Kjetil Mæhle

65    725

Endens tid

Det blir hevdet at det er over 300 profetier i gamle testamentet som angår Jesus Kristus sitt første komme. Unnfanget ved Den hellige ånd, født av jomfru Maria. Korsfestet og gravlagt. Stod opp igjen tredje dagen og sitter nå ved Faderens høyre hånd.

Publisert: 14. jun 2018 / 3543 visninger.

Jesu komme oppsummert i trosbekjennelsene. 300 profetier er et betydelig antall med forutsigelser og understreker dermed også betydningen Hans første komme har i Guds råd og plan.

Det er mindre kjent at for hver profeti om Jesu første komme er det 8 profetier i bibelen om Jesu annet komme. Det hevdes altså at det i bibelen er over 2400 profetier som viser til at Jesus Kristus kommer igjen. (Chuck Missler). Skriften er så «innsauset» av forutsigelser om denne hendelsen at ingen kan lese bibelen uten å få med seg dette viktige budskapet.

Er skriften, Guds ord så fokusert på Jesu Kristi andre komme, da er det nærliggende å trekke konklusjonen at dette budskapet er særlig viktig for Gud å formidle. Både til hedninger, jøder og menigheten.
Et annet viktig punkt som fremhever betydningen av endens tid er omfanget av skriftsteder, kapitler og hele bøker som tar for seg denne korte perioden. Flere kapitler i Daniels bok, Esekiel kap. 38, Matteus kap. 24 og 25. Markus kap. 13, Lukas kap. 21 og hele Åpenbaringsboken spesielt fra kap. 4. Det er verdt å merke seg at i Matteus, Markus og Lukas er det vår Mester og Herre som selv taler. Ordene er direkte fra Guds sønns munn. Daniel tyder drømmer og syn, Esekiel får Ord å skrive ned mens apostelen Johannes møter Jesus i et syn og får befaling om å skrive det han såg og det som skal komme etter dette... (Åp. 1:19)

Endens tid er et punkt i historien som Gud varsler oss grundig om. Det forklares hva som skjer med menigheten, med Israel og med hedenskapen. Også i endens tid er Guds vilje menneskers frelse. Men det er også en tid for dom. Og det er da han forvandler verden og Guds herredømme etableres synlig på jorden. Det er dette som kalles 1000-års riket eller millenniet. I dette er Jesu Kristi annet komme helt sentralt.

Det mest påtrengende spørsmålet er hvor på tidsskalaen befinner vi oss idag? Hvor nær er vi Jesu annet komme og det Jesus omtaler som endens tid?

«Men den dagen og timen kjenner ingen, ikke engang himmelens engler, men bare min Far.» Matt.: 24:36. Ingen, bare Faderen, vet dagen. Mange har i historiens løp proklamert den datoen. Det er bare å vente på at det snart også blir forutsagt hvilken time på dagen det skal skje. Dette er vranglære og bedrageri. Ingen mennesker eller engler vet. Det er et klart tegn på manglende ydmykhet og oppblåsthet å tro at en kan regne seg ut til, eller forske seg frem til det som Gud selv har skjult. Tvert om så sier Jesus at han kommer som en tyv og tyver sier ikke i fra om når de kommer.

Jesu fokus er annerledes. Det er ikke kallenderen han er opptatt av. Det er hjertets tilstand. Jesus gir oss en helt klar befaling: «Vær da også dere rede! For Menneskesønnen kommer i den time dere ikke tenker.» Lukas 12:40. Det er en befaling fra Mesteren. Vær rede, alltid, for vi vet ikke dag og tid! Vi skal leve i forventning til Jesu gjenkomst. Det har kristne gjort i 2000 år. Befalingen er gyldig helt til den er oppfylt. Det er en rett innstilling for kristne å alltid leve i forventning til at Jesus Kristus kommer igjen.

Menigheten i Tessalonikia levde i denne visshet og forventning så sterkt, at da det brøt ut en forferdelig forfølgelse, trodde de at de hadde gått glipp av opprykkelsen og Jesu gjenkomst. De trodde det var den store trengsel og at Guds vrede hadde rammet dem. Paulus gir dem så en inngående forklaring på hvordan den første oppstandelse og opprykkelsen skal skje. (1. Tessalonikerbrev kap. 2 og 2. Tessalonikerbrev kap. 4.)

Dette at vi må være rede har den konsekvens at det er oppdragende og disiplinerende for vår tro og vårt liv. Det å være ren og hellig blir en tilstand vi er ment å leve i. Fordi vi ikke vet dagen og timen er det nødvendig å være klar. Alltid. Dette aktualiserer og vitaliserer kristenlivet på helt grunnleggende måte og har i tillegg potensialet til å føre oss inn i nær relasjon til Mesteren. Og en nær relasjon til Gud er vi alltid ment å ha.

Er derimot ikke Jesu gjenkomst og endens tid viktig for meg – da sløves jeg og kristenlivet har egentlig kun verdi inn i døden. Jeg risikerer å bomme på alle mål. Ja bortsett fra det verdiløse, å leve livet fullt ut i kjødet i denne verden.

Det andre Jesus gir oss klar befaling om er å vokte oss for er falske Messiaser og falske profeter. I svaret til disiplene er det første han sier: «Se til at ingen fører dere vill! 5 For mange skal komme i mitt navn og si: Jeg er Messias! Og de skal føre mange vill.» I vers 11 legger han til falske profeter og deres forførende virke.

William Boot sa: «Den største fare anser jeg å være at i de siste dager skal det bli - religion uten Den Hellige Ånd, kristendom uten Kristus, tilgivelse uten bekjennelse og frelse uten omvendelse. Politikk uten Gud, himmel uten helvete». Kristendom uten Kristus. Eller kanskje en annen Kristus. Eller et annet Guds bilde. William Boot såg kanskje tendensene i sin tid på samme vis som vi ser tendensene i vår tid.

Det vi ikke kan se er hvordan dette har eskalert i løpet av de siste 150 år. Det antar jeg at det har, nettopp fordi skriften taler om falske Messiaser, profeter og antikrister i endens tid og vi ser en del av dem i dag.

Alt dette kommer inn under Jesu advarsel: «Se til at ingen fører dere vill». Jesus taler til disiplene så dette gjelder altså menigheten. De som søker Gud og Guds frelse kan gå vill. Vi kan ramse opp vranglære idag som fører til frafall og fortapelse: Velferdsevangeliet, kundalini-forførelse, fornekte fortapelsen, omskriving av ordet og omfavnelse av homokulturen. Det er nok av prester og pastorer som forkynner en kristendom som er løst og fri fra Jesu og skriftens ord.

Hvordan unngå å bli ført vill? Sikkert flere svar men helt grunnleggende er det å tro og hold fast på skriftens ord. Det nytter ikke med opplevelser, tegn og under om presten eller pastoren krysser Guds ord. Om det er aldri så facinerende så er det ikke av Gud. Den Hellige Ånd er ikke i strid med seg selv. Han ombestemmer seg ikke og ingen får legge noe til eller trekke noe i fra. Skriften er gitt oss av Den Hellige Ånd og den står fast.

I det Jesus kaller endens tid vil Gud behandle menigheten, jødene og hedningene på forskjellig vis.

I menneskelig målestokk er det gamle nyheter. Det er litt under 2000 år siden Johannes fikk i oppgave å skrive Åpenbaringsboken. Daniel sin grunnleggende profeti om de 70 åruker er over 2600 år gammel. (Daniel kap. 9) Det gjenstår en åruke av de 70. Dette er de 7 år som er perioden Jesus kaller for endens tid. En kort tidsperiode som Gud vektlegger massivt i sitt ord.

Det er min personlige overbevisning om at vi lever i oppløpet til den korte perioden som kalles for endens tid. Da er det avgjørende å vite hva skriften sier om denne tiden. Hva sier skriften om menigheten, Israel og hedningene i endens tid?

Fra gammelt av har Gud åpenbart det i sitt ord for at vi skal vite og forstå. Bibelen er aktuell som aldri før! 

6 liker  
Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Sondre Bjørdal, konstituert religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar
Kommentar #101

Gjermund Frøland

10 innlegg  6752 kommentarer

Spesielt, ja,

Publisert 4 måneder siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.
Veldig spesielt Åge å forfalske bibeltekstene ved å legge inn i parentes Jesus og jødedommen

men ikke spesielt Åge.

Hele kristendommen som religion er tuftet på å pode Jesus inn i jødenes hebraiske tekster.

Svar
Kommentar #102

Åge Kvangarsnes

7 innlegg  1733 kommentarer

Jo,

Publisert 4 måneder siden

jeg forstår jo ditt syn på dette, men jeg tror vi kan fare vill, ikke i frelsen, men i evangeliets løfter til jødene, Guds frelsesplan, og hvilken lære som er rådene i vår husholdning. Jesus sa tross alt: "Jeg er ikke utsendt til andre enn de falne får av Israels hus", "Gå ikke på veiene til hedningene" og lærte dem å be slik hedningene ikke gjorde. Og i Matt. 5, 5 sier han jo at de saktmodige skal arve JORDEN, og i Rom. 4, 14 at Abrahams barn skal arve VERDEN. Da må vil vel tro dette, jeg kan ikke forstå hvordan vi ikke skal lese dette bokstavelig.

Nå står det ikke "når jeg helliger meg FOR dere", slik jeg oppfatter at du forstår det, men "når jeg helliger meg PÅ dere." Etter mitt skjønn må dette bety at de BLE helliget, men jeg kan ikke skjønne det har skjedd. Og Paulus sier jo at "HELE Israel skal bli frelst". Jeg kan heller ikke skjønne det har skjedd. 

Nå har jeg aldri hørt at jødene ventet/venter  at deres Messias skal lage fred i hele verden, deres forestilling om Messias var jo ikke at han var Guds Sønn, men en menneskesønn ved navn Messias, en mektig konge, som skulle komme og verne dem mot alle deres fiender, og Gud hadde de jo gjort til deres nasjonalGud, bare for dem, hedningene, som de skulle fortelle om denne Gud, så de jo ned på som hunder, slik jeg har forstått det. 

Dommen er at denne verdens fyrste er dømt, skriver du. Ja, Jesus sa jo at verdens fyrste var Satan. Men i 2. Mos. 19, 5 sier Gud til Moses at "hele jorden er min." Og i Luk. 11, 21-22 står det: "Når den sterke (Satan?) med våpen vokter sin egen gård, får hans eiendom være i fred. Men når en som er sterkere (Jesus? Uten våpen? Eller sitt ord som "våpen"?) enn ham, kommer over ham, da tar han fra ham hans våpen, som han hadde satt sin lit til, og hans bytte deler han ut." Hadde ikke Jesus kommet til jord, ville nok den den sterke med våpen fortsatt voktet sin gård og fått være i fred. Men nå kom Jesus, den sterkeste, og den sterke får ikke være i fred. Da er han ikke verdens fyrste lenger, han er kastet ut av sin gård og hans eiendom, som etter mitt syn er alle syndige mennesker etter syndefallet,  er ikke i hans gård lenger og tilhører ikke hans eiendom mer. Jesus, som den sterkeste kom og ordnet opp i dette, "han skal knuse hans hode, og du (slangen) skal knuse hans hæl."  (1. Mos. 3, 15). At Satan er kastet i ildsjøen ennå, har jeg vanskelig for å forstå når vi ser på verden i dag. Og ikke tror jeg noen annen enn Gud kan skape fred, "ikke en fred som verden kan gi" sa Jesus, men en fred som bare han kan gi i et kommende fredsrike, hvor de skal glemme hva det er å krige, og alle deres våpen skal smis om til hakker og jordbruksredskaper (husker ikke ordrett), ifølge profetiene. Og vi har vel ikke glemt å krige ennå?

1 liker  
Svar
Kommentar #103

Åge Kvangarsnes

7 innlegg  1733 kommentarer

Bjørn Erik Fjerdingen:

Publisert 4 måneder siden

Jeg trodde du visste bedre, at paranteser som jeg setter inn, ikke står slik i Bibelen, så at det er forfalskning er jo bare tøv, det skjønner alle vil jeg tro.

Du har også tidligere kommentert at jeg uthever skrift, enten med fete bokstaver, også store pluss understrekning. Kanskje det også blir forfalskning?

2 liker  
Svar
Kommentar #104

Kjetil Mæhle

65 innlegg  725 kommentarer

Antikrist har ikke stått frem!

Publisert 4 måneder siden
Åge Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.

2. Tess. 2, 9:

"Den lovløse (Antikrist) kommer etter Satans virksomhet med all løgnenes makt og tegn og under."

Tessalonikerene trodde feilaktig de var i "Herrens dag". Dette er dagen da Gud dømmer verden. Det har nok ikke skjedd enda. "Herrens dag" er massivt omtalt i både GT og NT.

Jesaja 13: "Se, Herrens dag kommer, fryktelig og full av harme og brennende vrede, for å legge jorden øde og utrydde synderne fra den. 10For himmelens stjerner og dens strålende stjernebilder skal ikke la sitt lys skinne. Solen er mørk når den går opp, og månen skinner ikke. 11Jeg vil hjemsøke jorden for dens ondskap og de ugudelige for deres synd. Jeg vil gjøre ende på de overmodiges stolthet og kue voldsmenns tross. 12Jeg vil gjøre folk sjeldnere enn fint gull og mennesker sjeldnere enn gull fra. 13Derfor vil jeg ryste himmelen, og jorden skal skjelve og fare opp fra sitt sted ved Herrens, hærskarenes Guds harme og på hans brennende vredes dag. "

I tillegg nevner jeg Apg. 2:20 så vi knytter sammen GT og NT med Peters tale på pinsedag. Åpenbaringsboken (år 95), beskriver dagen i kap. 6 og 16.

Tessalonikerene trodde "Herrens dag" var opprunnet. Årsaken var vranglærere som forvrengte Guds ord om endens tid. Det er et eksempel på hvor viktig det er å ha rett bibelsk endetidssyn.

----

Det er opplagt at Jesaja 13, Apg 2:20, Åp. 6 og 16 ikke har skjedd. Det dreier seg om hele jorden med utgangspunkt i Jerusalem og Judea. (Altså ikke år 70).

Hvordan forklarer Paulus at de har tatt feil og at "Herrens dag" ikke har opprunnet? Han viser til at frafallet ikke har skjedd. Frafallet sikter til frafall fra troen og menigheten. Dette store frafallet kommer før antikrist står frem. Konklusjonen til Paulus er at siden antikrist ikke har stått frem kan Tessalonikerene være trygge på at det ikke er "Herrens dag" de opplever.

----

Hvordan kan da noen hevde at antikrist har stått frem i det første århundre? 

Da må de kunne vite hvem denne antikrist var. Da må også "Herrens dag" ha vært.I tillegg må det ha vært et stort frafall før antikrist stod frem. Ingenting av dette virker troverdig.

Hvilket stort frafall kan beskrives før år 70? Var Titus antikrist med stor A? Fulgte Gud opp med "Herrens dag"? Hvor er den beskrevet i historien? La Gud jorden øde rundt år 70? Eller utryddet Gud synderne fra jorden? Ble menneskene på jorden sjeldnere enn fint gull? Var det et jordskjelv så stort som det aldri før har vært på jorden samtidig som sol, måne og stjerner mistet sitt skinn?

Selvsagt ikke. "Herrens dag" har ikke vært. "Herrens dag" er Guds store domsdag over verden. (Ikke over Jerusalem). Den kommer ikke før antikrist står frem. Antikrist kommer ikke før det store frafallet har skjedd. Det ligger i fremtiden.

----

Feil hermeneutikk fører til alvorlige missforståelser. Paulus sine to brev er også en advarsel til oss om viktigheten av rett eskatologi.

1 liker  
Svar
Kommentar #105

Åge Kvangarsnes

7 innlegg  1733 kommentarer

Litt usikker

Publisert 4 måneder siden

på hvordan jeg skal forstå din kommentar til meg. Har jeg påstått at Antikrist har stått fram?

Er da enig i din kommentar, mener bare Apg. 2, 20 fra Joel om de siste dager i seg selv er tydelig nok.

Nå står det riktignok i v. 20 "før Herrens dag kommer, den store og herlige." Så at Herrens dag er Guds store domsdag over verden, kan vel diskuteres.

Trodde ellers mine "snublestener" ikke var til å misforstå.

1 liker  
Svar
Kommentar #106

Kjetil Mæhle

65 innlegg  725 kommentarer

Ser den

Publisert 4 måneder siden

Mitt svar på din kommentar er ment som et motsvar til Gullstad sitt svar. 

Svar
Kommentar #107

Randi TunIi

10 innlegg  3886 kommentarer

Publisert 4 måneder siden
Åge Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.
jeg forstår jo ditt syn på dette, men jeg tror vi kan fare vill, ikke i frelsen, men i evangeliets løfter til jødene, Guds frelsesplan, og hvilken lære som er rådene i vår husholdning. Jesus sa tross alt: "Jeg er ikke utsendt til andre enn de falne får av Israels hus", "Gå ikke på veiene til hedningene" og lærte dem å be slik hedningene ikke gjorde. Og i Matt. 5, 5 sier han jo at de saktmodige skal arve JORDEN, og i Rom. 4, 14 at Abrahams barn skal arve VERDEN. Da må vil vel tro dette, jeg kan ikke forstå hvordan vi ikke skal lese dette bokstavelig.

Gud brukte god tid på å skaffe seg et folk som han forberedte at Jesus Kristus skulle komme til for gjennom dem frelse verden. GT handler om Jesus og hans komme. Da Jesus kom til verden så var det til jødene han kom fordi de kunne forstå hvem han var. Nå var det jo få av de som tok imot Jesus, men etter at Jesus hadde vært på jorda og var steget opp igjen, så fikk disiplene kall om å gå til hedningene. Som Peter som fikk et syn i fra himmelen at han skulle kunne spise alt, fordi det ikke lenger var urent.

I Apgj. 10 står det27
Peter snakket med ham mens de gikk inn, og han så at mange mennesker hadde kommet sammen.28 Han sa til dem: «Dere vet at det ikke er tillatt for en jøde å omgås eller besøke noen fra et annet folk. Men Gud har vist meg at jeg ikke skal kalle noe menneske vanhellig eller urent.

Det samme gjelder Paulus som gikk til hedningene for å fortelle om frelsen i Jesus. De andre disiplene for også rundt i verden og forkynte evangeliet. Tomas tror jeg dro til India. Så evangeliet er for alle,, og Gud vil at alle skal bli frelst.

Du skriver: Nå står det ikke "når jeg helliger meg FOR dere", slik jeg oppfatter at du forstår det, men "når jeg helliger meg PÅ dere." Etter mitt skjønn må dette bety at de BLE helliget, men jeg kan ikke skjønne det har skjedd. Og Paulus sier jo at "HELE Israel skal bli frelst". Jeg kan heller ikke skjønne det har skjedd. 

Jeg tolker det slik at det er på Israel Jesus helliger seg på. Vi som er hedninger blir jo podet inn på treet til Israel. Det hellige tre. Det er gjennom Israel vi får frelsen.

Du skriver: Nå har jeg aldri hørt at jødene ventet/venter  at deres Messias skal lage fred i hele verden, deres forestilling om Messias var jo ikke at han var Guds Sønn, men en menneskesønn ved navn Messias, en mektig konge, som skulle komme og verne dem mot alle deres fiender, og Gud hadde de jo gjort til deres nasjonalGud, bare for dem, hedningene, som de skulle fortelle om denne Gud, så de jo ned på som hunder, slik jeg har forstått det.

Det var en jøde på Tv som fortalte dette. At de ikke kunne godta Jesus som deres Messias fordi de ventet en Messias som skulle skape fred i hele verden. Noe som høres ut som futuristene som venter seg et fysisk tusenårsrike hvor Jesus skal skape fred i hele verden. Da tror jeg dere får vente sammen med jødene forgjeves fordi jeg tror Jesus kom med himmelriket som vi kunne ha inni oss og på den måten skape fred. Og at man må se det fra et åndelig perspektiv for å forstå hva Gud gjør på jorden gjennom tiden etter at kristendommen fikk makten.

Du skriver:  Hadde ikke Jesus kommet til jord, ville nok den den sterke med våpen fortsatt voktet sin gård og fått være i fred. Men nå kom Jesus, den sterkeste, og den sterke får ikke være i fred. Da er han ikke verdens fyrste lenger, han er kastet ut av sin gård og hans eiendom, som etter mitt syn er alle syndige mennesker etter syndefallet,  er ikke i hans gård lenger og tilhører ikke hans eiendom mer. Jesus, som den sterkeste kom og ordnet opp i dette, "han skal knuse hans hode, og du (slangen) skal knuse hans hæl."  (1. Mos. 3, 15). At Satan er kastet i ildsjøen ennå, har jeg vanskelig for å forstå når vi ser på verden i dag. Og ikke tror jeg noen annen enn Gud kan skape fred,

Jeg er enig  med deg i mye her, at djevelen ikke lenger er den sterkeste, selv om vi også kan se han gjerninger fortsatt på jorda. Men vi kristne kan gjøre at han får mindre makt, og vi er kroppen der Jesus er hodet til Kirken. Det er det jeg tror menes med at djevelen er bundet i tusen år. Nå tror ikke jeg at djevelen er i ildsjøen, det skjer først etter at himmel og jord forgår. Jeg tror vi lever i 1000 års riket, kirkens tidsalder. Kirken har hatt stor makt, men en periode skal den få mindre makt, og da skal djevelen få større makt igjen og prøve å forføre mennesker  igjen, så skal Jesus komme tilbake i herlighet.

 

 

Svar
Kommentar #108

Randi TunIi

10 innlegg  3886 kommentarer

Publisert 4 måneder siden
Åge Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.
på hvordan jeg skal forstå din kommentar til meg. Har jeg påstått at Antikrist har stått fram?

1, Joh. 2: 18 Mine barn, dette er den siste tid. Dere har hørt at Antikrist skal komme, og mange antikrister har alt stått fram. Derfor vet vi at dette er den siste tid.

Når det står dette er den siste tid, så mener Johannes selvsagt den tid han levde i for to tusen år siden, og ikke i dag to tusen år senere.

22 Og hvem er løgneren, om ikke den som fornekter at Jesus er Kristus? Han er Antikrist, han som fornekter Faderen og Sønnen.

Svar
Kommentar #109

Åge Kvangarsnes

7 innlegg  1733 kommentarer

En grei redegjørelse

Publisert 4 måneder siden

for ditt syn, Randi,  selv om jeg ikke er helt enig med deg.  

Svar
Kommentar #110

Anders Ekström

47 innlegg  272 kommentarer

Publisert 4 måneder siden
Kjetil Mæhle. Gå til den siterte teksten.

Det går ikke ihop Ekström. Verset over er den 70. uken. Han stadfester en pakt med mange for EN uke.Hvem stadfestet Jesus en pakt med for en uke? Matoffer og slaktoffer opphører. Det skjedde i år 70. 3,5 år er ikke det samme som 7 år. Hva var styggedommen som kom flygende? Her er det mye som ikke gjør tolkningen troverdig og det meste står uforklart.

Hvorfor kaller engelen budskapet til Daniel for et budskap om endens tid? Det er et svært upresist utsagn om det gjelder kun jødene og Israel. 

Preteristene og erstatningsteologene er blinde for Israels store og viktige delaktighet i Guds plan. Både i endetiden og det kommende 1000-års riket. Men det er ikke bare Israel de har brodd mot. Profetordet, som er svært rikt, blir mistolket og fordreid. Forståelsen av menigheten blir feil, og forståelsen av endetiden blir feil. 

Siden du så frimodig bruker ordet villfarelse så kan vi slå fast at disse lærene ikke er forenelige. 

Verset over er den 70. uken.” Ja, och som alla andra veckor kom vecka 70 i följd efter v. 69, med undantag av Jesu fienders förändring av Guds Ord och Guds tider. För den som har ögon att se med, är detta inte att förundra sej över, ty Herren har varnat sitt folk för antikrists gärningar; ”Och denne skall upphäva sitt tal mot den högste och föröda den Högstes heliga; han skall sätta sig i sinnet att förändra heliga tider och lagar; ….” Dan. 7:25

”Han stadfester en pakt med mange for EN uke. Hvem stadfestet Jesus en pakt med for en uke?” Vem Jesus stadfäster pakten med står i v. 24. Gabriel säger det till Daniel; ”Sjuttio veckor äro bestämda över ditt folk ….” ”ditt folk” är Juda folk, och därför kan denna profetia inte gälla något annat folk, allra minst oss, i slutet av vår tid. Att Jesus stadfäster en pakt (den Nya Pakt) under ”EN uke”, har ingenting att göra med paktens tidsrymd. Betydelsen är att stadfästandet pågår under en vecka, under den sista av Daniels 70 veckor. Det var judarnas besökelsetid, om vilken Jesus sade att de icke aktade på den tid då de var sökta, Luk. 19:44.

”Matoffer og slaktoffer opphører. Det skjedde i år 70.” Ja, de upphörde år 70, men det handlar här inte om när de upphörde, det handlar om när de blev avskaffade! De blev avskaffade när Jesus på korset sade; ”Det är fullbordat.”

Att judarna, efter Jesu död på korset, ändå fortsatte med offrandet, det var ett öppet förnekande av Jesu fullkomliga försoningsoffer, det var, i Guds ögon, styggelsernas styggelse, det var styggelsen som ledde till ödeläggelsen av templet och Jerusalem och Guds rike blev taget ifrån Juda folk.

 3,5 år er ikke det samme som 7 år.” 3,5 år är mitten av veckan, det var i mitten av veckan som Jesus genom sin död på korset avskaffade/avslutade alla andra offer för synder. Genom de utvalda fortsatte Herrens verk under de resterande 3,5 åren och jag tror att det var genom Stefanus mäktiga förkunnelse (Apg. 7) som den sista, 70:e veckan, avslutades, och därmed judarnas besökelsetid.

”Hva var styggedommen som kom flygende?” Det var dem som det står om i v. 26; ”Och staden och helgedomen skall en anryckande furstes folk förstöra;….”, det var den romerska hären och fursten var härföraren Titus, ”kom flygende”, är ett symboliskt språk på samma vis som Herren sade till Israel, att han hade burit dem på örnvingar, 2Mos. 19:4.

”Hvorfor kaller engelen budskapet til Daniel for et budskap om endens tid?”

Därför att Daniels profetia handlar om ändens tid av den Gamle Pakt, speciellt den sista, 70:e veckan.

”Det er et svært upresist utsagn om det gjelder kun jødene og Israel.”

Det är en precis utsaga, ty den gäller, ”kun jodene”!

”Preteristene og erstatningsteologene er blinde for Israels store og viktige delaktighet i Guds plan.” Jag är varken preterist eller ersättningsteolog, jag älskar sanningens ord, 2Tim. 2:15, och det är därför jag avslöjar det som Paulus tydligt har varnat Guds folk för; ”Ty den tid kommer, då de icke längre skola fördraga den sunda läran, utan efter sina egna begärelser skola samla åt sig lärare hoptals, alltefter som det kliar dem i öronen, en tid, då de skola vända sina öron från sanningen och i stället vända sig till fabler.” 2Tim. 4:4.

Det är hög tid för Guds folk att vakna upp och inse att Jesus har fiender i denna världen och att dessa fienders strategi är långt mer utstuderad än vad vår tids ”törnrosa”- sovande menighet har insett.

Att någon, efter att ha blivit upplyst om ursprunget (=Jesu fiender) till den allmänt förkunnade läran om Daniels 70:e vecka, att någon efter detta kan tro att denna lära är Guds sanna ord, …. det visar på kraften i denna villfarelse

Att någon kan tro, att när Guds profetiska ord (Dan. 9:27) talar om att det var Jesu försoningsdöd på korset som avskaffade alla den Gamla Pakts offer, offer som ej kunde och aldrig kan borttaga synder, att någon då kan tro och förkunna att detta ord handlar om antikrist! Detta är, …. VILLFARELSENS EPICENTRUM!!!

2 liker  
Svar
Kommentar #111

Leif GuIIberg

72 innlegg  6373 kommentarer

Dette forteller..

Publisert 4 måneder siden
Anders Ekström. Gå til den siterte teksten.
Att någon kan tro, att när Guds profetiska ord (Dan. 9:27) talar om att det var Jesu försoningsdöd på korset som avskaffade alla den Gamla Pakts offer, offer som ej kunde och aldrig kan borttaga synder, att någon då kan tro och förkunna att detta ord handlar om antikrist! Detta är, …. VILLFARELSENS EPICENTRUM!!!

Dette forteller og illustrerer samtidig hvor langt på viddene  dispensasjonslæren har vært i stand til å forføre sine tilhengere. En evangelistvenn av meg har stilt spørsmålet om det er villfarelsens ånder som står bak.


Ellers takk for god kommentar!

Svar
Kommentar #112

Kjetil Mæhle

65 innlegg  725 kommentarer

Profetien er ikke oppfylt

Publisert 4 måneder siden

I følge Gabriels ord til Daniel skulle visse ting innesluttes i løpet av 70 uker. 

Daniel 9:24: "Sytti uker er bestemt for ditt folk og din hellige by, til å bringe ondskapen til ende, til å gjøre slutt på synden, til å sone skylden og føre fram en evig rettferd, til å stadfeste det profetene så og salve det aller helligste."

Ditt folk og din hellige by er Israels folk og Jerusalem. Israel og Jerusalem er bestemt for en tid på 70 åruker der 6 punkter skal oppfylles.

Punkt 1:  Gabriel sa til Daniel: Bringe ondskapen til ende. Da blir spørsmålet. Er ondskapen bragt til ende? Vi har lov til å bruke både øyne og ører og vi hører og ser hjerteskjærende ondskap i år 2018. Ondskap florerer. Ikke oppfylt.

Punkt 2: Gabriel sa også at det skulle gjøres slutt på synden i løpet av disse 70 årukene. I 2018 florerer synden mer og virker til å være tiltagende. Synden er ikke innesluttet.

Punkt 3: Synden skulle sones. Det har skjedd. Synden er sonet for hele verden. Golgataverket.

Punkt 4: Føre frem en evig rettferdighet. Det har skjedd. «Men ufortjent og av hans nåde blir de kjentrettferdige, frikjøpt i Kristus Jesus» Rom. 3:24 og vi tar med 26 også: "Men i vår tid ville han vise sin rettferdighet, både at han selv er rettferdig, og at han kjenner den rettferdig som tror på Jesus."

Punkt 5: Stadfeste profetene. Forstått som å la alt som er talt ved profetene oppfylles. Har det skjedd? Nei. Det er en rik oppfyllelse ved Jesu Kristus sitt komme, liv og gjerning, men det er mer som skal oppfylles enn det som er oppfylt.

Punkt 6: Salve et aller helligste. Det er bare en størrelse som er salvet i verden. Det er menigheten. Salvet av og ved Den Hellige Ånd.

---

Gabriels ord til Daniel er ikke å forstå som oppfylt. Synd og ondskap er ikke innesluttet. Vi venter fortsatt på den 7. uken.

Vi kan nå skjelne at det nærmer seg den siste 7-års uken. Da skal Israelsfolket og Jerusalem være i sentrum av begivenhetene. Til sist gjør Gud ende på ondskapen, synden og oppfyller sine profetiske løfter. 

Da er Gabriel sine ord til Daniel oppfylt og 70 uker er til ende. Israelsfolket er medregnet i Guds plan og ikke utslettet i år 70 som noen gjerne vil tro.

---

De 70 ukene er ikke over fordi det disse ukene skulle inneslutte ikke er innesluttet enda.

1 liker  
Svar
Kommentar #113

Knut Rasmussen

78 innlegg  1385 kommentarer

Publisert 4 måneder siden

Dette ble postet feil under innlegg.

Dette er resyme av Derek Prince

Israell forekommer i bibelen 2500 ganger i det GT og 79 ganger i det NT, mens kirke (menighet) er ikke nevnt noen ganger. Så vi skjønner at for en kristen så må  Israel ha stor betydning. Noen mener at jødene fikk sjansen for 2000 års siden, men de grep den ikke. Erstatningsteologien  (erstatte Israel med kirken) førte til ekstra  store lidelser for jødene.

Hele historien om Isreal ble profitert (forutsagt):

1) Slaveriet i Egypt

2) Utfrielsen fra Egypt i løpet av 1 døgn

3) Lovnader om Kanaan

4) Overgitt til gudeløshet i  det lovede land

5) Etablering av Jerusalen som jødenes senter

6) Nord Israel ble bekjempet og befolkningene ble ført t fangenskap til Assyria

7) Likeså Juda ble bekjempet og jødene ble ført i slaveri til  Babylon

8) Ødeleggelse 1. tempel

9) Jødene  vender tilbake fra fangeskapet i Babylon (1. diaspora)

10)  Ødeleggelsen av 2. tempel

11) Utvandringen til mange land . (2. diaspora)

12) Jødene lider under stor forfølgelse

13) Samling  fra alle  land til nyopprettet Israel og språket hebreaisk ble innført etterhvert.

14) Samling all land i krig mot Isreal.

15) Gud åpenbarer  seg i sin herlighet for hans folk.

16) Messiah etabler Guds rike på jorden.

13 av profetiene er oppfylt i minste detalj.

Når  80% av profetiene i bibelen er oppfylt, så er det vel stor sannsynlighet at også de 3 siste vil bli oppfylt?

1 liker  
Svar
Kommentar #114

Åge Kvangarsnes

7 innlegg  1733 kommentarer

? Dan. 9, 24 ?

Publisert 4 måneder siden

Viser til punkt  1 og 2  hvor du spør om bringe ondskapen til ende og gjøre slutt på synden.  Randi Tunli  nevnte i sin kommentar 97 følgende fra Johannes sagt av Jesus:

Nå felles dommen over denne verden  +  Nå felles dommen over denne verden, nå skal denne verdens fyrste kastes ut.

I min kommentar 102 mente jeg Luk. 11, 21-22 bekreftet disse utsagnene fra Jesus. 

Kan dette eventuelt oppfattes som at punkt 1 og 2 i din kommentar er oppfylt?

 

Punkt 5: besegle profetiene. Jeg mener Ef. 4, 11 - 12 kanskje kan vise at det er oppfylt: "Han er den som gav (fortid! Ikke gir!) til apostler, noen til profeter, noen til …." Siden det står gav i fortid, så må dette da være over, hvis ikke ville Paulus skrevet "gir". Profetiene da beseglet?

Punkt 6 i din kommentar: "salve et Aller-helligste". I min Bibelen står det i fotnoten til verset at "et Aller Helligste" er Messias (og ikke menigheten, slik du skriver). Han ble vel både salvet av DHÅ og også herliggjort? Kan da punkt 6 også være oppfylt?

 

Hvis det skulle vise seg at Dan.9, 24 er oppfylt, vil det da komme i  strid med det kommende 1000-årsrike?

Du ser jeg påstår ingen ting, setter bare spørsmåltegn, har ikke studert dette så  nøye som dere ser ut til å ha gjort.

 

1 liker  
Svar
Kommentar #115

Are Karlsen

9 innlegg  4145 kommentarer

Publisert 4 måneder siden
Anders Ekström. Gå til den siterte teksten.
Det är hög tid för Guds folk att vakna upp och inse att Jesus har fiender i denna världen och att dessa fienders strategi är långt mer utstuderad än vad vår tids ”törnrosa”- sovande menighet har insett.

Kan du si noe mer om de du her definerer som Jesu fiender. Hvem er det og hva gjør de etter din mening?

2 liker  
Svar
Kommentar #116

Kjetil Mæhle

65 innlegg  725 kommentarer

Publisert 4 måneder siden

Johannes 12:31: «Nå holdes dom over denne verden. Nå skal denne verdens fyrste kastes ut.»

Dette ordet, og mange andre lignende ord, bevitner Jesu fulle seier over Satan og hans herreveldet. Det kommer også godt frem i misjonsbefalingen. «Meg er gitt all makt i himmel og på jord...». Derfor gav også Jesus befalingen«Helbred syke, vekk opp døde, rens spedalske, driv ut onde ånder! For intet har dere fått det, for intet skal dere gi det.» Matt. 10. 

Alt dette bevitner at Satans, syndens og dødens makt er brutt. Denne verdens fyrste, Satan, dømmes, makten brytes og han kastes ut. Ut av hva? Ut av sitt maktvelde. 

Men han er fortsatt fullt operativ. Ellers hadde ikke Jakob skrevet: «Vær derfor Gud undergitt! Men stå djevelen imot, så skal han fly fra dere.» 4:7. Johannes sier det slik: «Vi vet at vi er av Gud. Men hele verden ligger i det onde.» 1. Joh. 5:19.

Så har vi åpenbaringsboken som frakap. 4 til 20 dreier seg om den siste 70 årsuken og endens tid.

 

Bibelen og virkeligheten som vi ser og opplever rundt oss bekrefter at ondskapen enda ikke er til ende. Det skjer først når Satan bindes og kastes i avgrunnen. (Åp. 20:2)

Synden er stort sett dekket inn i det som er sagt om ondskapen. Vil bare legge til det som står i Danielsbok helt på slutten. Det gir godt lys over endens tid, som vi nærmer oss: «Mange skal rense seg og gjøre seg hvite og bli prøvd, men de ugudelige skal fortsette å være ugudelige. Og ingen ugudelig skal forstå det, men de forstandige skal forstå.» 12:10

Den ugudelige skal fortsette å være ugudelig. Jeg kan ikke se at de 70 ukene er et tilbakelagt stadium. Synden og ondskapen florerer. Hvordan kan det ha seg? Fordi vi har en uke igjen.

Punkt 5: Mye av de uttalte profetiene i GT og av Jesus og hans apostler i NT er enda uoppfyllt. 

Er ikke Efeserne 4:11-12 å forstå som at Jesus Kristus gav tjenestegavene til menigheten. Menigheten er gitt disse helt fra begynnelsen på pinsedag? Jeg forstår det slik at menigheten er gitt disse tjenestegavene.

Punkt 6: Salve et aller helligste. Det er så konkret skrevet og er en helt bestemt handling. Derfor mener jeg  egentlig at  dette er ment som det står. «Salve et aller helligste» Det kommende tempelet? Som et tydelig og markant tegn? 

Så langt jeg vet og forstår i dag, så ser jeg Daniel 9:24 som Guds frelsesgjerninger i løpet av de 70 åruker. Min overbevisning, bygget på bibelen og verdens virkelighet, er at de ikke er oppfylt. 

1 liker  
Svar
Kommentar #117

Anders Ekström

47 innlegg  272 kommentarer

Publisert 4 måneder siden
Leif GuIIberg. Gå til den siterte teksten.
Dette forteller og illustrerer samtidig hvor langt på viddene  dispensasjonslæren har vært i stand til å forføre sine tilhengere. En evangelistvenn av meg har stilt spørsmålet om det er villfarelsens ånder som står bak.

Det är gott att det finns fler som ser denna villfarelse och som ställer upp och varnar för den.

Tack för dina kommentarer 78 och denna.

1 liker  
Svar
Kommentar #118

Åge Kvangarsnes

7 innlegg  1733 kommentarer

Villfaren?..."hemmeligheten....skjult fra evige tider av"

Publisert 4 måneder siden

Du skriver i din kommentar 78 at noen er så villfarne at de har satt en "pause" eller "parantes" mellom den 69. og 70. uken, er udefinert  periode de kaller "menighetens tidsalder". 

 Nå skriver jo Paulus i Ef.brevet om "menighet" og at "hemmeligheten" at "hedningene er medarvinger i løftet i Kristus" (kap. 3. 3-7) og at denne hemmelighet har vært "skjult fra evige tider av" (v.9)

"Denne (hemmelighet) var ikke i tidligere tidsaldrer gjort kjent for  menneskenes barn slik den NÅ er blitt åpenbart" (v. 5) og kaller det "en husholdning med den Guds nåde som er meg gitt for dere."(v. 2). 


Kanskje Daniel også var villfaren da?

2 liker  
Svar
Kommentar #119

Anders Ekström

47 innlegg  272 kommentarer

Publisert 4 måneder siden
Kjetil Mæhle. Gå til den siterte teksten.

Punkt 1:  Gabriel sa til Daniel: Bringe ondskapen til ende. Da blir spørsmålet. Er ondskapen bragt til ende? Vi har lov til å bruke både øyne og ører og vi hører og ser hjerteskjærende ondskap i år 2018. Ondskap florerer. Ikke oppfylt.

Punkt 2: Gabriel sa også at det skulle gjøres slutt på synden i løpet av disse 70 årukene. I 2018 florerer synden mer og virker til å være tiltagende. Synden er ikke innesluttet.

Ja, vi har lov till att bruka både ögon och öron och du har alldeles rätt i att när vi gör det, då ser vi att ondskan och synden i världen tilltager i sådan grad att vi önskar och ber att Jesus kommer snarast och upprättar sitt rike och sin rättfärdighet. Men det är inte våra naturliga ögon och öron vi skall använda för att förstå Daniels profetia, det är med tron ögon vi skall och kan förstå den,  "... ty vi vandra här i tro och icke i åskådning."  2Kor. 5:7. När Jesus på korset sade dessa ord; "Det är fullbordat.", då är det allvarligt att säja att Daniels profetia om Jesus inte är fullbordad. Gud ser allting, innan det har blivit synlig verklighet, fullbordat i Kristus. Gud såg dej och mej i Kristus innan världens grund var lagd. 

Så vill Gud att vi, med trons ögon, också skall se allting fullbordat i Kristus. Jesaja profeterade om uppfyllelsen av dina punkt 1 o 2. Ondskan och synden blev i Guds ögon borttagen på Jesu kors. Jes. 53:5. Det är i den nya skapelsen i Kristus som ondskan och synden har fått en ände. 

Din punkt 6 kan jag inte kommentera pga. att jag inte förstår vad ordet "störrelse" betyder.


Svar
Kommentar #120

Leif GuIIberg

72 innlegg  6373 kommentarer

Frantasifull 'pause'

Publisert 4 måneder siden
Åge Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.
Kanskje Daniel også var villfaren da?

Tolkning av engelen Gabriels åpenbaring til Daniel gir ikke noe rom for annet enn at de 70 årsuker er en konsekutiv rekke av perioder på 70 årsuker. Man skal m.a.o. ha en god porsjon fantasi for å insertere pause mellom uke 69 og 70, og til overmål gjøre denne 'pausen' til en periode på flere tusen år. 

Så nei, Daniel ville nok ikke en gang leke med tanken på å fortelle noe annet enn det engelen åpenbarte. Derimot har dispenasjonalistene tatt seg denne friheten for å få sitt fantasifulle regnestykke til å gå opp.

2 liker  
Svar
Kommentar #121

Åge Kvangarsnes

7 innlegg  1733 kommentarer

"Det er fullbordat"?

Publisert 4 måneder siden

Var det ikke Jesu soningstjeneste og  forlikelse på korset mellom Gud og menneskene" (Ef. 2, 16) som ble "fullbordat"?  

2 liker  
Svar
Kommentar #122

Åge Kvangarsnes

7 innlegg  1733 kommentarer

Publisert 4 måneder siden

Ja, kanskje ikke rett å skylde på verken Daniel eller engelen. Kanskje vi skal skylde på Gud, som var så hemmelighetsfull? Det ble i alle fall hold skjult for menneskene, står det, og Daniel var vel også et menneske?

2 liker  
Svar
Kommentar #123

Rune Tveit

40 innlegg  4134 kommentarer

JV og Adventister

Publisert 4 måneder siden
Leif GuIIberg. Gå til den siterte teksten.
Man skal m.a.o. ha en god porsjon fantasi for å insertere pause mellom uke 69 og 70, og til overmål gjøre denne 'pausen' til en periode på flere tusen år. 

Har vel hatt, og har, meget spesielle tolkninger av disse ukene. Og de fastholder tolkningene også, selv om ettertiden beviser at de tar feil.. Det handler nok om makt over uvitende medlemmer, og slik går nu dagene. 

2 liker  
Svar
Kommentar #124

Åge Kvangarsnes

7 innlegg  1733 kommentarer

Ettertiden kan vel ikke bevise

Publisert 4 måneder siden

hvem som tar feil?

Vi troende i dag er jo "satt (fortid!) med Kristus i HIMMELEN", Ef. 2, 5 og "Vårt hjemland er HIMMELEN" , Fil. 3, 20.

Jødene skal jo arve JORDEN (Matt. 5,5) og VERDEN (Rom. 4, 13). 

 

Mulig vi kan ta en avstikker ned og sjekke?

2 liker  
Svar
Kommentar #125

Kjetil Mæhle

65 innlegg  725 kommentarer

Hva som er alvorlig!

Publisert 4 måneder siden
Anders Ekström. Gå til den siterte teksten.
"Det är fullbordat.", då är det allvarligt att säja att Daniels profetia om Jesus inte är fullbordad.

Jeg har sitert Justin Martyr fra oldkirken og hans syn på endetiden som sammenfaller med det jeg hevder i innlegget. Det kommer et 1000-års rike.

Jeg har argumentert for at Johannes Åpenbaring er skrevet i år 95/96. Som på alle måter underslår ideen om antikrist og endens tid i år 70.

Jeg har vist at engelen Gabriels ord til Daniel (9:24) om å inneslutte bl. a. ondskapen og synden opplagt ikke har skjedd. Altså skal det skje i den 70. åruken.


Da vet ikke jeg annet enn at denne tråden egentlig er brent ut. Det er vel ingen grunn til å fortsette bare for å gjenta argumenter eller anklage og mistenkelig gjøre hverandre?

Preterister, erstatningsteologer og dispensasjonalister vil nok forbli helt uavhengig av denne tråden!

1 liker  
Svar
Kommentar #126

Leif GuIIberg

72 innlegg  6373 kommentarer

Elementært om datering av Åpenbaringsboken

Publisert 4 måneder siden

Som interesserte vil vite, har det vært mange som har ment at Åpenbaringboken ble nedtegnet under apostelen Johannes' siste opphold på øen Patmos hvor det antas at han også døde. Dateringen er derfor anslått til ca. år 95. Tar man et Google-søk, vil man finne at en majoritet hevder det var dette tidspunktet.

Men det er også mange som studerer Bibelens historie som mener at tidsangivelsen er feil; Åpenbaringsboken ble skrevet før år 70. Dr. Kenneth Gentry tok sin doktoravhandling på dette spørsmålet, og publiserte dette i Before Jerusalem Fell: Dating the Book of Revelation.

Sågar futurister og dispensasjonalister som John Ankerberg og John Weldon skriver i boken Ready With An Answer: For the Tough Questions About God: "Det blir i virkeligheten et overbevisende argument at alle bøker i Det nye testamentet er skrevet innen én generasjon etter Kristi død."

Eusebius hevder forøvrig at Åpenbaringsboken ble skrevet under Johannes' opphold på Patmos under keiser Neros tid (Demonstration of the Gospel).

James Glasgow: "Daniels profeti om sytti årsuker presenterer et ugjendrivelig bevis for at hele Det nye testamentet, inkludert apokalypsen, må ha blitt skrevet før Jerusalems fall og på slutten av det jødiske riket."

Jeg sitter forøvrig med en oversikt over 10-15 andre lærde som deler denne oppfatning. Oversikt over disse kan du finne i boken Identifying the REAL Last Days Scoffers, utgitt på American Vision.

1 liker  
Svar
Kommentar #127

Kjetil Mæhle

65 innlegg  725 kommentarer

Utfordring

Publisert 4 måneder siden

Kan du Gullberg enkelt og oversiktlig skrive et innlegg som forklarer hva du/dere tror om tiden vi lever i og Jesu komme. Hva lærer dere om det kommende Gudsriket og fremtiden?

Det hadde vært interessant med et slikt innlegg. Nå ender du/dere alltid opp med å kritisere andre og da regner jeg med at dere enkelt kan legge ut egen og helhetlig tolkning også.

Å kalle andre for forførte og frafallne uten å forkynne det sanne alternativ forståelig er jo dødfødt og lite fruktbart.

Gjør noe åpent og konstruktivt. Ta utfordringen!

2 liker  
Svar
Kommentar #128

Anders Ekström

47 innlegg  272 kommentarer

Publisert 4 måneder siden
Are Karlsen. Gå til den siterte teksten.
Kan du si noe mer om de du her definerer som Jesu fiender. Hvem er det og hva gjør de etter din mening?

Jesus sade; ”Hava de förföljt mig, så skola de ock förfölja eder;…..”.

Om vi läser den kristna kyrkans martyrhistoria under de mörka århundradena, då vet vi vilka som är Jesu fiender. Det var den romersk katolska kyrkan med, påvedömet i spetsen, som förföljde och mördade miljoner och åter miljoner kristna under de 1260 åren (de mörka århundradena) som är förutsagt i profetian, Dan. 7:21, Åp. 13:7.  Nu verkar denna ulv inte längre öppet, men är nu klädd i fårakläder och verkar genom villfarelsens ande med målet/syftet att fånga tillbaka den protestantiska kristenheten som de förlorade genom Reformationen, för att alla skall böja sig under påvedömet, (antikrist). Ekumeniken och den karismatiska väckelsen är bland de allvarligaste villfarelserna i strategin för att nå detta mål.

Svar
Kommentar #129

Åge Kvangarsnes

7 innlegg  1733 kommentarer

Åp. 13 : 7 ?

Publisert 4 måneder siden

Jeg kan ikke se at Åp. 13 : 7 kan være rett i den sammenheng du bruker det. Det står jo at "Det ble gitt det makt over hvers stamme og hvert tungemål og hvert tungemål og hvert folkeslag. 8 ALLE PÅ JORDEN skal tilbe det..."

Det er vel ikke slik i dag?

2 liker  
Svar
Kommentar #130

Rune Staven

402 innlegg  12110 kommentarer

Publisert 4 måneder siden

Hva er de viktigste tegnene på Jesu komme?

Jesus irettesatte sin egen samtid fordi de ikke skjønte seg på tidens tegn, som varslet Hans første komme: Når det er kveld, sier dere Det blir pent vær, for himmelen er rød. Og om morgenen: Det blir dårlig vær i dag, for himmelen er rød og truende. Hyklere! Dere vet hvordan dere skal tyde himmelens utseende, men tidenes tegn kan dere ikke tyde. Matt 16,2-3


Apostelen Peter skriver om de siste tider, og sier: Og desto fastere har vi det profetiske ord, som dere gjør vel i å holde fast på, som på et lys som skinner på et mørkt sted, inntil dagen gryr, og morgenstjernen går opp i deres hjerter, da dere først og fremst vet dette at ikke noen profeti i Skriften er gitt til egen fortolkning. For aldri er noen profeti kommet fram ved et menneskes vilje, men Guds hellige mennesker talte drevet av Den Hellige Ånd.2.Pet 1,19-21


Jesus sa rett ut at kjærligheten skal bli kald hos de fleste i tiden før han selv kommer tilbake Matt 24,12. Kald kjærlighet? Det høres både vondt og iskaldt ut.


Men Jesus hadde mer å si. Han sammenlignet de kristne i endetiden med ti brudepiker som ventet på brudgommen Matt 25,1-11. Men siden det drøyde ble de trøtte og sovnet. Alle brudepikene sovnet, enda de ventet på brudgommen Jesus.

Da brudgommen plutselig kom viste det seg at halvparten ikke var klar til noen velkomst. Lampene deres hadde sloknet. De ble ikke med på festen


Sa Jesus når enden skulle komme? Det står i Bibelen, Matteus 24,14. Og evangeliet om riket skal forkynnes i hele verden til vitnesbyrd for alle folkeslag, og så skal enden komme.

I de siste dager vil det stå frem mennesker som utgir seg for å være Jesus. Det står i Bibelen, Matteus 24,23-24. Om noen da sier til dere: Se her er Messias, eller: Der er han, så tro det ikke! For falske messiaser og falske profeter skal stå fram og gjøre store tegn og under, for om mulig å føre vill selv de utvalgte

Det vil også skje tegn på himmelen  sol, måne og stjerner. Det står i Bibelen, Matteus 24,29-30. Så snart denne trengselstiden er over, skal solen bli formørket og månen miste sitt lys. Stjernene skal falle ned fra himmelen, og himmelrommets krefter skal rokkes. Da skal Menneskesønnens tegn vise seg på himmelen, og alle folk på jorden skal bryte ut i klagerop, og de skal se Menneskesønnen komme på himmelens skyer med stor makt og herlighet.

Hva vil samfunnets moralske tilstand være i de siste dager? Det står i Bibelen, 2. Timoteus 3,1-5. Du skal vite at i de siste dager skal det komme vanskelige tider. For da vil menneskene være egoistiske, glade i penger, fare med skryt, være overmodige, snakke stygt om andre, være ulydige mot foreldre, utakknemlige, uten respekt for det hellige, ukjærlige og uforsonlige, fare med sladder, mangle selvbeherskelse, være rå, likegyldige for det gode, svikefulle, oppfarende, innbilske. De elsker lystene høyere enn Gud. I det ytre har de gudsfrykt, men de fornekter dens kraft. Vend deg bort fra slike folk!

Et tegn på at de siste dager er kommet, er at det vil skje en voldsom økning i kunnskap. Det står i Bibelen, Daniel 12,4. Men du, Daniel, må gjemme disse ordene og forsegle boken inntil endetiden. Mange skal fare omkring, og kunnskapen skal øke.

Hvilke andre tegn på endetiden nevner Bibelen? Det står i Bibelen, Lukas 21,25-26. Det skal vise seg tegn i sol og måne og stjerner, og på jorden skal folkene bli grepet av angst og fortvilelse når hav og brenning bruser. Mennesker skal forgå av redsel og gru for det som kommer over jorden. For himmelrommets krefter skal rokkes.

Et annet tegn på de siste dager er en utbredt tillit til at vil herske fred og ingen fare. Det står i Bibelen, 1. Tessaloniker 5,2-3. For dere vet godt at Herrens dag kommer som en tyv om natten. Når de sier: Fred og ingen fare, da kommer plutselig undergangen over dem, brått som veer over en kvinne som skal føde. Og de skal ikke slippe unna.


Dyrets merke vill også tre i kraft når endetiden er svært nær, da blir menneskene slaver under ondskapen som kontrolerer menneskene.1 liker  
Svar
Kommentar #131

Leif GuIIberg

72 innlegg  6373 kommentarer

Til Rune Staven

Publisert 4 måneder siden
Kjetil Mæhle. Gå til den siterte teksten.
Kan du Gullberg enkelt og oversiktlig skrive et innlegg som forklarer hva du/dere tror om tiden vi lever i og Jesu komme. Hva lærer dere om det kommende Gudsriket og fremtiden?

Når NT taler om "de siste dager" eller "endens tid", så handler det om enden på eller slutten av Den gamle pakts tid. Det har like lite med vår tid å gjøre som det har med året 1418.

Svar
Kommentar #132

Åge Kvangarsnes

7 innlegg  1733 kommentarer

Publisert 4 måneder siden

Matt. 16 som du refererer til ble jo sagt til de jødiske fariseerne og saddukeerne, de som bare holdt seg til loven med mange selvskrevne forskrifter. "Tidens tegn" som du skriver, var jo nettopp at Jesus selv var kommet til jord, at de ikke ville tro på ham, tror ikke de hadde noe med at de generelt ikke tolket tiden tegn å gjøre . Jesus sa jo videre at de ikke skulle få noe annet tegn enn Jonas-tegnet, det var jo Jesu korsfestelse. Jeg tror vi ikke skal gjøre dette generelt om til at vi i vår tid ikke tolker tidens tegn, for Jonas-tegnet tror vi da på.

"morgenstjernen går opp i deres hjerter" (2. Pet. 1) tror jeg nettopp gjelder jødene i trengselstiden og de vil vende om i deres store trengsel. Peter var jo jødenes apostel, og at dette er en profeti. De vil da huske "at ingen  profeti er gitt til egen fortolkning", men gitt av DHÅ, og omvendelsen vil komme. Det står jo at "i ett nu skal de alle bli forvandlet". Gud holder sine løfter og 1000-årsriket vil bli opprettet.

Timoteus, som du referer om hvor vanskelige de siste tider skal bli, er etter mitt syn ment til jødene, for i 2, 12 sier Paulus: "Holder vi ut, skal vi herske med ham." Er dette ikke  til jødene, som skal bli "et kongerike av prester på jord" (2. Mos. 19, 5 el 6) og herske med Kristus i 1000-årsriket? Vi troende i dag er jo "satt i himmelen", Ef. 2, 5. Kan det ikke da være grunn til å tro det Paulus her beskriver, om hvor vanskelig det skal bli for jødene i de siste tider, gjelder trengselstiden for jødene? For det står "For menneskene skal da være..." Men vi kan da vel ikke si at menneskene generelt er slik i dag og at den moralske tilstand i samfunnet har forfalt så mye i dag, selv om vi ser noe av dette? Kanskje de første "veer" som har begynt?

Angående falske Messiaser og falske  profeter (Matt. 23-24) som gjør store under og tegn, så vet ikke jeg om noen slike i dag, men under trengselstiden vil vel både dyret, Satan og  Antikrist gjøre under og tegn? Så da måtte kanskje Jesu si til jødene: Tro dem ikke!?

Jeg er ikke så sikker på om vi troende i dag skal inn i trenselstidende , heller ikke at opprykkelse gjelder oss, for Paulus sier jo at "Han (Gud) oppvakte (fortid!) oss med ham og satte (fortid! Vi ER altså satt der!) oss i himmelen med ham." Skal vi rykkes opp i tillegg? Hvis ikke, kan da denne opprykkelsen være noe annet?

Kan alle disse endetidstegn være spesielt til jødene?

Svar
Kommentar #133

Åge Kvangarsnes

7 innlegg  1733 kommentarer

Og "bruden"....

Publisert 4 måneder siden

Du sier Jesus sammenlignet de "kristne" med de 10 brudepikene. Men i GT leser vi jo at Gud hadde inngått en ekteskapelig pakt med jødene, mener jeg. Og det var da ingen kristne på Jesu tid, han levde da under loven i jødedommen, først i Antiokia blir de første "kristne" nevnt. Og vi, menigheten som Paulus beskriver i Ef.brevet, var jo UTEN Gud og UTEN Kristus, kap. 2, 12. Hvordan kan du da si at Jesus sammenligner de første "kristne" med de 10 brudepikene?

Jeg tror bruden er de jødene som skal inn i 1000-årsriket, Jesus kommer som brudgommen og henter sin brud, og "de skal være sammen for all tid (så lenge riket varer)", vi andre er satt i himmelen.

1 liker  
Svar
Kommentar #134

Leif GuIIberg

72 innlegg  6373 kommentarer

"Bruden"

Publisert 4 måneder siden
Kjetil Mæhle. Gå til den siterte teksten.
Kan du Gullberg enkelt og oversiktlig skrive et innlegg som forklarer hva du/dere tror om tiden vi lever i og Jesu komme. Hva lærer dere om det kommende Gudsriket og fremtiden?

Den eneste gangen "bruden" er omtalt i NT er i forbindelse med Det nye Jerusalem. 


Lignelsen med de 10 brudepiker har heller ingenting med hverken bruden (bruden er jo ikke nevnt med et eneste ord!) eller Den hellige ånd å gjøre (oljen). De dårlige brudepiker (jomfruer) ble oppfordret til å kjøpe mer olje. Men Den hellige ånd kan selvsagt ikke kjøpes.

Mye merkelig teologi der ute i teologiland!

Svar
Kommentar #135

Åge Kvangarsnes

7 innlegg  1733 kommentarer

Publisert 4 måneder siden

Men de 10 brudepikene skulle jo i bryllup, og uten brud blir det vel ikke noe bryllup. Merkelig teologi?

2 liker  
Svar
Kommentar #136

Gjermund Frøland

10 innlegg  6752 kommentarer

Hvor utgangspunktet er galest, blir titt resultatet originalest.

Publisert 4 måneder siden
Leif GuIIberg. Gå til den siterte teksten.
Mye merkelig teologi der ute i teologiland!

Én ting er sikkert: Enighet om hva Guds ord egentlig betyr, oppnår vi aldri før Gud selv ordner opp.

Men "mye merkelig teologi" vil vi garantert bli foret med også i tiden som kommer. Og VD stiller, takket være ivrige bidragsytere, i første rekke.

3 liker  
Svar
Kommentar #137

Are Karlsen

9 innlegg  4145 kommentarer

Publisert 4 måneder siden
Leif GuIIberg. Gå til den siterte teksten.

De dårlige brudepiker (jomfruer) ble oppfordret til å kjøpe mer olje. Men Den hellige ånd kan selvsagt ikke kjøpes.

Mye merkelig teologi der ute i teologiland!

Ånden kan ikke kjøpes. Ånden er heller ikke en flytende væske. På samme måte: Kjøp den beleilige tid, står det. Men tid kan heller ikke kjøpes. Merk at her tales det i lignelser og allegorier. 

1 liker  
Svar
Kommentar #138

Are Karlsen

9 innlegg  4145 kommentarer

Publisert 4 måneder siden
Leif GuIIberg. Gå til den siterte teksten.
Når NT taler om "de siste dager" eller "endens tid", så handler det om enden på eller slutten av Den gamle pakts tid. Det har like lite med vår tid å gjøre som det har med året 1418.

Det betyr at all tale om endens tid retter seg kun til jøder? Så for oss hedninger eksisterer ikke begrepet endens tid?

1 liker  
Svar
Kommentar #139

Leif GuIIberg

72 innlegg  6373 kommentarer

"Bruden" II

Publisert 4 måneder siden
Åge Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.
Men de 10 brudepikene skulle jo i bryllup, og uten brud blir det vel ikke noe bryllup.

Poenget var og anskueliggjøre hvordan vi lager en "brudeteologi" av en lignelse hvor bruden ikke er nevnt med et eneste ord.

Jesus sier en lignelse ut av en tradisjon som alle jøder kjente til. Brudgommen ble hentet i sitt hjem om kvelden og ført til brudens hjem under stor fanfare for å bekrefte trolovelsen ved en formell vielse. Når han nærmet seg hjemmet til bruden, ble det ropt langs veien "Brudgommen kommer! Brudgommen kommer!"

Denne gang var det åpenbart en forsinkelse på reisen til brudens hjem, og fem av brudepikene som sto og lyste med sine lamper begynte å mangle olje, ble det panikk, og de ble anmodet om å gå til kjøpmannen og kjøpe forsyninger, siden det ikke var nok olje å dele med alle.

Om denne lignelsen i Lukas er det holdt utallige varianter av utlegninger, mens Jesu hensikt er nok bare å gi en påminnelse om hvor viktig det er å være rede til enhver tid.

Svar
Kommentar #140

Leif GuIIberg

72 innlegg  6373 kommentarer

Der sa du det!

Publisert 4 måneder siden
Are Karlsen. Gå til den siterte teksten.
Det betyr at all tale om endens tid retter seg kun til jøder? Så for oss hedninger eksisterer ikke begrepet endens tid?

Treffende godt sagt, spør du meg.

Svar
Kommentar #141

Åge Kvangarsnes

7 innlegg  1733 kommentarer

Publisert 4 måneder siden

Kunne ikke Jesus ha sagt hvor viktig det er å være rede til enhver tid uten å si det i en lignelse? Sa han ikke at dem som tilhørte ham skulle ingenlunde bli tatt fra ham?

1 liker  
Svar
Kommentar #142

Åge Kvangarsnes

7 innlegg  1733 kommentarer

Hvordan

Publisert 4 måneder siden

kan det være andre folk ("alle folkeslag") i 1000-årsriket hvis advarslene om å være rede skulle gjelde alle? Da skulle det kanskje bare være jøder i 1000-årsriket , "et kongerike av prester" uten alle folkeslag, bare prester?

Svar
Kommentar #143

Leif GuIIberg

72 innlegg  6373 kommentarer

Kanskje ikke..

Publisert 4 måneder siden
Åge Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.
Kunne ikke Jesus ha sagt hvor viktig det er å være rede til enhver tid uten å si det i en lignelse? Sa han ikke at dem som tilhørte ham skulle ingenlunde bli tatt fra ham?

Husk da Jesus sa denne lignelsen, så visste ikke disiplene noen ting om at Jesus skulle dø, stå opp igjen, fare opp til Himmelen, og så komme tilbake. Det eneste disiplene lurte på på denne tiden var om han kunne være Messias.

"Dette har jeg talt til dere i lignelser; det kommer en tid da jeg ikke  lenger skal tale til dere i lignelser, men fritt ut forkynne dere om  Faderen."


Svar
Kommentar #144

Leif GuIIberg

72 innlegg  6373 kommentarer

Millennium

Publisert 4 måneder siden
Åge Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.
kan det være andre folk ("alle folkeslag") i 1000-årsriket hvis advarslene om å være rede skulle gjelde alle? Da skulle det kanskje bare være jøder i 1000-årsriket , "et kongerike av prester" uten alle folkeslag, bare prester?

Tusenårsriket er kun nevnt i ett eneste kapittel i Åpenbaringsboken, og man møter fort veggen hvis man lager en teologi ut av dette. Martin Luther mente jo forøvrig at Åpenbaringsboken ikke hørte hjemme i Bibelen. Han om det.

Men jøder er ikke lenger noe "folkeslag" - jødedom er kun en tradisjon og en tro, hvor alle folkeslag kan slutte seg til uavhengig av gener, rase etc. etc. Det skjer hele tiden. Slik har det faktisk vært helt siden Mose tid.

Men Bibelens jøder var nok stort sett en rase, men som nå for lengst er assimilert inn i andre folkeslag gjennom inngifte. I USA gifter 50% av jødene seg med ikke-jøder. I den grad det finnes direkte etterkommere ett er Bibelens jøder, finner du dem blant dagens palestinere. Noen kan faktisk føre sine aner tilbake helt til Bibelens dager.


Svar
Kommentar #145

Åge Kvangarsnes

7 innlegg  1733 kommentarer

Publisert 4 måneder siden

Visste de ikke at Jesus kom tilbake? Han sa jo han skulle komme tilbake for å hente dem "der jeg er". I Apg. ble det jo fortalt av engelen at han skulle komme tilbake på samme måte som han dro, da må det vel kanskje være 1000-åriket han skal komme for å hente dem til? Jødene hadde jo ingen forestilling om at de skulle til himmelen?

1 liker  
Svar
Kommentar #146

Leif GuIIberg

72 innlegg  6373 kommentarer

Nei

Publisert 4 måneder siden
Åge Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.

Visste de ikke at Jesus kom tilbake? Han sa jo han skulle komme tilbake for å hente dem "der jeg er". I Apg. ble det jo fortalt av engelen at han skulle komme tilbake på samme måte som han dro, da må det vel kanskje være 1000-åriket han skal komme for å hente dem til? Jødene hadde jo ingen forestilling om at de skulle til himmelen?

 Lik  Sitér addthis.button("#share-post-11730900", {}, {url: "/innlegg/11730900"}) Logg inn og kommentér eller registrer deg

Nei, på dette tidspunktet var dette ukjent for disiplene. I Matteus 24 spør de Jesus "..hva skal være tegnet på ditt komme?" Futurister har vridd på dette i sin forkynnelse og ment at disiplene spurte om når Jesu gjenkomst skulle skje. Men dette var helt ukjent territorium for disiplene - de spør om hva tegnet for hans komme som deres Messias skulle være. Jødene hadde vært fiksert på dette spørsmålet i århundrer, og disiplene var ikke noe unntak, Det var viktig, for alle var nå mer enn noen sinne opptatt av å bli kvitt åket under romerne.

Svar
Kommentar #147

Anders Ekström

47 innlegg  272 kommentarer

Publisert 4 måneder siden
Åge Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.

Jeg kan ikke se at Åp. 13 : 7 kan være rett i den sammenheng du bruker det. Det står jo at "Det ble gitt det makt over hvers stamme og hvert tungemål og hvert tungemål og hvert folkeslag. 8 ALLE PÅ JORDEN skal tilbe det..."

Det er vel ikke slik i dag?

Vi kan inte förstå den allvarliga innebörden av Åp. 13:7 genom att läsa och tolka det med vårt naturliga förstånd. Vi måste be Herren om nåd att få se det med våra andliga ögon och i det profetiska ordets ljus.

"Det ble gitt det makt over hvers stamme og hvert tungemål og hvert tungemål og hvert folkeslag. 8 ALLE PÅ JORDEN skal tilbe det..."

Om vi förstår innebörden av de fyra rikena i Dan. 2:36-40, då förstår vi även att Åp. 13:8 inte handlar om hela jorden, utan om det fjärde och sista riket, romarriket. Det var romarriket, under påvedömet, som fick makt att föra krig mot de heliga och att övervinna dem. Det skedde under de mörka århundradena, då enl. vad historiker har beräknat 50- 60 miljoner kristna föll offer för detta vilddjur. Detta fruktansvärda välde pågick fram till att vilddjurets (påvedömets) makt blev bruten genom Napoleon.

Den kristna menigheten har blivit svårt bedragen genom den futuristiska villfarelsen som förkunnar att Åp. 13 ligger i framtiden och att antikrist skall komma i framtiden. Påvedömet är antikrist och antikrist har funnits i världen lika länge som påvedömet har funnits.

”Den som har öra, han höre, vad Anden säger till församlingarna.” Åp. 2:7

Svar
Kommentar #148

Åge Kvangarsnes

7 innlegg  1733 kommentarer

Publisert 4 måneder siden

Jeg tror ikke DHÅ åpenbarer ordet for oss, for gjør den det, så må DHÅ ha åpenbart det på mange forskjellige vis, for det finnes mange ulike livssyn blant kristne, og etter mitt syn er DHÅ delt ut til alle som tror på Kristus og ham korsfestet.

De var de jødiske apostlene som fikk DHÅ som talsmann. Det vil si at de ikke skulle bekymre seg for hva de skulle si, DHÅ ga dem ordet i samme stund de talte.

Vi troende i dag har fått DHÅ som pant og innsegl, se Ef. 1, 13-14.

Ellers kan vi be om å få "visdoms og åpenbarings Ånd til kunnskap om seg (Gud)", vers 17. Men dette er ikke en Ånd til pant og innsegl.

Svar
Kommentar #149

Kjetil Mæhle

65 innlegg  725 kommentarer

En er ganske vrang når en

Publisert 4 måneder siden

hevder at Jesus Kristus forkynte at enden skulle komme i år 70. 

- De overser med vilje at mange kommer for å føre andre vill.

- De overser at det er rykter om krig og krig.

- De overser at folk skal reise seg mot folk.

- De overser at det skal være jordskjelv og hunger både her og der. 

Disse 4 punktene må altså være på plass samtidig før enden kommer. Enda verre blir det når det skal være en forferdelig forfølgelse med stort frafall. Med angiveri og hat fra de frafalne mot kristne. Falske profeter og store tegn og under.

Det siste punktet som er HELT umulig for vranglærerene å vri seg unna er at evangeliet skal forkynnes for alle folkeslag før enden kommer! 

De har sikkert en forklaring. 

Det Gullstad og Ekström holder på med er utrolig vrangt og arrogant. U-trolig.

2 liker  
Svar
Kommentar #150

Leif GuIIberg

72 innlegg  6373 kommentarer

Enda mer utrolig..

Publisert 4 måneder siden
Kjetil Mæhle. Gå til den siterte teksten.
Det Gullstad og Ekström holder på med er utrolig vrangt og arrogant. U-trolig.

Jeg vet ikke om du lider av dysleksi - i så fall er du unnskyldt. Men det er ikke få usanne påstander om hva jeg skal ha hevdet du har kommet med på denne tråden. Mest utrolig av alt er at du flere ganger har forsøkt å skrive navnet mitt, og mislyktes flere ganger. Det gjør jo ingenting fra eller til, men man undres jo om noe lesning av det som skrives muligens foregår i vill fart.


Svar

Siste innlegg

Et lederskap for vår tid
av
Trygve Svensson
rundt 1 time siden / 17 visninger
0 kommentarer
Sammen for et varmere klima?
av
Synne Dokka
rundt 4 timer siden / 38 visninger
0 kommentarer
En ordning som kan bety alt
av
Bent Høie
rundt 5 timer siden / 50 visninger
0 kommentarer
Prosessen i KrF
av
Inga Sandstad
rundt 6 timer siden / 53 visninger
0 kommentarer
Et lederskap for vår tid
av
Trygve Svensson
rundt 7 timer siden / 812 visninger
0 kommentarer
Prestekrisen krever tiltak
av
Vårt Land
rundt 10 timer siden / 119 visninger
1 kommentarer
Les flere

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Et lederskap for vår tid
av
Trygve Svensson
rundt 1 time siden / 17 visninger
0 kommentarer
Sammen for et varmere klima?
av
Synne Dokka
rundt 4 timer siden / 38 visninger
0 kommentarer
En ordning som kan bety alt
av
Bent Høie
rundt 5 timer siden / 50 visninger
0 kommentarer
Prosessen i KrF
av
Inga Sandstad
rundt 6 timer siden / 53 visninger
0 kommentarer
Et lederskap for vår tid
av
Trygve Svensson
rundt 7 timer siden / 812 visninger
0 kommentarer
Prestekrisen krever tiltak
av
Vårt Land
rundt 10 timer siden / 119 visninger
1 kommentarer
Les flere

Siste kommentarer

Torgeir Tønnesen kommenterte på
Brev til en sint og bekymret kristensjel
7 minutter siden / 606 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
Hvem er redd for Jordan Peterson?
23 minutter siden / 601 visninger
Bjørn Erik Fjerdingen kommenterte på
GT-tekstene bør ut igjen
38 minutter siden / 2940 visninger
Are Karlsen kommenterte på
Høyres maktdemonstrasjon
rundt 1 time siden / 2864 visninger
Oddbjørn Johannessen kommenterte på
Brev til en sint og bekymret kristensjel
rundt 1 time siden / 606 visninger
Daniel Krussand kommenterte på
Hvem er redd for Jordan Peterson?
rundt 1 time siden / 601 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
GT-tekstene bør ut igjen
rundt 1 time siden / 2940 visninger
Bjørn Erik Fjerdingen kommenterte på
GT-tekstene bør ut igjen
rundt 2 timer siden / 2940 visninger
Per Søetorp kommenterte på
Brev til en sint og bekymret kristensjel
rundt 2 timer siden / 606 visninger
Johannes Taranger kommenterte på
Høyres maktdemonstrasjon
rundt 2 timer siden / 2864 visninger
Johannes Taranger kommenterte på
Høyres maktdemonstrasjon
rundt 3 timer siden / 2864 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
GT-tekstene bør ut igjen
rundt 3 timer siden / 2940 visninger
Les flere