Anne Elisabeth Skogøy Fjellstad

34    568

"I Ham var liv og livet var menneskenes lys". Joh.1.

Et himmelsk mysterium: Sann Gud og sant menneske. Unnfanget ved Ånden med Den himmelske Fars sæd og med en jordisk jomfru til mor.

Publisert: 4. apr 2018 / 127 visninger.


Hva vil det egentlig si
- disse Gudsmysteriene vi er i nærkontakt med i disse dager?
Hva ligger i Gudsrikesforståelsen?

Hvem er Gud og hvem er Hans Førstefødte Ekte sønn? Den Enbårne. Fra himmelen. Den som omtales som den første blant mange brødre. Den som skulle komme etter Moses som en Profet jødene& alle skulle lytte til.

Mange har stilt spørsmålene og mange har forsøkt å besvare de. Svarene kan variere. Noen refleksjoner fra nord.

Av disippelen Johannes omtales Han som "I Ham var Liv - og Livet var menneskenes Lys".  Han var en mann som personifiserte det meste. 
"Jeg er Veien. Sannheten og Livet". I motsetning til av-vei, bedrag/løgn og død. "Jeg er det sanne Vintre" - i motsetning til det falske. 
"Jeg er Døren inn til sauene", 
- og til Faderen; - jfr at "Ingen kommer til Faderen uten ved Meg".

Samtidig forstår vi Ham som En menneskelig Ark, en "Bolig".  Slik vi kan trekke linjene til Kurven Moses ble lagt i på sin ferd nedover Nilen.  Samme hebraiske ord er brukt om både den og Noahs Ark/ båten.
Og vi leser om Paktens Ark.  Pakten var det transportable rom som huset de 10 Basislovene fra paktsinngåelsen ved foten av Sinai, - senere gitt som stentavler.
Det sies forøvrig at de var fullt gjennomskrevet slik at Åndens vind blåste gjennom og mellom bokstavene.

Vi leser at "I begynnelsen var ordet og Ordet var hos Gud og Ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Alt ble til ved Ham, og uten Ham ble ingenting til av det som ble til."
Vi leser videre at "I begynnelsen skapte Gud (Elohim Alef-Tav) himlene og jorden." 1.Mos.1.1. 
Og vi leser hvordan Jesus omtaler seg overfor den samme Johannes i Åp 1. som Alfa & Omega, Begynnelsen og Enden, Han som var og som er og som kommer, Den Allmektige."

Var Han Gud eller bare et menneske?,  har mange debattert rundt til alle tider.  Og kirken hevder "Begge deler".
Et begge deler støttes bl.a med basis i Guds mest kjente navn: YHVH. 
Ser man på bokstaven Y kan den stå for "løftet arm".  Til arbeid, strid, frelse - i motsetning til "brukket" eller korrupt.
Vi ser H som står for "se"! - dvs åpenbaring. YH kan uttales som YaH, som når vi synger "HalleluYaH" i Pris Herren. 
V står for "nagl" og H står også her for åpenbaring/ å "se".
”The hand reveal- the nail reveal”, er bokstavene oversatt til å kunne lyde på engelsk. Guds hånd åpenbart gjennom naglene til frelse, kan man utlede det til.
Mange kjenner Gud som den Gud som ser.

Rettsprosessen
Jesus ble dømt og Han ble forlatt - av Faderen selv; livsnærværet av Gud v/ Ånden som dro seg tilbake - Sannsynligvis tilsvarende slik som i GT da Ånden forlot Templet etter langvarig synd som ikke lot seg korrigere ved gjentatte advarsler. Trinnvis, - først fra Det aller Helligste (hjertet) og deretter fra Det Helligste.

Gud tillot også menneskenes dom i å utspilles til fulle i det dramatiske rettsoppgjør vi nylig har medlevet igjen. Ved prestene, ved soldatene, ved folket, ved "fyrsten" Pontius Pilatus, øverste og dømmende myndighet i Jerusalem det året.  Og det kunne nok stått:  "Og Satan var enig."  Det står bl.a at Satan fór i Judas.
Alle som deltok i å dømme og drepe en uskyldig mann, ble selv i praksis dømt for det de anklaget ham for.  Men anklagen lød altså på "blasfemi"-  ved å erklære seg selv til Guds sønn.  Joh 19.7 ff: "Vi har en lov og etter vår lov er Han skyldig til å dø, for Han har gjort seg selv til Guds Sønn." 
Hvis du er Kristus (Den Salvede) så si oss det, ba de Ham om flere ganger.  Tilslutt bekreftet han det. Noen/ mange trodde Ham og elsket ham, andre ikke. 

Også til denne dag diskuteres Jesu posisjon og status
Noe kan nok skyldes at kirken på mange måter synes å tildels ha "utfaset" deler av GT og at Kirkemøtet i Nikea foretok en grad av religionsblanding som syntes tjenlig den gang. Endel vesentlige forhold ble endre litt på, f.eks tilknyttet Høytidssyklusen.  Samt mye av budskapet fra GT ble forenklet i tråd med NT predikanter.
Forståelig, dog noen gang etter min smak i meste laget; - dog er DHÅ fullt i stand til å tale det samme i dag som Han engang gjorde.  Men det stiller også krav til den enkelte å få det "live", bl. a for verifiseringer av Gudsforståelsen og rett ledelse.  Alt må prøves på summen av ordet og historiens suksessive åpenbaring til folk og land.

Jødene som folk har av mange grunner hatt vanskelig for å trekke linjene i den profetiske skrift de fikk å adlyde; Mye er blitt utydelig av sammenkoblingene til NT.
Andre tildels konkurrerede skrifter ser Jesus som en mann, en profet, men ikke som Den Profet Moses omtalte. 5.Mos.18.15-19. samt i Apgj 3.19-26.

Hva vil det så si at "I Ham var Liv", jfr. at vi leser at han ikke skulle se "corruption" på engelsk, dvs ikke skulle gå i forråtnelse/død? - At døden ikke skulle kunne holde Ham. 
Han lot ikke ønske om makt korrumpere sitt hjerte og sin gjerning. Han levde som Han lærte: "For å vitne om Sannheten er jeg født". jfr også Joh 18.37.

Begrepet "død" kjenner vi bl.a fra Slangens dialog med Eva i Hagen ang Dere skal slettes ikke "dø."  Noe skjedde likevel åndelig i deres hjerte ved deres allianse med Motstanderen.  Var det det samme som skjedde med Jesus? Da Han ble gjort til synd?  "Døde" Livet i Ham; - Gudsstrengen; den åndelige ryggmargen - mens Han hang der på korset?
Var han BÅDE unnfanget ved samt "født med" Ånden?; - i tillegg til at Han ble offentlig salvet ved sin dåp i Jordan samt fikk offentlig anerkjennelse fra himmelen:  "Du er min Sønn, Den Elskede.  I deg har jeg velbehag". Joh.3.21-22.  Er det linken tilbake til den 1. Adam som åndelig "døde" og som så ble forvist fra Hagen?
Eller var Han fullt ut menneske - uten iboende Ånd før evt etter sin dåp? Og at Han etter sin død jfr. 1.Kor. 15 45 ff "ble en ånd som gir liv".
Var Ånden kun ”over ham” mens han levde – inntil Han dro opp til himmelen, og deretter kom ned og blåste/ga den videre?
I lys av at ”I Ham var Liv”,  kan Han ha hatt DHÅ iboende. Forstått også som ”en guddommelig ryggrad -  ikledd menneskelig kjød”.  Sann Gud – sant menneske.
Biologisk basert teologi kan gi interessante tankerekker for forståelse.

Faderen måtte forhøre, pådømme, straffe og utøve den endelige forkastelsen/ forbannelsen det var å henges opp på en død trepåle/kors, til spott og spe. For rettferdighets skyld; - slik Jesus forøvrig begrunnet sin dåp i Jordan.

Faderen dømte og drepte Jesus. Som altså var Skaperordet fra Begynnelsen. Livets Ord. Livets Tre. Men fordi Han faktisk var Guds Sønn; -  Ordet ikledd kjøtt, en Menneskelig Ark unnfanget ved Åndens sæd, ble Han reist opp igjen fra de døde. Døden kunne ikke holde Ham.
En Sønn. En Mann som utholdt både fristelsene og lidelsene og som ikke lot seg korrumpere på noe felt. En testet og prøvet hjørnestein og loddesnor mellom himmel og jord.  Vitnesbyrdet om Ham runger gjennom både tid og evighet. 

Historiens viktigste rettsprosess skjedde en gang på det mest kontroversielle sted i historien; den klippe Jesus stod på da Han foran Pilatus møtte sine anklagere. 

Mange forstår Klippedomen som en Ark over det sted Jesus møtte sin Dom.  Ikke bare Han, men også Slangen. 

Inne i Domen står dog dessverre de mest avvisende ord som tenkes kan overfor menneskenes skjebne og lodd i livet og på den jord de ble gitt herredømme og forvalteransvar for: 
"Gud har ingen sønn". 
Hvilken tragisk feil/ misforståelse - ingen sønn; - dvs. ingen flere sønner - altså ingen ektefødte, pånyfødte åndelige barn, -inklusive døtre. 
Den som dypest sett er ansvarlig for utsagnet og misforståelsen har mye å svare for innfor både Gud og mennesker; for all deres ufrihet, smerte, lidelse og all følelse av å ikke være "ektefødt" og elsket av Himlenes Herre.
Står det en engel i innløpet for Gudstilbedelsen for mange som unødig/feilplassert inngangsportal – i stedet for at det er en åpen Dør direkte fra mennesket i Kristus til sin Skaper og Far?

Korsfestelsen
Korsfestelse/”Medkorsfestelse av synd” ble instituert i GT - ”stedfortredende”-,  oppfylt av Jesus. 
Deretter ble GudsÅnden gitt Hans nærmeste disipler, dernest ble den utgytt for alle mennesker. 
En gave for alle som av hjertet tror og bekjenner Ham.  Det gir han/ henne rett til å bli ikke bare Guds Barn, men i tillegg et pånyfødt Barn som ser Guds rike. Ved Kristus; Den Ånd som gir liv.
1.Cor.15.45: And so it has been written:  ”The first man was Adam in living life. (Gen 2.7: A living being). The last Adam has become a lifegiving spirit. (One new man Bible, 2011.)
Når vi bekjenner våre synder - "dør" også vi med Kristus på korset.

Elohim Alef-Tav. YHVH. Jeg ER - Jeg ER. 
Sann Gud til evig tid.
Far og Sønn samt Unnfangelsens Ånd. En Gud fra evighet til evighet.
En Gud som ser.

Fascinerende er det også at NoahArken sies å ha landet på klippen Ararat den 17.Nisan; 17.1 mnd.  Altså samme dag som jødene feirer sin hyllest til Gud på den 3.dag etter Passover/"Forbigangen av dødsengelen" pga. Lammets blod.  I tråd altså med feiring av Oppstandelsen.

 

1 liker  
Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Sondre Bjørdal, konstituert religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar
Kommentar #1

Anne Elisabeth Skogøy Fjellstad

34 innlegg  568 kommentarer

Tolkningsparalleler ang. korsmysteriet

Publisert 7 måneder siden

Interessant også hvordan Moses fikk det tegn av Gud da han førte folket ut av Egypt, at han skulle kaste hyrde/leder/autoritetsstaven til jorden.  Den ble til en slange. Deretter skulle han ta den ved halen og løfte den opp igjen.

Interessant i lys av Kobberslangen som ble løftet opp i ørkenen.  Den gang til liv; som motgift mot slangegift.  
Neste gang i Jerusalem førte Jesu død - gjort til synd/til slange - til at Slangen ble spikret der samtidig. Åndelig sett kastet ned. Detronisert. Kastet til jorden. Hans arm/ hans autoritet ble knust. "Brukket".

Aktuelt for Slangen med stor S, men også for slanger/ ormer til alle tider.

Svar

Siste innlegg

En ordning som kan bety alt
av
Bent Høie
10 minutter siden / 7 visninger
0 kommentarer
Prosessen i KrF
av
Inga Sandstad
rundt 2 timer siden / 38 visninger
0 kommentarer
Et lederskap for vår tid
av
Trygve Svensson
rundt 2 timer siden / 137 visninger
0 kommentarer
Prestekrisen krever tiltak
av
Vårt Land
rundt 6 timer siden / 97 visninger
1 kommentarer
Et modig veivalg
av
Torstein Torbjørnsen
rundt 13 timer siden / 178 visninger
0 kommentarer
Høyres maktdemonstrasjon
av
Berit Aalborg
rundt 20 timer siden / 2347 visninger
15 kommentarer
Taktisk politisk tungetale
av
Arve E. Aarskog
rundt 20 timer siden / 54 visninger
0 kommentarer
Løftebrudd å gå til høyre
av
Otto Strand
rundt 21 timer siden / 432 visninger
5 kommentarer
Les flere

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

En ordning som kan bety alt
av
Bent Høie
10 minutter siden / 7 visninger
0 kommentarer
Prosessen i KrF
av
Inga Sandstad
rundt 2 timer siden / 38 visninger
0 kommentarer
Et lederskap for vår tid
av
Trygve Svensson
rundt 2 timer siden / 137 visninger
0 kommentarer
Prestekrisen krever tiltak
av
Vårt Land
rundt 6 timer siden / 97 visninger
1 kommentarer
Et modig veivalg
av
Torstein Torbjørnsen
rundt 13 timer siden / 178 visninger
0 kommentarer
Høyres maktdemonstrasjon
av
Berit Aalborg
rundt 20 timer siden / 2347 visninger
15 kommentarer
Taktisk politisk tungetale
av
Arve E. Aarskog
rundt 20 timer siden / 54 visninger
0 kommentarer
Løftebrudd å gå til høyre
av
Otto Strand
rundt 21 timer siden / 432 visninger
5 kommentarer
Les flere

Siste kommentarer

Åge Kvangarsnes kommenterte på
GT-tekstene bør ut igjen
2 minutter siden / 2736 visninger
Tore Olsen kommenterte på
Personlig åpenbaring
10 minutter siden / 3420 visninger
Runar Foss Sjåstad kommenterte på
GT-tekstene bør ut igjen
16 minutter siden / 2736 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
Hvem er redd for Jordan Peterson?
22 minutter siden / 537 visninger
Rolf Larsen kommenterte på
GT-tekstene bør ut igjen
26 minutter siden / 2736 visninger
Kjell G. Kristensen kommenterte på
GT-tekstene bør ut igjen
rundt 1 time siden / 2736 visninger
Anita Stokkeland kommenterte på
Høyres maktdemonstrasjon
rundt 1 time siden / 2347 visninger
Tor Egil Hansen kommenterte på
Vi må nytenke islam
rundt 1 time siden / 436 visninger
Gjermund Frøland kommenterte på
Stormløpet mot Israel er i gang.
rundt 2 timer siden / 21447 visninger
Daniel Krussand kommenterte på
Hvem er redd for Jordan Peterson?
rundt 2 timer siden / 537 visninger
Gjermund Frøland kommenterte på
Stormløpet mot Israel er i gang.
rundt 2 timer siden / 21447 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
Hvem er redd for Jordan Peterson?
rundt 2 timer siden / 537 visninger
Les flere