Gunnar A Nordby

Høyskolelektor
8

Riv kirkens pyramider

Alle organisasjoner har en tendens til å vokse. Vi ønsker å blir dyktigere og grundigere og til det kreves ressurser. Når er det riktig å si at noe er "godt nok". Når kirken nå skal samordne sine arbeidsgiverlinjer er det påkrevet å få en debatt om hvor store organisasjonene skal være og hvor mange nivåer det er behov for. Det er på tide å "rive kirkens pyramider".

Publisert: 20. jun 2018.

Riv kirkens pyramider
 
Mange av oss husker slagordet som Janne Carlzon lanserte når han var administrerende direktør i SAS. Administrasjonen i selskapet hadde vokst slik at det ble både kostbart og det var tungvint å få fattet beslutninger. Det var bygget opp en stor organisasjon med flere nivåer.  Det var mange som skulle behandle en sak og mange meninger skulle høres. Dette var dyrt og det tok tid å få saker igjennom.  Janne Carlzon ønsket at de som var nærmest problemet skulle få fullmakt til å løse det, og pekte på at det ikke var behov for så mange nivåer med ledere. Så fikk man heller leve med noen dårlige avgjørelser. Derfor lanserte han slagordet «riv pyramidene».
 
Det samme har skjedd i store deler av vårt samfunn.  Det er to viktige grunner til dette. Store organisasjoner medfører at alt for mye økonomiske midler blir brukt til å administrere og styre i forhold til de ressurser som brukes til å utføre den egentlige oppgaven.  Samtidig har  utdanning og kompetanse i samfunnet og hos den enkelte økt slik at den enkelte i større grad kan praktisere egenledelse. Det har medført at de fleste bedrifter har forenklet sin administrasjon og etablert «flate pyramider».  Dette gjelder også offentlig forvaltning. De som eier utfordringen får i større grad fullmakt til å løse den, uten at det skal gjennom flere ledd og behandles av flere nivåer. 
 
God saksbehandling er viktig og mange spørsmål er så kompliserte at det er nødvendig med en god utredning.  Det kan imidlertid bli for mye av det gode. Det er en stor og viktig debatt å avklare hvor mye ressurser som skal brukes til utredning og administrasjon.
 
Dette gjelder også i kirken. Kirken har hatt delt organisasjon med forskjellige «linjer». Da blir det også doble administrasjoner og mange som skal administrere ut utrede. Administrasjoner har også en iboende evne til å ekspandere.  Det ligger et ønske om perfeksjonering i alle organisasjoner, og til det trengs utredninger og god saksbehandling. Det medfører behov for stadig flere ansatte. 
 
Når kirken nå får rammebevilgninger må det settes fokus på hvordan ressursene skal brukes.  Jeg tror ingen ønsker en overadministrert kirke der store deler av økonomien brukes opp til administrasjon. Selv om de som er ansatt i dag gjør en viktig og god jobb, er det nødvendig å sette kritisk lys på hvor ressursene best kan brukes.  Hva er «godt nok» i kirken. 
 
En kirke med stor administrasjon får også lett et feil fokus når det gjelder spørsmålet om ledelse. Det blir den administrative ledelse som får fokus. Spørsmål som god saksbehandling, gode budsjettrutiner og god personalbehandling blir fremhevet som viktige ledelsesspørsmål.  Dette er viktige ledelsesspørsmål , men dette er ledelse på det administrative nivå. Kirkens egentlige ledelse er de som forvalter budskapet og formidler kirkens egenart og dens hensikt.  Det er prestene som blir kontaktet når kirkens egenart skal ivaretas. De er kirkens ledere.  Det er viktig å skille mellom disse ledelsesnivåene. God forvaltning og administrativ ledelse bør ivaretas av profesjonelle medarbeidere med økonomisk / administrativ utdanning. Ledelse av kirkens ideologiske og strategiske spørsmål bør i varetas av de som har dette fokuset i sin tjeneste og sin utdanning. Og det er prestene.
 
La oss arbeide aktivt for å få Guds ord ut til folket, og i minst mulig grad bruke ressursene på administrative oppgaver.  La oss rive kirkens pyramider.
 

3 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Sondre Bjørdal, konstituert religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Daniel Krussand

14 innlegg  2003 kommentarer

Publisert 8 måneder siden
Gunnar A Nordby. Gå til den siterte teksten.
Ledelse av kirkens ideologiske og strategiske spørsmål bør i varetas av de som har dette fokuset i sin tjeneste og sin utdanning. Og det er prestene.

Prestene?

Hva med apostlene, profetene, evangelistene, hyrdene og lærerne?  Innsatt av Jesus for at de hellige skal bli satt i stand til tjenestegjerning.

Dette er vel kjent lære i Misjonsforbundet.

Prester preker og leder aktiviteter.  Er det å gjøre disipler?

2 liker  
Kommentar #2

Daniel Krussand

14 innlegg  2003 kommentarer

Jesu Legeme er godt nok.

Publisert 8 måneder siden
Gunnar A Nordby. Gå til den siterte teksten.
Vi ønsker å blir dyktigere og grundigere og til det kreves ressurser. Når er det riktig å si at noe er "godt nok".

Dersom Luthersk lære hadde vært god nok, ville ikke baptister, metodister eller pinsevenner kommet på banen.

Kirkens pyramider er i stor grad verdslig.  Det er neppe mulig å rive noe «keiseren» har bygget opp.

Jesu legeme er både åndelig og har en struktur som går på styringstjenester, hjelpetjenester og forvaltning av ressurser og verdier / eiendom.  Jesus som Hode skal styre menigheten og Ånden gir kraft, lys, salvelse og ledelse.

DNK kan ikke endres, pyramider kan ikke rives, ettersom de har overlatt ledelsen til demokratiske prinsipper.  Det er bare en løsning.  Meld deg ut.  Om alle gjør det kan strukturer avvikles.

Staten og Kommunene kan da overta alt praktisk arbeid Kirken gjør for samfunnet.

Å være et kristent fellesskap er gratis.  Diakonale tjenester betaler vi i fellesskap.  

2 liker  
Kommentar #3

Asgeir Remø

11 innlegg  329 kommentarer

Riv pyramidene, bygg lokalkirken

Publisert 8 måneder siden
Gunnar A Nordby. Gå til den siterte teksten.
En kirke med stor administrasjon får også lett et feil fokus når det gjelder spørsmålet om ledelse.

Det er en kjent sak at Den norske kirke lokalt har vært preget av mangel på ledelse. Hovedgrunnen er at den blir forsøkt ledet fra både kirkeverge/fellesrådsadministrasjon og i linjen fra biskop/bispedømmeråd, mens den lokale kirken ofte ikke har noen effektiv, samlet ledelse. Presten rapporterer til prosten, administrasjonsleder rapporterer til kirkevergen og menighetsrådet er en frittflytende satellitt med lovpålagt ansvar, men ingen myndighet over ressursene. Resultatet er at lokalkirken synes "overadministrert", mens den samtidig er "underledet". 

Bakgrunnen er at kirken blir finansiert fra både stat og kommune. Fellesrådene sitter på pengesekken fra kommunen og bispedømmerådene sitter på pengesekken fra staten. Begge bygger sin egen administrasjon og menighetene blir "spurv i tranedans". Til sammen får vi en sløsing med midler og menneskelige ressurser.

Til tross for den åpenbart dysfunksjonelle organiseringen har Kirkemøtet og Kirkerådet bedt om at den todelte finansieringen fortsetter. Det kan bare forstås som en borgfred der begge aktørene som sitter på pengesekkene får fortsette med sitt. Fellesrådenes organisasjon, KA, har gode lobbyressurser. Men disse pyramidene må rives om menighetene skal myndiggjøres! 

Etter å ha erfart dette med ståsted i et menighetsråd forsøkte jeg for en fire-fem år siden å forstå mekanismene og gjøre noe med det. Det resulterte i et notat som fikk tittelen "Riv pyramidane, bygg lokalkyrkja". Notatet utdyper temaet i egne kapitler for nåsituasjon og utfordringer (2), organisasjonsteoretisk basis (3), teologisk basis (4) og konkretiseringer (5). 

Notatet, - som ble oppdatert i fjor høst fordi jeg ønsket å bruke det som underlag for en høringsuttalelse til den nye trossamfunnsloven, er nå tilgjengelig på Regjeringens nettsider sammen med et innledende oversendingsbrev. Høringsuttalelsen kan finnes her.

Kommentar #4

Daniel Krussand

14 innlegg  2003 kommentarer

Du har rett, men vil noen høre, - neppe.

Publisert 8 måneder siden
Asgeir Remø. Gå til den siterte teksten.
Det kan bare forstås som en borgfred der begge aktørene som sitter på pengesekkene får fortsette med sitt. Fellesrådenes organisasjon, KA, har gode lobbyressurser. Men disse pyramidene må rives om menighetene skal myndiggjøres! 

Remø, det du skriver her er veldig interessant.  To linjer, to pengesekker,  Mange sjefer i begge linjer, mange arbeidsplasser og enorme ressurser.  

Kyrkjer og stillingar
1 629 kyrkjer.
1 276 statstilsette prestar. Av desse er 30 % kvinner.
Omlag 6 000 tilsette i kyrkjeleg fellesråd og sokneråd. Av desse er 56 % kvinner. Dette er kyrkjegardsarbeidarar, kyrkjetenarar, administrativt tilsette, diakonar, kateketar og kyrkjemusikarar o.a. Til saman utgjer dei ca. 4 500 årsverk.

Er det nyttig og nødvendig arbeid?  

Er det slik Gud vil ha det?

Jeg synes hvert sogn bør være en selvstendig menighet, finansiert av medlemmene, ikke av offentlige midler.

Og:

Velkommen til oss «frie venner»

1 liker  
Kommentar #5

Asgeir Remø

11 innlegg  329 kommentarer

Publisert 8 måneder siden
Daniel Krussand. Gå til den siterte teksten.

Er det nyttig og nødvendig arbeid?  

Er det slik Gud vil ha det?

Dette er gode spørsmål som enhver kan stille om arbeidet en utfører og deltar i. Sikkert også i Den norske kirke.

Poenget mitt er imidlertid ikke om oppgavene medarbeidere på kirkens grunnplan gjør er nødvendige. Poenget er at Den norske kirke ikke er hensiktsmessig organisert for å utføre oppgavene og for å myndiggjøre menighetene slik at medlemmene tar eierskap og ansvar.

Jeg regner med at "noen" hører. Spørsmålet er om de er nok fremsynte til å erkjenne at det må endring til og at kirkens oppdrag er best tjent med at den endringen starter snarest mulig. 

Ellers tror jeg at vi kan være frie venner i Kristus uavhengig av hvilket medlemsregister vi står oppført i.

Kommentar #6

Daniel Krussand

14 innlegg  2003 kommentarer

Publisert 8 måneder siden

Remø, du har rett.  Jeg er enig i din artikkel, riv eller reorganiser pyramidene.

Jeg har til og med hentet din høringsuttalelse til den nye loven. 

Som frikirkemann burde jeg ikke blande meg inn i statsreligion.

Men det faktum at det står kirker rundt i hele landet gjør at det hadde vært flott om bygdefolk rundt kirkene hadde oppdaget meningen med livet - Guds frigjørende budskap.

Da burde ikke disse Gudshus ha felles leder og styring, utenom Gud selv.  De burde ha ledelse lokalt etter Bibelens modell i NT.

Derfor kom jeg med mine synspunkter, radikale, men om noe skal endres, kanskje en kan ta skrittet fullt ut?

Joda, vi er venner.  Og registrert i Livet Bok.  Kun.

Mest leste

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere