Ove K Lillemoen

17

Daniels 70 uker.

Daniels profeti om de 70 uker er ikke en endetidsprofeti, men en profeti om Jødefolkets mottakelse av deres Messias. Ville de motta ham som deres Messias, eller ville de avslå og opprettholde sitt frafall.

Publisert: 24. jun 2018

Dan, 9, 24 Sytti uker er tilmålt ditt folk og din hellige stad til å innelukke frafallet og til å forsegle synder og til å dekke over misgjerning og til å føre frem en evig rettferdighet og til å besegle syn og profet og til å salve et Aller-helligste
25 Og du skal vite og forstå: Fra den tid ordet utgår om å gjenreise og ombygge Jerusalem, inntil en salvet, en fyrste, står frem, skal det gå syv uker og to og seksti uker; det skal igjen settes i stand og oppbygges med gater og vollgraver, men under tidenes trengsel.
26 Og efter de to og seksti uker skal den salvede utryddes og intet ha, og staden og helligdommen skal en kommende fyrstes folk ødelegge, og enden på det er oversvømmelse, og inntil enden er det krig; ødeleggelse er fast besluttet.
27 Og én uke skal gjøre pakten fast for de mange; og i midten av uken skal slaktoffer og matoffer opphøre, og på vederstyggelighetenes vinger skal ødeleggeren komme, og det inntil tilintetgjørelse og fast besluttet straffedom strømmer ned over den som ødelegges.

Den historiske bakgrunn for denne åpenbarelse finner vi i begynnelsen av dette kapittel. Der møter vi de 70 år som er angitt for Israels utlendighet, v. 2. Utsagn om dette finner vi bl.a. hos  Jeremias. «For så sier Herren: Når sytti år er gått til ende for Babel, vil jeg se til eder og oppfylle for eder mitt gode ord, at jeg vil føre eder tilbake til dette sted. Jer. 29,10. Dette skjedde i Darius Ahasverus’ sønns første regjeringsår, altså år 538 f.Kr.

Daniel hadde selv vært med når den første avdeling jøder ble ført til Babel. Når han nå regner etter, finner han at de 70 år som Jeremias talte om, snart er gått til ende. 68 år er gått, og fangenskapets tid må snart være omme. Daniel er spent og forventningsfull. Hva vil nå skje? Vil Messias komme, og Jerusalem og Israel bli forløst?

Under bønn og bekjennelse av sine og folkets synder får han, gjennom engelen Gabriel, en profeti om at sytti årsuker avsatt for hans folk , v. 24. Det er 70 x 7 år, altså 490 år det nå dreier seg om. Vi bør merke oss at budskapet gjelder «staden og folket», v. 24. Dette er viktig å ha klart for seg.

Utgangspunktet for dem er tydelig nevnt i v. 25. «Du skal vite og forstå: Fra den tid ordet utgår om å gjenreise og ombygge Jerusalem. . . » Daniel får således vite at det er et ord som angår fremtiden. Den ble gitt av perserkongen Artaxerxes i hans 7. regjeringsår, altså år 458 f.Kr. Esra 7,7-8. Det står “ombygge”, noe jeg tror er bymuren som bygges opp om-kring byen.

Profetien er delt opp i tre tidsperioder som i sammenheng gir en helhet på 70 uker. Først de 7 uker, eller 49 år. I denne tiden, etter dekretet ble gitt om gjenreising ombyggingen av Jerusalem ble på mange måter en trengsel stod for jødene. I perioden 458 til 409 hadde de mye motstand og falske anklager fra Perserne. Etter disse 49 år ble de teokrafiske lovene igjen innført i det selvstyrte Jerusalem. Lovboken ble opplest for hele folket, noe som ikke hadde skjedd på mange år.

Den neste tidsperiode av profetien, de 62 uker, eller 434 år. Etter denne periode følger flere hendelser. Altså ikke i denne tidsperiode, men etter. Da må dette være den siste tidsperiode nevnt i Daniels profeti, den 70de uke. Etter utregning (-458+ 49= -409  -409+434= 25 (her nå vi legge til 1 år, for det finnes ikke noe år 0)) er vi i år 26 eKr. 69 uker er gått, den 70de begynner. Nettopp det år Jesus startet sin gjerning på jord. Året Jesus ble døpt av Johannes i Jordan.

