Stephanie Dietrich

1

Vigslet rot

Diskusjonen om diakoners nattverdforvaltning i SørHålogaland bispedømme vitner vel om at Den norske kirke ville være tjent med en klarere forståelse av hva det innebærer at noen er vigslet til diakontjenesten.

Publisert: 22. jun 2018.

I Vårt Land 20. juni leser vi at diakoner ikke «får lov» å «dele ut nattverd» i Sør-Hålogaland bispedømme. Å forrette nattverd er ingen rettighet, men en oppgave kirken gir til mennesker som er vigslet til denne tjenesten, ifølge Den norske kirkes ordninger og den lutherske bekjennelse. Det er dessuten forskjell mellom å forrette selve liturgien, og det «å dele ut» brød og vin, der det ofte er leke medlemmer i menigheten som medvirker. 

Nødsprinsippet

Den norske kirke har i alle år tillatt lekfolk – det vil si mennesker som er døpt, men ikke vigslet - å forrette nattverd i spesielle sammenhenger, der det ikke er en prest tilstede. Dette er det såkalte «nødsprinsippet», som Merete Thomassen fra Universitetet i Oslo viser til. Noen av våre søsterkirker synes det er ganske så inkonsekvent med lek nattverdforvaltning gitt vår bekjennelse, men i Den norske kirke har man med god grunn valgt å ha en slik ordning, for å sikre betjening med ord og sakrament der det er lite tilgang til ordinerte prester. 

Den norske kirke har også en særordning for diakoner. I tjenesteordningen stadfestes det at diakoner kan forrette nattverd ved for eksempel soknebud, det vil si i sammenhenger som har en særskilt diakonal sammenheng, og der det ofte er diakonen som har fulgt mennesker tett over tid. Når dette er fastlagt i tjenesteordningen, så handler det ikke om et nødsprinsipp. Det sier seg selv at et nødsprinsipp må forvaltes ad hoc – altså når nøden dukker opp – ikke som en fast ordning. Hva er grunnen til at diakonen kan forvalte nattverd? 

Diakoner er vigslete medarbeidere. Det finnes også diakoniarbeidere i mange menigheter. Disse er ikke vigslet, og mangler den formelle diakonikompetansen som kreves for å bli diakon. BM 11/04 slo fast: «Å tilrettelegge og tydeliggjøre diakontjenesten som del av den ordinerte tjeneste vil kunne styrke denne tjenesten og dermed bidra til å fornye kirkens kommunikasjon av evangeliet.» Dette innebærer en videre tolkning av bekjennelsesskriftenes vektlegging av at kun prestene innehar «forvaltningen av ord og sakrament», idet man mente at også diakonien har del i formidlingen av evangeliet. 

Dermed kunne man si at diakoners nattverdforvaltning under særskilte «diakonale omstendigheter» skjer på grunnlag av deres vigsling til tjeneste. Diakoner forretter nattverd i kraft av at de er vigslete diakoner, ikke utfra et nødsprinsipp på linje med alle andre lekfolk. 

Likere enn andre. 

Dessverre ble ikke denne teologisk ryddige og økumenisk kompatible linjen videreført. I Kirkemøte-vedtakene fra 2011 understrekes det at alle tjenester (kateket, kantor, diakon, prest, biskop) er vigslete, og står i et tjenestefellesskap. Kun prestene omtales som «ordinerte», uten at man gir en teologisk forklaring for hva dette skillet innebærer for tjenestene. Med andre ord: Alle er like, men noen er likere (prestene). Når det gjelder nattverdforvaltningen av diakoner, så har det i grunnen aldri skjedd en oppklaring. Det overlates i stor grad til den enkelte biskop og det enkelte bispedømme å fortolke reglene, og teologien bak dem. 

Noen vil mene at denne (tilsiktede?) uklarheten når det gjelder forståelsen av diakontjenesten er et gode, fordi den åpner opp for et mangfold av tolkninger og lokale løsninger. Diskusjonen om diakoners nattverdforvaltning i Sør-Hålogaland bispedømme vitner vel om at Den norske kirke ville være tjent med en klarere forståelse av hva det innebærer at noen er vigslet til diakontjenesten. Ikke fordi noen skal ha «retten» til å forvalte nattverd, men fordi kirken kaller og innsetter mennesker til denne spesielle tjenesten, og stadfester det i sine vigslingsliturgier.

Trykket i Vårt Land 22. juni 2018

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Sondre Bjørdal, konstituert religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Daniel Krussand

14 innlegg  2003 kommentarer

Ordinasjon? - skriftsted?

Publisert 8 måneder siden

De kristne etter Pinsedag delte da nattverd uten noen vigsling.  Ordinasjon og vigsling og alle slags ordninger som bekjennelses skrifter pålegger i Luthersk tradisjon, er ikke nødvendige for Guds hellige folk, Jesu disipler som vandrer med Gud i hverdagen.  

Hvorfor har dere slikt som Gud aldri har pålagt oss?  Og hvorfor kaller dere dere for Lutheranere?  Er Kristus blitt delt?  

Bibelen har ord om embeter, tjenester, virksomheter, nådegaver, Åndens frukt, krav til eldste, diakoner og tilsynsmenn.  


1 liker  
Kommentar #2

Sakarias Ingolfsson

0 innlegg  8 kommentarer

Publisert 8 måneder siden

Vel, herr Krussand, kanskje jeg kan forklare litt. 

Ordinasjon er ikke et begrep du finner i skriften, men det betyr ikke at innholdet i begrepet mangler. Til sammenlikning finnes ikke begrepet treenighet i skriften, men vi tror fortsatt på en treenig Gud. For bibelen snakker om at Faderen, Sønnen og Den Hellige Ånd er ett. 

Med ordinasjon menes helt enkelt dette: Jesus Kristus, Guds sønn, er den første forkynneren av evangeliet. Før han for opp til himmelen gav han en ny ordning: Han gav sine apostler mandat til å forvalte nådemidlene, dvs. å forkynne evangeliet, døpe, feire nattverden og tilgi synder. Disse tolv hadde på grunnlag av sin apostoliske autoritet mandat til å gi oppdraget videre, dvs. å innsette pastorer og eldste. En slik innsettelse innebærer en utvelgelse, prøvelse og sendelse. Sendelsen, som konklusjonen på denne prosessen er det vi kaller for ordinasjon. Med andre ord er det en formidling av kallet til pastoral tjeneste i menigheten.

Her er det Gud selv som kaller til tjeneste, og det gjør han gjennom menigheten.

Kommentar #3

Daniel Krussand

14 innlegg  2003 kommentarer

Publisert 8 måneder siden
Sakarias Ingolfsson. Gå til den siterte teksten.
Før han for opp til himmelen gav han en ny ordning: Han gav sine apostler mandat til å forvalte nådemidlene, dvs. å forkynne evangeliet, døpe, feire nattverden og tilgi synder.

Du har en grei forklaring, sikkert gyldig i Kirken.

Men kristnes nådemidler er nok fler enn dem du nevner, og autoritet til å innsette hyrder og eldste har fler enn tilsynsmenn i trossamfunn.

Her gjaldt det å gi ut nattverd.  Det gjør jeg selv i små husfellesskap med Ordets autoritet.

DnK er ganske rigid og deres mange ritualer og liturgier unødige.  Men det blir Kirkens sak.Kommentar #4

Arne B. Varmedal

7 innlegg  107 kommentarer

Ordinasjonsrot

Publisert 8 måneder siden
Stephanie Dietrich. Gå til den siterte teksten.
Diskusjonen om diakoners nattverdforvaltning i Sør-Hålogaland bispedømme vitner vel om at Den norske kirke ville være tjent med en klarere forståelse av hva det innebærer at noen er vigslet til diakontjenesten. Ikke fordi noen skal ha «retten» til å forvalte nattverd, men fordi kirken kaller og innsetter mennesker til denne spesielle tjenesten, og stadfester det i sine vigslingsliturgier.

Denne diskusjonen vitner vel like gjerne om at DNK ville være tjent med en klarere forståelse av hva det innebærer å være ordinert (til prest).  Stadig flere av de ordinerte synes å se det som sitt kall å rive ned og så tvil om det meste hva gjelder de mest grunnleggende kristne dogmer, enten det gjelder forsoningslæren, altså selve grunnlaget for i det hele tatt å feire nattverd eller være kirke(!), jomfrufødsel ("divine rape") eller oppstandelsen.  Paradoksalt nok vil altså en ordinert som, direkte eller indirekte, sier at nattverden egentlig er et "narremåltid" og helt overflødig, likevel ha "fulle rettigheter" til å forrette den, i motsetning til en vigslet diakon eller lek, om de aldri så helhjertet kjenner seg forpliktet på kirkens bekjennelsesskrifter. 


Kommentar #5

Morten Abrahamsen

0 innlegg  1 kommentarer

Forrette nattverd

Publisert 8 måneder siden

Her er jeg helt enig med Krussand. Jeg kan ikke se at det er noe bibelsk belegg for at nattverd skal forrettes bare av ordinerte eller vigslede. I urkirken hadde de nattverd i hjemmene og det er ingen ting som tyder på at en av apostlene var til stede hver gang. Her er den lutherske kirke på gyngende grunn. Nattverd bør holdes så ofte vi har behov for det, gjerne i mindre grupper, og gjerne i hjemmene, uten vigslede eller ordinerte til stede.

Lykke til der ute.

Mest leste

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere