viser således at selv om det var 16 milliarder år til rådighet, ville det ikke være mulig at vi stammet fra sjimpansen.

 

Konklusjon:
Det betyr at det ikke finnes vitenskapelige begrunnelse for å anta at livets store mangfold beror på tilfeldige mutasjoner. Det betyr at det ikke finnes tilstrekkelig vitenskapelig evidens for at naturalistisk ikke-styrt makroevolusjon er en faktisk mulighet.
 
Noen avsluttende tanker:
De fleste som leser disse få linjer, vil sannsynligvis ikke ta denne informasjon til seg. Mange, også kristne, har bestemt seg for hva de skal mene, og de lar seg ikke påvirke av et annet syn- uansett hvor riktig og sold dette annerledes synet synes å være. Det får jeg bekreftet når jeg ser navnene på dem som er aktive skribenter.
Kristne er redd for Gud i hullene- «God of the gaps». Man våger ikke å angi Gud som forklaring på forhold i naturen, siden man kanskje en gang i fremtiden kan finne en naturlig forklaring. Men denne innstilling betyr at Gud ikke tillates å ha noen plass i naturen.( Les også denne siste setning noen ganger til !).  Det er det samme ateister mener. Da blir det ingen forskjell på hva kristne og ateister mener om naturen og biologien.
 
Mange kan mene at Gud styrer evolusjonen på den ene eller andre måten. Jeg har forsøkt å argumentere for og å vise at evolusjon krever tilførsel av ny informasjon. Det blir ganske enkelt ingen makroevolusjon uten tilførsel av ny informasjon. Men:  Naturlige reaksjoner kan ikke skape ny informasjon. Det er det bare en intelligens som kan. Ny spesifisert  informasjon i DNA er det bare en intelligens som kan gi. Mutasjoner gir en lang rekke med til dels alvorlige lidelser og sykdommer. De få tilfeller hvor man mener at mutasjoner kan gi fordelaktige resultater, fører alltid til at noe av DNAs informasjon tapes og blir borte. Dessuten kan de ikke danne grunnlag for makroevolusjon slik jeg har forsøkt å vise.

 

Mange kristne kan mene at det er litt skapelse og litt evolusjon.
Det er riktig for skapelse + mikroevolusjon.
Men det synes ikke mulig ut fra en vitenskapelig begrunnelse å mene at skapelse + makroevolusjon er mulig.
 
Personlig vil jeg anbefale at du som leser dette, gjør deg kjent med det synet som heter «Progressiv skapelse».  Jeg har et kapitel om det i boken «Livets Mysterium». På nettet finner du navnet Hugh Ross. Han er en av pionerene for dette synet på livet.
 
Mange kristne er fornøyde med å kunne angi at Gud må være til stede i evolusjonen. Men makroevolusjon har bare to årsaksmekanismer: Mutasjoner og Naturlig seleksjon. Men siden mutasjoner ikke kan  være en tilstrekkelig forklaring, heller ikke Naturlig seleksjon, hvorfor ikke da ta steget fullt ut og hevde at en skapende Intelligens er den som tilfører all den informasjon som er nødvendig for å forklare livets utvikling og mangfold............

Det er det som er hovedbudskapet til Intelligent Design- en vitenskapelig retning som mange innen kristenNorge synes å stille seg likegyldig eller antagonistisk til.............
 

11 liker  
Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Sondre Bjørdal, konstituert religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar
Kommentar #51

Martin Sandstad

18 innlegg  644 kommentarer

Publisert 9 dager siden
Dag Løkke. Gå til den siterte teksten.

Hei Martin! Hils til din mor og fortell at vi er flere som ikke forstår hvorfor evolusjonsteorien stadig må debatteres. Men det skjer antakelig i hver generasjon, eller kontinuerlig om du vil. 

Ja jeg er ikke så ung. Jeg er 33. Men har flyttet hjem pga diverse omstendigheter.


Kan godt hilse. Men de er på ferie akkurat nå.

1 liker  
Svar
Kommentar #52

Dag Løkke

10 innlegg  2121 kommentarer

Publisert 9 dager siden

Takk for hyggelig respons. Da er jeg nok likevel litt yngre enn dine besteforeldre!  

Svar
Kommentar #53

Kjell G. Kristensen

65 innlegg  13256 kommentarer

Takk for ditt synspunk

Publisert 9 dager siden
Robin Tande. Gå til den siterte teksten.
Min kommentar var ikke til din kommentar

Jeg forstår din reaksjon, veldig godt, det er ikke alltid jeg heller leser alle kommentarer. Men syns din kommentar passet godt til en opplysning om at vitenskapen faktisk ikke er kommet så langt at man kan konkludere over så veldig mye når det gjelder skapelsen. 

Svar
Kommentar #54

Kjell G. Kristensen

65 innlegg  13256 kommentarer

Tja... den er jo selv nokså inspirert av uforutsigbarhet?

Publisert 9 dager siden
Martin Sandstad. Gå til den siterte teksten.
Men når folk snakker om UFOer og klarsynte bli jeg litt skeptisk fordi det er mot min religion. Det står i bibelen.

Vel, religion og bibel er vel stort sett to forskjellige ting når man tar avstand fra deler av Bibelen samtidig som man omfavner andre deler og velger seg selv ut hva man skal tro på?

Man tror fx at Jesus ble løftet opp i skyen... men skulle Bibelen tilfeldigvis nevne at Elia ble hentet av en ildvogn med ildhester foran og for opp til himmelen i en storm... så rammer det altså hva mennesker selv tror på og har tenkt ut, uten å la skriften selv svare på om det kan ligge andre ting til grunn?

Bibelen nevner himmelske farkoster rett som det er, mest i lignelser i fugleperspektiv, kjeruber og vindens vinger. (Sal 18,11) Ildhester og Ildvogner er bare en annen beskrivelse, sammen med englene (2 Kong 2,11 viser til 1 Mos 5,24, 2 Kong 6,17 viser til 1 Mos 32,1f, Sal 34,8

Leser man om Guds Ark, kan man lure på hva den er for noe. Studerer man alt som er skrevet om denne, kan man finne det ut. Leser man 1 Sam 4,21 -22 ser man at den også blir kalt Guds eller Israels "herlighet" - (Note til v21 Inkabod betyr ingen herlighet) Leser man Esek.1.1-28 får en et innblikk i hvordan den ser ut. Også her fremgår kjeruber (sendebud) og nye skapninger i rene lyn Gordon stil.

Herligheten er noe også NT beskriver, fx her: Luk 21,27 + flere henvisninger - men religioner har ingen interesse i hva dette egentlig er, men lager tro av fragmentene. 

Akkurat som man googler, kan man også søke i stikkordregister for store deler av skriften, og man får en mer jordnær forståelse av skrift. Den er bare ikke satt sammen i sammenheng. (Hemmeligheter som ligger der skjult og bytter ofte navn/ betydning)

1 liker  
Svar
Kommentar #55

Martin Sandstad

18 innlegg  644 kommentarer

Publisert 9 dager siden

Dag: Mamma er 55 og pappa er 65. Så ca på din alder.


Kjell: Her er et bilde av hvordan de trodde den så ut: 


https://no.wikipedia.org/wiki/Paktens_ark#/media/File:Arca_da_Alian%C3%A7a_de_Deus_(3815219934).jpg

Svar
Kommentar #56

Kjell G. Kristensen

65 innlegg  13256 kommentarer

Fint bilde

Publisert 9 dager siden
Martin Sandstad. Gå til den siterte teksten.
Her er et bilde av hvordan de trodde den så ut: 

Jeg kan ikke se noe til vingene? Kanskje er de nedsenket? Esek 1,24 ;-)

Svar
Kommentar #57

Martin Sandstad

18 innlegg  644 kommentarer

Publisert 9 dager siden

Jeg tror esekiel beskriver et syn av Gud.


Her er fra mosebøkene om hvordan paktsarken skulle være:


https://www.bibel.no/Nettbibelen?submit=Vis&parse=2+Mos+25%2c10-22&type=and&book2=-1&searchtrans=

Svar
Kommentar #58

Kjell G. Kristensen

65 innlegg  13256 kommentarer

Paktsarken?

Publisert 9 dager siden

Ja, det er nok en kiste som du også finner hos Heb.9.4, 

Jeg skrev vel Guds Ark?  Ikke bland disse sammen! 1.Sam.4.21-22: Bortveket er herligheten fra Israel - fordi Guds ark var tatt, og for hennes svigerfars og hennes manns skyld. / 22 Hun sa: Bortveket er herligheten fra Israel; for Guds ark er tatt.

Herligheten er det Esekiel får se i et syn i v1, og gjort rede for i v28: Det var dette Herrens herlighet lignet, slik så den ut. - Det er et flyvende objekt. Den har også betegnelsen stormvind i v4, storm eller som det står i Apg.2.2 et fremfarende veldig vær,  Apg.27.14 bruker ordet "Evrakýlon" om virvelstormen.

Esek.10 beskriver en kjerube, i v13 står det i 1930 oversettelsen: Jeg hørte hjulene blev kalt hvirvel. - i 2011: Jeg hørte hjulene blev kalt hjulverk. Altså drivhjul i en motor kan man anta?

Det er fra denne innretningen visdommens ånd stråler ut ifra som jeg skrev om i #36 - men ikke før alle profetiene er oppfylt,(Luk.24.25-27) som vil si når vitenskapen har funnet den opp på nytt? Forkynneren påstår at tiden vår går i ring og ikke er linjær? (Pred.1-9-11)

Svar
Kommentar #59

Gjermund Frøland

10 innlegg  6261 kommentarer

Empati

Publisert 9 dager siden
Dag Løkke. Gå til den siterte teksten.
... ... så er du en nødvendig stemme her på Verdidebatt. Du har kunnskap, klokskap og empati. Jeg liker rett og slett å lese det du skriver!

Takk for fine ord. Men selv om jeg, i likhet med folk flest, ønsker å tro at jeg har mye empati, er det nok best å ikke ta det som en selvfølge.

Min livserfaring er at det ikke er noen nødvendig korrelasjon mellom å være empatisk og å fremstå som empatisk.

3 liker  
Svar
Kommentar #60

Martin Sandstad

18 innlegg  644 kommentarer

Publisert 9 dager siden

Jeg orker ikke å lage egen tråd. Men jeg har snakket mye bra om judeo-kristendommen.


Men jeg vil legge til at jeg har gått på sekluær skole og også jobbet med "lys" på sekulære ungdomshus/konserter her hvor jeg bor. Jeg ble innvitert av noen venner og vi deltok der i mange år og jeg fikk senere jobb i kafeen der. 


SÅ jeg mener ikke at kristne er de eneste som kan lage gode ting for ungdom. tvert imot. Det er gode og viktig kanskje livssreddene opplevelser. Men i dag er det Jesus som har reddet meg gjennom masse. Så han er viktigere enn mange ikke-troende skjønner.


Så jeg sier som paulus at jeg er skyldig både grek og barbar som paulus sier i rom1:14.

1 liker  
Svar
Kommentar #61

Martin Sandstad

18 innlegg  644 kommentarer

Publisert 9 dager siden

Jeg tror det er det samme.


Liten anekdote: (Hvis jeg husker rett, kan ta feil) . Men i matteus evangeliet brukes det "himmlenes rike", mens i de andre evangeliene brukes Guds rike om den åndelige verden vi har fått del i.


Det er egentlig den samme tingen som beskrives, Men matteus skrev hovedsaklig til jøder? Og prøvde å bevise Jesus var messias ut fra GT profetier.


Derfor av respekt for jødene brukte han ikke akkurat det navnet. Fordi jøder sier ikke Guds navn. Men det er samme ting han snakker om.

Svar
Kommentar #62

Kjell G. Kristensen

65 innlegg  13256 kommentarer

Ja

Publisert 9 dager siden
Martin Sandstad. Gå til den siterte teksten.
Jeg tror det er det samme.

Det kan godt være du har rett i det. Ser av de forskjellige oversettelsene at det også er brukt paktskiste. 

Allikevel har 1.Sam.4.21 med Esek.1.1-28 å gjøre. Slik jeg siterte fra Visdommens bok i kommentar 36 kommer visdommens vesen/ kraft ut fra Den Allmektiges herlighet, som beskrives i Esek.1 og Esek.10. - Det er et flyvende objekt. Så her betyr det kanskje at paktskisten befinner seg inne i herligheten? (Visd.bok 7.25: Ja, den er et pust av Guds kraft, ren strømmer den fram fra Den Allmektiges herlighet, derfor kan intet urent komme den nær.)

Jeg studerer videre og går tilbake til 1.Sam.4.21 hvor det står en Note/ forklaring til verset: Note : herligheten: Herrens herlighet er knyttet til paktkisten. Jf. v. 4; Sal 132,8.   Herligheten er veket: Slik tydes navnet Ikabod.

Vi snakker altså om to deler, paktskisten i Guds herlighet.

Videre: 1 Sam 4,21 viser til Sal 78,61: Han lot sin makt bli tatt  til fange, ga sin glans  i fiendens hånd.

Hva forstår vi ut fra dette? Dersom intet urent kan komme den nær betyr jo dette at fienden omvandles til bare å gjøre det gode? Paktskisten må være en oppfinnelse fra skaperen selv som gjør visse omveltninger på jorden om man leser hele Salm.78?

Han slo motstanderne  tilbake og ga dem evig skam. Han vraket Josefs telt, han valgte ikke ut  Efraims stamme. Men Judas stamme valgte han, og Sion-fjellet, som han elsker.

Dette skjer når pakten med Israel går i orden? (Hebr 8,10 f.)

Jeg mener dette hører sammen med evolusjonslæren om noen slik finnes?

Svar
Kommentar #63

Martin Sandstad

18 innlegg  644 kommentarer

Publisert 9 dager siden

Jeg vet rett og slett ikke om evolusjonsteorien er sann. Jeg leste masse faktabøker da jeg var liten. Det var gøy, men jeg likte best å lese om hvor raske dyr var (geopard) hvor raske biler og tog kan være. Hvor de befinner seg (Japan) osv.

 

Værsystemer. Dinosaurer. Universet planeter og solsystemer.

Svar
Kommentar #64

Kjell G. Kristensen

65 innlegg  13256 kommentarer

Den prøver i alle fall å finne svar....

Publisert 9 dager siden

Ja, jeg har tilnærmelsesvis de samme interesser unntatt værsystemer, men de er interessante de også. Fx nå, hvor vi opplever en sommer av de rent sjeldne i hele Nord Europa, og Canada har opplevd hetebølge hvor mange har mistet livet. Jeg har faktisk hatt et innlegg om tiden og været. (Langtidskalenderen og været - http://www.verdidebatt.no/innlegg/203470-langtidskalenderen-og-vaeret) Se det som et utviklingsnivå eller evolusjonsteori... ;-)

Jo, jeg er visst opptatt av værsystemer også... men profetier har nok størst interesse.  

Ta en titt da vel, mye interessant her!

Svar
Kommentar #65

Marianne Solli

16 innlegg  1396 kommentarer

Publisert 7 dager siden

Jeg tittet innom denne tråden, og der er ... som du skriver ... mye interessant å lese. Jeg kan ikke huske at jeg har lest dette før, men tror at det var før jeg kom med her. 

Jeg la spesielt merke til din opplysning om at deler av (gamle) Florida befinner seg på havbunnen. Det kan jo også stemme med nåtidens skremmende hendelser der, hvor kalkgrunnen gir etter på grunn av at tidens tann tærer på den sprø kalken, og regnmasser skyller ned grunnen i såkalte synkehull. Forsikringsselskapene får inn rundt et dusin henvendelser hver dag.

Svar
Kommentar #66

Kjell G. Kristensen

65 innlegg  13256 kommentarer

Publisert 7 dager siden
Marianne Solli. Gå til den siterte teksten.
Jeg tittet innom denne tråden

Ja, denne tråden er fra 2011, og selv synes jeg den er interessant angående eksentrisitetssyklusen og skjevhetssyklusen som også har værmessige påvirkninger.

Men også en bra påminnelse til de som hadde angst for påfølgende år 2012, med mayakalenderens gale antakelser...

Når du nevner Florida og havbunnen, så var det med en del linker om dette, men de er vel blitt foreldet. 

1 liker  
Svar
Kommentar #67

Erlend Torp

1 innlegg  177 kommentarer

Publisert 5 dager siden

Æres den som æres bør heter det jo. Det er flott at kloke hoder kan fremme utvikling for mennesker. Jeg er takknemlig for teknologi som gjør livet mitt bedre; som sørger for at det er mat på bordet, varme i huset, og antibiotika på apoteket.

Men vitenskapen kan ikke fortelle oss hvem Gud er. Og det enkle spørsmålet om hvordan dna ble til, belyser dette helt konkret. Den sunne skeptiker vil gjerne hevde at "vi enda ikke vet, men at det er bedre å ikke vite enn å binde alle sine håp til et spaghettimonster." Men min observasjon er at for hver dør vitenskapen åpner, så dukker ti nye dører opp. Vi sender raketter ut for å utforske verdensrommet, men sannheten er at et stjerneskip med lysets hastighet ville knapt ha kommet ut av nabolaget på 50 000 år. Vi er som mauren som bestiger et gresstrå og triumferende roper ned til sine brødre; "jeg kan se hele verden herfra!", mens hva den i realiteten ser kun er forsiden av hagen.

Jesus Kristus er åpenbart i skaperverket. Han kaller på alle. Tenk at i et så stort verk - blant fjell, hav, himmel, planeter, stjerner og galakser - så ser Gud deg. Akkurat nå. "Jeg er livets brød," sier Jesus. "Den som kommer til meg, skal ikke hungre, og den som tror på meg skal aldri tørste."

2 liker  
Svar
Kommentar #68

Kjell G. Kristensen

65 innlegg  13256 kommentarer

Generelt - alt er ikke som det kan se ut til...?

Publisert 5 dager siden
Erlend Torp. Gå til den siterte teksten.
Men vitenskapen kan ikke fortelle oss hvem Gud er. Og det enkle spørsmålet om hvordan dna ble til, belyser dette helt konkret.

Hvis man vil vente til vitenskapen finner ut det tror jeg det kan ta tid. Da er det enklere å lese seg til det. Det står i skriften, og det er bare å ha med seg tankene når man leser dette. 

Og når det gjelder dna

Bibelkoden II skrevet av en jøde ved Michael Drosnin har vært sammen med matematikeren Eliyahu Rips som dekoder Bibelen matematisk og har kommet frem til livets kode er oppbevart i nettopp et romfartøy, en ark av jern. Den finnes på Lisan - før Herren ødela Sodoma og Gomorra. Det avsløres at et språk - gen settes inn i dna, og at Herren vil gjøre mennesket intelligent ved hjelp fra det. Det kommer også frem at det er i Adam- modellen.

Dna ble brakt i en farkost - ditt avkom - genetisk kode - hans gen vil du arve - bringe menneskene fremover - i Adam modellen, malen - fra en kode. På Lisan dna/ på dna språk - en kopi av alt ble brakt. Lisan, sjøens tunge Mazra. Dna kode på obelisk i Adam modellen - menneskets skapelse - Lisan - dette er løsningen - Mazra besådd - jeg gav deg som arv, jeg er Gud. Lisans fremmede i en mark i Moab - fremmed språk.

Stål fartøy - tvunget ned - avskåret - fremmed på jorden - ved en feil - menneskelig fremmed - menneske i nærheten i en krypt - Lisan. Den fremmede er et mennske - kodens Herre - obeliskens munn - i stål obelisk. I Guds bilde skapte han det - til mann og kvinne skapte han dem. Slektstre på Lisan/ Han vil spore forfedrenes opprinnelse på Lisan. I en farkost der til denne dag. Smidd jern, hele arbeidet til en datamaskin. Hans fremkomstmiddel kastet han i havet. - Jernark. Dets opprinnelse, dette er de inngraverte bokstavers område - skjult. 

Å skape et gen, Gud for menneske - geni - i menneske.
BIbelkoden . den finnes på menneskenes språk. Palass/ Tempel for skriften/ forfatteren - To tavler av stein.

Lisan som Siddim.- kart over skjulested - Moses koder - han som laget koden.

I Siddimdalen  - verdens bunn - gammel nøkkel - sensorkart - kart over skjulested - sensor markerte stedet. Lisans Tora - opprinnelig språk/ Lisan er opprinnelsen.

Svar

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere

Siste kommentarer

Kjell G. Kristensen kommenterte på
Demagogi og "åndelig" manipulasjon!
rundt 1 time siden / 11428 visninger
Daniel Krussand kommenterte på
Etterrettelig bibelbruk
rundt 3 timer siden / 224 visninger
Per Steinar Runde kommenterte på
Ramadan
rundt 3 timer siden / 250 visninger
Robin Tande kommenterte på
Stormløpet mot Israel er i gang.
rundt 3 timer siden / 12887 visninger
Dan Lyngmyr kommenterte på
Det fantastiske menneske
rundt 3 timer siden / 976 visninger
Johan Rosberg kommenterte på
Sommer-refleksjoner: Identitetskrise, overgivelse og kristent liv
rundt 3 timer siden / 1323 visninger
Tore Olsen kommenterte på
Sommer-refleksjoner: Identitetskrise, overgivelse og kristent liv
rundt 3 timer siden / 1323 visninger
Johan Rosberg kommenterte på
Det fantastiske menneske
rundt 3 timer siden / 976 visninger
Dan Lyngmyr kommenterte på
Etterrettelig bibelbruk
rundt 3 timer siden / 224 visninger
Elisabeth Nissen Eide kommenterte på
Det fantastiske menneske
rundt 4 timer siden / 976 visninger
Les flere