V26. Og efter de to og seksti uker skal den salvede utryddes og intet ha, og staden og helligdommen skal en kommende fyrstes folk ødelegge, og enden på det er oversvømmelse, og inntil enden er det krig; ødeleggelse er fast besluttet.

I løpet av den profeterte tidsperiode skulle fler ting skje, oppfylles.

Dan, 9, 24 Sytti uker er tilmålt ditt folk og din hellige stad til å innelukke frafallet og til å forsegle synder og til å dekke over misgjerning og til å føre frem en evig rettferdighet og til å besegle syn og profet og til å salve et Aller-helligste

1, Innelukke frafallet. Dette forstår jeg som at Jødefolkets stadige frafall blir satt på prøve, enten eller. Vil de befeste sitt frafall.

1, Forsegle synder. Dette ville skje ved at Gud tok et oppgjør med synden. Gud hevnet all synd ved å ofre sin egen Sønn som sonoffer for all verdens synd.

2, Dekke over misgjerninger. Dette taler om virkningene av Kristi soningsdød på Golgata - når Israel skuer opp til ham som de har gjennomstunget (Sak. 12,10). På den dag skal det være en åpnet kilde for Davids hus og Jerusalems innbyggere mot synd og urenhet (Sak. 13,1).

3, Føre frem en evig rettferdighet. En evig rettferdighet finnes bare i troen på Kristus. " (Jer. 33,16).

4, Besegle syner og profetier. Dette kan bety at syner og profetier angående Israel er blitt oppfylt og dermed satt segl for.

5 Salve et allerhelligste. Mange forbinder det Aller Helligste med Templet, men vi leser også om at vi er Guds tempel, altså menneskehjertet der Guds ord bor. Derfor tror jeg det her tales om Jesus, “den salvede”. Jesus omtales gjennom hele Bibelen som Guds salvede. Den aller helligste salvede.

6 I ves 26 sies det at den salvede skal utryddes. Dersom den salvede er Jesus ville dette oppfylles på Golgata.

27 Og én uke skal gjøre pakten fast for de mange; og i midten av uken skal slaktoffer og matoffer opphøre, og på vederstyggelighetenes vinger skal ødeleggeren komme, og det inntil tilintetgjørelse og fast besluttet straffedom strømmer ned over den som ødelegges.

Profetien inneholder 70 uker. 69 uker er gjort rede for, først de 7, så de 62, nå er det bare den 70de uken som gjenstår. Så det må være denne uken Daniel 27 omhandler.

Vi kom til år 26 eKr. ved enden av de 69 uker, da må den 70de uken være tidsperioden 27 til 34eKr. Og, midten av denne uke bli år 30,5.

(En liten parantes: Jesus ble mest sannsynlig korsfestet på våren av år 30. Det omtalte dekret ble utstedt høsten 458 f Kr. Profetien er kanskje enda mer nøyaktig enn vi i første omgang ser for oss.)

I midten av uke blir derfor akkurat det år Jesus døde og oppstod igjen. Da skulle offertjenesten, ofring av slaktoffer og matoffer opphøre. Disse ofringene var bilder på Jesus og opphørte da det egentlige kom.

Det var nå gått 486,5 år siden profetiens utgangspunkt altså år 29eKr. Da gjenstår bare 3,5år. Hva skjedde så? Jo Jesus hadde sonet folkets synder og disiplene fortsatte å forkynne evangeliet for Jødene både i Jerusalem og i hele landet. De møtte mye motstand fra øvrigheten som da var de skriftlærde og fariseerne som skulle tolke og forstå skriftene. Det oppsto en dag en heftig diskusjon som førte til drap. Stefanus ble steinet til døde av akkurat disse folkene, de skriftlærde og fariseerne. Jødenes ledere hadde nettopp satt segl for sitt frafall. Dette skal etter historie bøker ha skjedd i året 34eKr.

Nå er vi til ende av de 70 årsuker Gabriel fortalte Daniel om, og deres hendelser. Ødeleggelsene kom ved det Romerske velde og nådde sitt klimaks i år 70.

Og forførelser og frafall tror jeg er det som kommer på vederstyggelighetens vinger. Dette vil vare helt til Jesus oppretter sitt rike ved sin gjenkomst, når han utrydder all ugudelighet.

Noen flytter denne 70de uke til endens tid, men da vil det ikke stemme med profetiens tidsramme eller hendelser.

3 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Kjetil Mæhle

68 innlegg  768 kommentarer

Godt og ryddig utlagt

Publisert over 2 år siden

Siterer deg på: Noen flytter denne 70de uke til endens tid, men da vil det ikke stemme med profetiens tidsramme eller hendelser.

Det er en god utleggelse av Daniels 70. ukers profeti. Slik den er lagt ut vil den fremstå som korrekt og konklusjonen riktig. Profetien er med rette kalt en nøkkel til å forstå bibelens profetier og dette sammenfaller med at skrift forklarer skrift-prinsippet.

Det er forskjellige tolkninger og vi er enige om, mye så jeg vil kun kommentere ut fra det som fører til forskjellig konklusjon.


Du tar utgangspunkt i Esra 7:7-8 for å fastsette starten på profetien. Da plasserer du denne i år 458 før Kristus. 

I Nehemjas bok 2:1-8 ser vi at kong Artaxerxes i sitt 20. regjeringsår gir Nehemja til å dra til Jerusalem for å gjennoppbygge byens murer. Dette stemmer godt med Daniels profeti som sier i vers 25: «Det skal igjen settes i stand og bygges opp med gater og vollgraver, men under tidenes trengsel.»

Men da er vi i år 445 f.kr. 

Så har vi ett annet punkt som bør tas med. Vår gregorianske kalender har 365 dager + skuddår. Antikkens kalendere har 360 dager i året. 

Israelittene begynte sitt år i aviv, på våren. Året begynte første nymåne etter at bygg-kornet var modent. Da skulle ypperstepresten svinge kornbåndet og derfor bruker også Paulus uttrykket «Kristus første førstegrøden». Utfra aviv ble alle andre høytidsdager fastsatt. (Men det er enavsporing)

I dag bruker jødene den «hillelske» fra 400-tallet e.kr. En beregnet kalender etter Rabbi Hillel. Antikkens kalendere opererer med 360 dagers år.

Forskjellen gir en differanse på 7 år.

Perioden på 483 år fører oss fra år 445 f.kr. til år 38 e.kr. Så trekker vi fra for 7 år i kalenderens differanse og 1 år for år 0. Da er vi også i år 30 men fortsatt har vi en uke igjen.

Jesus Kristus, den Salvede, står frem og ordet i Daniel er oppfylt: «...inntil en Salvet, en Fyrste, står fram, skal det gå sju uker og sekstitouker.»

«Etter de sekstito ukene skal Den Salvede utryddes og intet ha. Byen og helligdommen skal bli ødelagt av folket til en fyrste som kommer». Korsfestelsen og Golgata-verket er i profetien etter de 62 ukene. At byen ble ødelagt av en fyrste som kommer er Jerusalems ødeleggelse i år 70.

Det er mye likt men vi står da igjen med en vesens forskjell. Den siste og 70. uken. Israel er den profetiske klokken. Etter en lang stopp, nådens tidsalder, ser vi nå at den igjen har begynt å gå.

«Han» som det refereres til i vers 27 er ødeleggeren, altså å forstå som antikrist. «Han skal stadfeste en pakt med mange for én uke. Midt i uken skal han bringe matoffer og slaktoffer til å opphøre. På styggedommens vinger skal ødeleggeren komme, og det inntil tilintetgjørelse og fast besluttet straffedom strømmer ned over den som volder ødeleggelsen.»

Tempelet må bygges og tempeltjenesten iverksettes før dette kan skje. Men profetordet sier at det kommer.

Kommentar #2

Anders Ekström

49 innlegg  315 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Ove K Lillemoen. Gå til den siterte teksten.
5 Salve et allerhelligste. Mange forbinder det Aller Helligste med Templet, men vi leser også om at vi er Guds tempel, altså menneskehjertet der Guds ord bor. Derfor tror jeg det her tales om Jesus, “den salvede”. Jesus omtales gjennom hele Bibelen som Guds salvede. Den aller helligste salvede.

Tack för ett mycket gott inlägg, ett inlägg som är ett Sanningens Ords motvikt mot det andliga mörker som genom jesuiternas lära har förmörkat Ljuset  i Guds Ord i Daniels profetia, så att den kristna menigheten tror att det handlar om antikrist när Sanningen är att det handlar om Jesus. Tack att du har förmedlat Sanningens Ord!  


 

1 liker  
Kommentar #3

Ove K Lillemoen

17 innlegg  613 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Kjetil Mæhle. Gå til den siterte teksten.
Han» som det refereres til i vers 27 er ødeleggeren, altså å forstå som antikrist. «Han skal stadfeste en pakt med mange for én uke. Midt i uken skal han bringe matoffer og slaktoffer til å opphøre. På styggedommens vinger skal ødeleggeren komme, og det inntil tilintetgjørelse og fast besluttet straffedom strømmer ned over den som volder ødeleggelsen.»

Du har rett i at det er flere dekret om oppbygging. Og du har også rett i det du skriver om år, og det kan godt være jeg tar feil, men det synes å gå opp. Jesus kom slik profeten sa.

Jeg er enig i at ødeleggeren er antikrist, dog ikke personifisert, men som det romerske velde som sto jødefolket imot. Men det var ikke antikrist som førte offertjenesten til opphør, det var offerlammet. Det er uttrykt ved at det er brakt til opphør, ikke tvunget til opphør slik antikrist måtte gjort.

La oss ikke forveksle frelseren med antikrist er du snill. Fordi Bibelen er blitt delt opp i vers er det lett å anta at opphøret av offertjenesten og ødeleggeren som skal komme skal skje samtidig.  Dog står det at etter, etter opphevelsen av offertjenesten, det står ikke eksakt tid her. Så kanskje vers skillet burde vært plassert annerledes. Så, kanskje år 70, det er jo etter.

Og, nei jeg tror ikke noe tempel vil bli bygd, vi er stedet der Guds navn bor i dag, slik Paulus sier. Heller ikke etter Jesu gjenkomst blir det noe tempel i følge Bibelen. Ødeleggelsene vederstyggelighet står der til Han kommer.

1 liker  
Kommentar #4

Kjetil Mæhle

68 innlegg  768 kommentarer

Kun en betraktning

Publisert over 2 år siden
Ove K Lillemoen. Gå til den siterte teksten.
vi er stedet der Guds navn bor i dag, slik Paulus sier.

Uansett hvilken tolkning vi tror og holder fast på, så har du selvsagt rett i det siterte. Om det blir reist et nytt tempel så står Guds verk fast. Den gamle pakt er over og Golgataverket kan ingen rokke ved. Det innser og vet imidlertid ikke de ortodokse jødene som arbeider for å realisere dette. 

Et kristent engasjement i et slikt prosjekt er ganske alvorlig misforstått. Vår hovedoppgave er misjonsbefalingen og vi har vel mer enn nok med den.

1 liker  
Kommentar #5

Åge Kvangarsnes

12 innlegg  1957 kommentarer

"vi har nok mer en nok med den (misjonsbefalingen)",

Publisert over 2 år siden

skriver du. 

Det tror jeg du har rett i. 

Etter mitt syn er det jødene som både fikk misjonsbefalingen og skal sette den i kraft. Det gjør de ikke i dag, forvaltningen av Guds ord er gitt til oss hedninger, "et folk som ikke er et folk." Inntil "hedningens fylde" vet vi ikke om det gjelder alle folkeslag. 

Men i det kommende Fredsriket hvor jødene skal være "et kongerike av prester og et hellig folk", vil de være prester for ALLE folkeslag". "Komme ditt rike." Det tror jeg.

Men uansett hva vi tror om dette, så er vi frelst i troen på Kristus og ham korfestet. Vi er "Guds husfolk".  Det er det viktigste.


1 liker  
Kommentar #6

Ove K Lillemoen

17 innlegg  613 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Kjetil Mæhle. Gå til den siterte teksten.
Et kristent engasjement i et slikt prosjekt er ganske alvorlig misforstått. Vår hovedoppgave er misjonsbefalingen og vi har vel mer enn nok med den.

Enig med deg. Kanskje det vanskeligste for meg, frimodighet.

1 liker  

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere