Anne Elisabeth Skogøy Fjellstad

36

Barnets dåp - frelse eller inngang til Faderen/ Farshuset?

Barnedåp til Gud Fader v/ foreldre versus voksendåp personlig til Faderen, Sønnen og Ånden?

Publisert: 26. mai 2018.

Som innlegg til dagsaktuell samfunnsdebatt:
I et forsøk på å komme i rette med dyptpløyende problemstillinger vedrørende teologisk forståelse om sentrale trosdogmer, vil jeg reise samt belyse følgende spørsmål med diverse bakgrunn og tilknytning: 

Bør Kirken reformulere sin liturgi ved nåværende barndåpspraksis til å benevnes "Dåp til Faderens navn"?  - Til Farshuset. Jorden.
Som en gjenløst, forløst menneskeslekt.
I stedet for: 
"I Faderen, Sønnens og Den hellige Ånds navn". 
Dette i stedet reservert som formulering ved valgt myndig voksendåp og moden tilslutning til Guds rikes inngang v/Golgata på et senere tidspunkt i livet.

- Dette begrunnet i 1. del; - den ene av de to sider av mynten:
Dvs. dommen over Satan, vår Motstander Djevelen.
Dom over Slangen på Golgata. 1.Mos.3.15:  "Han( Kvinnens ætt) skal knuse ditt hode."
Slangen mistet som kjent sitt "paktsmandat og avtale" ang. menneskenes jord. "Verdens Fyrste" ble rettmessig dømt. Kjeruben. Tidligere lysbærer.
Verden ble gjenkjøpt og gjenløst til Faderen. Ved lov/rettsak/dom/straff/død. Samt oppstandelse. Tilbake til den siste Adam=Jesus; Ordet og Sønnen fra himmelen.
Født som et menneske inn i verden, - av en annen Eva; -en Miriam=Maria som med sitt hjertets villige ja til engelen, tok imot hans budskap og oppdraget. Med respons:  "Meg skje etter ditt ord"
Han erfarte samtidig som profetert i 1.Mos.1.15: "Og du (slangen) skal knuse Hans hæl". (Jesus ble sannsynlig korsfestet sideveis nettopp gjennom den ene hælen, jfr. tidens praksis.  NB: Hælbeinet er det som kroppen står samt hviler på - ikke ulikt forøvrig som en slags hjørnestein.).

Det ER og må være en forskjell angående de to ulike deler og dimensjoner ved frelsesverket:
1) Gjenløsning fra en Allianse/Lojalitetspakt under "Denne verdens Fyrste".
Dvs en ny posisjon angående barnets naturlige "Fødselsrett".  Versus hva de oppvoksende 0-21 utviklingsår utgjør angående potensiell kommende "Myndighet og forvaltningsrett".

2) Den nye pakt, med Sønnen i Hans blod. 

Det var på Golgata en gammel pakt med Døden og dødsriket som måtte pådømmes og brytes, Jfr. Jes.28.15-18.  Jfr. Esek.28.14-16ff.
Det kommer ikke alltid klart frem at det var en Pakt.

Slik jeg forstår det ikke bare menneskebarns tabber, feil og mangler, men en konkret form for Bestemmelse; en hjertets=åndelig pakt, som altså var synd overfor lojalitet til Gud; og som ble brutt mellom kjeruben Lucifer /englene og mennesker.
Og den skal en gang fullt ut fullføres med konsekvenser ved tidenes ende; ved Guds endelige dom.

Jfr: Jesaja: For dere har sagt:
"Vi har sluttet en pakt med døden, vi har gjort en avtale med dødsriket. Når den susende svøpen farer frem skal den ikke nå oss,  for vi har gjort løgnen til vår tilflukt, og vi dekker oss under falskhet".
Derfor sier Herren Gud dette:
"Se, jeg legger en stein til grunnvoll på Sion, en prøvd stein, en kostbar hjørnestein. En fast grunnvoll.  Den som tror haster ikke.
Jeg skal gjøre rett til målesnor og rettferdighet til loddesnor. Haglet skal feie bort den tilflukt de har av løgnen, vannene skal skylle over skjulestedet. 
Deres pakt med døden skal slettes ut, avtalen dere har med dødsriket skal ikke bli stående.
Når den susende svøpen farer frem, skal den trampe dere ned."

Jfr. Esekiel:
"Du var en salvet kjerub med dekkende vinger. Jeg har innsatt deg. Du var på Guds hellige berg. Du vandret blant glødende steiner. Du var fullkommen i din ferd fra den dagen du ble skapt; helt til det ble funnet misgjerning i deg.  Ved den omfattende handelen, ble du fylt med vold i ditt indre og du syndet. 
Som vanhellig stengte jeg deg ute fra Guds berg. Jeg lot deg gå fortapt, du kjerub med dekkende vinger, fra å være blant de glødende steiner."


Fra historien i ørkenen der folket ble bitt av giftslanger på vei fra Egypt mot Løfteslandet, vet vi at når mennesker så på KobberSlangen, stedfortredende den korsfestede Sønn - som var frivillig "blitt gjort til"- ved identifikasjon-"til synd for oss" -, så skulle de bli legt. Og de ble det. Et forbilde på Yeshua/ Jesus.


Det er slik jeg forstår saken viktig å klargjøre forskjellen på:

1) Barnekår som Fødselsrett versus
2) Mandat og Myndighetsbærende Sønnekår
;
- dvs å leve som barn av en Far versus som myndig, ansvarlig menneske med rettigheter og plikter i pakt med en Sønn. 

Dette har betydning for kirkens forhold til staten.
Men først og fremst for forholdet til henholdsvis sin Far samt den enbårne Sønnen som Frelser og Bror, Brudgom og Venn.
Mange innholdsbegreper er benyttet.
Egentlig er det enkle og dagligdagse begreper som er brukt for å klargjøre de åndelige prinsipper. Universet er helhet med sammenheng på alle plan.


Dåpsteologien


Er barnedåp fra kirken tiltenkt teologisk forståelse tilsvarende barneomskjærelse; bare til forskjell løsrevet fra å utføres "Den 8.Dag", - den som symbolsk direkte henspeiler til pakt i himmelen? For Evigheten.
- Jfr Nasjonal tilhørighet slik som for jøder i Israelsfolket, dvs = det samme som kirkelig tilhørighet.
Er det forskjell mellom å være "jøde etter kjødet" versus "hebreéer etter ånden"?
(Hebreer forstås som "å krysse over" grenseelven og "gå inn i selve landet").

Mens voksendåp er å regne som dåp til personlig og åndelig pånyfødelse/ personlig frelse; - som myndig innvielse til pakt med Sønnen.
Salvet med Ånden.
På grunnbasis av Faderens grunnleggende livslov fra evighet/ 10Budsloven; (-NB: IKKE de 613 forskrifter eller seremonilovene v/dyrelam som var forbilder inntil Jesus som Himmelsk MenneskeLam).


Loven ble oppbevart i Paktens Ark, sammen med Hyrde-/Autoritets-/Prestestaven og Mannabrødet fra himmelen, og ble Basis for det aller Helligste i Templet. Jesus/ Yeshua er oppfyllelsen; =Den menneskelige Ark. Gud ikledd kjød.
Med Faderens himmelske blod, jfr himmelsk farskap anerkjent ved Ånden, ved Jesu dåp til omvendelse. I Jordan.
Jesus som Ark bar symbolsk loven i sitt indre menneske; i sin fysiske ark.
NB:
Barnet arver genetisk blodtype etter sin far.
Jødenes slektslinje defineres fysisk via sin mor. Åndelig via sin far Abraham og hans pakt med Gud.
Og det ved loven "temmede lam" Isak er versus "den utemmede" Ismael. Begge er elsket av både Abraham og Far Abba, men en av to mulige ble nødvendigvis valgt som med prestetjenesten i Jerusalem. Det ble slik vi kjenner og helhetlig fullt ut konsistent forstår i historien utspilt gjennom Isak; - som sønn av Sarah- ; Abrahams kone fra ungdommen av.
Forlenget iflg. kristen tro ved jøden Yeshua Jesus, med sitt utvidede åndelige rike - som et "ikke av denne verden". Et åndelig rike. Som i en sjel "født påny" ved Ånd og Sannhet.
Ismael som en sønn tilknyttet slekts- og familiearv fra Egypt, fikk Abrahams løfter om andre velsignesler. Rikelig velsignet med 12 sønner til liv på sine steder i regionen. Som barn elsket av Abraham samt av Gud.
Pakten ble gitt ved Abraham, Isaks og Jakob ætt - og ned over via kong David; Jerusalems konge nr 2, etter kong Saul.

Øvrige moment: 
Jesus selv ble døpt som voksen ved inngangen til sin tjeneste. 
Han praktiserte selv barnevelsignelse. 
Han anerkjente selv Johannes´s dåp til omvendelse. Han gikk selv med i dåp til det som representerte loven.  Han sier dog at Jesus skal vokse, han skal avta.  Fra 100% til 50/ 50? Ord innblåst m/Ånd?

Nikeamøtets formuleringer i år 325 bør etter mitt skjønn revurderes.

Var disse virkelig fylden av fortståelse; - en gang for alle? Ble historien en lukket bok fra den dag og tid?
Hva med 1500-tallets reformatoriske sentrale dogme: "Den rettferdige skal leve ved sin tro?" Samt til handling?. 
Er ikke forløperne Josef, Moses og Kong David, deretter henvist direkte til Jesu liv, - i tospann med Johannes - de/den siste som definerer historien om Frelsesverket fra evighet?  Ef.1.

Et barn som bæres av sine foreldre til Gud som Far, lever på alle måter under sine foreldres myndighet og tro/ lære inntil egen myndighetsalder.  Ved foreldrepakt.
Sannsynligvis med bakgrunn i Abrahamspakten. I en ensidighet v/Gud. 
Og ensidigheten er representert ved den himmelsk/jordiske kampen mot Djevelen. Gjennom kampen Jesus kjempet for å bli stående i sannhet og rett overfor sine motstandere. I et møte med all verden først for Det høye råd/ presteskapet, deretter for Den sekulære verdensmakt. Lot seg pådømme jfr. lov og rett. På tross av uskyld. - Fordi Han var av himmelen.

Bør man skille bedre i liturgien mellom Farspakt og Sønnepakten?
Begge dog ved Ånden. 
Den siste som ved "implisitt individets hjerte tro til omvendelse og nytt liv".  Som gjennom "å bli født påny". Som med vilje til grunnleggende å leve etter JudeoKristen rett fra Jerusalem/Siontinget, dernest i Norge som ved Gulating  samt Storting - som for kirken konstituerende ved at lov og rett skal "utgå fra Sion" og "vurdert opp mot" alle andre potensiele lover.

Aktuelt:
I nyere tid er den norske grunnloven i praksis avkristnet fra grunnlovsjubileet år 2014.  Humanisme/("kjødet" ?) ble tatt inn som lovgrunnlag.
8.mai 2018 ble det kristne begrepet "hellig" tatt ut av vokabularet for nasjonen i grunnloven. Ved at det ble gjort gjeldende for kongen. Naturlig da også for hans undersåtter. Et begrep som handler om å tilhøre Skaperen som kjent gjennom Bibelen.
I Norge praktisers ellers et skille mellom det verdslige, sekulære mandat og det åndelig rike; jfr. Jesu ord om "å gi da keiserene det som keiserens er, og Gud det som Guds er".  Individets hjerte tilhører seg selv og evt. ved frivillig og personlig gitt rom for Gud i sitt liv.

NB: 
Det var to bukker som ble gjort offer ved i GT på Forsoningsdagen: 
1) En Syndebukk ført utenfor leiren/ utenfor klippen til død. 
(Relevant mtp. Kjeruben Lucifer/Djevelen/ Motstanderen og hans rolle i historien.)
2) En geitebukk (eller?) værlam.
(For menneskelige "gjestridige" geiter (eller?) "tamme" lam). 
Blodet ble sprinklet på Paktens Ark/ Alteret inne i Det aller Helligste. 
(Slik den gamle blodspakt ved Sinaifjellet ble sprinklet over Torah/Læren samt folket.) 
Jesus sier:  "Den som vil prøve om læren er av Gud, skal kjenne det".


Hva betød det for disiplene av forskjell da Jesus sa:  "Ta imot Den Hellige Ånd"?
Jeg ser det som md bakgrunn i et fritt ønske og valg.
Ikke gitt i et spebarn. Men til ungdom & voksne. Viljens Valg til å ha selvbestemmelsesrett til frivillig av hjertet å ville og å gjøre Hans gode vilje.


Vi ser hvordan svært mange kjemper for sin forståelse angående tilknytningsgrunnlag til Løfteslandet Guds Rike.
I år 622 kom en ny lære formulert og sammenfattet ut fra Midt-Østen.
Med utspring i Arabia denne gang, og med røtter via Hagar som egyptisk prinsesse og sønnen Ismael; Abrahams førstefødte, som selv ble giftet inn slekt med egyptisk kone.
Kanskje trenger alle 3 abrahamittiske sønner sin lære å reformeres i vår tid?
Kan Kirken tydeliggjøre sin? Kanskje det blir lettere for flere i vår tid?

Hvordan gjenspeiler Jerusalem menneskets livsfunksjoner best?
Som et hjertets LøftesLand?
Som et to-funksjonelt hjerte med utpumpende og tilbakeførende oppdrag, samt utlufting og reoksygenering via lungekretsløpet. - Med 2 elektriske impulsoppstartsknuter + fibrer som formidler og fordeler spenningen utover i hele hjertet til samlet funksjon.
Biologisk teologi er interessant.  Som mennesker skapt i Guds bilde.
Fader, Sønn og Ånd i samspill for hjertelungekretsløp og blodomløp.

Relevant spørsmål: 
Når og på hvilket grunnlag skal mennesker egentlig ha stemmerett ved viktige lærespørsmål på bibelsk grunn? Til å spikre en læreforståelse? Ved nominell eller eksistensiell tilhørighet i Guds Rike?Frelst av nåde-begrepet:

1)
Nåden som en gave;
tilveiebrakt for verden ved syndebukk-delen. For prinsipielt sett alle mennesker.
Individuelt som en mulighet til et åndelig liv.  En gave til fritt å kunne ta et mulig valg ved hjertets enkle tro og bekjennelse
- på grunnlag av og slik vist først ved geitebukken/værlammets offer. Fullbrakt oppfylt i Jesus som et menneskelig Lam. 
(NB- også jfr. Josefs drøm om at væren i sin tid ble drept av ulver).

2)
Alle har syndet og trenger Guds nåde.

3)
Vi kjenner til hva som defineres som synd ved Guds lov. De 10 bud. 
Vi anerkjenner Faderens rett til å dømme/ straffe Jesus på lovens grunn.
Jesus ble gjort til synd. For oss. Pga oss. Alle oss.
Dømt av Faderen på Golgata, - stedfortredende for og pga oss. 
Ved vår aksept for premissene, er vi ikke lenger "under" loven i påvente av dom. Vi lever med den integrert skrevet i vårt hjerte, som korsfestet med Jesus, i tro og tillit til at Han er vår fred.
"I Kristus" med Guds Ånd globalt utøst etter pinsedag, som til innpust og himmelsk reoksygenering av cellene i blodbanen, og til hjelp for utpust.

Til liv og åndelig næring, innovasjon og kjærlighet.
Til renselse.
Til fellesskap i Ånd og Sannhet.

I have a dream.
Om en reetablert forståelse angående at Faderen - ved seg selv & Ordet fra himmelen - rettmessig dømte Slangen og desslike - oss alle - på korset.
Og som ved det iscenesatte og gjennomførte et evig fysisk & åndelig møtepunkt mellom lov og rett. For ved mulighet til egen frivillige deltakelse "her i tiden" å forankre både et individ og et velfungerende samfunnsliv.

10 enkle basislover av prinsipiell karakter: 
Vertikalt: Å elske og anerkjenne en Skaper og Far med naturlover, hus- og livslover; m.v. enkelte praktikaliteter.  Også å ha en nødvendig respekt i betydning "frykte lovens lange arm".
Samt horisontalt: "Ikke stjele, ikke lyve, ikke myrde, ikke uansvarlig sex, ikke misunne".  Så enkelt. Så basalt. Så grunnleggende og genuint sunt og menneskelig klokt i alle kulturer til alle tider.

Tilgjengelig ved deltakelse v/identifikasjon.
Som i GT ved Moses´ m.fl lederes måltid med Gud på klippen Sinai etter pakten ved fjellets fot - fremoverskuende. (70 ledere, jfr. 2.Mos.24.9ff)
Og i kirken bakoverskuende etter Jerusalem/Golgata; - nå som måltid/ nattverd tilgjengelig for alt folket. (Luk.22.14 ff.)

Tilgjengelig - enten/ eller som:
*selv en synder
*som et offer og som dommer; - med bakgrunn i Faderens rettesnor med å ha en "personlig domsrett over andre som utøvd på Kristus" - men uten å selv ta hevn. Jfr. å ha en mulighet til en OpptilGud-givelse av retten til straff eller hevn. Ettergivelse av skyld horisontalt overfor skyldnere er en annen del av saken. Mynten har to sider: for- versus bakside.
Tilgivelse direkte til en skyldner, betinger likeledes dennes egne syndserkjennelse og bønn om tilgivelse. (Hvis i live& mulig). Slik vårt eget hjertes erkjennelse avkreves oss innfor Gud. 
Joh. 1.9:  "DERSOM vi bekjenner våre synder; (DA) er Han trofast og rettferdig, så Han forlater oss syndene, og renser oss fra all urettferdighet".

Prinsipielt og reelt sett kan dette være mulig å få til dersom man i velbegrunnet tillit kan å ha en overlatelse til en offentlig domsmyndighet v/ ulike myndigheter - vurdert henholdsvis i stort eller smått.
Dette i stedet for retten til gammeldags blodhevn som straff eller ultimat som nasjonal krig.
Hva bedre enn et slikt grunnkonsept kan forklare og motivere individ og samfunnsliv til et fungerende bærekraftig fellesskap?

Fulle barnerettigheter v/ foreldres pakt og i umodenhet, vanskeliggjør for meg å se en sunn og velfungerende åndelig og psykologisk helhetsforståelse.

Hvorfor har kirken mistet sin 1000-årige lov/ rettsposisjon i folket?
- Jesus som helt inn i døden oppholdt lov& rett og vitnet om sannhet. Hvordan er det blitt slik at Hans rolle som stedfortredende offerlam i møte med Loven, ofte er ensidig forstått? Han - som samtidig er Løven av Juda. Som både irettesatte og holdt folk ansvarlige, samt møtte de med kjærlighet. Både óg.

Kan Kirken ved sin praksis på bibelsk pedagosisk og innholdsmessig  grunnlag klargjøre forholdet mellom lov og evangelium bedre?
- jfr. tidligere summen av tidligere generasjoners levde liv og forståelse?
Jfr. i lys av summen av prinsipielt sett/ historisk kjente snart 6000 års lang verdenshistorie med en rekke viktige teologiske grunnlagsmønstre gitt fra den 1.Adams tid. Sist, men ikke minst i betydning vår-pinse-høsthøytidene.  I sum forteller de en viktig helhet til balanse for vår tro.

Jesus ble forkastet og dømt ikke for sine gjerninger, men for å akseptere anerkjennelse som Guds Sønn; Den lovede Messias. En MenneskeSønn. En menneskelig Frelser. Ikke som en utenforstående i en pakt gjennom en utenomjordisk kjerub eller engel som veileder.
Deri ligger sprengkraften. 
Kraft til oppstandelse ved uskyld. Han var Gud. Han var Sønn, Han var Ren. Døden kunne ikke holde ham. Han var Gud fra Evighet. Selve Ordet verden ble skapt ved. Han stod opp. Han lever i dag. Han er Alfa & Omega.
Deretter skjedde det at Ånden fra himmelen ble gitt som krona på verket utgytt for alle mennesker. Til å bli sønner og døtre såvel som Ham, den førstefødte blant mange brødre og søstre.
Gud har mange sønner. Gud har mange barn. Han har oss og vi har Ham.
Ved Hans død har vi fått del i mulighet til det evige liv. 

Etterord/For ordens skyld:
Jeg promoterer ikke "å skru klokka tilbake til tiden med et dyrelam" istedetfor et menneskelam. Synden er sonet. Og Ånden ER kommet. Vi er ikke "under" loven i påvente av en dom. Vi har tatt imot den representert ved Golgata.
Men skal kirken og samfunnet unødig og urett frakobles gode, sunne, bærekraftige, lave rammegjerdene gitt i kjærlighet rundt vårt Eden, fra Gud til vår nasjonale eller individuelle Hage?  Eller skal disse lover med glede kunne favnes og utdypes ved forskrifter aktuelle for enhver tid?

Et ja takk begge deler velintegrert; til både Fader og Sønn.  I Ånd og i  Sannhet. Ved tro og til tro.
Og med justerte sakramenter? I form av annen liturgi ved barndåp, eller overgang til barnevelsignelse? Til klargjøring av trosfundamentene våre?

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Sondre Bjørdal, konstituert religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #101

Anne Elisabeth Skogøy Fjellstad

36 innlegg  570 kommentarer

Rettsstatens sammenbrudd i vår tid

Publisert 9 måneder siden

Er et kristent menneske-  som "pr.def". skal tro vel om andre - de dårligst stilte i en verden/ i et samfunn, fordi de må kjempe ikke bare mot syndere, men også mot sine egne som nekter å tro at tjenesteutøvere i Politikken eller Helsevesenet ikke er engler? Som er unnfallende - og sier tilgi, legg bak seg og gå videre?  
- Også der det medfører å miste behandlingsrett ved skade? Miste alle helsehjelpende, helsebringende samfunnsgoder fremkjempet av tidligere generasjoner. Eller kompensasjoner og/ eller erstatning.

I "anstendighetstyranniets navn" er den norske rettsstaten opphevet - dvs. slik vi så det praktisert ang. S.L for hele nasjonen.
Ingen skal kunne anklage andre for noe som helst.  Ingen skal som gruppe anerkjennes som at handler forsettlig eller skjuler med  feighet=ondskap. Ikke engang dersom kollektive valg åpenbart fører til redusert sikkerhet og helse for nasjon og individ vedrørende helse og helsehjelp.

Alt er redusert til kamp om definisjonsmakt. Tjenestemann våker over tjenestemann i samfunnet.  Ingen er syndere og fattes Guds ære lenger.  
Alle er såkalt velmenende, ingen er uærlig ( "uten narkomane og storbygjenger"- knapt de heller)  - iallfall sett fra fasaden. Opplest og vedtatt.
Hva som skjuler seg i hjertets dyp, - det skal være opp til Ånden å avsløre. Ingen mennesker. Men Han vil ikke Kirken ha med å gjøre; det kan kanskje fort bli for avslørende?

Saksfremlegg avgjør en sak.
Derfor består en kamp i definisjonsmakt om rtg.bildemateriale. I rett tid og med rett henvisningstekst fra én lege. Den første.
De påfølgende andre vil aldri gå inn og be om gransking eller bidra til noen form for overprøving.  Det er sannheten i et ugudelig samfunn.

Norge bør frasi seg Nobelpris-utdelingsstatus.
Marxisme i kombinasjon med kristen nullrett-dom er tannløst og ubrukelig som statsbærende prinsipp.  
Lov er tomme papirtigre som samfunnet vet å sno seg behendig rundt. Alle de beste.
De som burde handlet, de som burde forstått, de som burde adressert saker sant.
De lyver oss opp i ansiktet v/ unnfallenhet, fordreininger og alle andre snurrepiperier.

Uten en Fader Stat - et rettskrav og en domsplikt, går samfunnet til grunne.
Som enslig kvinne har man ingen tilsvarende rettigheter som menn i det norske samfunn.
I helsevesenet ha man ganske enkelt ingen rett overhodet.  Kun stå med lua i handa og bukke, nikk neie i døra.  Lovens bokstav i handa gir ingen rett. Retten avgjøres istedet av av hver enkelt utøver. Ved de personlige valg og journalføringsretten samt videresendelsesretten, og retten til å skjule henvisningstekst.  Retten til å nekte å skrive det pasienten rapporterer.

Som innvandrer har man alle rettigheter.
Som innfødt borger har man ingen - versus tjenensteutøvende innvandrere.

Om Gud en gang dømmer hele verden for ett menneskes skyld alene - som i Noahs dager, er Han etter mitt skjønn rettferdiggjort. Til ødeleggelse av verden.
Den er markspist innvendig og som et råttet, hult tre.

Ettergivelse av skyld til en skyldner, kan aldri erstatte straff som rettsprinsipp. Det fungerer ganske enkelt ikke i menneskets hjerter og som  plattform i mellommmenneskelige relasjoner.

Norge har ingenting å rose seg over.
Kollektivt beskyttelse og bedrag er tidens løsenord. Vi ser det på alle nivå.
En Fake-tidsalder.
En moralsk korrupt samfunnskultur. En intethet. Et tomt skall eller fullt av urett.
Et helvetesland basert på kollektiv unnfallenhet og løgn og tildekkingskultur.
Marxismekultur og urett kristendomspraksis bør stilles for nasjonal riksrett.
Løgnens Merke og Banner over et samfunn.

Hvor ble det av respekten for Loven?
Hvor ble det av respekten for Individet?
Hvor ble det av Selvrespekten hos den enkelte synder?


Kommentar #102

Åge Kvangarsnes

11 innlegg  1957 kommentarer

Åp. 12, 5-6

Publisert 9 måneder siden

5"Hun fødte en sønn, et guttebarn, som skal styre over ALLE HEDNINGFOLKENE med jernstav ( dvs. etter loven)....

6 og kvinnen (=Israel, blir ofte omtalt som "kvinnen"/bruden) flyktet ut i ørkenen (under den store trengsel), hvor hun (Israel) hadde et sted som er gjort er gjort i stand for henne i ett tusen to hundre og seksti dager...."

Vers 5 viser frem til Fredsriket.

Vers 6 er den store trengsel før Kristus kommer igjen og etter det skal opprette Fredsriket.  

Kommentar #103

Åge Kvangarsnes

11 innlegg  1957 kommentarer

Publisert 9 måneder siden

Din kommentar 99 angående adventister skjønner jeg ikke bæra av.

Under Fredsriket skal Guds Ånd (det står ikke DHÅ!) utgytes over ALT KJØD slik at de greier å holde loven. Det var dette som skjedde med Israels barn under pinsedag hvor Peter viser til profeten Joel (Apg. 2, 16 ff) og de troende klarte å holde loven, solgte all sin eiendom m.m. og var lydige (bortsett fra Ananiaaog Saffira?). Men Israel som FOLK ville ikke ta imot "Guds rike", så det ble midlertidig "utsatt" inntil "hedningenes fylde", se Apgj. 28, 25-28, da "hemmeligheten" (Efeserbrevet) om oss hedninger ble forkynt av Paulus, det som hadde vært holdt "skjult av Gud fra evigheter av". Dette forkynte Paulus i år 60-62. Men Israels barn vil få denne Guds Ånd utgytt på nytt så de klarer å holde loven, og HELE Israel skal bli frelst. Det vil skje når Fredsriket blir opprettet.

Kommentar #104

Åge Kvangarsnes

11 innlegg  1957 kommentarer

Rettstatens sammenbrudd

Publisert 9 måneder siden

Uten en Fader Stat  -  er rettskrav og en domsplikt,  går samfunnet til grunne, skriver du.

Ja, ikke bare det, men hele JORDEN skal jo gå til grunne, står det ikke det i Bibelen da?


Hvor det det av Selvrespekten hos den enkelte synder?

Den tok Jesus bort på korset,

Kommentar #105

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Publisert 9 måneder siden
Åge Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.
Vi må nok tolke dette bokstavelig. 

Du er vel den eneste som tolker bokstavelig.  Enten leser du bokstavelig det du leser - eller så tolker du det du leser.  

Og - leser du Johannes Åpenbaring bokstavelig, om det er du mener, er du muligens helt alene om å gjøre det.  Men, det gjør du jo ikke ettersom du tolker.

Kommentar #106

Åge Kvangarsnes

11 innlegg  1957 kommentarer

Publisert 9 måneder siden

Du tar vel ganske sterkt i når du sier jeg er den eneste som leser bokstavelig? Den var ny for meg.....gå på vannet, DHÅ som ildtunger, rødehavet som delte seg, de 7 vredesskåler, Jeus himmelfart m.m.....tror du vi skal tolke det åndelig?

Kommentar #107

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Publisert 9 måneder siden
Åge Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.
Du tar vel ganske sterkt i når du sier jeg er den eneste som leser bokstavelig?

:-))  Du skrev jo om Johannes Åpenbaring  at du tolker den bokstavelig.  


Kommentar #108

Åge Kvangarsnes

11 innlegg  1957 kommentarer

Publisert 9 måneder siden

Selvsagt.

Kommentar #109

Anne Elisabeth Skogøy Fjellstad

36 innlegg  570 kommentarer

Straff versus velsignelse

Publisert 9 måneder siden
Åge Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.

Straff og velsignelse  hører til der hvor loven er innført, nå er den "AVSKAFFET" "UTSLETTET", "TATT BORT" og "NAGLET TIL ET KORS", Ef, 2, 15 og Kol. 2, 14. 

Bare de som er under loven skal dømmes ETTER loven. Heldigvis er vi ikke under loven, men under nåden, sier Paulus.

Men når Fredsriket kommer, vil loven igjen bli innført, Jesus skal styre med"jernstav", da blir det straff igjen for synden, og velsignelse for dem som holder loven."

Det er et meningsløst teologisk standpunkt.  Hvorfor skulle Gud gjøre forskjell på tider og folk? Er det rettferdighet?

Kirkens forståelse er blitt villedende for mange folk gjennom barnetrosdogmet.  Det er realiteten og konsekvensen. Man må forstå at det har å gjøre med DELAKTIGHET VED IDENTIFIKASJON, I HJERTET. Kristen tro er ikke fribillett til ansvarsfrihet.
De som villig tar imot BÅDE Faderen og Sønnen, - opplyst ved Ånden, ser Guds Rike. Uansett tidsalder.  Straff versus velsignelse gitt av et samfunn, må være betinget av innrømmelser og sann omvendelse. ;-).

Det Jesus gjorde var todelt; Å dømme Djevelen/ englene. Samt mennesker, - ved å skape et himmelsk møtepunkt for mennesker på korset - i og ved den åndelige virkelighet - for "ungdom" og voksne.  Barn er ikke ansvarliggjort fullt ut før de er myndige.
Skulle det være forskjell på jøde og greker?  Det var jo offerlam både før og etter Golgata.  Virksomt fremoverskuende og bakoverskuende. Hjertets Vilje er poenget. "Lære å ville og å gjøre etter Hans gode vilje", som Jesus sa noe om. Viljens Valg er bevissthetens øyeblikk, vei og ansvar.

2 liker  
Kommentar #110

Åge Kvangarsnes

11 innlegg  1957 kommentarer

Publisert 9 måneder siden

Det siste først: Visst er vi underlagt Guds vilje:

"For GUD er den som virker I DERE både å VILLE og VIRKE til HANS gode behag." Fil. 2, 13. 

Det er jo GUD SELV som tar seg av oss, både til å virke og ville....vil noen virkelig underkjenne dette? Er han ikke en allmektig Gud og en KJÆRLIG Far som tar seg av sine kjære barn? 

Hvorfor står det da slik?:

"Det er GUDS NÅDE som OPPDRAR OSS å FORNEKTE UGUDELIGHET og de VERDSLIGE LYSTER...." Tit. 2, 11 ff.

Er dette altså et meningsløst teologisk standpunkt mener du?

Gjorde ikke Kristus opp all verdens synd med sitt fullkomne offer EN GANG FOR ALLTID?

 

Og når tid har Gud inngått en NY PAKT med oss hedninger?:

"Se, dager kommer, da jeg vil inngå en NY PAKT med ISARELS HUS OG JUDAS HUS. Den skal ikke være som den pakt jeg opprettet med deres FERDRE..." Jer. 31, 31-31.

I år 60-62 skrev jo Paulus i Ef. 2, 12 at vi hendinger var UTEN GUD, UTEN KRISTUS og UTEN PAKTENE....dette skrev han da han satt i fengsel for ISRAELS skyld. 

 

Paulus ble utnevnt av Gud til å være hedningenes apostel, skal vi ikke høre på ham? Mønsteret hans var "jøde først, så greker". Er vi grekere? Eller var grekere proselytter...for å gjøre jødene nidkjære?

Ser vi forskjell på hva Paulus krevde av jødene angående hedningene som hadde konvertert og som skulle komme til å konvertere for å gjøre jødene nidkjære i håp om at de ville omvende seg....og evangeliet Paulus forkynnere til oss "vanlige" hedninger?   Jeg tror ikke at en eneste jøde har blitt nidkjær i snart 2000 år pga av oss vanlige hedninger, og jeg tror absolutt ikke det er det som vil omvende HELE Israel i trengselstiden. Kanskje det kan være nattverdsmåltidet? "Gjør dette TIL MINNE om meg", sa Jesus. Han sa også mye mer til dem. I sin store nød de da kommer i, tror jeg de vil minnes mye Jesus sa. 

Om det er rettferdig av Gud å gjøre forskjell på folk? Ikke vet jeg, men spør ham hvorfor han lot Israel falle for at vi hedninger skulle få frelsen, rettferdig? Ikke vet jeg. Jeg forholder meg bare til det som står skrevet, noe annet tør jeg ikke. 

Jeg skriver dette uten å være fast sementert i noe bibelsyn.

 

Angående barnedåp så tror jeg at jeg er enig med deg, så sant jeg har forstått deg rett, den saken er jeg ikke særligopptatt av. Ble barnedøpt selv, men tror absolutt ikke jeg fikk DHÅ da, den mener jeg å ha fått i TROEN på Kristus, se Ef. 1, 13. Ikke som talsmann, men til pant og innsegl, så og sin inngangsbillett til himmelen, som vi ER SATT I (Ef. 2, 6).

Jeg trenger ikke være "virksom tilbakeskuende" til mer enn korset, der frelste Kristus meg. Derfor sa Paulus: "Så kjenner vi ikke Kristus ETTER KJØDET mer", og "Jeg vil ikke vite noe blant dere, uten Jesus Kristus og ham KORSFESTET."

Mye av det Jesus sa var til jødene (men selvsagt verdens frelser).

Peter fikk i oppdrag å være jødenes apostel om "riket for Israel"="Guds rike" (Gud har mer enn ett rike).

Paulus fikk i oppdrag å være hedningenes apostel og "FULLFØRE Guds ord". Altså var det ikke fullført ved andre enn ham.

Kommentar #111

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Publisert 9 måneder siden
Åge Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.
I år 60-62 skrev jo Paulus i Ef. 2, 12 at vi hendinger var UTEN GUD, UTEN KRISTUS og UTEN PAKTENE....dette skrev han da han satt i fengsel for ISRAELS skyld. 

Leser du det virkelig som om Paulus i Ef 2, 12 skriver at kristne er uten paktene osv.

Tolkningene dine resulterer i såfall i mye spesiell forståelse.  Nå rommer jo ikke akkurat et par linjer i Efeser brevet hele Bibelen.  Det er sammenhengende rød tråd som du ikke ser ut til å bry deg om - så da skriver du i stedet med store bokstaver og fet skrift.  Voldsom som du roper ser det ut som.

Du bør jo i det minste ta med deg Ef 2, 13

13 Men nå, i Kristus Jesus, er dere som var langt borte, kommet nær på grunn av Kristi blod.

Bare vers 13 viser jo det motsatte av det du skriver.  Det viser at Gud er med de kristne både i løftene og pakten.

Ef 2, 12 viser til Apgj 2, 39

 39 For løftet gjelder dere og barna deres og alle som er langt borte, så mange som Herren vår Gud kaller på.

og til 

1. Tess 4, 13

13 Vi vil at dere skal vite, søsken, hva som skjer med dem som er sovnet inn. Dere skal jo ikke sørge som de andre, de som er uten håp.

  


2 liker  
Kommentar #112

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Publisert 9 måneder siden
Åge Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.
Paulus fikk i oppdrag å være hedningenes apostel og "FULLFØRE Guds ord". Altså var det ikke fullført ved andre enn ham.

En helt utrolig påstand.  Fullføre Guds ord?  

Kommentar #113

Tore Olsen

21 innlegg  5415 kommentarer

Elsker Gud oss mer eller mindre i forhold når vi blir født?

Publisert 9 måneder siden
Anne Elisabeth Skogøy Fjellstad. Gå til den siterte teksten.
Det Jesus gjorde var todelt; Å dømme Djevelen/ englene. Samt mennesker, - ved å skape et himmelsk møtepunkt for mennesker på korset - i og ved den åndelige virkelighet - for "ungdom" og voksne.  Barn er ikke ansvarliggjort fullt ut før de er myndige.
Skulle det være forskjell på jøde og greker?  Det var jo offerlam både før og etter Golgata.  Virksomt fremoverskuende og bakoverskuende. Hjertets Vilje er poenget. "Lære å ville og å gjøre etter Hans gode vilje", som Jesus sa noe om. Viljens Valg er bevissthetens øyeblikk, vei og ansvar.

Jeg støtter opp om denne forståelsen. Gud har ikke gjort oss faderløse og med Hans lys, kan vår bevissthet utvides til å se med Hans øyne, og vi kan inspireres til å utvide vår bevissthet til å omfatte mer enn det naturlige mennesket fatter. Da får vi et glimt av Guds tanker og Hans veier. Med dette som bakgrunnen vil vår tro føre oss frem til de riktige valgene. Derfor kan Guds velsignelser og Guds ånd utgytes over hele menneskeheten - men vi må velge i frihet.

Dette strider mot den menneskelige naturen, og vårt ego sitter som en propp i himmelens sluser, og hindrer Gud i å velsigne oss i all enkelhet. Dette vet Bjørn Erik mye om, han har erfaring - vi må bryte igjennom vår stridige natur - og da svarer Gud. Bjørn Erik har gitt sitt vitnesbyrd fler enn en gang her på VD om dette.

Slik har forholdet mellom Gud og mennesker alltid vært - uavhengig av tidsaldre.

Ut fra GT vet vi at Det Melkisedekske prestedømmet var spredt rundt omkring på den tiden. Er det ingen av dere som undrer dere på hvordan det var da - og at det kunne skje? Hvilke "hemmeligheter" var kjent på den tiden som vi nå undrer oss over i dag? I det perspektivet - elsket ikke Gud disse like så mye som oss?

Kommentar #114

Anne Elisabeth Skogøy Fjellstad

36 innlegg  570 kommentarer

Fader & Sønn/ Lov & Rett - innblåst m/ Ånd

Publisert 9 måneder siden
Åge Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.

Paulus fikk i oppdrag å være hedningenes apostel og "FULLFØRE Guds ord". Altså var det ikke fullført ved andre enn ham.

Jeg vet det står noe om å fullføre løpet, - generelt sett "med Kristusgjerninger".

Jesus er den 2. og frelsesmessig siste Adam, samt beseglet ved Ånden da Han ble døpt til Ordet/ Loven i Jordanelva.  Vi andre er sønner såvel som Ham, adam´ere - dvs Jord og EvaHager.

Alt er av nåde, ja, vi tar imot som et lite barn, i tro og tillit. Og Gud oppdrar oss ja. Vi må dog gå noen av skrittene sjøl.

Tenk om Kirken ikke hadde gjort det så vanskelig for folk med ordakrobatikk som om det fysiske barnet er blitt frelst - og at personlig dåp skal defineres som "gjen"dåp. Og forkastes; jfr Nikeakirkemøtet.  
Det er jo først foreldrepakt, deretter trosopplæring og tilsist egen myndig hjertepakt. Innlysende. Logisk. Fullt forståelig. Slik resten av verden fungerer..

Kommentar #115

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Publisert 9 måneder siden
Åge Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.
Paulus fikk i oppdrag å være hedningenes apostel og "FULLFØRE Guds ord". Altså var det ikke fullført ved andre enn ham.

Det er ikke helt korrekt.  Peter misjonerte i Irak, andre i Egypt.  Det var 72 som ble sendt ut som misjonærer forteller Luk 10.

Her fra Luk 10, 17-20

De syttito kommer tilbake 
17 De syttito kom glade tilbake og sa: «Herre, til og med de onde åndene er lydige når vi nevner ditt navn!» 18 Da sa han til dem: «Jeg så Satan falle ned fra himmelen som et lyn. 19 Ja, jeg har gitt dere makt til å tråkke på slanger og skorpioner og makt over alt fiendens velde. Ingenting skal skade dere. 20 Og likevel: Gled dere ikke over at åndene lyder dere, men gled dere over at navnene deres er blitt innskrevet i himmelen!» 

1 liker  
Kommentar #116

Tore Olsen

21 innlegg  5415 kommentarer

Samme kampen

Publisert 9 måneder siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.
De syttito kommer tilbake 
17 De syttito kom glade tilbake og sa: «Herre, til og med de onde åndene er lydige når vi nevner ditt navn!» 18 Da sa han til dem: «Jeg så Satan falle ned fra himmelen som et lyn. 19 Ja, jeg har gitt dere makt til å tråkke på slanger og skorpioner og makt over alt fiendens velde. Ingenting skal skade dere. 20 Og likevel: Gled dere ikke over at åndene lyder dere, men gled dere over at navnene deres er blitt innskrevet i himmelen!» 

Det ligger en del hemmeligheter i det du henter ut her, Bjørn Erik. 

Det er naturlig å glede seg over at åndene, den egentlige fienden her, lyder de sytti-to. Men man kan raskt bli hovmodig over den makten det er, så Herren advarte og satte perspektivet på hva de skulle glede seg over. Ikke makten over andre, om det så var fienden, men at de var innskrevet i himmelen i livsens bok.

Gud Faderen og Han Sønn har ingen glede i å vinne over sine fiender, det er forbundet med sorg. Gleden ligger i at noen er innskrevet i livsens bok.

Forøvrig - de sytti hadde også blitt ordinert til Det Melkisedekske prestedømmet. Dette går igjen i urkirken, hele tiden, frem til frafallet - i dette prestedømmet er man innskrevet i livsens bok..

De hadde som kjent ikke kamp mot mennesker som sådan, men mot:  "12 for vi har ikke kamp mot blod og kjød, men mot makter, mot myndigheter, mot verdens herrer i dette mørke, mot ondskapens ånde-hær i himmelrummet."

Den samme kampen gjelder i dag like mye nå, som da.

1 liker  
Kommentar #117

Åge Kvangarsnes

11 innlegg  1957 kommentarer

Paulus skulle fullføre Guds ord, Kol. 1, 25

Publisert 9 måneder siden


"For den (menigheten, se v. 24) er jeg blitt en tjener i kraft av det forvalteransvaret Gud har gitt meg: Å FULLFØRE GUDS ORD."

Har dere ikke lest det?

1 liker  
Kommentar #118

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Publisert 9 måneder siden
Åge Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.
"For den (menigheten, se v. 24) er jeg blitt en tjener i kraft av det forvalteransvaret Gud har gitt meg: Å FULLFØRE GUDS ORD."

Det viser til Ef 3, 2

 2 Dere har hørt om den forvalteroppgaven Gud i sin nåde har gitt meg hos dere.

og i vers 7 - 9 forklarer Paulus hva det forvalteransvaret innebærer

  7 Jeg ble en tjener for dette evangeliet da Gud med sin veldige kraft ga meg sin nådegave.  8 Jeg som er den minste av de hellige, har fått den nåde å forkynne det gode budskapet om Kristi ufattelige rikdom for folkeslagene  og bringe Guds frelsesplan fram i lyset, det mysteriet som fra evighet av har vært skjult hos Gud, han som skapte alt.

Du misforstår da du skriver og mener at forvalteransvaret for Paulus skulle være å fullføre Guds Ord.  Forvalteransvaret Paulus viser til, er for han å forkynne evangeliet.  Å forvalte det Paulus erfarte og mottok da han møtte Jesus på veien til Damaskus. Å ta vare på kunnskapen om Gud og Guds rike som hadde vært skjult for jødene og hedningene. Og det gjorde han med kraft og styrke sammen med DHÅ.

Vi ser det også da han avslører mysteriet i Kol 1, 26-29

 26 det mysteriet som har vært skjult gjennom alle tider og for alle slekter, men som nå er blitt åpenbart for hans hellige. 27 Gud ville kunngjøre for dem hvor rikt og herlig dette mysteriet er for folkeslagene: Kristus er blant dere, håpet om herligheten! 28 Det er ham vi forkynner, og vi rettleder og underviser alle mennesker i den fulle visdom, for å føre hvert menneske fram til modenhet i Kristus. 29 For å nå dette målet arbeider og kjemper jeg i hans kraft, den som virker i meg med styrke.

 

1. Kor 2, 4-14

4 Jeg forkynte ikke mitt budskap med overtalende visdomsord, men med Ånd og kraft som bevis. 5 For deres tro skulle ikke bygge på menneskelig visdom, men på Guds kraft.
6 Likevel forkynner vi en visdom for dem som er modne. Men det er ikke en visdom som tilhører denne verden og denne verdens herskere, de som går til grunne. 7 Nei, vi forkynner et mysterium, Guds skjulte visdom. Før tidenes begynnelse hadde Gud bestemt at den skulle føre oss fram til herligheten. 8 Denne visdommen har ingen av verdens herskere kjent. Hadde de kjent den, ville de ikke ha korsfestet herlighetens Herre. 9 Men som det står skrevet:
Det intet øye så og intet øre hørte,
det som ikke kom opp i noe menneskehjerte,
det som Gud har gjort ferdig for dem som elsker ham,
10 det har Gud åpenbart for oss ved sin Ånd. For Ånden utforsker alle ting, også dybdene i Gud. 11 Hvem andre enn menneskets egen ånd vet hva som bor i et menneske? Slik vet heller ingen annen enn Guds Ånd hva som bor i Gud. 12 Vi har ikke fått verdens ånd, men den Ånd som er fra Gud, for at vi skal forstå hva Gud i sin nåde har gitt oss. 13 Om dette taler vi med ord som Ånden har lært oss, ikke med ord som menneskelig visdom har lært oss. Det åndelige tolker vi med ord som hører Ånden til.14 Slik menneskene er i seg selv, tar de ikke imot det som hører Guds Ånd til. Det er dårskap for dem, og de kan ikke fatte det, for det kan bedømmes bare på åndelig vis.

 

 

Kommentar #119

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Publisert 9 måneder siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.
Gud Faderen og Han Sønn har ingen glede i å vinne over sine fiender, det er forbundet med sorg. Gleden ligger i at noen er innskrevet i livsens bok.


Takk Tore!  Det er viktig å se gleden og kjærligheten hos Gud.  Gud gleder seg over de som er innskrevet i Hans bok.  Flott. Det er jo kjernen i nåden og kjærligheten. Kjernen i evangeliet.

2 liker  
Kommentar #120

Åge Kvangarsnes

11 innlegg  1957 kommentarer

Ef. 3, 2 "husholdningen"

Publisert 9 måneder siden

Vi har tydeligvis ulike bibel-oversettinger. Du viser til Ef. 3,2 hvor det hos deg står:

Dere har hørt om den FORVALTEROPPGAVE som Gud i sin nåde har gitt meg.

I min Bibel (Bibelen, Den Hellige Skrift), 1988, står det:

så sant dere har hørt om HUSHOLDNINGEN med den Guds nåde som er gitt meg for dere...

 I min 1938 -utgave (revidert fra 1930) Bibelen står det på nynorsk står det akkurat det samme...HUSHALDET (husholdningen).

I den opprinnelige King James Bible  (se biblehut.com) står det:

If ye have heard of the DISPENSATION (husholdning) of the grace of God which is given me to you.....

"dispensation" er også brukt i American Standard Version (ASV).


Jeg kan ikke finne ordet FORVALTEROPPGAVE (som du skriver) i noen bibler, men ikke sjekket alle, selvsagt.

HUSHOLDNING er jo noe helt annet.

Kommentar #121

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Publisert 9 måneder siden
Åge Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.
Dere har hørt om den FORVALTEROPPGAVE som Gud i sin nåde har gitt meg.

Bibelselskapet - Bibelen 2011 - på bokmål.  Der står det oversatt med forvalteroppgave i Ef 3, 2.   Du skriver jo i din kommentar at du mener det betyr å fullføre Guds ord.  Hvor får du det fra?

Kommentar #122

Åge Kvangarsnes

11 innlegg  1957 kommentarer

Dette står heller ikke i min Bibel..."folkeslagene" m.m.

Publisert 9 måneder siden

Du refererer videre fra Ef. 3, 7-9 i din Bibel:

8 har fått den nåde å forkynne det gode budskapet om Kristi ufattelige rikdom for FOLKESLAGENE  9 og bringe Guds FRELSESPLAN fram i lyset....

I mine bibler (se forrige kommentar) står det:

ble den nåde gitt å forkynne HEDINGENE (ikke folkeslagene) evangeliet om Kristi uransakelige rikdom, og å opplyse ALLE om hvordan HUSHOLDNINGEN er med denne HEMMELIGHET...

Du viser også til Kol. 1, 27 hvor det i din utgave står FOLKESLAGENE, hvor det i min Bibel står HEDNINGFOLKENE.


Skjønner ikke hvilken bibel-utgave du har.


Dette med FOLKESLAGENE er jo nevnt i forbindelse med profetiene om 1000-årsriket, og Paulus nevner jo også dette  et sted (finner det dessverre ikke nå) i forbindelse med Israel et sted. 

Og i Ef. 3, 1 slår jo Paulus atter en gang fast at han er HEDNINGENES APOSTEL:

som er blitt Kristi fange for deres skyld, dere HEDNINGER.

Kommentar #123

Åge Kvangarsnes

11 innlegg  1957 kommentarer

Åh...2011-utgaven!

Publisert 9 måneder siden

Der er så mye forandret at den tør ikke jeg bruke! Det ble jo leid inn litterære forfattere (bl.a. Knausgaard) som ikke var kristne for å gjøre tekstene" lettere og mer lesbare" for folk flest.  Jeg anbefaler absolutt ingen som vil studere Guds ord å bruke den.

Kommentar #124

Åge Kvangarsnes

11 innlegg  1957 kommentarer

Publisert 9 måneder siden

Ditt spørsmål i kommentar 121 har jeg vart på i min kommentar 120

Kommentar #125

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Publisert 9 måneder siden
Åge Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.
Der er så mye forandret at den tør ikke jeg bruke! Det ble jo leid inn litterære forfattere (bl.a. Knausgaard) som ikke var kristne for å gjøre tekstene" lettere og mer lesbare" for folk flest.  Jeg anbefaler absolutt ingen som vil studere Guds ord å bruke den

Det er jo den som er nærmest originalspråket og originalen. 

Kommentar #126

Åge Kvangarsnes

11 innlegg  1957 kommentarer

Publisert 9 måneder siden

Jo, den er meget orginal!

Mest leste

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere