Ivar Bu Larssen

34

Kristi himmelfart og Jesu kropp

Problemet med den teologiske og eksistensielle betydningen av Kristi himmelfart og Bultmanns avmytologisering, er at den unndrar seg fra spørsmålet om det fysiske og konkrete. Spørsmålet til Mjaaland blir derfor hva han tror skjedde med Jesu kropp fysisk og konkret, forsvant denne etter Kristi himmelfart, og hva er implikasjonen av dette for troen på Jesu oppstandelse?

Publisert: 4. mai 2018  /  655 visninger.

Bør kirken avskaffe Kristi himmelfartsdag, og kan voksne mennesker fortsatt ta Kristi himmelfart på alvor? Professor ved det teologiske fakultetet Marius Tinnmann Mjaaland stiller spørsmålet i VL onsdag 2. mai.


Mjaaland peker på behovet for å oversette hva som er den teologiske betydningen av Kristi himmelfart. Dette er inspirert av Rudolf Bultmanns avmytologisering av bibeltekstene for å «forstå budskapet bak mytene og fortolke det innenfor vårt moderne verdensbilde!» Avmytologiseringen impliserer slik at bibeltekstene i større eller mindre grad er religiøse myter, og at de ikke ganske enkelt kan forståes som skildringer av historiske hendelser og objektive faktum.


Erkjennelsen av at bibeltekstene er av en mytologisk karakter kommer som et resultat av et brudd mellom Bibelens forestillingsverden og vår virkelighetsforståelse, der vi ikke lenger befinner oss «i en verden med tre etasjers, med himmelen over oss, jorda omkring oss og helvete der nede under jorden». Dette bruddet blir slik aktualisert på Kristi himmelfartsdag, der Jesus i følge bibelteksten blir løftet opp til himmelen i en sky, og forsvinner for disiplenes øyne.


I steden for å forstå dette som en bokstavelig skildring av en objektiv realitet, at Jesus blir løftet til himmelen som en «rocket man» foreslår derfor Mjaaland, med Bultmann, at vi heller bør spørre oss om hva den teologiske og eksistensielle betydningen av fortellingen er, altså hva innebærer det for oss at Jesus er i himmelen.


Det er vanskelig å skildre dette i noe annet enn et symbolsk og metaforisk språk, nettopp fordi det bryter med det konkrete og bokstavelige, det handler Jesu transfigurasjon, « fra det avgrensede til det himmelsk, altså den som i likhet med Gud skaperen kan være til stede overalt».


Betydningen av Kristi himmelfart blir dermed at Jesus ikke lenger er avgrenset til en fysisk kropp, som var fysisk tilstede på jorden rundt begynnelsen av vår tidsregning. At Jesus er i himmelen betyr at han er allestedsnærværende, at han bringer himmelen nær her og nå, og er tilstede og nærværende for alle som tror på ham.


Dette er en vakker skildring av hva det vil si å tro på Jesus, det handler om troen på Jesu nærvær i våre liv. Men hva betyr dette nærværet, her og nå, er det snakk om en objektiv realitet, at Jesus metafysisk eksisterer i kontinuitet med den han var på jorden, og at han vil kunne vise seg for oss og komme tilbake til jorden ved historiens ende. Eller er dette en gåte som er skjult i myten, altså noe som aldri kan gripes eller forstås bokstavelig og konkret.


Problemet med den teologiske og eksistensielle betydningen av Kristi himmelfart og Bultmanns avmytologisering, er at den unndrar seg fra spørsmålet om det fysiske og konkrete. Bibelens skildringer av Jesus etter oppstandelsen er påfallende fysiske, og på et tidspunkt så må en enten lese dem som rent mytologiske fortellinger, som bare kan få en subjektiv mening i lys av troen, eller som et objektivt faktum, at Jesu kropp virkelig “dematerialiserte” seg i Kristi himmelfart, at den ikke lenger var fysisk til stede på jorden.

Til forskjell fra oppstandelsen, som ingen kunne bevitne når den skjedde i den lukkede graven, beskriver fortell Kristi himmelfart en hendelse som var bevitnet av mennesker som var tilstede i det øyeblikket som det skjedde, at Jesus ble borte i en sky.


Spørsmålet til Mjaaland blir derfor hva han tror skjedde med Jesu kropp fysisk og konkret, forsvant denne etter Kristi himmelfart, og hva er implikasjonen av dette for troen på Jesu oppstandelse. Tror Mjaaland at Jesus fysisk og konkret oppstod fra de døde, i betydningen av at hans kropp ble forvandlet der i graven og at den ikke lenger var der etter hans oppstandelse.


Dette er spørsmål som det til syvende og sist ikke er mulig å unndra seg uten å være intellektuelt uredelig. Selv en professor i teologi må kunne svare på disse spørsmålene uten å henvise til avmytologisering og teologisk fortolkning. Utfordringen går derfor til Mjaaland, det kan også stilles videre til kirkens biskoper og prester: Tror du at levningene av Jesu kropp befinner seg på jorden og at den har vært utsatt fra de samme fysiske prosesser som venter enhver død kropp?


Det ville være fint hvis du kunne svare på dette svært konkrete spørsmålet med et uforbeholdent ja eller nei. For det er dette spørsmålet enhver kristen teolog før eller senere må svare på ærlig og oppriktig, overfor seg selv og andre.

 

Ivar Bu Larssen


Teolog

5 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Anne Elisabeth Skogøy Fjellstad

38 innlegg  570 kommentarer

Så som for Jesus, så også for Hans disipler?

Publisert over 2 år siden

"Spørsmålet til Mjaaland blir derfor hva han tror skjedde med Jesu kropp fysisk og konkret, forsvant denne etter Kristi himmelfart, og hva er implikasjonen av dette for troen på Jesu oppstandelse. Tror Mjaaland at Jesus fysisk og konkret oppstod fra de døde, i betydningen av at hans kropp ble forvandlet der i graven og at den ikke lenger var der etter hans oppstandelse."

Himmelfartsdagen er av dag de viktige helligdager sett i lys av himmelperspektivet over livet også for Jesu disipler.
Underkommunisert i stor nok grad. Kanskje mer viktig enn vi ofte tror?


1 liker  
Kommentar #2

Åge Kvangarsnes

12 innlegg  1957 kommentarer

Publisert over 2 år siden

 Skal en forsker oppnå respekt, må han/hun komme med nye "teorier". Dette er innen teologien umulig uten å gjøre deler av Guds ord om til metaforer. 

Kommentar #3

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Ivar Bu Larssen. Gå til den siterte teksten.
Problemet med den teologiske og eksistensielle betydningen av Kristi himmelfart og Bultmanns avmytologisering, er at den unndrar seg fra spørsmålet om det fysiske og konkrete. Spørsmålet til Mjaaland blir derfor hva han tror skjedde med Jesu kropp fysisk og konkret, forsvant denne etter Kristi himmelfart, og hva er implikasjonen av dette for troen på Jesu oppstandelse?

Problemet er heller å ikke tro på det metafysiske univers.  Å ikke tro på undre.

Jesu fysiske kropp var ikke i graven.  Lik kledet lå igjen.  Det lik kledet som i dag kan sees da det framvises i Torino.

Vi lever i spenningen mellom vår tre - dimenssjonale virkeligheten og den fire - dimensjonale virkeligheten.  Den åndelige virkeligheten.

Matematikk er kanskje noe som kun har gyldighet innenfor det menneskelige mentale univers, innenfor vår evne til abstraksjon. Det hevder Sokrates, vismannen, bare timer før han tømmer giftbegeret.

Bare timer før Sokrates tømmer giftbegeret , kan vi lese i boken Faidon, skrevet av vennen Platon, at Sokrates sier til sin nærmeste:

"Vet dere forresten at en og en ikke er to?"

Vennene protesterer.  Det må da være vrangforestillinger hos Sokrates like før hans dødstime.

Men Sokrates er klarere i hodet enn noensinne.  Sokrates forklarer:

"Når vi legger sammen to ting, kreves det en nærhet mellom de to tingene som legges sammen."

To småsteiner vi holder sammen i hånden, de er to.  De er to fordi det finnes en nærhet mellom dem.  Men, den ene av disse to steinene kan ikke uten videre adderes med en tilfeldig småstein ved strendene på Kreta - som er langt borte. 

All matematikk krever en nærhet mellom objektene vi setter sammen til matematiske sannheter.  Der denne nærheten ikke finnes, skaper vi mennesker nærhet mellom objektene  - ved vår evne til abstraksjon.

Matematikk er derfor muligens noe som bare har gyldighet innenfor vår tankeboble - innenfor vår evne til abstraksjon - hevder Sokrates.

Sokrates sier dette i sine siste timer til vennene. Han setter spørsmålstegn  ved den mest vedtatte av alle sannheter, nemlig at en og  en er to.  For å åpne vennenes bevissthet.

Virkeligheten og Sannheten er uendelig mye større enn vi kan lese ut fra matematikkens språk og forklaringer.

For vi lever i et mentalt univers.  Vi tror at tingene rundt oss er konkrete og ubestridelige håndfaste, men de er kun sanseinntrykk omgjort til mentale bilder.

Vår forestilling om en stol er dypest sett verken mer eller mindre konkret enn vår forestilling om Gud.

Der ateistene insisterer på at det ikke er noe liv etter døden eller at det ikke finnes noen Gud - da insisterer ateistene på at da vi dør - da skal vi multipliseres med null.

Men der forteller Jesus oss:

Kom til meg, så vil jeg i din dødsstund multiplisere livet ditt med meg. 

For det er hos Han all menneskelighet hører hjemme både i tid og i evighet.

Sokrates var opptatt av matematikk i sin dødstime.  Han visste at i den virkelige verden, er det ingenting som multipliseres med null.  Det er bare på papiret det regnestykket er mulig.

Alle ting forandres.  Dråpen fordamper, men den multipliseres ikke med null.  Den går over til damp.

Evangeliet handler om å la seg multiplisere med Jesus Kristus.

Hva svaret på det regnestykket blir eller er - kan ingen datamaskin regne ut.

Kommentar #4

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.

Problemet er heller å ikke tro på det metafysiske univers.  Å ikke tro på undre.

Jesu fysiske kropp var ikke i graven.  Lik kledet lå igjen.  Det lik kledet som i dag kan sees da det framvises i Torino.

Vi lever i spenningen mellom vår tre - dimenssjonale virkeligheten og den fire - dimensjonale virkeligheten.  Den åndelige virkeligheten.

Tror en ikke på undre - tror en at Bibelen kun er eventyr fusk og fanteri.  

Det er verdens store, virkelig store fornektelse eller store illusjon, at vi lever i virkeligheten i dag. Den virkelige virkeligheten, der vi egentlig hører hjemme - er hos Gud.

Der skapte Gud oss i sitt bilde.

Derfor lengter vi. Verden lærer oss at vi ikke finner meningen med livet i det skapte. Vi tror at vi finnermeningen med livet i vitenskapen, i materialisme og økende appetitt på økendevelstand.

Innerst inne har hvert menneske følelse av at verden aldri kan tilfredsstille oss.

Hvordan frigjøre oss fra materialismen og troen på verden som meningen med livet?

Det er det evige i oss som er vårsanne mening med livet. Derfor vil materialisme og økende hunger etter mer føre til en følelse av tomhet og savn.

Menneskets lengsel - er å komme tilbake til virkeligheten hos Gud som vi kommer fra. Sannheten om fallet fra Guds paradis eller fallet fra den virkelige virkeligheten var et enormt stort fall. Så stort at det nærmest er ubegripelig.

Derfor kom Jesus da tiden var inne - med frelse og nåde. Slik at de som tror blir rettferdige ved Jesu offer på korset og derved får komme tilbake igjen til virkeligheten. Noe som kan synes å være menneskets fata morgana, men er menneskets faktiske gjenkomst til virkeligheten.

Det kristne mysterium består ikke i forsoningen mellom en herre og hans tjener, men mellom en far og hans Sønn. Og denne forsoningen er ikke en gjenforening, men noe uendelig mye mer. Den er gjenoppvekkelsen av bevisstheten om Enhet. Enheten eller sammenhengen i at vi er skapt i Guds bilde. Tilbake til den virkelige virkeligheten.


Kommentar #5

Kjell G. Kristensen

122 innlegg  13843 kommentarer

Himmelfart

Publisert over 2 år siden
Ivar Bu Larssen. Gå til den siterte teksten.

Dette bruddet blir slik aktualisert på Kristi himmelfartsdag, der Jesus i følge bibelteksten blir løftet opp til himmelen i en sky, og forsvinner for disiplenes øyne.


I steden for å forstå dette som en bokstavelig skildring av en objektiv realitet, at Jesus blir løftet til himmelen som en «rocket man» foreslår derfor Mjaaland, med Bultmann, at vi heller bør spørre oss om hva den teologiske og eksistensielle betydningen av fortellingen er, altså hva innebærer det for oss at Jesus er i himmelen.

Ser at spørsmålene er rettet til Mjaaland, men drister meg til å kommentere litt av det siterte.

Dessverre er ikke Bibelen sammenhengende fortalt og forklart, og forklaringene kommer sjeldent sammen med fortellingene - en må søke de opp. Når det gjelder Kristi himmelfart, står det et sted (Joh.12.32) Og når jeg blir løftet opp fra jorden, skal jeg dra alle til meg.»

Og så er det en henvisning med forklaring som er mer omfattende (i Joh.3.14 og 4.Mos.21.8f.) I tillegg en note med forklaring til ordene "løftet opp"

Det er også snakk om en slags kraft i denne utførelsen i Mark.9.1 «Sannelig, jeg sier dere: Noen av dem som står her, skal ikke smake døden før de ser at Guds rike er kommet med kraft.»

Som et resultat av sistnevnte setning får man det som forklares i Matt.12.27-28.
Kraften er forklart i Apg.1.8, og som belyses i Matt.12.28

Et annet resultat av Joh.12.32 er 1.Tess.4.16-17: For når befalingen lyder, når erkeengelen roper og Guds basun høres, da skal Herren selv stige ned fra himmelen, og de døde i Kristus skal stå opp først.

Deretter skal vi som er igjen og ennå lever, bli rykket bort sammen med dem i skyene for å møte Herren i luften. Og så skal vi være sammen med Herren for alltid.

Himmelfart er ikke så ukjent ellers i Bibelen om en gir seg til å studere hele skriften, NT viser hele tiden tilbake til GT når viktige ting skal poengteres. Det heter hos Salme 18.7-11 at Herren for på kjeruber og fløy.

Kjerubene blir kalt livsvesener i Esek.10.20, som viser vei til Esek.1.1-28 (Beskrivelsen av Guds Herlighet) - et flyvende objekt.

Kommentar #6

Magne V. Kristiansen

14 innlegg  27 kommentarer

Publisert over 2 år siden

Tre  teologer, Mjaaland, Moxnes og i dag Thelle leverer vektige innlegg om Kristi Himmelfart og de etterlater seg alle den tvil som Ivar Bu Larsen skarpt spisser til: Hvor er den kroppslige Jesus i alt dette?  Alle tre etterlater lager indirekte en slags satire av de som de mener sitter fast i det antikke verdensbilde og IBL har helt rett: 

Vi må få et realt svar på om Jesu bein fortsatt ligger et eller annet sted på jorden. Kanskje anklage mot hans displer likevel er sann: At det var de som stjal han og tømte graven.

1 liker  
Kommentar #7

Tor Egil Hansen

11 innlegg  566 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Magne V. Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Vi må få et realt svar på om Jesu bein fortsatt ligger et eller annet sted på jorden.

Da må i så fall denne fortellingen om Tomas falsk: "Tomas, en av de tolv, han som ble kalt Tvillingen, var ikke sammen med de andre disiplene da Jesus kom. 25
«Vi har sett Herren», sa de til ham. Men han sa: «Dersom jeg ikke får se naglemerkene i hendene hans og får legge fingeren i dem og stikke hånden i siden hans, kan jeg ikke tro.»
    26
Åtte dager senere var disiplene igjen samlet, og Tomas var sammen med dem. Da kom Jesus mens dørene var lukket. Han sto midt iblant dem og sa: «Fred være med dere.» 27
Så sier han til Tomas: «Kom med fingeren din, se her er hendene mine. Kom med hånden og stikk den i siden min. Og vær ikke vantro, men troende!» 28
«Min Herre og min Gud!» sa Tomas. 29
Jesus sier til ham: «Fordi du har sett meg, tror du. Salige er de som ikke ser, og likevel tror.»"

Jesus sto opp fra de døde med den samme kroppen han døde med, skal vi tro denne fortellingen. Det stemmer også med Jesu egne ord "Jesus svarte dem: «Riv ned dette tempelet, og jeg skal reise det opp igjen på tre dager.»". (her snakket han som vi alle vet om kroppen sin).

Likkledet i Torino kan også være et mulig bevis for oppstandelsen, ifølge nyeste forskning.

Hvis man hadde funnet Jesu legeme i graven eller et annet sted, hvordan kunne vi da tro på en oppstandelse?

Kommentar #8

Kjell G. Kristensen

122 innlegg  13843 kommentarer

Ny skapning? Gal 6.15

Publisert over 2 år siden
Tor Egil Hansen. Gå til den siterte teksten.
Hvis man hadde funnet Jesu legeme i graven eller et annet sted, hvordan kunne vi da tro på en oppstandelse?

Tjaa... hva med Paulus informasjon om livet etter oppstandelsen da?

Du uforstandige menneske! Det du sår, får da ikke liv igjen uten at det dør.
Og det du sår, er jo ikke den planten som kommer opp, men et nakent korn, av hvete eller et annet slag. Gud lar det få den skikkelse som han vil, hvert enkelt slag får sin egen skikkelse.

Ikke alt kjøtt er av samme slag. Det er ett slag hos mennesker, ett hos fe, ett hos fugl og ett hos fisk. Og det finnes himmelske kropper og jordiske kropper; de himmelske har én glans, de jordiske en annen.

Hvis du sjekker henvisningene mine i kommentar 5, kommer du langt i å løse dette mysterium.

Kommentar #9

Geir Wigdel

32 innlegg  2088 kommentarer

Du vil nok

Publisert over 2 år siden

ikke få noe redelig svar på ditt klare, og høyst betimelige spørsmål. Utfordringen for troen blir for stor. I stedet får du en masse tåkete utenomsnakk, slik det demonstreres ovenfor. Slik som likkledet i Torino, som selvsagt ikke er noe bevis for verken det ene eller det andre.

Kommentar #10

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Geir Wigdel. Gå til den siterte teksten.
Slik som likkledet i Torino, som selvsagt ikke er noe bevis for verken det ene eller det andre.

Det må du bevise.

1 liker  
Kommentar #11

Geir Wigdel

32 innlegg  2088 kommentarer

Bevisbyrden

Publisert over 2 år siden

ligger nok hos den som påstår at avtrykket er av (den historiske) Jesus. Det vi vet er at avtrykket viser en mannsperson og at visse funn peker i retning av Palestina i gammel tid. Dateringen er imidlertid omstridt. Det finnes, som kjent ingen andre avbildninger av Jesus, så noen sikker identifikasjon kan aldri gjøres. Torinokledets ekthet blir, som himmelfarten, et spørsmål om tro.

1 liker  
Kommentar #12

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Publisert over 2 år siden

Du kan altså ikke bevise din påstand.  Hvorfor krever du da bevis fra andre?  Merkelig at du som krever bevis fra andre, ikke krever det av deg selv.  Det sier sitt.  En standard for deg og en annen standard for andre?

Og - hvilke bevis krever du?  Det er jo vitner til hendelsen. Vitnesbyrd som ville holde i en rettsak.  Fordi det er flere vitner ifølge Bibelen.  Luk 24 , Apgj 1,9 -10.

Og en rekke andre vitner hele 500 ifølge Lukas som så Jesu himmelske legeme etter oppstandelsen.

Lik kledet og dets dokumentasjon er du ikke oppdatert på ser det ut til.

Kommentar #13

Stefan Bonkowski

4 innlegg  728 kommentarer

Lukas

Publisert over 2 år siden

Hvor pålitelig er det når en person gjenforteller noe som han selv ikke har sett,men hørt det av andre?

Mest leste siste måned

Tåkelagt
av
Liv Osnes Dalbakken
rundt 2 måneder siden / 3504 visninger
Sover heile regjeringa?
av
Lisbeth Marie Austnes
13 dager siden / 1227 visninger
Nei, Lægdene, vi er ikke i mot kvinner
av
Mikael Bruun
rundt 1 måned siden / 963 visninger
Når fest blir dom
av
Kristine Sandmæl
19 dager siden / 884 visninger
Er jeg rett kalt prest?
av
Julie Schjøth-Jovik
10 dager siden / 821 visninger
Takk og farvel, KrF
av
Kristofer Olai Ravn Stavseng
10 dager siden / 632 visninger
Det viktigste er et godt arbeidsmiljø
av
Martin Enstad
23 dager siden / 563 visninger
Kristnes omtale av president Trump.
av
Kjell Tveter
3 måneder siden / 499 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere