Ove K Lillemoen

17

Omvendelse - helliggjørelse - frelse?

Omvendt betyr ikke det være snudd om på? Det som var bakvendt er blitt rettvendt eller motsatt, kommer an på synsvinkelen. Helliggjørelse er noe som skjer på vår vandring her i livet etter at vi ble omvendt. Vi lærer å leve slik det sømmer seg for en som frykter Gud. Denne helliggjørelse vandring ender opp med frelse ved tidenes ende. Frelst betyr vel å være reddet? Reddet fra noe eller noen? Reddet fra en farlig eller dødelig situasjon? Det vil si at den som er frelst er utenfor fare.

Publisert: 11. apr 2018

Jeg har merket meg at ordene “frelse” og “omvendelse” ofte brukes hulter til bulter i kristen sammenheng. Ordet “frelse” brukes ofte om omvendelse. Mens ordet “omvendelse” ikke brukes så ofte lenger. Vi hører om slike uttrykk som “frelsesbønn”, eller den eller de ble frelst ved den eller den anledning. Så mange ble frelst ved arrangementet. De har bedt frelsesbønn med x antall, så det samme antall er blitt frelst. Kan dette stemme? Helliggjørelse hører man nesten aldri noe om i det heletatt.

Omvendelse.

Bibelen skiller bestemt mellom disse uttrykk. I Bibelen brukes ordet omvendelse om det som skjer når et menneske vender om fra vantro til tro på Jesus. Når et menneske snur om på sitt liv, vender om fra urettferdige gjerninger til rettferdige, fra ulydighet mot Gud til lydighet. Vender om fra sitt tidligere syndige liv til et liv i lydighet til Gud. På en måte, blir et nytt og annerledes menneske. Så radikalt at det av og til kalles å bli født på ny. Fordi DHÅ tar bolig i den som vender om og tror.

Noen eksempler er på sin plass.

Døperen Johannes sto frem og sa: Matt, 3, 2 Omvend eder; for himlenes rike er kommet nær!

Jesus kom med det samme budskap,Matt, 4 17 Fra den tid begynte Jesus å forkynne og si: Omvend eder; for himlenes rike er kommet nær! Vend om fra ditt verdslige liv, og tro, nå er anledningen her.

Luk, 24, 46 Og han sa til dem: Så står skrevet, at Messias skal lide og oppstå fra de døde på den tredje dag, 47 og at i hans navn skal omvendelse og syndenes forlatelse forkynnes for alle folkeslag, fra Jerusalem av.

I følge disse sitater er det omvendelse som først skjer med et menneske, et menneske som vender seg til evangeliet og tror. Omvendelsen settes her i forbindelse med grunnvollen, utgangspunktet på livet som troende. Omvendt, begynt på en ny vei, men ikke utenfor fare. Hebr 6, 1La oss derfor gå forbi barnelærdommen om Kristus og skride frem mot det fullkomne, så vi ikke atter legger grunnvollen med omvendelse fra døde gjerninger og tro på Gud.

Mennesket kan fremdeles gå tilbake til urettferdigheten og vantro.

Jeg tror det blir feil å fortelle nyomvendte at de er frelst. Det høres, og kan oppfattes som om nå er all fare over. Ingen vansker eller prøvelser, ingen kamp mot det onde. Ingen fare for frafall. Slik er det ikke. Men, de som er omvendt har begynt å vandre på den smale vei, den vei som har den trange port, omvendelse, som inngang.


Helliggjørelse

Helliggjørelse er å vandre på den smale vei, etter en har entret gjennom den smale port. Helliggjørelsens vandring fører oss nærmere Jesu liv. Jesus er en kristens eksempel på et rett og gudfryktig liv. Paulus sier 2,Kor 7, 1 Eftersom vi da har disse løfter, mine elskede, så la oss rense oss fra all urenhet på kjød og ånd og fullende vår helliggjørelse i Guds frykt!

Helliggjørelse er å avlegge det syndige, urene i liv og levnet og leve i tråd med Guds ord og vilje.

Helliggjørelse er å oppøves i rettferdige og hellige gjerninger og holdninger. Ofte blir det sagt at vi ikke skal gjøre lovgjerninger, det er faktisk feil, for helliggjørelse er nettopp å gjøre dette. Matt,16 La således eders lys skinne for menneskene, forat de kan se eders gode gjerninger og prise eders Fader i himmelen!

Ef 2, 8 For av nåde er I frelst, ved tro, og det ikke av eder selv, det er Guds gave,
9 ikke av gjerninger, forat ikke nogen skal rose sig.
10 For vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdige, at vi skulde vandre i dem.

Skal vi prøve å forstå hva Paulus sier, så sier han ikke at vi ikke skal gjøre gode gjerninger, tvert imot. Våre gode gjerninger skal fremheve Gud til pris og ære. Derimot sier Paulus at vi ikke skal tro at disse våre gode gjerninger virker til vår rettferdiggjørelse, det er det kun troen som gjør. Gjerninger fører oss aldri nærmere fettferdiggjørelse, men vi skal gjøre dem som lydighetsgjerninger til Gud. Han sier det er Gud som har lagt disse gjerninger ferdige for oss. Både lovgjerninger og andre gode gjerninger er øvelser i vår helliggjørelse. For uten helliggjørelse skal ingen se Gud.

Dette er den smale vei Jesus snakker om. Det er ingen enkel vandring vi har foran oss. Vi har mange motstandere på veien, menneskefrykt, djevelens fristelser, og vårt eget kjød. Jeg er vel egentlig min verste fiende.

Loven, de ti bud, er vår rettesnor i livet som kristen. Ofte hører vi “Loven er bare du skal gjøre du skal ikke. Bare tvang.” Er den det? Eller er den det bibelen kaller den, en mur til vern. Loven  er faktisk også gitt til vern for oss mennesker, vern mot ondt. Dersom vi følger Loven vil den bevare oss fra mange vansker i livet vårt. Å følge Loven er også en del av vår helliggjørelse.

Da Jesus vasket disiplenes føtter sier han noe til Peter som vi bør legge oss på minne. Joh, 13 8 Peter sier til ham: Du skal aldri i evighet vaske mine føtter! Jesus svarte ham: Dersom jeg ikke vasker dig, har du ikke del med mig. 9 Simon Peter sier til ham: Herre! ikke bare mine føtter, men også hendene og hodet! 10 Jesus sier til ham: Den som er badet, trenger ikke til å vaske annet enn føttene, men er ren over det hele; og I er rene, dog ikke alle.

Peter var badet, og var ren, han trengte bare å få vasket bort støvet fra dagens vandring. Forstår vi dette? Ved omvendelsen blir vi badet rene for synd, men på vår daglige vandring gjør vi ting vi trenger tilgivelse for. Javel, så er da Loven fremdeles virksom og gyldig. En rettesnor for helliggjørelsens arbeid i våre liv.


Frelse.

La oss så ta for oss ordet “frelse”, og hvordan det brukes i Bibelen.

Heb, 10,39 Men vi er ikke av dem som unndrar seg til fortapelse, vi er av dem som tror til sjelens frelse.

Jak, 5, 5 I som ved Guds makt holdes oppe ved troen til den frelse som er ferdig til å bli åpenbaret i den siste tid.

1 Pet 2, 1 Avlegg derfor all ondskap og all svik og også hykleri og avind og all baktalelse, 2 og lenges som nyfødte barn efter den åndelige uforfalskede melk, for at I kan vokse ved den til frelse, 3 så sant I har smakt at Herren er god!

Frelse synes her å bli brukt om frelse fra fortapelsen. Denne frelse er hva som skjer ved tidens ende. Frelse fra dom. For, ifølge Bibelen skal det skje en oppstandelse for de rettferdige først. Dette kalles den første  oppstandelse. For å oppnå denne frelse må en omvendelse fra det onde finne sted i dette liv. Merk deg at dette ikke er snakk om gjerninger til frelse i den hensikt å frelse seg selv ved gode gjerninger, men mer hva Paulus mener med det han skriver i Er, 2,12 Derfor, mine elskede, likesom I alltid har vært lydige, så arbeid, ikke bare som i mitt nærvær, men nu meget mere i mitt fravær, på eders frelse med frykt og beven;  

Så frelse er ikke noe som oppnås her og nå, men ved et senere tidspunkt, tidenes ende. Frelst og utenfor fare. For de som har del i den første oppstandelse (oppstandelse fra dødsriket når Jesus kommer igjen) har den annen død (ildsjøen, etter Guds dom) ingen makt over.

Jesus bruker ofte ordet frelst, men i en annen sammenheng. Matt, 9,22 Men han vendte sig på om, og da han så henne, sa han: Vær frimodig, datter! din tro har frelst dig. Og kvinnen ble helbredet fra samme stund. I dette tilfellet ble denne dama frelst fra sin sykdom, ikke som frelst fra dommen. Også mange andre steder bruker Jesus ordet frelse, som i reddet fra, som fra sykdom besettelse. Men han bruker det også i betydningen frelse fra dommen. I denne betydning brukte han det i samtalen med Nikodemus. Joh, 3, 16 For så har Gud elsket verden at han gav sin Sønn, den enbårne, forat hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv; 17 for Gud sendte ikke sin Sønn til verden for å dømme verden, men forat verden skulde bli frelst ved ham. Og i sin tale til de 12 da han sendte dem ut for å evangelisere i byene og bygdene Matt 10, 22 og I skal hates av alle for mitt navns skyld; men den som holder ut til enden, han skal bli frelst. Her må også frelsen sees som noe som skal komme ved enden.

Så å omtale omvendelse som frelse og glemme bort helliggjørelsen er ikke helt rett. De som blir omvendt her i tiden må fremdeles jobbe med seg selv og arbeide på sin frelse for å oppnå den ved tidenes ende. Først da skal vi bli frelst fra død og dom. I mellomtiden må vi kjempe, kjempe mot djevelen og kjødets begjær. Kjempe med seg selv for å leve i lydighet til Gud. Men de som omvender seg og tror på Jesus er lovet guddommelig hjelp til å leve etter Guds normer. Vi er også lovet tilgivelse i Jesus Kristus når vi feiler på vår vandring mot målet? Dette er nåden.

Så å bruke ordet frelse om det som skjer når et menneske omvender seg og tror, synes jeg blir feil. Det kan fort skape forventninger til noe som ikke er. Å være omvendt og ville leve som en kristen er ofte en kostbar affære. Det koster mye for mange.

Men Jesus lovte oss ikke noen enkel vandring, han sender oss som lam ut blant ulver. Luk, 12, 51 Tror I at jeg er kommet for å gi fred på jorden? Nei, sier jeg eder, men strid. 52 For fra nå av skal fem være i strid i ett hus, tre mot to og to mot tre, 53 far mot sønn og sønn mot far, mor mot datter og datter mot mor, svigermor mot svigerdatter og svigerdatter mot svigermor. Mange omvendte kan oppleve det Jesus nevner her. Dette er vi ikke frelst fra her og nå, selv om vi er vendt om for å følge Jesus. Om det oppleves kamp på utsiden er det på innsiden hjertefred og håp. Og i tillegg er vi lovet Himmelens fryd og glede i en evighet, og slippe ildsjøen og dens gråt og tenners gnissel. En liten henvisning til Jesu liknelse om Lasarus og den rike mannen, Luk 16,25 Men Abraham sa: Sønn! kom i hu at du fikk ditt gode i din levetid, og Lasarus likeså det onde! men nå trøstes han her, og du pines.

1 Tim 6, 12 Strid troens gode strid, grip det evige liv, som du blev kalt til.

God vandring.

2 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Kjetil Mæhle

68 innlegg  768 kommentarer

Takk

Publisert over 2 år siden
Ove K Lillemoen. Gå til den siterte teksten.
Men de som omvender seg og tror på Jesus er lovet guddommelig hjelp til å leve etter Guds normer. Vi er også lovet tilgivelse i Jesus Kristus når vi feiler på vår vandring mot målet? Dette er nåden.

Sann og klar tale. Vel verdt å ta seg tid til å lese.

2 liker  
Kommentar #2

Sigurd Eikaas

31 innlegg  5707 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Ove K Lillemoen. Gå til den siterte teksten.
I Bibelen brukes ordet omvendelse om det som skjer når et menneske vender om fra vantro til tro på Jesus. Når et menneske snur om på sitt liv, vender om fra urettferdige gjerninger til rettferdige, fra ulydighet mot Gud til lydighet. Vender om fra sitt tidligere syndige liv til et liv i lydighet til Gud.

Takk for innlegget. Det var en viktig og riktig påminnelse, at det ikke bare er "å bli frelst", altså noe som skjer passivt, men at det innebærer en aktiv omvendelse. Man må vende om fra døde og syndige gjerninger, og blir lydig mot Guds ord, dvs Bibelen, og DHÅs stemme i hjertet, - som selvfølgelig alltid vil rettlede og påminne oss i samsvar med Guds ord. 

18 Kanskje vil noen si: «Du har tro, jeg har gjerninger.» Vis meg din tro uten gjerninger, så vil jeg ut fra gjerningene vise deg min tro. 19 Du tror at Gud er én? Det gjør du rett i. Også de onde åndene tror det – og skjelver! 20 Du tankeløse menneske, vil du ikke innse at tro uten gjerninger er til ingen nytte? 21 Var det ikke på grunn av gjerninger at vår far Abraham ble kjent rettferdig da han bar fram Isak, sønnen sin, som offer på alteret? 22 Slik kan du se at troen virket sammen med gjerningene hans, og gjennom gjerningene ble troen fullendt. 23 Dermed ble dette skriftordet oppfylt: Abraham trodde Gud, og derfor regnet Gud ham som rettferdig, og han ble kalt «Guds venn».  (Jak 2,18-23)

2 liker  
Kommentar #3

Åge Kvangarsnes

12 innlegg  1957 kommentarer

gjerninger = å ikke synde mer?

Publisert over 2 år siden

Slik jeg oppfatter deg er altså gjerninger ikke å synde mer. Men hvis man da ikke synder mer, da har man jo ikke gjerninger? Da har man jo en tro UTEN gjerninger. Logikken i dette blir underlig for meg.

Kommentar #4

Åge Kvangarsnes

12 innlegg  1957 kommentarer

Omvend dere - helliggjørelse

Publisert over 2 år siden

I GT og i de 4 evangeliene brukes uttrykket "omvend dere" og la seg døpe til Jesu navn. Men i resten av NT så kan jeg ikke huske i skrivende stund at disse uttrykkene brukes, det er i alle fall mitt inntrykk, jeg har ikke sjekket dette.

Men om jeg har rett, hvorfor sa Jesus aldri: Kom og la dere bli frelst....men heller brukte uttrykket "Omvend dere"?

Hva var det de skulle omvende seg til? Var det ikke det å komme til tro på ham?

Og hvorfor uttrykket "til Jesu navn?"

Kan det tenkes at dette var fordi Jesus ennå ikke hadde båret frem sitt eget offer på korset og slik lagt klar frelsen ennå? For det er jo i korset frelsen ligger for alle.

 "Omvend dere" betyr etter mitt syn å komme til troen på Jesus Kristus, ham som Skriftene vitnet om, men som ennå ikke var herliggjort og opphøyet ved sitt offer på korset.. Jesus brukte jo mye tid på å opplate Skriftene for dem og vise at han var den Skriftene talte om, han som skulle lide og dø på korset,  så de skulle tro ham. Først ved korset ble frelsen lagt ferdig og profetien om han lidelse og død oppfylt. Og trodde de så på ham som den som Skriftene vitnet om, så hadde de omvendt seg..

 Før korset ble de døpt "til Jesu navn", han som Skriftene vitnet om, og de trodde Skriftene. På korset ble de døpt til hans død, og ikke hans navn. Jeg kan ikke se at "døpt til Jesu navn" brukes etter korset.  For  da er det troen på Jesus Kristus og ham korsfestet som er det sentrale. 

 

Helliggjørelse. Kan vi helliggjøre oss selv?  

Efeserbrevet starter jo med "Til de HELLIGE i Efesus".  Man kan vel ikke bli kalt hellig uten å ha blitt helliggjort? Men selv om Paulus tiltaler dem som hellige, så er jo halve brevet formaninger om ikke å synde, fordi de syndet. Likevel tiltaler ham dem som hellige og rettferdiggjort, og sier kap. 2, 6 at de allerede ER SATT i himmelen med Kristus, fordi de er frelst av nåde VET TRO, UTEN GJERINGER. Ikke noe krav. Og så FORMANER han fordi de ikke er syndfrie,  men en formaning er ikke det samme som bud eller påbud, eller om du vil, en lov? Likevel tiltaler Paulus dem som HELLIGE og RETTFERDIGGJORTE I KRISTUS  (ikke i seg selv).

Kommentar #5

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Født på ny og gjort rett ferdig.

Publisert over 2 år siden
Ove K Lillemoen. Gå til den siterte teksten.

Derimot sier Paulus at vi ikke skal tro at disse våre gode gjerninger virker til vår rettferdiggjørelse, det er det kun troen som gjør. Gjerninger fører oss aldri nærmere fettferdiggjørelse, men vi skal gjøre dem som lydighetsgjerninger til Gud. Han sier det er Gud som har lagt disse gjerninger ferdige for oss. Både lovgjerninger og andre gode gjerninger er øvelser i vår helliggjørelse. For uten helliggjørelse skal ingen se Gud.

Dette er den smale vei Jesus snakker om. Det er ingen enkel vandring vi har foran oss. Vi har mange motstandere på veien, menneskefrykt, djevelens fristelser, og vårt eget kjød. Jeg er vel egentlig min verste fiende.

Loven, de ti bud, er vår rettesnor i livet som kristen. Ofte hører vi “Loven er bare du skal gjøre du skal ikke. Bare tvang.” Er den det? Eller er den det bibelen kaller den, en mur til vern. Loven  er faktisk også gitt til vern for oss mennesker, vern mot ondt. Dersom vi følger Loven vil den bevare oss fra mange vansker i livet vårt. Å følge Loven er også en del av vår helliggjørelse.

Lillemoen gjør det han kan for å legge anstøt foran korset.
Det holder altså ikke å bli rettferdiggjort ved å ta imot Jesus og få en ny ånd og Guds rike inne i oss.
For det ER faktisk det som skjer når et menneske aksepterer Jesus som sin frelser.Det som skjer da er at man har fått en ny ånd som IKKE KAN og ikke vil synde.Vår kropp derimot er ikke frelst,men må holdes i ørene.Men Gud forsonte verden med seg selv så han ikke lenger tilregner dem deres synder....Eller gjorde han ikke det ?
Man faller ikke ut og inn av Guds rike etter som hvor "hellig" man makter å leve.Eller har Lillemoen knekt koden der hans gjerninger gjør frelsesverket fullkomment for seg selv ?
Det later også til at Lillemoen tviler på at frelsesverket holder og at det dermed ikke er fullbrakt.Eller er det sånn at vi ved våre gjerninger kan PYNTE på det Jesus gjorde ?
Folk skal altså gå rundt med frykt for at de ikke er bra nok og ikke holder mål for å komme gjennom den trange porten.
Et prestasjonsjag og et stress for å gjøre Gud fornøyd.
Fakta er at Jesus ALLEREDE HAR gjort det som trengs for å tilveiebringe frelsen.Vi kan ikke gjøre noe fra eller til..bare ta imot og si takk.

1 liker  
Kommentar #6

Kjetil Mæhle

68 innlegg  768 kommentarer

Det holder

Publisert over 2 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
Det holder altså ikke å bli rettferdiggjort ved å ta imot Jesus og få en ny ånd og Guds rike inne i oss.

Jeg leste ikke Lillemoen på denne måten. Men din forståelse er lik min egen. 

Jeg ser også at omtalen av loven var litt omtrentlig, men leste den ikke så "strengt" som du. Ingen lovgjerninger frelser. Kun Guds nåde. 

Men som frelst kjenner jeg et velbehag i å gjøre Guds vilje. Guds godhet driver meg til omvendelse. 

I selve misjonsbefalingen ligger det Lillemoen sier: "Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, idet dere døper dem til Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn, og lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende!"

Gjør disipler, døp dem og lær dem å holde alt det jeg har befalt dere...

Vi kan ikke sette strek over vandringen, noe jeg heller ikke tror du gjør.

3 liker  
Kommentar #7

Åge Kvangarsnes

12 innlegg  1957 kommentarer

Vi kan ikke sette strek over vandringen

Publisert over 2 år siden

skriver du. Da har du lagt betingelser for frelsen, slik jeg ser det.

Hva skal man da si til en som ligger på dødsleie og først da tar imot Kristus som sin frelser og bekjenner det? Skal vi svare ham: "Det er dessverre for sent...du har ikke tid til å vandre...så uten vandring (helliggjørelse?) ingen frelse!"

Dette satt på spissen.

Hva med røveren på korset? Han hadde ingen mulighet til "å vandre" (helliggjørelse?). Likevel fikk han være med Jesus til Paradis. Troen var nok. Eller gjorde Jesus et unntak fordi han var døden nær? Det er høyst usannsynlig.

"Uten helliggjørelse skal ingen se Gud" (mulig feil sitert i farten). Denne helliggjørelsen kan vi ikke i egenskap av oss selv og vårt syndige kjød gjøre, da ville vi vært lik Gud. Det er han som helliggjør oss, vi får vandre i hans helliggjørelse. Det er stor forskjell på det og vandre etter loven. 

2 liker  
Kommentar #8

Sigurd Eikaas

31 innlegg  5707 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Åge Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.
Slik jeg oppfatter deg er altså gjerninger ikke å synde mer. Men hvis man da ikke synder mer, da har man jo ikke gjerninger? Da har man jo en tro UTEN gjerninger. Logikken i dette blir underlig for meg.

Neida, ikke misforstå. Hele mitt poeng er at en omvendelse må komme til uttrykk i levd liv. Det at man blir født på nytt og at Jesus flytter inn i hjertet, vil og må skape endringer i livet og komme til uttrykk. 

Og det er selvfølgelig en omvendelse som inkluderer både tanker, ord og gjerninger. Man begynner en omvendelses- og  helliggjørelsesprosess der man legger av seg onde tanker, ord og gjerninger, og i stedet begynner å tenke, snakke og handle mer i tråd med Guds vilje og vesen, - dvs tanker, ord og gjerninger som er preget av kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, ydmykhet og selvbeherskelse (Gal 5,22-23)

Jeg tør mene at jeg taler rett når jeg sier at hvis ikke omvendelsen og DHÅ som bor i oss kommer til uttrykk i levd liv, ja så må det være fordi DHÅ ikke bor i oss, og at vi derfor heller ikke er født på nytt, og derfor heller ikke frelst.

3 liker  
Kommentar #9

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Ja.

Publisert over 2 år siden
Kjetil Mæhle. Gå til den siterte teksten.
og lær dem å holde alt

Det fører til et bedre liv og velsignelse å gjøre rett,men frelsen blir ikke borte om man ikke aktivt frasier seg den.
Det tror jeg.

Kommentar #10

Kjetil Mæhle

68 innlegg  768 kommentarer

Jeg er helt enig med deg

Publisert over 2 år siden
Åge Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.

Da har du lagt betingelser for frelsen, slik jeg ser det.

Hva skal man da si til en som ligger på dødsleie og først da tar imot Kristus som sin frelser og bekjenner det? Skal vi svare ham: "Det er dessverre for sent...du har ikke tid til å vandre...så uten vandring (helliggjørelse?) ingen frelse!"

Er du ved livets ende og blir frelst ved Guds nåde da er vel saken opplagt. Frelst er frelst. Det er bare av nåde. 

For å si det enda sterkere: Får ikke Gud frelse oss av nåde så er det ingen frelse for oss. Det er kun av nåde.

Det du videre sier om helliggjørelsen er kort og godt - godt sagt!

2 liker  
Kommentar #11

Åge Kvangarsnes

12 innlegg  1957 kommentarer

Publisert over 2 år siden

Nei da, jeg vil ikke misforstå deg, jeg kan bare ikke forholde meg til annet enn det du skriver. Og  det vi skriver, kan vel ofte bli oppfattet annerledes enn det er ment. 

Du skriver at en omvendelse (jeg vil kalle det frelse) " kommen til uttrykk i levd liv." (min utheving). 

Det kan godt hende vi er helt enige. Personlig hadde jeg aldri villet ordlagt meg slik uten noe mer forklaring. Det er nok av nyfrelste som får høre dette, og så viser det seg at de ikke får dette til, nederlagene kommer på rekke og rad, fortvilelsen kan bli stor og smerten ikke til å holde ut, i verste fall psykiatrisk behandling og frafall. Noen anbefaler da retreat (meditasjon?) som løsning, noe jeg mener er ubibelsk. 

Du skriver heldigvis at det er en prosess, som jeg er fullt  ut er enig med deg i, denne prosessen kan være langvarig for noen, og kanskje flere enn noen.. Vi må bare erkjenne at selv om vi er frelst, så klarer ikke vårt kjød å la være å synde, slett ikke å bli syndfrie. Hvis det var slik, så hadde ikke Paulus brukt halvparten av mange brev til formaninger, og likevel kalle de frelste for hellige (fx Efeserbrevet).

Får vårt syndige kjød dominere, så både refser og hudfletter Kristus oss, fordi han elsker oss. Da er det å håpe at vi skjønner at vi blir tuktet og gir akt på det. Gjør vi ikke det, så kommer kanskje "hudfletting" (ikke fysisk) også, og det er ikke godt å bli "hudflettet", det har jeg personlig blitt, mener jeg, og er takknemlig for at jeg ble det. Men dette ville ikke vært det første jeg fortalte til nyfrelste.

Hvis du ser på Gal. 5 som du selv siterte fra, så har du etter mitt syn utelatt det ALLER viktigste, nemlig:

"22 Men ÅNDENS FRUKT er kjærlighet, glede fred, langmodighet, mildhet, godhet, trofasthet, saktmodighet, avholdenhet."

Det er dette jeg mener er så viktig å la folk skjønne, at det IKKE er JEG SELV som kan oppnå dette....men det er ÅNDEN som gir denne frukten. Da vil vi også unngå å si at omvendelse MÅ komme til uttrykk ved et levd liv...for det kan lett oppfattes som om det er noe jeg må prestere, og klarer jeg ikke det, så er det noe galt med meg, jeg må ta dette enda mer alvorlig og prøve enda hardere!

Nei, etter mitt syn må vi presisere at det ÅNDEN som fører til forandring i våre liv, og det at også ÅNDEN som helliggjør, ikke vi selv. Og feiler vi, så får vi legge det fram for Gud, for han svikter ikke, for Gud har da vitterlig RETT-FERDIG-GJORT  oss i Kristus  ved at vi har fått en NY natur, og den KAN IKKE synde. Men denne naturen ligger i strid med den gamle. Dette vet da Jesus, han er da prøvet i alle ting som menneske og forstår alt ved oss. Med dette mener jeg IKKE at å synde er greit, på ingen måte. Men vi må sette ALL vårt lit til at det Gud selv som griper inn og oppdrar oss, dette mener jeg er helliggjørelsen.

Vi kan alle være loviske, det kan jeg skrive under på, men så lenge jeg er lovisk, så synder jeg mer, en forferdelig tilstand å være i. Setter jeg all min lit til at Gud må gjøre det som trengs for meg, så jeg slipper å streve selv og mislykkes, ja, da er min erfaring at da slipper synden tak i meg. Da er det ÅNDEN som gir frukt.

Dette mener jeg er viktig å forklare til alle frelste, så de kan få fred, glede og takknemlighet i stedet for mismot og problemer.

Jeg mener dette er uhyre viktig for en troende. Vi må ikke peke på hva JEG kan være eller gjøre for Gud (hvorfor skulle han trenge oss til å gjøre noe som helst?), vi må peke på hva KORSET og Gud gjør for MEG. Og det Gud gjør for meg, kan vi vere trygge på er det beste for oss, så får vi legge bort egen selvopptatthet og glenne oss selv helt...og bare se på Kristus. Det vil føre til gode gjerninger.

2 liker  
Kommentar #12

Åge Kvangarsnes

12 innlegg  1957 kommentarer

Publisert over 2 år siden

Det var jo nettopp denne nåden du så fint beskrev i den fine sangen du skrev i et av dine innlegg, og slik oppfattet jeg deg også. En fin sang!

1 liker  
Kommentar #13

Åge Kvangarsnes

12 innlegg  1957 kommentarer

Gal. 5, 23: Mot slike er loven ikke.

Publisert over 2 år siden


"Men ÅNDENS FRUKT er kjærlighet, glede, fred, langmodighet.....

MOT SLIKE ER LOVEN IKKE."


Får ÅNDEN (og ikke vi selv) gi oss frukt....MOT SLIKE ER IKKE LOVEN!

Får vi se loven i dette lys, da er det stort!

1 liker  
Kommentar #14

Sigurd Eikaas

31 innlegg  5707 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Åge Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.
Det kan godt hende vi er helt enige. Personlig hadde jeg aldri villet ordlagt meg slik uten noe mer forklaring.

Ja, denne kommentaren er jeg helt enig med deg i. I og for seg også det jeg siterer deg på. Men nå var jo kommentaren min adressert til en som tydelig har vært kristen en stund, og som jeg trodde, - ganske riktig, - at ville forstå hva jeg mente. :-)

Og så utdyper og presiserer jo du selv så veldig godt det som jeg skrev i korthet. Og jeg er som sagt helt enig med deg; dette er ikke noe vi kan gjøre i egen kraft,- det er Åndens frukt, og Åndens frukt alene. 

Det eneste vi kan, men også må, gjøre, er å be i våre hjerter om at DHÅ skal gjøre sitt verk i oss. Og vi må omvende oss når vi blir minnet om dette i våre hjerter, - også i de minste ting, - ja ikke minst i de minste ting!, - og vi må be ham om å gjøre sine forandringer i oss. Bare da kan vi bli forandret fra våre indre, - i våre hjerter, - slik at vi ikke lenger lever etter loven, men fordi Gud har forandret oss innenfra. Men la meg presisere, at dette er en daglig og livslang omvendelses- og overgivelses-prosess, - en kamp som vi ikke blir ferdige med før Jesus henter oss hjem. Da har vi stridt den gode strid, fullført løpet, og bevart troen. Og så ligger seierskransen ferdig for oss. Amen.

EDIT: La meg bare få si at jeg selv ser positivt på kristen retreat. Jeg oppfatter det som at man setter av noen dager i stillhet med Gud, i et miljø der alle kommer nettopp for dette formålet.

1 liker  
Kommentar #15

Åge Kvangarsnes

12 innlegg  1957 kommentarer

Publisert over 2 år siden

Beklager hvis jeg ikke har forstått deg....ut fra det jeg har lest av deg før, så burde jeg kanskje ha forstått. Det er da godt du deler synet om frelse bare av nåde, slik jeg da forstår deg. 

2 liker  

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere