Øyvind Håbrekke

37    24

Forlater Venstre sin liberale arv?

Venstre mener at barn skal kunne ha fire juridiske foreldre. Er Trine Skei Grande i ferd med å forlate den liberale arven fra Johan Castberg?

Publisert: 14. apr 2018 / 857 visninger.

Partileder Grande har ved flere anledninger stolt vist til arven fra Johan Castberg. I 1915 fikk Castberg, som ofte omtales som venstremann, flertall på Stortinget for nye barnelover. Alle barn fikk rett til sin far, uavhengig om barna var født i eller utenfor ekteskap. Menn som satte barn til verden måtte ta ansvar, gift med mor eller ikke, også om de var gift på en annen kant.

Fremsynte politikere bygde enkle prinsipper for foreldreskap som har preget barnepolitikken i 100 år: Kvinnen som føder barnet er barnets mor. Mannen som sammen med kvinnen startet svangerskapet blir far.

100 år etter Castberg står Venstre i front i en utvikling der arven fra Castberg erstattes av andre tanker.

Dagens debatt preges av at politikerne har oppdaget den enorme maktposisjonen staten får ved å samle inn og dele ut sædceller og eggceller som gir borgerne muligheter til å få barn. Politikerne får valget: Hvem skal få barn? Hvem skal ikke få?

Castbergs prinsipp om at mannen må ta ansvar for barnet utfordres. Det samme gjelder det etablerte prinsippet om at kvinnen som føder barnet er barnets mor.

En av den liberale statens viktigste oppgaver er å sikre friheten til mennesker som ikke kan ivareta egne interesser.

Voksnes høyst forståelige ønske om barn må derfor veies opp mot hensynet til barnas frihet og rettigheter.

Barnekonvensjonen av 1989 gir barna så langt det er mulig rett til «å kjenne sine foreldre og få omsorg fra dem». Men allerede i 1915, da Stortinget fattet sitt historiske vedtak, sa Johan Castberg fra Stortingets talerstol: «..det er samfundets plikt at hjælpe ethvert barn til at kjende sine foreldre.»

Venstre er i helgen samlet til landsmøte. I forslaget til uttalelse om bioteknologi er barnekonvensjonens anliggende omtalt slik:

«Venstre mener statens oppgave først og fremst bør være å legge til rette for at alle barn skal sikres gode vilkår for en god oppvekst, så lenge barnet uansett har anledning til å kjenne sitt biologiske opphav ved fylte 18 år.»

Castberg ville ta et oppgjør med «mandens legaliserte ansvarsløshet» og «hans lovbeskyttede anonymitet». Hvordan kan Venstre forsvare anonym sæddonasjon i hele barndommen, dvs. i barnets første 18 år?

Politikere fra flere partier gir inntrykk av at barnekonvensjonen er ivaretatt ved at barnet i voksen alder får oppgitt donorens navn og fødselsnummer. Slik sæddonasjon praktiseres i Norge, importeres sæd fra ulike land via danske sædbanker. Hvis barnet i voksen alder skal få kjenne sitt opphav, så forutsetter det at donor faktisk er å finne, hvis han er i live. Hun vil sannsynligvis også håpe på at han snakker litt engelsk.

Vil Venstre i tråd med sine liberale ideer sikre barnets frihet til å kjenne sine foreldre og sin slekt? 

Over 90 % av par som i dag mottar assistert befruktning kan benytte egne kjønnsceller. Det er derfor mulig å hjelpe mange ufrivillig barnløse og samtidig ivareta barnets rett til å kjenne sine foreldre.

I et samfunn preget av liberale ideer skal staten ha avgrenset makt for å sikre mennesker frihet.

Johan Castberg la til grunn at familierelasjoner og foreldreskap eksisterte uavhengig av staten. Lovenes oppgave var å ansvarliggjøre foreldrene, også fedrene, overfor barnet.

Først i 1997 fikk barneloven en bestemmelse som fastslår det selvfølgelige: Kvinnen som føder er barnets mor.

Dagens barnelov bygger på prinsippet om at staten ikke oppretter familiene. Den fastsetter foreldreskapet på grunnlag av et eksisterende slektskap.

«Skal du gripe inn og forby at folk som er motiverte, dyktige og ressurssrsterke skal få barn, så skal du ha ganske gode argumenter for å gjøre det», sa venstreideologen Sveinung Rotevatn om ensliges rett til sæddonasjon på politisk kvarter i NRK P2 på onsdag.

Men hvem er det som griper inn?

Der Castberg la til grunn at morskapet er gitt, vil Venstre at staten skal ta en ny maktposisjon. Staten definerer hvem som er din mor. Ved eggdonasjon er det fødemor ikke genetisk mor som gjelder. Ved surrogati, som partiet også går inn for, er det ikke fødemor men den som har leid surrogatmor til å gjøre jobben.

Barnet har ingen valgfrihet. Det må innrette seg etter det som Venstre og staten bestemmer.

Venstre har tatt denne tenkningen et steg videre. Hvis du først avviser biologien som premiss for foreldreskapet, er det da noen grunn til at barn skal ha bare en eller to foredre? Hvorfor ikke tre eller fire?

Noen likekjønnede par velger å samarbeide med andre om å få barn. Barn kan ha en god oppvekst i mange slags familier og man trenger ikke være biologiske foreldre for å være gode foreldre. Det rettslige foreldreskapet er et annet spørsmål.

De fleste vil bare ved å ta et lite blikk på arveloven og dagens rettssaker om samværsrett, se at dette er et forslag langt bortenfor det sunne bondevett. Men i det en gang så liberale Venstre, så er det nå staten som har makten over slektskap og foreldreskap. Det kan fordeles, på barnets vegne, til ulike konstellasjoner som ønsker barn. 

I et liberalt samfunn er det sivilsamfunnet, og ikke bare staten, som sikrer felleskap og velferd. Forpliktelsen og ansvaret mellom generasjonene er fundamentet.

Vi kan håpe at dette fundamentet er like sterkt når du den ene dagen signerer på at du slipper ansvaret for barn født ved dine egg, og den neste dagen lurer på hvem av dine fire pleietrengende foreldre du skal prioritere å hjelpe. Kanskje lever et par av dine åtte juridiske besteforeldre også. Det vil være en fordel å samarbeide godt både med halvsøsken og ¼- søsken for å få kabalen til å gå opp – for arveoppgjøret kan bli vanskelig.

Med Venstres program tar staten en større plass i ditt liv. Er det liberalt?

Det er en lang vei fra Johan Castberg og til Trine Skei Grande. Kanskje ser partiet at tiden er inne for en bredere ideologisk debatt, der frihetsbegrepet også i større grad inkluderer barn.

6 liker  
Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar
Kommentar #1

Marit Johanne Bruset

12 innlegg  22 kommentarer

Publisert 7 dager siden

Etter å ha opplevd argumentasjonen til Sveinung Rotevatn i Politisk kvarter på P2 sist onsdag (der eg forøvrig også var deltakar), så er min kommentar ; Venstre gløymer barna i debatten om bioteknologi. Eg oppfatta at Rotevatn, til trass for at han kom med utsagn om at ein må ta eit breiare perspektiv i spørsmåla om eggdonasjon og Venstre sitt forslag om dobbeldonasjon, var repeterande i sin argumentasjon om at dei vaksne sine ønskar og behov må vege tyngst.

Venstre har valt mottoet " Folk først" i samband med det pågåande landsmøtet denne helga. Eg meinar at mottoet "Vaksne først" ville ha passa langt bedre for dette partiet- i alle fall når det gjeld desse store viktige bioteknologiske og bioetiske spørsmåla.

4 liker  
Svar
Kommentar #2

Øyvind Håbrekke

37 innlegg  24 kommentarer

Rotevatns valgfrihet

Publisert 5 dager siden

Det ble veldig tydelig i debatten at Rotevatns valgfrihet gjelder de voksne, og ikke barna. Det var veldig interessant å høre på dine refleksjoner. Han viser jo til forskning. Jeg spurte han på Twitter etterpå om han mener at vi kan utsette barn for alt som forskning på makronivå ikke kan dokumentere på målbare parametere at barn tar skade av. Svaret var ganske talende: "Eg har ei kjensle av at det ikkje finst den forsking i verda som kunne overbevist deg om ei meir liberal linje i bioteknologi-spørsmål." Jeg fulgte opp med å bemerke at nettopp dette svaret viser at han ikke er liberal i disse spørsmålene, og at det ut fra liberal tenkning er feil å spørre hvorfor staten ikke skal hindre barn i å vokse opp med sitt opphav. Spørsmålet er hvorfor staten skal tilta seg en rett til et slikt inngrep.

Han svarte ikke. Det blir interessant å se om de svarer på innlegget over. Min erfaring i løpet av den måneden boken har vært ute til debatt, er at de ikke trives godt med å bli utfordret på hva de liberale ideene egentlig betyr.

2 liker  
Svar
Kommentar #3

Geir Solli

2 innlegg  1089 kommentarer

Publisert 4 dager siden
Øyvind Håbrekke. Gå til den siterte teksten.
ut fra liberal tenkning er feil å spørre hvorfor staten ikke skal hindre barn i å vokse opp med sitt opphav. Spørsmålet er hvorfor staten skal tilta seg en rett til et slikt inngrep.

Jeg må innrømme at jeg finner dette innlegget og tilsvarende rundt om kring, nokså uryddig i sin kritikk av kampen for det gode, dvs eggdonasjon.  I tillegg er det en snodig fremstillingen av hva som er liberalt.

Selve spørsmålet i det siterte er jo helt snudd på hodet. Her er det ikke staten som tar seg en rett, men foreldre som gjør det som voksne mennesker alltid har gjort. Voksne har alltid bestemt over sine barn, bestemt hvem som er deres foreldre, hvor barnene skal vokse opp og hvem som forsørger dem. Det er intet nytt under solen. At enkelte ønsker å blande staten inn i dette, får stå for deres regning. Det er intet ved eggdonasjon som staten trenger å regulere, i prinsippet.

Jeg tviler særdeles på at det egentlig argumenteres for at barn skal få større frihet til å velge sine foreldre. Det er nok kun et dårlig retorisk knep, uten argumentativ verdi. Barnets foreldre er barnets foreldre, slik har det alltid vært og slik forblir det. Her er det ingen stat som griper inn.

De ufine antydningene om at barnets foreldre ikke egentlig er barets foreldre om ikke alt har foregått på gamlemåten, er bare nedrig. Det kommenteres ikke videre.

Videre kommer det med skremmebilder om en skråplaneffekt. Slik argumentasjon er ikke gyldig. Generell argumentasjon om at hvis vi innfører A så kan en ikke hindre B, er ugyldig. Hvis det er en skråplaneffekt jeg heller frykter er det denne å forby goder i dag fordi det eventuelt muligens kan medføre noe vi ikke kan se konsekvensene av i fremtiden. På denne måten kan en argumentere mot alt av endringer.

Et donorbarn kjenner sine foreldre sannsynlig bedre enn andre barn i snitt. De er formodentlig lykkeligere, sunnere og bedre stillet enn gjennomsnittet. All argumentasjon om barnets beste, fokus på barnet etc som nå virker å dominere debatten, er kvasiargumenter. Skal det bli substans bak slikt må en komme med noe konkret. Det ille i slik argumentasjon om barnets beste oppfattes umiddelbart når det er en Frper som kommer med slikt. Argumentasjonen mot bioteknologi og eggdonasjon kan sørge for at folk får samme ryggmargrefleks mot uttalelser fra Krfere som ved Frpere.

Svar
Kommentar #4

Øyvind Håbrekke

37 innlegg  24 kommentarer

Det finnes en lov som heter Lov om barn og foreldre

Publisert rundt 15 timer siden
Geir Solli. Gå til den siterte teksten.
Voksne har alltid bestemt over sine barn, bestemt hvem som er deres foreldre, hvor barnene skal vokse opp og hvem som forsørger dem. Det er intet nytt under solen. At enkelte ønsker å blande staten inn i dette, får stå for deres regning. Det er intet ved eggdonasjon som staten trenger å regulere, i prinsippet.

Barneloven regulerer hvem du rettslig sett er i slekt med. Det har betydning for en rekke forhold i livet, både i barndommen og resten av livet. Hvem har foreldreansvar og kan ta beslutninger på vegne av barnet, hvem er pårørende, arv osv. Derfor har staten en rolle i dette. 

I barneloven "fastsetter" staten foreldreskap, Grunnen til at loven bruker et slikt begrep er at staten som hovedregel ikke tiltar seg retten til å opprette slektskapsforhold eller å avskjære slektskap ved å gi mennesker en annen slekt enn hva det faktisk har. Barneloven legger til grunn at familien eksisterer uavhengig av staten, og at det eksisterer foreldreskap og slektskap uavhengig av staten. Den bygger på biologien. Barnets rett til å kjenne sine biologiske foreldre er også beskyttet av FNs barnekonvensjon. I det man åpner for egg- og sæddonasjon kan ikke staten bare fastsette foreldreskapet, men må opprette disse familieforholdene. Den avskjærer dermed også barnets slektskapsforhold til foreldre, onkler og tanter, besteforeldre, søsken osv.. Derfor argumenterer jeg for at det er et større statlig inngrep å innføre eggdonasjon enn å la være å gjøre det. Staten tar en annen og sterkere rolle i det meste private i menneskers liv. Dersom man forsvarer liberale ideer og forsvarer enkeltmenneskets frihet så kan man ikke se bort fra den maktposisjon som dette gir staten overfor familier og enkeltmennesker. Man kan ut fra liberale ideer heller ikke diskutere eggdonasjon med utgangspunkt i frihet til å velge selv, uten samtidig å inkludere barnets frihet og mulighet til å velge. Barnet har rettigheter til sin familie.

Så kan livets mange veier og utfall føre til at vi vokser opp i ulike typer familier. Man trenger ikke biologisk tilknytning for å være en god foreldre, og barn kan ha en god oppvekst i mange slags familier. De "ufine antydninger" du snakker om kan du ikke tillegge meg ut fra hva jeg har skrevet.

Du mener skråplaneffekten ikke er et gyldig argument fordi B ikke trenger å følge av A. Det har du helt rett i. Politikerne kan velge å stoppe ved A, B eller C ut fra hva de selv mener er riktig. Så vidt jeg husker har jeg heller ikke brukt dette argumentet i innlegget ovenfor. Men jeg har skrevet et eget kapittel om det i boken Den liberale familien, som kom ut for få uker siden. Poenget med skråplanargumentet på dette området er ikke at B automatisk følger av A. Det som gir grunn til å peke på skråplan er når politikernes argumentasjon for A prinsipielt sett åpner for B og C. Dette feltet kjennetegnes av at politikerne diskuterer en og en sak, mens man i liten grad diskuterer den prinsipielle implikasjonen av argumentasjonen. Typisk mener flere nå at: "Siden vi har tillatt sæddonasjon så bør vi åpne for at alle kvinner bør få det samme tilbudet, enslige og de som lever i par, og vi bør åpne for eggdonasjon." Men dette premisset ble i liten grad drøftet da man innførte sæddonasjon. Da regjeringen i 2008 foreslo at man for første gang skulle åpne for at assistert befruktning skulle gis på andre grunnlag enn medisinsk kriterier, så er det opplagt at dette åpnet for helt nye anvendelser og en ny tenkning. Dette ble imidlertid i liten grad drøftet. Skråplanargumentet har ikke allmenn gyldighet, men man bør ta politikernes argumentasjon på alvor og forutsette at de legger de samme prinsipper til grunn ved neste korsvei. Derfor er det høyst aktuelt i denne debatten.

Svar

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere

Siste kommentarer

Robin Tande kommenterte på
Ser du ulven?
2 minutter siden / 8553 visninger
Anne Jensen kommenterte på
Ser du ulven?
13 minutter siden / 8553 visninger
Anne Jensen kommenterte på
Ser du ulven?
16 minutter siden / 8553 visninger
Robin Tande kommenterte på
Ser du ulven?
23 minutter siden / 8553 visninger
Rune Staven kommenterte på
To sider av samme lov.
39 minutter siden / 47 visninger
Kjell Haugen kommenterte på
Tanker om kirketilhørighet
40 minutter siden / 89 visninger
Tore Olsen kommenterte på
Ser du ulven?
rundt 1 time siden / 8553 visninger
Dan Lyngmyr kommenterte på
Far fortsatt savnet
rundt 1 time siden / 11908 visninger
Mona Ekenes kommenterte på
Ser du ulven?
rundt 1 time siden / 8553 visninger
Daniel Krussand kommenterte på
Tanker om kirketilhørighet
rundt 1 time siden / 89 visninger
Stefan Bonkowski kommenterte på
Farlig omskjærings-vedtak fra SV
rundt 2 timer siden / 1970 visninger
Martin Sandstad kommenterte på
Farlig omskjærings-vedtak fra SV
rundt 2 timer siden / 1970 visninger
Les flere