Kjell Riise

Sokneprest
1

Kunsten og kirken

Kirkemøtet samles i Trondheim 11. april. I år står forholdet mellom kunsten og kirken på sakslista. Her følger noen utfordringer til årets kirkemøte.

Publisert: 8. apr 2018 / 333 visninger.

I 2004 kom kirkens kulturmelding: Kunsten å være kirke. Den ble behandlet på Kirkemøtet i 2005, og i år skal Kirkemøtet igjen behandle en sak om kunst i kirken. Ettersom det var Norske kirkeakademier (NKA) som fikk i oppdrag å utforme en kulturmelding for Den norske kirke, er det naturlig at nettopp NKA gir Kirkemøtet noen utfordringer med på veien. «Kunsten å være kirke» er mer enn et arbeidsredskap for Den norske kirke. Den er et bidrag til en allmenn, bred forståelse av kunst, kultur og samfunn, og inneholder refleksjoner og perspektiver som hører hjemme i kulturdebatten.


Vedtaket fra Kirkemøtet i 2005 inneholdt en klar oppfordring til landets menigheter om «å arbeide videre med meldingen» og en marsjordre til Kirkerådet om å legge meldingen til grunn for strategisk arbeid med så vel prinsipielle som praktiske sider av forholdet mellom kirken og kulturen. Vi oppfordrer Kirkemøtet til å stille spørsmål om dette har skjedd – og i hvilken grad. Har menighetene tatt oppfordringen, og har Kirkerådet omgjort marsjordren til handling?

Først og fremst er vi svært glade for den utviklingen som er skjedd siden Kirkemøtet behandlet Kunsten å være kirke. Området kunst og kultur i kirken er det feltet som vokser mest av kirkelige aktiviteter, kirkene er stadig viktigere arenaer for kunstnerisk virksomhet og er blitt en bærebjelke for folkekirkens posisjon i samfunnet-. Kirken er nå landets nest største kunstarena – etter kulturhusene. Det er fantastisk gledelig. Kirken bidrar til et levende kulturliv i alle lokalsamfunn. Dette må støttes og anerkjennes av samfunnet og av bevilgende myndigheter.
Kirkemusikerne skaper levende kulturliv – og dermed levende lokalsamfunn over hele landet. Kirkebygningen, kirkerommet og kirkegården er unike rom for kunstutøvelse og kunstopplevelse. Mange menigheter samarbeider godt med aktører i kunstlivet og gjør på denne måten kirkene til viktige møteplasser for mennesker som i ulike livssituasjoner søker bekreftelse, utfordring, trøst og innsikt.
Norske kirkeakademier vil understreke at kirkens kultursatsing må være tydelig i kirkens visjons- og strategidokumenter, på linje med gudstjenesteliv, diakoni og kirkelig undervisning. Kultursatsingen er fortsatt ny i kirken, og i en tid med store og krevende endringer trengs det rammer som sikrer en fortsatt legitimitet til satsingen.
Det er vanskelig å tenke seg en kirke uten kunstneriske uttrykk. Imidlertid må kirkens forhold til kunstlivet være noe langt mer enn kunstnerisk virksomhet i kirkerommet. Like viktig som at kirken styrker sin rolle som kunstarena, er at kirken verdsetter det kulturlivet som omgir den.

Kunsten har vært sentral i store deler av kristendommen og kirkens historie. Fjerner man den kunsten som er blitt til innen en kristen referanseramme fra kunsthistorien, faller store deler av den kulturelle grunnmuren bort. Fjerner man dagens utøvelse av kunst og kultur, vil samfunnet stå fattigere igjen. Dette er noe av grunnen til at Kulturutredningen 2014 (Enger-utvalget) definerte kirken som en del av den kulturelle grunnmuren i samfunnet.

Fjerner man kunsten fra kirken – musikken, billedkunsten, arkitekturen, liturgien, ordkunsten…. ja, det er nesten utenkelig! I kirken er kunsten så grunnleggende også fordi den utgjør en vei for troen og et språk som rommer de store dyp i troen. Derfor er det så nødvendig at kirken har en årvåkenhet for at Kristi stemme også kan høres blant alt som skjer på kunstfeltet. Kirken skal jo dessuten romme hele det menneskelige liv. Kunsten er uttrykk for menneskets skaperevne og har derfor en naturlig plass i kirken.
Kirkelige kunstuttrykk ivaretar på en særlig måte åndelige dimensjoner i kunsten. Kirken bør aldri være redd for å stå fram med sin egenart, midt i det allmenne kunstlivet. Samtidig sørger kunsten for et nødvendig brudd med tradisjon, med det behagelige, med det konforme. Også derfor er kunsten så nødvendig i kirken. Kunstnere sørger for fornyelse og regelbrudd. Derfor er det ikke mulig – heller ikke i kirken – å ha en instrumentell holdning til kunsten. Den må raust og respektfullt ønskes velkommen på egne premisser. Slik vil også kunsten bidra til å slippe løs Den hellige ånd.
NKA vil understreke at kirken ikke skal omfavne all kunst ukritisk; både kirken og kunsten må bevare sin autonomi. Men kirken må ruste seg til aktivt og synlig å være i dialog med kunstlivet ved å referere til det, opptre som initiator og bestiller, samarbeide, og ved å være kritiker.

NKA ønsker at kirken skal
- slippe til det lekende og skapende mennesket – med dristighet
- bevare det tidligere generasjoner har skapt
- levendegjøre den kultur den selv er en del av
- fornye kulturen ved å ta i bruk menneskets skapende evner
- være åpen, sjenerøs og støttende
- legge vekt på kvalitet
- tjene det menneskelige ved å være integrerende og inkluderende
- være i forandring
- invitere offensivt til samarbeid
- være dristig og våge å gjøre feil
- forstå og verdsette det ordløse og de uttrykk som reflekterer søken, usikkerhet og undring
- være kritisk og kvalitetssøkende og engasjere seg i kunst- og kulturkritikk på egne premisser.

Men er alt såre vel siden Kunsten å være kirke ble overlevert Kirkerådet i 2004?
Definitivt ikke. På tross av et godt og offensivt kirkemøtevedtak, er det vanskelig å se at Kirkerådet har gjort forholdet mellom kirken og kunsten til noen fanesak.
Kirkens kulturelle grunnmur er det lokale kulturlivet. I sentrum står kirkemusikeren. I svært mange kommuner er kirkemusikeren den eneste profesjonelle musiker. Kantorer og organister gjør en stor innsats som musikere, med barnekor, voksenkor, band etc. De er også svært ofte arrangører av konserter og andre kulturarrangement i kirkene, og viktige brobyggere mot det øvrige kulturlivet. Mange steder er kirkemusikerstillingene under press på grunn av dårlig kommuneøkonomi. NKA er bekymret for hvilke konsekvenser en reduksjon i kirkemusikkstillingene vil få for det lokale kulturlivet og for kirkens kultursatsing. Rammebetingelsene for kunstutøvelse i kirkene blir dårligere. Kantorene, som gjerne er en viktig drivkraft bak kunstbasert virksomhet i kirkene, får sine stillinger beskåret og i budsjettene synes kulturen å bli marginalisert.
Mange av kulturrådgiverne gjør en fantastisk jobb, men de mangler fortsatt nødvendige verktøy. Kulturrådgiverne trenger nærhet til sterke faglige miljøer. NKA etterlyser en evaluering av ordningen med kulturrådgivere. En bør systematisere de erfaringene som er gjort, og i samarbeid med andre kulturaktører utvikle gode redskaper for kulturrådgiverne og øvrig kultursatsing i Den norske kirke. Det kan vurderes hvordan det er hensiktsmessig å organisere disse stillingene i framtida. Skal kulturrådgiverne fungere som den ressursen de var ment å være, må de også tilføres øremerkede tilskudd fra kultursektoren, slik at de blant annet kan bistå lokale tiltak og samarbeidsprosjekter med faglige og økonomiske ressurser.
NKA vil også peke på mulighetene som ligger i nettverks- og kompetansemiljøer. Noen eksempler er Hovland-festivalen i Fredrikstad, Gloger-festivalen i Kongsberg, Kirkemusikksenter Nord i Bodø og Olavsfestdagene i Trondheim. I Oslo har flere kirkelige aktører gått sammen om opprettelsen av KULT – Senter for kunst, kultur og kirke. Dette senteret er ikke tilført stillinger, men utløser mange ulike arrangementer og produksjoner – nettopp ved å komme sammen. NKA mener at det ligger til rette for liknende nettverk mange steder i landet. Bring kompetansen sammen – det genererer mye aktivitet!


NKA oppfordrer Den norske kirke til å
- ha en pågående refleksjon rundt forholdet mellom kunst som grunnleggende menneskelig ytring og menneskers trosliv.
- være våken overfor det som skjer på kunstfeltet, som en interessert mottaker og partner både lokalt og sentralt.
- videreføre kulturmeldingen «Kunsten å være kirke» som et grunnlag for kirkens kultursatsing
- fortsatt ha kirkemusikk, kunst og kultur som et hovedsatsingsområde for Den norske kirke
- ha en åpen holdning til bruk av kirkene og slippe til kunst og kunstnere – ikke ukritisk, men på egne premisser
- fortsatt bidra til levende lokalsamfunn gjennom et bredt arbeid med kunst og kultur
- evaluere og styrke kulturrådgiverstillingene
- satse på nettverksmiljøer, som KULT i Oslo og Kirkemusikksenter Nord – og legge til rette for etableringen av slike nettverk i byer over hele landet.

Lykke til med behandlingen på Kirkemøtet!

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Sondre Bjørdal, konstituert religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Siste innlegg

Hvorfor har vi ikke TV, mamma?
av
Berit Hustad Nilsen
rundt 9 timer siden / 217 visninger
Seier for barn og unge
av
Vårt Land
rundt 14 timer siden / 94 visninger
Hvordan kirken henger sammen
av
Finn Ragnvald Huseby
rundt 17 timer siden / 75 visninger
Nye muligheter innen omsorg
av
Siv Hedvig Bjørnstad
rundt 17 timer siden / 30 visninger
Døpt - hva så?
av
Knut Hallen
rundt 18 timer siden / 118 visninger
Fra menighetsblad til moderne medier
av
Harald Olsen
rundt 18 timer siden / 181 visninger
Exit Kristelig Folkeparti
av
Leif Hovde
rundt 22 timer siden / 459 visninger
Nesten like utopisk
av
Line Alice Ytrehus
rundt 23 timer siden / 388 visninger
Tilliten er tynnslitt
av
Katarina Grønmyr
1 dag siden / 958 visninger
Les flere

Mest leste

Hareides nødvendige veivalg
av
Ole Paus
3 måneder siden / 82170 visninger
Et barn er født, et barn er dødt
av
Magne Raundalen
rundt 2 år siden / 44631 visninger
Etter fallet kommer hevnen
av
Berit Aalborg
11 måneder siden / 35544 visninger
Stormløpet mot Israel er i gang.
av
Roald Øye
8 måneder siden / 28876 visninger
Kanten av klippen
av
Åshild Mathisen
11 måneder siden / 22872 visninger
Et sosialt ­eksperiment
av
Bent Høie
5 måneder siden / 22498 visninger
Sympati med skinke
av
Ane Bamle Tjellaug
4 måneder siden / 22090 visninger
Mens vi sover
av
Erik Lunde
11 måneder siden / 20395 visninger
Ord er handling
av
Hilde Frafjord Johnson
4 måneder siden / 19445 visninger

Lesetips

Hvordan kirken henger sammen
av
Finn Ragnvald Huseby
rundt 17 timer siden / 75 visninger
Nye muligheter innen omsorg
av
Siv Hedvig Bjørnstad
rundt 17 timer siden / 30 visninger
Døpt - hva så?
av
Knut Hallen
rundt 18 timer siden / 118 visninger
Fra menighetsblad til moderne medier
av
Harald Olsen
rundt 18 timer siden / 181 visninger
Nesten like utopisk
av
Line Alice Ytrehus
rundt 23 timer siden / 388 visninger
En annerledes lederdebatt
av
Magne Berg
3 dager siden / 361 visninger
Derfor melder vi oss ut
av
Svein Helgesen
3 dager siden / 3095 visninger
TV-serien som forandret Tyskland
av
Karsten Aase-Nilsen
3 dager siden / 377 visninger
Å forvalte sitt pund
av
Jeffrey Huseby
4 dager siden / 163 visninger
Et statlig sugerør
av
Eva Buschmann
4 dager siden / 424 visninger
Les flere

Siste innlegg

Hvorfor har vi ikke TV, mamma?
av
Berit Hustad Nilsen
rundt 9 timer siden / 217 visninger
Seier for barn og unge
av
Vårt Land
rundt 14 timer siden / 94 visninger
Hvordan kirken henger sammen
av
Finn Ragnvald Huseby
rundt 17 timer siden / 75 visninger
Nye muligheter innen omsorg
av
Siv Hedvig Bjørnstad
rundt 17 timer siden / 30 visninger
Døpt - hva så?
av
Knut Hallen
rundt 18 timer siden / 118 visninger
Fra menighetsblad til moderne medier
av
Harald Olsen
rundt 18 timer siden / 181 visninger
Exit Kristelig Folkeparti
av
Leif Hovde
rundt 22 timer siden / 459 visninger
Nesten like utopisk
av
Line Alice Ytrehus
rundt 23 timer siden / 388 visninger
Tilliten er tynnslitt
av
Katarina Grønmyr
1 dag siden / 958 visninger
Les flere