Jørn Maurstad

17

Paulus 1. korinter brev kapitel 6 vers 9

Har homofilidebatten vært preget av to syndsbegrep?

Publisert: 17. apr 2018

I 2006 offentliggjorde Den norske kirkes lærenemnd en uttalelse angående skriftforståelse og skriftbruk med særlig henblikk på homofilisaken. I avsnitt 3.5 kommer de inn på Bibeltekster om homoseksualitet. Et av skriftstedene de så på var 1 Kor 6,9-11.
I Bibelselskapets 2011 utgave, er vers 9 oversatt slik: «Vet dere ikke at de som gjør urett, ikke skal arve Guds rike? La dere ikke føre vill! Verken de som driver hor, de som dyrker avguder eller de som bryter ekteskapet, verken menn som ligger med menn eller som lar seg ligge med.».

Lærenemnda gjør rede for betraktninger som ligger bak oversettelsen: «menn som ligger med menn eller lar seg ligge med». De skriver: «Oversettelsen menn som ligger med menn eller lar seg ligge med (i lærenemndas oversettelse: lar seg bruke til dette) dekker to greske ord, malakoi og arsenokoitai. Selv om den norske oversettelsen bytter om rekkefølgen på de to, har det ingen innvirkning på forståelsen. Grunnbetydningen av ordet malakos er myk. Antikke tekster bruker dette ordet for å beskrive menn med en feminin atferd, men den presise betydningen av ordet må bestemmes i hvert enkelt tilfelle ut i fra tekstsammenhengen. Det er altså ikke en teknisk term for en som er homoseksuell». Om ordet arsenokoitai skriver lærenemnda: «Ordet betyr «manneliggere», og er ikke belagt i litteratur forut for Paulus. Antagelig er det en nydannelse på gresk, skapt av gresktalende jøder eller jødekristne i en nærliggende formulering i den greske oversettelsen av 3 Mos 18. 22 og 20.13».

Lærenemnda begrunner oversettelsen av ordet malakoi, ut ifra to forhold: i) at det dreier seg om seksuell atferd, siden ordet står mellom de som bryter ekteskap (ekteskapsbrytere) og arsenokoitai, og ii) forståelsen av seksualitet i Paulus sin greske samtid angående forholdet mellom partene som tilsier at ordet «myk» kan brukes om en passiv part.De skriver at ordet arsenokoitai «manneliggere» supplerer ordet malakoi «myke menn», slik at både den aktive og passive parten i et homoseksuell handling rammes. Så langt lærenemnda.


Jeg påpeker at ordet malakoi fortolkes ut i fra at det står foran ordet arsenokoitoai. Hvor forståelsen av sistnevne baseres på en antagelse om at det er laget av gresktalende jøder. Det ligger derfor både en fortolkning og en antagelse bak, hvor man har gjort bruk av både greske og jødiske kilder. Ordet arsenokoitai (som arsenokoitæs) brukes også i 1 Tim 1,9-10. Her står arsenokoitæs imellom ordene pornos og andrapodistæs. Lærenemnda nevner to betraktninger angående bruken i 1 Tim. Den første likner på argumentasjonen brukt i korinter brevet. Det vil si, man hevder at ordet pornos kan også tilføres en mer spesifikk mening gjennom sammenstillingen med arsenokoitæs. Den andre måten er følgende argument: «Noen peker videre på at denne lastekatalogen ser ut til å være komponert i samklang med fjerde til åttende bud. En arsenokoitæs blir da en som bryter det sjette bud, slik at all seksuell aktivitet utenfor ekteskapet avvises.» Men her har man gått motsatt vei av den foregående bruk. Man har latt den omliggende teksten gi mening til ordet arsenokoitæs.
Det nyskapende ordet brukt av Paulus, for dermed en karakter av å være et «potetord», et ord som kan brukes til flere ting, både å gi en mening til andre ord og selv ta opp mening i fra tekstsammenhengen. At noen kan mene at uenighet om betydningen av disse skriftstedene i homofilisaken, skal kunne være kirkesplittende blir derfor helt uforståelig for meg. Argumentasjonen til lærenemnda viser, at oversettelsen og bruk av ordet arsenokoitai kan være svært vilkårlig.


Det leder over i en betraktning av en tekstsammenheng som det ved første øyekast kan være vanskelig å få med seg, nemlig den kulturelle sammenhengen som oversettelsen gjøres i. Ved å se på tidligere Bibeloversettelser av dette verset finner man at det kan være stor variasjon mellom oversettelsene.
I Bibelselskapets 1930 utgave er kombinasjonen av malakoi og arsenokoitai oversatt som følger: «eller bløtaktige eller de som synder mot naturen». I 1972 utgaven av NT skriver man: «hverken de som lar seg bruke til utukt mot naturen, eller de som selv gjør slik synd». Ordene malakoi og arsenokoitai nevnes av Paulus som eksempler på urett i korinter brevet kapittel 6. I samme kapittel tar Paulus opp en diskusjon av hor (mellom to personer av motsatt kjønn). Der bruker han en referanse tilbake til skapelses beretningen. I mellom versene kap 6, 9- 16, nevnes ekteskapsbrudd, en referanse til skapelsen, ordene malakoi og arsenokoitai, uten at de to sistnevnte diskuteres hverken i forhold til ekteskapet eller skapelsen. Derfor kan ikke utrykk som «synd mot naturen» eller «utukt mot naturen» være riktige. Ordlyden er dog i samsvar med datidens syn på homofili. At en slik påvirkning av forhold som ikke skulle vært der kan finne sted, er ikke så vanskelig å forstå når en tar i betraktning alle antagelsene som ligger bak det å oversette disse ordene.

I begge disse oversettelsene har man dermed lagt inn et syndsbegrep som ikke skulle vært der. Hva skjer hvis man endrer på syndsbegrepet? I en diskusjon av syndsbegrepet til Luther og Augustin skriver Eivind Berggrav (De store religioner fra 1938): «Ordet synd forutsetter anerkjennelsen av noe som er hellig. Syndens art blir derfor betinget av hva det hellige i hvert tilfelle innebærer. Hvis en stein eller sted er hellig, så blir det synd å nærme seg på ureglementert hvis. Hvis reglene for livsførsel og samliv er det typisk hellige, så består synden i å bryte reglene. Men hvis det hellige er et sinnelag slik som Kristus har forklart Gud som kjærlighet, da blir synden i første rekke alt som trosser Guds sinnelag og vender bort i fra Gud.» Når synd slik blir forstått som en motsetning til det hellige, da må en endring av syndsbegrepet også kunne medføre en endring i hvordan man oppfatter Gud.

Måten som homofilisaken har blitt diskutert på, blir forståelig hvis en tar i betrakting at det kan ligge to syndsbegrep til grunn for diskusjonen, hvor ett særlig kommer til utrykk i anvendelse av Bibel vers knyttet til homofili. Både den harde tonen som til tider har vært i debatten, og det faktum at mange har brukt mye energi på å stenge homofile ute i fra kirken, eller satt veldig vanskelige betingelser for at de skal kunne bli en del av menigheten, kan forklares ut ifra at det har vært anvendt to syndsbegrep. En del av den videre diskusjonen til lærenemnda blir mer forståelig om en tar to syndsbegrep i betraktning. Om kap 5-7 skriver de: «Det kollektivt definerte renhetsideal som preger Hellighetsloven i 3. Mosebok, gjør seg også gjeldene her. Hele gudsfolket må leve i hellighet, og i 1 Kor 5-7 tar Paulus opp flere forhold som han mener truer menighetens renhet og hellighet». Videre hevder de at særlig kapitel 5 og 6 viser klare spor av gammeltestamentlig hellighetslov. Det er påfallende at lærenemnda mener at denne delen av Paulus brev til korinterne skal fortolkes ut i fra hellighetsloven. I siste halvdel av kapitel 6 teller jeg fire referanser til Jesus (vers 11-20). I boken De store religioner (1938) kommer man også inn på første Korinter brev i en diskusjon av oldkirkens kristendom. Men uten at hellighetsloven nevnes. Det er påfallende, hvis det skulle finnes «klare spor».

Det Paulus skriver i vers 7 og 8 i kap 6, er helt i overenstemmelse med det han skriver i Romerbrevet kap 14 vers 13-17, og med Bergprekenen. En skulle nesten tro at lærenemnda har glemt alt det Paulus skriver om i Galaterbrevet. Eller Hebreerbrevet. Eller beretningen om det første kirkemøtet i Jerusalem beskrevet i Apostelgjerningene. Eller 1. Peters brev. Eller det Paulus skriver i starten på 1. Kor. 2.2. Der står det: «For jeg hadde bestemt at jeg ikke ville vite av noe annet hos dere enn Jesus Kristus og ham korsfestet». Det er derfor helt urimelig at den gammeltestamentlige hellighetsloven preger disse kapitlene. Man må derfor lete etter en annen forklaring på hvorfor lærenemnda mener hellighetsloven er tilstede. Forklaringen kan være at det ligger to syndsbegrep til grunn for diskusjonen av homofilisaken, og hvor ett av dem har andre røtter en den kristne tro.

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Njål Kristiansen

158 innlegg  20654 kommentarer

Publisert 11 måneder siden
Jørn Maurstad. Gå til den siterte teksten.
Det leder over i en betraktning av en tekstsammenheng som det ved første øyekast kan være vanskelig å få med seg, nemlig den kulturelle sammenhengen som oversettelsen gjøres i. Ved å se på tidligere Bibeloversettelser av dette verset finner man at det kan være stor variasjon mellom oversettelsene.
I Bibelselskapets 1930 utgave er kombinasjonen av malakoi og arsenokoitai oversatt som følger: «eller bløtaktige eller de som synder mot naturen».

Jeg antar at dette kan ha sammenheng med at det fantes skruller også på Pauli tid. Hvis det fantes menn som dollet seg opp i dameklær kan det ha vært svært provoserende. Slik er det også i dag. Hvert år i forbindelse med Pride-paradene er nettopp denne varianten av det homofile bildet særlig kritisert av de som ser med avsky på paradene. 

I India har man fenomenet med evnukkene. Feminine menn har søkt sammen i fellesskap. Enten lar de seg kastrere eller blir kastrert som en straff. Variasjoner av temaet er penektomi eller full kastrasjon. I kastesamfunnet får de ingen skikkelige jobber og lever som regel i prostitusjon, og da er de plutselig gode nok for samfunnet. 

Jeg vet ikke om det var like strengt i Midt-Østen men mener å vite at det ikke var så uvanlig at de ble steinet. Hvem som til sist skal vurderes som syndere i en slik helhet er ikke enkelt å bedømme. Liberaliteten kom for sent for alle som levde på den tiden. Bare noen få vil vedkjenne seg at dette handlingsmønsteret burde vært opprettholdt i dag. Ved å definere sexualitet som synd skaper man vansker både for individet og Kirken. Etter den felles ekteskaps-liturgi trodde jeg det var erkjent at problemet er betydelig mindre enn fryktet og at det ville slutte å skape komplikasjoner. Kanskje er vi nå over i krampetrekningene til de nytteløse omkampene som ikke lar seg realisere. 

Kommentar #2

Dan Lyngmyr

186 innlegg  1189 kommentarer

Publisert 11 måneder siden
Jørn Maurstad. Gå til den siterte teksten.

eg fire referanser til Jesus (vers 11-20). I boken De store religioner (1938) kommer man også inn på første Korinter brev i en diskusjon av oldkirkens kristendom. Men uten at hellighetsloven nevnes. Det er påfallende, hvis det skulle finnes «klare spor».

Det Paulus skriver i vers 7 og 8 i kap 6, er

Så langt jeg forstår ytrer du et grunnleggende ønske om å forstå og tillate likekjønnede relasjoner hos kristne, eller i det minste at slike relasjoner ikke uten videre kan avfeies som synd.

Jeg vil også tro at det blant  mange bibeloversettere, og ikke bare begrenset til en liten krets av oversettere eller "lærenemnder " i en norsk kirke, har vært lange og grundige diskusjoner om enkeltbegreper og deres betydning.

Men, allerede skapelsesberetningen uttrykker selve kjønnspolariteten ; ”Og Gud skapte mennesket (adam) i sitt bilde, i Guds bilde skapte han det, til zachar (hebraisk som betyr hannkjønn) og neqvah (hebraisk som. betyr hunnkjønn) skapte han dem.” 

Og her benyttes ikke de to vanlige ordene for mann (På hebraisk, ish) og kvinne ( På hebraisk, isah), men altså to ord som uttrykker den kjønnsspesifikke forskjellen mellom kjønnene, zachar (hannkjønn) og neqvah (hunnkjønn).

Og, det er dette kjønnsspesifikke ordet som brukes for å avvise homoseksuell praksis i GT når det i står i 3 Mos. 18,22 ”Du skal ikke ligge med en zachar (hannkjønn) slik som en ligger med en kvinne (hebr.: isah).” Og f,eks i 3 Mos 20,13 ”Når en mann (hebraisk.: ish) ligger hos en zachar (hannkjønn), som en ligger hos en kvinne (hebraisk, isah),da har de begge gjort en motbydelig gjerning.”

Når Det gamle testamentets avvisninger av seksuelle relasjoner mellom personer av samme kjønn ikke lenger er gyldige for det moderne mennesket, fordi konteksten var annerledes, og fordi Paulus (og andre), angivelig hadde begrenset innsikt i samkjønnede relasjoner, og at deres uttalelser derfor ikke kan være gyldige - så er dette et annet evangelium etter hva jeg klarer å oppfatte.

Men, både direkte og indirekte er avvisningen av likekjønnet samliv som synd ,i både det  gamle og nye testamente, så tydelig at jeg ikke deler oppfatningen om at eventuelle uklarheter rundt begrepsforståelsen av enkeltsteder svekker dette intrykket - snarere tvert om.

 

3 liker  
Kommentar #3

Daniel Krussand

15 innlegg  2003 kommentarer

Den ene løgnen drar flere med

Publisert 11 måneder siden
Jørn Maurstad. Gå til den siterte teksten.
Både den harde tonen som til tider har vært i debatten, og det faktum at mange har brukt mye energi på å stenge homofile ute i fra kirken, eller satt veldig vanskelige betingelser for at de skal kunne bli en del av menigheten, kan forklares ut ifra at det har vært anvendt to syndsbegrep.

Vi mennesker har mange lyster eller tilbøyeligheter som vi anser skadelige eller gale.  Vår personlighet og vårt temperament har et bredt spekter.

Vi kan være hissige, voldelige, nedlatende, løgnaktige eller høre oss morsomme på andres bekostning.  Mange menn har krenket kvinner eller «tafset» og vært ufine.

Disse tilbøyelighetene blir ikke godtatt, ingen liker mennesker som er blitt slik.

Vi må altså oppføre oss skikkelig og arbeide med vaner og uvaner.

Kirkens bomskudd i homofili-saken er at de tror noen er født sånn.  Homofili er en uvane på linje med alkoholisme eller kanskje som spiseforstyrrelse. (Kan bero på overgrep).

Årsakene til seksuell tiltrekning til eget kjønn er mange, men det er ikke normalt og det er ikke godt - det fører store lidelser med seg.

Det er hjelp å få for dem som vil.

Men Kirken kan etter sitt vedtak ikke hjelpe noen.  Kirken kan dermed heller ikke hjelpe mennesker med andre typer problemer, ettersom Bibelen er usann.

1 liker  
Kommentar #4

Njål Kristiansen

158 innlegg  20654 kommentarer

Publisert 11 måneder siden
Daniel Krussand. Gå til den siterte teksten.
Kirkens bomskudd i homofili-saken er at de tror noen er født sånn.

Dette er slett ikke sikkert. Spør du en gjennomsnittlig homofil vil hen si at hen er født slik. Man har ikke funnet genet enda, men den alminnelige oppfatning tenderer i retning av en medfødt egenskap. Kanskje trenger man en trigger for å utløse en kjedereaksjon, men da øker sannsynligheten for at alle har latens men at ikke alle utvikler seg videre i et homofilt spor. I det minste kan man si at du er på tynn is her. 

Kommentar #5

Jørn Maurstad

17 innlegg  8 kommentarer

Publisert 11 måneder siden

Min mening med innlegget er ikke å argumentere for likekjønnede pars rett til å gifte seg. Jeg er opptatt av konsekvensen av at to syndsbegrep kan ha vært lagt til grunn for debatten. Også i den katolske kirke har man begynt å se på forskjeller i beskrivelsen angående homofile og vanlige personer. I den engelskspråklige katolske avisen the tablet skrives angående debatt om LGBT personer: "But he (Kardinal Sarah) accepts Fr Martin's argument that gay people can end up singled out for condemnation while straight people have been given something of a free pass." At Bibeloversettelser kan inneholde problematiske oversettelser, er kjent. Noen tyske bibeloversettelser inneholdt jødefiendtlige ytringer som det ikke var grunnlag for. Hvis negative holdninger til homofili har preget oversettelsen av Paulus, og det igjen brukes til å argumentere mot likekjønnede par, så har man en form for sirkelargument. Min viktigste bekymring er at dette også kan ha medført en dreining bort i fra det det sentrale i den kristne tro. Jeg oppfatter det slik at du bagatelliserer problem stillingen jeg har tat opp. Men det betyr vel bare at dette er en viktig diskusjon å ta.     

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere