Kjetil Mæhle

67

Frelse fra Guds dom?

Hvordan blir et menneske frelst? Reddet fra fortapelse og Guds dom. Hva kan jeg selv gjøre og er det håp? Svarene på spørsmålene finner vi i Romerbrevet 3:20-26.

Publisert: 13. apr 2018 / 378 visninger.

Romerbrevet 3:20: «Derfor blir intet kjød rettferdiggjort for ham ved lovgjerninger. For ved loven kommer erkjennelse av synd."

Ordet derfor sikter til mennesket som er under loven, og under loven er alle mennesker skyldige for Gud. Er vi skyldige for Gud da er vi ikke rettferdige eller rettferdigjort. Den skyldige vil komme under Guds dom.

I vers 20 står det at intet kjød blir rettferdiggjort for Gud ved lovgjerninger. Skriften utelater fullt og helt den mulighet at noen blir frelst gjennom å lyde loven. Hvorfor kan vi ikke bli frelst ved loven? Fordi vi ikke klarer å holde loven. Derfor er også mennesket skyldig. Derfor blir vi ikke rettferdiggjort ved loven. Men Skriften holder frem hva loven gjør. Ved den, loven, kommer erkjennesle av synd.

Loven gjør at jeg innser at jeg er en synder. Jeg faller gjennom og holder ikke mål etter Guds standard. Det er en av lovens gode hensikter. Ved den kommer erkjennelse av synd.

Når Skriften her taler om loven så mener den hele loven. Det er moseloven med alle sine 613 bud. Omskjærelse, seremonilover og morallover. Dette er den jødiske loven. Det er altså ikke tale om å innsnevre loven til de 10 bud. Skriften har tidligere i brevet tatt for seg jødene som setter sin lit til loven. De søker å leve opp til den og slik være rettferdige for Gud. På det viset, ved fromhet, mener de å gjøre seg fortjent til Guds gunst og favør. Romerbrevet er skrevet til bl.a. jødekristne i Rom år ca 57, for å klargjøre for dem og alle andre, at ved loven blir ingen rettferdiggjort for Gud.

Men Romerbrevet peker på en annen vei enn lovens vei.

21 "Men nå er Guds rettferdighet, som loven og profetene vitner om, blitt åpenbart uten loven," I vers 21 sier Skriften at Guds rettferdighet er åpenbart. Altså ikke min egen rettferdighet. Ikke noe som har med meg å gjøre i det hele. Det menneskelige er utelatt. Det har med Gud å gjøre. Guds rettferdighet er åpenbart. Guds rettferdighet er blitt kjent. Den var tidligere skjult, nå er den avdekket og kommet frem fra det skjulte.

Denne Guds rettferdighet er nå åpenbart uten loven. Det er en rettferdighet som er kjent, synlig og tilgjengelig, som til og med, er helt uten loven. Uten loven betyr akkurat det som står. Loven har ikke noe med den Guds rettferdighet å gjøre som nå er åpenbart.

Denne Guds rettferdighet har derimot loven, sammen med profetene, vitnet om. Disse størrelsene, loven og profetene, så frem til Guds rettferdighets komme mens den enda var skjult. Deres vitnesbyrd finner vi i det gamle testamentet. Skriften er troverdig!

Nå, sier Paulus, er Guds rettferdighet kommet. Klarer vi å ta innover oss storheten i evangeliet, i Guds verk? For oss i 2018 er det gamle, men gode nyheter. Gud sin rettferdighet er åpenbart, for det som for oss, er lenge siden. Paulus fikk oppleve det mirakelet at Gud åpenbarte det i hans tid. Guds rettferdighet åpenbart i Jerusalem ca år 33. Guds gjerning kan vi både stedfeste og tidfeste.

22 "det er Guds rettferdighet ved tro på Jesus Kristus, til alle og over alle som tror." Hva er Guds rettferdighet? «... Guds rettferdighet ved tro på Jesus Kristus». Tror vi på Jesus Kristus? Da har vi Gud sin rettferdighet. Det er nåde.

Guds frelse i en setning inneholder tre ingredienser. 1, Gud sin rettferdighet. 2, Jesus Kristus, hans lære og gjerning. 3, min tro. Troen på Kristus gir meg Guds rettferdighet. For å understreke nødvendigheten av troen sier Skriften: Til alle og over alle som tror.

Det står tydelig til alle og over alle, så da er jo alle inkludert uansett levd liv. Ingen er så ute å kjøre at de ikke kan få del i Guds rettferdighet ved troen på Jesus Kristus. Tror jeg på Jesus Kristus da får jeg Guds rettferdighet, uansett. Troen er det eneste som er nødvendig og utelukker alt annet.

Det er ikke størrelsen på syndene i levd liv som avgjør. Det er ikke den vanskelige oppveksten som avgjør. Det er ikke hva du er, eller hva du har gjort som frelser eller dømmer deg. Det er om vi tror eller ikke tror på Jesus Kristus som avgjør. Ingenting annet. Troen på Jesus Kristus gir deg Guds rettferdighet.

Det nytter altså ikke å tro på Budda, Muhammed, Allah, menneskerettigheter eller menneskets godhet. Skriften utelukker det. Det er kun et navn vi kan bli frelst ved og det er Jesus Kristus. Hvorfor? Fordi Gud rettferdiggjør den som tror på Jesus Kristus og kun ham.
Det er kun den Gud rettferdiggjør som holder mål etter Guds standard. Ikke min egen rettferdighet, ikke andres rettferdighet og ikke gode gjerninger. Heller ikke moseloven kan rettferdiggjøre oss for Gud. Kun troen på Jesus Kristus. Smal vei – ja. Men rett vei. Guds vei.

24 "Og de blir rettferdiggjort for intet av hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus."  Hvordan går det til? En ting er å forstå det. Ha kunnskap om det. Spørsmålet er hvordan det blir en realitet inn i mitt liv? I vers 24 sier Skriften: «Og de blir rettferdiggjort for intet av hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus.» 1, det er for intet. 2, det er av Hans nåde. 3, det er forsløning i Kristus Jesus.

For intet. Det er så viktig. Her gjelder ikke noe åndelig prinsipp om å så og høste. Det er ingenting vi gjør som gir oss rett på Guds rettferdighet. Det er en gave. Den gis. Gaver koster aldri noe. Ikke i form av penger, materielle goder, faste, bønn, almisser, avlat, eller hva som måtte minne om å koste. Det er for intet.

Deretter er det av Hans nåde. Det er Guds nåde. Er det av nåde så er det ingenting vi kan gjøre. Får ikke Gud gjort dette av nåde så vil han ikke gjøre det. Skal vi ha noen del i dette, og hjelpe litt så klusser vi det bare til. Det er helt og fullt og kun Guds nåde som gjelder. Vi har ingen, absolutt null, del i det. Vi kan bare ta imot og da menes det - kun ta imot.

Ved troen på Jesus Kristus skjer det en forløsning i Kristus. Ved bruk av ordet forløsning tenker de fleste på moren som blir forløst fra den nyfødte. Førløsning i antikken var derimot krigsfangen eller slaven som ble kjøpt fri. Han ble forsløst. Hvor mye rikere det bildet er sett i evangeliets lys. Synderen som blir forløst fra mørkets makt og satt over i Guds rike. Det kjødelige mennesket som blir forløst i Kristus og fødd på ny ved ånden.

Gud er den som frelser
Derfor er ikke frelse et menneskelig verk. Gode gjerninger, lovgjerninger eller egen rettferdighet duger ingenting. Men den som tror på Jesus Kristus får Gud sin rettferdighet. Han forløses i Kristus til et nytt liv for intet av nåde.

Frelse er med andre ord Guds verk i mennesket som tror. Det er Gud som gjør det. Et menneske kan ikke forløse seg selv. Kun Gud kan, av nåde, for intet i den som tror på Jesus Kristus. En kristen som er forløst i Kristus og har opplevd Guds verk inn i sitt liv har fått den mest dyrebare skatt – og vet det. Det er livsforvandlende. Den åndelige dimensjon blir en realitet. Kjærligheten til Gud veller frem. En dyp hengivenhet og glede til Gud fyller livet. Og troens visshet fyller hjerte og sinn. Guds rike kommer inn i dere, sa Jesus. Ja, vitner vi, det er sant. Takk Gud!

26 "Ved dette ville Gud vise sin rettferdighet i den tiden som nå er, så han kunne være rettferdig og rettferdiggjøre den som har troen på Jesus»
Gud vil vise sin rettferdighet. Gud vil ikke at hans rettferdighet skal være skjult og tildekket for menneskene. Hans rettferdighet er nå åpenbart, synlig og tilgjengelig. Den har vært det i 2000 år. Gud viser sin rettferdighet, så han kan være rettferdig og så han kan rettferdiggjøre den som har troen på Jesus.

Gud er sannelig en god Gud. Ja Gud, du alene er rettferdig. Gud viser sin rettferdighet og Gud vil rettferdiggjøre den som har troen på Jesus. Det er gledens budskap. Og det gir glede, fred og jubel i hjertet. Lovsang og takknemlighet til Gud, han som frelser.


Bibelversene står slik i sammenheng: «Derfor blir intet kjød rettferdiggjort for ham ved lovgjerninger. For ved loven kommer erkjennelse av synd.  21Men nå er Guds rettferdighet, som loven og profetene vitner om, blitt åpenbart uten loven, 
22det er Guds rettferdighet ved tro på Jesus Kristus, til alle og over alle som tror. - For det er ingen forskjell,  23alle har syndet og mangler Guds herlighet.  24Og de blir rettferdiggjort for intet av hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus.  25Ham stilte Gud til skue i hans blod som en nådestol ved troen, for å vise sin rettferdighet, fordi han i sin langmodighet hadde båret over med de syndene som før var gjort.  26Ved dette ville Gud vise sin rettferdighet i den tiden som nå er, så han kunne være rettferdig og rettferdiggjøre den som har troen på Jesus.» Romerbrevet 3:20-26

4 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Sondre Bjørdal, konstituert religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Kåre Kvangarsnes

6 innlegg  932 kommentarer

Publisert 9 måneder siden

Det du her skriver er så klinkende klart og så godt skrevet! For egen del vil jeg nevne  at Paulus går et skritt enda lenger når han taler til den rene hedningemenigheten i Efesos og som burde feie enhver tvil om at vi i dag er under noen jødisk lov, eller rester av den:

Vi, hedningene, stod utenfor jødenes pakter, uten håp, men Kristi soningsdød for alle som tror, hedning og jøde som kommer til  tro på Kristus i dag, utgjør noe helt nytt som er det" mysteriet" eller den  "hemmelighet" Paulus taler om når han forkynner det han kaller mitt evangelium: en ny skapning, et nytt menneske som lem i/på  Kristi Kropp. Dette evangeliet var ikke forkynt før av noe menneske, men Gud holdt det skjult fra før jordens grunnvoll ble skapt. Et lovfritt evangelium hvor bud og gjerninger ikke lenger rettferdiggjør, men bare Guds Nåde. Dette evangeliet hadde Paulus fått forkynt gjennom guddommelig åpenbaring av Paulus. Dette evangeliet skapte strid mellom apostlene og Paulus. 

"Husk derfor at dere før var hedninger i kjødet, og ble kalt uomskårne av de såkalte omskårne, de som med hånd er omskåret på kjødet. Husk at dere på den tid var uten Kristus, utestengt fra Israels borgerrett og fremmede for paktene med deres løfte. Dere var uten håp og uten Gud i verden. Men nå, i Kristus Jesus, er dere som før var langt borte, kommet nær til ved Kristi blod. For han er vår fred, han som gjorde de to til ett og brøt ned det gjerdet som skilte dem, fiendskapet, da han ved sitt kjød avskaffet den lov som kom med bud og forskrifter. Dette gjorde han for i seg selv å skape de to til ett nytt menneske og slik stifte fred, og i ett legeme forlike dem begge med Gud på korset, for der drepte han fiendskapet." (Ef 2,11-16)

Vi finner flere frampeik av dette nådeevangeliet  også i evangelene  , bl.a. : Jeg er verdens lys ",  ..."Så hver den som tror skal få evig liv." 

Men jødene og apostlene forstod ikke dette, for det gjaldt ikke dem(de omskårne),  heller ikke forstod de at at Jesus måtte gi sitt liv på korset. Jesus kom da også først for nasjonen Israel for å oppfylle profetiene om ham som Jødenes Konge og Messias og opprette et jordisk fredsrike(milleniumet). Skulle dette riket få sin opprettelse da, måtte folket ta i mot ham, angre sine synder og ta vanndåpen og ellers holde Loven og de jødiske forskrifter.

Jødene avviste ham etter  Guds frelsesplan: Deres fall , ble vår redning, og en "lettere" vei, uten lovgjerninger og bud( de uomskornes evangelium). Ikke foor at vi fortjente det , men for å gjøre jødene misunnelige.

 Etter Jesu død og oppstandelse, var ikke Riket for Israe lhelt  oppgitt, men de skulle få en nådetid . Hvor langt tid dette var, er det uenighet om. Noen mener at når jødene steinet Stefanus, så var forkynnelsen om Riket over, andre mener da Paulus gir opp å forkynne  for jødemenighetene og går bare til hedningene.

 Det budskapet han nå forkynner til hedningene er basert på ubetinget frelse for den synder som anser seg fortapt, gjennom troen alene, uten lovgjerninger. Heller ikke vanndåpen. Denne forkynnelsen handler ikke om opprettelsen av Riket for Israel, men at vi, hedningene, har de største   løfter knytt til himmelen.

Men uansett: Det du skriver i ditt innlegg viser tydelig at Loven ikke gjelder lenger. Det jeg skriver i tillegg, står for egen regning og hører til den tolkningstradisjonen som regner med et jødisk tusenårsrike som skal opprettes etter at Nådetiden for hedningene er over. Om dette er riktig eller feil, kan bare fremtiden vise, og det er ikke et frelsesspørsmål heller.

Derimot, som du etter min mening  helt riktig utfra Paulus viser, så gjelder ikke loven. Blander vi den inn i frelsen, altså forkynner både Lov og Nåde, får vi det blandingsevangeliet som Paulus advarer menighetene mot. Da forkynner vi ikke Kristus lenger, men vår egenrettferdighet som en tilleggsforsikring om frelsen. Da blir det ikke kristendom, men religion. Du må selv bidra.

Så, ja, du har rett. Kristendommen er mer radikal enn vi tror.

Men striden om Lov og Nåde vil nok fortsette som før.....Det er en hard nøtt for mange, og de store  Kirkene bidrar med sitt for å hindre avklaringen.

3 liker  
Kommentar #2

Åge Kvangarsnes

11 innlegg  1957 kommentarer

Kjetil Mæhle: Jesu blod DEKKER OVER loven

Publisert 9 måneder siden

Som vanlig et svært godt skrevet innlegg fra deg, Kjetil Mæhle! Takk og lov!

 

Loven er gyldig ennå, for loven er (ennå) god hvis man bruker den på LOVLIG VIS, for den er IKKE gitt til de rettferdige, men for "lovløse og ulydige, ugudelige og syndere...", se 1. Tim. 1, 7 ff. I vers 7 sier jo Paulus rett ut om lov-lærere: 

" De vil være lovlærere, MEN FORSTÅR VERKEN DET DE SELV SIER ELLER DE SPØRSMÅL DE SÅ SELVSIKKERT UTTALER SEG OM", nemlig at loven rette bruk er for lovløse og ugudelige, og IKKE for rettferdige. Lovens rette og lovlige bruk, slik du helt rett skriver, er for å åpenbare synden for syndere, og slik være en tuktemester (opplæringsmester) til Kristus. For oss frelste er den "AVSKAFFET" (ikke det opprinnelige ordet, men OK), "UTSLETTET" og "NAGLET TIL KORSET" (Ef. 2, 15 og Kol. 2, 14), fordi Jesu blod DEKKER OVER loven. BARE de som da tror på Kristus får loven DEKKET OVER ved hans blod. For de som IKKE tror på ham, er loven fortsatt til fordømming (Rom. 3, 23), lovens rette bruk er jo nettopp for dem, Jesu blod dekker IKKE over loven for dem, med mindre loven virker som en tuktemester til Kristus for dem. Hvis ikke er de fordømt, etter loven. Derfor ER de også UNDER loven. Vi frelste er IKKE under loven. 

Siden alle ugudelige ennå er under loven, så gjelder jo dette BARE de 10 bud. Den seremonielle loven (inkludert offer- og tempeltjenesten) tok jo slutt ved Jesu død, da revnet jo forhenget inn til det aller helligste (som var Guds bolig inntil da) i tempelet ovenfra og ned, etter det tok Gud bolig i alle frelste, vi er nå hans tempel, og det trengtes ikke flere offer i jødenes tempel.. Dermed ble  det definitivt slutt på all tempeltjeneste og flotte seremonier, noe som falt tungt for de loviske jødene og som forfatteren av Hebreerbrevet måtte imøtegå og forklare (de to pakter) for menigheten i Jerusalem, slik at de ikke ble lokket tilbake til seremoniene i tempelet. Med dette tok altså den seremonielle loven slutt for alle jødene. Men de 10 bud er IKKE opphevet, de består INNTIL "himmel og jord forgår" (Matt. 5), de ble jo skrevet med Guds finger på STEINtavler, og skrift på stein varer evig, spesielt når de i tillegg ble gjemt i nådestolen med lokk over. Men budenes rette, lovlige og eneste bruk, er som da, å åpenbare synden og være en tuktemester til Kristus, som en gang skulle komme, som kom, og som en skal komme igjen.

 

I GT leser vi at Gud skrev SELV de 10 bud på STEINTAVLER (evigvarende). Men den seremonielle loven måtte MOSES SELV skrive i en BOK. Denne boken ble lagt VED SIDEN av nådestolen, og ikke opp i nådestolen, slik steintavlene ble, og lagt lokk over. Den seremonielle loven tok slutt ved Jesus død, men loven på steintavlene er fortsatt gyldig for dem som er under den, men da til fordømming.

Vi vet også at på den årlige soningsfesten fikk KUN ypperstepresten gå inn  det aller helligste i tabernakelet, og det bare på en gang på den dagen soningsfesten var, KUN da. Da måtte han ha med seg en skål av offerdyrets blod, hvis ikke ville han dø momentant. Dette blodet skulle da stenkes over alteret som var der inne, et bilde på at dette alteret en gang skulle opphøre ved å bli DEKKET OVER ved det RETTE OFFERBLODET, Jesus Kristi blod (og ikke lenger et dyreoffers blod).

Videre måtte ypperste presten stenke blodet over LOKKET på nådestolen, som steintavlene lå i. Blodet dekket da over lokket og steintavlene, de 10 bud. Et bilde på at det RETTE OFFERETES BLOD en gang skulle DEKKE OVER budene, Jesu blod.

Ved at Jesu BLOD dekket over de 10 bud, er ikke budene til FORDØMMING mer for dem som tror på det RETTE BLOD, for dem er de i dag "avskaffet", "utslettet" og "naglet til korset". Bare vi som er frelst får del i dette og er "kjøpt fri fra loven", "Vi er dyrt kjøpte" i Jesu blod.  Vi er IKKE kjøpt fri fordi vi ikke kunne holde loven i og for seg, men fordi Jesu blod DEKKET OVER (lokket på nådestolen) loven. Takk og lov! 

Stakkars jødene var UNDER loven, de var "trellkvinnens (Hagars) barn" etter Sions pakt (se Gal. 5, 21-31) og ikke "den frie kvinnens (Sara) barn" etter pakten om løftesønnen (Kristus), for Gud hadde lagt et DEKKE over jødens ansikt, så de ikke skulle forstå Moseloven når de hører eller leser den, bare ved troen blir dette tatt bort og de kan bli "den frie kvinnens barn etter løftet". Dette dekket la Gud over deres ansikt for bl.a. vi hedninger skulle bli frelst. Fortsatt har jødene dette dekke over sitt ansikt når de leser Moseloven, slik er det fortsatt under loven, men en gang skal HELE Israel bli frelst etter løftet i Kristus, og ikke etter Moseloven.

Men for oss som IKKE er under loven, har Jesu BLOD kjøpt oss fri fra den, 

for 

"ÅNDENS FRUKT (og ikke vår frukt) er kjærlighet, glede, fred, langmodighet,  mildhet, godhet, trofasthet, saktmodighet, avholdenhet.

MOT SLIKER ER LOVEN IKKE. " Gal. 5, 21-23.

 

Jesu BLOD har kjøpt oss fri. Vi er dyrt kjøpte. Dette er Den Nye Pakt i JESU BLOD.

"Blodet av bukker og kalver ville du ikke ha."

 

"hvor MEGET MER skal da KRISTI BLOD - han som i kraft av en evig Ånd bar seg 

seg selv fram som et LYTELØST OFFER  -  rense vår samvittighet (ved sitt offer, 

og ikke loven) fra døde gjerninger SÅ VI KAN TJENE DEN LEVENDE GUD (og ikke 

loven!

DERFOR er han mellommann for en NY pakt, for at de som er kalt, SKAL FÅ DEN 

EVIGE ARV SOM VAR LOVT (i løftesønnen), etter at det hadde funnet sted en død 

til forløsning fra overtredelsene (Adams fall?)under den første pakt."

 

Takk og lov!

 

 

 

 

 

  

3 liker  
Kommentar #3

Åge Kvangarsnes

11 innlegg  1957 kommentarer

"Tempel"tjenste og seremonier er altså ikke for dem

Publisert 9 måneder siden

som er KJØPT FRI fra loven, så kan da hver enkelt forstå hva som menes med det.Og GUDS BOLIG er nå i de frelste, ikke i noen annen "bolig". De som mener noe annet, må stadig "pusse opp" sin "bolig" så seremoniene  blir tidsmessig og fin så alle vil trives der.

 

2 liker  
Kommentar #4

Kjetil Mæhle

67 innlegg  769 kommentarer

Lærerike kommentarer

Publisert 9 måneder siden
Åge Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.

I GT leser vi at Gud skrev SELV de 10 bud på STEINTAVLER (evigvarende). Men den seremonielle loven måtte MOSES SELV skrive i en BOK. Denne boken ble lagt VED SIDEN av nådestolen, og ikke opp i nådestolen, slik steintavlene ble, og lagt lokk over. Den seremonielle loven tok slutt ved Jesus død, men loven på steintavlene er fortsatt gyldig for dem som er under den, men da til fordømming.

Vi vet også at på den årlige soningsfesten fikk KUN ypperstepresten gå inn  det aller helligste i tabernakelet, og det bare på en gang på den dagen soningsfesten var, KUN da. Da måtte han ha med seg en skål av offerdyrets blod, hvis ikke ville han dø momentant. Dette blodet skulle da stenkes over alteret som var der inne, et bilde på at dette alteret en gang skulle opphøre ved å bli DEKKET OVER ved det RETTE OFFERBLODET, Jesus Kristi blod (og ikke lenger et dyreoffers blod).

Blir inspirert når kommentarene er så gode og konstruktive. Takk til både Kåre og Åge Kvangarsnes. Å lære er et livslangt prosjekt.

1 liker  
Kommentar #5

Åge Kvangarsnes

11 innlegg  1957 kommentarer

Er Luthers 3 bruk av loven rett?

Publisert 9 måneder siden

Les først innlegget til Kjetil Mæhle og min kommentar 2.


Luther (og det lutherske bibelsyn) sier at loven (de 10 bud) har tre bruksområder eller funksjoner. Disse er:


1.  I sin første bruk har loven en funksjon for samfunnet: Den begrenser det onde       og verner mot livet.

2. I sin andre bruk viser loven ar vi er syndige mennesker og står skyldige for Gud.     Lovens hensikt er å drive menneske til Jesus Kristus.

3. Den tredje bruken av loven er å vise hvordan et kristent menneske skal leve etter Guds vilje.  Slik er loven en åpenbaring av Guds gode vilje til oss.    


Stemmer dette med Guds ord? 

Begrenser loven det onde og verner mot liv (se punkt 1)?

Er loven Guds gode vilje (se punkt 3)?

Paulus sier "Søk Guds vilje" i Kolosserbrevet. Jesus sier: "Søk først Guds rike". Er det ikke "Guds rettferdighet ved troen på Kristus" (Rom. 3, 22)  som er Guds gode vilje? Skal vi da følge budene eller Paulus sine formaninger? Selv er jeg ikke i tvil.


2 liker  
Kommentar #6

Åge Kvangarsnes

11 innlegg  1957 kommentarer

Beklager! Rettelse av min kommentar 2

Publisert 9 måneder siden

Der skrev jeg at jødene var "trellkvinnens (Hagar) barn" (Sion-pakten) og IKKE "den frie kvinnens (Sara) barn i løftesønnen Kristus". Dette trekker jeg tilbake, for jeg har ikke noe bibelsk dekning for å si det.

Det vi kan lese er at GUD SELV hadde lagt et dekke over jødenes ansikt så de ikke skulle forstå Moseloven. Vi leser og at dette gjorde Gud for at frelsen skulle komme til hedningene, og for at jødene skulle bli nidkjære.

Vi kan og lese i GT at først når syndene til jødene var blitt store, og trengslene likedan, først da innrømmet de at de hadde syndet. Da viste Gud dem nåde og reddet dem på guddommelig vis fra deres fiender. Dette gjentok seg gang på gang i deres historie. Så å påstå at de var "trellkvinnens barn" kan ikke være rett. Men hvem som er etterkommere etter trellkvinnens sønn, Ismael, det sier jo Guds ord noe om.

2 liker  
Kommentar #7

Daniel Krussand

11 innlegg  2003 kommentarer

Skue Herrens herlighet.

Publisert 9 måneder siden
Åge Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.
Paulus sier "Søk Guds vilje" i Kolosserbrevet. Jesus sier: "Søk først Guds rike". Er det ikke "Guds rettferdighet ved troen på Kristus" (Rom. 3, 22)  som er Guds gode vilje? Skal vi da følge budene eller Paulus sine formaninger? Selv er jeg ikke i tvil.

Jeg tror Luther ville gått i en fri karismatisk menighet om han levde i vår tid.

Kirken er nok i lovtrelldom, de tre punktene er alle feil - tildels.  Summen er feil.  I kirken strever man med å leve rett, og der får en vel også høre at det er umulig.  De ser ikke at en frelst er avdød fra synden (Rom 6:2).  Åndens nye liv er løsningen.

«Helt til denne dag ligger et dekke over deres hjerte når Moses blir lest. Men når de omvender seg til Herren, blir dekket tatt bort. Men Herren er Ånden, og der Herrens Ånd er, der er frihet. Men vi som med utildekket ansikt ser Herrens herlighet som i et speil, vi blir alle forvandlet til det samme bildet, fra herlighet til herlighet, som av Herrens Ånd.»
‭‭2 Korinter‬ ‭3:15-18‬ 

Kjetil, god artikkel.

2 liker  
Kommentar #8

Åge Kvangarsnes

11 innlegg  1957 kommentarer

Publisert 9 måneder siden

Takk for at du tok med 2. Kor. 3, 15-18.

Ang. punkt 2 i Luthers 2. bruk av loven, er jeg litt usikker om den er feil, men helt enig med deg at summen i alle fall er feil. Paulus slår jo fast i 1. Tim. 1, 7 ff at lovens rette og lovlige bruk er at den er for lovløse og ugudelige m.m., ikke noe annet. Dermed må jo de to andre punktene i Luthers syn være feil. Jeg tror jeg vil holde meg til Paulus sine ord, og ikke Luther, han var bare et menneske han også, men ikke utvalgt av Gud, slik Paulus i særstilling var.

"Karismatisk menighet" har jo blitt et samlebegrep for så mange bibelsyn i vår tid. Hvilken Luther eventuelt ville ha valgt om han levde i dag, kan man jo lure på, svaret får vi aldri, samme kan det være, mener jeg. Luther var et menneske som  deg og meg, uten spesiell utvelgelse og mandat fra Gud, slik Paulus i særdeleshet hadde. Så kun Paulus er bra nok for meg i spørsmålet om lovens rette, lovlige og eneste bruk, slik forstår jeg deg også. Takk for kommentar.

Du og jeg er ikke enige i absolutt alt,  men det som skiller oss tror jeg absolutt ikke står i veien for verken din eller min frelse, det er jeg helt overbevist om

1 liker  
Kommentar #9

Daniel Krussand

11 innlegg  2003 kommentarer

Enhet og enighet

Publisert 9 måneder siden

Jeg blir ofte overrasket over hvor enig mange av oss er.  Dersom vi hadde truffet hverandre og samtalt, kanskje alt ville falle på plass.  Jeg liker dette ordet:

«Da talte de med hverandre, de som frykter Herren. Og Herren lyttet og hørte det. For hans åsyn ble det skrevet en minnebok for dem som frykter Herren og høyakter hans navn.»
‭‭Malaki‬ ‭3:16‬ ‭.   (17 og 18 er også gode)

Språkbruk og personlighet spiller inn. 

Takk for tilbakemelding.

 

1 liker  
Kommentar #10

Åge Kvangarsnes

11 innlegg  1957 kommentarer

I vår fødsel har vi brutt hele loven, kun en jomfrufødsel kan berge oss, noe annet frelsesprinsipp finnes ikke i hele Bibelen.

Publisert 9 måneder siden

 

"Se, jeg er FØDT i misgjerning, min mor har født meg I SYND." Salme 51, 7.

 

Vi er ved vår kjødelige fødsel født inn i denne verden med synd i oss og er alle syndere. Derfor måtte forløsningen fra synden komme ved en jomfrufødsel, gjort svanger UTEN synd ved Den Hellige Ånd. 

"All synd er lovbrudd", så allerede i vår fødsel har vi brutt hele  loven . Har vi brutt bare ett av budene, har vi brutt ALLE  (Jak. 2, 10).  

Derfor er det HELT UMULIG at noe menneske kan OPPFYLLE loven og bli frelst ved den, det kunne bare Jesus Kristus, som var født av en jomfru som ble gjort svanger ved DHÅ UTEN SYND.

Den eneste redning for oss alle er å få del i samme "jomfrufødsel" og bli FØDT PÅ NYTT uten synd ved DHÅ, det blir vi i samme stund vi tror på Jesus Kristus og ham korsfestet. Vi blir det helt ufortjent,  bare av NÅDE, bare ved å TRO. Det er en Guds GAVE.

En annen måte å bli frelst på har aldri eksistert.

 

 

 

 

1 liker  
Kommentar #11

Åge Kvangarsnes

11 innlegg  1957 kommentarer

TULLBALL! Trasig at ikke en kommentar kan endres

Publisert 9 måneder siden

etter det har gått 10 min. For da ville jeg ha fjernet dette med jomfrufødsel i overskriften og i avslutningen i min kommentar 10! BEKLAGER!

Jesus ble jo født av kjød, det var jo derfor han ble menneske, men hans mor ble unnfanget ved DHÅ uten synd. Vi kan jo ikke bli født av kjød en gang til, det var jo det Nikodemus så rett mente var umulig. Vi må selvfølgelig bli født på nytt av Guds sæd=Guds ord, en åndelig fødsel vi får i samme stund vi tror på Jesus Kristus. Dette frelsesprinsipper er det eneste i HELE Bibelen.  Beklager dette med jomfrufødsel! Så ut på viddene kan jeg altså havne, trøste meg! Aldri så gale at jeg ikke kan le av det! Fikk andre en latter også, så var det jo bra!

Poenget ellers i kommentaren var jo å vise at vi allerede har brutt loven i vår fødsel, derfor er vi etter loven allerede fordømt og kan aldri oppfylle den som frelsesmiddel, det står jeg fast ved.

 

1 liker  

Siste innlegg

Om å gjøre sin leder god
av
Øystein Blymke
23 minutter siden / 10 visninger
Shoud I stay or should I go?
av
Anders Tyvand
23 minutter siden / 47 visninger
Hvorfor har vi ikke TV, mamma?
av
Berit Hustad Nilsen
rundt 10 timer siden / 377 visninger
Seier for barn og unge
av
Vårt Land
rundt 15 timer siden / 112 visninger
Hvordan kirken henger sammen
av
Finn Ragnvald Huseby
rundt 18 timer siden / 80 visninger
Nye muligheter innen omsorg
av
Siv Hedvig Bjørnstad
rundt 18 timer siden / 35 visninger
Døpt - hva så?
av
Knut Hallen
rundt 19 timer siden / 124 visninger
Fra menighetsblad til moderne medier
av
Harald Olsen
rundt 19 timer siden / 185 visninger
Les flere

Mest leste

Hareides nødvendige veivalg
av
Ole Paus
3 måneder siden / 82179 visninger
Et barn er født, et barn er dødt
av
Magne Raundalen
rundt 2 år siden / 44635 visninger
Etter fallet kommer hevnen
av
Berit Aalborg
11 måneder siden / 35545 visninger
Stormløpet mot Israel er i gang.
av
Roald Øye
8 måneder siden / 28880 visninger
Kanten av klippen
av
Åshild Mathisen
11 måneder siden / 22872 visninger
Et sosialt ­eksperiment
av
Bent Høie
5 måneder siden / 22498 visninger
Sympati med skinke
av
Ane Bamle Tjellaug
4 måneder siden / 22100 visninger
Mens vi sover
av
Erik Lunde
11 måneder siden / 20396 visninger
Ord er handling
av
Hilde Frafjord Johnson
4 måneder siden / 19445 visninger

Lesetips

Hvordan kirken henger sammen
av
Finn Ragnvald Huseby
rundt 18 timer siden / 80 visninger
Nye muligheter innen omsorg
av
Siv Hedvig Bjørnstad
rundt 18 timer siden / 35 visninger
Døpt - hva så?
av
Knut Hallen
rundt 19 timer siden / 124 visninger
Fra menighetsblad til moderne medier
av
Harald Olsen
rundt 19 timer siden / 185 visninger
Nesten like utopisk
av
Line Alice Ytrehus
rundt 24 timer siden / 389 visninger
En annerledes lederdebatt
av
Magne Berg
3 dager siden / 361 visninger
Derfor melder vi oss ut
av
Svein Helgesen
3 dager siden / 3105 visninger
TV-serien som forandret Tyskland
av
Karsten Aase-Nilsen
3 dager siden / 379 visninger
Å forvalte sitt pund
av
Jeffrey Huseby
4 dager siden / 164 visninger
Et statlig sugerør
av
Eva Buschmann
4 dager siden / 424 visninger
Les flere

Siste innlegg

Om å gjøre sin leder god
av
Øystein Blymke
23 minutter siden / 10 visninger
Shoud I stay or should I go?
av
Anders Tyvand
23 minutter siden / 47 visninger
Hvorfor har vi ikke TV, mamma?
av
Berit Hustad Nilsen
rundt 10 timer siden / 377 visninger
Seier for barn og unge
av
Vårt Land
rundt 15 timer siden / 112 visninger
Hvordan kirken henger sammen
av
Finn Ragnvald Huseby
rundt 18 timer siden / 80 visninger
Nye muligheter innen omsorg
av
Siv Hedvig Bjørnstad
rundt 18 timer siden / 35 visninger
Døpt - hva så?
av
Knut Hallen
rundt 19 timer siden / 124 visninger
Fra menighetsblad til moderne medier
av
Harald Olsen
rundt 19 timer siden / 185 visninger
Les flere