Spaltist og kommentator i Vårt Land Erling Rimehaug

Tidligere redaktør i Vårt Land.

Åndens mangfold

På pinsedag valgte Gud å tale forskjellige språk. Gud satset på mangfold.

Publisert: 18. mai 2018  /  1610 visninger.


Mangfold er et tegn på kreativitet, fruktbarhet og frihet. Derfor har det vært oppfattet som positivt. Jeg registrerer at det er i ferd med å få en negativ klang. Vi er redde for at mangfoldet er blitt for stort, at vi splittes opp. Men er det da mangfoldet som er problemet?
Tunger. I morgen skal vi markere en begivenhet som skjedde for et par tusen år siden. På den øvre sal i Jerusalem var de som hadde fulgt Jesus samlet. Da falt det ild over dem. Tunger av ild på hver enkelt. Ikke bare på lederne eller de spesielt åndelige. Nei, på alle. Og så snakket de forskjellige språk.
Det har slått meg hvor uventet dette var. Når Gud taler, burde det ikke da være med ett språk? Hvis han taler på mange språk, risikerer vi jo at budskapet blir forstått ulikt. Burde det ikke være ett hellig språk for Guds tiltale?
Muslimene mener jo det. Koranen finnes bare på arabisk. Alle oversettelser har betegnelsen «en ufullkommen gjengivelse av Koranen». Guds tale til oss skal være entydig.
Men på pinsedag valgte altså Gud å tale forskjellige språk. Hver enkelt fikk sitt språk. Gud satset på mangfold.
Splittelse. Mangfoldet av språk var opprinnelig noe Gud introduserte for å splitte menneskene slik at vi ikke skulle bli for selvrådige. Det er innholdet i teksten om Babels tårn, som tidligere ble lest i kirkene på første pinsedag.
Så når Gud griper inn i språket på nytt, burde han ikke da ha gitt noe som opphevet splittelsen? Nei, Gud bekrefter mangfoldet og tar det i sin tjeneste. Utenfor salen var det samlet folk fra mange kanter av verden. Jødedommen var en misjonerende religion på den tiden, og det var kommet konvertitter og interesserte fra hele den kjente verden. De kom fra ulike kulturer og snakket mange språk.
Og Gud talte til dem på deres eget språk. Han bekreftet deres identitet. Han ville møte dem innenfor sin egen kultur. Fra nå av var mangfoldet mer enn splittelse. Det gjenspeilte rikdommen i Gud.
Én ånd. Hvorfor var ikke mangfoldet lenger splittende? Jo, fordi det var den samme ånd som talte gjennom alle. «Det er forskjellige nådegaver, men Ånden er den samme», som Paulus sa det. Den hellige ånd behandler nok alle individuelt. Men det er én ånd som handler med alle.
«Pinsens nådegave er mangfold-i-enhet», skriver Kallistos Ware, en av den ortodokse kirkens viktige teologer i vår tid. Han holdt et foredrag om Den hellige ånd på Den europeiske kirkekonferansen i 1979. Det er utgitt i en liten pamflett fra det svenske forlaget Artos, og er en liten perle for dem som vil lære noe om Åndens virke.
«Det er nettopp ved å gjøre oss alle til ett at Den Hellige Ånd gjør oss alle ulike», skriver Ware. Det er med andre ord Åndens enhet som gjør at Gud våger å grunnlegge sin kirke på mangfold. Mangfoldet splitter ikke, fordi det er den samme Ånd som virker i all forskjellighet.
Personer. Mangfold blir til splittelse når vi bare betrakter oss selv bare som individer. Den hellige ånd er en person, ikke en kraft vi kan tilkalle, slik det av og til skapes inntrykk av. En person står alltid i relasjon til andre personer. Det finnes ikke noe slikt som en isolert person.
I Nytestamentet kalles kirken for Kristi kropp. Selv om vi er forskjellige, står vi i relasjon til hverandre som delene av en kropp står i relasjon til hverandre og til hele kroppen.
«Sammen blir vi mer enn spredte individer, og dette «noe mer» er Åndens nærvær midt iblant oss», sa Ware til kirkekonferansen på Kreta. Til dem trakk han linjene tilbake til oldtidens kirkemøter og skilte mellom et sant og et falskt konsil.
Et sant konsil sikter mot mer
enn å få til et flertallsvedtak, som går på bekostning av
mindretallets frihet. Et sant konsil sikter mot å oppnå en enhet som ikke er vår, men Åndens enhet.
Mangfold. Vi er ikke bare individer som skal realisere oss selv og få rett. Vi er personer som hører til i et fellesskap med andre personer. Da blir mangfold en positiv ressurs. Siden
ingen av oss er i stand til å gripe den hele og fulle sannhet eller ha oversikt over alle sider,
trenger vi ulike røster og erfaringer for å nå fram til et godt resultat.
Det er jo dette som er demokratiets ideal. Ikke at flertallet skal tvinge sin vilje på mindretallet, men at fellesskapet er tjent med at mangfoldet får utfolde seg.
Mangfoldet blir først et problem når vi ikke har enhet. Når vi ikke lenger kan føle oss sikre på at alle regner seg eller regnes som en del av fellesskapet, da blir mangfoldet truende.
Enhet. Hva skaper sann enhet? Hvordan kan vi gjenkjenne hva vi har felles? Hvordan kan vi dyrke det som bygger fellesskapet? Hva bryter med den ånd vårt fellesskap skal bygge på?
Dette er absolutt spørsmål som hører hjemme i kirken på pinsedag – den dagen som er viet til feiringen av at vi har fått samme ånd. Men det er også spørsmål vi trenger å stille i det samfunnet vi hører til i.

5 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Per Steinar Runde

211 innlegg  2476 kommentarer

Einskap i Kristus og ikkje i multikulturell ideologi

Publisert rundt 1 år siden
Erling Rimehaug. Gå til den siterte teksten.
Mangfold er et tegn på kreativitet, fruktbarhet og frihet. Derfor har det vært oppfattet som positivt. Jeg registrerer at det er i ferd med å få en negativ klang. Vi er redde for at mangfoldet er blitt for stort, at vi splittes opp. Men er det da mangfoldet som er problemet?

Den multikulturelle ideologien har stole og teke patent på det gamle honnørordet mangfald, for det er sjølvsagt ingen som vil bli oppfatta som einfaldig ("enfoldig"). Men etterkvart som denne ideologien kjem i vanry, smittar motviljen også over på "mangfald". Særleg skjer dette når IMDi og alle media prøver å indoktrinere oss. Den aktuelle teksttolkinga ligg snublande nær ein slik påverknad på bibelsk grunnlag. Men det som skjedde den første pinsedagen, var noko heilt anna:

Jesus sin lovnad om Talsmannen/Anden er omtalt i Johannesevangeliet:

15 Elskar de meg, så held de boda mine.16Då vil eg be Far min, og han skal gje dykk ein annan talsmann, og han skal vera hos dykk alltid:17 Sanningsanden,  som verda ikkje kan ta imot. For verda ser han ikkje og  kjenner han  ikkje. Men de kjenner han, for han bur hos dykk og skal  vera i dykk. Joh. 14, 15-17.

Hendinga første pinsedag er skildra i Apostelgjerningane:

Då pinsedagen kom, var alle samla på éin stad. 2Brått lét det frå himmelen som når ein sterk vind blæs, og lyden fylte heile huset dei sat i.3 Tunger, liksom av eld, synte seg for dei, skilde seg og sette seg på kvar og ein av dei. 4Då vart dei alle fylte av Den heilage ande og tok til å tala på andre språk etter som Anden gav dei å forkynna. Ap.gj. 2, 1-4.

Språkunderet var sjølvsagt eit teikn frå Gud, men poenget var vel også at alle skulle forstå forkynninga. Å tolke dette nærast som ei guddommeleggjering av vår tids vestlege, ideologiske moteretning, som stadig fleire ser som eit falsum, er det ikkje grunnlag for i Bibelen.


11 liker  
Kommentar #2

Erling Rimehaug

593 innlegg  622 kommentarer

Enhet i mangfold

Publisert rundt 1 år siden
Per Steinar Runde. Gå til den siterte teksten.
Å tolke dette nærast som ei guddommeleggjering av vår tids vestlege, ideologiske moteretning, som stadig fleire ser som eit falsum, er det ikkje grunnlag for i Bibelen.

Slik tolker jeg det da heller ikke.. Jeg skriver jo enheten som grunnlag for mangfold. Mangfold er ikke et problem i seg selv, spørsmålet er hvilket grunnlag vi har for enhet. Det synes jeg vi har brydd oss for lite om. Må vi velge mellom mangfold og enhet, eller kan de forenes?

3 liker  
Kommentar #3

Lars Jørgen Vik

16 innlegg  179 kommentarer

Mangfold? Ja. Nei.

Publisert rundt 1 år siden

Spørsmålet om mangfold er bra eller ikke er altfor generelt til å kunne besvares på en meningsfylt måte. Det kommer an på hvilke dimensjoner mangfoldet er sammensatt av. Noen dimensjoner er totalt nøytrale for kvaliteten i et samfunn. Det er for eksempel likegyldig hvilken øye- eller hårfarge de forskjellige medborgerne har. Dersom innbyggerne har ulike ferdigheter som er positive for utviklingen av samfunnet kan mangfold være svært positivt. Det samme kan sies om forskjellige former for kunstneriske eller kulturelle uttrykk. Men et mangfold av verdier, holdninger og adferd som står i motsetning eller konflikt til hverandre, kan være svært destruktivt for et samfunn. Og med dette nærmer vi oss innvandringstemaet....

Konklusjon: Rimehaugs påstand om at  "mangfold er et tegn på kreativitet, fruktbarhet og frihet"  er totalt meningsløs. Det motsatte kan like gjerne være tilfelle, og er det ofte.

8 liker  
Kommentar #4

Pål Georg Nyhagen

187 innlegg  1811 kommentarer

Fra åndelige beruselser...til åndsinspirert livsnærvær

Publisert rundt 1 år siden

Gud satset for øvrig på mangfold allerede fra dag 1 da Han ved skapelsen skapte det første mennesket. Han skapte ikke først jøden, først den kristne eller først muslimen… men mennesket
per se. Én Gud, én verden; én menneskehet. 

Da mennesket så senere ville heve seg opp til Gud gjennom byggingen av Babels tårn, så grep Gud inn slik at språkforvirring og splittelse oppsto. Hybris får som kjent sine konsekvenser; både for den enkelte og fellesskapet. Den Hellige Ånd manifesterte seg så overmåte den første pinsedagen, her ble all verdens folks likhet for Gud kategorisk illustrert. Mennesket ble m.a.o. skapt og fikk Ånden for å gå inn i det menneskelige under de betingelser som faktisk rår her på jorden, ikke for å fjerne seg fra det: Kristus viser oss veien gjennom det livet ved våre livsbetingelser vi faktisk HAR; ikke utenom det. Fungerer fellesskapet, så kan vi dog endre ting til det gode for hverandre, der det er mulig.

Da Gud senket seg ned og inkarnerte seg som menneske, så gjenopprettet Han fellesskapet i kjærlighetens og mangfoldets navn for all verden; ikke minst manifestert på pinsedagen, som nevnt. «Gud talte til alle på deres eget språk. Han bekreftet deres identitet. Han ville møte dem innenfor sin egen kultur. Fra nå av var mangfoldet mer enn splittelse. Det gjenspeilte rikdommen i Gud». Fint. Men så var det dette med livet her i de høyst jordiske sfærer og de virkende realitetene igjen.

Det skulle ganske så snart vise seg at rikdommen ikke akkurat skulle prege verken de troende generelt eller samfunnene i påfallende grad. Det som skjedde pinsedagen innebar ikke at det troende mennesket ikke lenger fortsatte med å fremdeles være nettopp menneske: Splittet, underveis, begrenset, egosentrert, sårbar, utsatt for synd, hybris (igjen) og livets utfordringer i all sin velde.  Man kan vanskelig hevde at kreativitet, fruktbarhet og frihet preget og dominerte kirken, de troende eller andre fra pinsen av. Spør f.eks. Ananias og Sapphira. Og det viser seg at etter pinsedagen, så vil vi alle ennå bygge våre private Babels tårn i ny eller ne.

Det mangfoldet og fellesskapet som Gud manifesterte i den første pinsen viste seg altså raskt å bli overkjørt av de sosiale, kulturelle samfunnsmessige og mellommenneskelige realitetene innen kort tid: Mistro, utstøting, demonisering, forfølgelse av kristne, kristne som forfølger andre, kristne som bekjemper hverandre med alle midler, segregering, jødehat, religionskriger, kolonialisering, grov diskriminering av minoriteter - av "de andre", osv, osv. Alt i Guds navn; dvs felleskapets og mangfoldets, kjærlighetens, solidaritetens garantists navn… Den frådende ilden fra menneskets historie har en rekke ganger, i verste grad og fra nesten første stund, overdøvet den ilden Gud selv sendte første pinsedag. Hvilket innebærer at vi ikke må forholde oss til virkeligheten hovedsakelig ut fra stemningsreligiøs svermerisk idealisme og ønsketenkning, men ha i hvert fall ett ben av gangen på bakken. 

Nei, på det ideale plan, så splitter ikke mangfoldet, fordi det er den samme Ånd som virker i all forskjellighet. Men vi befinner oss alle altså dog på det reellt virkende jordiske plan hvor selve livet utfolder seg i all sin velde. Vi må som troende ta hensyn til begge sider. Uten å la oss blinde av trosromantikk, åndsberusende idealisme og virkelighetsflukt på den ene side...  eller lammes av angst og resignere på den annen side: I våre vanskelige møter med det utfordrende og onde både utenfor og i oss selv. Kirkene må altså derfor alltid snakke troverdig om menneskelivet også i pinsen om de skal ha noe reellt håp om å nå frem til oss søkende og snublende pilegrimmer av alle slag. Ja, faktisk tale det språket vi alle kjenner oss hjemme i, slik pinseunderet faktisk aktualiserer. Kirken skal ta inn over seg vår livsvirkelighet, og de utfordringer alt dette innebærer. Vi skal som kjent orientere oss etter stjernene, ikke reise opp til dem.

Og fra alt dette til en av våre aktuelle debatter om fellesskapet og mangfoldet: Vi må i lys av vår erfaring av Kristus og Ånden ha et realistisk blikk på den virkelighet vi trer inni, og samtidig inviterer andre inn i. Det som er selvfølgelig, gitt, taus kunnskap og målsettinger i én kultur er - som kjent - ikke nødvendigvis det samme i andre sådanne. 

Hvilket f.eks. betyr: Slik man gjerne selv ser og presenterer mangfoldets iboende konstruktive, omsorgsfulle og solidariske og demokratiske verdier…  bør vel i de samme verdiers navn også bli presentert som iboende betingelser og fordringer for den som inviteres inn i fellesskapet? Fordi man egentlig mener at felleskapets og mangfoldets goder bygger på universelle menneskelige verdier, som det også riktig nok ellers hevdes i diskursene? Fordi det som er taus kunnskap og iboende kulturell- og verdimessig "selvfølgelig" bagasje ett sted, ikke nødvendigvis er det et annet sted - i en annen kultur. Mangfoldet i fellesskapet kan altså bare pleies konstruktivt ut fra visse betingelser; f.eks. at flest mulig aksepterer dets verdimessige forutsetninger, og dét fra dag 1. «Det er jo dette som er demokratiets ideal. Ikke at flertallet skal tvinge sin vilje på mindretallet, men at fellesskapet er tjent med at mangfoldet får utfolde seg». Men intet mangfold utvikler seg og bærer frukter om ikke mangfoldets og felleskapets forutsetninger både respekteres og realiseres. «Mangfoldet blir først et problem når vi ikke har enhet. Når vi ikke lenger kan føle oss sikre på at alle regner seg eller regnes som en del av fellesskapet, da blir mangfoldet truende». Dvs at f.eks. kvinner og minoriteter kan forvente livskvalitet og rettigheter som samfunnsgitte betingelser, og ikke ut fra hvilket miljø i mangfoldet de er født inn i og tilhører her i landet?  

Demokratiet, menneskerettighetene og mangfoldet bygger på betingelser som forutsetter at fellesskapet ikke kan åpne for faktorer som underminerer disses forutsetninger. Det er slike destruktive forutsetninger våre tidligere generasjoner har kjempet mot og forlatt. Dvs at uforenlige og helt motsetningsfulle verdier ikke kan leve side om side i et fruktbart fellesskap. 

Den Hellige Ånds kraft handler nettopp ikke om beruselse og livsfjern idealisme, men om modig livsnærvær i felleskapet. Også der vi møtes. Vi kan som kristne virke som en surdeig, men da må vi også være villige til betale prisen gjennom f.eks. kritisk solidaritet med andre. Genuin kjærlighet innebærer alltid mot, og det å si ifra. f.eks. også sette grenser der menneskeverdet krenkes. Tro handler også om praksis  Det vi gjør overdøver som  kjent det vi sier. Men enkelte ganger virker det som om det man sier skal overdøve det som noen gjør; i hvert fall om man ser på hvordan visse diskurser foregår. Det reelle inkluderende felleskap går aldri på akkord med fellesskapets iboende forutsetninger og verdier. Kjærligheten gjør ikke blind, den gjør tvert imot seende. Da handler det om å ha et saksvarende språk. 

Det har Kristus.

4 liker  
Kommentar #5

Gunnar Søyland

18 innlegg  2558 kommentarer

"Unity in diversity" eller "Enhet i mangfold"

Publisert rundt 1 år siden

er også et slagord for New Agebevegelsen. Denne type åndelig enhetsbestrebelse er av en helt annen art enn kristendommens enhet i Kristus ved hjelp av Den Hellige Ånd..

7 liker  
Kommentar #6

Tore Olsen

21 innlegg  5415 kommentarer

Ganske riktig!

Publisert rundt 1 år siden
Per Steinar Runde. Gå til den siterte teksten.
Språkunderet var sjølvsagt eit teikn frå Gud, men poenget var vel også at alle skulle forstå forkynninga. Å tolke dette nærast som ei guddommeleggjering av vår tids vestlege, ideologiske moteretning, som stadig fleire ser som eit falsum, er det ikkje grunnlag for i Bibelen.

Å gjøre alle folkeslag til disipler er ikke mangfoldskultur. Det er ensretting, slik som også Islam arbeider for.

2 liker  
Kommentar #7

Kjell Haugen

6 innlegg  1547 kommentarer

Uendelig mange uttrykksformer...

Publisert rundt 1 år siden
Pål Georg Nyhagen. Gå til den siterte teksten.
Det gjenspeilte rikdommen i Gud

Gud er stor - ufattelig stor og vi mennesker kan ikke forstå.  

I 1. Mosebok 11 finner vi underet ved Babels tårn. Denne hendelsen skjedde vel for ca 5000 år. På den tiden da kanaanittene/pfønikerne tok havet i bruk som transportvei og man begynte å bygge pyramider i Afrika, Europa og Sør-Amerika og Asia.  Da ble pyramide kulturene  spredd i alle retninger.     

For ca 2000 år siden skjer det samme skjer på pinsedag.  Jesu disipler blir spredd utover hele jorden. Da hører vi om den etiopiske hoffmannen som Filip snakket med. ( Apg 8,27 ) som reise hjem. Han skrev ned Filip sine åpenbaringer til ham og disse er forsatt med i etiopernes utgave av "Det nye testamentet" i den gamle etiopiske kirken - på samme måten vi i Europa tatt med oss Paulus sin romerske kultur inn i vår variant av kristendommen. 

Gud er den samme, men kulturen er forskjellig og uttrykksformene for tro vil naturlig vis variere i tid og rom.  Med at Pinsedagen er den dagen hvor kirken gikk fra å være en Jødisk messiansk-tro til en multikulturell global frelsesplan for alle typer kulturer er vel de fleste enige om.  Det er ikke sikkert av vi i Norge behøver den Etiopiske høvedsmannen kulturelle forståelse av Filip sine utredninger. Men vi må vel klare oss med å feire vår Jol - med Odins halmbukker og krydret med lokal troen på nisser annen skrømt -  og holde fast på troen på vår Kvitekrist som vi har gjort siden vikingene hentet hjem nonnene fra kontinentet som sine barnehagetanter ( treller) helt siden Sunniva og seljemennene sin tid.  

Ingen uttrykker sin tro på Gud på den samme måte. Det ser vi nå når vårt samfunn blir mer og mer mulitkulturellt og våre nye landsmenn kommer med sine trosuttrykk og viser oss. Vi tror på den samme Gud men vi ser på Gud fra vårt kalde nord med mørketid og gleder oss over lyset fra troen vi finner i vår bibel.


1 liker  
Kommentar #8

Torry Unsgaard

5 innlegg  496 kommentarer

Enhet om viktige menneskelige verdier!

Publisert rundt 1 år siden
Lars Jørgen Vik. Gå til den siterte teksten.
Rimehaugs påstand om at  "mangfold er et tegn på kreativitet, fruktbarhet og frihet"  er totalt meningsløs. Det motsatte kan like gjerne være tilfelle, og er det ofte.

Når Rimehaug skriver at  "mangfold er et tegn på kreativitet, fruktbarhet og frihet" kan det virke provoserende dersom det oppfattes som en påstand uten modifikasjoner. Rimehaug modifiserer imidlertid sitt utsagn når han senere skriver at:

”Mangfoldet blir først et problem når vi ikke har enhet.”

Dette blir vår hovedoppgave framover: Hvordan skape enhet framover, i vårt samfunn og i resten av verden?

Vi har fått effektive kommunikasjoner som har gjort det mulig for mange folk å reise verden rundt. Det har folk gjort. Folk fra den kristne del av verden, Vest-Europa ikke minst, var vel blant de første som reiste langt. Noen slo seg ned langt borte. Vi fikk koloniseringer og rasekonflikter.

Folk av ulike raser, religioner og verdipreferanser er blitt blandet sammen. Dette må vi leve med, uansett hvilken innvandringspolitikk vi fører framover. Reising, utvandring og innvandring har hatt mange positive sider. Vi har lært av hverandre. Hvordan hadde Vest-Europa greid seg uten kristendommens verdier og arabiske tall?

Verdikommisjonen var i sin tid et forsøk på å komme fram til visse felles verdier som samfunnet skulle legge til grunn for sin politikk. Kanskje trenger vi en ny verdikommisjon? Skal den lykkes, forutsetter det en bredere og mer samlet oppslutning enn forrige gang.


1 liker  
Kommentar #9

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Utopi.

Publisert rundt 1 år siden
Torry Unsgaard. Gå til den siterte teksten.

Folk av ulike raser, religioner og verdipreferanser er blitt blandet sammen. Dette må vi leve med, uansett hvilken innvandringspolitikk vi fører framover. Reising, utvandring og innvandring har hatt mange positive sider. Vi har lært av hverandre. Hvordan hadde Vest-Europa greid seg uten kristendommens verdier og arabiske tall?

Verdikommisjonen var i sin tid et forsøk på å komme fram til visse felles verdier som samfunnet skulle legge til grunn for sin politikk. Kanskje trenger vi en ny verdikommisjon? Skal den lykkes, forutsetter det en bredere og mer samlet oppslutning enn forrige gang.

Vi har sett at Krf ønsker seg en sammenblanding av fremmede ideologier og den kristne vestlige samfunnsmodellen.
Hvis man prøver å blande vann og olje vil det etterhvert vise seg at det ikke går.Det skiller seg av seg selv.Oljen flyter opp og vannet som er tyngre synker ned til bunnen.
Det er ikke mulig fordi det ikke er skapt til å blandes...selv om man i sine drømmer og sin naivitet prøver å få det til.
En annen feil Rimehaug gjør er å kalle islams gud for Gud.

Som om Gud har talt til muslimer ved DHÅ som en avdeling av mangfoldet.?
Gud har talt til menneskene gjennom Jesus der han har vist oss hvem han er.
Til kristne taler Gud ved DHÅ som vi har inne i oss...i vår ånd.
DHÅ kom til menneskene på pinsedagen for første gang slik Jesus sa han skulle gjøre.Siden kan alle få DHÅ.
Men bare til de som har akseptert Jesus som eneste vei til Gud.

Dermed innskrenker dette mangfoldet seg.3 liker  
Kommentar #10

Åge Kvangarsnes

12 innlegg  1957 kommentarer

Den Hellige Ånd kom som ildtunger og satte seg på hver av dem

Publisert rundt 1 år siden

Dette gjaldt bare de 12 apostlene, slik jeg forstår Apg. 2, 1 . 

HVORFOR fikk de DHÅ så som med ILDTUNGER?

Paulus, som ble utvalgt av Gud som hendingenes apostel og fikk i oppdrag å fullføre Guds ord, fikk IKKE DHÅ på en slik måte. 

Og hvorfor taler Peter bare til jødiske og israelittiske menn i Apostelgjerningene?

Har det med mangfold og kreativitet å gjøre? Etter mitt syn absolutt IKKE.

Jeg håper Rimehaug, teologer, eller andre kan svare på mine spørsmål. for det er vel ikke uten grunn bl.a. ILDTUNGER er nevnt? Jeg håper noen har et undersøkende sinn til å kunne svare meg.

Kommentar #11

Åge Kvangarsnes

12 innlegg  1957 kommentarer

En liten tankevekker?

Publisert rundt 1 år siden

Moses møtte Gud i en tornebusk som brant med ILD, og tornebusken brant ikke opp. 

Jesus fikk en tornekrone.

Paulus fikk en torn i sitt kjød.

Gud er en fortærende Gud, med ild?

De 12 apostlene fikk DHÅ med ild. 

Er det noen sammenheng her?

Kommentar #12

Åge Kvangarsnes

12 innlegg  1957 kommentarer

Pinsehøytiden var jo ikke noen ny høytid for jødene,

Publisert rundt 1 år siden

de hadde feiret pinse i århundrer, en jødisk innhøstningsfest og i tillegg til minne om Torahen som ble gitt på Sinai-fjellet. Mange jøder leser bl.a. Ruths bok i pinsen, er våkne hele natt til pinsedag og bare leser og studerer i Torahen. 

Dette uttaler forstander i synagogen i Oslo, Ervin Kohn, på nettsiden TRO24.

Kommentar #13

Torry Unsgaard

5 innlegg  496 kommentarer

Husk misjonsbefalingen!

Publisert rundt 1 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
Vi har sett at Krf ønsker seg en sammenblanding av fremmede ideologier og den kristne vestlige samfunnsmodellen.

En sammenblanding av ulike kulturer har forekommet helt fra tidenes morgen. Med bedre kommunikasjoner har sammenblandingen blitt mer omfattende. Dette har skjedd lenge før KrF oppstod og helt uavhengig av KrFs ønsker.

Dette må vi leve med.

De fleste i KrF er kristne mennesker som tar på alvor Jesu budskap til oss i Bibelen. Ikke minst hans siste oppfordring før han steg opp til himmelen: ”Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler ”. Denne oppfordringen kan vi ikke oppfylle ved å isolere oss. Vi må dra ut å forkynne det glade budskap. Vi tror at kristne verdier, slik Jesus forkynte dem, kan bidra til å skape en bedre verden. Derfor må vi fremme viktige kristne og menneskelige verdier, i hele verden.

3 liker  
Kommentar #14

Åge Kvangarsnes

12 innlegg  1957 kommentarer

Misjonsbefalingen: Gå derfor ut og gjør alle FOLKESLAG til disipler!

Publisert rundt 1 år siden

Har virkelig noen av de 12 jødiske disiplenene gjort det?

IKKE EN ENESTE EN!

Det er KUN Paulus, hedningenes apostel, utvalgt av Gud til det og til og fullføre hans ord som begynte på den gjerningen, men slett ikke for ALLE FOLKESLAG!

Det vil først skje når Jesus sitter i det jordiske 1000-årsriket og JØDENE skal være et prester på jord i dette Kongeriket, se 2, Mos. 19, 6.


At KrF  selv vil påta seg rollen å skape et Fredsrike her på jord, er IKKE etter Guds ord og heller ikke sant etter Guds ord!

2 liker  
Kommentar #15

Tore Olsen

21 innlegg  5415 kommentarer

Publisert rundt 1 år siden
Åge Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.
Jeg håper Rimehaug, teologer, eller andre kan svare på mine spørsmål. for det er vel ikke uten grunn bl.a. ILDTUNGER er nevnt? Jeg håper noen har et undersøkende sinn til å kunne svare meg.

For at det skulle være synlig for alle at de var døpt med ild, med den Hellige ånd. At Guds kraft viste seg for menneskene og de talte i alles eget sitt språk, av de som var der, selv om disiplene ikke hadde lært alle språkene selv. Gud kan alle språk, og kan gjennom Den hellige ånd bruke et menneskes tunge til å tale det språk som lytterne selv taler og forstår.

Kommentar #16

Kjell Haugen

6 innlegg  1547 kommentarer

Beskjed hjemmenfra

Publisert rundt 1 år siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.
Den hellige ånd bruke et menneskes tunge til å tale det språk som lytterne selv taler og forstår.

Mest morsomme er historiene fra misjonsstasjonene hvor innfødte taler i tunger på Østfoldsdialekt med siste nytt hjemmefra.

1 liker  
Kommentar #17

Åge Kvangarsnes

12 innlegg  1957 kommentarer

Publisert rundt 1 år siden

Men Jesus ble jo døpt til DHÅ med en due som ned fra himmelen, tegnet på fred.

Hvorfor måtte da Gud gjøre synlig DHÅ med ILDTUNGER, eller kanskje ILD-TUNGER (?) på de 12 jødiske apostlene, og angående "hedningenes apostel" hører vi INGEN TING om han hadde fått DHÅ. Var det noen som trengte å tale på andre språk, så måtte det vel nettopp være ham???

Kommentar #18

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Publisert rundt 1 år siden

Jesus viser at Han Er Gud.  Luk 12, 49

49 Ild er jeg kommet for å kaste på jorden. Hvor gjerne jeg ville at den alt var tent! 

Det handler ikke om disiplene, det handler om Jesus som frelser og oppstanden.  Det viser at Gud er med dem.  Det er ikke snakk om noen åndsdåp.  Åndsdåp er vranglære.  Ikke et sted i GT eller NT er ordet åndsdåp nevnt. 

Det viser at Gud er nær og er med vedkommende.

Deler forøvrig helt Tores kommentar 15.

Gud viser seg i den brennende tornebusken nettopp som ild.

Kommentar #19

Åge Kvangarsnes

12 innlegg  1957 kommentarer

Ja, Gud er Gud, ingen tvil om det, Bjørn Erik, og

Publisert rundt 1 år siden

det var jo han som sendte DHÅ med "så som med ildtunger" til de 12 jødiske apostlene, ingen tvil om det heller.

Og Luk. 12, 49 er et viktig ord her med tanke på det jeg spør om, tror jeg.

At det handler om Jesus som frelser og oppstanden, kan jeg ikke forstå, ut over det at det kanskje var han som Gud som sendte ildtungene.

For meg er det fortsatt viktig å stille spørsmålet om hvorfor Paulus ikke fikk DHÅ slik.

 

Jeg er ingen teolog, men etterlyser teologers var på mine kommentarer 10, 11 og 12, men gjerne andre også, som i dette tilfellet.

 

Kommentar #20

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Publisert rundt 1 år siden
Åge Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.
For meg er det fortsatt viktig å stille spørsmålet om hvorfor Paulus ikke fikk DHÅ slik.

For det første.  Han var ikke der på pinsedagen.

for det andre.  Paulus fikk jo en helt annen opplevelse og innsikt i hva som var korrekt forståelse av Skriften og av himmelen - etter opplevelsen på veien til Damaskus.

 

Kommentar #21

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Ikke det nei ?

Publisert rundt 1 år siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.
Det er ikke snakk om noen åndsdåp.  Åndsdåp er vranglære.  Ikke et sted i GT eller NT er ordet åndsdåp nevnt. 

Hvordan kan du si at åndsdåp er vranglære ?
I Matt 3-11 står det om at Jesus skal døpe med DHÅ og ild.
Og det står mye om å bli fylt av DHÅ i Ap.gj.også.

Jeg har opplevd dette som 14 åring.Det er det sterkeste jeg har opplevd som menneske.og ble døpt et halvt år etter som voksen selv om jeg også ble døpt som barn.

Kommentar #22

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Publisert rundt 1 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
Hvordan kan du si at åndsdåp er vranglære ?

Vis meg hvor åndsdåp står i Skriften Rune?  Ikke tolkning, men selve ordet åndsdåp.

Jeg har selv fått ild på meg som du har fått.  

Det er stor forskjell på vanndåpen som Jesus innstiftet der de som døpes får DHÅ - slik Jesus får duen over seg da Han døpes.

Så lenge det å få ånden over seg ikke beskrives av apostlene som dåp eller noen andre i Bibelen beskriver det som åndsdåp - så er det ikke dåp.  Så hva mener du det er da?

Det er altså ingenting som heter åndsdåp.  Det må kalles noe annet.  

Dåp er jo et sakrament og vanndåpen er en pakt - å få DHÅ på seg viser etter min forståelse at Gud er med deg og er nær deg.

Hva som menes å døpes med ild da det er ild en får på seg, mens dåpen med vann gir DHÅ i vår Ånd.  Den fyller vår Ånd og lærer oss troen og dybdene i troen.

Det er selve ordet åndsdåp som ikke er beskrevet i Ordet.

 

Kommentar #23

Torry Unsgaard

5 innlegg  496 kommentarer

Evangelisering er vel bra?

Publisert rundt 1 år siden
Åge Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.
Misjonsbefalingen: Gå derfor ut og gjør alle FOLKESLAG til disipler! Publisert rundt 11 timer siden

Har virkelig noen av de 12 jødiske disiplenene gjort det?

IKKE EN ENESTE EN!

Det er KUN Paulus, hedningenes apostel, utvalgt av Gud til det og til og fullføre hans ord som begynte på den gjerningen, men slett ikke for ALLE FOLKESLAG!

Det vil først skje når Jesus sitter i det jordiske 1000-årsriket og JØDENE skal være et prester på jord i dette Kongeriket, se 2, Mos. 19, 6.


At KrF  selv vil påta seg rollen å skape et Fredsrike her på jord, er IKKE etter Guds ord og heller ikke sant etter Guds ord!

 De tolv disiplene spredte evangeliet i deler av Asia, Europa og Afrika. De som ble kristne spredte evangeliet videre, slik at det nå har kommet fram til alle verdensdelene. Kristne har gjennom snart 2000 år tatt Jesu budskap om å gjøre ”alle folkeslag til disipler” på alvor og bidratt i denne evangeliseringen. Det er vel bra at de ikke ventet med dette til tusenårsriket?

Jeg mener at alle de politiske partiene i alle land, herunder også KrF i Norge, bør søke ”å skape et Fredsrike her på jord”, dersom de kan bidra til det. 


4 liker  
Kommentar #24

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

?

Publisert rundt 1 år siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.
Vis meg hvor åndsdåp står i Skriften Rune?  Ikke tolkning, men selve ordet åndsdåp.

Å bli døpt i DHÅ og ild og tale i andre tunger eller å kalle det åndsdåp med tunger som tegn er vel akkurat det samme.
Dette er ikke dåpen i vann det snakkes om.
Ikke gjør dette så vanskelig nå.


Kommentar #25

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Publisert rundt 1 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
Ikke gjør dette så vanskelig nå.

Jeg forsøker ikke å gjøre det vanskelig.  

Det var en prest i DnK som sa til meg at det ikke var dekning i Bibelen å kalle det for åndsdåp.  Vanndåpen er forklart og det er presisert hva den betyr og hva som skjer.  Hva som er hensikten osv.  Det samme gjelder for tungetale.

Hva resulterer åndsdåp i ifølge Bibelen?

Åndsdåp ikke er nevnt i bibelen - hva som er hensikten - og hva som skjer med ild utenpå kroppen. 

Så har sikkert våre gode brødre, pinsevennene,  en forklaring. 

Jeg holder meg enn så lenge til teologene.

 

Kommentar #26

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Publisert rundt 1 år siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.
Det samme gjelder for tungetale.

Det borte et ikke.  Det korrekte skulle vært:  Det samme gjelder ikke for tungetale.

Kommentar #27

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

?

Publisert rundt 1 år siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.

Det var en prest i DnK som sa til meg at det ikke var dekning i Bibelen å kalle det for åndsdåp.  Vanndåpen er forklart og det er presisert hva den betyr og hva som skjer.  Hva som er hensikten osv.  Det samme gjelder for tungetale.

Hva resulterer åndsdåp i ifølge Bibelen?

Åndsdåp ikke er nevnt i bibelen - hva som er hensikten - og hva som skjer med ild utenpå kroppen. 

Så har sikkert våre gode brødre, pinsevennene,  en forklaring. 

Jeg holder meg enn så lenge til teologene.

En prest ?
Stoler du ikke mer på hva du sjøl har opplevd enn det ?
Leste du ikke det døperen Johannes sa om at Jesus skulle døpe i DHÅ  ?Det står jo rett ut "døpe i DHÅ".
Du snakker mye om at du må opprettholde sakramentene,men hvorfor trenger du dem når du har direkte kontakt med Jesus i DHÅ ?
Holder du deg til teologer i stedet for hva din ånd vitner om ved DHÅ ?
Kommentar #28

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Publisert rundt 1 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
Du snakker mye om at du må opprettholde sakramentene,men hvorfor trenger du dem når du har direkte kontakt med Jesus i DHÅ ?
Holder du deg til teologer i stedet for hva din ånd vitner om ved DHÅ ?

Gode bror!  

Det er et spørsmål eller synspunkt jeg skal undersøke bedre.  Da jeg har et godt og bredere grunnlag for å svare deg, kommer jeg tilbake til saken.

Men, jeg kan si litt om min egen erfaring.  Du hadde en veldig god og fin opplevelse og erfaring.  Veldig fint at du hadde det. Det skal ikke jeg og vil heller ikke ta den opplevelsen fra deg.  Det er jo slik med slike erfaringer at de oppleves og er kanskje også forskjellige.

Jeg forsto ikke den gangen hva som skjedde og jeg ble litt skremt.  Jeg hadde ikke hørt om det før.  Jeg har hatt en del Kristus erfaringer og flere andre åndelige opplevelser.  Noen av de har jeg ikke forstått hva har vært - før jeg flere år senere har fått åpenbart betydningen.   

Jeg fortalte heller ingen om det flammene , og forsto først noen år senere hva som hadde skjedd.

Jeg skal sjekke litt, så kommer jeg tilbake til det.  Ok!

Da det gjelder spørsmålet ditt ovenfor jeg har sitert deg på, så har jeg fått gaven å kjenne åndene.  Det er lett å bli ført på avveie i troen og i tros spørsmål.  Gjedda lurer i sivet.

Jeg er forsiktig for ikke selv å bli ført på avveie og forsiktig så jeg ikke leder andre på avveie.

Jeg undersøker derfor jevnlig med teologer og i Skriften åpenbaringene og erfaringene mine - om de er i tråd med evangeliet.  Jeg tar Peters ord på alvor.  

2. Pet, 1, 20

 20 Men dere må framfor alt vite at en ikke kan tyde noe profetord i Skriften på egen hånd.

 

 

Kommentar #29

Trond Bollerud

6 innlegg  164 kommentarer

Publisert rundt 1 år siden

Takk for et godt innlegg! Den Hellige Ånd er langt større enn menneskers tanke og definisjon. Jeg ble minnet om Nicenum i ortodoks versjon: (Jeg tror) -og på Den Hellige Ånd, Herren, Livgiveren som utgår fra Faderen og som tilbes og æres sammen med Faderen og Sønnen og som talte ved profetene. Og på én hellig, katolsk og apostolisk kirke--

Kommentar #30

Åge Kvangarsnes

12 innlegg  1957 kommentarer

Jo,

Publisert rundt 1 år siden

evangelisering er selvsagt bra, jeg har da ikke påstått at det ikke er bra?

Nå mener jeg, og andre med meg, at Jesus og de 12 apostlene ikke forkynner helt det samme som Paulus gjorde, han som ble utvalgt av Gud til å forkynne for oss hedninger og fullføre Guds ord for oss. Paulus sier i Filipperbrevet at "Vårt hjemland er i himmelen", men etter profetiene har jo jødene løfter om et annet hjemland, det jordiske 1000-årsriket. Dette mener jeg kommer tydelig frem i Jesu forkynnelse, og av Peters forkynnelse i Apostelgjerningene. Det er etter mitt syn disse løfter både Jesus og de 12 apostlene tar for seg, men det gjør ikke Paulus. Dette er også en av grunnene til at jeg stiller en del spørsmål angående pinsedag i mine kommentarer 10, 11 og 12. 

Jakobs brev er til Israels 12 stammer. Peters brev er til jødene og proselyttene (de hedninger som hadde konvertert til jødedommen) i Lille-Asia, altså til de jøder som var i diasporaen. Peter fikk i oppdrag å hovedansvaret for forkynning til jødene. Johannes brev er til det som "hadde sett, hørt og tatt på Jesus", se innledningen, altså til bare jøder. Hebreerbrevet er en ren jødiske menighet.  Uansett hva som måtte sies og hevdes, så kommer vi ikke unna disse faktaene i Guds ord. Og det av den enkle grunn, at Jesus også forkynte løftene om 1000-årsriket bare for jødene, det samme gjorde de 12 apostlene. 

Det må jo være en grunn til at Paulus ble valgt til "hedningenes apostel" helt alene, når det var 12 andre jødiske apostler som kunne delt på den jobben? Vi kan da bare ikke hoppe bukk over dette fordi det ikke passer inn i et bibelsyn vi eventuelt måtte ha? Da blir jo bibelsynet et hinder for å se dette, mener jeg. Ser vi ikke Guds frelselan med Israel som Guds redskap i sin frelsesplan, og de løfter han bare har gitt dem, og de oppgaver de skal få med å spre evangeliet til alle folkeslag slik at alle vender seg til Sion, ja, da er det etter mitt syn håpløst å forstå mye av Guds ord. Guds ord handler ikke om bibelsyn, slik jeg ser det.

Slik jeg forstår Guds ord, så skal ikke denne verden bli bedre, endetidsprofetiene er ikke akkurat noe å rope hurra for. Dette er jo Guds eget ord som sier. Dette er ikke en fatalistisk holdning fra min side. Gud vet jo selv hvordan denne tiden vil bli.

At da KrF, DnK og Kirkens Verdensråd med sin økumeniske holdning selv vil påta seg å skape et Fredsrike her på jord, er etter mitt syn helt i strid med Guds ord.

At vi ønsker en bedre jord for alle, det er greit, men det er ikke det som er poenget, etter mitt syn. Bare Gud selv kan sørge for et Fredsrike her på jord. Det vil han gjøre etter å ha satt sine føtter på Oljeberget igjen. Der skal jødene være prester på jord og Jesus selv sitte som Kongen og verdens hersker i Jerusalem, og ALLE FOLKESLAG skal komme til Jerusalem for å få opplæring i den utvidede loven, slik Jesus legger den frem i Bergprekenen. I dette Fredsriket vil Guds Ånd bli utgytt til ALT KJØD på en slik måte at alle klarer å holde loven. Dette er jo profetiene klar på, men de skal visst ikke tas bokstavelig, for all del!Kommentar #31

Siri-Mari Sletteng Ingebretsen

0 innlegg  3 kommentarer

Publisert rundt 1 år siden

*Kremt. Paulus ble blendet av et skarpt lys. Kan det ha noen sammenheng? 

Kommentar #32

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Publisert rundt 1 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
Du snakker mye om at du må opprettholde sakramentene,men hvorfor trenger du dem når du har direkte kontakt med Jesus i DHÅ ?

Det er viktig for meg å leve et kristent liv og å beholde troen. Og det mener jeg er viktig for alle troende.

Paulus sier i 

Jeg mener ikke og tror ikke jeg er en bedre kristen eller et bedre menneske enn andre fordi jeg har erfart DHÅ og åpenbaringer.  Jeg har heller blitt mer ydmyk og klar over mine egne begrensninger og Guds storhet.

Det er vel det som er forskjellen på vær forståelse av åndsdåp og vanndåp.  Det virker som om den som har erfart å få DHÅ på seg er en mer verdifull kristen enn den som ikke har erfart det samme.  som kun er døpt i vann og i Faderen, Sønnen og DHÅs navn.

Det er selvsagt slik at DHÅ er viktig, svært viktig.  Men hvorfor skapes det et skille mellom de som er døpt med ild og de som er døpt i vann.

Begge får DHÅ og det finnes ikke et begrep i Bibelen som forteller at det er bedre enn vanndåpen.  Det blir et kunstig skille.  Og det skillet er ubibelsk.

For vi er alle like for Gud.  Og da de like blir ulike blir det ubibelsk.

Håper jeg har klargjort hva jeg mener. 1 liker  
Kommentar #33

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Skille nei.

Publisert rundt 1 år siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.

 Men hvorfor skapes det et skille mellom de som er døpt med ild og de som er døpt i vann.

Begge får DHÅ og det finnes ikke et begrep i Bibelen som forteller at det er bedre enn vanndåpen.  Det blir et kunstig skille.  Og det skillet er ubibelsk.

For vi er alle like for Gud.  Og da de like blir ulike blir det ubibelsk.

De som skaper skiller og vurderer mennesker etter hvilke opplevelser og statuser de har,er i alle sammenhenger et onde.
Men det har nok dessverre forekommet mye av det med stygge følger for mange.

Jeg er så enkel i min tro at troen på Jesus som Guds sønn og vår eneste frelsesgrunn er nok i tid og evighet.Jesus ser til vårt hjerte.
Så får det være med hvor ofte man går på møter eller hvor prektig man fremstår.
Det er i mange tilfeller for at man tror at sånt pynter på hvordan Gud ser på oss.

Så feil kan man tro.

Kommentar #34

Åge Kvangarsnes

12 innlegg  1957 kommentarer

Kremt..

Publisert rundt 1 år siden

Vet ikke helt hvordan jeg skal tolke ditt "Kremt"...det kan jo være humoristisk? Men humor har jeg  i så fall sans for....

Men velger likevel å ta din kommentar på alvor. 

Ja, Paulus ble blindet av et sterkt lys. Etter mitt syn kan han da ikke ha fått DHÅ ved dette lyset, for han var jo ikke troende, han forfulgte jo de troende. Så jeg personlig ser ingen sammenheng her.

Imidlertid undrer det meg at det jeg spør om i mine kommentarer ikke blir nevnt i noe innlegg her på VD. 

Da Jesus sa han skulle sende DHÅ som talsmann, sa han det til sine apostler. Vi har lett for å tro da er DHÅ en talsmann for oss vanlig troende også. Dette tror jeg er feil. Det var jo apostlene som måtte ha en talsmann for å forstå alt det Jesus hadde lært dem, både da han levde og i 40 dagers opplæring etter sin død. Og i Apostelgjerningene står det jo at apostlene ikke skulle være bekymret for hva de skulle si når de forkynte, det ville DHÅ fortelle til dem i samme stund de talte. Det er slik jeg ser på DHÅ som talsmann. Jesus sa jo dette med talsmannen kun til sine disipler. Selv om vi andre har fått DHÅ også, så trenger vi sannelig å gå inn i Guds ord for å bli kjent med det, det er jo ikke noe vi får forståelse av i samme stund vi leser det, det skulle jo alle bibelsynene som eksisterer være et godt vitne på. 

I Ef. 1, 12-14 står det:
"I ham har også dere (hedninger), da dere fikk høre sannhetens ord, evangeliet om deres frelse, ja, i ham har også dere, DA DERE KOM TIL TROEN, fått til innsegl DHÅ, som var lovt, han som er PANTET PÅ VÅR ARV..."

Slik jeg leser dette så får vi jo DHÅ ved TROEN, altså i samme stund vi tror, får vi DHÅ. Paulus døpte jo ikke med vann. Så da må det etter mitt syn være en forskjell Paulus sitt evangelium til oss hedninger, og det de 12 jødiske apostlene forkynte, og som også døpte med vann. Jeg er jo selv døpt med vann, men mener at det hører til den Gamle pakt for jødene. Noen er jo også voksendøpt med vann. Det synes jeg er helt ok. Er både min barnedåp og voksen dåp feil, så får jo likevel alle DHÅ ved troen,  slik jeg ser det. Å lage strid om vanndåp eller ikke har jeg ikke sans for. Vi mennesker både sier og forkynner en del som ikke stemmer med Guds ord, tror jeg, inkludert meg selv, men det tror jeg ikke tar frelsen fra oss. Og når det gjelder dette med pinsen og ildtungene, så tror jeg at ulike syn, eller mangel på syn, heller ikke tar frelsen i fra oss. Heller ikke at vi ikke ser Guds frelsesplan med Israel og hans løfter til dem angående 1000-årsriket. Men jeg mener det likevel må være lov å stille seg undrende for å forstå Guds ord, vi får i alle fall ikke bare rett ved å stole på at DHÅ viser oss alt, kan det se ut til, for det er jo høyst forskjellig hva folk har fått sett. 

Men jeg kommer nok tilbake hva jeg selv tror om dette med ildtungene på pinsedag, men vil først ha en del innspill fra andre, hvis det er mulig, slik du gjorde her med et "Kremt"...og "kremte " er helt ok, synes jeg. 

Kommentar #35

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Tro om igjen.

Publisert rundt 1 år siden
Åge Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.
Da Jesus sa han skulle sende DHÅ som talsmann, sa han det til sine apostler. Vi har lett for å tro da er DHÅ en talsmann for oss vanlig troende også. Dette tror jeg er feil.

Selvfølgelig er Talsmannen DHÅ for alle mennesker som tar imot Jesus.
Ikke gjør ting så komplisert.

2 liker  
Kommentar #36

Åge Kvangarsnes

12 innlegg  1957 kommentarer

Ja, hvorfor gjøre det komplisert?

Publisert rundt 1 år siden

Jeg forstår din reaksjon. 

Det er jo vanlig å tro at DHÅ åpenbarer alt for oss når gjelder Guds ord, men da må den i tilfelle ha åpenbart mye forskjellig om sitt ord, for det er da drøssevis av bibelsyn.

Paulus sier det litt annerledes i Ef. 1, 17: "Jeg ber om at VÅR HERRE JESU KRISTI GUD, herlighetens Far, må gi dere VISDOMS OG ÅPENBARINGS ÅND..."

Står ikke noe om DHÅ her?

Så hvorfor gjøre det komplisert?

Det var vel logisk at disiplene trengte en talsmann? Uten den hadde de jo ikke kunne lagt ut om Guds ord?

 

Det jeg vet at det står om hvorfor vi har fått DHÅ er at vi ikke skal gjøre som vi selv vil, den ligger i strid med vår syndenatur.

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere