Thor Ivar Hornnes

Leder FreshMind, medleder Nådekirka Kristiansand
32

De kjente Ham ikke igjen

Kan bokstavtroskap bli et hinder for å gjenkjenne Jesus, og dermed også for å forstå hvem Gud er? Ja, slik var det på Jesu tid, og slik er det dessverre også i dag.

Publisert: 29. apr 2018

Jesus er lyset i det åndelige mørket

Jesus var Gud i et menneskes skikkelse, og Johannes forklarer det på denne måten i Johannes 1:14: ”Og Ordet ble menneske og tok bolig iblant oss, og vi så hans herlighet, den herlighet som den enbårne Sønn har fra sin Far, full av nåde og sannhet.”

Om vi går til begynnelsen av brevet og leser vers 1-4 så ser vi at Jesus i sannhet er Gud: ”I begynnelsen var Ordet. Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Alt er blitt til ved ham; uten ham er ikke noe blitt til av alt som er til. I ham var liv, og livet var menneskenes lys.”

Ordet lys kommer fra det greske phòs, og betyr ikke et bokstavelig lys fra en fysisk lyskilde, men; det lyset/sannheten som manifesterer Guds selveksisterende og selvoppholdende liv som åpenbarer og gir oss del i Guds-livet gjennom Kristus. (Strongs)

Men i neste vers sier Johannes noe spesielt: ”Og lyset skinner i mørket, men mørket tok ikke imot det.”

Mørke kommer fra det greske ordet skotia, og betyr; et åndelig mørke som blokkerer lyset og sannheten fra Gud. Det er ikke et fysisk mørke, men må ses billedlig som det mørke som gjorde mennesker uvitende om det guddommelige med de følger det fikk. (Strongs)

Det mørke som ikke tok i mot Jesus som Gud var rett og slett løgnen om Gud, første gang ”servert” menneskene i Edens Hage av satan!

Paulus bruker det samme billedspråket i 2 Korinter 4:4, der han sier følgende: ”For denne verdens gud har blindet de vantros sinn, så de ikke ser lyset som stråler fram fra evangeliet om Kristi herlighet, han som er Guds bilde.”

 

I møte med de skriftlærde

Da Jesus kom til jorden som Gud, eksisterte det et åndelig mørke. Dette mørket resulterte i at mange ikke kjente Ham igjen. De klarte ikke å se igjennom dette sløret av satans løgner om Gud, og trodde derfor at Jesus var en bedrager. Man skulle kanskje tro at det var synderne, drankerne, de prostituerte, kriminelle, og de som levde litt på utsiden av det etablerte som minst av alt kjente igjen Jesus som Gud, men det stemmer ikke.

Det var sjokkerende nok de skriftlærde!

De man skulle tro hadde den overlegent beste forutsetningen til å kjenne igjen Jesus som Gud, var faktisk de som ikke kjente Ham igjen. Det var de som var forblindet av mørket, dette skotia som blokkerte sannheten om Gud, og som hindret dem i å kjenne igjen phòs, lyset fra Gud som manifesterer Guds selveksisterende og selvoppholdende liv som åpenbarer og gir oss del i Guds livet gjennom Kristus.

De skriftlærde kjente ikke igjen Jesus som Gud!

Dette burde fortelle oss noe veldig interessant, og ikke minst viktig. For de skriftlærde kunne Skriften bedre enn noen andre på den tiden, og ganske sikkert bedre enn både deg og meg. De hadde lest og pugget, og visste veldig godt hva Skriften sa om Gud, men for dem var altså det eneste rette å avvise Jesus som en bedrager, kjetter, vranglærer og opprører. De så nemlig på Jesus som en farlig mann som ikke fortalte Skriftens sannheter om Gud, men som tvert imot spredde løgner og usannheter.

Etter deres oppfatning gikk Jesus imot Skriften, og de stolte mer på hva Skriften sa om Gud enn hva Jesus sa om Gud.

Denne konflikten beskrives mange steder i Bibelen, blant annet her i Johannes 5:39-40: ”Dere gransker skriftene, fordi dere mener at dere har evig liv i dem – og nettopp de vitner om meg! Men dere vil ikke komme til meg slik at dere kan ha liv.”

Jesus sier ikke at det er feil å granske Skriftene, og han bekrefter at de handler om Ham. Men Skriften alene er ikke nok, for det er Jesus som er selve nøkkelen til å forstå Skriften - Skriften var åpenbart ikke nøkkelen til Jesus. Så på tross av sin store kunnskap ville de skriftlærde forbli i mørket, fordi Skriftene alene ikke gir det rette bildet av Gud uten at disse blir forstått og korrigert i lys av Jesus.

De må komme til Jesus og tro på det Han sier, selv om det vil bryte med deler av Skriften!

De skriftlærde var ganske sikkert redelige menn, og var sannsynligvis både oppriktige og ærlige i sin overbevisning. De var vel som oss, tenker jeg. Så det var ikke av ond vilje de nektet å anerkjenne Jesus som Gud, men det var bokstavtroen og den blinde tillitten til Skriftens ufeilbarlighet som hindret dem.

Husk at Jesus selv korrigerte Skriftene, slik som i Bergprekenen: ”Dere har hørt det er sagt: Du skal elske din neste og hate din fiende. Men jeg sier dere: Elsk deres fiender, velsign dem som forbanner dere, gjør godt mot dem som hater dere, og be for dem som forfølger dere, så dere kan være barn av deres Far i himmelen.” (Matteus 5:43-45)

I deres ører var dette rett og slett blasfemi og vranglære, og brøt totalt av det bildet av Gud som Skriften hadde lært dem. For Skriften sa: ”Du skal ikke vise skånsel. Her gjelder liv for liv, øye for øye, tann for tann, hånd for hånd, fot for fot.” (5 Mosebok 19:21)

Jesus brøt også sabbaten, og helbredet de syke som etter deres oppfatning var straffet av Gud slik Skriften fortalte dem i 5 Mosebok 28:58-59: ”Dersom du ikke legger vinn på å leve etter alle de lovbud som er skrevet i denne boken, og ikke frykter dette herlige og fryktinngytende navnet, Herren din Gud, da skal Herren sende uhørte plager over deg og din ætt, store plager og ondartede sykdommer som ikke tar ende.”

Så det er egentlig ikke så rart at de ikke kjente igjen Jesus som Gud, for Han passet jo ikke inn i den Gud som Skriften beskrev så detaljert?

 

Dagens skriftlærde

Det samme dilemmaet ser jeg også i dag, der bibellærde - det være seg det vi kaller legfolk, eller mer skolerte forkynnere, pastorer, evangelister og bibellærere - heller ikke fullt og helt anerkjenner Jesus som Gud. De tror selvsagt på det Jesus sa til disippelen Thomas i Johannes 14:7: ”Hadde dere kjent meg, da hadde dere også kjent min Far. Fra nå av kjenner dere ham og har sett ham.” men de lar som en regel bokstaven gå seirende ut av en eventuell konflikt mellom Jesu liv og et bibelvers.

Mange sier at; "Jeg tror at HELE Bibelen er sann – Jeg tror på HELE Bibelen!” men samtidig anerkjenner de ikke de fulle konsekvensene av det Jesus sa. I såfall ville det fått store følger for enkelte av deres læresetninger, doktriner og tro. For Jesus viste et bilde av Gud som stod i skarp kontrast til mange av gudsbildene i GT, og jeg tror at Jesus er så uendelig mye større, mer kjærlig, nådig og barmhjertig enn det Bibelen klarer å formilde.

Jesus er rett og slett for stor til å presses inn mellom to permer!

Jeg tror jeg forstår hva de bibellærde tenker, og at deres ønske er å være trofast mot både Gud og Jesus og er tror at denne trofastheten krever at de må være trofaste mot alle ord i Bibelen.

Men der tror jeg de tar feil, og jeg tror dette faktisk er den samme feilen som de skriftlærde gjorde. For hør bare hva Jesus sa til de skriftlærde som tross alt kunne ”sin Bibel”, visste alt som stod i den, og var trofast mot hvert ett ord. De kjente ordet for å si det mildt, men hør hva Jesus sa til dem i Johannes 5:37-38:

”Hans røst har dere aldri hørt, og hans skikkelse har dere ikke sett. Hans ord har ingen plass i dere, for dere tror ikke på den han har sendt.”

Tenk litt på hvordan de må ha reagert? Her står det en mann foran dem og påstår at de, ordets menn og Skriftens mestere, ikke noen gang har hørt Guds røst og heller ikke har Guds ord i seg? Prøv å sett deg inn i deres situasjon, og tenk etter hvordan du ville ha reagert.

Men Jesus kommer også med løsningen ved å fortelle dem årsaken til deres manglende innsikt og kjennskap til Gud i vers 40: ”Men dere vil ikke komme til meg slik at dere kan ha liv.”

Løsningen er å komme til Jesus, og la Jesus forklare Skriften for dem. For Skriften handler om Jesus, men den er IKKE Jesus. Den må prøves og "vaskes" på Jesu liv!

Det finnes mange kristne i dag som er som de skriftlærde, og tviholder på alle Bibelens gudsbilder fremfor å omfavne det bilde av Gud som Jesus demonstrerte via sitt liv og gjerning. Deres bilde av Gud blir derfor en blanding av ny og gammel pakt, lov og nåde, straff og barmhjertighet. Som en følge av dette blir ikke Gud som Jesus, men en forvirrende og selvmotsigende blanding av to ulike karakterer.

2 Korinter 3:14-17 peker på bokstaven som årsaken:

"de ble forherdet. For helt til i dag er dette sløret blitt liggende når det leses fra den gamle pakts bøker, og det blir ikke klart for dem at pakten er opphevet i Kristus. Ja, helt til denne dag ligger sløret over deres hjerter hver gang Moseloven blir opplest. Men når de vender om til Herren, blir sløret tatt bort. Herren er Ånden, og hvor Herrens Ånd er, der er frihet."

Den gamle pakts slør blinder også mennesker i dag

Jesus kom for å vise oss Gud i tanker, ord og gjerning, men mørket tok ikke i mot Ham. Det var et åndelig mørke som lå over det religiøse systemet, og det samme mørket eksiterer også i dag. Som den gangen ligger det over kirker og menigheter, over kristne brødre og søstre. Dette mørket hindrer dem i å se at Jesus var Gud med de konsekvenser det får for enkelte innlærte doktriner og etablerte "sannheter."

Man holder Bibelen opp i luften som et våpen, og det som skulle lede oss til Jesus brukes til å spre de troende i mange leirer. Resultatet blir krangel, forvirring og uro, der det skulle være fred, enhet og ro.

Vi har en fellesnevner, og det er Jesus. Det er Ham vi alle tilber og tilhører, og det er Han som viste oss menneskeheten det sanne bildet av Gud. Men Bibelen har opplagt sine mangler, og de skriftlærdes møte med Jesus viser oss dette. Bibelen er ikke fullkommen, og kan umulig være det da den er skrevet av ufullkomne mennesker. Men den handler om Han som er den fullkomne, og ved Åndens åpenbaring vil du få oppdage mange sannheter i Bibelen som virkelig er fra Guds hjerte.

De skriftlærde kjente ikke igjen Jesus som Gud, og det på tross av deres inngående kunnskap i Skriften.

Jesus sa til og med at de ikke en gang hadde hørt Guds røst, og ikke hadde plass til Hans Ord. De hadde nok av bokstaver i seg, men ikke Guds Ord! Hvilket Ord? Jo, Jesus! For det er Han som er Ordet, ikke Bibelen.

 

Emmausvandrerne

Fortellingen om emmausvandrerne trekkes ofte frem som et argument for at Jesus dermed gikk god for alt i Skriften, men teksten sier ikke det. Det står i Lukas 24:27 at Han begynte "å utlegge for dem det som står om ham i alle Skriftene, helt fra Moses av og hos alle profetene". Det står ikke at Han utla alt i disse bøkene for dem, men bare de tingene som dreide seg om Ham. Vi vet for eksempel at det er mange flotte messiasprofetier i GT som folk som hadde kommet til tro på Jesus i etterkant kunne se at stemte med Ham.

Det som mange ikke tenker på når de argumenterer med denne historien, er at selv Jesu egen utlegning av den gamle pakts bøker IKKE fjernet det gamle sløret over deres øyne. De to sier senere at det brant i hjertene deres under skriftutlegningen, men likevel kjente de Ham altså ikke igjen. Det var først da de senere satt og spiste og Jesus ba takkebønnen og brøt brødet, at det gikk opp for dem hvem Han var. Det forløsende som åpnet deres øyne handlet altså om kjennskapen til Jesus, ikke kjennskapen til Skriften.

I følge Lukas 24:11 trodde ikke disiplene på kvinnes vitnesbyrd om at graven var tom, og at Jesus hadde oppstått, slik engelen sa: "de mente det hele var løst snakk og trodde dem ikke."

Det var derfor først da Jesus bad takkebønnen og brød brødet, at de skjønte det og forstod at det var sant. Derfor stemmer det med at: "når de vender om til Herren, blir sløret tatt bort". Her er ordet for å "vende om" det greske ordet: epistrepsē, som faktisk betyr å snu seg mot. Da er spørsmålet: Hva vendte de seg i fra når vi leser sammenhengen dette står i?: "Ja, helt til denne dag ligger sløret over deres hjerter hver gang Moseloven blir opplest. Men når de vender om til Herren, blir sløret tatt bort."

I vers 34 og 35 drar disse to disiplene med en gang tilbake til Jerusalem for å fortelle de gode nyhetene til de andre, og hva sier de ble utslagsgivende for å gjenkjenne Jesus? Var det skriftutlegningen?
"Selv fortalte de to om det som hadde hendt på veien, og hvordan de hadde kjent ham igjen da han brøt brødet." (Lukas 24:35)

 

Hva skal vi da tro på?

Men hvordan skal vi da vite hva vi skal tro på om ikke Bibelen er fullkommen i seg selv? Hvordan kan vi da vite at vi går rett vei? La meg svare deg som Jesus svarte Tomas i Johannes 14:5-7:

”Tomas sier til ham: ”Herre, vi vet ikke hvor du går hen. Hvordan kan vi da vite veien?” Jesus sier: ”Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg. Hadde dere kjent meg, da hadde dere også kjent min Far. Fra nå av kjenner dere ham og har sett ham.”

Vi som ikke har sett Ham med våre fysiske øyne, trenger ikke fortvile. Jesus sa før himmelfarten at det var til fordel for oss at Han dro [fysisk] bort. Han sa nemlig at Han skulle komme til oss ved Den Hellige Ånd, og at Ånden skulle lede oss til hele sannheten.

Så lenge vi bare ikke binder Ånden til bokstaver slik de skriftlærde gjorde, så kan Ånden fritt få vise oss hva i Skriften som stemmer med Jesus karakter og ikke, og dermed også åpenbare det sanne bildet av Guds fullkomne kjærlige karakter, - for Gud er kjærlighet.


I talen "Tilbake til Jesus Guds Ord" snakket jeg mer om dette emnet. Talen er fra Nådekirka Kristiansand 16. november 2017. Du finner linken her:

https://youtu.be/Z_Ly5mG2iUA

www.freshmind.no
www.nadekirka.no

3 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Kjetil Mæhle

68 innlegg  769 kommentarer

Du bør

Publisert rundt 1 år siden

gjøre en langt mer troverdig analyse skal du klare å sette et troverdig erlik-tegn mellom skriftlærde på Jesu tid og dagens konservative kristne.

Din forståelse av de skriftlærde, deres tolkninger av loven, den muntlige overleveringen og det religiøse systemet de representerte er mildt sagt svak. 

De skriftlærde representerte et religiøst system som forvente bruken av loven til å bli en gjernings-religion. De mistet av syne lovens hensikt, som var å gi alle en erkjennelse av at de var syndere, og dermed var i behov av nettopp Guds nåde. 

Hva med Jesu ord om skriften? Er det feil-sitater? Jesus viser tilbake til Noah, skapelsen og peker på at ikke en tøddel av loven skal forgå. Han sier til sadukeerne at de farer vil fordi de ikke kjenner skriftene... 

Du snakker ikke sant om de skriftlærede på Jesu tid, heller ikke om skriften som Guds ord, om Gud og heller ikke om kristne i dag. Snakker du overhode sant om noe som helst?

2 liker  
Kommentar #2

marton jacobsen

0 innlegg  5 kommentarer

Publisert rundt 1 år siden

Dersom du omvender deg Kjetil Mæhle, så får du kanskje se lyset.

Kommentar #3

Åge Kvangarsnes

12 innlegg  1957 kommentarer

Enig i mye du skriver HER

Publisert rundt 1 år siden

Som deg mener jeg absolutt bokstavtroskap er et hinder, ikke minst i å få se Guds frelsesplan med Israel og folkene. Dypest sett er det det som skaper hinderet, mener jeg, også for å forstå Guds ord. 

Gud hadde lagt et slør over jødenes øyne for at deres fall skulle føre oss hedninger til frelse. Derfor ble også bare "en rest" av Israel frelst, dette går igjen i hele Bibelen, "for at jødene skulle bli nidkjære", rett og slett misunnelige på oss hedninger som har fått del i samme frelsen. Det var en del av guds frelsesplan. Men ved endetidens slutt, skal HELE Israel bli frelst og Jesus skal opprette Fredsriket, "en sabbatshvile" hvor alle løftene og paktene til jødene skal bli oppfylt, og ALLE folkeslag skal la seg styre av Jesus. Det skal bli et teokrati i 1000 år, deretter skal det komme en ny himmel og en ny jord. Får vi ikke sett at Jesus forkynner dette i sin Bergpreken, hvor han sier "salige er de saktmodige, de skal arve JORDEN" (Matt. 5, 5), så er det umulig å forstå Jesu forkynning av loven. Det er altså Guds frelsesplan med Israel og folkeslagene vi må få se, ellers blir all bokstavtroskap bare forvirring. Og dette bygger på alle profetiene, både i GT og NT, vi kan ikke bare overse dem og si at: Jeg elsker Jesus. Så enkelt er det ikke, etter mitt syn.

Jeg skriver jeg er ening i MYE av det du skriver HER i dette innlegget. Det jeg ikke er enig med deg i, og som jeg selv aldri hadde turt å si, er at "Bibelen har sine feil og mangler", "Bibelen er ufullkommen", bare skrevet av mennesker m.m. Personlig tror jeg grunnen til at du skriver det er at du opplever selv mange motsetninger i Guds ord, og det gjør mange med deg. Etter mitt syn kan ikke Gud motsi seg selv, da kunne vi ikke ha trodd på noe av det han skriver, problemet er helst at vi ikke har fått sett Guds frelsesplan, mener jeg.

Husk at Gud kan utruste oss mennesker til hva han vil og det som er tjenlig for ham. Da Moses ble bedt av Gud å dra til Egypt og ufri jødene fra deres klagerop og nød, ville ikke Moses dra, mest på grunn av at han ikke hadde talegaver (2. Mos. 4, 10). Men Gud utrustet ham etter hvert med det.

Da Gud ba Moses bygge tabernakelet nøyaktig slik han hadde foreskrevet, var der ikke en eneste av jødene som hadde kunnskap til å bygge det, langt mindre  utsmykke det med de mest kunsferdige gjenstander. Men da står det i  2. Mos. 34, 3 at Gud utrustet dem ved sin Ånd "med visdom, forstand og med kunnskap og dyktighet til alle slags arbeider." Bare slik kunne tabernakelet bli bygget.  Lysestaken med 7 armer ble bygget at en eneste stor gullklump på 50 kg, ikke noen deler var løse og satt sammen, hele lysestaken var i ett stykke. Ingen gullsmed i dag ville klart dette. Så Gud utruster folk slik han vil, og former selv siene "leirkar". 

Det gjorde han også med apostlene da de fikk DHÅ med ild. De slapp å tenke på hva de skulle si og tale til folket, for de hadde ikke spesielle talegaver, men de fikk ordene i samme stund de sa dem av DHÅ (Apgj. 1)Bare slik kunne de tale sant om Guds ord. 

På samme måte må vi anta at de som skrev ned alt som ble sagt av Jesus og apostlene, ble utrustet til det av Gud. Og hele GT er  jo INNÅNDET av Gud. De som overførte fortellingene muntlig før de ble nedskrevet, og de som til slutt skrev dem ned, må ha gjort det ved Guds Ånd. Hvis ikke kunne vi ikke trodd noe av det.  Gud utruster hvem han vil, og ved å påstå at alt i Bibelen ikke er sant, da reduserer vi Gud og sier samtidig at han ikke er allmektig, det tror jeg egentlig ikke er din hensikt?  

Alt i Guds ord er sant, vi må bare bøye oss for det, hvis ikke gjør vi Gud mindre enn han er og vi vil selv mene å ha mer rett enn han har. Det bør vi passe oss for, mener jeg. Hvis ikke påstår vi at Guds ord ikke  den eneste rette guddommelige Sannhet. Men det er det, det er Guds EGET vitnesbyrd til oss mennesker. Og i vår utilstrekkelighet så kan vi visst alle komme til å si mye om Gud ord som ikke er sant, fordi vi ikke har forstått det fullt ut. 

I nests siste avsnitt skriver du at Ånden fritt kan få vise oss hva som stemmer med Jesu karakter....Jesu karakter tror jeg aldri noen av oss her på jord er i stand til å fatte. Poenget, etter mitt syn, må være at vi får se HVEM Jesus er. For uten å være vår frelser, er han også den som skal komme og forløse Israel som Guds utvalgte redskap for alle folkeslag på jord, det vil skje i det framtidige Fredsriket  på jord jødene har fått løfter om. Der vil også deres pakter med Gud fullt ut bli overholdt.

Siden du er leder for en Nådekirke, hvis jeg husker rett, hvor er det blitt av Paulus? Det er jo han som forkynner NÅDEbudskapet. Har dere glemt ham? 

Kommentar #4

Åge Kvangarsnes

12 innlegg  1957 kommentarer

Leder Fresh Mind

Publisert rundt 1 år siden

Ser du er leder for Fresh Mind, ble nysgjerrig og googlet og fant Fresh Mind Bibelschools. Der står bla. følgende:

"Målet er å nå hele verden med budskapet. Bli en partner og bli en aktiv del i den siste store innhøstingen."

Dette er jo fint.

Men hva legger dere i den siste store innhøstingen? Dette er ukjent for meg. Når Jesus skal sette sine føtter på Oljeberget igjen , så sier han jo: Mon tro om jeg finner noen troende på jorden? 

Hva er den store innhøstingen, hvor står dette i Guds ord? (Tror ikke hva en måtte mene  om dette har noen som helst betydning for vår frelse, men har personlig ikke sett dette i Guds ord, men kan jo ha oversett det). 

2 liker  
Kommentar #5

Magnus Leirgulen

66 innlegg  3964 kommentarer

Dette stemmer ikke

Publisert rundt 1 år siden
Thor Ivar Hornnes. Gå til den siterte teksten.
Husk at Jesus selv korrigerte Skriftene

Jesus korrigerte og rettet aldri på Skriftene, Loven og Profetene.  Tvert i mot, - ikke en tøddel av dette skal forgå, sa han.

Hans oppgave var å oppfylle skriftene, som alle vet, eller burde vite.

Jesus er ett med skriftene, og skriftene er ett med Ham.  Når han forkynner om dette sier han alltid: " Det står skrevet"

I dette som du henviser til sier han ikke det.    Han sier: " dere har hørt" -" dere har hørt det er sagt" - eller "dere har hørt det er sagt til de gamle" 

Fariseerne og de skriftlærde hadde nemlig en muntlig tradisjon ved siden av skriftene, som vi ikke får høre så mye om i dag, men som var vel kjent  på Jesu tid.

Jesus anerkjenner ikke de muntlige tradisjoner, og går i rette med dem, og det er noe annet.

Ellers har du en del gode poenger i det du skriver, men selve Ordet, skriftene skal vi være forsiktig med å omtolke. 

Da Jesus oppsøkte Emmausvandrerne etter oppstandelsen gjorde han det til å begynne med, inkognito.  Det var for å få oppmerksomheten deres fullt og helt på det han ville si dem der og da tror jeg, nemlig: Alt som står skrevet om Kristus Messias i skriftene, loven og profetene.  Og dette er hva vi må forholde oss til når det gjelder forståelsen av både GT og NT.  Disse utgjør en helhet i forståelsen av Guds frelsesverk, og er til sammen en slags åndelig symbiose.


1 liker  
Kommentar #6

Åge Kvangarsnes

12 innlegg  1957 kommentarer

Fariseernes vedteket og menneskebud

Publisert rundt 1 år siden

I Bibelen kan vi lese om hva Jesus mente om fariseernes vedtekter:

"Og dere, hvorfor bryter dere Guds bud for deres vedtekters skyld? For Gud har gitt det bud: Hedre din far og din mor; og: Den som banner far eller mor skal visselig dø; men dere sier: Den som sier til far eller mor: Det du skulle hatt til hjelp av meg, det gir jeg til tempelet - han skylder ikke å hedre sin far eller sin mor. Dere har gjort Guds lov til intet for deres vedtekters skyld.....for dere setter Guds bud til side og holder fast på menneskers forskrifter (vedtekter). Hyklere!" Matt. 15, 3-8 (Matt. 12, 2 og Mark. 7, 6-9)

Jesus irettesatte de skriftlærde. De hadde i tillegg til Guds lover lagt til svært mange vedtekter selv, jeg mener å ha lest over 300.

Det er helt rett at Jesus aldri korrigerte de rette lovene Gud gav, profetene og Skriftene, for de var jo nettopp de som vitnet om ham, Rom. 3, 21.

T.I. Hornnes sitt poeng er vel at det var lagt er slør over de skriftlærdes ansikt så de ikke skulle forstå Moses og lovene når de las dem. Slik oppfatter jeg Hornnes her.

"Ikke en tøddel av budene skal forgå" sa Jesus. Men nå sier jo Paulus i  Ef. 2, 15 og  Kol. 2, 14 at loven med budene er AVSKAFFET, UTSLETTE og NAGLET TIL KORSET.

Paulus skriver i Rom. 2, 14: "For når HEDNINGER, som IKKE HAR LOVEN..."

Men Jesu ord er rett, Paulus også sier den IKKE er opphevet, men da må det være de jøder som ikke er frelst, loven gjelder for, de er fortsatt under loven og skal dømmes etter loven. Vi hedninger har aldri fått den, se også Salme 147, 19-20.

1 liker  

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere