Thor Ivar Hornnes

Leder FreshMind, medleder Nådekirka Kristiansand
32

Hvis helvete er virkelig...

Den grusomme helveteslæren, samt læren om evigvarende adskillelse eller utslettelse, er bygd på et forferdelig gudsbilde, en forvrengning av kjærlighets-begrepet og flere feiloversatte bibeltekster. Læren strider mot mange andre ting i boka og reiser en rekke betimelige spørsmål. Her er et lite knippe.

Publisert: 1. mai 2018  /  1012 visninger.

Hvis helvete er virkelig, hvorfor gav ikke Gud tydelig advarsel mot å havne der i selve starten av Bibelen? Gud sa at straffen for å spise av treet med kunnskapen om godt og ondt var død—ikke ”evig liv i ild og svovel."

Hvis helvete er virkelig, hvorfor ble ikke Kain advart mot dette, eller Sodoma og Gomorra, eller noen av de som begikk de tidligste nedskrevne synder?

Hvis helvete er virkelig, hvorfor advarte ikke Moses om denne skjebnen i De ti bud eller Moseloven som består av over 600 lover, påbud og advarsler? Loven redegjorde jo kun for velsignelser og forbannelser i dette livet.

Hvis helvete er virkelig, hvorfor finner vi dets røtter i hedenske religioner istedenfor i Bibelen? Mange av de nasjonene som omringet Israel i GT trodde på en helvetes-lignende straff i livet etter døden fordi de tjente blodtørstige og onde guder, mens Israel bare lærte om graven, (sheol) og et håp om oppstandelse fra de døde.

Hvis helvete er virkelig, hvorfor ble dette konseptet først åpenbart i hedningenasjoners religioner, og ikke til det som beskrives i Bibelen som Guds eget paktsfolk? Og hvorfor står det da så mange advarsler i GT mot å ta etter dem og lære deres veier?

Hvis helvete er virkelig, hvorfor fortalte Gud jødene at å brenne sine barn levende til den falske guden Molok i Gehenna-dalen var fullstendig avskyelig i Hans øyne. Gud sa at noe slikt ”aldri har vært i mine tanker.” (Jeremia 32:35) Hvordan kunne Gud si noe slikt til Israel hvis Han planlegger å brenne størsteparten av Sitt eget skaperverk - Hans egne sønner og døtre - levende i et åndelig og evigvarende Gehenna som Han selv har skapt?

Hvis helvete er virkelig, hvorfor var mesteparten av advarslene med hentydning til straff/Gehenna rettet mot Israel, særlig mot Herrens egne disipler så vel som Fariseerne, og ikke til de vi tradisjonelt tenker havner i helvete - ikke-troende syndere?

Hvis helvete er virkelig, tar vi ikke da vers ut av sin sammenheng når vi advarer ikke-jødiske syndere, som ikke er en del av den mosaiske pakten Gud gjorde med nasjonen Israel, om et helvete som en konsekvens for synd? Denne pakten og loven gjaldt jo aldri hedningene.

Hvis helvete er virkelig, hvorfor har ikke stedsnavnet Gehenna/Hinnoms Dal blitt oversatt til helvete i GT, men bare i NT, i de vanlige norske bibeloversettelsene?

Hvis helvete er virkelig, hvordan kunne apostelen Paulus, som hevdet selv han var spesielt utnevnt av Gud til å forkynne Evangeliet til nasjonene, si at han hadde erklært hele Guds råd (Apostlenes gjerninger 20:27), når han faktisk aldri konkret nevnte "Gehenna" i noen av sine brev? Hvis helvete er virkelig, ville ikke Paulus, av alle mennesker, advare om dette stedet gjentatte ganger?

Hvis helvete er virkelig, så har Adams fall hatt mye mer å si for menneskehetens tilstand i evigheten, enn Jesu død og oppstandelse. Paulus erklærte derimot i Romerbrevet 5 at Kristi seier er langt større enn Adams overtredelse. Hvis Paulus trodde på evig helvete for flesteparten av menneskene, hvordan kunne han skrive følgende vers:

”Altså: Som ett menneskes (Adams) fall ble til fordømmelse for alle mennesker, slik fører ett menneskes (Kristus) rettferdige gjerning til frifinnelse og liv FOR ALLE. Slik det ene menneskets ulydighet gjorde DE MANGE til syndere, skal nå den enes lydighet gjøre DE MANGE rettferdige." (Romerbrevet 5:18-19)

”Fordi døden kom ved et menneske, er også de dødes oppstandelse kommet ved et menneske. For slik ALLE dør på grunn av Adam, skal ALLE få liv ved Kristus.” (1 Korinterbrev 15:21-22)

Hvis helvete er virkelig, hvorfor nevnes det ikke en eneste gang i noen av de evangelistiske prekenene i Apostlenes Gjerninger, som ble nedtegnet av de tidlige apostlene?

Hvis helvete er virkelig, hvorfor kommer selve ordet fra det gammelengelske "Hel" som først dukket opp rundt 725. e.Kr. som et begrep på en underverden for de døde innen hedensk angelsaksisk mytologi?

Hvis helvete er virkelig, hvorfor lover Salme 22 (en av de mest profetiske avsnittene i Skriften vedrørende Messias) at pga korset skal;

”ALLE jordens ender komme det i hu og vende om til Herren, og ALLE folkenes slekter skal tilbe for ditt åsyn. For riket hører Herren til, og han hersker over folkene. ALLE jordens rikmenn skal ete og tilbe; for hans åsyn skal ALLE de bøye seg som stiger ned i støvet, og den som ikke kan holde sin sjel i live.” (Salme 22:28-30) (1930-oversettelsen)

Hvis helvete er virkelig, vil det si at Jesus mislyktes i sitt oppdrag? Han sa jo: ”for jeg er ikke kommet for å dømme verden, men for å frelse verden.” (Johannes 12:47)

Hvis helvete er virkelig, og de fleste ender opp der, hvorfor sa da Jesus: "Og når jeg blir løftet opp fra jorden, skal jeg dra (helkysō) ALLE til meg?" (Johannes 12:32)

Hvis helvete er virkelig og evigvarende, hvordan kan Efeserne 1:10 da snakke om å samle ALT i himmel og på jord i Kristus?

Hvis helvete er virkelig, hvordan kan da alt bli underlagt Kristus? (1 Korinter 15:28, Filipperne 3:21, Hebreerne 2:8)

Hvis helvete er virkelig og evigvarende, hvordan kan det være seg at flere bibelord sier at hvert kne vil bøye seg og hver tunge bekjenne at Jesus Kristus er Herre? (Jesaja 45:23, Romerne 14:11, Filipperne 2:10). For "ingen kan si: «Jesus er Herre» uten i Den Hellige Ånd" (1. Korinterbrev 12:3) og enhver som påkaller Herrens navn skal bli frelst (Romerne 10:13).

Hvis helvete er virkelig og Gud sendte Jesus for å redde folk fra det, kan vi virkelig si at ved Ham [Jesus] har Herrens vilje fremgang, siden tradisjonell lære om et valg før døden vil innebære at bare et fåtall i menneskeheten blir frelst? (Jesaja 53:10 og 55:11)

Hvis helvete er virkelig, og djevelen er den som narrer folk til å ende opp der, er ikke han da til syvende og sist vinneren i krigen om antall sjeler? Hvordan kan vi da med sannhet kalle satan den beseirede fiende og Kristus for seierherre?

Hvis helvete er virkelig og mesteparten av menneskeheten kommer til å bli låst i en konstant døds-lignende tilstand av pine uten noen sjanse til å omvendes eller unnslippe, hvordan kan vi da forstå og fryde oss i det faktum at Jesus gjorde ende på døden og han som har dødens makt (satan)? (Hebreerne 2:14-15, 1 Johannes 3:8, Hosea 13:14, 1 Korinter 15:55, 1 Korinter 15:25)

Hvis helvete er virkelig og evigvarende, hvordan kan herreveldet bli stort og freden være uten ende? (Jesaja 9:7)

Hvis helvete er virkelig, hvordan kunne Jesus og Hans disipler undervise at frelse var å bli reddet fra et sted som ikke engang var omtalt i deres gamle Skrifter? (Det tradisjonelle helvetes-konseptet eksisterer jo ikke i GT.) Og hvis Han introduserte temaet for første gang, hvorfor gjorde Han det så nonchalant, som om tilhørerne Hans allerede forstod hva Han snakket om?

Hvis helvete er virkelig, hvordan kan det samtidig være sant det som Jesus sa til Tomas i Johannes 14:7: ”Hadde dere kjent meg, da hadde dere også kjent min Far. Fra nå av kjenner dere ham og har sett ham.” Jesus tilgav jo alle sine fiender. Han hverken straffet eller torturerte noen!


Konklusjon

Dette er bare lite utvalg argumenter. Våger vi å prøve helvete på Jesu karakter, et ikke-forvrengt kjærlighetsbegrep, og på de (ekstremt dårlige) fruktene denne fryktforkynnelsen har skapt gjennom historien, så kollapser hele denne djevelske læren fullstendig sammen.

Det finnes rett og slett ikke et helvete, en evigvarende adskillelse, utslettelse, eller barbarisk torturkammer der Gud skal torturere sine egne barn i evighet hvis de ikke ber frelsesbønnen før de dør. Helvete er en løgn fra satans munn som har plagd mennesker lenge nok!

Over hele verden ser vi at flere og flere får øynene opp for sannheten. Guds rykte er i ferd med å renvaskes, og det skal snart bli åpenbart for hele menneskeheten at;

Gud er bare god. Han er akkurat som Jesus!

www.freshmind.no
www.nadekirka.no

Spørsmålene i artikkelen er basert på en liste hos den engelskspråklige (noe er oversatt til norsk) nettsiden tentmaker.org. Denne siden inneholder mye interessant stoff mot helveteslæren og argumenter for at Gud til slutt vil gjenopprette alle ting.

6 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #251

Tore Olsen

21 innlegg  5415 kommentarer

Gud er barmhjertig i sine bud - en lang avslutning av mine kommentarer på denne tråden

Publisert over 1 år siden
Åge Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.
Vi har IKKE noe med loven å gjøre, vi er frelst, rettferdiggjort og herliggjort KUN AV NÅDE! Det gjelder også vår vandel her på jord! ALT er uten betingelser!

En Gud uten lov er en Gud uten makt - alt reguleres ved lov, både i det fysiske og timelige, og det åndelige og evige. Lydighet er himmelens første lov. Den opprørske Lucifer ble kastet ut av himmelen, ut fra Guds nærhet. pga. av ulydighet mot Gud 

Alt vesen og all materie fulgte Guds befalinger - og ble til - ved Ordet. Alt vesen og all materie eksisterer ved og lever ved Guds kraft og makt. For fra Gud utgår loven som setter alle ting sammen. Holder ikke både materie og vesen den lov som bringer alt sammen til et hele, vil denne materier og dette vesen gå i oppløsning.

Vi er skyldig til samme lov som Kristus adlød, da Han spurte om Han kunne slippe den uutholdelige smerte i Edens hage - Han la til, ikke som jeg vil men som du vil.

Er vi bedre enn Ham? ER ikke vi skyldige til samme lov som Jesus Kristus overholdt, når Han led for oss? Han gjør intet annet enn det Han ser sin far gjøre og er vårt synlige eksempel. Hvem skal jeg vende meg til for å få frelse? Paulus? Kan vi ikke holde Hans befalinger har vi ingen rett til Hans velsignelser. Djevlene tror også - og skjelver! For disse er det for sent, for oss er Guds befaling vår lov.

Dette hverken kan eller skal fravikes, for misjonsbefalingen overstyrer alt mennesket tolker seg frem til. Han avslutter befalingen med: "...og lærer dem og holde alt jeg har befalt Eder."

Om mennesket ikke føler seg bra nok, så har mennesket rett - vi blir aldri "bra nok" i dette liv, men ved å holde Guds befalinger blir vi bedre - det heter omvendelse og er vekst til manns/kvinnes modenhet i Kristus. Noe må man vende seg bort fra og noe må man vende seg til, om frelsen skal bli oss til del. Det vi skal vende oss bort fra er alt ondt, vist oss ved Guds bud. Er ikke Han barmhjertig når Han forklarer hva vi skal omvende oss fra? Er Han ikke barmhjerig når Han viser oss hva vi skal vende oss til?

Vår livsførsel viser hvem vi følger, enten Kristus, vårt ego eller den onde som lurer og bedrar.

Guds nåde virker i oss om vi holder budene, den virker ikke oss om vi ikke holder budene, da vil vår ulydighet ligne Lucifers opprør, ikke Kristus lydighet til sin Fader i himmelen. Jeg "kjøper" ikke på noe vis argumentene om at de frelste lider vondt av å holde budene, eller mister sin frelse ved å holde budene. Lidelse er vår opplevelse av denne jordens forbannelse, og den ble forbannet i en vis hensikt - for at vi virkelig skulle lære forskjell på godt og ondt.

Det er Gud som styrer dette - ikke mennesket. Jeg følger Kristus enten det smerter eller gleder, ikke den menneskelige forstand. Når jeg kjøper gull glødet i ild, hvite klær og øyensalve, betaler jeg prisen. Ikke noe av dette kan jeg kjøpe fra et menneske. Jeg velger å følge Hans befalinger og lar ikke noe menneske komme mellom meg og ham. Derfor er jeg villig til å gi mitt liv til Ham og for Ham - det er prisen. I den prisen samordner vi oss - min Mester og jeg og i Hans nådefulle nærhet hviler jeg og fryder meg ved Hans navn. Det er den eneste veien jeg kjenner som fører meg tilbake til min Fader i himmelen.

La oss hvile i Gud og ikke streve mot Hans befalinger, men streve med Hans befalinger. Da blir Hans forsoning det som vi lever ved og av - da praktiserer vi Hans befalinger og lever i åpenbaringens ånd. Målt mot Hans offer er det ingenting vi kan eller burde klage over. Vi skulle underordne oss Hans mektige arm og la den gamle loven ligge der og fokusere på den nye loven, barmhjertighetens lov. Det lille strevet godtar jeg - selv om det koster alt jeg har og er.

Kommentar #252

Åge Kvangarsnes

12 innlegg  1957 kommentarer

Når nåden blir til "nåde deg!"....

Publisert over 1 år siden

Leser du 2. Mos. 19, 3 så ser du loven ble gitt til ISRAELS BARN. Er Israels barn, eller er du hedning? Hva er vanskelig med å forstå dette? Eller vil du gjerne tro du er lsraels  barn? Hvor står i så fall det?

Salme 147, 19-20: "Han kunngjorde for JAKOB sitt ord, for ISRAEL sine BUD og sine LOVER.

Slik har han ALDRI GJORT MOT NOE HEDNINGEFOLK, hans lover kjenner de ikke. HALLELUJAH!"

Hva er så vanskelig med å forstå dette? Eller vil du gjerne tro du er Israels barn? Hvor står i så fall det at du kan tro det?

"Når HENINGER, som IKKE HAR LOVEN..." Rom. 2, 14. Hva er vanskelig med å forstå dette? Eller er du kanskje ikke hedning, men israelitt? Hvor stå i så fall det i Guds ord.

Det må da sannelig gå an å lese Bibelen og tenke samtidig?

 

Hvis det er Guds vilje at menneskene skal være lydige etter loven, hvorfor levde det da mennesker på jord i et par tusen år UTEN at Gud hadde gitt dem loven?

Men nei, dere vil gjøre dere alle til israelitter. Se der frelst av nåde, men må være lydige etter loven, for den er ikke opphørt! Stå med nåden  i den ene hånden  og loven i den andre og si: Nåde deg om du ikke er lydig etter loven!  (Vi kjenner andre fra bibelens historie som sa det samme.)......og samtidig sier dere at dere er lydige mot Kristus! Større kan vel ikke forvirringen ikke bli.

 

Du skriver at "Vi vil aldri klare å leve fullkomment i denne jammerdalen."

Ja, for  dere er visst ALT en JAMMERDAL! Jeg leser ikke annet enn alle og alt er det noe galt med, det er stigmatisering over en lav sko, ingen er bra nok og ikke noe er bra nok, en evige fordømming og jammerdal ser det ut til, frykt og trengsler som skal legges på folk. Selv de ufrelste skal bli frelst bare man får vist dem at de ikke er bra nok.

Du selv må DAGLIG omvendes, skriver du, og kanskje daglig be om forlatelse for din synd? Tror dere ikke på Guds ord om at vi er fullkomment frelst? Eller vil dere daglig korsfeste Jesus også?

Hvis alt og alle er så ille,  hvordan kan dere da være GLADE? Paulus sier vi skal være GLADE? 

Eller er bare i egen religiøsitet man blir glad? Når man kan få si "nåde deg om du ikke er lydig etter loven" (selvsagt satt på spissen av meg) og blir bra nok?

 

Nei, Kristus er all vår glede, han, og bare han gjør oss lydige, etter SIN vilje, ikke etter loven! Dette er også nåden, som dere ikke vil ha noe av når det gjelder våre liv her på jord, for vi må for all del sørge for at vi blir lydige nok sjøl!

Bare stå på.....vær lydige mot loven så mye dere vil....selv om dere ALDRI kan være lydige mot den, for har dere brutt bare ett av budene , har dere brutt ALLE   ( Jak. 2, 10)...men pytt pytt, hva betyr vel det? Kjør med sommerdekk på vinterstid...for loven gjelder...da går det så bra!

 

For ordens skyld, så er 1. Joh. brev skrevet til de som hadde vært vitne til Jesu liv her på jord (les inneledningen), men det har vel ikke noen av oss vært? Eller...?

 

 

 

2 liker  
Kommentar #253

Åge Kvangarsnes

12 innlegg  1957 kommentarer

Erlend Torp

Publisert over 1 år siden


Loven er ikke opphevet, det er helt rett. Men den gjelder BARE for de jøder som fortsatt ikke har tatt imot Kristus. For de jøder som har tatt imot Kristus, er loven AVSKAFFET, TILINTETGJORT og NAGLET TIL ET KORS (Ef. 2, 15 og Kol. 2, 14). 

Men en dag skal HELE Israel blir frelst.

Vi hedninger har ALDRI hatt loven.

Vanskeligere er det ikke. 

Vi har da ikke en Gud som vil forvirre oss? At vi både skal tro vi ikke har loven , men likevel har den? Han vil vi skal forstå det han sier til oss, så vi ikke blir forvirret.

3 liker  
Kommentar #254

Erlend Torp

1 innlegg  200 kommentarer

Publisert over 1 år siden

Jeg har aldri sagt; "nåde deg om du ikke er lydig etter loven." Og jeg tror ikke at vi detter inn og ut av nåden. Jeg har heller aldri fortalt noe menneske at de må overholde de ti bud for å bli frelst. 

Jeg tror ikke Gud ønsker at jeg skal bryte et eneste av de ti bud. Men Gud vet at jeg i min skrøpelighet ikke makter å gjøre meg selv rettferdig. Derfor sendte Han sin Sønn som døde for mine synder. Skal jeg så fortsette å synde etter at frelsen er blitt meg gitt i gave? Nei. Jeg skal ikke ha andre guder. Jeg skal ikke lyve. Jeg skal ikke begjære. Men når (merk når, ikke dersom) jeg snubler, da kan jeg få be om tilgivelse til Ham som kjøpte meg med sitt dyrebare blod. "For av nåde er dere frelst..."

2 liker  
Kommentar #255

Åge Kvangarsnes

12 innlegg  1957 kommentarer

og fortsatt er din lydighet til loven...

Publisert over 1 år siden

og at Guds vilje er at du skal være lydig mot den. Da er visst ikke loven, "Guds vilje" AVSKAFFET, TILINTETGJORT OG NAGLET TIL ET KORS likevel da?

Det du her hevder er nettopp loven, og ikke nåden.

"Vi er ikke under loven, vi er under NÅDEN." sier Paulus. 

Men etter hvordan jeg skal oppfatte deg, så BURDE han ha sagt:

"Vi er BÅDE under loven og nåden."

Det har Paulus ALDRI sagt! 


Det du hevder er kun til forvirring og ikke etter nådens evangelium til Paulus. 


3 liker  
Kommentar #256

Erlend Torp

1 innlegg  200 kommentarer

Publisert over 1 år siden

Jeg synes ikke det er ok når du gjentatte ganger impliserer at jeg tror vi er under loven, og at vi må overholde denne for å bli frelst. Jeg vet ikke hvorfor du tenker dette.

Paulus adresserer synd i menighetene. Jeg mener å huske st det var slik denne diskusjonen kom i gang. Og i kommentar 112 svarte jeg på dette. Dette om å vende om fra synd og ransake sitt eget hjerte altså. Men jeg har aldri hevdet at vi må overholde loven for å bli frelst. Det er kun frelse i Jesus Kristus. 

3 liker  
Kommentar #257

Åge Kvangarsnes

12 innlegg  1957 kommentarer

Nåden, budene, nåden igjen....evig runddans

Publisert over 1 år siden

Jeg har ALDRI antydet at du tror at du må holde loven for å bli frelst! Jeg sier jo nettopp at dere mener at dere er frelst av nåde, men likevel mener dere at dere må være LYDIGE  mot budene i vår vandring her på jord, og lærer andre det. Er det ikke dette som er poenget ditt?

Men vi HAR ikke loven....er det så vanskelig å se hva Bibelen sier?

Man kan jo bli så opphengt i et bibelsyn at man mister totalt gangsynet for hva Guds frelsesplan med Israel, hedningene og folkeslagene er, og heller ikke ser hvilke løfter og pakter Israel har som Guds utvalgte folk som hans redskap for alle folkeslag her på jord...i 1000-årsriket (etter profetiene). 

Ser man ikke dette, så må jo loven bli eneste rettesnor for noen, beklagelig vis.

Noe mer har jeg ikke å tilføye, en evig runddans om nåden og budene kan andre drive med!

Men det er viktig å si klart fra om dette så ikke troende får alvorlige problemer, det er nok av eksempler på det.

1 liker  
Kommentar #258

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Publisert over 1 år siden
Erlend Torp. Gå til den siterte teksten.
Og i kommentar 112 svarte jeg på dette.

Her snek det nok inn en skrivefeil i kommentar 256.  Det var i kommentar 212 du svarte på det i en fyldig og god kommentar.

Da det gjelder Åge Kvangersnes bombastiske påstander og meninger - så er det ikke kristendom om en tror på apostlene og den apostoliske tradisjon.  Det er et sidespor at de kristne kun er verdige en enkel forfatter i GT og NT.

Hele Bibelen fra nærmest første til siste side peker på Kristus som frelser.  Også Paulus. 

Vi bør legge vekt på Peters ord i 1. Pet 20 -21

20 Men dere må framfor alt vite at en ikke kan tyde noe profetord i Skriften på egen hånd. 21 For aldri ble noen profeti båret fram fordi et menneske ville det, men drevet av Den hellige ånd talte mennesker ord fra Gud.

1 liker  
Kommentar #259

Erlend Torp

1 innlegg  200 kommentarer

Publisert over 1 år siden

Ja, 212 var det - Takk skal du ha

Kommentar #260

Åge Kvangarsnes

12 innlegg  1957 kommentarer

Publisert over 1 år siden

Hold deg til saken, Bjørn Erik. 

Din påstand om meg er like usakelig som før. Jeg har ikke snakket om kristendom, jeg sier vi må se Guds løfter til Israel, det er i denne sammenheng Jesus tar opp loven i sin Bergpreken. Det hele handler om Guds frelsesplan for både jøder og hedninger. Dette er visst av ingen betydning for deg, skal jeg forstå deg rett.

 

2 liker  
Kommentar #261

Mona Ekenes

9 innlegg  931 kommentarer

Den som har tatt imot hans vitnesbyrd, har stadfestet at Gud taler sant.

Publisert over 1 år siden
Erlend Torp. Gå til den siterte teksten.

Vi vil aldri klare å leve et fullkomment liv i denne jammerdalen. Det kan vi lese om i første Johannes brev. Og i mitt eget liv trenger jeg daglig omvendelse. Ikke det at jeg detter inn og ut av frelsen, men vi er kalt til et liv med blikket festet på Jesus; et liv hvor vi bekjenner vår synd, og er lydige mot Han som har kjøpt oss. Jesus kjøpte meg med sitt dyrebare blod. Og selv om jeg ikke har bidratt en tøddel til min egen frelse (tvi!), så skylder jeg ikke kroppen min noe.

Og jeg tror vi er enige her; at vi er frelst av nåde alene. Ikke av vårt eget verk. For Jesu blod rekker. Det er det eneste som kan rekke. Alle våre gjerninger er som urent tøy. 

Vi makter nok ikke i og av oss selv å leve fullkomment i denne jammerdalen, kjære Erlend. For denne verden har virkelig blitt en jammerdal der stor nød og smerte øker raskt i omfang, etterhvert som de antikristelige kreftene preger land etter land. Nøyaktig som profetert skal ondskapen og lovløsheten ta overhånd, sammen med et stort frafall fra kristenhold. Så det er nødvendig at vi er våkne og på vakt, for det er mange stemmer og røster som sprer forvirring og ikke forkynner rett. Kristus Jesus vil jo at vi skal være på vakt,  våkne og våke.

 Han skal vokse, jeg skal avta. Joh 3,30

30 Han skal vokse, jeg skal avta. 31  Han som kommer ovenfra, står over alle. Den som kommer fra jorden, er av jorden og taler jordisk. Han som kommer fra himmelen, står over alle.

 32 Han vitner om det han har sett og hørt, men ingen tar imot hans vitnesbyrd.

 33 Den som har tatt imot hans vitnesbyrd, har stadfestet at Gud taler sant. 34 Han som Gud har utsendt, taler ord fra Gud, for Gud gir Ånden i fullt mål. 35 Faderen elsker Sønnen, og alt har han gitt i hans hånd.

 36 Den som tror på Sønnen, har evig liv. Den som er ulydig mot Sønnen, skal ikke se livet, men Guds vrede blir over ham." 
Joh 3,30-36


7 For det er tre som vitner: 8 Ånden og vannet og blodet, og disse tre samstemmer. 9 Vi godtar jo vitnesbyrd fra mennesker, men Guds vitnesbyrd er sterkere. For dette er Guds vitnesbyrd: Han har vitnet om sin Sønn.

 10 Den som tror på Guds Sønn, har vitnesbyrdet i seg. Men den som ikke tror Gud, har gjort ham til en løgner, fordi han ikke har trodd Guds eget vitnesbyrd om sin Sønn.

 11 Og dette er vitnesbyrdet: Gud har gitt oss evig liv, og dette liv er i hans Sønn.

 12 Den som har Sønnen, eier livet, men den som ikke har Guds Sønn, eier ikke livet.
1 Joh 5,7-12

Det at vi av Guds ufattelige store Nåde, Barmhjertighet og Miskunn får vokse i Kristus Jesus, slik at vi en dag har fått håp om å bli Ham lik, det er så stort at det går egentlig over min forstand. Kristus Jesus skal vokse, jeg skal avta.

Her står det også noe viktig og avgjørende:

Den som har tatt imot hans vitnesbyrd, har stadfestet at Gud taler sant. 34 Han som Gud har utsendt, taler ord fra Gud, for Gud gir Ånden i fullt mål. Joh 3,33-34
9 Vi godtar jo vitnesbyrd fra mennesker, men Guds vitnesbyrd er sterkere. For dette er Guds vitnesbyrd: Han har vitnet om sin Sønn.
 10 Den som tror på Guds Sønn, har vitnesbyrdet i seg. Men den som ikke tror Gud, har gjort ham til en løgner, fordi han ikke har trodd Guds eget vitnesbyrd om sin Sønn.
 11 Og dette er vitnesbyrdet: Gud har gitt oss evig liv, og dette liv er i hans Sønn.
 12 Den som har Sønnen, eier livet, men den som ikke har Guds Sønn, eier ikke livet.
1 Joh 5,9-12

Kjærlighet til Sannheten og alt som er sant, er en frukt av å høre Sannheten til, for Kristus Jesus er også:
 Jesus sier: "Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg. Joh 14,6

20 La ikke hjertet bli grepet av angst. Tro på Gud og tro på meg! 2 I min Fars hus er det mange rom. Var det ikke slik, hadde jeg sagt dere det. For jeg går for å gjøre i stand et sted for dere.
 3 Og når jeg er gått bort og har gjort i stand et sted for dere, vil jeg komme tilbake og ta dere til meg, så dere skal være der jeg er.

 4 Og dit jeg går, vet dere veien." 5  Tomas sier til ham: "Herre, vi vet ikke hvor du går hen. Hvordan kan vi da vite veien?" 6 Jesus sier: "Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg.

 7 Hadde dere kjent meg, da hadde dere også kjent min Far. Fra nå av kjenner dere ham og har sett ham." 
Joh 14,1-7

Faderens vitnesbyrd om Sønnen er fra første og til siste side i Skriftene, samt opp igjennom årtusener der profetiene ble oppfylt og oppfylles alt til sin tid.

1 liker  
Kommentar #262

Åge Kvangarsnes

12 innlegg  1957 kommentarer

All ære til Gud for hans nådeevangelium,

Publisert over 1 år siden

som ga loven til bare  israelittene (2. Mos. 19, 3), vi hendinger har ikke loven ( Salme 147, 19-21 og Rom. 2, 14). For alt Guds ord er innåndet av Gud.

I stedet ga han oss Paulus, hedningenes apostel utvalgt av Gud selv, han som ikke fikk DHÅ med ild en gang, til å forvalte sitt evangelium til oss hedninger (Gal. 1, 16)  og fullføre (Kol. 1, 25) Guds ord om  Jesus Kristus og ham KORSFESTET. Kristus som rettferdiggjorde oss og helliggjorde oss i TROEN på ham....ALT AV NÅDE! Helt uten betingelser og krav, så vi skal slippe å være lydige til en lov, men til Kristus.  En nåde så stor at vi ikke kan fatte det! Gratis, for nothing! Kun ved TRO. Vi kan enten ta imot det, eller la være.

Og all ære til Gud som vil innfri sine løfter til Israel om å få det jordiske 1000-årsriket hvor den utvidede loven skal innføres og  Guds Ånd skal utgytes over ALT KJØD på en slik måte at alle folkeslag også vil holde loven. \Når den tid  er over skal ALLE få en ny himmel og ny jord, hvor død og synd ikke mer.

 

3 liker  
Kommentar #263

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Publisert over 1 år siden
Åge Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.
Jeg har ikke snakket om kristendom,

Det har du rett i.   Jeg snakker om kristendom - du snakker om noe helt annet.


1 liker  
Kommentar #264

Erlend Torp

1 innlegg  200 kommentarer

Publisert over 1 år siden
Mona Ekenes. Gå til den siterte teksten.
Vi makter nok ikke i og av oss selv å leve fullkomment i denne jammerdalen, kjære Erlend. For denne verden har virkelig blitt en jammerdal der stor nød og smerte øker raskt i omfang, etterhvert som de antikristelige kreftene preger land etter land. Nøyaktig som profetert skal ondskapen og lovløsheten ta overhånd, sammen med et stort frafall fra kristenhold. Så det er nødvendig at vi er våkne og på vakt, for det er mange stemmer og røster som sprer forvirring og ikke forkynner rett. Kristus Jesus vil jo at vi skal være på vakt,  våkne og våke.

Helt sant - En dag skal denne verdenen opphøre. Og da skal ikke løgn, gråt og smerte finnes mer.

Kom på "Ja, engang mine øyne skal" 3. Strofe. Det er en flott sang.


Ja, engang mine øyne skal
se kongen i hans prakt;
Tilbede i hans tempelhall
Hans nåde og hans makt.
I et krystallklart hav av lys
Forsvinner tidens natt og gys,
Forvandlet blir hver gåte her
Til lovsangsjubel der. 

Og salighetens tonevell
Skal bruse som et hav,
Som sus av skog en sommerkveld
Når himlen er som rav.
Og gjenfødt all naturen er,
Og ingen skygge faller mer.
Og alt av skjønt mitt øye så,
Ny glans og glød vil få. 

Men skjønnest er det dog å se
Guds Lam så underbart,
Med merkene fra korsets tre
Av seirens glans forklart.
Og dette lys er mer enn sol;
Det er Guds gylne nådestol,
Og støvets drakt som her meg bandt,
Blir klart som diamant. 

Så er jeg frelst, så er jeg fri,
Så har jeg vunnet frem.
Så er min strid med ett forbi,
Så er jeg i mitt hjem.
Det hjem min frelser lovet har
Hver den som korset med ham bar,
Guds paradis, vårt rette hjem,
Det ny Jerusalem.


Du sendte en lenke med en preken rundt dette med villfarelse og stolthet. Det var et godt budskap. Finnes det noe sted på nettet hvor flere av samme slag er tilgjengelig? Eventuelt navn på taler hadde hjulpet. Tusen takk!

1 liker  
Kommentar #265

Mona Ekenes

9 innlegg  931 kommentarer

Vi har så ufattelig mye å være takknemlige for!

Publisert over 1 år siden
Erlend Torp. Gå til den siterte teksten.

Helt sant - En dag skal denne verdenen opphøre. Og da skal ikke løgn, gråt og smerte finnes mer.

Kom på "Ja, engang mine øyne skal" 3. Strofe. Det er en flott sang.

Vårt språk strekker ikke til Erlend, det er så stort og ubeskrivelig det vi av Guds Nåde har fått i Kristus Jesus. Vi har så ufattelig mye å være takknemlige for!

Alt til Guds Ære!

Takk for den flotte sangen og det du skrev ga også assosiasjoner til dette skriftstedet:

17  Med egne øyne skal du skue
 Kongen i hans skjønnhet,
 og du får se et vidstrakt land.

[Kongen: den messianske konge eller Herren selv (sml. v. 22).]
 18  Du vil tenke på redselen som rådde:
 Hvor er nå han som skrev og veide,
 hvor er han som telte tårnene?

 19  Du ser ikke lenger det frekke folket
 med et vanskelig språk som ingen skjønner,
 med stammende tunge som ingen kan tyde.

[det frekke folket: assyrerne.]

 20  Se på Sion, byen
 der vi feirer våre høytider!
 Dine øyne skal skue
 Jerusalem, det trygge sted,
 et telt som ikke flyttes,
 med plugger som ikke rykkes opp,
 og snorer som aldri slites av.

 21  For der er Herren, den veldige, med oss.
 Der skal brede elver strømme fram;
 men på dem skal ingen båter gå,
 ingen mektige skuter seile.

[ingen båter: ingen fiendtlige angripere.] 

22  For Herren er vår dommer, han er vår høvding;
 Herren er vår konge, han frelser oss. 

23  Slapt henger tauverket på dine skip;
 det holder ikke masten på plass
 og holder ikke seilene utspent.
 Da kan folk skifte hærfang i mengde,
 selv lamme tar sin del av byttet. 

24  Ingen borger skal si: "Jeg er syk."
 De som bor der, har fått sine synder tilgitt.
Jes 33,17-24

Kom også til å tenke på Guds apostel Paulus da han fikk oppleve dette:

2 Jeg vet om et menneske i Kristus, som for fjorten år siden ble rykket opp i den tredje himmel - om han var i legemet eller utenfor legemet, vet jeg ikke, Gud vet det. 3 Men jeg vet at denne mannen ble rykket inn i Paradis - om han var i legemet eller utenfor legemet, vet jeg ikke, Gud vet det - 4 og der fikk han høre usigelige ord, som et menneske ikke har lov til å uttale. 2 Kor 12,2-4

Her kan du finne mange linker samt at det er mye vel verdt å lese i dette bladet:
http://bibelsk-tro.no/

Liker også å lese Evangelisten https://evangelisten.no/

Her kan du finne sanger fra Salmenes  Bok:

Bible in Song - Psalm 46 https://youtu.be/Hp92BRoSbtU

Også denne: 

Amazing Grace - Best Version By Far! https://youtu.be/CDdvReNKKuk

Samt en sang som også betyr mye for meg, fra den tiden jeg var ganske ny på vegen:

He Will Carry You  https://www.youtube.com/watch?v=qh3WuenttBM

  Gled dere i Herren alltid! Igjen vil jeg si: Gled dere! Fil 4,4

I stor og dyp takknemlighet kan vi glede oss, takket være Jesu Kristi Frelsesverk på Golgata Kors. God Pinse!

Kommentar #266

Åge Kvangarsnes

12 innlegg  1957 kommentarer

Mona: en herlig sammenblanding av den gamle pakt, evangeliet og Israels løfter!

Publisert over 1 år siden

Har du fått "skuet Jesus som KONGEN og med egne øyne sett hans skjønnhet", ja da har du sett mer enn selv jødene fikk se....men de skal en gang få se det, i 1000-årsriket de har løfte om, da skal han selv være til stede som verdens KONGE.

Jesaja 53: "HAN HADDE INGEN SKIKKELSE OG INGEN HERLIGHET. VI SÅ HAM, MEN 

HAN HADDE IKKE ET UTSEENDE SÅ VI KUNNE HA VÅR LYST I HAM....HAN VAR 

SOM EN SOM FOLK SKJULER SITT ÅSYN FOR, FORAKTET, OG VI AKTET HAM SOM INTET."  v. 2-3.

 

"Han kom ridenede på et esel, trelldyret."

 

En herlig sammenblanding av evangelium og jødenes løfter, fortsatt i Den gamle Pakt!

2 liker  
Kommentar #267

Erlend Torp

1 innlegg  200 kommentarer

Publisert over 1 år siden

Takk Mona, det setter jeg stor pris på! Ja, tenk at Jesus tok all vår skyld og skam på Golgata. Alle våre synder. "Det er fullbrakt" lød ordene, og slik gikk vi fra død til liv. Vi gikk fra død til liv på grunn av Jesu blod. Ingenting annet kunne rekke. For Jesus tok våre synder, og Han kastet de bak sin rygg. Så langt som øst er fra vest. Takk, Jesus, at du bar mine synder opp på korsets tre! Takk, Jesus, at du tok straffen! Takk, Jesus, at du stod opp igjen! 

Ja, korset er tomt, og Jesus lever. Det er for stort til å fatte, men Bibelen sier at det er slik. Vi får komme til Jesus og være hos Ham. Og der er det trygghet. For Han svikter aldri. Ja, det står jo skrevet i Bibelen at Jesus er den gode hyrde. Han passer på. Og når det stormer rundt oss, så er Han den faste klippe. All lov og pris til Jesus Kristus! All lov og pris til vår Herre og Gud!

En riktig god pinse til deg!

1 liker  
Kommentar #268

Johannes Taranger

7 innlegg  626 kommentarer

Publisert over 1 år siden

Jo, jeg har nok forstått ditt opprinnelige innlegg. Der skriver du at Loven fremdeles gjelder. Der er jeg fundamentalt uenig med deg. Du skriver riktig nok at Kristus oppfylte loven, og det er rett.Ingen andre enn han kunne gjøre det, hverken før eller siden. Men som du ser har jeg ovenfor  vist til flere skrifsteder , så jeg mener da at det er Bibelsk belegg for det jeg skrev. Jeg kan da igjen vise til kanskje det klareste skriftstedet angående dette emnet, Ef.2,15  ".. Ved sin kropp har han opphevet loven med dens bud og forskrifter."" Så da ser vi tydelig av blant annet dette verset at loven ble opphevet på korset. Det er jo ingen tvil om det, om vi legger Skriften til grunn. Og en lov som er opphevet er jo da nettopp det, gjort ugyldig. Den var da også i sin tid kun myntet på jødene og ikke hedningene. Så hvorfor man fremdeles kommer trekkende med Loven , er for meg ubegripelig. Jo, loviskhet, som da også er skapt med frykt for denne Loven, er bare trist, og leder i mange tilfeller til selvrettferdighet, ved å prøve å leve opp til denne loven. Det vil da skjære seg. Loven beskrives også i Gal. 3,13 " Men Kristus kjøpte oss fri fra lovens forbannelse da han kom under forbannelse for vår skyld" Her blir til og med Loven beskrevet som en forbannelse. Av Paulus. Synden er det å ikke tro på Jesus. Om vi synder så er det ikke Loven som dømmer oss, da den jo er opphevet. Synden er å ikke tro på Jesus, og å være ulydig mot DHÅ som bor i oss,som er frest,  uten å omvende oss. Paulus skriver en god del om dette i sine brever, ting som leder oss bort fra Gud, uten omvendelse. Om vi faller, og velger å bli liggende, selv om DHÅ forsøker å dra oss opp av "grøfta" så er det vårt valg. Som jeg i sin tur, mener jeg fører til frafall fra troen. Da er man tilbake i synden, men det er ikke Loven som dømmer oss, men ulydighet mot DHÅ. Jeg vet ikke når dette vil skje i hvert enkelt tilfelle. Det vet bare Gud. Frafallet.Men, dessverre går det slik om man avviser Guds godhet og nåde imot oss, og velger en annen vei som man finner er mer behagelig for kjøttet.. Det fører til at man kan falle ut av Nåden, som jo vår frelse alene er bygget på. Som det står i en oversettelse i Rom. 8, 1 " Derfor er det da ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus, de som ikke vandrer etter kjøttet, men etter Ånden" Som vi ser er Loven opphevet, men det er ikke kjøttet. Der står vår daglige kamp. Det gjelder å ikke vandre i kjøttet, men i Ånden. Da er vi trygg. En advarsel står i 1. Tim 4,1, "Ånden sier med klare ord at i de siste tider skal noen falle fra troen. De skal holde seg til ånder som fører vill, og til demoners lære ,fra løgnaktige hyklere med avsvidd samvittighet"  Dette gjelder da dessverre i flere tilfeller også i noen menigheter i vårt land. De har avskrevet Helvetet og livets to utganger. Men det er en annen diskusjon

2 liker  
Kommentar #269

Mona Ekenes

9 innlegg  931 kommentarer

DET ER FULLBRAKT!

Publisert over 1 år siden
Erlend Torp. Gå til den siterte teksten.

Ja, tenk at Jesus tok all vår skyld og skam på Golgata. Alle våre synder. "Det er fullbrakt" lød ordene, og slik gikk vi fra død til liv. Vi gikk fra død til liv på grunn av Jesu blod. Ingenting annet kunne rekke. For Jesus tok våre synder, og Han kastet de bak sin rygg. Så langt som øst er fra vest. Takk, Jesus, at du bar mine synder opp på korsets tre! Takk, Jesus, at du tok straffen! Takk, Jesus, at du stod opp igjen! 

Ja, korset er tomt, og Jesus lever. Det er for stort til å fatte, men Bibelen sier at det er slik. Vi får komme til Jesus og være hos Ham. Og der er det trygghet. For Han svikter aldri. Ja, det står jo skrevet i Bibelen at Jesus er den gode hyrde. Han passer på. Og når det stormer rundt oss, så er Han den faste klippe. All lov og pris til Jesus Kristus! All lov og pris til vår Herre og Gud!

Mitt hjerte fryder seg i Herren Kristus når vi samstemte kan fryde oss i Kristus Jesus! Takket være Kristus Jesus er dette mulig, alle våre takksigelser og all Ære tilhører Han som har det skjønneste navnet på jord: YESHUA

Gud være lovet for Kristus Jesus!

- Det er fullbrakt - er blant de aller skjønneste ordene som er sagt på denne jord, som bringer en skare så stor til Kristus Jesus, Han som fortjener hver eneste en av Sine dyrt kjøpte barn:

DEN STORE HVITE FLOKK
9 Deretter så jeg en skare så stor at ingen kunne telle den, av alle nasjoner og stammer, av alle folk og tungemål. De stod foran tronen og Lammet, kledd i hvite kapper og med palmegrener i hendene.

 10 Og de ropte med høy røst:
 Seieren tilhører vår Gud,
 han som sitter på tronen, og Lammet.

 11 Alle englene, som stod i en krets om tronen og de eldste og de fire vesener, kastet seg ned for tronen med ansiktet mot jorden og tilbad Gud

 12 og sa:
 Amen.
 All lov og pris og visdom,
 takk og ære, makt og velde
 tilhører vår Gud i all evighet.
 Amen
. Åp 7,9-12

Mitt hjerte fryder seg i Herren Kristus Jesus når jeg leser dette også (også Jes 33,17-24, Åp 7,9-12 og mye mer som står i Skriftene) Det er jo Kristus Jesus Selv som muliggjør at vi kan lovprise og takke Ham:

1 Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far,
 han som i Kristus har velsignet oss
 med all Åndens velsignelse i himmelen.

 4  I Kristus har han utvalgt oss før verden ble skapt,
 så vi skulle stå hellige og feilfrie for hans ansikt.

 5  I kjærlighet har han,
 av sin egen frie vilje, forut bestemt oss til
 å få barnekår hos seg ved Jesus Kristus,
 6  til pris og ære for hans herlighet
 og for den nåde han gav oss i sin elskede Sønn.

 7  I ham har vi forløsningen
 som ble vunnet ved hans blod,
 tilgivelse for syndene.
 Så stor og rik er hans nåde,
 8  som han i rikt mål har latt oss få.
 Slik gav han oss all visdom og innsikt,
 9  da han kunngjorde oss sin viljes hemmelighet,
 den frie beslutning han hadde fattet
 10  om å fullføre sin frelsesplan når tiden var inne:
 å sammenfatte alt i Kristus, alt i himmel og på jord.

 11  I ham har vi også fått del i arven,
 vi som på forhånd var bestemt til det
 etter Guds forsett,
 han som gjennomfører alle ting
 etter sin plan og vilje.

 12  Slik skulle vi være til pris og ære for hans herlighet,
 vi som alt nå har satt vårt håp til Kristus.
 13  I ham er også dere kommet til tro
 da dere hørte sannhetens ord,
 evangeliet om deres frelse.
 I ham er dere blitt merket med et segl,
 Den Hellige Ånd som var lovt,
 14  og som er pantet på vår arv,
 inntil forløsningen kommer for Guds folk,
 til pris og ære for hans herlighet. 
Ef 1,3-14

Vil gjerne dele flere flotte sanger med deg:

Because He lives I can face tomorrow 
https://youtu.be/4M-zwE33zHA

Yeshua (Jesus) Kadosh (Holy) ! https://youtu.be/CJX43l9-Qx0

In His Time (with lyrics)  https://youtu.be/GtcBURtm5Aw

 Thank You - Jesus Army     https://youtu.be/gp4N12X1jKo

Fortsatt god pinse!

2 liker  
Kommentar #270

Erlend Torp

1 innlegg  200 kommentarer

Publisert over 1 år siden

Ja, vårt håp er i Kristus. Og en dag skal Han hente alle sine, og så skal vi være hos Jesus for alltid. 

Her er en flott sang om Guds nåde for en elendig synder. For Ordet om korset er de beste nyheter for et formørket hjerte, og det eneste vi trenger å gjøre er å rope ut til Jesus. "Frels meg fra bølgene!" kan vi rope. "Frels meg, Jesus!" 

https://youtu.be/4gdiiqshYOs

1 liker  
Kommentar #271

Mona Ekenes

9 innlegg  931 kommentarer

Se hva jeg fant!

Publisert over 1 år siden
Johannes Taranger. Gå til den siterte teksten.
Jeg kan da igjen vise til kanskje det klareste skriftstedet angående dette emnet, Ef.2,15  ".. Ved sin kropp har han opphevet loven med dens bud og forskrifter."" Så da ser vi tydelig av blant annet dette verset at loven ble opphevet på korset. Det er jo ingen tvil om det, om vi legger Skriften til grunn. Og en lov som er opphevet er jo da nettopp det, gjort ugyldig. Den var da også i sin tid kun myntet på jødene og ikke hedningene. Så hvorfor man fremdeles kommer trekkende med Loven , er for meg ubegripelig. Jo, loviskhet, som da også er skapt med frykt for denne Loven, er bare trist, og leder i mange tilfeller til selvrettferdighet, ved å prøve å leve opp til denne loven. Det vil da skjære seg. Loven beskrives også i Gal. 3,13 " Men Kristus kjøpte oss fri fra lovens forbannelse da han kom under forbannelse for vår skyld" Her blir til og med Loven beskrevet som en forbannelse. Av Paulus. Synden er det å ikke tro på Jesus. Om vi synder så er det ikke Loven som dømmer oss, da den jo er opphevet. Synden er å ikke tro på Jesus, og å være ulydig mot DHÅ som bor i oss,som er frest,  uten å omvende oss. Paulus skriver en god del om dette i sine brever, ting som leder oss bort fra Gud, uten omvendelse. Om vi faller, og velger å bli liggende, selv om DHÅ forsøker å dra oss opp av "grøfta" så er det vårt valg. Som jeg i sin tur, mener jeg fører til frafall fra troen. Da er man tilbake i synden, men det er ikke Loven som dømmer oss, men ulydighet mot DHÅ. Jeg vet ikke når dette vil skje i hvert enkelt tilfelle. Det vet bare Gud. Frafallet.Men, dessverre går det slik om man avviser Guds godhet og nåde imot oss, og velger en annen vei som man finner er mer behagelig for kjøttet.. Det fører til at man kan falle ut av Nåden, som jo vår frelse alene er bygget på. Som det står i en oversettelse i Rom. 8, 1 " Derfor er det da ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus, de som ikke vandrer etter kjøttet, men etter Ånden" Som vi ser er Loven opphevet, men det er ikke kjøttet. Der står vår daglige kamp. Det gjelder å ikke vandre i kjøttet, men i Ånden. Da er vi trygg. En advarsel står i 1. Tim 4,1, "Ånden sier med klare ord at i de siste tider skal noen falle fra troen. De skal holde seg til ånder som fører vill, og til demoners lære ,fra løgnaktige hyklere med avsvidd samvittighet"  Dette gjelder da dessverre i flere tilfeller også i noen menigheter i vårt land. De har avskrevet Helvetet og livets to utganger. Men det er en annen diskusjon

Er nok ikke alene om å få se og lære mer mens en leser og svarer på kommentarer, noe jeg har gjort fra begynnelsen av. En frukt av å prøve det som skrives og besvares på Skriftene samt nødvendig hjelp underveis. Har nok ikke tidligere gått mer direkte inn i forholdet Lov, Nåde og Evangelium. Så takk skal du ha Taranger for din kommentar, selv om svaret ikke helt ble det du også hadde tenkt? Du er nok skeptisk til alle som forkynner og forholder seg til Lov og Evangelium regner jeg med, selv holder jeg meg kun til Skriftene og prøver alt på dem. Skriftene er vår hovedfasit og det er mange skriftsteder som rettleder oss angående Guds Nåde, Guds Rettferdighet og Guds Lov, vi har fått som vi skal være meget takknemlige for. 

Det er ikke nok kun å henvise til enkeltstående skriftsteder, det trengs nok grundigere lesning til å forstå dette om enn stykkevis og delt.

Se også kommentar #246 og #248 det som står der er fortsatt et svar på også denne kommentaren.

Det står skrevet:

For hele loven blir sammenfattet i dette ene bud: Du skal elske din neste som deg selv. Gal 5,14

Har jeg skrevet noe som oppfordrer til å komme inn under trelldommens åk? Kan du finne det noe sted ut fra det jeg har skrevet? Har jeg skrevet noe sted at vi blir rettferdiggjort ved å følge loven? Nei, det har jeg ikke. - Men jeg har skrevet at vi under Guds Nåde og ved troen rettferdiggjøres -.

For:

 For i Kristus Jesus kommer det ikke an på om en er omskåret eller uomskåret; her gjelder bare tro, virksom i kjærlighet. Gal 5,6

Når var det Jesus forklarte og åpenbarte disse budene grunnlagt på Guds Lov?:

 DE TO STORE BUD
34 Da fariseerne hørte at han hadde stoppet munnen på saddukeerne, kom de sammen. 35 En av de lovkyndige blant dem ville sette ham på prøve og spurte: 36 "Mester, hvilket bud er det største i loven?" 37 Han svarte: "Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din forstand.

 38 Dette er det største og første bud. 39 Men et annet er like stort: Du skal elske din neste som deg selv.
 40 På disse to bud hviler hele loven og profetene."
Matt 22,34-40

5 Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din makt.
 6 Disse ord og bud som jeg gir deg i dag, skal du bevare i ditt hjerte. 7 Du skal gjenta dem for dine barn og tale om dem når du sitter hjemme og når du går på veien, når du legger deg og når du står opp.
5 Mos 6,5-7

Du skal ikke ta hevn og ikke bære nag til dine landsmenn, men du skal elske din neste som deg selv. Jeg er Herren. 3 Mos 19,18

19 Ta ikke hevn, mine venner, men overlat straffen til Gud. For det står skrevet: Straffen hører meg til, jeg skal gjengjelde, sier Herren.
 20 Men det står også:
 Er din uvenn sulten, så la ham få mat,
 er han tørst, så la ham få drikke.
 Gjør du det, samler du glødende kull på hans hode.
 21 La deg ikke overvinne av det onde, men overvinn det onde med det gode! 
Rom 12,19-21

13  Dere er kalt til frihet, brødre. La bare ikke friheten bli et påskudd for den syndige natur, men tjen hverandre i kjærlighet.
 14 For hele loven blir sammenfattet i dette ene bud: Du skal elske din neste som deg selv.
Gal 5,13-14

1 Om jeg taler med menneskers og englers tunger, men ikke har kjærlighet, da er jeg bare drønnende malm eller en klingende bjelle. 2 Om jeg har profetisk gave, kjenner alle hemmeligheter og eier all kunnskap, om jeg har all tro så jeg kan flytte fjell, men ikke har kjærlighet, da er jeg intet.

 3 Om jeg gir alt jeg eier til brød for de fattige, ja, om jeg gir meg selv til å brennes, men ikke har kjærlighet, da gagner det meg intet.

 4  Kjærligheten er tålmodig, kjærligheten er velvillig, den misunner ikke, den skryter ikke, er ikke hovmodig. 5 Den gjør ikke noe usømmelig, den søker ikke sitt eget, blir ikke oppbrakt og gjemmer ikke på det onde. 6 Den gleder seg ikke over urett, men har sin glede i sannheten.

 7 Kjærligheten utholder alt, tror alt, håper alt, tåler alt.

 8  Kjærligheten faller aldri bort. De profetiske gaver skal opphøre, tungene skal tie, og kunnskapen skal ta slutt. 9 For vi forstår stykkevis, og vi taler profetisk stykkevis. 10 Men når det fullkomne kommer, skal det som er stykkevis, forsvinne. 11 Da jeg var barn, talte jeg som et barn, tenkte jeg som et barn, dømte jeg som et barn. Men da jeg ble mann, la jeg av det barnslige. 12 Nå ser vi som i et speil, i en gåte, da skal vi se ansikt til ansikt. Nå forstår jeg stykkevis, da skal jeg forstå fullt ut, slik Gud kjenner meg fullt ut.

 13 Så blir de stående, disse tre: Tro, håp og kjærlighet. Men størst blant dem er kjærligheten.
1 Kor 13,1-13  

1 Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast og la dere ikke igjen tvinge inn under trelldommens åk.

2 Jeg, Paulus, sier dere: Hvis dere lar dere omskjære, vil ikke Kristus gagne dere det minste. 3 Jeg erklærer igjen at enhver som lar seg omskjære, er forpliktet til å holde hele loven.

 4 Dere som vil bli rettferdige for Gud ved loven, er skilt fra Kristus, dere er falt ut av nåden. 5 Men vi holder oss til troen, og ser ved Ånden fram mot den rettferdighet som er vårt håp. 6 For i Kristus Jesus kommer det ikke an på om en er omskåret eller uomskåret; her gjelder bare tro, virksom i kjærlighet.

 7 Dere begynte løpet godt. Hvem er det som har hindret dere i å være lydige mot sannheten? 8 Det er ikke han som kalte dere, som overtaler dere til dette. 9 Litt surdeig syrer hele deigen!

 10 Men Herren gir meg den tillit til dere at dere ikke vil tenke annerledes enn jeg. Den som forvirrer dere, skal få sin dom, hvem han så er.

 11 Om det er slik, brødre, at jeg også i dag forkynner omskjærelsen, hvorfor blir jeg da forfulgt? Da er jo korsets anstøt tatt bort.

 12 Måtte de bare skamskjære seg, disse som setter dere opp! 13  Dere er kalt til frihet, brødre. La bare ikke friheten bli et påskudd for den syndige natur, men tjen hverandre i kjærlighet.

 14 For hele loven blir sammenfattet i dette ene bud: Du skal elske din neste som deg selv.

 15 Men når dere biter og glefser etter hverandre, så pass dere, så dere ikke ødelegger hverandre! Gal 5,1-15

Hvorfor tror du at jeg finner trøst i at Kristus Jesus ransaker hjerte og nyrer og kjenner meg bedre enn det jeg gjør selv? (Har stadig skrevet om det også) Hvor kommer den lettelsen og trøsten i fra, tror du? Hvorfor finner jeg trøst i dette? Jo, nettopp fordi Kristus Jesus vet om alt, men det gjør ikke andre som oppfatter det jeg skriver på helt vidt forskjellig vis. Kristus Jesus vet også at jeg frykter for å føre noen på ville veger, nettopp derfor ber jeg om Jesu Kristi hjelp fordi jeg ikke stoler på min egen forstand og er bevisst på at jeg forstår og får se stykkevis og delt. Samtidig prøver jeg det jeg skriver på Skriftene, en god vane som samtidig medfører å bli enda mer kjent med Guds Ord. Er også bevisst på at også jeg kan bli angrepet av den onde via tankene, derfor kan jeg ikke annet enn å legge alt i Jesu Kristi hender og i tillitt til Kristus Jesus stole på Hans hjelp. Motbør er jeg vant til her på vd, da søker jeg også - tilflukt og trøst i at Kristus Jesus som ransaker hjerte og nyrer kjenner også til mine hensikter og motiver -. Har ikke dette - også  - noe med det å vandre i lyset å gjøre? Ikke bare slik vi lever i denne verden.

Når jeg skriver så ber jeg også om Jesu Kristi hjelp, ber også om at Guds vilje må skje og at det kan bli til gagn. Finner du noe lovisk og en tro på frelse ved rettferdiggjørelse under loven ved dette?

Vet heller ikke hvor mange ganger jeg har skrevet at Kristus Jesus fortjener hvert eneste menneske Han får frelst. Finner du noe lovisk i dette? Finner du noe som tilsier at jeg tror på at loven rettferdiggjør til frelse ved dette? Nei, jeg tror ikke at loven rettferdiggjør til frelse, men - at det gjør troen på Kristus Jesus -. Her står det faktisk  å holde seg til troen og ser ved Ånden fram mot den rettferdighet som er vårt håp:

 Men vi holder oss til troen, og ser ved Ånden fram mot den rettferdighet som er vårt håp. 6 For i Kristus Jesus kommer det ikke an på om en er omskåret eller uomskåret; her gjelder bare tro, virksom i kjærlighet. Gal 5,5-6

Kan du forklare dette?:

Opphever vi så loven ved troen? Slett ikke! Vi stadfester loven. Rom 3,31

..."stad|feste v1 (av I stad, 'sted' og II feste) bekrefte, fastslå gyldigheten av
meldingen er ikke stadfestet / Høyesterett stadfestet dommen
...."

https://ordbok.uib.no/perl/ordbok.cgi?OPP=stadfeste&ant_bokmaal=5&ant_nynorsk=5&bokmaal=+&ordbok=bokmaal

26 Men i vår tid ville han vise sin rettferdighet, både at  han selv er rettferdig, og at han erklærer den rettferdig som tror på  Jesus. 27 Hvor er så det vi kan rose oss av? All ros er utelukket! Etter  hvilken lov? Gjerningenes lov? Nei, etter troens lov. 28 For vi mener  at mennesket blir rettferdig for Gud ved tro, uten lovgjerninger.

 29  Eller er Gud kanskje bare jødenes Gud? Er han ikke Gud også for de  andre folk? Jo, også for dem, 30 så sant som Gud er én. Og han vil  rettferdiggjøre de omskårne på grunn av tro og de uomskårne ved deres  tro.

 31 Opphever vi så loven ved troen? Slett ikke! Vi stadfester loven.
Rom 3,26-31

KJÆRLIGHETEN – OPPFYLLELSEN AV LOVEN
8 Bli ingen noe skyldig, annet enn det å elske hverandre. Den som elsker sin neste, har oppfylt loven.

 9 For budene: Du skal ikke bryte ekteskapet, Du skal ikke slå i hjel, Du skal ikke stjele, Du skal ikke begjære, eller hvilket bud det kan være, de sammenfattes i dette: Du skal elske din neste som deg selv.

 10 Den som har kjærlighet, gjør ikke noe ondt mot sin neste. Derfor er kjærligheten oppfyllelsen av loven.
11 Dere vet hvilken tid det nå er: Timen er kommet da dere må våkne opp av søvnen, for frelsen er oss nærmere nå enn da vi kom til tro.

 12 Natten er snart slutt, dagen er nær. La oss da legge av mørkets gjerninger og ta på oss lysets våpen.
 13 La oss leve sømmelig som ved høylys dag; ikke i festing og fyll, hor og utskeielser, i strid og misunnelse.
 14 Men kle dere i Herren Jesus Kristus, og vær ikke så opptatt av kroppen at det vekkes begjær.
Rom 13,8-14
 DE TI BUD
1 Gud talte alle disse ord: 2  Jeg er Herren din Gud, som førte deg ut av Egypt, ut av trellehuset.
 3  Du skal ikke ha andre guder enn meg.
 4  Du skal ikke lage deg noe gudebilde, eller noe slags bilde av det som er oppe i himmelen eller nede på jorden eller i vannet under jorden.

 5 Du skal ikke tilbe dem og ikke dyrke dem! For jeg, Herren din Gud, er en nidkjær Gud. Jeg lar straffen for fedrenes synd komme over barn i tredje og fjerde ledd, når de hater meg, 6 men jeg viser miskunn i tusen ledd mot dem som elsker meg og holder mine bud.
 7  Du skal ikke misbruke Herren din Guds navn, for Herren lar ikke den som misbruker hans navn, være skyldfri.
 8  Kom hviledagen i hu, så du holder den hellig!
 9 Seks dager skal du arbeide og gjøre din gjerning.

 10 Men den sjuende dagen er sabbat for Herren din Gud. Da skal du ikke gjøre noe arbeid, verken du selv eller din sønn eller din datter, verken tjeneren eller tjenestekvinnen eller feet, eller innflytteren i dine byer.

 11 For på seks dager skapte Herren himmelen, jorden og havet og alt som er i dem; men den sjuende dagen hvilte han. Derfor velsignet Herren hviledagen og lyste den hellig.
 12  Du skal hedre din far og din mor, så du får leve lenge i det landet Herren din Gud gir deg.
 13  Du skal ikke slå i hjel.
 14  Du skal ikke bryte ekteskapet.
 15  Du skal ikke stjele.
16  Du skal ikke vitne falskt mot din neste.
 17  Du skal ikke begjære din nestes hus. Du skal ikke begjære din nestes hustru, hans tjener eller tjenestekvinne, hans okse eller esel eller noe annet som hører din neste til.
 
 18  Hele folket hørte tordenbraket og hornlåten og så lynene og fjellet i røk. Da de så og hørte dette, skalv de av redsel og holdt seg langt borte. 19 De sa til Moses: "Tal med oss du, så skal vi høre! Men la ikke Gud tale med oss, for da dør vi!" 20 Da sa Moses til folket: "Vær ikke redde! Det er for å prøve dere Gud er kommet, og for at dere skal ha frykt for ham, så dere ikke synder." 2 Mos 20,1-20

7 Hva skal vi så si? Er loven synd? Slett ikke! Men uten loven ville jeg ikke ha visst av synden. Jeg ville ikke ha visst hva begjær er, dersom loven ikke sa: Du skal ikke begjære.
 8 Synden benyttet seg av budet og vakte all slags begjær i meg, for uten loven er synden død.

 9 Jeg levde en gang uten lov. Da budet kom, fikk synden liv, 10 men jeg døde. Slik viste det seg at det som skulle gi liv, førte til død for meg.
 11 For synden benyttet seg av budet og bedrog og drepte meg med det.
 12 Så er da loven hellig, og budet er hellig, rett og godt.

 13 Men er da det som er godt, blitt til død for meg? Slett ikke! Det var synden som gjorde det. Den brukte det gode til å føre meg i døden, og slik skulle det bli klart hvordan synden virkelig er. Gjennom budet skulle synden bli over all måte syndig. 14  Vi vet at loven er av Ånden, men jeg er et avmektig menneske, solgt til synden. 15 For jeg skjønner ikke hva jeg selv gjør. Det jeg vil, gjør jeg ikke, og det jeg avskyr, det gjør jeg.

 16 Men gjør jeg det jeg ikke vil, da gir jeg loven rett i at den er god.

 17 Så er det i virkeligheten ikke jeg som gjør det, men synden som bor i meg. 18 For jeg vet at i meg, det vil si slik jeg er i meg selv, bor det ikke noe godt. Viljen har jeg, men å gjøre det gode makter jeg ikke.

 19 Det gode som jeg vil, gjør jeg ikke, og det onde som jeg ikke vil, det gjør jeg. 20 Men gjør jeg det jeg ikke vil, er det ikke jeg som gjør det, men synden som bor i meg. 21 Jeg finner altså at denne loven gjelder for meg: Jeg vil gjøre det gode, men kan ikke annet enn å gjøre det onde.

 22 Mitt indre menneske sier med glede ja til Guds lov,
 23 men jeg merker en annen lov i mine lemmer. Den kjemper mot loven i mitt sinn og tar meg til fange under syndens lov som virker i lemmene. 24 Jeg ulykkelige menneske! Hvem skal fri meg fra dette dødens legeme? 25 Gud være takk ved Jesus Kristus, vår Herre! Så tjener jeg altså Guds lov med mitt sinn, men syndens lov slik jeg er av naturen. 
Rom 7,7-25

1 Så er det da ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus. 2 For Åndens lov som gir liv, har i Kristus Jesus gjort meg fri fra syndens og dødens lov.

 3 Det som var umulig for loven fordi den var maktesløs på grunn av menneskets onde natur, det gjorde Gud. For syndens skyld sendte han sin egen Sønn i syndige menneskers skikkelse og holdt dom over synden i vår natur.
Rom 8,1-3
Forts. står i Rom 8,4-14 i kommentar #248

Han skal vokse, jeg skal avta. Joh 3,30

Kristus Jesus skal vokse, jeg skal avta. Slik at det en dag blir det slik at Kristus Jesus fyller alt i alle og vi blir Ham lik.

 Alt la han under hans føtter, og ham, hodet over alle ting, har han gitt til kirken, 23 som er Kristi legeme, fylt av ham som fyller alt i alle. Ef 1,22-23

15 Vi skal være tro mot sannheten i kjærlighet og i ett og alt vokse opp til ham som er hodet, Kristus.
 16 Fra ham kommer hele legemets vekst; det sammenføyes og holdes sammen av hvert støttende bånd, alt etter den oppgave som er tilmålt hver enkelt del, og slik vokser legemet og blir bygd opp i kjærlighet.
Ef 4,15-16:

KJÆRLIGHETEN – OPPFYLLELSEN AV LOVEN
8 Bli ingen noe skyldig, annet enn det å elske hverandre. Den som elsker sin neste, har oppfylt loven.
 9  For budene: Du skal ikke bryte ekteskapet, Du skal ikke slå i hjel, Du  skal ikke stjele, Du skal ikke begjære, eller hvilket bud det kan være,  de sammenfattes i dette: Du skal elske din neste som deg selv.
 10 Den som har kjærlighet, gjør ikke noe ondt mot sin neste. Derfor er kjærligheten oppfyllelsen av loven. 
Rom 13,8-10

Kan du forklare dette også (står i kommentar #246) ?:

12 Derfor må den som tror han står, passe seg så han ikke faller!

 13  Dere har ikke møtt noen overmenneskelig fristelse. Og Gud er trofast,  han vil ikke la dere bli fristet over evne, men gjøre både fristelsen og  utgangen på den slik at dere kan klare det.
14  Hold dere altså borte fra avgudsdyrkelsen, mine kjære! 
1 Kor 10,12-14

 Når nå alt skal gå i oppløsning, hvor hellig og gudfryktig bør dere da ikke leve, 2 Pet 3,11

8  Sier vi at vi ikke har synd, da bedrar vi oss selv, og sannheten er ikke i oss.
 9 Men dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han tilgir oss syndene og renser oss for all urett.
 10 Sier vi at vi ikke har syndet, da gjør vi ham til en løgner, og hans ord er ikke i oss.
1  Mine barn, dette skriver jeg til dere for at dere ikke skal synde. Men  om noen synder, har vi en som taler vår sak hos Faderen, Jesus Kristus,  Den Rettferdige. 1 Joh 1,8-10


Liker ikke selv å bli lurt og bedratt, da gjelder nøyaktig det samme for min neste. Liker dermed ikke at noen blir lurt og bedratt, kan egentlig ikke fordra det. Hvem har gitt meg en slik motvilje mot dette, tror du? Er det ikke Kristus Jesus som advarer oss mot å fare vill?  Jeg tror det.

Oppfyller også jeg da på åndelig vis Guds Lov ved slik sett å oppfylle og stadfeste nestekjærlighetsbudet? Stadfester også jeg slik sett Guds Lov samtidig som jeg ikke tror at dette rettferdiggjør meg, mens det - kun - er troen på Kristus Jesus som rettferdiggjør. Kristus Jesus skal vokse (Jesu Kristi Ånd i meg), jeg (det forgjengelige naturlige mennesket) skal avta (dødes).

6 Men rettferdigheten av tro sier: Tenk ikke med deg selv: Hvem skal fare opp til himmelen? - det vil si for å hente Kristus ned -
 7 eller: Hvem skal stige ned i avgrunnen? - det vil si for å hente Kristus opp fra de døde. 
Rom 10,6-7

11  Disse budene som jeg gir deg i dag, er ikke for vanskelige eller fjerne for deg.
 12 De er ikke i himmelen, så du må si: "Hvem vil fare opp til himmelen for oss og hente dem ned, så vi kan få høre dem og leve etter dem?"
 13 De er heller ikke på den andre siden av havet, så du må si: "Hvem vil dra over havet for oss og hente dem, så vi kan høre dem og leve etter dem?" 14 Nei, ordet er deg ganske nær, i din munn og i ditt hjerte, så du kan leve etter det.
5 Mos 30,11-14

8 Men hva sier den? Ordet er deg nær, i din munn og i ditt hjerte. Det er troens ord, det som vi forkynner.
 9 For hvis du bekjenner med din munn at Jesus er Herre, og tror i ditt hjerte at Gud har oppreist ham fra de døde, skal du bli frelst.
 10 Med hjertet tror vi så vi blir rettferdige for Gud, med munnen bekjenner vi så vi blir frelst.
 11 Skriften sier: Ingen som tror på ham, skal bli til skamme.
12 For her er det ikke forskjell på jøde og greker. Alle har den samme Herre, og han er rik nok for alle som påkaller ham.
13 Hver den som påkaller Herrens navn, skal bli frelst.

 14  Men hvordan kan de påkalle en de ikke tror på? Hvordan kan de tro på en som de ikke har hørt om? Og hvordan kan de høre dersom ingen forkynner? 15 Og hvordan kan noen forkynne hvis de ikke er utsendt? Det står jo skrevet: Hvor herlig lyder fottrinnene av dem som bringer godt budskap!

 16 Men ikke alle var lydige mot evangeliet. Jesaja sier: Herre, hvem trodde vårt budskap?
17 Så kommer da troen av det budskapet en hører, og budskapet kommer av Kristi ord. 18 Har de ikke hørt? kunne en spørre. Jo, sannelig:
 Deres røst er nådd ut over hele jorden,
 deres ord til verdens ende.
Rom 10,8-18

22 Dette er Guds rettferdighet som gis ved troen på Jesus Kristus, til alle som tror. Her er det ingen forskjell, 23 for alle har syndet, og de har ingen del i Guds herlighet.
 24 Men ufortjent og av hans nåde blir de erklært rettferdige på grunn av forløsningen i Kristus Jesus.
 25 Ham har Gud stilt synlig fram for at han ved sitt eget blod skulle være et sonoffer - for dem som tror. Slik ville Gud vise sin rettferdighet. For tidligere hadde han i sitt tålmod båret over med de syndene som var begått.
Rom 3,22-25

Gal 3,17-29 Jeg mener altså dette: En pakt som allerede er opprettet av Gud, blir ikke opphevet av loven som kom 430 år senere, slik at løftet settes ut av kraft.
 18 Hvis arven avhenger av loven, da blir den ikke gitt på grunn av løftet. Men det var jo ved et løfte Gud i sin nåde gav arven til Abraham.

 19  Hvorfor ble så loven gitt? Den ble gitt som et tillegg for å gjøre klart hva lovbrudd er, inntil den ætt kom som løftet gjaldt. Loven ble gitt ved engler, gjennom en mellommann
. [en mellommann: Moses.]
20 Men en mellommann trenges ikke hvor det bare er én, og Gud er én. 21 Er da loven i strid med Guds løfter? Slett ikke! Hvis det overhodet var gitt en lov som kunne gi liv, da kunne vi vinne rettferdigheten ved loven.

 22 Men Skriften har lagt alt under synden, for at de som tror på Jesus Kristus, ved sin tro kan få det som var lovt.
 23 Før troen kom, ble vi holdt i varetekt under loven, innestengt helt til den tro som skulle komme, ble åpenbart.

 24 Slik var loven en vokter for oss helt fram til Kristus, for at vi kunne erklæres rettferdige ved troen.

 25 Nå når troen er kommet, er vi ikke lenger under vokteren. 26 For dere er alle Guds barn i kraft av troen på Kristus Jesus.
 27 Alle dere som er døpt til Kristus, har kledd dere i Kristus.
 28 Her er det ikke jøde eller greker, slave eller fri, mann og kvinne. Dere er alle én, i Kristus Jesus.
 29 Og hører dere Kristus til, er dere Abrahams ætt og arvinger ifølge løftet. 
Gal 3,17-29

Vi vet jo at vi er gått over fra døden til livet, vi som elsker brødrene. Den som ikke elsker, er fremdeles i døden. 1 Joh 3,14

For Herren tukter den han elsker,
 og refser hver sønn han tar seg av.
Hebr 12,6

 Alle som jeg har kjær, dem refser og tukter jeg. La det bli alvor og vend om! Åp 3,19
 Vi elsker fordi han elsket oss først. 1 Joh 4,19
Kjennetegnet på at vi elsker Guds barn er om vi elsker Gud og holder hans bud. 1 Joh 5,2
GUD ER KJÆRLIGHET
7 Mine kjære, la oss elske hverandre! For kjærligheten er fra Gud, og den som elsker, er født av Gud og kjenner Gud.

 8 Den som ikke elsker, har aldri kjent Gud, for Gud er kjærlighet.
1 Joh 4,7-8

Vet du hvorfor Korset er så sentralt for oss? Til Korset må jeg gå og daglig bli påminnet om hva Kristus Jesus gjorde for oss også for å bli påminnet om at nå står det der tomt, all våre synder og all vår skyld er det sonet for en gang for alle. Men det betyr jo ikke at vi unngår å bekjenne våre synder til Kristus Jesus for å kunne få dem tilgitt. Den som har fått sine mange synder tilgitt elsker også mye.

Derfor sier jeg deg: Hun har fått sine mange synder tilgitt, derfor viser hun så stor kjærlighet. Men den som får lite tilgitt, elsker lite.» Luk 7,47

Slik jeg har skrevet om tuktemesteren, vokteren (Loven) som tukter oss til Kristus Jesus for å få tilgivelse for de synder som det trengs tilgivelse for, - da har det vært ment på åndelig vis takket være Guds Nåde - (da er det samtidig ment som under Nåden og ikke under Loven),  - for det er nettopp av Guds Nåde vi får hjelp til å se de syndene vi trenger tilgivelse for -.

Men hva sier den? Ordet er deg nær, i din munn og i ditt hjerte. Det er troens ord, det som vi forkynner. Rom 10,8

 Så er da Kristus mellommann for en ny pakt. Han døde, og det ble til forløsning fra overtredelsene under den første pakt, for at de som er kalt, skal få den evige arv som var lovt. Hebr 9,15

7 Men dersom vi vandrer i lyset, slik han selv er i lyset, da  har vi samfunn med hverandre, og Jesu, hans Sønns blod renser oss for  all synd.

 8  Sier vi at vi ikke har synd, da bedrar vi oss selv, og sannheten er ikke i oss.

 9 Men dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han tilgir oss syndene og renser oss for all urett.
 10 Sier vi at vi ikke har syndet, da gjør vi ham til en løgner, og hans ord er ikke i oss.
1  Mine barn, dette skriver jeg til dere for at dere ikke skal synde. Men  om noen synder, har vi en som taler vår sak hos Faderen, Jesus Kristus,  Den Rettferdige. 1 Joh 1,5-10


For i Kristus Jesus kommer det ikke an på om en er omskåret eller uomskåret; her gjelder bare tro, virksom i kjærlighet. Gal 5,6

1 Hva skal vi da si? Skal vi fortsette å synde, for at nåden kan bli enda større?
 2 Slett ikke! Vi som døde bort fra synden, hvordan kan vi fremdeles leve i den?
 3 Eller vet dere ikke at alle vi som ble døpt til Kristus Jesus, ble døpt til hans død?
 4 Vi ble altså begravet med ham da vi ble døpt med denne dåp til døden, for at vi skal leve det nye livet, likesom Kristus ble reist opp fra de døde ved Faderens veldige kraft.

 5 Har vi vokst sammen med Kristus i en død som er lik hans, skal vi også være ett med ham i en oppstandelse som er lik hans.
 6 Vi vet at vårt gamle menneske ble korsfestet med ham, for at det legeme som er under synden, skulle gjøres til intet og vi ikke lenger være slaver under synden.
7 For synden har ikke lenger noen rett over den som er død.
 8 Er vi døde med Kristus, tror vi også at vi skal leve med ham.

 9 Vi vet at når Kristus er oppreist fra de døde, så dør han ikke mer, for døden har ikke lenger makt over ham.
 10 Gjennom sin død gjorde han opp med synden, én gang for alle. Det liv han lever, er et liv for Gud. 11 På samme måte skal dere regne dere som døde for synden, men som levende for Gud i Kristus Jesus.
Rom 6,1-11

14 Synden skal ikke herske over dere, for dere står ikke under loven, men under nåden. 15  Hva så? Skal vi synde, fordi vi ikke er under loven, men under nåden? Slett ikke!
 16 Dere vet at når dere går i tjeneste hos noen og adlyder ham, da blir dere hans slaver. Dere blir enten slaver under synden, og det fører til død, eller under den lydighet som fører til rettferdighet.

 17 Men Gud være takk! Før var dere slaver under synden, men nå er dere av hjertet blitt lydige mot den lære som ble overgitt til dere. 18 Dere ble frigjort fra synden og er blitt slaver for det som er rett og godt – 19 jeg bruker et bilde fra dagliglivet fordi dere er skrøpelige mennesker. Før stilte dere lemmene deres til tjeneste for umoral og urett, og det førte bare til enda mer urett. Men nå skal dere stille lemmene til tjeneste for det som er rett, så dere kan bli hellige. 20 Den gang dere var slaver under synden, var dere ikke bundet av det som er rett. 21 Hva slags frukt høstet dere av det? Slikt som dere nå skammer dere over, for det fører til død.
 22 Men nå er dere frigjort fra synden og er blitt tjenere for Gud, og frukten av det blir helliggjørelse og til slutt det evige liv.
 23 Syndens lønn er døden, men Guds nådes gave er evig liv i Kristus Jesus, vår Herre.
Rom 6,14-23

23 Han gjorde det for å kunngjøre hvor rik hans herlighet er for de kar som han ville vise miskunn, og som var gjort ferdige for herligheten. 24 Også oss har han kalt til å være slike kar, ikke bare blant jødene, men også blant de andre folk. 25 Slik sier han det hos Hosea:
 Dem som ikke er mitt folk,
 vil jeg kalle mitt folk,
 og henne jeg ikke elsket,
 vil jeg kalle min elskede. 
Rom 9,23-25

Før var dere ikke et folk, men nå er dere blitt Guds folk. Før hadde dere ikke fått barmhjertighet, men nå har dere funnet barmhjertighet. 
1 Pet 2,10

 4 Dere som vil bli rettferdige for Gud ved loven, er skilt fra Kristus, dere er falt ut av nåden. 5 Men vi holder oss til troen, og ser ved Ånden fram mot den rettferdighet som er vårt håp. 6 For i Kristus Jesus kommer det ikke an på om en er omskåret eller uomskåret; her gjelder bare tro, virksom i kjærlighet. Gal 5,4-6

 Bli ingen noe skyldig, annet enn det å elske hverandre. Den som elsker sin neste, har oppfylt loven. Rom 13,8

 Men det står skrevet:
 Det intet øye så,
 og intet øre hørte,
 det som ikke kom opp
 i noe menneskes tanke,
 alt det Gud har gjort ferdig
 for dem som elsker ham,
1 Kor 2,9

Håper at så mange som mulig kan glede seg i takknemlighet over disse skriftstedene, slik at dere bærer over med lengden på denne kommentaren.

Å VINNE KRISTUS
 For øvrig, brødre: Gled dere i Herren! Jeg blir ikke trett av å gjenta det, og det er det tryggeste for dere. Fil 3,1

Nåde og uforgjengelig liv være med alle som elsker vår Herre Jesus Kristus! Ef 6,24
Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far, og Herren Jesus Kristus! Fil 1,2

1 liker  
Kommentar #272

Runar Foss Sjåstad

26 innlegg  1264 kommentarer

Publisert over 1 år siden

God pinse. Guds Ånd idag er viktigere enn Bibelen😊 Evangeliet nåes ikke med bokstaven, men med Guds kjærlighets Ånd❤️ Jesus ønsker å tale til ditt hjerte, ikke la bokstaven hindre han til å spille på de dypeste strenger i deg. Gud er følsom.

1 liker  
Kommentar #273

Ole Petter Jenssen

0 innlegg  400 kommentarer

Publisert over 1 år siden

"Det må da sannelig gå an å lese Bibelen og tenke samtidig?"

Nei, ikke hvis du skal tro på det som står skrevet.

1 liker  
Kommentar #274

Mona Ekenes

9 innlegg  931 kommentarer

Han som kaller dere, er trofast; han skal gjøre det.

Publisert over 1 år siden
Erlend Torp. Gå til den siterte teksten.

Ja, vårt håp er i Kristus. Og en dag skal Han hente alle sine, og så skal vi være hos Jesus for alltid. 

Her er en flott sang om Guds nåde for en elendig synder. For Ordet om korset er de beste nyheter for et formørket hjerte, og det eneste vi trenger å gjøre er å rope ut til Jesus. "Frels meg fra bølgene!" kan vi rope. "Frels meg, Jesus!" 

https://youtu.be/4gdiiqshYOs

Takk og lov og pris for at alt vårt håp er i Kristus Jesus! Takk og lov og pris for at Guds Løfter kan ikke svikte!

Kjenner meg igjen i det du skriver, der jeg fikk assosiasjoner til Peter som ville gå Jesus i møte på Genesaretsjøen. Peter klarte å gå på vannet så lenge han så på Jesus, men så begynte han å se på omstendighetene og begynte å synke. Vi vet jo hva Jesus gjorde da. Ingen kjenner oss slik som Kristus Jesus gjør, selv om vårt hjerte fordømmer oss:

19 Slik skal vi vite at vi er av sannheten, og vi skal stille våre hjerter til ro for hans åsyn. 20 For selv om hjertet fordømmer oss, er Gud større enn vårt hjerte og vet alt. 1 Joh 3,19-20

Dette er også til stor trøst:

23 Må han, fredens Gud, hellige dere helt igjennom, og må deres ånd, sjel og legeme bli bevart uskadd, så dere kan være uklanderlige når vår Herre Jesus Kristus kommer.

 24 Han som kaller dere, er trofast; han skal gjøre det.
1 Tess 5,23-24  

Kristus Jesus er trofast, Han er den eneste som kan føre oss trygt hjem til Faderhuset og som også kjenner til vegen dit og vet hvor Faderhuset er.

Min erfaring er også at tyven kommer for å stjele, røve og bedra; spesielt etter gode åndelige erfaringer. Spesielt ofte og temmelig kraftig da jeg var ganske ny på vegen, hadde sterke og kraftige åndelige kamper som også kunne vare over lengre tid. Tyven kommer jo ikke for å stjele, røve og bedra der det ikke er noe å stjele og røve.

Med årene lærte jeg i sterkere grad å stole på Kristus Jesus og Guds Løfter og å ta min tilflukt i Ham, til tross for de kraftige åndelige stormene. Hvem andre kunne jeg søke tilflukt til? Det var/er fortsatt god hjelp i å lese og høre om andres erfaringer som fortsatt av Guds Nåde har troen i behold. Men egentlig er det Guds Levende og virkekraftige Ord som var og fortsatt er og vil være den beste legedommen, nettopp fordi Guds Ord er Levende og virkekraftig som utfører Guds vilje. Herren Allhærs Gud kan jo tale og virke igjennom hvem Han vil.

For alle som har fått så stor tillitt til Kristus Jesus, vet at dette er godt og sunt for oss å vite, for det kan også godt merkes når Kristus Jesus arbeider med oss til frelse :
10 Altså er det fremdeles en hviledag i vente for Guds folk. 10 Den som kommer inn til hans hvile, får jo hvile fra sine gjerninger, likesom Gud hvilte etter sine gjerninger.
 11 La oss da streve etter å komme inn til denne hvilen, så ingen er ulydig og faller. Vi må ikke følge deres eksempel som var ulydige i ørkenen. 12  For Guds ord er levende og virkekraftig og skarpere enn noe tveegget sverd. Det trenger igjennom til det kløver sjel og ånd, marg og ben, og dømmer hjertets tanker og planer.
13 Ingen skapning er skjult for ham. Alt ligger nakent og bart for ham som vi skal stå til regnskap for. 
Hebr 4,9-13

Vi blir opplært til å ha tillitt til og  stole på Kristus Jesus i ett og alt, isteden for oss selv og vår egen forstand som vi lærer ikke holder mål, vi kan umulig holde mål i og av oss selv. Den Hellige Ånd er jo vår hjelper og påminner om skriftsteder vi trenger til etter behov og nødvendighet, også via andre troende. Sangtekster kan også bli til stor velsignelse, der en merker det erfarte livet i Kristus Jesus underveis i vandringen på Livets Veg. Slik at selve sangtekstene får større verdi enn sangstemmen og melodien.

Takk for linken til denne sangen, har hørt på den et par ganger. Fin sang om den høyt elskede bortkomne sønnen eller barna.

4 Når jeg er redd, vil jeg stole på deg, 

5  med Guds hjelp skal jeg prise hans ord.
 Jeg har tillit til Gud og er ikke redd.
 Hva kan vel mennesker gjøre meg?
Sal 56,4-5  

Se det, ved Herren Allhærs Guds hjelp kan vi prise Hans Ord.
 

I ham har vi frimodighet, og i troen på ham kan vi komme fram for Gud med tillit. Ef 3,12

Her er en sang som påminner om å ta en dag av gangen i helt og ha full tillitt til Kristus Jesus:

I Know Who Holds Tomorrow - By Alison Krauss - With Lyrics https://youtu.be/4GKNbmYOAow

Ser ut til at tillitt til og det å stole på Kristus Jesus i ett og alt ble det sentrale i denne kommentaren, Erlend. :-)

Gud velsigne deg og fortsatt god pinse!

1 liker  
Kommentar #275

Erlend Torp

1 innlegg  200 kommentarer

Publisert over 1 år siden

Takk for oppbyggende ord! Det er ikke alltid like lett å stå støtt i stormen. Det jeg er mest redd for er at jeg skal bli likeglad, og glemme det som Jesus har gjort for meg. Jeg ber til Gud om at Han skal bevare meg, og at Han vil vokte meg fra snarene. Daglig trenger jeg å vende meg til Jesus med all min tilkortkommenhet. 

En god kveld til deg!

2 liker  
Kommentar #276

Mona Ekenes

9 innlegg  931 kommentarer

Se på Kristus Jesus.

Publisert over 1 år siden
Erlend Torp. Gå til den siterte teksten.
Takk for oppbyggende ord! Det er ikke alltid like lett å stå støtt i stormen. Det jeg er mest redd for er at jeg skal bli likeglad, og glemme det som Jesus har gjort for meg. Jeg ber til Gud om at Han skal bevare meg, og at Han vil vokte meg fra snarene. Daglig trenger jeg å vende meg til Jesus med all min tilkortkommenhet. 

Takk Erlend!

Det er så mye som roper om vår oppmerksomhet på mange områder, nyheter om alt som skjer i denne verden, informasjon i store mengder, mye nød og smerte, stor urettferdighet, lovløsheten og økende ondskap som er i ferd med å ta overhånd, økende egoisme og en kjærlighet som kjølner. ikke minst et stort frafall blant kristne der likegyldigheten øker, der x-antall hyrder tilpasser seg den tiden vi lever i og trekker det som er i verden inn i menighetene. Enten det er tankegods eller andre forhold. Selv Kristus Jesus sier jo at tidene skal bli vanskelige, derfor blir vi formant om å våke og være på vakt. 

Les også der Jesus ber for Sine dyrt kjøpte barn, og husk på at Kristus Jesus ber fortsatt for alle Sine og de som kommer til å bli Hans (Joh. 17. kapittel).

20  Jeg ber ikke bare for dem, men også for dem som ved deres ord kommer til tro på meg. 21 Jeg ber at de alle må være ett, likesom du, Far, er i meg og jeg i deg. Slik skal også de være i oss, for at verden skal tro at du har sendt meg.
 22 Jeg har gitt dem den herlighet du har gitt meg, for at de skal være ett, likesom vi er ett: 23 jeg i dem og du i meg, så de helt og fullt kan være ett. Da vil verden skjønne at du har sendt meg, og at du har elsket dem slik du har elsket meg.

 24 Far, jeg vil at der jeg er, skal de som du har gitt meg, være hos meg, så de får se min herlighet, som du har gitt meg fordi du elsket meg før verdens grunnvoll ble lagt.
Joh 17,20-24

Hvem andre enn Kristus Jesus kan føre oss trygt igjennom dette meget urolige og usikre farvannet? Uansett styrke på stormene som kommer underveis, eller noe som kan oppleves som ørkenvandring. En prøvet tro gir utholdenhet uavhengig omstendigheter og tanker som vil gjøre oss vaklende, for vi har ikke en kamp mot kjøtt og blod. Derfor er dette viktig mens vi alle som av Guds Nåde har fått troens gave har blikket festet på Kristus Jesus hjemme hos Faderen og venter på Hans Gjenkomst:

10 Til slutt: Bli sterke i Herren, i hans veldige kraft!

11 Ta på Guds fulle rustning, så dere kan holde stand mot djevelens lumske angrep. 12 For vi har ikke en kamp mot kjøtt og blod, men mot makter og myndigheter, mot verdens herskere i dette mørke, mot ondskapens åndehær i himmelrommet.

 13 Ta derfor Guds fulle rustning på, så dere kan gjøre motstand på den onde dag og bli stående etter å ha overvunnet alt. 14 Stå da klar med sannheten som belte om livet og med rettferd som brynje, 15 og ha som sko på føttene den beredskap som fredens evangelium gir.

 16 Grip framfor alt troens skjold; med det kan dere slokke alle den ondes brennende piler.
17 Ta frelsens hjelm og Åndens sverd, som er Guds ord.

 18 Gjør dette i bønn, og legg alt fram for Gud! Be til enhver tid, i Ånden! Våk og hold ut i bønn for alle de hellige, 19 også for meg. Be om at de rette ord må bli gitt meg når jeg skal tale, så jeg frimodig kan forkynne evangeliets hemmelighet,
 20 som jeg er sendebud for også her i fengslet. Be om at jeg ved evangeliet må få frimodighet til å tale slik jeg skal.
Ef 6,10-20


3 Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, han som i sin rike miskunn har født oss på ny og gitt oss et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde!
 4 Vi skal få en arv som aldri forgår og ikke flekkes til eller visner. Den er gjemt i himmelen for dere 5 som gjennom Guds kraft blir bevart ved troen, så dere skal nå fram til frelsen; den ligger alt ferdig til å åpenbares ved tidens ende.

 6  Derfor kan dere juble av glede, selv om dere nå en kort tid må ha det vondt i mange slags prøvelser, om så skal være.

 7 Slik blir troen deres prøvet. Selv forgjengelig gull blir prøvet i ild; troen, som er mye mer verd, må også prøves, så den kan bli til pris og herlighet og ære for dere når Jesus Kristus åpenbarer seg.

 8 Ham elsker dere, enda dere ikke har sett ham; ham tror dere på, enda dere nå ikke ser ham. Og dere jubler og er fylt av en glede så herlig at den ikke kan rommes i ord; 9 for dere når troens mål: frelse for sjelene.

 10  Denne frelse var det profetene grunnet på og utforsket, da de profeterte om den nåde dere skulle få.
 11 De prøvde å finne ut hvilken tid Kristi Ånd, som var i dem, siktet til, og hvordan den tiden ville bli. Ånden vitnet om hvordan Kristus skulle lide og deretter opphøyes i herlighet.

 12 Det ble da åpenbaret for dem at det ikke var seg selv de tjente med sitt budskap, men dere. Dette budskapet har dere nå fått høre av dem som forkynte evangeliet for dere ved Den Hellige Ånd, som er sendt fra himmelen. Dette er ting som selv engler gjerne vil se inn i.
1 Pet 1,3-12

Dette er også viktig for oss å legge merke til:

Derfor kan dere juble av glede, selv om dere nå en kort tid må ha det vondt i mange slags prøvelser, om så skal være. 1 Pet 1,6

Liker også å høre på slike sanger med slike sangtekster, for jeg oppfatter også dette som nestekjærlig omsorg:

We Choose the Fear of the Lord - Maranatha Singers  https://youtu.be/KZ35aiGAchc

 Frykt for Herren er opphav til kunnskap,
 dårer ringeakter visdom og tukt. 
Ordsp 1,7

Frykt for Herren er opphav til visdom,
 å kjenne Den Hellige er forstand.
Ordsp 9,10

Skulle ønske så mange som mulig av bortkomne sønner og døtre som har blitt skuffet også i menighetssammenheng ( eller av egne og andre årsaker) vil lytte til denne nestekjærlige oppfordringen i denne linken som du gav meg, takk for denne linken  (liker denne sangen og og har hørt på den flere ganger):

I Don't Care Where You Been Sleeping - Don Francisco  https://youtu.be/4gdiiqshYOs

8 Du gir meg større glede i hjertet
 enn andre har
 når det er overflod av korn og vin. 

9  I fred vil jeg legge meg ned og sove.
 For du, Herre, bare du
 lar meg hvile trygt.
Sal 4,8-9

12  Alle som tar sin tilflukt til deg,
 skal alltid glede seg og juble.
 Du verner dem,
 og de som elsker ditt navn,
 skal fryde seg i deg.

 13  For du, Herre, velsigner den rettferdige,
 du dekker ham med nåde
 som med et skjold.
Sal 5,12-13

I tillitt til Kristus Jesus kan vi stole på dette:

 For i Kristus Jesus kommer det ikke an på om en er omskåret eller uomskåret; her gjelder bare tro, virksom i kjærlighet. Gal 5,6  

Han som kaller dere, er trofast; han skal gjøre det. 1 Tess 5,24  

Det er i Kristus Jesus vår tro er grunnfestet, ikke i noe menneskelig eller i det som er i verden. Vær ved godt mot, for Den Gode Hyrde kjenner veien hjem til Faderhuset og som vokter Sin dyrt kjøpte flokk og makter å føre oss trygt hjem.

Gud velsigne deg rikelig! Til Guds Ære!

1 liker  
Kommentar #277

Åge Kvangarsnes

12 innlegg  1957 kommentarer

Litt i fra her og litt i fra der.... sammenblanding

Publisert over 1 år siden

Du ser vel at dette brevet er skrevet av en jødisk apostel, han innleder brevet med at han skriver til de som både har hørt Jesus,  sett ham og tatt på ham.,  Hvem andre enn jødene hadde det? Har vi? 

Det Mona har skrevet  om fra 1. Tess, handler jo om da Jesus kommer, altså for 2. gang til jord....Men da er jo menigheten rykket opp før det, så det er jo ikke skrevet for oss, men da Jesus kommer for å opprette 1000-årsriket for jødene.

Det som er sitert fra Hebreerbrevet handler jo om  hviledag for Guds folk, altså jødene, bare jøder i den Hebreermenigheten, de skal få en sabbatshvile, det er jo 1000-årsriket. Vi hedninger har da ikke løfte om et 1000-årsrike?

Salmene er jo skrevet for jødene.

Paulus er hedningens apostel.  

Tar  men noen vers fra her og noen vers fra der, da må det bare bli feil....håper du får se det.....

Rett tro har vel alle troende, så sant de tror på Jesus Kristus og ham korsfestet, men læresynene går jo i alle himmelretninger. Gud fordømmer oss ikke for å ha liten grad eller manglende kunnskap,  for det er en ren nådefrelse uten krav til noens status.

Kommentar #278

Åge Kvangarsnes

12 innlegg  1957 kommentarer

Publisert over 1 år siden

Min kommmentar 277 gjaldt kommentar 274, og første avsnittet mitt i min kommentar gjaldt sitatene fra 1. Joh. brev.

Når det gjelder kommentar 276  så er det samme sammenblandingen  der.

1. Peters brev er jo skrevet av jødenes apostel, til jødene i diasporaen (i Lille Asia), til de som skal få 1000-årsriket.

Efeserbrevet er skrevet av hedningenes apostel, "Vårt hjemland er i himmelen" (Filipperbrevet)

Blander man sammen de jødiske apostlene med hendingenes apostel,  så blir det bare forvirring og feil bruk av Guds ord.

Kommentar #279

Tore Olsen

21 innlegg  5415 kommentarer

Det rimer ikke med bibelen -

Publisert over 1 år siden
Åge Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.

Du ser vel at dette brevet er skrevet av en jødisk apostel, han innleder brevet med at han skriver til de som både har hørt Jesus,  sett ham og tatt på ham.,  Hvem andre enn jødene hadde det? Har vi? 

Det Mona har skrevet  om fra 1. Tess, handler jo om da Jesus kommer, altså for 2. gang til jord....Men da er jo menigheten rykket opp før det, så det er jo ikke skrevet for oss, men da Jesus kommer for å opprette 1000-årsriket for jødene.

Det som er sitert fra Hebreerbrevet handler jo om  hviledag for Guds folk, altså jødene, bare jøder i den Hebreermenigheten, de skal få en sabbatshvile, det er jo 1000-årsriket. Vi hedninger har da ikke løfte om et 1000-årsrike?

Salmene er jo skrevet for jødene.

Paulus er hedningens apostel.  

Tar  men noen vers fra her og noen vers fra der, da må det bare bli feil....håper du får se det.....

Rett tro har vel alle troende, så sant de tror på Jesus Kristus og ham korsfestet, men læresynene går jo i alle himmelretninger. Gud fordømmer oss ikke for å ha liten grad eller manglende kunnskap,  for det er en ren nådefrelse uten krav til noens status.

Ethvert av Guds barn har den muligheten til å vise større trofasthet gjennom omvendelse og flittig søke sannheten - i alle ting. Disses talenter øker og deres forvaltning viser modenhet og utvikling. Disse blir gitt en større del, en de som forkaster alle Guds Gaver, eller graver dem ned. Når da oppgjøret kommer, vil de som intet har fratages alt. De som har forvaltet sitt talent gjennom lydighet, ydmykhet, saktmodighet og tro, og på det viset forøket sitt talent, vil bli gitt mer enn de hadde i begynnelsen.

Den Gud du forkynner er bare halvparten av den Gud som gir frelse.

Din øvrige kommentar sitert over skiller så sterkt mellom jøder og hedninger at det ikke er noe igjen til hedningene - du plasserer dem på tilskuerplass. Det rimer ikke med bibelen.

Din fortolkning reduserer bibelen - kraftig.

Nåde betyr gave og er beskrevet i bibelen. Det er mange av dem. Befinner man seg uten disse gaver, og uten olje på lampenene, som er disse gavene, når Han kommer, vil det ikke gå dem vel.

Husk for all del én ting: Frelse kan vi ikke ta - frelse kan vi motta, den blir gitt oss, under de betingelser som skriften klart og tydelig fremsetter! Slik jeg oppfatter deg så forkynner du frelse som noe vi velger selv, uten å måtte oppfylle betingelsene. For å få til en slik teologi må man forkaste det meste av bibelen, jeg ser at det gjør du også.

1 liker  
Kommentar #280

Johannes Taranger

7 innlegg  626 kommentarer

Publisert over 1 år siden

Om jeg forstår det riktig når det gjelder 1000 års riket, så må vi også forholde oss til Joh.Åp. 20,4 -6 " Og jeg så troner, og noen satte seg på dem, og de fikk makt til å holde dom. Og jeg så sjelene til dem som var halshugget på grunn av Jesu vitnesbyrd og Guds ord, de som ikke hadde tilbedt dyret eller dyrets bilde, og ikke tatt imot merket på pannen eller i hånden. De ble levende igjen og hersket som konger sammen med Kristus i tusen år. Men de andre døde ble ikke levende før de tusen år var gått. Dette er den første oppstandelse. Salig og hellig er den som som får ta del i den første oppstandelsen. Over dem har den annen død ingen makt. De skal være Guds og Kristi prester og herske  som konger sammen med ham i tusen år "  . Jeg kan ikke ut fra dette forstå at det er bare jøder som skal leve i tusen år riket

Kommentar #281

Åge Kvangarsnes

12 innlegg  1957 kommentarer

Jesus forkynning er annerledes enn Paulus sin forkynning

Publisert over 1 år siden

Saklig og grei kommentar! Da kan vi også kommentere saklig, 

For det første: Jeg mener alle som tror på Jesus Kristus, Guds Sønn, korsfestet, død, oppstanden og som nå sitter i himmelen, er frelst. 

Men når man kommer med en divergerende syn, så blir man både det ene og det andre her på VD. Det synes jeg ikke er rett. Det er drøssevis av bibelsyn, og dessverre sår dette mye splid. Om noen ser seg frelst av nåde, men mener det er rett å være lydige mot loven, så tør ikke jeg fordømme dem for det selv om jeg ikke er enig med dem, de tror på den samme Kristus.  Om noen tror på barnedåp, eller mener voksendåp er rett, så kan vi da ikke fordømme hverandre for det. Selv tror jeg verken på barnedåp eller voksendåp, men at Jesus døper oss med DHÅ i det vi kommer til troen på ham, jeg mener vanndåpen hører til den gamle pakt. Men jeg kan da ikke fordømme andre som mener noe annet, vi tror vel alle på den samme Kristus.

Jeg mener absolutt at Jesus forkynner et annet evangelium enn det Paulus gjør, og det er ikke ukjent for mange. Men å bare bli møtt med blank avvisning, selv om man viser sitt syn ved hjelp av Guds ord, da taler det for seg selv.

Og det Jesus forkynner annerledes enn Paulus, er etter mitt, og mange andres syn, det kommende 1000-årsriket. Og at hele Israel skal bli frelst i avslutningen av den store trengsel. Vi andre skal jo ikke i den store trengsel, vi skal opprykkes i ett nu når Jesus kommer i himmelrommet og rykker oss opp. Men for jødene skal han sette sine føtter på Oljeberget igjen, jødene skal bli frelst og 1000-årsriket skal opprettes på jord. 

Alt dette forkynner ikke Paulus. 

Og det er ikke noe fremmed at mange mener at mye det Jesus forkynner, er spesielt til jødene, og dreier seg nettopp om det kommende 1000-årsriket. Det er heller ikke fremmed for mange at "Guds rike" er nettopp dette riket, også. Og det er faktisk ikke så vanskelig å påvise at man kan ha grunn for å tro en slik påstand. Men det nytter jo absolutt ikke hvis man blir fordømt som vranglærer. Jeg mener det blir slengt ut bibelvers i hytt og vest som blander Jesus sin forkynning med Paulus sin forkynning. Han forkynner bare Jesus som korsfestet, det var på korset Jesus ble verdens frelser. 


Så til din kommentar. Du siterer Åp. 20 og sier du ikke kan forstå at det at det er bare jøder som skal leve i 1000 år. Det er jeg HELT ENIG med deg i, og det tror jeg ikke jeg har sagt, men har jeg blitt oppfattet slik, så skjønner jeg at jeg ikke har vært klar nok på det jeg har skrevet.

TILBUDET om 1000-årsriket er bare for jødene, det vil si at da skal jødene være prester på jord og styre sammen med Kristus. Det skal bli et Fredsrike på jord. I dag er det jo ikke jødene som forvalter Guds ord, men i 1000-årsriket er det bare jødene som skal være prester på jord. Men alle mennesker på jord skal da ikke utslettes når Jesus kommer igjen, men de som angriper Israel rent militært skal få sin straff, slik for står jeg det. Men det vil da være mye mennesker igjen på jord, det er "alle folkeslagene", og de skal selvsagt få oppleve å få bli frelst av jødene og få de samme velsignelsene som dem i1000-årsriket. Men i 1000-årsriket er det jødene Gud bruker som sitt utvalgte redskap, eller som sitt utvalgte folk. 

I de 1000-år er vi andre i himmelen, tror jeg, det er vårt hjemland, sier Paulus. Etter de tusen år kommer dommen over alle, og jorden og alle himmellegemer skal "rulles inn som en duk", og vi får en NY jord og en NY himmel, hvor død og synd ikke eksisterer mer, dit skal vel alle frelste, også de som var i 1000-årsriket. For Gud er 1000 år som en dag.

Johannes, som skrev Åpenbaringsboken, var også en jødisk apostel. Noen mener også at mye av det som er skrevet  der, gjelder bare jødene og Israel. Det tør ikke jeg har noen formening om nå.


Jo, etter mitt syn er det stor forskjell på det Jesus,  og de 12 jødiske apostlene, forkynner, og det Paulus forkynner. Dette gjelder flere brev i NT (Johannes brev, Peters brev, Jakobs brev, Hebreerbrevet bl.a.) Ser vi ikke HVEM som har skrevet dem, og TIL HVEM de er skrevet, så blir det sammensurium. Det var ikke uten grunn Paulus ble valgt ut til hendingenes apostel etter Jesu død og himmelfart, og Peter fikk oppdraget med å være jødenes apostel. 

Paulus sitt evangelium gjør oss fri, frelst av nåde uten betingelser, og Kristus tar seg av oss på alle vis i livet, i ham har vi full tillit og han har kraft til alt, hvis ikke fornekter vi hans kraft.  Et liv i frihet under ham, som dessverre blir tolket av noen som et liv i synd. Fordømming over en lav sko. Skammelig, spør du meg.

Kommentar #282

Tore Olsen

21 innlegg  5415 kommentarer

Publisert over 1 år siden
Johannes Taranger. Gå til den siterte teksten.
Om jeg forstår det riktig når det gjelder 1000 års riket, så må vi også forholde oss til Joh.Åp. 20,4 -6 " Og jeg så troner, og noen satte seg på dem, og de fikk makt til å holde dom. Og jeg så sjelene til dem som var halshugget på grunn av Jesu vitnesbyrd og Guds ord, de som ikke hadde tilbedt dyret eller dyrets bilde, og ikke tatt imot merket på pannen eller i hånden. De ble levende igjen og hersket som konger sammen med Kristus i tusen år. Men de andre døde ble ikke levende før de tusen år var gått. Dette er den første oppstandelse. Salig og hellig er den som som får ta del i den første oppstandelsen. Over dem har den annen død ingen makt. De skal være Guds og Kristi prester og herske  som konger sammen med ham i tusen år "  . Jeg kan ikke ut fra dette forstå at det er bare jøder som skal leve i tusen år riket

Korrekt forstått

Kommentar #283

Åge Kvangarsnes

12 innlegg  1957 kommentarer

Tore: Korrekt forstått

Publisert over 1 år siden

Det er vel ingen som har hevdet at det bare skal være jøder på jord under 1000-årsriket???

Kommentar #284

Tore Olsen

21 innlegg  5415 kommentarer

Publisert over 1 år siden
Åge Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.
Det er vel ingen som har hevdet at det bare skal være jøder på jord under 1000-årsriket???

Jeg har forstått deg slik?

Kommentar #285

Johan Rosberg

20 innlegg  442 kommentarer

Hvorfor jeg ikke bryr meg meget om 1000-års riket:

Publisert over 1 år siden

Rett og slett fordi det slett ikke fremstår som sentralt i hverken Jesu budskap, eller andre brev for den saks skyld. Jada, man kan sikkert forspise seg på Johannes evangelium, men  det er da jammen meg mye som kan gå galt før man trenger å bekymre seg om man lever lenge nok til å oppleve noe som helst av profetisk interesse.

 

Matt. 10, 28: "...frykt heller ham som kan ødelegge både sjel og legeme."

2 liker  
Kommentar #286

Johannes Taranger

7 innlegg  626 kommentarer

Publisert over 1 år siden

Dette med ditt syn på tusen års riket var nytt for meg, og interessant. Du mener at kun jøder, og de som ikke er rykket bort, er de som lever der. Men jeg har et spørsmål til deg, Åge Kvangersnes, som forøvrig skriver mye bra her på debatten. Det gjelder 1. Tess.4,16-17 " For når befalingen lyder, når erkeengelen roper og Guds basun høres, da skal Herren selv stige ned fra himmelen, og de døde i Kristus skal stå opp først. Deretter skal vi som er igjen og ennå lever, bli rykket bort sammen med dem i skyene for å møte Herren i luften. Og så skal vi være sammen med Herren for alltid" Om vi da, som er rykket bort , skal være i himmelen i de tusen år, så vil jo det da bety at vi er skilt fra Herren i denne perioden, i og med at han skal styre fra tronen i Jerusalem i tusen år. Da får jeg ikke dette helt til å stemme med disse versene. Også med henblikk til Joh. Åp. 20,4

Kommentar #287

Tore Olsen

21 innlegg  5415 kommentarer

Publisert over 1 år siden
Johan Rosberg. Gå til den siterte teksten.
Hvorfor jeg ikke bryr meg meget om 1000-års riket: Publisert rundt 18 timer siden

Rett og slett fordi det slett ikke fremstår som sentralt i hverken Jesu budskap, eller andre brev for den saks skyld. Jada, man kan sikkert forspise seg på Johannes evangelium, men  det er da jammen meg mye som kan gå galt før man trenger å bekymre seg om man lever lenge nok til å oppleve noe som helst av profetisk interesse.

 

Matt. 10, 28: "...frykt heller ham som kan ødelegge både sjel og legeme."

Trykket liker knappen, enkelt og greit. Noe kunnskap er viktig å tilegne, noe ikke så viktig og noe er ubetydelig. Skulle man ha interesse av tusenårsriket, er rådet du henviser til mye nærmere virkeligheten vi lever i akkurat nå.

Kommentar #288

Åge Kvangarsnes

12 innlegg  1957 kommentarer

Publisert over 1 år siden

Hadde jeg hatt et klart og entydig svar til deg, hadde det vært fantastisk. Jeg kan bare svare ut fra det jeg tror ut fra Guds ord så langt.

Etter mitt syn er det bare "jødene"...jeg skriver det...som har et løfte om å være et kongerike av prester på jord- Gud sa til Moses:


"3 Så skal du si til JAKOBS HUS og kunngjøre for ISRAELS BARN:....5 DERSOM dere nå virkelig vil høre min røst og holde min pakt, da skal dere være MIN EIENDOM FRAMFOR ALLE FOLK  -  for hele jorden er min. 6  Dere skal være ET KONGERIKE AV PRESTER for meg og et HELLIG FOLK. Dette er det ord du skal tale til ISRAELS BARN." 2. Mos. 19.

Dette mener jeg vi må kunne ta bokstavelig som det står. Dessverre blir dette "åndeliggjort" og vi får erstatningsteologi, og slik blir dette gjort gjeldende for oss troende i dag. Dette fører etter mitt syn bare til et sammensurium og feil bruk av bibelord, i "hytt og pine". Og Paulus som hedningenes apostel betyr ingen ting, slik jeg oppfatter det.

Israel skal altså være et KONGERIKE AV PRESTER her på jord under 1000-årsriket. Gud har utvalgt som sitt eiendomsfolk til det: Jeg anbefaler å lese fra Ef. 1, 1 ff.....13 I ham har også dere (hedninger), da dere fikk høre sannhetens ord, evangeliet om deres frelse (må ikke blandes sammen med løftet ti Israels barn), ja, i ham har også dere, DA DERE KOM TIL TROEN, FÅTT TIL INNSEGL DHÅ, som var lovt, han (DHÅ) som er PANTET (ikke talsmannen, det var de 12 apostlene som måtte ha han som talsmann, for at de kunne legge ut om alt Jesus hadde forklart dem i 40 dager) på vår arv, INNTIL EIENDOMSFOLKETS (Israels barn) FORLØSNING (når hele Israel skal bli frelst ved Jesus gjenkomst på jord). 

Men Paulus sier jo at "Vårt hjemland er i HIMMELEN" I Kol. brevet, og i Ef. 2, 6 står det jo at vi "ER satt I HIMMELEN med ham."

Jesus sa jo aldri til sine "landsmenn" det Paulus her sier til oss hedninger. Jesus sa aldri at deres hjemland er i himmelen. Han snakket om "GUDS RIKE". I engelske bibler, og St. James, står det alltid "Kingdom of God", altså et KONGERIKE. Dette kan man sjekke på "bible hut.com". Jeg har sjekket bare LITT, og så langt har det stemt. 

Jesus sa: "Jeg er ikke utsendt til andre enn ISRAELS falne får." Han sa også: "Gå ikke til hedningene." Og han lærte den en bønn som hedningene ikke skulle be, "Fader Vår, komme ditt RIKE..."

"GUDS RIKE (Kingdom of God? har ikke sjekket dette enda) er INNI dere", sa Jesus til fariseerne da de spurte om han ville komme og opprette riket. Den vanlige oppfatning har vært at "Guds rike er for ALLE", altså et "åndelig rike" som er inni oss. Men Jesus kunne da like godt ha ment at de måtte tro på det han sa om "Kingdom of God" (?), ta det til seg i sitt hjerte, INNI seg, for hvis nasjonen Israel hadde gjort det, så hadde sannsynligvis Jesus kunne opprettet riket der og da. Men det trodde de ikke...." DERSOM  dere nå virkelig vil høre min røst" ba Gud Moses si til Israels barn. Verken da eller da Jesus var på jord, hørte de hans røst. Men da Jesus setter sine føtter på Oljeberget igjen, VIL de høre hans røst...da er de både "forfulgt", "blir spottet", "er nedbrutt og nedbøyde", "sorgfulle" og "saktmodige" (se Bergprekenen Matt. 5. 1 ff)....og DA blir de frelst! Og SALIGE (saligprisningene i Matt. 5 ff): "SALIGE er de saktmodige, de skal arve JORDEN (Fredsriket=det jordiske 1000-årsriket"). Kan du tenke deg når hele verden vender seg mot dem, krig og store trenglser og store redsler, stakkars jøder, nøden er så stor som den aldri har vært før for dem...er det rart de blir SALIGE når Kristus kommer og frelser dem fra alt? Og så går vi her og tror at det er vi som er så salige? Hva sa Jesus til dem om nattverdsmåltidet? "Gjør dette TIL MINNE OM MEG". Da kommer jødene i hu det Jesus sa. Vi hedninger er da satt i himmelen med ham, vi er del i Jesu kropp og han er hodet, vi trenger da ikke "minnes Jesus", vi ER da frelst, og HAR  fått  møte ham i skyen før dette skjer!.

Dette med "Guds rike" har etter mitt syn blitt feil oversatt, og har skapt mye problem for oss kristne. Og det blir sammenblanding av det Jesus sier og det Paulus sier. Ser vi også i Apostelgjerningene så er det "riket" de 12 jødiske apostlene forkynner.

Da Jesus kom til jord ville ikke jødene tro Jesus om "Guds rike", eller Kingdom of God" inni seg:


"Rett talte DHÅ ved profeten Jesaja til deres fedre da han sa: Gå til dette FOLK (hele nasjonen Israel) og si: Dere skal høre og høre og ikke forstå, dere skal se og se og ikke skjønne! For dette folks hjerte har blitt sløvt, deres ører er blitt tunghørte og sine øyne har de lukket igjen så de ikke skal se med øynene, ikke høre med ørene, ikke forstå med hjertet, og IKKE OMVENDE SEG, så jeg kan få lege dem (til mitt eiendomsfolk?).

Så skal dere da vite at denne frelse nå er blitt sendt TIL HEDNINGENE, OG DE SKAL HØRE (er vi da den "de andre får og den andre kveen Jesus skulle bli den gode hyrde for?)" Apg. 28, 25-28. 

Ved deres fall, kom frelsen til oss hedninger! 

 

Etter mitt syn kan det ikke være tvil om at Jesus ikke forkynner det samme til Israels barn som det Paulus forkynner. 

Ved 1000-årsriket skal jødene være et "KONGERIKE AV PRESTER PÅ JORD", de skal være Guds EIENDOMSFOLK, og ved deres presteskap skal ALLE FOLKESLAG BLI FRELST!

"SKJE DIN VILJE SOM I HIMMELEN, SÅ OG PÅ JORD", som det står i Fader Vår, skal da bli en realitet! Da har riket kommet, og Fader Vår blir nok ikke aktuelt å lese mer for Israels barn.

Og i denne bønnen så ser vi at det skjer noe både i himmelen og på jord, Gud må altså være til stede begge steder, "Min elskede Sønns rike" (Kol. brevet tror jeg), Sønnen i fredsriket, så Gud i himmelen. Gud er treening, og han kan vel være på flere steder samtidig, er han ikke allmektig? I den Nye jord og den Nye himmel skal han vel være blant oss alle.

Slik ser jeg dette, Johannes  Taranger.

Blander vi Jesu forkynning om dette 1000-årsriket, hvor menneskene skal få Guds Ånd til virkelig klare å holde loven, og alle, både stor og små, skal kjenne Gud og ikke trenge opplæring av noen, så er jeg redd vi påfører andre mye unødvendig ondt. Vi er frelst av Nåde, uten betingelser. Det skjedde  ved korset, der ble Jesus verdens frelser. 

I  1000-årsriket vil Kristus være verdens hersker på jord, vi får et teokrati, derfor blir det et FREDSRIKE.

"Jeg har kommet for å gi dere (Israels barn) FRED, ikke en fred som denne verden kan gi." Kan det være denne freden i 1000-årsriket Jesus mener?...da skal jo menneskene ha glemt hva krig er, og alle våpen skal smis om til hakkegrev og jordbruksredskap.  og er det så sant at vi kristne har en fred som denne verden ikke kan gi? Har ikke vi nok av problemer, vi også? Men vi har "fred med Gud", det er etter mitt syn noe annet.

 

Dette er slik jeg har fått sett det så langt. Er selvsagt mottakelig for motforestillinger....det er alltid noe å lære for oss alle, håper jeg.

Kommentar #289

Åge Kvangarsnes

12 innlegg  1957 kommentarer

Fler sitater fra Guds ord

Publisert over 1 år siden

som jeg mener støtter det jeg har skrevet i min forrige kommentar:

Min tjener David (Messias, Jesus) skal være konge over dem, en hyrde skal det være for dem alle (Israels barn), og mine bud skal de holde og leve etter dem. De skal bo i det landet jeg gav min tjener Jakob, det som deres fedre bodde i (Israels land). De skal bo i det, de og deres barnebarn, til evig tid (hebr. olam=så lenge tidsalderen varer)"  Esek. 37, 24-25.


Marias budskap fra engelen var:

"Se, du skal bli med barn og føde en sønn, og du skal gi ham navnet Jesus. han skal være stor og kalles Den Høyestes . Gud Herren skal gi hans far Davids trone, og han skal være konge over Davids hus til evig tid (hebr, olam=så lenge tidsalderen varer med 1000-årsriket), og det skal ikke være ende på hans kongedømme." Luk. 1, 31-33.

Kongeriket i Israel  er bokstavelig et rike på jord, og skal styres av Messias når han kommer tilbake til jord for Israels barn,  det viser også Hebr. 9, 28 oss helt tydelig:

...så skal og Kristus, etter å være ofret en gang for å bortta manges synder, annen gang bli åpenbart, ikke for syndens skyld, men til frelse for de (Israel i trengselstiden) som VENTER PÅ HAM. 

Marias lovprisning etter at Gabriel kunngjorde henne at hun skulle føde Messias:

Han tek seg av ISRAEL, sin tjener, for å komme i hu sin miskunn - slik han hadde TALT TIL VÅRE FEDRE  -  mot Abraham og han ætt, til evig (gresk: aion, kongerikets tid) tid. Luk. 1, 54-55.

Maria kjente tydeligvis til løftet: "dere skal være et kongerike av prester".


Det er jeg som har innsatt min konge på Sion, mitt hellige berg. Salme 2, 6.


Den NYE pakt er gitt for Israel, de tok ikke imot den, men en gang skal de gjøre det og den skal bli innført. Gud har aldri inngått en pakt med oss, se Ef. 12. Vi er frelst ved Jesu blod på korset, og vi trodde det, og dermed satt i himmelen (Ef. 2, 6). 


Kommentar #290

Tore Olsen

21 innlegg  5415 kommentarer

Ikke bare jødene, men hele Israel

Publisert over 1 år siden
Åge Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.
"3 Så skal du si til JAKOBS HUS og kunngjøre for ISRAELS BARN:....5 DERSOM dere nå virkelig vil høre min røst og holde min pakt, da skal dere være MIN EIENDOM FRAMFOR ALLE FOLK  -  for hele jorden er min. 6  Dere skal være ET KONGERIKE AV PRESTER for meg og et HELLIG FOLK. Dette er det ord du skal tale til ISRAELS BARN." 2. Mos. 19.

Jødene - Juda, er ikke Israel alene, Israel er spredt verden rundt. Israel er Jakobs ætt, ikke bare jødene, men hele Israel - og blant disse de 10 tapte stammer. Alle stammene er Israel og det var Levi stamme som forvaltet det Aronske prestedømmet under moseloven.

Så kommer vår tid, med Israel spredt verden rundt. Da blir det Aronske prestedømmet gjeninnført, men det som er mer viktig å forstå, er at Det melkisedekske prestedømmet også blir gjeninnført. Dette skjer før tusenårsriket, og da vil dette Israel - dette paktens folk - forberede tusenårsrikets komme, ved å bygge opp Sion. Sion navnet brukes på både byen Jerusalem, og det nye Jerusalem, og på folket, Guds pakts folk - som er Sion.

Jerusalem av i dag, ble kalt Salem under Abrahams tid. Kongen av Salem innførte fred i sitt rike, og var bærer av det som kalles Det melkisedekske prestedømmet. Abraham betalte tiende til ham, og ble også velsignet av  ham med dette prestedømmet. 

I den tiden var Herrens navn så hellig, at for å hindre navnet brukt i tide og utide, brukte man Melkisedek betegnelsen på Guds prestedømme. Så det er egentlig ikke Melkisedek sitt prestedømme, men Guds prestedømme, som er dette kongerike av prester som gjeninnføres i vår tid - spredt verden rundt. Med dette prestedømmet etableres Guds rike på jorden.

1 liker  
Kommentar #291

Åge Kvangarsnes

12 innlegg  1957 kommentarer

Publisert over 1 år siden

Dette kan du mye bedre enn meg, Tore, jeg må innrømme jeg er ganske blank på det du skriver om, og har et STORT HULL der! Som du kanskje så, så skrev jeg:" "jødene" ...jeg skriver det"....jeg kaller altså alt jøder, og vet det er galt.

Men uansett så mener jeg deres løfter ikke angår oss hedninger. 

Har også forstått det slik at Gud skal hente alle de som er spredt av Israel verden rundt, hjem igjen, fra de fire verdenshjørner. 

Men antar det er rett det du skriver.

Kommentar #292

Tore Olsen

21 innlegg  5415 kommentarer

Det enorme frelses perspektivet gitt oss gjennom profetene.

Publisert over 1 år siden
Åge Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.

Dette kan du mye bedre enn meg, Tore, jeg må innrømme jeg er ganske blank på det du skriver om, og har et STORT HULL der! Som du kanskje så, så skrev jeg:" "jødene" ...jeg skriver det"....jeg kaller altså alt jøder, og vet det er galt.

Men uansett så mener jeg deres løfter ikke angår oss hedninger. 

Har også forstått det slik at Gud skal hente alle de som er spredt av Israel verden rundt, hjem igjen, fra de fire verdenshjørner. 

Men antar det er rett det du skriver.

Jeg er med på å bygge opp vår felles kunnskap, Åge. Når jeg har noe å bidra med så deler jeg. Det går begge veier, vi er alle disipler, og ingen av oss fullt utlært - ennå:)

Det er bare det, at jeg ikke tror du er en "hedning"! Det jeg tror er at du er en av Israels stammer, spredt jorden rundt. Selv tilhører jeg Ephraims stamme, og alle Ephraims velsignelser har jeg arverett til, på betingelse av lydighet mot Ham som gir velsignelsene.

Du kunne også tatt med dette fra Esekiel, Åge: Esekiel 37:

"15 Og Herrens ord kom til mig, og det lød så: 16 Og du menneskesønn! Ta dig en stav* og skriv på den: For Juda og for Israels barn, hans medbrødre! Og ta dig en annen stav og skriv på den: For Josef - en stav for Efra'im og hele Israels hus, hans medbrødre! 17 Og sett dem sammen, den ene til den andre, til én stav, så de blir til ett i din hånd! 

18 Og når ditt folks barn sier til dig: Vil du ikke la oss få vite hvad du mener med dette? - 19 da skal du si til dem: Så sier Herren, Israels Gud: Se, jeg tar Josefs stav, som er i Efra'ims hånd, og Israels stammer, hans medbrødre, og jeg legger dem til Judas stav og gjør dem til én stav, så de blir til ett i min hånd. 20 Og de staver som du skriver på, skal du holde i din hånd for deres øine. 21 Si så til dem: Så sier Herren, Israels Gud: Se, jeg henter Israels barn fra de folk som de drog bort til, og jeg vil samle dem fra alle kanter og føre dem til deres eget land. 22 Og jeg vil gjøre dem til ett folk i landet, på Israels fjell, og én konge skal være konge for dem alle, og de skal ikke mere være to folk og ikke mere dele sig i to riker. 23 Og de skal ikke mere gjøre sig urene med sine motbydelige avguder og med sine vederstyggeligheter eller med nogen av sine misgjerninger, og jeg vil utfri dem fra alle deres bosteder, hvor de har syndet, og rense dem, og de skal være mitt folk, og jeg vil være deres Gud. "

Der ser du Israels innsamling, med alle de opptegnelser som de har skrevet, og så føyes disse sammen til én stav (fra alle de andre får som ikke var av den jødiske sti) - til ett folk, og du ser at Josefs opptegnelser/Efraims opptegnelser, innholder de velsignelser som Gud har lovet. Men, først må disse hentes ut av verden og renses. Slik blir jødene - eller Juda og Josef, og de øvrige stammer samlet, og Han vil være VÅR Gud, Åge.

Jeg tror dette perspektivet må tas med i bildet, og da må man nesten lure på om det blir "hedninger/gentiles" igjen:))

*Bokrull

Kommentar #293

Åge Kvangarsnes

12 innlegg  1957 kommentarer

Svært relevant, Tore,

Publisert over 1 år siden

til det vi "prater om"....dette kan du....svært opplysende for meg. 

Vi er nok begge enige om at Gud er vår Gud, både din og min, og vi er nok begge frelst gjennom troen på Kristus som korsfestet. Om vi er uenige om vi er Israels barn eller ikke, så tror ikke jeg det angår vår frelse. Men etter mitt syn angår det hvordan vi oppfatter Jesu forkynning som forskjellig fra Paulus. Det er mitt poeng. Ikke at det angår vår frelse.

Ja, jeg synes absolutt du bygger opp felles kunnskap, Tore, jeg har i alle fall mye å lære og er takknemlig  for ditt bidrag til meg her! 

Kommentar #294

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Publisert over 1 år siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.
I den tiden var Herrens navn så hellig, at for å hindre navnet brukt i tide og utide, brukte man Melkisedek betegnelsen på Guds prestedømme. Så det er egentlig ikke Melkisedek sitt prestedømme, men Guds prestedømme,

Det er vel den treene Gud som møter Abram/Abraham.  Og de deler brød og vin.

Melkisedek er det mange som mener er Jesus.

1,. Mos |4, 17-19

Melkisedek velsigner Abram 


17 Etter at han hadde slått Kedor-Laomer og de kongene som var med ham, vendte Abram tilbake. Da dro kongen i Sodoma ut for å møte ham i Slettedalen, det som nå er Kongedalen. 18 Og Melkisedek, kongen i Salem, kom ut med brød og vin. Han var prest for Gud, Den høyeste. 19 Han velsignet ham og sa:
          «Velsignet er Abram av Gud, Den høyeste,
          han som brakte fram himmel og jord
!

Vi ser det samme i salme 110.  Hebr5, 6.  En rekke treff i brevet til Hebreerne.

 

Kommentar #295

Åge Kvangarsnes

12 innlegg  1957 kommentarer

Enig

Publisert over 1 år siden

Melkisedek er Jesus. 

I Hebr, 7, 2 står det han er det første rettferdighets konge. Dernest er han kongen av Salem: freds konge.

3 Han er uten far og uten mor - uten ættetavle. Hans dager har ingen begynnelse og hans live ingen ende, men han er gjort lik med Guds Sønn, og han er prest for alltid.

 

Kommentar #296

Tore Olsen

21 innlegg  5415 kommentarer

Melkisedek er ikke Jesus

Publisert over 1 år siden
Åge Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.

Melkisedek er Jesus. 

I Hebr, 7, 2 står det han er det første rettferdighets konge. Dernest er han kongen av Salem: freds konge.

3 Han er uten far og uten mor - uten ættetavle. Hans dager har ingen begynnelse og hans live ingen ende, men han er gjort lik med Guds Sønn, og han er prest for alltid.

Melkisedek er ikke Jesus, men det prestedømmet han bar/bærer er : "Prestedømmet etter Guds Sønns Orden", som er uten års begynnelse og uten års ende. Som da er Jesu prestedømmet, hvor Han er Ypprersteprest. Dette prestedømmet må ikke forveksles med det Aaronske prestedømmet, som Levi stamme forvaltet i templet, som er det lavere prestedømmet, på samme måte som moseloven var en lavere lov enn den høyere Guds lov Jesus bygget opp urkirken på. Dere kjenner den loven.

Dette Melkisedekske prestedømmet er det som binder både i himmel og på jord, og løser både i himmel og på jord.

Grunnen til at Melkisedek navngir prestedømmet har jeg forklart, det var for å helligholde Guds navn i størst mulig grad. Melkisedek var som sagt konge i Salem, om ham sies det at han hadde en enorm kraft i sin tro, fra barnsben av. Hans far var konge før ham, men ikke en fredens konge. Da Melkisedek tok over kongedømmet, bygget han opp et fredens rike i Salem - Melkisedek var derfor et eksempel for alle fredselskende tjenere under Gud - men Jesus hverken var han eller er han. Han tjente sin Gud gjennom dette prestedømmet, som er det selvsamme prestedømmet som Ordet brukte da Han skapte jorden. Den kraften som er uten års begynnelse og års ende, det evige prestedømmet som bygger opp Sion - Guds rike på jorden, som forvalter himmelens krefter - i rettferdighet.

1 liker  
Kommentar #297

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Publisert over 1 år siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.
Den kraften som er uten års begynnelse og års ende, det evige prestedømmet som bygger opp Sion - Guds rike på jorden, som forvalter himmelens krefter - i rettferdighet.

Det blir jo ytterligere interessant da en leser Hebr 7, 11-17

Prestedømmet som ikke bygger på loven

 11 Dersom fullendelsen kunne nås gjennom det levittiske prestedømmet, som folket var bundet til ved loven, hvorfor måtte det da komme en prest av et annet slag, en som kalles prest av samme slag som Melkisedek og ikke som Aron? 12 Når prestedømmet blir forandret, er det nødvendig at også loven blir forandret. 13 For han det er tale om her, hørte til en annen stamme, og ingen fra den stammen har gjort tjeneste ved alteret. 14 Det er velkjent at vår Herre stammer fra Juda, og Moses har aldri sagt noe om prester fra den stammen.

 
 15 Alt dette blir enda tydeligere når det står fram en annen prest, som er lik Melkisedek. 16 Han er ikke blitt prest gjennom en lov som krever en bestemt avstamning, men gjennom kraften i et uforgjengelig liv. 17 Han får jo dette vitnesbyrdet:
           Du skal til evig tid være prest
           av samme slag som Melkisedek. 

1 liker  
Kommentar #298

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Publisert over 1 år siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.
Da Melkisedek tok over kongedømmet, bygget han opp et fredens rike i Salem - Melkisedek var derfor et eksempel for alle fredselskende tjenere under Gud - men Jesus hverken var han eller er han. Han tjente sin Gud gjennom dette prestedømmet, som er det selvsamme prestedømmet som Ordet brukte da Han skapte jorden.

Altså kjærlighetens kraft.  For jorden, mennesket og hele universet ble skapt i kjærlighet - en kjærlighetshandling.  Fordi Gud er kjærlighet.

1. Mos 14, 18

19
Han velsignet ham og sa:
          «Velsignet er Abram av Gud, Den høyeste,
          han som brakte fram himmel og jord!

Jesus, selve skaperen, universets Herre og makt.  Kjærligheten skapte universet i en kjærlighetshandling.  Alt i universet er skapt i Han og for Han.

Uten skaperens væren, intet liv og intet univers.  Mister vi skaperens væren kun et øyeblikk, så er universet og vi alle intet.

Alt er skapt av Han og Hans væren.  Se naturens herlige herlighet - se skapelsens enorme storhet og kraft.  Kanskje får vi øye på Kristus?

Paulus forteller oss i Rom 17, 24-25:

.. 24
Gud, han som skapte verden og alt som er i den, han som er herre over himmel og jord, han bor ikke i templer reist av menneskehender. 25 Han trenger heller ikke noe av det som menneskehender kan tjene ham med. Det er jo han som gir liv og ånde, ja, alt til alle. 

Jesus gir liv og ånde, ja alt, til alle. Til alle.

Så sier han i Ef 1, 4.  Han utvalgte oss før verdens grunnvoll ble lagt. I vers 10: At alt skal sammenfattes i Jesus.  Altså alt, hele Hans legeme, det enorme universet.  Alt.

Jesus er universet.  Uten Jesu væren, intet.  Det tomme intet.


1 liker  
Kommentar #299

Tore Olsen

21 innlegg  5415 kommentarer

Den røde tråden

Publisert over 1 år siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.

Det blir jo ytterligere interessant da en leser Hebr 7, 11-17

Prestedømmet som ikke bygger på loven

 11 Dersom fullendelsen kunne nås gjennom det levittiske prestedømmet, som folket var bundet til ved loven, hvorfor måtte det da komme en prest av et annet slag, en som kalles prest av samme slag som Melkisedek og ikke som Aron? 12 Når prestedømmet blir forandret, er det nødvendig at også loven blir forandret. 13 For han det er tale om her, hørte til en annen stamme, og ingen fra den stammen har gjort tjeneste ved alteret. 14 Det er velkjent at vår Herre stammer fra Juda, og Moses har aldri sagt noe om prester fra den stammen.

 
 15 Alt dette blir enda tydeligere når det står fram en annen prest, som er lik Melkisedek. 16 Han er ikke blitt prest gjennom en lov som krever en bestemt avstamning, men gjennom kraften i et uforgjengelig liv. 17 Han får jo dette vitnesbyrdet:
           Du skal til evig tid være prest
           av samme slag som Melkisedek. 

Der har vi den røde tråden, Bjørn Erik, som både skiller DGT fra DNT, men også binder sammen DGT og DNT på en guddommelig logisk måte. Ganske tydelig når man tar hele skriften i øyesyn.

Så Peter, Jakob og Johannes får av Herren dette "nye" prestedømmet, som både binder og løser på jorden og i himmelen, og som derved gjør disse til representerer for Herren Jesus Kristus, direkte gjennom Den hellige ånd - like som Melkisedek.

Nå er det slik at det Aronske prestedømmet, som følger arveretten, ikke fornyes egentlig - for det er ikke samme prestedømmet. Det Aronske prestedømmet tilhører denne jorden og forvaltes av biskopsembedet i urkirken. Det "nye" prestedømmet er over, utenfor og utenfra denne jorden og er universelt, uavhengig jorden og hører til forvaltningen av Guds rike, et "kongerike av prester, og for Gud et hellig folk", slik som Åge har pekt på.

Dette kongeriket er altså ikke bare en kirke, en religiøs forsamling, men et folk - et paktens folk. Dette er den nye pakten vi snakker om hvor hedningene kommer inn i bildet: De første skal bli de siste, og de siste skal bli de første.

Dette blir da det egentlig svaret på din forskning, Åge, så langt, og utvikles oss i mellom gjennom den dialogformen vi nå anvender. Vi deler vår kunnskap og vår forståelse for den gode saks skyld, ikke for å vinne en diskusjon eller en debatt. Dette er Herrens måte å samles om Hans evangelium på, i fredelig samtale, hvor Hans lys og Den hellige ånd tilfører oss kunnskap om det evige. Og, fordi vi er Guds sønner, drives vi av denne forskertrangen mot vårt fremtidige evige liv.

Det er så absolutt viktig, Bjørn Erik, å peke på den loven som er kraften bak dette prestedømmet, som fullkommengjør de hellige ved tro. Altså, kjærligheten alt er skapt ved, av og for. Den som er uendelig og aldri svikter og som miraklenes Gud anvender på oss. Det er i dette bildet at vi øyner Guds godhet, tross at ondskap finnes. Det er ikke Gud som skaper ondskap, det må nok vi mennesker ta på vår kappe. 

Med kjærligheten overvinnes alle former for ondskap, og i tilgivelsens ånd, frukten av den uendelige kjærligheten, kan vi tre inn i Guds rike - ifølge Guds Sønns Orden.

Kommentar #300

Åge Kvangarsnes

12 innlegg  1957 kommentarer

Publisert over 1 år siden

I den meningsutveksling du og Bjørn Erik har her, kommer jeg helt til kort og er ikke i stand til å delta, men for all del, så bare fortsett.

Det som bl.a. er et problem for meg er om vi er Abrahams barn, det er jo vanlig oppfatning, vi er hans barn fordi vi har samme troen han hadde. 

Men så står det altså i Rom. 4, 13 at Abrahams barn skal arve VERDEN, som for meg må være det jordiske 1000-årsriket. 

Men Paulus sier vi "er satt i HIMMELEN med ham (Kristus)", Ef, 2, 6 og at "Vårt hjemland er i HIMMELEN", Fil. 3, 20.

Dette gjør at det blir problematisk for meg å tro at vi troende i dag er Abrahams barn. Men hvis det er slik som du sier, hvis jeg har forstått deg rett, at vi er Israels barn, så skal vi troende i dag altså arve 1000-årsriket. Hvis dette er rett, hvem er så hedningene?  (Jeg mener ikke at å være uenige i dette og ha ulikt syn angående dette angår vår frelse)....men det er etter mitt syn avgjørende for hvordan vi skal FORSTÅ NT, og forstår vi det ulikt, så tror jeg ikke det heller angår vår frelse, men for meg personlig er det jeg nevner "et problem" uten at jeg har rett til dømme andre som ikke deler mitt "problem".

Mest leste siste måned

Noen bør skamme seg
av
Espen Ottosen
24 dager siden / 5630 visninger
Kreftens krigsmetaforer
av
Aud Irene Svartvasmo
22 dager siden / 3747 visninger
Ingen skal leve med skam
av
Tor Håkon Eiken
23 dager siden / 1353 visninger
Nå må vi stå sammen
av
Berit Hustad Nilsen
18 dager siden / 1251 visninger
Småprathelvetet
av
Ann Kristin van Zijp Nilsen
9 dager siden / 1223 visninger
Smiths Venner på ville veier.
av
Gerard Oord
8 dager siden / 1157 visninger
HVILKEN ELEFANT?
av
Rikke Grevstad Kopperstad
7 dager siden / 1147 visninger
Skal vi forby det vi ikke liker?
av
Paul Leer-Salvesen
18 dager siden / 1131 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere