Kjetil Mæhle

68

Endens tid

Det blir hevdet at det er over 300 profetier i gamle testamentet som angår Jesus Kristus sitt første komme. Unnfanget ved Den hellige ånd, født av jomfru Maria. Korsfestet og gravlagt. Stod opp igjen tredje dagen og sitter nå ved Faderens høyre hånd.

Publisert: 14. jun 2018  /  651 visninger.

Jesu komme oppsummert i trosbekjennelsene. 300 profetier er et betydelig antall med forutsigelser og understreker dermed også betydningen Hans første komme har i Guds råd og plan.

Det er mindre kjent at for hver profeti om Jesu første komme er det 8 profetier i bibelen om Jesu annet komme. Det hevdes altså at det i bibelen er over 2400 profetier som viser til at Jesus Kristus kommer igjen. (Chuck Missler). Skriften er så «innsauset» av forutsigelser om denne hendelsen at ingen kan lese bibelen uten å få med seg dette viktige budskapet.

Er skriften, Guds ord så fokusert på Jesu Kristi andre komme, da er det nærliggende å trekke konklusjonen at dette budskapet er særlig viktig for Gud å formidle. Både til hedninger, jøder og menigheten.
Et annet viktig punkt som fremhever betydningen av endens tid er omfanget av skriftsteder, kapitler og hele bøker som tar for seg denne korte perioden. Flere kapitler i Daniels bok, Esekiel kap. 38, Matteus kap. 24 og 25. Markus kap. 13, Lukas kap. 21 og hele Åpenbaringsboken spesielt fra kap. 4. Det er verdt å merke seg at i Matteus, Markus og Lukas er det vår Mester og Herre som selv taler. Ordene er direkte fra Guds sønns munn. Daniel tyder drømmer og syn, Esekiel får Ord å skrive ned mens apostelen Johannes møter Jesus i et syn og får befaling om å skrive det han såg og det som skal komme etter dette... (Åp. 1:19)

Endens tid er et punkt i historien som Gud varsler oss grundig om. Det forklares hva som skjer med menigheten, med Israel og med hedenskapen. Også i endens tid er Guds vilje menneskers frelse. Men det er også en tid for dom. Og det er da han forvandler verden og Guds herredømme etableres synlig på jorden. Det er dette som kalles 1000-års riket eller millenniet. I dette er Jesu Kristi annet komme helt sentralt.

Det mest påtrengende spørsmålet er hvor på tidsskalaen befinner vi oss idag? Hvor nær er vi Jesu annet komme og det Jesus omtaler som endens tid?

«Men den dagen og timen kjenner ingen, ikke engang himmelens engler, men bare min Far.» Matt.: 24:36. Ingen, bare Faderen, vet dagen. Mange har i historiens løp proklamert den datoen. Det er bare å vente på at det snart også blir forutsagt hvilken time på dagen det skal skje. Dette er vranglære og bedrageri. Ingen mennesker eller engler vet. Det er et klart tegn på manglende ydmykhet og oppblåsthet å tro at en kan regne seg ut til, eller forske seg frem til det som Gud selv har skjult. Tvert om så sier Jesus at han kommer som en tyv og tyver sier ikke i fra om når de kommer.

Jesu fokus er annerledes. Det er ikke kallenderen han er opptatt av. Det er hjertets tilstand. Jesus gir oss en helt klar befaling: «Vær da også dere rede! For Menneskesønnen kommer i den time dere ikke tenker.» Lukas 12:40. Det er en befaling fra Mesteren. Vær rede, alltid, for vi vet ikke dag og tid! Vi skal leve i forventning til Jesu gjenkomst. Det har kristne gjort i 2000 år. Befalingen er gyldig helt til den er oppfylt. Det er en rett innstilling for kristne å alltid leve i forventning til at Jesus Kristus kommer igjen.

Menigheten i Tessalonikia levde i denne visshet og forventning så sterkt, at da det brøt ut en forferdelig forfølgelse, trodde de at de hadde gått glipp av opprykkelsen og Jesu gjenkomst. De trodde det var den store trengsel og at Guds vrede hadde rammet dem. Paulus gir dem så en inngående forklaring på hvordan den første oppstandelse og opprykkelsen skal skje. (1. Tessalonikerbrev kap. 2 og 2. Tessalonikerbrev kap. 4.)

Dette at vi må være rede har den konsekvens at det er oppdragende og disiplinerende for vår tro og vårt liv. Det å være ren og hellig blir en tilstand vi er ment å leve i. Fordi vi ikke vet dagen og timen er det nødvendig å være klar. Alltid. Dette aktualiserer og vitaliserer kristenlivet på helt grunnleggende måte og har i tillegg potensialet til å føre oss inn i nær relasjon til Mesteren. Og en nær relasjon til Gud er vi alltid ment å ha.

Er derimot ikke Jesu gjenkomst og endens tid viktig for meg – da sløves jeg og kristenlivet har egentlig kun verdi inn i døden. Jeg risikerer å bomme på alle mål. Ja bortsett fra det verdiløse, å leve livet fullt ut i kjødet i denne verden.

Det andre Jesus gir oss klar befaling om er å vokte oss for er falske Messiaser og falske profeter. I svaret til disiplene er det første han sier: «Se til at ingen fører dere vill! 5 For mange skal komme i mitt navn og si: Jeg er Messias! Og de skal føre mange vill.» I vers 11 legger han til falske profeter og deres forførende virke.

William Boot sa: «Den største fare anser jeg å være at i de siste dager skal det bli - religion uten Den Hellige Ånd, kristendom uten Kristus, tilgivelse uten bekjennelse og frelse uten omvendelse. Politikk uten Gud, himmel uten helvete». Kristendom uten Kristus. Eller kanskje en annen Kristus. Eller et annet Guds bilde. William Boot såg kanskje tendensene i sin tid på samme vis som vi ser tendensene i vår tid.

Det vi ikke kan se er hvordan dette har eskalert i løpet av de siste 150 år. Det antar jeg at det har, nettopp fordi skriften taler om falske Messiaser, profeter og antikrister i endens tid og vi ser en del av dem i dag.

Alt dette kommer inn under Jesu advarsel: «Se til at ingen fører dere vill». Jesus taler til disiplene så dette gjelder altså menigheten. De som søker Gud og Guds frelse kan gå vill. Vi kan ramse opp vranglære idag som fører til frafall og fortapelse: Velferdsevangeliet, kundalini-forførelse, fornekte fortapelsen, omskriving av ordet og omfavnelse av homokulturen. Det er nok av prester og pastorer som forkynner en kristendom som er løst og fri fra Jesu og skriftens ord.

Hvordan unngå å bli ført vill? Sikkert flere svar men helt grunnleggende er det å tro og hold fast på skriftens ord. Det nytter ikke med opplevelser, tegn og under om presten eller pastoren krysser Guds ord. Om det er aldri så facinerende så er det ikke av Gud. Den Hellige Ånd er ikke i strid med seg selv. Han ombestemmer seg ikke og ingen får legge noe til eller trekke noe i fra. Skriften er gitt oss av Den Hellige Ånd og den står fast.

I det Jesus kaller endens tid vil Gud behandle menigheten, jødene og hedningene på forskjellig vis.

I menneskelig målestokk er det gamle nyheter. Det er litt under 2000 år siden Johannes fikk i oppgave å skrive Åpenbaringsboken. Daniel sin grunnleggende profeti om de 70 åruker er over 2600 år gammel. (Daniel kap. 9) Det gjenstår en åruke av de 70. Dette er de 7 år som er perioden Jesus kaller for endens tid. En kort tidsperiode som Gud vektlegger massivt i sitt ord.

Det er min personlige overbevisning om at vi lever i oppløpet til den korte perioden som kalles for endens tid. Da er det avgjørende å vite hva skriften sier om denne tiden. Hva sier skriften om menigheten, Israel og hedningene i endens tid?

Fra gammelt av har Gud åpenbart det i sitt ord for at vi skal vite og forstå. Bibelen er aktuell som aldri før! 

6 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #51

Kjetil Mæhle

68 innlegg  769 kommentarer

Takk Yri

Publisert 9 måneder siden
Karl Yri. Gå til den siterte teksten.
Og her er hemmeligheden, fordi forførelsen får rom, bliver evangeliet med dets lys og salt væk fra os. Vi bliver blinde fordi vi ikke tog imod kærligheden til sandheden, og forførelsens spiral får fat i os. Vi må omvende os fra vores egen og andres forførelse mens tid her er, og til det enkle evangelium om Jesus.

Etter midt syn en helt sentral og god formaning.

1 liker  
Kommentar #52

Åge Kvangarsnes

12 innlegg  1957 kommentarer

"lys og salt" og "det enkle evangeliet" versus forførelse

Publisert 9 måneder siden

Er vi troende lys og salt? Var vi det skulle vel langt flere bli frelst?

HVEM blir egentlig lys og salt? Skulle det ikke bli jødene i 1000-årsriket, et kongerike av prester da alle folkeslag skal bli frelst?

Er evangeliet og Guds frelsesplan så enkelt? Hvorfor er det da så mange ulike syn på Guds ord? Kommer det av forførelse? Jeg tror ikke det. Jeg tror den virkelige forførelsen står igjen og at vi troende i dag ikke vil få oppleve den, det er etter mitt syn i  den store trengselstiden den vil komme. Den skal ikke vi inn i, tror jeg.

1 liker  
Kommentar #53

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Tekstens bevis

Publisert 9 måneder siden
Kjetil Mæhle. Gå til den siterte teksten.

Jesu komme oppsummert i trosbekjennelsene. 300 profetier er et betydelig antall med forutsigelser og understreker dermed også betydningen Hans første komme har i Guds råd og plan.

Det er mindre kjent at for hver profeti om Jesu første komme er det 8 profetier i bibelen om Jesu annet komme. Det hevdes altså at det i bibelen er over 2400 profetier som viser til at Jesus Kristus kommer igjen. (Chuck Missler).

I Tanakh står ikke ett ord om Jesus. Hvis du ikke tror meg, er det bare å lese selv. Eller, hvis du ikke anser deg selv som den høyeste autoritet i hebraisk skrifttolkning, kan du konferere med rabbinere. Det er mye info å finne på nettet.

Når det gjelder Jesu andre komme, viser denne tråden, i likhet med andre debatter om temaet, at NT gir rom for tolkninger som spriker i alle retninger.

Kommentar #54

Leif GuIIberg

72 innlegg  6375 kommentarer

Det skal være visst..

Publisert 9 måneder siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.
Når det gjelder Jesu andre komme, viser denne tråden, i likhet med andre debatter om temaet, at NT gir rom for tolkninger som spriker i alle retninger.

Ikke helt ukjente C.S. Lewis trodde også at Jesus tok feil i sin diskurs med disiplene på Oljeberget i Matteus 24. Vers 34 kaller han f.eks. et av "de mest pinlige vers i Bibelen". I sitt verk The World's Last Night sier han bl.a.:


«Det er klart ut ifra Det nye testamentet at de [disiplene] alle forventet det andre komme i sin egen levetid. Og enda verre, de hadde en grunn, og en som du vil finne veldig pinlig. Deres mester hadde fortalt dem det. Han delte, og faktisk skapte deres vrangforestillinger. Han sa i så mange ord: ‘Denne generasjonen skal ikke forgå før alt dette er skjedd.’ Og han tok feil. Han visste klart ikke mer om verdens ende enn noen andre. “. Det er absolutt det mest pinlige verset i Bibelen.»

Det mest forunderlige er at mange troende kristne som er godt kjent med Bibelen inntar samme holdning som futuristen C.S. Lewis.

Kommentar #55

Kjetil Mæhle

68 innlegg  769 kommentarer

Troen og bekjennelsen

Publisert 9 måneder siden

Jesus Kristus er veien, sannheten og livet. Han er Guds sønn. Han er verdens lys. Han er den som skal komme igjen med stor kraft og herlighet og opprette sitt rike på jorden.

Troen på Jesus Kristus frelser. Det gjør ikke bahai-troen! En bahai tror jo ikke at Jesus er veien og går ikke på Herrens vei. En bahai tror jo ikke Jesus er sannheten og lyder ham heller ikke. En bahai tror ikke Jesus er livet og får ikke del i Hans liv. 

Men en bahai skal altså ha en dyp innsikt i Johannes Åpenbaring. Det er ikke troverdig all den tid bahaien bommer på selve målet.

2 liker  
Kommentar #56

Kjetil Mæhle

68 innlegg  769 kommentarer

Daniel 9:24-27

Publisert 9 måneder siden
Anders Ekström. Gå til den siterte teksten.
Läran om att Daniels 70:e årsvecka skulle komma i slutet av denna tidsålder ”fabricerades” i slutet av 1500-talet av den katolska jesuitorden i syfte att vilseleda den protestantiska kristenheten. Det var i början och mitten av 1800-talet som denna lära försåtligt kom in i den evangeliska kristenheten, främst genom J.N. Darby och C.I Scofield.

"Sytti uker er tilmålt ditt folk og din hellige by til å innelukke frafallet og til å forsegle synder og til å dekke over misgjerning og til å føre fram en evig rettferdighet** og til å besegle syn og profet*** og til å salve et Aller-helligste "uke betyr her tidsrom på sju år."  25 Du skal vite og forstå: Fra den tiden et ord går ut om å gjenreise og bygge Jerusalem, inntil en Salvet*, en Fyrste, står fram, skal det gå sju uker og sekstito uker. Det skal igjen settes i stand og bygges opp med gater og vollgraver, men under tidenes trengsel. 26 Etter de sekstito ukene skal Den Salvede utryddes og intet ha. Byen og helligdommen skal bli ødelagt av folket til en fyrste som kommer - og slutten på det er oversvømmelse. Og inntil enden er det krig, ødeleggelse er fast besluttet.  27 Han skal stadfeste en pakt med mange for én uke. Midt i uken skal han bringe matoffer og slaktoffer til å opphøre. På styggedommens vinger skal ødeleggeren komme, og det inntil tilintetgjørelse og fast besluttet straffedom strømmer ned over den som volder ødeleggelsen."

Du skal vite og forstå: Fra den tiden et ord går ut om å gjenreise og bygge Jerusalem, inntil en Salvet*, en Fyrste, står fram, skal det gå sju uker og sekstito uker. Fyrsten det her tales om er Jesus Kristus.

Etter de sekstito ukene skal Den Salvede utryddes og intet ha. Byen og helligdommen skal bli ødelagt av folket til en fyrste som kommer. Den Salvede utryddes og helligdommen ødelegges. Jesus død og Jerusalems ødeleggelse i år 70.

Og inntil enden er det krig, ødeleggelse er fast besluttet.  27 Han skal stadfeste en pakt med mange for én uke. Inntil enden taler om nettopp endens tid. Fyrsten er antikrist. Midt i uken begynner det Jesus omtaler som den store trengsel. Omtalt av Jesus i bl.a. Matt. 24 og Åpenbaringsboken kap. 13.

For meg er denne forståelsen opplagt men det er interessant om du kan dele din.

2 liker  
Kommentar #57

Are Karlsen

9 innlegg  4205 kommentarer

Publisert 9 måneder siden
Leif GuIIberg. Gå til den siterte teksten.
Nå opplever jeg deg som direkte vrang, så jeg tror det er riktigst å avslutte denne debatten her..

 Jeg stusser også over at du oppfatter Mæhles svar som vrangt. Kan du utdype litt med tanke på hva som etter din mening skjedde med Kristus år 70? 

4 liker  
Kommentar #58

Åge Kvangarsnes

12 innlegg  1957 kommentarer

Mæhle vrang?

Publisert 9 måneder siden

Tvert imot opplever jeg Mæhle som en som tillater andre bibelsyn å komme til orde og synes det er interessant at andre deler sitt syn, selv om han ikke er enig. At Mæhle ber om henvisninger til Bibelen og at man setter det man påstår i en større sammenheng ut fra Guds frelsesplan (når dette ikke er gjort), synes jeg er flott! Eksempel til etterfølgelse.

Vi er vel alle frelst i troen på Kristus, men så oppfatter vi Guds ord forskjellig, etter mitt syn tar ikke det frelsen fra oss, og slett ikke våre ulike syn på endetiden, dette har ingen ting med vår frelse å gjøre. Men at man ber om begrunnelse for sitt syn, synes jeg er rett og rimelig, selv om man kanskje ikke er enig i begrunnelsen. Det er slik det blir debatt, og det har ikke med vranghet å gjøre. 

2 liker  
Kommentar #59

Leif GuIIberg

72 innlegg  6375 kommentarer

Vrangt

Publisert 9 måneder siden
Are Karlsen. Gå til den siterte teksten.
Jeg stusser også over at du oppfatter Mæhles svar som vrangt.

Jeg skal ta på meg noe av skylden selv. Jeg trodde i min uvitenhet at kunnskapen hos Mæhle et.al. også omfattet en preteristisk forståelse av NT.  I det minste hva det var. Det gjør den åpenbart ikke. Jeg var derfor helt uforberedt på å måtte komme med en utleggelse av den preteristiske forståelsen. De fleste holder åpenbart fortsatt fast på den klassiske futuristiske forståelsen om Israel, Antikrist, Bortrykkelse, Tusenårsriket etc. etc. 

Jeg syntes responsen fra Mæhle etterhvert ble ganske håpløs og sa det var på tide at vi avsluttet debatten. I det minste her på denne tråden. Mæhle svarer da med et spørsmål om jeg er "tom for argumenter - da blir andre vrange?".

Da innså jeg at det var intet å oppnå.

For interesserte er det et norsk forum på Facebook for "Preterisme" hvor interesserte kan følge med.

Kommentar #60

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Publisert 9 måneder siden
Kjetil Mæhle. Gå til den siterte teksten.

Jesus sier jo dette: "Jerusalem, Jerusalem! Du som slår i hjel profetene og steiner dem som er sendt til deg! Hvor ofte jeg ville samle dine barn, som en høne samler kyllingene sine under vingene. Men dere ville ikke. Se, huset deres skal bli liggende øde 39For jeg sier dere: Fra nå av skal dere ikke se meg før dere sier: Velsignet være han som kommer i Herrens navn! "

Hilste Jerusalems innbyggere Jesus med "Velsignet være ham som kommer i Herrens navn" da han kom og ødela byen i år 70?

Det var helt ødeleggende for jødene i 2000 år.  Jeg har ikke lest alle kommentarene. Jeg viser bare til det historiske ved tempelets ødeleggelse - akkurat slik som forutsagt av Daniel og av Jesus.  Er det Jesus 2. komme?  Det debatteres.  Sikker er Johannes på at han lever i den siste tid:  1. Joh 2, 18

18 Mine barn, dette er den siste tid. Dere har hørt at Antikrist skal komme, og mange antikrister har alt stått fram. Derfor vet vi at dette er den siste tid.

Ødeleggelsen av templet

Historiker har bekreftet profetien om tempelets ødeleggelse, nemlig Josefus. Bibelen er jo også en historiebok..

Fork 3, 15 forteller at Jesus frelser de troende, tilbake til den opprinnelige virkeligheten. Nemlig hjemme hos Gud. Det er en profeti om Jesu komme og frelse.

Da det gjelder templets ødeleggelse må en lese Matt 24. Daniel profeterte og Jesus profeterte.

En leser etter vers i Matt 24, 14, om den store trengsel og tempelets ødeleggelse. Kapittelet har jo overskriften "Tempelet skal ødelegges."

Mange falske profeter skal stå frem, Matt 24, vers 5, vers 11 og vers 24. De utgjør den største faren for Jesus troende.

Og Dan 12, 1:

Trengsel og frelse i endetiden
12På den tiden skal Mikael stå fram,
den store fyrsten
som står ved dine landsmenns side.
Det skal komme en trengselstid
som det ikke har vært maken til
fra folkeslag oppsto
og helt til den tiden.
Men på den tiden skal ditt folk bli berget,
alle som er skrevet opp i boken.

På Jesu tid var det de jødiske opprørslederne mot romerne, som til dels gjorde krav på å være Messias. I urkirken ble slike falske ledere bli oppfattet som motpoler til den sanne Messias. Apgj 5, 35 ff nevner to slike.

Også i 1. Joh 2, 18 advares det mot slike. Og der forteller Johannes oss også at vi nå lever i den siste tid.

"Derfor vet vi at dette er den siste tid." 

Men det viktige i kapittel 24 er at det handler om tempelets ødeleggelse og den Jødiske krig, og oppfyllelsen av Daniels profeti i Dan 12. Oppfyllelsen skjedde ved Tempelets ødeleggelse og den Jødiske krig.

Den store trengsel

15 Når dere ser at det motbydelige som ødelegger, det som profeten Daniel har talt om, står på hellig sted – la den som leser opp, tyde det! 16 – da må de som er i Judea, flykte opp i fjellene. 17 Den som er på taket, må ikke gå ned for å ta med seg noe i huset, 18 og den som er ute på markene, må ikke vende hjem for å hente kappen sin. 19 Ve dem som venter barn og dem som gir bryst i de dager! 20 Men be om at dere slipper å flykte om vinteren eller på sabbaten. 21 For da skal det komme en trengselstid så stor som det aldri har vært fra verdens begynnelse og til nå, og som det heller aldri skal bli. 22 Om disse dagene ikke ble forkortet, ville ikke noe menneske bli frelst. Men for de utvalgtes skyld skal disse dagene forkortes.

Den jødiske krig forteller hva som skjer - Tempelets ødeleggelse

Historieskriveren Flavius Josefus som skrev om den Jødiske krig forteller i sitt historieverk. Han forteller om underfulle hendelser før utbruddet av den jødiske krigen.

I Matt 23, 38 forteller Jesus oss: "38 Så hør: Huset deres blir forlatt og legges øde."

Huset, det vil si tempelet blir forlattTempelet er ikke lenger et sted hvor Gud bor.

Akkurat det samme sier Jer 12, 7.

Så tilbake til Josefus om hendelser i tempelet før den jødiske krig bryter ut. Hendelser som varslet tempelets ødeleggelse. Josefus forteller om syv tegn. Et av de utspiller seg ved pinsefesten i år 66, på natten da prestene var på vei inn i den indre tempelgården. Da hørte de først noe bråk og deretter flere stemmer som ropte. "Vi må dra fra tempelet." Det ble forstått av de kristne som at tempelet blir ødelagt - vi må dra. Det var klart for mange kristne at de ble varslet av Jesus.

De kristne besluttet å flykte fordi Jesus hadde fortalt dem at de skulle forlate Jerusalem og at byen ville bli beleiret. De ble altså varslet.

Akkurat på 40 års dagen for Jesu korsfestelse begynte det. Da ble det innledet med en massakre. Det var bare begynnelsen, for grusomhetene utviklet seg til en utrolig brutalitet. Om en leser hele historien er det snakk om titusenvis eller hundretusenvis døde. Mord, massakrer, plyndringer, brannstiftelser, sult, likskjending. Ødeleggelse av hele miljøet i Jerusalem. Alle trær ble hugget ned og snauet i en omkrets på18 kilometer. De som overlevde havnet i sirkus, gruver eller i slaveri.

Så vi kan forstå at Jesus med et direkte sitat fra Daniels bok 12,1, forteller i Mark 13, 19: ".19 For i de dager skal det komme en trengselstid som det aldri før har vært, fra Gud i begynnelsen skapte verden og til nå, og som det aldri mer skal bli."

Den jødiske krigen var ikke bare en krig mellom jøder og romerne. Men i betydelig grad også en borgerkrig mellom rivaliserende jødiske retninger. Dette gjorde kampen om Jerusalem ekstra grusom.

De kristne hadde flyktet til byen Pella før beleiringen av Jerusalem begynte. De flyktet etter en åpenbaring hadde gitt dem beskjed om det. "Kristus hadde sagt til dem at de skulle forlate Jerusalem og dra bort fordi byen ville bli beleiret."

Litt mer om historien. Den jødiske krigen, dramaet, er en av historiens tragedier som er av frelsehistorisk betydning.

År 70 måtte det daglige offeret i tempelet innstilles. Årsaken var hungersnød og mangel på matvarer. Offerilden sluknet.

Også etter Nebukadnesars ødeleggelse av tempelet i 587 f.Kr hadde offerilden vært slukket i 70 år. Det samme skjedde under den hellenistiske herskeren Antokus IV. Men begge gangene ble tempelet gjenopprettet.

Ødeleggelsen i år 70 var endelig. Det ble forsøkt gjenoppbygging ved Bar Kokba-oppstandelsen under keiser Hadrian (år 132-135) og under Julian (361). Men begge mislyktes.

Opprøret under Bar Kokba medførte at keiser Hadrian forbød jøder å oppholde seg i og utenfor Jerusalem. Det var først keiser Konstantin i det fjerde århundre, som tillot jødene å besøke byen en gang i året. En dag i året, på dagen på årsdagen for Jerusalems ødeleggelse. For å kunne sørge ved tempelmuren.

For jødedommen må opphøret av muligheten til å ofre i tempelet, vært utrolig rystende. Nå var det ikke lenger soning for syndene å få. Og Gud hadde mistet sin bolig på jorden. Thoraen måtte leses på ny. Det var to mulige måter å lese thoraen på. Lese det med Kristus og profetene - eller den rabbinske måten.

Det var fariseismen som overlevde. Og vi vet hva Jesus tydelig sa om fariseismen.

Jesus elsket tempelet som Guds eiendom: Luk 2,49. Men Han visste at tempelets tid var over, og at det hang sammen med Hans død og oppstandelse.

Jesus erstattet ofringen med nattverden. Det kan vi se i Apostlenes gjerninger. De tidligste kristne holdt trofast sammen på tempelplassen hver dag. I hjemmene brøt de brødet å spiste med glede. Apgj 2, 46.

Dette er to steder for den begynnende menighet og ur-kirken vi kan merke oss. Et hus hvor de første kristne treffes for å høre forkynnelsen og for å be. At de uttrykkelig tar avstand fra ofringen i tempelet. At brødet brytes i hjemmene, i det som da den første kirken.

Det gamle tempelet ble ødelagt, hvor det ble ofret dyreblod for å bli renset og få frelse. Men etter at vår stedfortreder Jesus ofret sitt eget blod - er Jesus det nye tempelet.

Det er jo kristendommen.

1 liker  
Kommentar #61

Leif GuIIberg

72 innlegg  6375 kommentarer

Endelig..

Publisert 9 måneder siden

Endelig kom det en på banen med tilstrekkelige historiske og bibelske kunnskaper om hva som i utgangspunktet er ganske enkelt. Og var det ikke for darbyismen fra 1830-tallet som har influert evangelik kristendom i over 100 år, hadde dette kanskje også vært helt unødvendig å skrive.

Takk Bjørn Erik Fjerdingen.

Kommentar #62

Åge Kvangarsnes

12 innlegg  1957 kommentarer

"var det ikke for darbyismen.....hadde dette også kanskje vært helt unødvendig å skrive",

Publisert 9 måneder siden

skriver du. 

Hva mener du da er  galt med darbyismen ?

Dette synes jeg må være et rimelig oppfølgingsspørsmål siden du formulerer deg slik.

Håper på svar denne gangen.

2 liker  
Kommentar #63

Leif GuIIberg

72 innlegg  6375 kommentarer

Darbyismen

Publisert 9 måneder siden
Åge Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.
Hva mener du da er  galt med darbyismen ?

Jeg kan godt svare på dette, men er det nødvendig med en innføring, eller kjenner du rimelig godt til hva darybismen går ut på??

Kommentar #64

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Publisert 9 måneder siden
Åge Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.
Hva mener du da er  galt med darbyismen ?

Hva har darbyismen med Jehovas vitner å gjøre og deler av adventistenes lære?

Det er jo det du brenner for Åge, nemlig  dispensasjonalismen. Som du ikke greier helt å bli fri fra.

Kristen sionisme og læren om ett opprykkelse var nye tanker Darby kom med. Tanker som ingen hadde hatt tidligere. I dag er Scofields studiebibel et resultat av Darbyismen.

Det er muligens den studiebibelen du leser Åge og som du referer til?  

Dispensasjonalismen har vi debattert tidligere.  Og det er bla. det Paulus advarer mot i Gal 1, 6-9. 

 

Kommentar #65

Åge Kvangarsnes

12 innlegg  1957 kommentarer

Publisert 9 måneder siden

Det var tydeligvis nødvendig med en oppklaring av preterismen, noen hadde visst ikke forståelse for den, da er det vel naturlig å spørre tilbake om darbyismen, hva som er galt med den, det kan jo hende vi ikke har forståelsen for den heller.

2 liker  
Kommentar #66

Åge Kvangarsnes

12 innlegg  1957 kommentarer

Publisert 9 måneder siden

Flere stigmatiseringer?

Og "The Scoefield Bible" har jeg aldri lest, derimot har jeg andre norske bibler, i tillegg sjekker jeg en del på "bibelhut.com" for atter andre bibler, norske, svenske, danske, engelske m.fl.

Jeg har heller aldri gitt meg ut for å være dispensasjonalist, men ser du setter meg i bås.

1 liker  
Kommentar #67

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Publisert 9 måneder siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.
Dispensasjonalismen har vi debattert tidligere.  Og det er bla. det Paulus advarer mot i Gal 1, 6-9. 

Professor Oskar Skarsaune om dispensasjonalismen:

http://www.apologeten.no/artikler/apologeten_2002-2-2.htm

 

 

Kommentar #68

Åge Kvangarsnes

12 innlegg  1957 kommentarer

Publisert 9 måneder siden

Dr. phil Oskar Skarsaune sin artikkel kjenner jeg meget godt og er over hodet ikke enig i hans analyse og mener han tar grundig feil, han påstår bl.a. at dersom dispensasjonalistenes lære er rett, må det være to separate oljetre. Dette viser at han ikke har forstått dispensasjonalismen.

2 liker  
Kommentar #69

Åge Kvangarsnes

12 innlegg  1957 kommentarer

Etter som jeg forstår

Publisert 9 måneder siden

preterismen er det en annen retning innen erstatningsteologien. Jeg antar da at preterismen mener vi er innpodet i samme oljetreet som Israel er. Hvordan vil dere da forklare at vi er innpodet i det treet, når Israel som folk enda ikke er frelst? Skal vi innpodes i et tørt og visnet fikentree?

2 liker  
Kommentar #70

Åge Kvangarsnes

12 innlegg  1957 kommentarer

Og

Publisert 9 måneder siden

når ertstatningsteologien sier vi er Abrahams barn, hva mener dere da når Paulus sier Abrhams barn skal arve VERDEN (Rom. 4, 13)?

Eller når Jesus sier i Matt. 5, 5 at "Salige er de saktmodige, de skal arve JORDEN"?

Eller når erstatningsteologien sier vi er det sanne Israel og vi er de rette jøder, når Paulus i Gal. 2, 15 sier: "Vi er AV FØDSEL JØDER, og ikke syndere av HEDENSK ætt?"

Eller når Paulus skiller klart mellom greker og hedning?

Eller når Paulus sier "jøde FØRST, Så greker"?

 

Etter mitt syn må det være noe som ikke stemmer her, eller gjør det nettopp det? Vil det i så fall få betydning for vårt syn på en endetid? Etter som jeg forstå har ikke erstatningteologien en endetidslære, men er det i så fall rett etter Bibelen?

2 liker  
Kommentar #71

Kjetil Mæhle

68 innlegg  769 kommentarer

En god utlegging men uenig i det viktigste

Publisert 9 måneder siden

Det er ingen som bestrider Jerusalems ødeleggelse i år 70 og at denne var grusom. Så langt jeg ser er vi helt enige.

Men vi er uenige om Jesus taler om år 70 eller en kommende stor trengsel. Du siterer Markus 13 og skriver:  "For i de dager skal det komme en trengselstid som det aldri før har vært, fra Gud i begynnelsen skapte verden og til nå, og som det aldri mer skal bli."

Vist må trengselen i Jerusalem ha vært forferdelig. Men den må altså overgå alt som har vært av trengsler tidligere. Det skal heller ikke skje noe som overgår dette i fremtiden! 

Er dette en viktig og sentral hendelse i Guds plan. Hvorfor er den ikke omtalt i NT? Det nye testamentet er antatt fra perioden år ca 40 til år 90. Merkverdig er det, da det var gjenlevende apostler, at det ikke bekreftes hva Gud gjorde i år 70. 

Jerusalems ødeleggelse er profetert av Jesus men ellers ikke nevnt.

Åpenbaringsboken skrevet i år 80-85, kanskje så sent som år 90. Apostelen Johannes må ha kjent til Jerusalems ødeleggelse. Hverken han eller Herren som meddeler synene finner det nødvendig å gi noe hint, om at dette var den store trengsel eller at dette var endens tid.

Så må en spørre seg: Forkortet Herren disse dagene i år 70? Hvordan gjorde han det? Svaret er vel nei. Ingen troverdige vitner om Herrens inngripen.

Varte trengselstiden i 7 år med en fyrste som inngikk pakt med de mange slik at også Daniels profeti om 70 års ukene er fullt ut oppfylt? Nei.

Jerusalems ødeleggelse i år 70 er godt kjent men det er ikke den store trengsel. Dette er erstatningsteologi. Da er hovedsaken ikke å forstå bibelens budskap og profetier men å avslutte Israels delaktighet i løftene og Guds frelsesplan. 

3 liker  
Kommentar #72

Leif GuIIberg

72 innlegg  6375 kommentarer

Preterisme

Publisert 9 måneder siden
Åge Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.
preterismen er det en annen retning innen erstatningsteologien.

Jeg vet ikke hvor mye disse to er nært knyttet til hverandre, men vil anta at de fleste preterister også kan gå under paraplyen "erstatningsteologer" (selv om dette begrepet heller ikke finnes i Bibelen).

Jeg er ikke spesielt begeistret for ordet 'preterisme', men det er jo et derivat av latin 'praeter' (fortid). Preterismen tar for seg kjente historiske og historisiske skrifter og kjennsgjerninger, og ser at bibelske profetier er blitt oppfylt.

Forøvrig er vel alle kristne delvis preterister. De tror jo f.eks. på profetiene om Jesu fødsel i Betlehem, og anser selvsagt disse om allerede oppfylt. Men preterister tar avstand fra en trengselstid som skal komme, antikrist, etc. etc. Slikt hører til det motsatte av preterisme: futurisme (man tror en rekke bibelprofetier ennå ikke er oppfylt).

Kommentar #73

Kjetil Mæhle

68 innlegg  769 kommentarer

Preterisme vs futurisme

Publisert 9 måneder siden

Er ikke noe nytt på verdidebatt. For den som er interessert: http://www.verdidebatt.no/innlegg/1162604

Kommentar #74

Anders Ekström

49 innlegg  315 kommentarer

Publisert 9 måneder siden
Kjetil Mæhle. Gå til den siterte teksten.
Og inntil enden er det krig, ødeleggelse er fast besluttet.  27 Han skal stadfeste en pakt med mange for én uke. Inntil enden taler om nettopp endens tid. Fyrsten er antikrist. Midt i uken begynner det Jesus omtaler som den store trengsel. Omtalt av Jesus i bl.a. Matt. 24 og Åpenbaringsboken kap. 13.

Fram till detta är jag enig med dej. 

Fursten du nämner här är inte antikrist, Dan. 9:24-27 handlar över huvud taget inte om någon antikrist. "Fursten som kommer" var den romerska härens furste, Titus. 

 "Inntil enden"  här, handlar om änden av den Gamle Pakts tid. Dan. 9:24-27 är en mäktig profetia om Jesus och hans offerverk på korset och handlar även om konsekvenserna av judafolkets förkastande av Messias.  Jag citerar ett tidigare inlägg, hoppas det förtydligar något.  

Sanningen om Daniels 70:e årsvecka

Sanningen om Daniels 70:e årsvecka har blivit tagen ifrån den kristna menigheten och ersatt med en enorm villfarelse.

När Juda folk var i den babyloniska fångenskapen, då uppenbarade ängeln Gabriel för Daniel Herrens tidsplan för, ”ditt folk och över din heliga stad.”

”Så giv nu akt på ordet och akta på synen. Sjuttio veckor äro bestämda över ditt folk och över din heliga stad, innan en gräns sättes för överträdelsen och synderna få en ände och missgärningen varder försonad och en evig rättfärdighet framhavd och innan syn och profetia beseglas och en höghelig helgedom bliver smord.” Dan. 9:23-24.

Den kristna menigheten har under lång tid blivit undervisad att Daniels 70:e och sista årsvecka skall infalla någon gång, obestämt när, i slutet av den nuvarande tidsåldern. Detta förkunnas först och främst inom den fundamentalistiska menigheten såsom Guds sanna ord, …….. men det är en mycket stor villfarelse. Denna lära kommer från Jesu fiender. Omkring år 1585 publicerade F. Ribera (katolsk jesuitpräst) en apokalyptisk kommentar (läran om den yttersta tiden), där han påstod att Gud hade först givit 69 av Daniels 70 veckor, men att den sjuttionde veckan ännu inte var uppfylld, utan skulle inträffa i tidens slutskede. Att den 70:e årsveckan skulle inträffa i tidens slutskede, var inte den enda lögnen. Under denna ”veckan” (7 år) skulle även ett nytt tempel byggas i Jerusalem och antikrist skulle träda fram och ta sitt säte i detta tempel, ingå förbund med Judafolket, osv. Detta är från början till slut, ”villfarelsens listiga anslag”, som aposteln Paulus har varnat för.

Vi har inte varit kloka nog, såsom judarna i Berea, Apg. 17:11, och rannsakat skriften, för att se om det förhåller sej så som vi har blivit undervisade. Vi har blivit det som aposteln Paulus uppmanade oss att ”icke mer vara”, godtrogna barn som är ett lätt byte för ”villfarelsens listiga anslag.” Ef. 4:14.

Vi skall inte förvånas över att villfarelserna finns mitt i den kristna menigheten, Paulus har tydligt varnat för dem, 1 Tim. 4:3-4. Vi skall i stället förvånas över hur lätt vi har blivit bedragna av villfarelsens ande.

Riberas apokalyptiska kommentar mottogs inte alls inom den protestantiska kristenheten, utan ansågs vara en ren villfarelse. År 1826 hände emellertid något, S.R. Maitland, som var bibliotikarie hos ärkebiskopen av Canterbury i England, fick tag i Ribera`s skrifter och publicerade dem. Maitland skrev även en egen skrift i ämnet. Till saken hör även att Maitland hade förakt för den protestantiska reformationen, där man inte hade denna lära. Nu var villfarelsen lössläppt inom den Engelska kristenheten och det var J.N. Darby (grundare till Plymout-bröderna) som blev en av de främsta anförarna för denna nya lära, (OBS, att denna lära hade ej funnits inom den evangeliska kristenheten före 1826, den är alltså inte en apostolisk lära). Darby spred även denna nya lära till Amerika där C.I Scofield blev en av de främsta anhängarna, där han spred denna villfarelse vidare genom sin Scofield Reference Bible. Allt sedan dess har denna lära spridit sej inom den evangeliska kristenheten och är idag så fast etablerad så att den som avslöjar villfarelsen, blir själv ofta kallad för villolärare.

Såsom sanningen är ren och enkel, så är sanningen om Daniels 70:e årsvecka ren och mycket enkel. Såsom alla naturliga veckor infaller i en följd, så inföll Daniels 70:e årsvecka direkt efter den 69:e veckan!

Den 70:e årsveckan begynte när Jesus begynte sin tjänst, det var när han blev döpt av Johannes och den Helige Ande sänkte sig ned över honom, då begynte Jesu tjänst och då begynte den 70:e och sista årsveckan. I mitten av veckan, det är efter 3,5 år, blev offren avskaffade, det skedde genom Jesu offerdöd på korset, Hebr. 10:4-10. Så 3,5 år efter Jesu offerdöd var Daniels 70:e och sista vecka slut. Det är troligt att den slutade med Stefanus martyrdöd.

Där, för ca. 2000 år sedan, tog Daniels 70:e årsvecka slut. PUNKT SLUT!!! Oavsett hur mycket det förkunnas att den skall komma i denna tidens slut.

Läran om att Daniels 70:e vecka skall komma i denna tidens slut är därmed inte en Biblisk lära, den är ett tillägg av människor och om tillägg varnar Herren för i Upp.22:18; ”Om någon lägger något till dem, så skall Gud på honom lägga de plågor, om vilka är skrivet i denna bok.”

Dan. 9:24-27 uppfylldes till fullo när Jesus, ”…. kom till sitt eget, och hans egna togo icke emot honom.” Joh. 1:11 

1 liker  
Kommentar #75

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Publisert 9 måneder siden
Kjetil Mæhle. Gå til den siterte teksten.
Åpenbaringsboken skrevet i år 80-85, kanskje så sent som år 90. Apostelen Johannes må ha kjent til Jerusalems ødeleggelse. Hverken han eller Herren som meddeler synene finner det nødvendig å gi noe hint, om at dette var den store trengsel eller at dette var endens tid.

Nyere forskning viser noe annet. Også ÅP er sannsynligvis skrevet før år 70.  Ellers hadde nok også ÅP som andre tekster i NT fått med seg ødeleggelsen av tempelet.

Jeg viser til nyere forskning og boken Det store puslespillet om NTs tekster og Bibelens historie.   Mest sannsynlig er tekstene skrevet rundt år 50.

1 liker  
Kommentar #76

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Publisert 9 måneder siden
Kjetil Mæhle. Gå til den siterte teksten.
Men vi er uenige om Jesus taler om år 70 eller en kommende stor trengsel. Du siterer Markus 13 og skriver:  "For i de dager skal det komme en trengselstid som det aldri før har vært, fra Gud i begynnelsen skapte verden og til nå, og som det aldri mer skal bli."

Nå tok vel ikke jeg noe standpunkt til det spørsmålet i kommentaren min. Jeg skrev at det var uenighet om det spørsmålet. At spørsmålet debatteres.
Men, jeg må vise til at det ikke er Mark 13 jeg siterer, men Matt 24. Og der er overskriften Tempelets ødeleggelse. Det samme er overskriften over Mark 13.


I ÅP 20, 5-8 leser vi


5 Men de andre døde ble ikke levende før de tusen år var gått. Dette er den første oppstandelsen. 6 Salig og hellig er den som får ta del i den første oppstandelsen. Over dem har den annen død ingen makt. De skal være Guds og Kristi prester og herske som konger sammen med ham i tusen år.
7 Når de tusen år er til ende, skal Satan slippes løs fra sitt fengsel. 8 Han skal dra ut og forføre folkene i alle fire verdenshjørner, Gog og Magog, og samle dem til strid. Og de er tallrike som havets sand.
Her det mye underlig. De som får ta del i den første oppstandelsen, over dem har den annen død ingen makt. De første skal være Guds prester og herske sammen med han. Så kommer Gog og Magog opp.

Hvem i all verden er det?


Esek 38 og 39 forteller om storfyrsten som sammen med allierte skal angripe Israel den aller siste tiden. Det skjer først da Israel etter en lengere fredstid har rustet ned og Jesus styrer fredsriket.
Men, da vinner Jesus uten sverdslag. For da Han viser seg med tungen som sverd, da overgir Satan og hæren fra alle verdenshjørner seg helt uten sverdslag.


Da konkluderer jeg med at Matt 24 og Mark 13 har rett. Og at etter et fredsrike på tusen år så settes Satan fri fra fangenskapet sitt på tusen år - og først da er alt endelig vunnet for all tid.

Kommentar #77

Kjetil Mæhle

68 innlegg  769 kommentarer

Publisert 9 måneder siden
Anders Ekström. Gå til den siterte teksten.
Den 70:e årsveckan begynte när Jesus begynte sin tjänst, det var när han blev döpt av Johannes och den Helige Ande sänkte sig ned över honom, då begynte Jesu tjänst och då begynte den 70:e och sista årsveckan. I mitten av veckan, det är efter 3,5 år, blev offren avskaffade, det skedde genom Jesu offerdöd på korset, Hebr. 10:4-10. Så 3,5 år efter Jesu offerdöd var Daniels 70:e och sista vecka slut. Det är troligt att den slutade med Stefanus martyrdöd.

"Og inntil enden er det krig, ødeleggelse er fast besluttet. 27 Han skal stadfeste en pakt med mange for én uke. Midt i uken skal han bringe matoffer og slaktoffer til å opphøre. På styggedommens vinger skal ødeleggeren komme, og det inntil tilintetgjørelse og fast besluttet straffedom strømmer ned over den som volder ødeleggelsen." 

Det går ikke ihop Ekström. Verset over er den 70. uken. Han stadfester en pakt med mange for EN uke.Hvem stadfestet Jesus en pakt med for en uke? Matoffer og slaktoffer opphører. Det skjedde i år 70. 3,5 år er ikke det samme som 7 år. Hva var styggedommen som kom flygende? Her er det mye som ikke gjør tolkningen troverdig og det meste står uforklart.

Hvorfor kaller engelen budskapet til Daniel for et budskap om endens tid? Det er et svært upresist utsagn om det gjelder kun jødene og Israel. 

Preteristene og erstatningsteologene er blinde for Israels store og viktige delaktighet i Guds plan. Både i endetiden og det kommende 1000-års riket. Men det er ikke bare Israel de har brodd mot. Profetordet, som er svært rikt, blir mistolket og fordreid. Forståelsen av menigheten blir feil, og forståelsen av endetiden blir feil. 

Siden du så frimodig bruker ordet villfarelse så kan vi slå fast at disse lærene ikke er forenelige. 

2 liker  
Kommentar #78

Leif GuIIberg

72 innlegg  6375 kommentarer

Daniels uker

Publisert 9 måneder siden
Anders Ekström. Gå til den siterte teksten.
preterismen er det en annen retning innen erstatningsteologien.

Veldig bra skrevet Anders! 

Det er en enorm villfarelse med Daniels 70 årsuker. Noen er så villfarne at de har adaptert den darbyske doktrinen om at Gud har satt inn en "pause" mellom den 69 og 70 årsuke, en udefinert periode som de har kalt "menighetens tidsalder" - så langt over fem ganger å lang som den uttalte lengden på 490 år. Dette "gapet" (eller parentesen om noen kaller det) ligger altå mellom den 69 og 70 årsuke.

Etterhvert blir spekulasjonene villere og villere. For når den 70 årsuke endelig kommer, vil Åpenbaringsbokens 4-19 finne sted med antikrists ankomst, et gjenoppbyget tempel, dyrets merke, og Armageddonslaget. En bortrykket menighet er i himmelen mens trengselstiden raser på jorden. Antikrist står fram og forlanger å bli tilbedt som Gud med en påfølgende dom fra Gud. Et rest-Israel vender seg nå til Messias, de 144.000 som er beseglet, og gjennom deres vitnesbyrd blir også en skare hedninger frelst. Det hele kulminerer med at jordens herskere og dyrets hærskarer sammen med den falske profet samler seg for å angripe Guds folk ved Armageddon.

Men det blir villere.

I henhold til dispensasjonalister/futurister er det i den 70 årsuke (7 år) at antikrist angivelig vil gjøre en pakt med jødene etter 3,5 år hvor han vil besudle det nybygde templet i Jerusalem og utrope seg selv til Gud. Det som Daniel 9:27 omtaler som opphør av ofringene i templet attribueres ikke til Jesus som gjennom sin soningsdød gjorde ofringer overflødige i midten av ukn, men istedet tolker man det som om det er antikrist.

Det er et uløst mysterium for meg hvordan ellers oppegående bibellesere kan ende opp med en slik fortolkningsmodell. Men nyere menighetshistorie viser at det er fullt mulig.


Kommentar #79

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Publisert 9 måneder siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.

Esek 38 og 39 forteller om storfyrsten som sammen med allierte skal angripe Israel den aller siste tiden. Det skjer først da Israel etter en lengere fredstid har rustet ned og Jesus styrer fredsriket.
Men, da vinner Jesus uten sverdslag. For da Han viser seg med tungen som sverd, da overgir Satan og hæren fra alle verdenshjørner seg helt uten sverdslag.

Da hele Israel angripes da de er mer eller mindre forsvarsløse, da griper Jesus inn med sin allmakt.  Og Israel i den forbindelsen er Jesu flokk.  Jøder og troende kristne.  Men, som det ser ut er det lenge til og vil ikke skje i min levetid.

Eller har det skjedd allerede?

Kommentar #80

Kjetil Mæhle

68 innlegg  769 kommentarer

Slik ser jeg det også

Publisert 9 måneder siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.
Da konkluderer jeg med at Matt 24 og Mark 13 har rett. Og at etter et fredsrike på tusen år så settes Satan fri fra fangenskapet sitt på tusen år - og først da er alt endelig vunnet for all tid.

Uten at jeg helt er med på hva du mener med at Matt. 24 og Mark 13 har rett.

Kommentar #81

Kjetil Mæhle

68 innlegg  769 kommentarer

Nei

Publisert 9 måneder siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.
Eller har det skjedd allerede?

Men Gullberg og Ekström må kunne forklare det på et vis siden Israel skal være ute av Guds frelsesplan.

Kommentar #82

Leif GuIIberg

72 innlegg  6375 kommentarer

Å tidfeste Åpenbaringsboken

Publisert 9 måneder siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.
Nyere forskning viser noe annet. Også ÅP er sannsynligvis skrevet før år 70.

Nyere forskning viser jo også at Johannes var fange på Patmos også under keiser Neros regjeringstid, og dermed er sannsynligheten for en tidsligere datering sannsynlig. I tillegg blir jo Johannes bedt om å måle Templet. Dette ble som kjent rasert i år 70.

1 liker  
Kommentar #83

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Publisert 9 måneder siden
Leif GuIIberg. Gå til den siterte teksten.
Nyere forskning viser jo også at Johannes var fange på Patmos også under keiser Neros regjeringstid, og dermed er sannsynligheten for en tidsligere datering sannsynlig

Takk for den.  Flott a gitt!

At Johannes måler tempelet i ÅP blir jo det et utrolig stort tempel av.  

Nærmest uendelig stort.  Om det er demålingen du tenker på.  Helt enormt og det må være tempelet i himmelen.  Som jeg mener allerede er gjort i stand.  Det nye Jerusalem.

Jeg ble selv en gang tatt med dit i en opplevelse - inn i herligheten og inn i den virkelige virkeligheten.  Det som David taler om i salme 23

En salme av David.
       
          Herren er min hyrde,
          jeg mangler ikke noe.
         
     2 Han lar meg ligge i grønne enger,
          han leder meg til vann der jeg finner hvile.
         
     3 Han gir meg nytt liv.
          Han fører meg på rettferdighets stier
          for sitt navns skyld.
         
     4 Om jeg enn skulle vandre i dødsskyggens dal,
          frykter jeg ikke noe ondt.
          For du er med meg.
          Din kjepp og din stav,
          de trøster meg.
         
     5 Du dekker bord for meg
          like foran mine fiender.
          Du salver mitt hode med olje.
          Mitt beger renner over.
         
     6
Bare godhet og miskunn
          skal følge meg alle mine dager,
          og jeg skal bo i Herrens hus
          gjennom alle tider
.

Kommentar #84

Kjetil Mæhle

68 innlegg  769 kommentarer

Dette er håpløst

Publisert 9 måneder siden
Leif GuIIberg. Gå til den siterte teksten.
I tillegg blir jo Johannes bedt om å måle Templet. Dette ble som kjent rasert i år 70.

Mener du at Johannes skulle dra til Jerusalem og måle opp tempelet? Eller at det er tempelet som stod i Jerusalem han skulle måle. Vel - det er vilt det Gullberg.

"Da ble det sagt til meg: «Igjen skal du tale profetisk, mot folk og nasjoner og tungemål, og mot mange konger. Reis deg og mål Guds tempel og alteret og dem som tilber der! 2 Men forgården utenfor templet skal du ikke ta med, den skal du ikke måle; for den er overlatt til hedningene, og de skal tråkke den hellige by under fot i 42 måneder.  3 Men jeg vil sette mine to vitner, kledd i sørgetøy av sekk, til å profetere i 1260 dager.»

Siden du tilsynelatende fester litt lit til Johannes Åpenbaring så ser du jo, kunnskapsrik som du er, at dette er profetisk tale. Det må ligge frem i tiden. Åpenbaringsboken er skrevet lenge etter år 70 så dette må gjelder en gang i fremtiden. Endens tid. Denne tidsalders ende.

Det dreier seg om en periode på 3,5 år. Det står et tempel der. Vi får ikke vite målene - men tempelet står der. Profetien kom etter år 70. I tillegg skal det være to Guds vitner bare for understreke at dette ikke dreier seg om år 70.

2 liker  
Kommentar #85

Leif GuIIberg

72 innlegg  6375 kommentarer

Ja, veldig stort tempel

Publisert 9 måneder siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.
At Johannes måler tempelet i ÅP blir jo det et utrolig stort tempel av.  

Jeg tror ikke det er spesielt smart å lage teologi ut av dette. Men jeg har motvillig måttet akseptere at i jødisk prosa skrives det en del i hyperbole. Ta f.eks. følgende, også fra Åpenbaringsboken 14:20 :

"Og vinpersen blev trådt utenfor byen, og det gikk  blod ut av vinpersen like til bislene på hestene, så langt som tusen og  seks hundre stadier."

Her kan vi snakke om store størelser! Jeg har ennå til gode å lese en kommentar til dette som kan forklare det på annen måte enn at Johannes benyttet seg av hyperbole for å fortelle hendelsen. Men det finnes andre steder også..

1 liker  
Kommentar #86

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Publisert 9 måneder siden
Leif GuIIberg. Gå til den siterte teksten.

"Og vinpersen blev trådt utenfor byen, og det gikk  blod ut av vinpersen like til bislene på hestene, så langt som tusen og  seks hundre stadier."

Her kan vi snakke om store størelser! Jeg har ennå til gode å lese en kommentar til dette som kan forklare det på annen måte enn at Johannes benyttet seg av hyperbole for å fortelle hendelsen. Men det finnes andre steder også.

Det er litt av noen mål på blod og på det nye tempelet  

Det er bare for å si det er enormt og mer enn enormt.  God plass i tempelet.  

Samme mål da det gjelder blodet.  Helt enorme mengder.

Da det gjelder tempelet kan det bety Guds folk eller hans flokk.  Teksten kan vise at Gud trekker et skille.  Hans flokk er beskyttet, mens de som står utenfor er ubeskyttet.

Tar en målene med vispersen bokstavelig, vil det si at vannstanden på blodet da det når opp til bisselet tilsvarer 30 mil - eller avstanden Oslo-Kristiansand.  Det nye Jerusalem er de angitte målene på  2220 km - avstanden Oslo til Roma.


1 liker  
Kommentar #87

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Publisert 9 måneder siden
Kjetil Mæhle. Gå til den siterte teksten.

Det må ligge frem i tiden. Åpenbaringsboken er skrevet lenge etter år 70 så dette må gjelder en gang i fremtiden. Endens tid. Denne tidsalders ende.

Det dreier seg om en periode på 3,5 år. Det står et tempel der. Vi får ikke vite målene - men tempelet står der. Profetien kom etter år 70. I tillegg skal det være to Guds vitner bare for understreke at dette ikke dreier seg om år 70

Det er jo selvsagt at profetier gjelder etter de er framsatt. Hvorfor mener du det viser at ÅP ble skrevet senere enn år 70?  Det er jo Jesus og Daniel som profeterer om tempelets ødeleggelse - ikke Johannes.  Men om det hadde skjedd før han skrev ÅP - hadde det selvsagt vært tatt med - slik de andre apostlene som skrev NT hadde tatt det med.  En enorm hendelse i jødisk og i kristen historie.

1 liker  
Kommentar #88

Kjetil Mæhle

68 innlegg  769 kommentarer

Preterismens og erstatningsteoriens frukter

Publisert 9 måneder siden

ser vi spor av i #85. Guds ord trekkes i tvil, bortforklares eller latterliggjøres som overdrivelser. Dette er dårlige frukter.

Det er ikke min eller andre sin oppgave å forklare og forståeliggjøre alt hva Gud har profetert. Han vil skape en ny himmel og en ny jord. Han vil reise opp alle døde. Større umuligheter finnes ikke. Må vi forstå det for å tro det?

Dette dreier seg om det fundamentale å tro - også det som ikke lar seg forklare.

Derfor er preterismen og erstatningsteorien farlig forførende. Den tror bare det som forstås og forklares.

-----

Åpenbaringen er tidsangitt til år 80-85. Det er allment godtatt. Johannes nevner som sagt ingenting om Jerusalems ødeleggelse. 

Tempelet i Åp. 11 er nettopp det som kommer til å stå i Jerusalem i endetiden. Samtidig med de to vitnene. 

Det kan ikke være tempelet i Jerusalem som Gullstad vil ha det til for ÅP er skrevet etter dets ødeleggelse. Derfor må det være et tempel som kommer til å bli reist i endens tid. Det er forøvrig ikke det samme som du skriver om i #86.

Kommentar #89

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Publisert 9 måneder siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.

Da hele Israel angripes da de er mer eller mindre forsvarsløse, da griper Jesus inn med sin allmakt.  Og Israel i den forbindelsen er Jesu flokk.  Jøder og troende kristne.  Men, som det ser ut er det lenge til og vil ikke skje i min levetid.

Eller har det skjedd allerede?

Jeg avslutter på denne tråden og viser til en annen profeti om enden.  Hvem av de oppfyller ÅP best og gir mest forståelse?

Profetien fra kvinnen i Valdres? Også litt om Isac Newtons forståelse av ÅPs betydning.

http://www.toreblogg.info/355739062

 

Kommentar #90

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Publisert 9 måneder siden
Kjetil Mæhle. Gå til den siterte teksten.
Åpenbaringen er tidsangitt til år 80-85. Det er allment godtatt. Johannes nevner som sagt ingenting om Jerusalems ødeleggelse. 

En kommentar til da.  Gullberg har et godt poeng da det gjelder Neros regjeringstid.  Nero døde i år 68.  Da må jo Johannes skrevet eller i alle fall opplevd åpenbaringene før den tid.  Kanskje ned mot år 50.

Det eksisterer rundt seks tusen håndskrevne greske manuskripter av Det nye testamentet.  Men nesten ingen av disse er datert.

I noen tilfeller har en munk som laget et nytt eksemplar, notert datoen til slutt i manuskriptet.  Vanligvis må forskerne klare seg uten slike opplysninger.

Bøkene i Det nye testamentet ble grovt regnet skrevet mellom år 50 og år 100.  De ble overlevert gjennom avskrift for hånd helt fram til trykkerier tok over.

Karbon 14 datering kan ikke benyttes da det ødelegger litt av det materialet de har.  Og en vil nødig ødelegge noe så kjært og skjørt av de fragmentene de har.

De benytter seg i stedet av palagrafisk metode. Metoden ser altså på handskrifta hvor gammel den er.  Den kan datere til nærmeste 25 års periode.

Men, selv det fragmentet de har til disposisjon for forskningen er sannsynligvis en avskrift fra originalen.  Og hvor gammel er da originalen?  Da må en som Gullberg korrekt vise til historiske fakta.

 

1 liker  
Kommentar #91

Leif GuIIberg

72 innlegg  6375 kommentarer

Voldsomt

Publisert 9 måneder siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.
Da må en som Gullberg korrekt vise til historiske fakta.

Det var da voldsomt til tillit da, men jeg betrakter det som en fleip foreløpig.

Men når du sier at noen bøker i NT kan være skrevet opp til år 100, synes jeg det høye årstallet er problematisk, når man tenker på at det mest dramatiske som skjedde i det 1. århundret for jødene var Templets og Jerusalems ødeleggelse i år 70.

Hvorfor nevner da ikke noen av apostlene dette med et eneste ord? Selv ikke Johannes i Åpenbaringsboken?

Her må jeg nok holde fast med min (og mange andres) overbevisning om at alle bøker i NT derfor må være skrevet før utgangen av år 70. 


1 liker  
Kommentar #92

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Publisert 9 måneder siden
Leif GuIIberg. Gå til den siterte teksten.
Her må jeg nok holde fast med min (og mange andres) overbevisning om at alle bøker i NT derfor må være skrevet før utgangen av år 70.

Jeg enig med deg i det.  Jeg siterte fra Boka Det store puslespillet, skrevet av Hans Johan Sagrusten som er forsker ved Bibelselskapet. Som har gransket bibelens historie - en fascinerende historie.  Bibelen er forsøkt brent, alle eksemplarer beordret ødelagt av den romerske keiser. Og soldatene gjorde et svært grundig arbeide.  Det er nærmest så en ikke tror at noen eksemplarer kunne overleve i hele tatt.  Det er litt av ei historie.   

Det er Sagrusten som tar litt forbehold. Årsaken er vel at de ikke kan bevise om de har originalen eller en avskrift.  

Dateringen er nok av den årsak litt romslig.  Men flere og flere deler nok din forståelse, inkludert undertegnede.

Kommentar #93

Kjetil Mæhle

68 innlegg  769 kommentarer

Et eneste punkt

Publisert 9 måneder siden

er nok til at preterismen faller. 

Johannes Åpenbaring skrevet i år 80-85. For å ytterligere tydliggjøre det kan vi trekke inn Johannes sine ord i avslutningen av boken:

Han som vitner om dette, sier: «Ja, jeg kommer snart.» Amen. Kom, Herre Jesus! Åp 22. Er boken skrevet etter år 70 som stort sett alle finner troverdig, da sier ikke Johannes kom for så å se dette oppfylles i år 70. Det gjelder senere.

Er boken skrevet etter år 70 - som de aller fleste med historiske fakte som begrunnelse mener - da faller preterismen.

En kan gjerne anta eller spekulere i andre forklaringer og løsninger men da kan en ikke samtidig si at det bygger på kunnskap, fakta og forskning. 

Preteristene er nødt til å bevise at Johannes Åpenbaring er skrevet før år 70. Selv da vil ikke denne teologien stå seg fordi den har nok av andre snublestener.

Var Jerusalems ødeleggelse i år 70 av så stor betydning som preteristene hevder MÅ vi kunne forvente at det finnes skrifter som setter dette inn i Herrens plan. Det gjør det ikke. 

Kommentar #94

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Publisert 9 måneder siden
Kjetil Mæhle. Gå til den siterte teksten.
Han som vitner om dette, sier: «Ja, jeg kommer snart.» Amen. Kom, Herre Jesus! Åp 22. Er boken skrevet etter år 70 som stort sett alle finner troverdig, da sier ikke Johannes kom for så å se dette oppfylles i år 70. Det gjelder senere.

Du har ei tolkning og står for den.  Det er jo greit.  Men jeg forstår ikke helt hvordan du greier å få ÅP 20, 22 som et bevis at ÅP ble skrevet i år 80-85.

For da du skriver: Var Jerusalems ødeleggelse i år 70 av så stor betydning som preteristene hevder MÅ vi kunne forvente at det finnes skrifter som setter dette inn i Herrens plan. Det gjør det ikke."

Det er jo det du selv skriver der som er beviset for oss andre, at også ÅP er skrevet før år 70.  Ettersom det ikke nevnes.  Alle kristne er preterister hevdes det. 

 http://www.verdidebatt.no/innlegg/11607853-alle-kristne-er-preterister?side=1#svar-11608037

Hva du legger for noe i det utsagnet kan du jo forklare.

1 liker  
Kommentar #95

Åge Kvangarsnes

12 innlegg  1957 kommentarer

Enda en snublesten?

Publisert 9 måneder siden

Esek. 36, 23:

"Jeg vil hellige mitt store navn (Jesus Kristus), som er blitt vanhelliget blant folkene, de som dere (jødedommen) har vanhelliget blant dem. Og folkene skal kjenne at jeg er Herren, sier Herren Herren, når jeg helliger meg på dere (Israel) for deres øyne."

Herren har vel ikke helliget seg på Israel foran folkenes øyne ennå? Eller har Israel, det falne Talmud-troende jødiske folk (selv etter straffedommen i år 70),  nå blitt frelst?

1 liker  
Kommentar #96

Åge Kvangarsnes

12 innlegg  1957 kommentarer

En til?

Publisert 9 måneder siden

2. Tess. 2, 9:

"Den lovløse (Antikrist) kommer etter Satans virksomhet med all løgnenes makt og tegn og under."

Har det skjedd?

1 liker  
Kommentar #97

Randi TunIi

10 innlegg  3869 kommentarer

Publisert 9 måneder siden
Åge Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.

"Jeg vil hellige mitt store navn (Jesus Kristus), som er blitt vanhelliget blant folkene, de som dere (jødedommen) har vanhelliget blant dem. Og folkene skal kjenne at jeg er Herren, sier Herren Herren, når jeg helliger meg på dere (Israel) for deres øyne."

Herren har vel ikke helliget seg på Israel foran folkenes øyne ennå? Eller har Israel, det falne Talmud-troende jødiske folk (selv etter straffedommen i år 70),  nå blitt frelst?

Det handler om at Jesus helliget seg for Israel folket når han var på jorda. Dere som tolker at alle profetier skal skje i framtiden, gjør den samme feil som jødene som ikke tror på Jesus. Fordi de venter en Messias som skal lage fred i hele verden, derfor tror de ikke at det var Jesus, fordi Jesus ikke lagde fred i verden da han var her. Men freden som Gud profeterer om er en åndelig fred, en fred vi får i hjertene våre. Slik bør også johannes åpenbaring tolkes. At tusenårsriket handler om at Guds rike har kommet til våre hjerter, og vi kan gjøre Guds vilje her på jorda. Og at djevelen er bundet eller dømt som det står i Johannes: 8
Og når han kommer, skal han gå i rette med verden og vise den hva synd er, hva rettferdighet er, og hva dom er:
9
Synden er at de ikke tror på meg.10 Rettferdigheten er at jeg går til Far, og dere ser meg ikke lenger.11
Dommen er at denne verdens fyrste er dømt. eller johannes 12:31 Nå felles dommen over denne verden, nå skal denne verdens fyrste kastes ut.

At djevelen kastes ut betyr at Jesus overtar herredømme, og han har fått stor makt over verden. Djevelen blir altså bundet.

Og i Joh. Åpenbaring står det at Jesus kommer snart. Da bør vi vel tro at det er fra da han sa det, og ikke snart fra nåtiden. 

Kommentar #98

Kjetil Mæhle

68 innlegg  769 kommentarer

Johannes Åpenbaring før eller etter år 70

Publisert 9 måneder siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.
Men jeg forstår ikke helt hvordan du greier å få ÅP 20, 22 som et bevis at ÅP ble skrevet i år 80-85.

Preterismen faller om Johannes Åpenbaring er skrevet etter år 70!

Noen hevder at det er nyere forskning som viser at Johannes var fengslet av Nero på Patmos. Uten noen form for kilde eller noe annet å vise til. Altså en løs påstand for noe som er fundamentalt for synet en ganske aggressivt fremmer. Vi får ta oss bryet med en liten gjennomgang:

----

Denne påstanden, ÅP nedskrevet under Nero, er ikke ny, er ikke bevist og underbygges ikke av ny forskning. Kan det ikke vises til en ørliten kilde bør det legges dødt.

Nero var keiser i år 54 til 68. Var Johannes forvist til Patmos også da? Hva er hovedargumentet mot denne påstanden? 

Argument 1: Historien så langt den er belyst, forteller oss at Neros forfølgelse av kristne var begrenset til Roma. Den var grusom nok, men gikk altså ikke over romerriket men var forbeholdt Roma. 

Argument 2: Forfølgelsen under Domitian var derimot utstrakt over hele romerriket. År 81 til 96. Som argument for dette tas også sendebrevene sin utforming til inntekt. Det var blitt lunkenhet, umoral og åndelig død. 

Argument 3: Skulle åpenbaringsboken blitt skrevet før år 70 ville Paulus fortsatt vært i live. Først i overgangen til det 2. århundret høres det om forstandere som går i spissen for menighetene. Jamfør sendebrevene.

Argument 4: Irenæus skrive i sitt verk mot vranglærere: "Åpenbaringen ble skuet ikke for lang tid siden, men nesten i vårt slektsledd mot enden av Domitians regjering".

Argument 5: Til Domitian sikter også Klemens og Origenes når de taler om en bestemt tyrann som forviste Johannes til Patmos. Etter Domitians død vendte forøvrig Johannes tilbake til Efesus.

Argument 6: Domitian brukte nettopp slike forvisninger mot kristne. Underforstått, Nero gjorde det ikke.

Argument 7: Efsebios viser til at de gamle skribenter henlegger Johannes forvisning til Patmos til Domitians 15. regjeringsår. År 95-96.

----

Det er altså svært, svært mye som taler for at åpenbaringsboken ble skrevet i år 95 - 96. Så ja, jeg tok feil med min påstand om 80-85. Rett er sannsynligvis 95 til 96.

----

Så med visshet om at Johannes Åpenbaring er skrevet i år 95/96 har vi ett par spørsmål:

1. Er Jerusalems ødeleggelse i år 70 av betydning for menigheten, profetienes oppfyllelse og forståelsen av Guds ord og plan - hvorfor er det ikke nevnt, beskrevet og forklart i det nye testamentet generelt og Åpenbaringsboken spesielt? 

2. Er Jerusalems ødeleggelse i år 70 endens tid og Jesu gjenkomst. Hvorfor føyer Apostelen Johannes til i et skrift som ble til i å 95: Kom, Herre Jesus! Etter at Herren selv hadde sagt: Ja, jeg kommer snart!

Jeg kommer snart! - 25 år etter Jerusalems ødeleggelse. Ok

---

Å tro på Guds enkle klare ord er vanskelig. 

Får vi derimot bare tenkt oss om, da får vi lage våre egne forklaringer til Guds ord, de er vist lettere å tro på. Da får vi merkverdigheter som preterismen viser oss.

1 liker  
Kommentar #99

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Publisert 9 måneder siden
Åge Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.

Esek. 36, 23:

"Jeg vil hellige mitt store navn (Jesus Kristus), som er blitt vanhelliget blant folkene, de som dere (jødedommen) har vanhelliget blant dem. Og folkene skal kjenne at jeg

Esek 36, 23 etter Bibelselskapets bibel 2011

 23 Jeg vil hellige mitt store navn, som er vanhelliget blant folkeslagene, det som dere vanhelliget blant dem. Folkeslagene skal kjenne at jeg er Herren, sier Herren Gud, når jeg gjennom dere viser meg hellig for øynene på dem.

Veldig spesielt Åge å forfalske bibeltekstene ved å legge inn i parentes Jesus og jødedommen. 

Kommentar #100

Leif GuIIberg

72 innlegg  6375 kommentarer

Greitt spørsmål!

Publisert 9 måneder siden
Åge Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.

"Den lovløse (Antikrist) kommer etter Satans virksomhet med all løgnenes makt og tegn og under."

Har det skjedd?

Ja, det har skjedd. Husk at dette ble skrevet til menigheten i Tessalonikia før år 70, men må også forstås ut fra Jesu diskurs med disiplene på Oljeberget (Matt. 24), hvor han talte om den kommende "ødeleggelsens vederstyggelighet" (den lovløe antikrist) som skulle komme rett før Templets ødeleggelse, ut fra Daniels profeti.

Allerede i år 40 var begrepet kjent hos de troende, for da planla keiser Caligula å få reist et bilde av seg selv i Templet. (i følge bl.a. Josefus).

Det var derfor helt åpenbart for de troende at Jesu profeti om ødeleggelsens vederstyggelighet som skulle komme (Matt. 24) var oppfylt.

Hva så med 'tegn og under' ??

Paulus velger et godt ord for å beskrive det som skjer når noen utgir seg for å ha overnaturlige evner bare for å få oppmerksomhet mot seg selv. I sin beskrivelse av den nært forestående trengsel og Jerusalems ødeleggelse, skriver han, "...og hans (antikrists) komme skjer, etter Satans kraftige virksomhet, med all løgnens makt og tegn og under". Den engelske oversettelsen beskriver bedre det Paulus mener: "counterfeit miracles" - eller rett og slett falske under.

Spåmannen Simon, som apostelen Lukas beskriver i Apostlenes Gjerninger, er et klassisk eksempel: "...han sa seg selv å være stor...." og folket rundt ham sa: "Han er Guds kraft som kalles den store".

Lukas velger å bruke det greske ordet "magos" i sin beskrivelse av Simon - et orientalsk uttrykk for "allviter" - eller vitenskapsmann. I den nære Østen ble ofte legitime vitenskapelige studier blandet med metafysikk og okkultisme, og som resultat ble slik en person betraktet av mange som en med overnaturlige gaver.

Spåmannen Simon var en slik, en som utnyttet denne feilaktige oppfatningen av folk uten utdannelse til egen økonomisk vinning, og gjennom dette ble en Satans tjener. Men Simon omvender seg når han ser at virkelige og  ekte, uimotsigelige undere skjer gjennom apostlenes tjeneste: "... da han så de kraftige gjerninger og tegn som ble gjort, ble han ute av seg selv av forundring." (Ap.gj. 8:13)

I all sannsynlighet ble Simon eksponert for sanne undere for første gang i livet.

Men Ikke et eneste sted i Bibelen ser vi at sanne tegn og under har noen annen opprinnelse enn hos Gud selv. Likefullt finnes det mennesker som spåmannan Simon som den onde vil bruke til å lede mennesker vekk fra Gud.

Om dette hadde Jesus tidligere sagt: "Om noen da sier til dere: Se, her er Messias, eller der, da skal dere ikke tro det. For falske messiaser og falske profeter skal oppstå og gjøre store tegn og under, så at endog de utvalgte skulle føres vill, om det var mulig. Se, jeg har sagt dere det forut. Om de da sier til dere: Se, han er ute i ørkenen, da gå ikke der ut; se, han er inne i kammerne, da tro det ikke!" Matteus 24:23-26

Her hinter Jesus igjen til de falske profeter som skulle bli en del av denne periodens trengselstid. Han hadde talt om falske profeter tidligere i vers 11, men med all sannsynlighet indikerte Jesus at det ville bli et tidsintervall mellom den første bølgen av falske profeter og den andre. Jesus sa til disiplene at kort tid etter hans himmelfart ville falske messiaser og profeter dukke opp: "men enden er ikke ennå" (24:6). Deretter, etterhvert som tiden for Jerusalems ødeleggelse nærmet seg, og tiden for denne generasjon ville avsluttes, ville flere falske profeter komme fram.

Så til det opprinnelige spørsmålet blir svaret JA - dette er oppfylt.

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere