Jørgen Kristoffer Guntveit Svartvasmo

Daglig leder i Sentrum og St. Hanshaugen sokn
1

Hvordan kan kirken være relevant?

Diskusjoner av og for kirkefolk om hvordan kirken skal være relevant i den nye tiden, gir ikke nødvendigvis de beste løsningsforslagene.

Publisert: 11. apr 2018

Forrige tirsdag ble forslagene til Kirkebruksplanen i Oslo presentert. Søndag var soknepresten og jeg på gudstjenester og kirkekaffe i Lovisenberg og Trefoldighetskirken for å informere om de utslagene planen får for vårt sokn.

 

Liten hensikt

Det var noe talende ved å sitte 23 stykker i en kirke bygget for 1200 mennesker for å snakke om uttak av kirkebygg i Oslo. Jeg oppfatter det som en understrekning av behovet for de endringene som er skissert fra Kirkebruksplanutvalget og styringsgruppen i Oslo.

 

En diskusjon om kriteriene for uttak av kirkebygg har etter min mening liten hensikt på det nåværende tidspunkt. Jeg synes en samtale om innhold er mer interessant enn samtalen om byggene i seg selv. Diskusjonen bør stå om hva slags retning kirken i Oslo skal ta når prosessen skrider frem. Med hvilken mening og aktivitet skal vi fylle oppdraget vårt som kirke i fremtiden? Kanskje i færre bygg, kanskje i andre bygg, og noen steder kanskje uten bygg i det hele tatt?

 

Endring i demografi og bosettingsmønster er ikke noe nytt. Over min barndomskirke på Hasle henger godt brukte kirkeklokker. Da Piperviken småkirke måtte vike plass for den moderne byen på slutten av 50-tallet fikk klokkene nytt liv et sted der blokkbebyggelsen vokste frem.  Nå har de kalt til gudstjeneste på Hasle i snart 60 år! For meg er dette et solid eksempel på at tap av noe gammelt også kan legge til rette for at kirken dekker nye og andre viktige behov i byen.

 

Bosettingsmønster er heller ikke det eneste som forandres. Kirken virker i et samfunn i stadig endring. I storbyen er det store omveltninger på sosiale og økonomiske forhold. Vi forholder oss til sekularisering og et voksende religiøst mangfold.

 

Økende avstand

Svært få av mine venner og bekjente er aktive i kirke og menighet, om de overhodet er religiøse. De aller fleste av disse vet lite og har liten interesse for det som skjer i Den norske kirke. Jeg opplever en stor og stadig økende avstand til samfunnet vi er en del av. Diskusjoner av kirkefolk og for kirkefolk om hvordan kirken skal være relevant i den nye tiden, gir ikke nødvendigvis de beste løsningsforslagene.

 

La meg trekke frem et eksempel: Gudstjenestefeiringen har vært et viktig samlingspunkt som har stått sterkt i skiftende tidsepoker, gjennom reformer og samfunnsendringer. I dag spør mange: Hvorfor er det så vanskelig å få folk til gudstjeneste på søndag?

 

Her mener jeg at man stiller feil spørsmål til feil utvalg.  Kan det være lov å tenke annerledes rundt samlingspunkt i menighetene?

 

Jeg skulle ønske at spørsmålet ble rettet ut til menneskene som ikke kommer på våre arrangementer i dag: Hva ville dere deltatt på? Har du et behov som kirken og lokalmenigheten kan fylle i livet ditt?

 

Som ligger fast

I Tromsø, Bergen og Oslo har jeg erfart at kirkebygget har en viktig posisjon i lokalmiljøet. De gamle katedralene er symboler på noe som ligger fast, til tross for endringene som skjer rundt dem. Arbeidskirkene på sin side er ofte et resultat av sterkt lokalt engasjement og dugnadsånd i etterkrigstiden. De ble et samlingspunkt og fylte et behov for fellesskap i nye bydeler.

 

Jeg er stolt over (enn så lenge) å ha ansvar for Trefoldighetskirken. Dette er en kirke med sterke diakonale tradisjoner som også har klart å videreutvikle dette i en ny tid og et nytt bybilde. Jeg har erfart gledene og utfordringene med å drive sykehjem og menighetsbarnehager. Samtidig har jeg erfart hvordan styrket økonomi etter salg av slike institusjoner kan åpne nye muligheter.

 

Her mener jeg at noe av nøkkelen til å lykkes med fremtidens kirke ligger. Kirken etablerte sykehjem i en tid da det var et stort behov for dette. Senere har menigheter gjort seg relevant ved å etablere barnehager da samfunnet hadde behov for det. I dag har kommunen overtatt disse viktige tjenestene, og sørger for sykehjemsplasser og barnehager.

 

Vesentlig endret

I fjor måtte vi avvikle Gamle Aker Menighetsbarnehage etter 30 års drift, blant annet fordi behovene i bydelen hadde endret seg. Behovet for kirkens innsats og samfunnsansvar på St. Hanshaugen er altså vesentlig endret siden 80-tallet. Vi kan sørge over det, men må også lete etter nye muligheter.

 

Det er noe vemodig ved å miste en velfungerende institusjon og et virkelig godt kontaktpunkt med lokalmiljøet og livet utenfor kirken. Samtidig tror jeg at tapet av noe gammelt også kan gi rom for nye ideer.

 

Jeg ønsker en samtale om hvordan kirken, med våre verdier og tradisjoner, kan fortsette å være relevant og aktuell, og hvordan vi skal ta vårt samfunnsansvar de neste årene. Her finnes det nok mange gode svar, og de riktige løsningene vil sannsynligvis være ganske ulike i de ulike bydelene. Men i samtalen, diskusjonen og letingen etter svar håper jeg at vi som kirke er flinke til å løfte blikket ut mot omgivelsene.

 

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Chiek Er

0 innlegg  8 kommentarer

En god hyrde ser etter sauen hans og vil ikke miste en.

Publisert over 1 år siden

En kirke er ingenting uten gode kirkeledere som er trofaste mot Gud og holder på Jesu Kristi befaling om å ta vare på sauene.

'Han sier tredje gang til ham: Simon, Johannes’ sønn, har du meg kjær? Peter ble bedrøvet over at han den tredje gangen sa til ham: Har du meg kjær? Og han sier til ham: Herre, du vet alt, du vet at jeg har deg kjær. Jesus sier til ham: Fø mine får! ' Johannes 21:17 https://www.bible.com/bible/102/JHN.21.17

Guds ord og bud er uforanderlige. Det er ikke kirken som må tilpasse seg forandringssamfunnet. Det er samfunnet, hvis de virkelig er hans sauer, det må fortsette å holde fast Guds uforanderlige måter. De som faller bort og aldri kommer tilbake, var aldri hans utvalgte sauer.Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere