Aksel Johan Lund

4

Prest skal eg i alle fall ikkje bli!

Når ein ser på dagens situasjon i Den norske kyrkja, kan ein kanskje byrje å lure på om Gud ikkje kallar nok menneske til teneste i kyrkja.

Publisert: 28. mai 2018

Eg trur nok at dei aller fleste vil vere samde i at det ikkje er Gud som har svikta kyrkja. Gud kallar utvilsomt stadig nye menneske til teneste i kyrkja – så kva er då grunnen til at rekrutteringa er så svak?

Kall til teneste.

På tampen av mitt tredje år som profesjonsstudent ved VID Misjonshøgskolen, kjenner eg at tida er mogen for å dele av mine eigne erfaringar med kall til teneste og rekruttering i kyrkja.


I Bibelen finst det mange historier om menneske som vert kalla av Gud. Jesaja ser ein mektig visjon av Gud som sit opphøgd på si himmelske trone, Saulus vert blenda av eit sterkt ljos, Moses møter Gud i ein brennande busk, og mange fleire.


Slike sterke, tydelege og overnaturlege kallsopplevingar er jo ikkje akkurat daglegdagse. Det hadde kanskje gjort rekrutteringa mykje enklare! For dei aller fleste av oss, er nok kallet mykje meir subtilt, og noko ein stadig må arbeide med.

Tenaren din høyrer.


Forteljinga om profeten Samuel sitt kall har alltid vore ein av mine favorittar. Midt på natta høyrer Samuel røysta til Gud, som ropar namnet hans. Men han «kjende enno ikkje Herren» (1. Sam. 3,7), og trur det er Eli, som han gjer teneste under, som ropar. Tre gonger spring Samuel inn til Eli, før Eli skjønar at det er Gud som ropar, og ber han svare «Tal, Herre, tenaren din høyrer!» (1. Sam. 3,9) Samuel gjer som Eli seier, og får si fyrste openberring frå Gud.


Samuel trong nemleg hjelp til å kjenne att Guds røyst.


Sjølv vaks eg opp i ein kristen familie som var aktiv i lokalkyrkjelyden, og har alltid sett på meg sjølv som ein kristen. Eg vart engasjert i friviljug arbeid frå eg var svært ung, i sundagsskule, ungdomskor, klubb, trusopplæring, og mykje anna. Kyrkja og trua var ein stor del av livet mitt – men tanken om å verte prest råka meg aldri.

Opptak på teologi.

Det var nær sagt ein tilfeldighet at eg byrja å studere teologi på Misjonshøgskolen. Teologi, filosofi, og religion hadde alltid vore blant dei faga som interesserte meg mest, og difor kunne eg tenke meg å forske på og undervise i teologi. Då eg hadde nokon kompisar som skulle studere i Stavanger, googla eg meg fram til Misjonshøgskolen, og søkte opptak på teologi der.


Sjølvsagt kom spørsmålet frå vener, familie og eigentleg dei fleste eg fortalde at eg skulle studere teologi: «Åja, så du skal verte prest?» Men eg blånekta. Prest, det var ikkje noko for meg. Eg starta studia mine på Misjonshøgskolen hausten 2015 med eit mål om å ta bachelor, master, og kanskje ein Ph.D.


Men lærarane på skulen var ivrige etter å fortelje varmt om prestetenesten, båe gjennom undervisning og meir uformelle samtalar i kantina, og utfordra alle oss som ikkje gjekk profesjon til å vurdere teneste i kyrkja. Like eins var Stavanger bispedøme aktive i rekruttering inn mot studentane, og me hadde jamnleg besøk av biskopar og prestar som snakka varmt om tjeneste i kyrkja.

Skulle verte prest.


Det tok ikkje lang tid før eg oppdaga kallet. Snøgt eit år hadde eg gått på Misjonshøgskolen då eg bestemte meg for at eg skulle verte prest.
Eg seier at eg oppdaga kallet. Då eg bestemte meg for å verte prest, var det nemleg som om brikkene falt på plass. 

Det kjendest som om Gud hadde kalla meg til teneste heile livet, at kallet hadde låge latent i meg sidan den dagen eg vart døypt – som om Gud ropa på meg, slik han gjorde med Samuel – men det var fyrst no eg hadde fått hjelp til å kjenne att røysta hans.


Det var mange kjensler involvert – det var litt flaut å plutseleg ombestemme seg, litt skummelt å skulle verte prest. Men fyrst og fremst var det ei kjensle av takksemd og kjærleik: til dei som hadde vist meg kallet og oppmuntra meg til presteteneste, og ikkje minst til Gud, som hadde bruk for vesle meg.

Forstå kallet.

Dersom det er slik at Gud framleis kallar folk til kyrkjeleg teneste, er det nok mange som treng hjelp til å oppdage og forstå kallet. Eg ser på meg sjølv som heldig som oppdaga det då eg byrja på teologistudiet, men det burde jo ikkje vere nødvendig å studere teologi for å finne ut at ein har eit kall til teneste.


Som tilsette og friviljuge i kyrkja, står me på frontlinja i rekruttering. Det er vår oppgåve å hjelpe unge menneske til å oppdage, forstå og realisere kallet. Det er vår oppgåve å utfordre dei til å tenke på å arbeide i kyrkja. Eg er ikkje i tvil om at Gud kallar nok prestar, kateketar, diakonar, kantorar, og alle andre kyrkjeleg tilsette, men mange av dei treng, som eg gjorde – som sjølv profeten Samuel gjorde! – hjelp til å oppdage kallet.

Trykket i Vårt land 30. mai 2018

6 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Daniel Krussand

32 innlegg  2002 kommentarer

Dristig.

Publisert rundt 2 år siden

Svært modig gjort av deg å bli hyrde i en kirke som fornekter Guds Ord.

Hva med å tjene der Ordet forkynnes rent og rett?

Kommentar #2

Aksel Johan Lund

4 innlegg  2 kommentarer

Publisert rundt 2 år siden

Kor er så denne staden "der Ordet forkynnes rent og rett"?

Viss det er éin ting eg har fått erfare i løpet av teologistudiet så langt, så må det vere audmjuke.

Audmjuke i møte med andre menneske med andre erfaringar enn mine. Audmjuke i møte med menneske frå andre deler av verda. Audmjuke i møte med dei mange trussyskena som har gått før oss.

Audmjuke i det eg innser at mitt verdsbilete som vestleg, kvit mann i middelklassen kanskje ikkje er heilt nøytralt, det heller. Kanskje dei brillene eg les Skrifta gjennom, er like gjennomsyra av mitt eige perspektiv som dei til mine meiningsmotstandarar.

Og så skal nokon av oss påberope oss å sitje på den reine og rette måten å lese Skrifta?

5 liker  
Kommentar #3

bjørn inge holberg

0 innlegg  1 kommentarer

Publisert rundt 2 år siden

Fint innlegg og ikke minst fint svar til Krussand! 

1 liker  
Kommentar #4

Daniel Krussand

32 innlegg  2002 kommentarer

Nei, jeg er ikke ydmyk.

Publisert rundt 2 år siden
Aksel Johan Lund. Gå til den siterte teksten.
Og så skal nokon av oss påberope oss å sitje på den reine og rette måten å lese Skrifta?

Ydmykhet er fint og godt.  For DnK er det godt at det finnes unge som deg.

Men ut fra Bibelen kan vi se at rett lære er viktig.  Det står også skrevet at ordet skal forståes rett og rent.

Når en mann som Øyvind Benestad etter Kirkemøte-vedtaket for et par år siden gikk rett på talerstolen og sa fra seg sitt medlemskap i Kirken så er vel min advarsel til deg her berettiget.

Vil du tjene en Kirke eller vil du tjene Gud?

Jeg innrømmer at jeg er krass her, men om jeg har rett, - hvordan blir din tid i Kirken?

Venners slag er bedre enn fiendens kyss!


Kommentar #5

Aksel Johan Lund

4 innlegg  2 kommentarer

Publisert rundt 2 år siden

Eg skjønar at du meiner dette godt, og slik sett set eg pris på at du tek deg tid. Takk!

Men eg er allikevel ikkje samd. Heilt klart, lære er ikkje uviktig, og ein skal ikkje tillate kva som helst i ei kyrkje. Men å påstå at Den norske kyrkja fornektar Guds ord - den kjøper eg ikkje.

Det er nemleg stor forskjell på at ein les Skrifta ulikt, og det at ein fornektar ho - og det var poenget med den forrige kommentaren.

Det finst nemleg ikkje noko slikt som å lese Skrifta nøytralt. Båe eg, du, og alle andre les ho gjennom vårt eige perspektiv, med dei forutsetnadar, erfaringar, perspektiv og fordommar me har.

Så difor - kven eller kva skal vere rettesnora for kva som er den "reine og rette" måten å lese Skrifta på?

Slik eg ser det, er Den norske kyrkja eit mangfald, slik ei folkekyrkje skal og bør vere. Eit mangfald av mykje, deriblant meiningar. Men mi erfaring er at på trass av at me kan vere usamde om mangt og mykje, så er det Kristus som er i fokus, og Ordet som vert forkynt - sjølv om det går føre seg på ulikt vis.

Me kan gjerne gå djupare inn i denne tematikken - men dette innlegget handlar om kall og rekruttering, meir enn om skriftsyn, så i så fall tenkjer eg det er på sin plass å starte ein ny tråd.

1 liker  
Kommentar #6

Daniel Krussand

32 innlegg  2002 kommentarer

Du har sagt ja til Guds kall.

Publisert rundt 2 år siden
Aksel Johan Lund. Gå til den siterte teksten.
Så difor - kven eller kva skal vere rettesnora for kva som er den "reine og rette" måten å lese Skrifta på?

Det er veldig bra, jeg liker det du skriver om din oppvekst.

Når det gjelder å lese ut fra eget perspektiv og derfor få ulike svar sier skriften Bl. a.:

«men når han, sannhetens Ånd, kommer, skal han veilede eder til hele sannheten; for han skal ikke tale av sig selv, men det som han hører, skal han tale, og de tilkommende ting skal han forkynne eder.»
‭‭Johannes‬ ‭16:13‬ 

Tror du Ånden gir deg en sannhet og meg et annet svar på samme sak?  Nei.

Et sted til som sier det samme:

«for hvem iblandt mennesker vet hvad som bor i mennesket, uten menneskets ånd, som er i ham? Således vet heller ingen hvad som bor i Gud, uten Guds Ånd; men vi har ikke fått verdens ånd, vi har fått den Ånd som er av Gud, forat vi skal kjenne det som er gitt oss av Gud, det som vi også taler om, ikke med ord som menneskelig visdom lærer, men med ord som Ånden lærer, idet vi tolker åndelige ting med åndelige ord.»
‭‭1 Korinter‬ ‭2:11-13‬ 

Så de som påstår at alle tolker Ordet og at det er greit å være uenige, motsier det Jesus og Paulus sier her.

Jeg ønsker deg alt godt i ditt kall og håper du lytter til Ånden, da vil du lære ut «hele sannheten».

Kommentar #7

Thorbjørn Ustad

5 innlegg  116 kommentarer

Publisert rundt 2 år siden

Det er greit Danilel, å si at DNK ikke forkynner Guds ord. Men hva mener du når Humanistene går i mot skolegudstjeneste.

1 liker  
Kommentar #8

Thorbjørn Ustad

5 innlegg  116 kommentarer

 så kva er då grunnen til at rekrutteringa er så svak?

Publisert rundt 2 år siden


De ser ingen fremtid i en kirke der medlemstallet minker. 

Jeg leser om kristne ledere som sier at det er kirken som må bli flinkere til å formidle sitt budskap til å nå ut til de enkelte. Men der ligger ikke utfordringen, for de vil ikke innse at det internett med youtube og bedre opplæring på skoler som er grunnen. 

Det triste oppi dette er at man bruker årevis på utdannelse som de ikke får bruk for og andre som har brukt sitt hele liv på en visjon som har gitt liten eller ingen resultater.

 

1 liker  

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere