Karl Øyvind Jordell

119

Kirkerådet må informere om en uklar valgordning

Når Kirkemøtet har vedtatt en valgordning som klart avviker fra det velgerne er vant til og dermed forutsetter, er klar informasjon viktig, for at kandidatene og senere velgerne ikke skal bli lurt.

Publisert: 23. apr 2018 / 184 visninger.

I både Vårt Land og Klassekampen for 17. april kan vi lese at det ikke blir listevalg ved kirkevalget i 2019. Måten man uttrykker seg på, er i samsvar med ordbruken i Kirkemøtets drøftinger. Realiteten er imidlertid at begge de valgordninger som var framme, baserer seg på lister. Listevalg var det uttrykket som ble benyttet for en ordning der kirkepolitiske grupperinger stiller hver sin liste i de ulike bispedømmene. Det som ikke er listevalg, er det som ble vedtatt med 55 mot 51 stemmer. Her har man også lister, men den ene lista er ikke fremmet av noen gruppering, men av det enkelte bispedømmeråd gjennom en nominasjonskomite. Den skal være bredt sammensatt, av kandidater med ulike syn. Det er uklart hvorfor man velger å kalle det ene, men ikke det andre for listevalg.

Et langt større problem er at listene fra bispedømmerådene ved siste valg ble omgjort til partilister, ved at den konservative grupperingen Levende folkekirke anbefalte visse kandidater. De som ikke ble anbefalt, hadde små sjanser for å bli valgt, fordi bare en enkelt gruppering anbefalte kandidater på lista. (Hadde det foreligget anbefalinger fra mer enn en enkelt gruppe, ville saken stilt seg annerledes; slik var faktisk valget organisert for noen år siden.)

Ved neste valg forventes det at den konservative fløyen, nå under navnet Frimodig kirke (altså ikke folkekirke) vil anbefale kandidater. Da virker matematikken ubønnhørlig slik at det er de kandidater som blir anbefalt og kumulert fra denne gruppen, som vil få flest personstemmer, og bli valgt. Det virker tilslørende å betegne en slik ordning som «asymmetrisk, udemokratisk og rotete», som er de uttrykk Klassekampen gjengir fra Kirkemøtets debatt. Det må gjøres helt klart for velgerne at det det er tale om, er såkalte perverse effekter – ved å benytte nominasjonskomiteens lister og kumulere ikke-konservative kandidater, vil velgerne likevel med stor sannsynlighet fremme standpunkter som er de stikk motsatte av dem man ønsker å fremme, fordi de sikrer flere mandater til lista, men ikke når fram med sine kumuleringer.

Slik er det ikke ved noe annet valg. Ved stortings- og kommunevalg er ikke velgerne garantert å få valgt de personer man evt kumulerer, men siden alle som står på en liste, har gitt sin tilslutning til et program, fremmer man uansett den politikk man ønsker, ved å benytte lista.

Når kirken har vedtatt en ordning som klart avviker fra det velgerne er vant til og dermed forutsetter, er klar informasjon viktig, for at kandidatene og senere velgerne ikke skal bli lurt. Sist var de færreste klar over disse effektene. Når Kirkemøtets flertall nå visste om problemene, og likevel valgte ikke å løse dem, må Kirkerådet gjennom hele valgprosessen informere om konsekvensene av en lite gjennomskinnelig valgordning.

Noen vil kanskje vise til erfaringer fra bl a Borg og Hamar ved siste valg, der personer med et syn som avviker fra synspunktene til Levende folkekirke, ble valgt, selv om de sto på nominasjonskomiteenes lister, som etter et ulovmessig vedtak fikk skifte navn til Mangfoldig folkekirke. Det man da må være klar over, er at kumulering av slike profilerte ikke-konservative også innebar at det ble gitt flere stemmer til disse listene, noe som resulterte i flere mandater, slik at flere av dem som ble anbefalt av de Levende eller sto dem nær, ble valgt inn, enn hva som ville vært tilfellet hvis disse profilerte personene ikke hadde stått på listene. Disse problemene pekte jeg på i en diskusjon med Anne Enger i Klassekampen forut for siste valg. Hun sto på en slik liste, og ble valgt, men sikret nok også mandater til sine meningsmotstandere, som de ellers ikke ville fått.

Kirkerådets advarsel må derfor først og fremst rettes mot profilerte kirkepolitikere, som må vurdere om de vil bli stemmesankere for et parti de ikke er enige med. 

Dernest må den rettes mot mindre profilerte kandidater som ikke deler de Frimodiges standpunkter; de må få vite at deres sjanser til å bli valgt, er minimale, siden de ikke blir anbefalt. Et eksempel her er bispedømmerådslederen i Borg, som ikke ble valgt.

De kandidater som deler de Frimodiges syn, trenger ingen advarsler. Nominasjonskomiteenes lister vil være deres lister.

Før valget må så velgerne advares – ikke om asymmetri, men om realitetene: Dersom de benytter nominasjonskomiteenes lister, kan de komme til å fremme det stikk motsatte av det de ønsker. En bred liste hvor en enkelt gruppering anbefaler noen kandidater, blir i realiteten en partiliste for denne gruppa.

Informasjonskampanjen må iverksettes tidlig, siden de Frimodige av taktiske grunner nok ikke vil kunngjøre at de vil anbefale visse kandidater før listene er et faktum. De har nok lært av de Levende at er der noen andre gode navn på listene, kan man tjene godt på det.

At de Frimodige ikke vil klargjøre, fremkom overraskende klart i siste debatt om temaet på Kirkemøtet, der Braut, som er medlem av styret i Frimodig kirke, selv etter tre direkte spørsmål, ikke ville si annet enn at dette var et spørsmål man ville vurdere når forhold omkring valget var mer avklart.

Dette høres kanskje konspiratorisk ut fra min side. Men som jeg pekte på i et innlegg i Klassekampen for 16. april, står vi her overfor en gruppe med svært besynderlige forståelsesformer om valg. Braut sa til Klassekampen 12. april at hennes gruppe ville bli ‘skvisa ut’ dersom Åpen folkekirke ble den eneste som stilte egen liste ved valgene. Hvis man mener at man blir skvisa ut når man selv velger ikke å stille, står vi overfor en helt vindskjev forståelsesmåte. Med et slikt utgangspunkt, kan alt skje.

Braut er fast spaltist i Vårt Land, og har gode muligheter for å utdype sitt syn der. Der kan hun evt også kunngjøre en garanti for at de Frimodige ikke vil anbefale kandidater. Da blir advarsler overflødige. Jeg vil likevel anbefale at Kirkerådet velger en tilnærmingsmåte fra Riksrevisjonen: Å innstille «til observasjon». Braut har kanskje ikke full kontroll på alle Frimodige. Til frimodighetens vesen hører vel det å gjøre som man vil.

(Forkortede versjoner av dette innlegget er trykket i Vårt Land og Klassekampen 23. april.)

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Sondre Bjørdal, konstituert religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Kjell Haugen

6 innlegg  1547 kommentarer

Forvirrende var det og verre blir det nok..

Publisert 9 måneder siden
Karl Øyvind Jordell. Gå til den siterte teksten.
Noen vil kanskje vise til erfaringer fra bl a Borg og Hamar

Slik jeg forstod valget i Hamar var det kun 3 kandidater totalt med konservativt syn på vigselsliturgi, Disse var ikke kumulert eller høyt på listene noen steder. Så der var det ikke noe reelt valg der - og ingen av dem kom selvsagt inn. 

Kommentar #2

Karl Øyvind Jordell

119 innlegg  115 kommentarer

Ja, denne kommentaren økte forvirringen

Publisert 9 måneder siden

for så vidt som det som står i den, ikke er korrekt: Ifølge evalueringsrapporten fra kirkevalget (Sunniva E. Holberg, Bjarke Schønwandt Mortensen og Pål Ketil Botvar: Polarisering og kontinuitet. En analyse av kirkevalget 2015. KIFO Rapport 2016: 1), s 96, om Hamar bispedømme: "Kun   3   av   17   kandidater   var   tydelige på   sitt   standpunkt   mot   ny  ekteskapsliturgi  for  homofile. ... Til  gjengjeld  ser at  disse   tre  kandidatene  gjennom  et  høyt  antall  personstemmer  oppnådde  å få  2 faste plasser og 1. varaplass. Vi ser også at alle tre var relativt langt nede på en prioriterte lista som nominasjonskomiteen  hadde  utarbeidet  (plass  7,  13  og 17),  så  det  er  tydelig  at  disse  systematisk  er stemt oppover på lista."

I klartekst: der var 3 kandidater med det Haugen kaller et konservativt syn, 2 av dem ble valgt, den tredje ble 1. vararepresentant.

Kommentar #3

Kjell Haugen

6 innlegg  1547 kommentarer

Resultatet var gitt før valget..

Publisert 9 måneder siden
Karl Øyvind Jordell. Gå til den siterte teksten.
Til  gjengjeld  ser at  disse   tre  kandidatene  gjennom  et  høyt  antall  personstemmer

Resultatet er uinteressant - det viste vi før valget. Hva er da et valg.? Jeg jobbet litt i valglokalet og mange av de som kom snudde da det forstod dette var et diktaturvalg med max 3 gisler for å forsvare "demokratiet" i den mest omtalte saken. Nominasjons-komiteen var tydelig partisk og forhindret et reelt valg. Den høye andelen personstemmer viser av det var en vilje der ute som ikke fikk komme til uttrykk i resultatet. Med flere konservative kandidater kunne flere vist interesse for valget og beholdt respekten for kirkedemokratiet.

Idag står kirkene tomme tilbake - i min kirke er det max to promille av medlemmene som møter opp til en vanlig gudstjeneste - og vi har sterkt redusert  mannskap frivillige da våre ildsjeler plutselig ble "misjonsfolk" og yter sin innsats i andre lutherske gudstjenester uten nasjonal teologisk vri - for misjonsfolket må tenkte globalt ikke lokalt i teologien. Og det er trist å bare være 4 tilhørere i en kirke som rommer 600.

Kommentar #4

Karl Øyvind Jordell

119 innlegg  115 kommentarer

Nominasjonskomiteens arbeide

Publisert 9 måneder siden

i Hamar har jeg ikke kjennskap til. Generelt er det slik at den baserer sitt arbeide på forslag fremmet av menighetsrådene. Hvordan mønsteret er i disse forslagene, har jeg heller ikke kjennskap til.

Det som i mitt perspektiv er det interessante, er de tre som som benevnes 'gisler'  (Haugens uttrykk) ble 'stemt oppover' (evalueringsrapportens formulering). Det er dette som gjør at jeg kan kalle lista en partiliste for Levende folkekirke.

Dersom Levende folkekirke ikke var tilfreds med bare tre 'gisler', kunne de stilt egen liste. Jeg oppfordret til det, for landet som helhet, men oppfordringen ble ignorert.

Dette spørsmålet diskuterte jeg med sentrale aktører i Frimodig kirke på Verdidebatt i vinter. Da og nå (Braut på Kirkemøtet) virker det som man heller ikke denne gang vil stille liste, men ta til takke med 'gisler' på nominasjonskomiteens lister.

Siste innlegg

Radikal kjønnsideologi
av
Marit Johanne Bruset
rundt 1 time siden / 27 visninger
Har du ulikhetsbrillene på, Astrup?
av
Catharina Bu
rundt 1 time siden / 36 visninger
Å redde verden uten å bli hekse-jegere
av
Bjørn Stærk
rundt 2 timer siden / 50 visninger
I fredens telt
av
Torstein Try
rundt 2 timer siden / 28 visninger
Nå treng KrF samling
av
Karl Johan Hallaråker
rundt 5 timer siden / 65 visninger
Hvorfor feilet Hareide?
av
Lars Kolbeinstveit
rundt 7 timer siden / 477 visninger
Les flere

Mest leste

Hareides nødvendige veivalg
av
Ole Paus
3 måneder siden / 82733 visninger
Et barn er født, et barn er dødt
av
Magne Raundalen
rundt 2 år siden / 44697 visninger
Etter fallet kommer hevnen
av
Berit Aalborg
11 måneder siden / 35589 visninger
Stormløpet mot Israel er i gang.
av
Roald Øye
9 måneder siden / 28935 visninger
Kanten av klippen
av
Åshild Mathisen
11 måneder siden / 22890 visninger
Et sosialt ­eksperiment
av
Bent Høie
5 måneder siden / 22514 visninger
Sympati med skinke
av
Ane Bamle Tjellaug
4 måneder siden / 22375 visninger
Mens vi sover
av
Erik Lunde
11 måneder siden / 20420 visninger
Ord er handling
av
Hilde Frafjord Johnson
4 måneder siden / 19465 visninger

Lesetips

Radikal kjønnsideologi
av
Marit Johanne Bruset
rundt 1 time siden / 27 visninger
Har du ulikhetsbrillene på, Astrup?
av
Catharina Bu
rundt 1 time siden / 36 visninger
Å redde verden uten å bli hekse-jegere
av
Bjørn Stærk
rundt 2 timer siden / 50 visninger
I fredens telt
av
Torstein Try
rundt 2 timer siden / 28 visninger
Jeg melder meg ut av KrF
av
Lars Sørumshagen
rundt 7 timer siden / 258 visninger
Sett fra grasrota
av
Arna Østnor
rundt 7 timer siden / 119 visninger
Hamskifte for norsk landbruk?
av
Trond Klaape
rundt 7 timer siden / 197 visninger
Svar til innlegg fra Karl Øyvind Jordell
av
Ole Inge Bekkelund
rundt 7 timer siden / 48 visninger
Skader KrF, ikke Frp!
av
Ola Ødegaard
rundt 7 timer siden / 83 visninger
Les flere

Siste innlegg

Radikal kjønnsideologi
av
Marit Johanne Bruset
rundt 1 time siden / 27 visninger
Har du ulikhetsbrillene på, Astrup?
av
Catharina Bu
rundt 1 time siden / 36 visninger
Å redde verden uten å bli hekse-jegere
av
Bjørn Stærk
rundt 2 timer siden / 50 visninger
I fredens telt
av
Torstein Try
rundt 2 timer siden / 28 visninger
Nå treng KrF samling
av
Karl Johan Hallaråker
rundt 5 timer siden / 65 visninger
Hvorfor feilet Hareide?
av
Lars Kolbeinstveit
rundt 7 timer siden / 477 visninger
Les flere