Roar Flacké

1

Tanker om kirketilhørighet

Blant oss som står for et klassisk bibelsyn, er det ulike og sterke meninger med hensyn til kirketilhørighet og hva slags konsekvenser en skal trekke av den aktuelle kirkelige situasjonen. Jeg våger likevel her å dele noen refleksjoner rundt dette.

Publisert: 21. apr 2018 / 964 visninger.

Alvoret i situasjonen vil mange langt på vei være enige om, enten vi velger å bli værende i eller bryte opp fra Den norske kirke (Dnk). Støtten til Frimodig kirke er også stor i mange leirer. Vi trenger å frimodiggjøre hverandre til troskap mot Guds ord i en tid da mange devaluerer det. Ikke minst de som er i aktiv tjeneste i Dnk trenger vår forbønn og støtte i den stormen mange av dem står i. Selv om jeg meldte meg ut etter at kirken endret sin lære, har jeg respekt for at noen velger å bli værende, blant annet ut fra en vurdering av den lokale situasjonen.

Samtidig vil jeg utfordre noen av grunnene til at mange blir værende. Jeg registrerer særlig fem slike grunner, knytta til betydningen av disse stikkordene: enhet, kirkesamfunn, kontaktflate, påvirkning og alternativ. Her er noen tanker om hver av disse.

Kirkens enhet har vært en hovedsak både for dem som har kjempa for et kompromiss der to motstridende syn kan defineres som kirkens lære, og for dem som sier de blir værende i kirka også om kirka lærer mot Guds ord. Til tross for at CA definerer kirkens enhet annerledes. Jesu bønn om «at de alle må være ett» handler ikke først og fremst om en organisatorisk enhet for et kirkesamfunn. Det er en enhet Jesus har konstituert for alle lemmer på Hans kropp, en enhet som bygger på objektive sannheter og som kommer til uttrykk i menighetsfellesskap og hverdagsliv. Enheten gjelder først og fremst den universelle kirke og den lokale menighet, som er de gudgitte enhetene som NT omtaler.

Hva er da et kirkesamfunn? Et kirkesamfunn trenger ikke være en rigid struktur med detaljert regelverk. NT omtaler altså to gudgitte enheter - den lokale menigheten og den universelle kirke. Internasjonale, nasjonale og regionale enheter mellom disse er mer eller mindre tjenlige menneskelige ordninger. Likevel gir NT premisser for særlig to anliggender på tvers av lokale menigheter - tilsyn og fellesskap om oppdraget. Men det kan organiseres på ulikt vis og benevnes ulikt. Det viktigste er tydelig læremessig basis, sunn tilsynsordning og nettverk der vi hjelper hverandre med å fullføre oppdraget og bygge menigheter i samsvar med Guds Ord.

Mange vil holde fast på Dnk, fordi den har så stor kontaktflate. Og den gir opplagt mange muligheter. Samtidig tror jeg at den viktigste og største kontaktflaten ikke er knytta til kirkelige handlinger, men er summen av de relasjonene vi har som følger Jesus i hverdagen. La oss derfor med frimodighet bygge menigheter med kultur for Jesusliv i hverdagen!

Mange velger å bli i Dnk fordi en ved å melde seg ut frasier seg muligheten til å påvirke kirkens utvikling. Det er riktig at den muligheten er større innenfor enn utenfra. Men jeg vil hevde at den påvirkningen i dagens situasjon vil være marginal nasjonalt og begrenset lokalt. Faren for påvirkning andre veien er imidlertid overhengende. Det ser vi flere spor av allerede både blant prester og fotfolk. Presset innenfra og utenfra i retning av tilpasning er formidabelt, og fører for mange til fortielse og etter hvert fornektelse av bibelske sannheter. Det er mange prester og andre som etter kirkemøtet, til dels overraskende, står frem med et nytt syn på likekjønnet ekteskap.

Det at mange ikke ser noe aktuelt alternativ for seg og sine, er nok personlig for mange en hovedgrunn til at de blir værende i Dnk. Og det er forståelig så lenge den lokale menigheten er en levende menighet med bibeltro forkynnelse. Samtidig kan vi ikke fri oss fra den sammenhengen vi står i. Og vi møter nå stadig flere som er i nød der de bor - i alle bispedømmer. Situasjonen roper på alternative fellesskap og menigheter. Det kan gjerne være valgmenigheter innenfor Dnk, dersom det i fremtiden kan gis tilstrekkelig rom for dem. Mange steder er det mer realistisk at bedehusforsamlinger går i retning av å bli menigheter. Og så trenger vi nyplantinger – ikke minst i byer og tettbygde strøk. Å plante og bygge menigheter bør først og fremst begrunnes strategisk. Vi trenger ulike typer menigheter, som kan nå ulike typer mennesker. Samtidig kan det i dag også ofte begrunnes i den kirkelige nødssituasjonen.

Når vi skal vurdere hva som på lang sikt tjener Guds rikes sak i vårt land, tror jeg vi også trenger alternativer for nasjonal organisering. I dag står vi i fare for en fragmentering av oss som vil stå for klassisk teologi. Noen går til ulike andre kirkesamfunn (Frikirken, DELK, Den katolske kirke…). Andre bygger bedehusmenigheter og/eller melder seg inn i organisasjonenes «trossamfunn». Flere blir værende i Dnk. Noen blir stående uten tilhørighet i et kirkesamfunn. Med fragmentering øker faren for marginalisering. Derfor trenger vi modige ledere som våger den krevende oppgaven med å utrede alternative modeller for nettverksbygging. I første omgang ser jeg for meg noe mellom et rigid strukturert kirkesamfunn og et løst nettverk - noe som ivaretar de nevnte bibelske anliggendene for det som gjelder mellom lokale menigheter.

3 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Sondre Bjørdal, konstituert religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Daniel Krussand

11 innlegg  2003 kommentarer

Altfor komplisert.

Publisert 9 måneder siden
Roar Flacké. Gå til den siterte teksten.
Derfor trenger vi modige ledere som våger den krevende oppgaven med å utrede alternative modeller for nettverksbygging

Jesus har fellesskap i hver bygd i Norge.

Han er Hode, de modige lederene du etterlyser kan du glemme.  Vi trenger ikke modeller,  Jesu legeme fungerer allerede.  Finn de 20 nærmeste kristne rundt hjemmet ditt og inviter dem hjem. Overlat resten til Gud.

2 liker  
Kommentar #2

Kjell Haugen

6 innlegg  1547 kommentarer

Resignasjon...

Publisert 9 måneder siden
Roar Flacké. Gå til den siterte teksten.
Det at mange ikke ser noe aktuelt alternativ for seg og sine, er nok personlig for mange en hovedgrunn til at de blir værende i Dnk.

Alternativene finnes i mitt området blandt flere frimenighetsvarianter.  Kirkehusene står tomme tilbake. I min barndoms kirke som jeg nå jobber i møter det opp et sted mellom 1 og 2 promille av medlemstallet til Gudstjenestene. Kirken har plass til ca 3 prosent. Før det omtalte kirkemøte hadde vi et aktivt menighets liv med nok av frivillige folk. Dissa har nå flyttet sin arbeidsinnsats og mottar sitt sakramente i frimenighetene i nabokommunen.  Min menigheten er tilnærmet uten aktivitet gjennom uken og gudstjenesten på deltar bare pensjonister som mister nok sertifikatet snart - og da er de borte også.

Så  husk at kristentroen er ikke teologi og dets mange problemstillingen, men kristentroen finner du i dine fotspor utenfor kirkebyggene ( Markus 16:17-18).

5 liker  
Kommentar #3

Daniel Krussand

11 innlegg  2003 kommentarer

Publisert 9 måneder siden
Kjell Haugen. Gå til den siterte teksten.
Så  husk at kristentroen er ikke teologi og dets mange problemstillingen, men kristentroen finner du i dine fotspor utenfor kirkebyggene ( Markus 16:17-18).

Kjell, god sagt!

Kanskje de som nå drar til nabokommunen kunne samles i husmenighet i boligområdet i egen kommune.  Les boka «Him’len Hit».

Praktisk disippelskap.


2 liker  
Kommentar #4

Daniel Krussand

11 innlegg  2003 kommentarer

Publisert 9 måneder siden
Roar Flacké. Gå til den siterte teksten.
I første omgang ser jeg for meg noe mellom et rigid strukturert kirkesamfunn og et løst nettverk - noe som ivaretar de nevnte bibelske anliggendene for det som gjelder mellom lokale menigheter.

Å bygge noe nytt er neppe etter Jesu hjerte, Han vil enhet.  Gå inn i en frimenighet som allerede finnes.

Arbeid heller for å gjøre fellesskapet likt Hans Nielsen Hauges husmenigheter i disse menighetene.  

Kirkebygg, strukturer, lederskap og ansettelse av pastorer - det er vel ikke heller etter Jesu hjerte?

I samme boligfelt er det troende fra fem forskjellig «kirkesamfunn».  De kjører noen kilometer til hver sin «kirke».

Er det etter Jesu hjerte?

Gud har kun Jesu Venner, andre Navn er avsporinger.

«Jeg kaller dere ikke lenger tjenere, for tjeneren vet ikke hva hans herre gjør. Men dere har jeg kalt venner, for alt det jeg har hørt av min Far, har jeg kunngjort dere.»
‭‭Johannes‬ ‭15:15

2 liker  
Kommentar #5

Roar Flacké

1 innlegg  4 kommentarer

Publisert 9 måneder siden

Jeg vi må slutte å regne enhver menighetsplanting som splittelse. Dersom det er gjort med visdom og drivkraften er å nå nye mennesker, kan det ofte snarere være en mulighet til vekst. Fordi ulike menigheter kan nå ulike typer mennesker. Samtidig trenger vi å synliggjøre enheten på tvers av menigheter og velsigne hverandre og samarbeide på tvers. Hvor hadde vi vært dersom ingen hadde bygget noe nytt opp gjennom historien?

4 liker  
Kommentar #6

Kjell Haugen

6 innlegg  1547 kommentarer

Sentralisering...?..!..

Publisert 9 måneder siden

Frimenighetene er sentralisert og har husfellesskap i både i byen og flere av kommunene rundt og vokser seg sterke på grunn av dette.. DNK er for fragmentert i struktur til å få felles husfellesskap system i et Prosti området f.eks. Slikt kunne vært kunstig / nødvendig åndedrett til en døene folkekirke..

Husfellesskap er limet som holder menigheten sammen. Selv er jeg med i et par i nabo menighetene.

1 liker  
Kommentar #7

Daniel Krussand

11 innlegg  2003 kommentarer

Begynn i det små.

Publisert 9 måneder siden
Roar Flacké. Gå til den siterte teksten.
Jeg vi må slutte å regne enhver menighetsplanting som splittelse.

Helt enig i dette.  Nyplanting er fint.

Hvilke åndelige høvdinger fra Luthersk leir er i stand til å lage nettverk som er skrifttro og som kan hjelpe med nye menigheter lokalt der folk ber om hjelp?

Har du forslag?

Jeg tror det beste er å begynne der du bor.  Sirkle inn med en radie stor nok til at du finner søsken i Herren som deler ditt ønske om fellesskap.  Bibel, bønn, salmer, lovsang, åndelige viser, - del mat, oppgaver, gjør saker sammen - oppvask, matlaging, bleieskift.  Kom sammen hjemme.

Driv diagonalt arbeid i nærområdet.

Bibelgrupper i hjemmet trenger ikke prester.  De koster lite og kan utvikle seg over tid.  Embedene i Ef kap 4 er tilstede når 8-10 familier er samlet til husfellesskap.

Alle har tjenester og gaver.

Hjemmet er dessuten det stedet barn får tro.  Barnearbeid i menigheter, søndagsskole etc er lite egnet når barna ikke har foreldre som tror.

Jeg har vært med å starte ny menighet, jeg vet mye om det.  

Jesus bygger sin menighet.  I stedet for å lete etter «modige ledere som våger å utrede modeller» kan vi finne vår plass blandt disipler der vi bor og bygge Guds Rike sammen etter Bibelens «oppskrift».

I huset til Kornelius ble det tro, nådegaver og fellesskap etter at Peter hadde delt Ordet!

«Mens Peter ennå talte disse ordene, falt Den Hellige Ånd på alle dem som hørte Ordet. Og alle de troende som tilhørte de omskårne, og som var kommet med Peter, ble forferdet over at Den Hellige Ånds gave var blitt utgytt også over hedningene,»
‭‭Apostlenes gjerninger‬ ‭10:44-45‬ 

3 liker  
Kommentar #8

Daniel Krussand

11 innlegg  2003 kommentarer

Publisert 9 måneder siden

Ja, felleskap i hjemmene er fint.  Mange frie menigheter har husgrupper.

Å sitte i en kirke og se andre i nakken er vel ikke felleskap?  Det som sies og sees fra plattformen kan selvsagt også være godt og byggende.  

De lutherske organisasjonene har samme svakhet som DnK.

Det er ikke nok å vite hva et ekteskap er.

Men jeg håper Roar Flacké får respons på sitt innspill her som gir gode resultater.

Kirkesamfunn som bro mellom menigheter - hvor er det beskrevet i NT?

2 liker  
Kommentar #9

Roar Flacké

1 innlegg  4 kommentarer

Publisert 9 måneder siden

Ja, her var det mye bra! Mye av det du skriver passer med det jeg la i setningen: "La oss derfor med frimodighet bygge menigheter med kultur for Jesusliv i hverdagen!" Noen ganger dreier det seg om å utvikle eksisterende menigheter og fellesskap, der det er realistisk. Andre ganger er det mer aktuelt å plante nytt. Uansett har jeg stor tro på å starte å bygge ut fra hjemmene. Smågrupper/ husfellesskap er ofte den beste arenaen for å bygge kultur for hverdagsliv (disippelkultur). Vi trenger å hjelpe hverandre til å finne ut hva det konkret vil si å  følge Jesus i vår hellige alminnelige hverdag. Å leve menighet handler mer om det enn om det som skjer i bestemte hus til bestemte tider. Selv jobber jeg som fellesskapsutvikler i Normisjon, der vi har mye fokus på å bygge fellesskap av denne typen. :-)

2 liker  
Kommentar #10

Kjell Haugen

6 innlegg  1547 kommentarer

Nakkefellesskap.

Publisert 9 måneder siden
Daniel Krussand. Gå til den siterte teksten.
Å sitte i en kirke og se andre i nakken er vel ikke felleskap?  Det som sies og sees fra plattformen kan selvsagt også være godt og byggende.  

DnK lider av nakkefellesskapsyken.  Arbeidet er fragmentert i forskjellige Kirkens *noe* - hvor arbeidsfelleskapene er på tvers av lokalmenigheter.  Ingen egen misjons aktivitet - innomlands eller utomlands. Det tar misjons organisasjonene seg av  - men på den andre siden må disse distansere seg fra moderkirken (Normisjon & Gjenbrukskristne og mange flere.) på grunn av sikkerhet for sine ansatte.  Ute på misjonsmarken er DnK's teologi ikke populær og prester med DnK's  telologi vil i mange misjons land bli halshugget. Misjonsorganisasjonene glir derfor ut i egne Meningheter i mange variasjoner og DnK sitter ribbet tilbake uten fotfolk med arbeidslyst.

Om arbeidslysten er der blir liturgien strammet inn kirkemøte etter kirkemøte og gudstjenesten profersjonalisert uten mulighet for deltagelse for fotfolket.  Trosopplæringen tilsvarende - som har blitt en pedagogisk profesjonalisert instans ved siden av menighetslivet. Så arbeidsiveren blir kvelt fra toppen av og nedover.  

Jeg antar det hele er en styrt avvikling av DnK som forvalter av guds mysterier og at det folkekirken fremstår som en kirke uten trosuttrykk - kun en sermoniforvalter for livets 4 store hendelser.

 

1 liker  
Kommentar #11

Daniel Krussand

11 innlegg  2003 kommentarer

Publisert 9 måneder siden

Flott.

Normisjonen hadde et bra seminar nylig i Nordøsterdal over tre kvelder. Bjørn Roger Karlsen talte.

Min kommentar #1 var noe unyansert, det er klart at vi må velge fellesskap ut fra hva som er den praktiske virkelighet.  Så er det lokale forhold, er det andre i nærheten som vil stå sammen med meg.

Benestad masjerte jo ut, men han er opptatt med MFB kampanjen.  Hvilke «høvdinger» (apostler) tar utfordringen tror du?

Det jobbes kanskje i det stille mange steder.

1 liker  
Kommentar #12

Daniel Krussand

11 innlegg  2003 kommentarer

Publisert 9 måneder siden
Kjell Haugen. Gå til den siterte teksten.
Trosopplæringen tilsvarende - som har blitt en pedagogisk profesjonalisert instans ved siden av menighetslivet.

Den er et slag i luften.  Tro læres ikke.

Det er lydighet som læres!

Men da må du først være født av Ånd (frelst) deretter «begravet». 1 liker  
Kommentar #13

Roar Flacké

1 innlegg  4 kommentarer

Publisert 9 måneder siden

Det er nok ikke så mange "høvdinger" lenger - på godt og ondt, kanskje. Men det skjer samtidig mye bra mange steder. :-)

1 liker  
Kommentar #14

Daniel Krussand

11 innlegg  2003 kommentarer

Publisert 9 måneder siden

Sant.  Om du ikke allerede kjenner til det, søk på Knut Osland på YouTube.

Veldig bra videoer om å leve sammen i hverdagen og om gi nyfrelste veiledning.


Kommentar #15

Kjell Haugen

6 innlegg  1547 kommentarer

Begrepsforvirring...

Publisert 9 måneder siden

Født av ånd og frelst er to forskjellige ting. Født av ånd er en ting, da kan du bruke nådegavene til helbredelse/healing  eller profeti / synskhet osv ånden er den samme med æren skal gis til Gud. Hvis du  synder mot den hellige ånd har du trøbbel - og det er ikke inkludert i Golgata for du skal ikke missbruke din ånd. Frelst blir du ikke før Guds gjerninger gjennom deg har blitt akseptert av ham med kasteskovelen. Ingen som er i live er frelst...

Kommentar #16

Daniel Krussand

11 innlegg  2003 kommentarer

Publisert 9 måneder siden

Ja det gror.  Men i Tynset, Alvdal, Os og Folldal er Normisjonen nesten fraværende.  Har du en forklaring på det.

Kommentar #17

Roar Flacké

1 innlegg  4 kommentarer

Publisert 9 måneder siden

Jeg kjenner ikke de lokale forholdene på stedene du nevner. Normisjon kan ikke bety noe alle steder. De fleste steder er vi avhengige av lokale initiativ, som vi kan støtte. Men Normisjon er bare en del av Guds store misjon/kirke. Vi står heldigvis i en stor sammenheng med søsken i mange båtlag. :-)

1 liker  
Kommentar #18

Daniel Krussand

11 innlegg  2003 kommentarer

Publisert 9 måneder siden
Kjell Haugen. Gå til den siterte teksten.
Født av ånd og frelst er to forskjellige ting.

Her er vi nok uenige.  Skriften gir svar.

«Men dere er ikke i kjødet, dere er i Ånden, så sant Guds Ånd bor i dere. Men om noen ikke har Kristi Ånd, da hører han ikke Kristus til.»
‭‭Romerne‬ ‭8:9‬ ‭

For meg er gjenfødelsen ved tro det samme som frelse, da hører jeg Kristus til og har hans Ånd slik dette verset sier.

Da gir også Ånden sine gaver.

Som Jesus sa til Nikodemus: «slik er det med hver den som er født av Ånden».

Det undrer meg at du ikke vet dette, det står skrevet - og andre Ord sier det samme.

Joh 1:12;  1 Joh 5:11-13;

De som hører Kristus Jesus til, har korsfestet kjødet med dets lidenskaper og lyster. Dersom vi lever i Ånden, da la oss òg vandre i Ånden!»
‭‭Galaterne‬ ‭5: 24-25‬ 

 

Kommentar #19

Kjell Haugen

6 innlegg  1547 kommentarer

Intet er garantert.

Publisert 9 måneder siden
Daniel Krussand. Gå til den siterte teksten.
dere er i Ånden, så sant Guds Ånd bor i dere

Ånden i oss må vokse. Vi har fått tilgang til talsmannen. Vi må lytte etter talsmannens tause rop. Bruke kanalen Kristus har åpnet til Guds velsignelse.  Men har du først lært deg din ånd å kjenne skal du bruke den for din Guds ære. Men underveis i livet er det fort å skifte fokus å selv å ta æren av Guds handlinger gjennom deg. Det er å synde mot den hellige ånd. Da er håpet om frelsen borte. Det er derfor det er viktig å vandre I ånden.

Kommentar #20

Daniel Krussand

11 innlegg  2003 kommentarer

Publisert 9 måneder siden
Kjell Haugen. Gå til den siterte teksten.
Men underveis i livet er det fort å skifte fokus å selv å ta æren av Guds handlinger gjennom deg. Det er å synde mot den hellige ånd.

Det er garantert ikke å synde mot Den Hellige Ånd.

Skifte fokus og selv ta æren?  Hva legger du i slike ord?  Jesu venner skifter aldri fokus - vi er jo brud.

Om du er gift, skifter du fokus, går du og er redd for å svikte?

Du sier du er medlem i Kirken.  Dette har du garantert ikke lært der. 

Intet er garantert sier du - snakk om ikke å kjenne sannheten.

«Da Gud så ville vise løftets arvinger desto mer klart sin uforanderlige vilje, bekreftet han det med en ed, for at vi skulle ha en sterk trøst ved to uforanderlige ting, som utelukker at Gud kunne lyve - vi som har tatt vår tilflukt til å gripe det håpet som ligger foran oss. Dette har vi som et anker for sjelen, et som er trygt og fast og når inn til det innerste, bak forhenget, der Jesus gikk inn som forløper for oss, han som ble yppersteprest til evig tid etter Melkisedeks vis.»
‭‭Hebreerne‬ ‭6:17-20‬ ‭

«La deres ferd være fri for pengekjærhet, så dere er fornøyd med det dere har. For han har sagt: Jeg skal ikke slippe deg og ikke forlate deg.»
‭‭Hebreerne‬ ‭13:5‬ ‭

Synd for deg at du ikke har noen garanti.

Kommentar #21

Kjell Haugen

6 innlegg  1547 kommentarer

Nettopp..

Publisert 9 måneder siden
Daniel Krussand. Gå til den siterte teksten.
La deres ferd være fri for pengekjærhet,

Det å ta betalt for å utføre Guds gjerninger ved den hellige ånd er å synde mot den hellige ånd. Det er poenget mitt.  Har du en gave fra Gud du bruker i hans tjeneste - er det ikke du som skal tjene på det.  All takk skal gis til Herren.  Tar du æren bort fra Gud og putter æren i egen lomme har du gjort som djevelen ønsker å opphøye deg selv til Gud. 

Husk vår tro synes i våre fotspor - det er det vi måles etter. ( Markus 16:17-18)

Siste innlegg

Radikal kjønnsideologi
av
Marit Johanne Bruset
rundt 1 time siden / 25 visninger
Har du ulikhetsbrillene på, Astrup?
av
Catharina Bu
rundt 1 time siden / 18 visninger
Å redde verden uten å bli hekse-jegere
av
Bjørn Stærk
rundt 2 timer siden / 49 visninger
I fredens telt
av
Torstein Try
rundt 2 timer siden / 28 visninger
Nå treng KrF samling
av
Karl Johan Hallaråker
rundt 5 timer siden / 65 visninger
Hvorfor feilet Hareide?
av
Lars Kolbeinstveit
rundt 7 timer siden / 469 visninger
Les flere

Mest leste

Hareides nødvendige veivalg
av
Ole Paus
3 måneder siden / 82733 visninger
Et barn er født, et barn er dødt
av
Magne Raundalen
rundt 2 år siden / 44697 visninger
Etter fallet kommer hevnen
av
Berit Aalborg
11 måneder siden / 35589 visninger
Stormløpet mot Israel er i gang.
av
Roald Øye
9 måneder siden / 28935 visninger
Kanten av klippen
av
Åshild Mathisen
11 måneder siden / 22890 visninger
Et sosialt ­eksperiment
av
Bent Høie
5 måneder siden / 22514 visninger
Sympati med skinke
av
Ane Bamle Tjellaug
4 måneder siden / 22374 visninger
Mens vi sover
av
Erik Lunde
11 måneder siden / 20420 visninger
Ord er handling
av
Hilde Frafjord Johnson
4 måneder siden / 19465 visninger

Lesetips

Radikal kjønnsideologi
av
Marit Johanne Bruset
rundt 1 time siden / 25 visninger
Har du ulikhetsbrillene på, Astrup?
av
Catharina Bu
rundt 1 time siden / 18 visninger
Å redde verden uten å bli hekse-jegere
av
Bjørn Stærk
rundt 2 timer siden / 49 visninger
I fredens telt
av
Torstein Try
rundt 2 timer siden / 28 visninger
Jeg melder meg ut av KrF
av
Lars Sørumshagen
rundt 7 timer siden / 256 visninger
Sett fra grasrota
av
Arna Østnor
rundt 7 timer siden / 119 visninger
Hamskifte for norsk landbruk?
av
Trond Klaape
rundt 7 timer siden / 196 visninger
Svar til innlegg fra Karl Øyvind Jordell
av
Ole Inge Bekkelund
rundt 7 timer siden / 48 visninger
Skader KrF, ikke Frp!
av
Ola Ødegaard
rundt 7 timer siden / 83 visninger
Les flere

Siste innlegg

Radikal kjønnsideologi
av
Marit Johanne Bruset
rundt 1 time siden / 25 visninger
Har du ulikhetsbrillene på, Astrup?
av
Catharina Bu
rundt 1 time siden / 18 visninger
Å redde verden uten å bli hekse-jegere
av
Bjørn Stærk
rundt 2 timer siden / 49 visninger
I fredens telt
av
Torstein Try
rundt 2 timer siden / 28 visninger
Nå treng KrF samling
av
Karl Johan Hallaråker
rundt 5 timer siden / 65 visninger
Hvorfor feilet Hareide?
av
Lars Kolbeinstveit
rundt 7 timer siden / 469 visninger
Les flere