Jørn Maurstad

45

Kritisk gjennomgang av brosjyren Ekteskapserklæring

Spørsmål til Normisjon

Publisert: 4. jun 2018

Normisjon har stilt seg som en av flere organisasjoner bak utgivelsen av en brosjyre kalt Ekteskapserklæring. Stiftelsen MorFarBarn har koordinert prosjektet bak utgivelsen av brosjyren. Denne brosjyren erklærer seg som et verdidokument om ekteskapet, gitt ut i forbindelse med Den norske (lutherske) kirkes innførelse av vigselsliturgi for likekjønnede par. Man tar opp mange ulike temaer i brosjyren. Men jeg vil i hovedsak drøfte Bibelbruken i forbindelse med deres fremlegging av synet på ekteskapet. Et av formålene med brosjyren, er å gi støtte til bibelsk forståelse og forkynnelse. Derfor er det nødvendig å gå kritisk igjennom den bruk av Bibelen som gjøres der. Men først må jeg komme med et spørsmål til Normisjon. På baksiden med forholdsvis liten skrift, står det: «Hver enkelt medutgiver støtter intensjonen og budskapet i denne erklæringen, men går ikke nødvendigvis god for alle enkeltformuleringer i dokumentet». Når Normisjon og de andre organisasjonene ikke vil si eksplisitt hva de støtter, da må jeg holde dem ansvarlig for alle påstandene i brosjyren.


I det første avsnittet i brosjyren står det: «I den forbindelse er det viktig å være klar over at mennesker med homofile følelser ikke er en ensartet gruppe: Noen kjemper aktivt for å fremme en homopolitisk agenda i samfunnet og er ikke kristne. Noen er kristne og jobber for å endre ekteskapsteologien i kirken sin. Andre gjør det ikke. Atter andre lever som single fordi de har valgt å følge Bibelens samlivsetikk, men de har ikke noe ønske om å stå offentlig fram med sin tiltrekning til det samme kjønn». Av denne listen, er det bare de som ikke står frem offentlig som får positiv omtale, i form av at deres valg knyttes sammen med ordene Bibelens samlivsetikk. Her er man farlig nær å påstå at det finnes en Bibelsk begrunnelse for forbud mot homofil propaganda. Det står ingenting i Bibelen som tilsier at homofile ikke skal kunne fortelle om at de er homofile til andre mennesker. Dessuten; uansett om man går inn for at homofile må leve i sølibat eller at de skal kunne inngå ekteskap, så vil begge deler representere noe nytt i forhold til hvordan det var tidligere. Så hvordan kan man hevde at det foreligger en Bibelsk samlivsetikk på dette området? Unge mennesker som vokser opp i miljøer hvor taushet om egen homofili gis honnør, kan komme til å utvikle psykiske problemer. Jeg oppfordrer Normisjon og andre av de 36 organisasjonene bak brosjyren som driver med barne- og ungdomsarbeid, om å avklare hva de mener med dette punktet.


Ekteskapet drøftes i avsnitt 2. I starten på dette avsnittet står det: «Entydig budskap. Helt fra skapelsesberetningen og de ti bud og til Jesu budskap og apostlenes lære er Bibelen entydig: Ekteskapet består av mann og kvinne. Jesus sier det slik: ‘Har dere ikke lest at Skaperen fra begynnelsen av skapte dem som mann og kvinne og sa: «Derfor skal mannen forlate far og mor og holde fast ved sin kvinne, og de to skal være en kropp. Så er de ikke lenger to; de er en kropp’. Matt 19, 4-6». Disse versene i fra Matteus evangeliet står i en tekst hvor noen fariseere har stilt ett spørsmål til Jesus. Hadde det vært slik at fariseerne hadde stilt følgende spørsmål: «Kan to personer med samme kjønn inngå ekteskap?» og Jesus hadde svart slik som gjengitt over, da hadde brosjyren hatt rett i sitt syn. Men slik er det ikke. Spørsmålet som Jesus svarer på er dette: «Har en mann lov til å skille seg i fra sin kone av en hvilken som helst grunn? (vers 3b). Det i brosjyren siterte svar er i evangelieteksten omgitt av to spørsmål om skilsmisse. Den delen av vers 6 som man utelater i brosjyren, handler også om skilsmisse (Og det som Gud har sammenføyd, skal mennesker ikke skille). I vers 7 står det: De spurte ham: «Hvorfor har da Moses bestemt at mannen skal gi kvinnen skilsmissebrev før han kan sende henne fra seg?». Denne evangelieteksten står også i Markus evangeliet kap 10, hvor det også er tydelig at temaet er skilsmisse. Det er spørsmålet om skilsmisse som settes inn i en større sammenheng. Hvis man mener at dette avsnittet i fra Matteus evangeliet også skal bety at likekjønnede par må avvises, så har man egentlig gjennomført et argument. Et argument er noe annet, enn å påstå at Jesus har sagt at det er slik. Et argument kan man være uenig i, uten at det betyr at de som er uenige har gått bort i fra Bibelens autoritet.


Sammenlikner man skapelsesberetningen med fremleggingen av de ti bud, finner en at det er hviledagen og ikke ekteskapet som stadfestes med utgangspunkt i skapelsen. Se 2. Mosebok 20,10-11 og 2. Mosebok 31,16-17. Det entydige budskap fra skapelsesberetningen til de ti bud som man i brosjyren påstår finnes, bekreftes ikke av Bibelen selv. I brosjyren skriver man også: «..og ekteskapet mellom en mann og en kvinne er Guds gode ordning for seksuelt samliv. For å verne denne relasjonen gir Bibelen mange advarsler mot seksuell synd mellom mann og kvinne». En må oppfatte det som her skrives, at det viktigste med advarsler om seksuell synd er å beskytte ekteskapet. De fortsetter med: «Mer enn 30 ganger blir for eksempel hor, altså seksuelle relasjoner før og utenfor ekteskapet, beskrevet som synd i Det nye testamentet». Men i Det nye testamente så finnes det flere eksempler på at hor relateres til noe annet enn ekteskapet. I 1. Kor 6, 13-20 settes dette opp mot det nye livet i Kristus. I Gal 5,19 nevnes hor i et avsnitt hvor forskjellen mellom livet i Ånden og livet i menneskets «kjøtt og blod» tas opp. I del 1 av brosjyren beskrives Jesus som forbilde og autoritet, men aldri som Frelser. Jesus brukes til å fremheve budene, på en måte som bryter med kjernen i den kristne tro. Jesus opphevet ikke budene, han oppfylte dem. Både gjennom sine handlinger, gjennom sitt frelsesverk på korset, ved utdelingen av den hellige Ånd etter oppstandelsen, blir den gamle forståelsen av budene endret. Det er dette Paulus tar opp i Gal. 5, 16-25. I brosjyrens ekteskapsfremstilling, har dette perspektivet falt bort. De trekker også inn lærenemnda til inntekt for sitt syn. Men uten å nevne at lærenemnda har et mer nyansert syn på Matteus 19, enn det som presenteres i brosjyren.

På bakgrunn av slik tekstbruk, hevder man at kirkesamfunn og menigheter har omdefinert ekteskapet i strid med Bibelens entydige budskap, og så går man i gang med å drøfte årsaken til dette. Men diskusjonen som presenteres, hviler på feil grunnlag. Man har fremstilt Bibeltekstene slik at de gir inntrykk av å gi støtte til brosjyrens syn, uten at dette er tilfelle. Her har Normisjon stilt seg bak en brosjyre som kan føre folk inn på et galt spor i deres Bibelbruk. Denne siden ved brosjyrens argumentasjon er ikke lett å oppdage. Det brukes store bokstaver, bokstaver i røde farger, og formuleringer som «Bibelens lære om ekteskapet» og «omdefinere ekteskapet i sin grunnstruktur». De andre temaene som tas opp, er vanskelige samfunnstemaer hvor motpartens syn fremstilles i en atmosfære av frykt. I avsnitt 6 har man for eksempel en formulering (i rød skrift) som følger: «Mye tyder på at dette i stedet vil skade enkeltmennesker, samfunnet og kirken».

Til slutt angående samvittighetsfriheten. I siste avsnitt er man bekymret for samvittighetsfriheten til lærere som blir pålagt å undervise det brosjyren kaller en kjønnsnøytral ideologi. Men så vidt jeg vet så stiller Normisjon strenge krav til lærere ved egne skoler. De må skrive under på at de skal undervise at ekteskapet skal være for mann og kvinne. I dette tilfellet gjelder altså ikke samvittighetsfriheten for lærere som har kommet frem til et annet syn på likekjønnede ekteskap, enn det Normisjon står for. Kanskje Normisjon bør revurdere denne praksisen.
Den norske (lutherske) kirke er det eneste kirkesamfunn i Norge som har kommet opp med en løsning på de utfordringene debatten har vist til nå, som ser ut til å fungere. Derfor er det ikke bra at Normisjon stiller seg bak en brosjyre som kan hindre andre kirkesamfunn i å lære fra Den norske kirke.

3 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Daniel Krussand

30 innlegg  2002 kommentarer

Det er da opplagt!

Publisert nesten 2 år siden

Det er da nok å se på mann og kvinnes fysiologi for å forstå at ekteskap og samliv erotisk kun er mulig med en av hvert kjønn.  To like kan ikke ha samleie!

Dessuten er ingen født homofil.

Like så lite som at noen er født voldelige eller med andre dårlige karaktertrekk.

Normisjonen har samme vranglære som DnK.  Hva de kommer frem til blir preget av dette.

Brosjyren er veldig god, Benestad er mann med integritet og den eneste på Kirkemøtet som tok riktig avgjørelse.

1 liker  

Mest leste siste måned

Guds fravær
av
Geir Tryggve Hellemo
16 dager siden / 1202 visninger
Ja vel, gamlis
av
Heidi Terese Vangen
22 dager siden / 1201 visninger
Det vi ikke ser
av
Magne Nylenna
8 dager siden / 843 visninger
Hjemmesentrert kirke
av
Joanna Bjerga
4 dager siden / 752 visninger
Biskop Byfugliens merkelige avskjedsreplikk
av
Roald Iversen
rundt 2 måneder siden / 638 visninger
Eit ansvarslaust Europa
av
Emil André Erstad
rundt 1 måned siden / 585 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere