Sigurd Eikaas

29

Naturfaget i skolen, - et livssynsfag.

Gi meg én god grunn til at naturfaget ikke skal redegjøre overfor elevene om dets premisser og begrensninger, - én god grunn hvorfor faget ikke skal inneholde et slikt minstemål av faglig integritet!

Publisert: 2. apr 2018

Naturvitenskapen kan bare undersøke og si noe om det som befinner seg innenfor sitt domene, dvs innenfor den fysiske verden, - vårt univers av tid og rom. Den har imidlertid forlengst funnet ut at Universet har en begynnelse, og at verden derfor kan ha sin årsak i noe eller noen som er utenfor eller over den. Det er med andre ord fullt mulig å argumentere for at det er rasjonelt å tro på Gud. Det er også, vitenskapelig sett, fullt mulig at denne eventuelle «Noen» er virksom i vår verden i dag.

Likevel presenteres naturfaget i skolen og all annen offentlig utdannelse, innenfor en ramme av det naturalistiske verdensbildet, - dvs innenfor et livssyn der alt som eksisterer, er den fysiske verden. Og at alt derfor i prinsippet kan undersøkes og ultimo gis forklaring på, av vitenskapen. Mennesket blir redusert til et dyr og intet annet, og religiøs tro blir per definisjon overtro, noe irrasjonelt. Alle historier med overnaturlige elementer blir kategorisk avvist som myter og eventyr, og den religiøse eleven blir, på grunn av alt dette, automatisk framstilt som litt enfoldig og dum. (Så handler da også mange mobbehistorier fra skolen, nettopp om dette.)

Elevene gis med andre ord det inntrykket at det derfor er naturvitenskapen som til syvende og sist kan gi de objektive, sanne og rasjonelle svarene på alle ting i tilværelsen. Men dermed har faget også fått et skjult læringsinnhold: Det indoktrinerer i realiteten elevene i det naturalistiske livssynet. Naturfaget fungerer med andre ord også som et livssynsfag!

Og siden det i tillegg er blitt et livssynsfag, så svikter det i realiteten noe av sin oppgave, - å gi elevene en helhetlig og objektiv, vitenskapelig forståelse av den verden vi lever i. For det må jo også innebefatte å gi elevene en forståelse av denne verdens begrensninger, - at den kanskje bare er et svært avgrenset domene av virkeligheten! Det er rett og slett uredelig av faget at det ikke redegjør overfor elevene om verdens, og dermed også naturvitenskapens, begrensninger. At den framstiller det som om vitenskapens domene, vår fysiske verden, - og dermed vitenskapens betraktninger og konklusjoner, - er mer absolutte, enn det de er.

I skolens læreplan står det dessuten at et av kompetansemålene etter 10. klasse, er at elevene skal kunne "reflektere over forholdet mellom religion, livssyn og vitenskap». Men dette må jo være et tverrfaglig prosjekt! Krle sin undervisning om religioner og livssyn er ikke alene tilstrekkelig. Naturfaget må gjøre sin del av jobben. Elevene vil generelt ikke kunne få en sann kompetanse til slik refleksjon hvis de ikke også forstår den fysiske verdens og vitenskapens begrensninger, - at de ikke er absolutte, - og at vitenskapen selv åpner opp for at det kan finnes noe mer enn det fysiske.

Jeg kritiserer med andre ord dagens naturfag i skolen for to ting: 

- For det første at den fysiske verden og naturvitenskapen blir framstilt som absolutte, og at faget dermed i realiteten i det skjulte indoktrinerer elevene i et naturalistisk livssyn. Det har med fagets redelighet og integritet å gjøre, når det ikke tydelig redegjøres overfor elevene om fagets mulige begrensninger mht å beskrive tilværelsen.

- For det andre at faget ikke inkluderes i det kompetansemålet som er gitt i læreplanen, - å gi elevene kompetanse til å reflektere over forholdet mellom religion, livssyn og vitenskap. Snarere fungerer faget motarbeidende til et slikt kompetansemål: En indoktrinert elev har ingen egentlig evne til slik refleksjon.

Det er derfor nødvendig at det spesifiseres i læreplanen at naturfaget også skal gi elevene en tydelig forståelse av fagets premisser og begrensninger. At elevene skal få en klar forståelse av at den fysiske verden ikke er absolutt, og at heller ikke naturvitenskapen derfor er det. At naturfaget skal formidle elevene en helhetlig og objektiv, virkelighetsoppfatning, - vitenskapelig sett.

For det finnes ingen grunn for at faget ikke skal gjøre det. Det har som sagt tvert imot med fagets redelighet og integritet å gjøre.

6 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #101

Sigurd Eikaas

29 innlegg  5707 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.
Hvorfor skal vi postulere kunnskap om det som er utenfor vitenskapens domene?

Selv om trådens tema er hvordan naturfaget i skolen på løgnaktig grunnlag er blitt gjort til et ideologisk propaganda- og indoktrinerings-redskap for den naturalistiske tro, - og Karlsen påpeker endog helt korrekt at det ikke bare er naturfaget som er kapret, men vitenskapen som sådanne, -  så la meg likevel si noe angående det siterte: 

Når det nå er slik at naturvitenskapen ikke kan "se" utenfor den fysiske verden, og dermed altså ikke bare er blind for om det er noe der, men også langt mindre er i stand til å undersøke dette, så er det da helt naturlig at menneskene likevel undres over hva som måtte befinne seg der? Det er da vitterlig et riktig spennende og interessant spørsmål?  Man kan jo feks bare tenke seg hvordan elevene i naturfaget vil fryde seg over dette mysteriet! Så hvorfor uttrykker du da en slik aversjon?

Så kommer jo Krle nettopp inn på dette spørsmålet, og presenterer der forskjellige livssyn og trossystemer om tilværelsen. Krle vil dermed utgjøre et spennende supplement for elevene i deres undring.

Og slik får elevene nettopp kompetanse til å "reflektere over forholdet mellom religion, livssyn og vitenskap".

Og det må da være et gode?

1 liker  
Kommentar #102

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Definisjoner

Publisert over 2 år siden
Sigurd Eikaas. Gå til den siterte teksten.

Selv om trådens tema er hvordan naturfaget i skolen på løgnaktig grunnlag er blitt gjort til et ideologisk propaganda- og indoktrinerings-redskap for den naturalistiske tro, - og Karlsen påpeker endog helt korrekt at det ikke bare er naturfaget som er kapret, men vitenskapen som sådanne, -  så la meg likevel si noe angående det siterte: 

Når det nå er slik at naturvitenskapen ikke kan "se" utenfor den fysiske verden, og dermed altså ikke bare er blind for om det er noe der, men også langt mindre er i stand til å undersøke dette, så er det da helt naturlig at menneskene likevel undres over hva som måtte befinne seg der? Det er da vitterlig et riktig spennende og interessant spørsmål?  Man kan jo feks bare tenke seg hvordan elevene i naturfaget vil fryde seg over dette mysteriet! Så hvorfor uttrykker du da en slik aversjon?

Så kommer jo Krle nettopp inn på dette spørsmålet, og presenterer der forskjellige livssyn og trossystemer om tilværelsen. Krle vil dermed utgjøre et spennende supplement for elevene i deres undring.

Og slik får elevene nettopp kompetanse til å "reflektere over forholdet mellom religion, livssyn og vitenskap".

Og det må da være et gode?

Det gjelder å forstå forskjellen mellom postulere, på den ene siden og undres/reflektere på den andre.

(eventuelt å lese nøye det en siterer før en tar seg bryet med å kommentere det)

Kommentar #103

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Sprøyt!

Publisert over 2 år siden
Sigurd Eikaas. Gå til den siterte teksten.
Så hvorfor uttrykker du da en slik aversjon?

Jeg har ingen aversjon mot det å undres/reflektere. Tvert imot!

1 liker  
Kommentar #104

Tore Olsen

22 innlegg  5415 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Marianne Solli. Gå til den siterte teksten.

Sånn kan det også oppleves ved (nær) drukning. En venn fortalte at han holdt på å drukne under bading, da han var ca 6 år. Det var fullt av mennesker på en badeplass, og det siste han husket var at en ganske fyldig dame hoppet fra et stupebrett og landet delvis over ham, og at han gikk til bunns. Han følte nydelig sang og lå på bunnen og hadde det fredelig og godt. Så var det en som reddet ham, men han følte det ikke slik; han ble veldig ergerlig over å bli hentet vekk fra alt det behagelige. 

Han sier at han ikke vil være redd for å drukne i alle fall.

Men han overlevde jo.

En utvidet form for bevissthet utenfor sanseapparatet. Du spurte hvor den var lokalisert. All informasjon gjennom sanseapparatet prosesseres i den fysiske hjernen. Hjernen har muligheten til å forsterke effekten ved gjentagelser, innlæringsevne, synapser forsterker forbindelser. Det kan enhver datamaskin. Bevissthet er noe annet - ikke bare opplevelser og minner, men identitet - visshet om "noe mer", som vi er en del av.

En datamaskins bevissthet ligger utenfor den selv, hos produsenten av maskinen, som gir den hensikt. Noen tror de kan gjøre datamaskiner mer bevisste ved å utvikle kunstig intelligens - det igjen har ingenting med bevissthet å gjøre.

Vår bevissthet kan gå den andre veien, å "manifestere" kunnskap, visshet, identitet ut gjennom sansapparatet - kommunisere utad - og skape. Dette kan kalles åndsfunksjonalitet, dvs. at skaperevnen kan brukes fra ånden til den fysiske hjerne og videre. Vi har begreper som "åndelig" og "åndsverk". Åndsverk har opphavsrett og er beskyttet juridisk.

1 liker  
Kommentar #105

Sigurd Eikaas

29 innlegg  5707 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.

Det gjelder å forstå forskjellen mellom postulere, på den ene siden og undres/reflektere på den andre.

(eventuelt å lese nøye det en siterer før en tar seg bryet med å kommentere det)

Nettopp! Lese nøye før en kommenterer! 

Denne tråden handler jo nettopp om at naturfaget ikke lenger skal brukes til å indoktrinere elevene i et postulat som det ikke finnes den minste vitenskapelig dekning for (at det ikke finnes noe annet enn denne fysiske verden)!

Tvert imot handler den om at skolen og naturfaget skal formidle en objektiv, nøytral  og helhetlig, vitenskapelig forståelse av den fysiske verden, som nettopp også bygger opp under elevenes kompetanse til å reflektere og undres over forholdet mellom religion, livssyn og vitenskap!

Kommentar #106

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Sigurd Eikaas. Gå til den siterte teksten.
Nettopp! Lese nøye før en kommenterer! 

Det du siterte fra min #95 var:

 "Hvorfor skal vi postulere kunnskap om det som er utenfor vitenskapens domene?"

I din #101 svarer du:

"Når det nå er slik at naturvitenskapen ikke kan "se" utenfor den fysiske verden, og dermed altså ikke bare er blind for om det er noe der, men også langt mindre er i stand til å undersøke dette, så er det da helt naturlig at menneskene likevel undres over hva som måtte befinne seg der? Det er da vitterlig et riktig spennende og interessant spørsmål?  Man kan jo feks bare tenke seg hvordan elevene i naturfaget vil fryde seg over dette mysteriet! Så hvorfor uttrykker du da en slik aversjon?"

Det er viktig å være ærlig og redelig i forhold til hvordan man representerer motdebattantenes synspunkter.

Kommentar #107

Laurits Hallum

1 innlegg  485 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Sigurd Eikaas. Gå til den siterte teksten.
Hvorfor den ikke skal gi elevene en klar forståelse om at den fysiske verden er relativ og ikke absolutt, og at det vitenskapelig sett derfor godt kan finnes noe som er over eller utenfor den fysiske verden som naturvitenskapen ikke kan undersøke?

Sitatet er fra din #70 .

Jeg er helt overbevist om at rasjonell argumentasjon her er nytteløst , men i min naive tiltro til at det likevel kan finnes en liten åpning , gjør at jeg forsøker en siste gang med en noe annen innfallsvinkel .

1 . Hva helt konkret betyr det når du påstår at den fysiske verden er relativ ?

2. Hvor finner du dekning for å mene at det meget godt kan finnes noe utenfor den fysiske verden , og som naturvitenskapen naturligvis ikke har tilgang til ?

3. Hvorfor mener du at vitenskapen bør postulere en slik mulighet , som det altså ikke finnes noen vitenskapelig indikasjon på at finnes ?

4 liker  
Kommentar #108

Sigurd Eikaas

29 innlegg  5707 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.
Det er viktig å være ærlig og redelig i forhold til hvordan man representerer motdebattantenes synspunkter.

Ok. 

Jeg tar poenget ditt, og beklager at jeg har tillagt deg meninger du ikke har. 

Så må jeg få lov til å si at jeg flere ganger her på tråden har hatt den samme opplevelsen av deg. 

Ok?

Mvh Sigurd

Kommentar #109

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Absolutt hva som helst

Publisert over 2 år siden
Are Karlsen. Gå til den siterte teksten.
Sorry, ateister, det er ikke så lett å komme utenom Gud som man skulle tro. Dersom man ikke vil møte ham i kirken, så kan vi møte ham i filosofien. Og dersom man ikke møter ham i filosofien, så kan vi støte på ham i fysikkens begrensninger.

Vi kan møte absolutt hva som helst i fysikkens begrensninger; ikke bare Allah, men også alt annet som fantasien åpner opp for.

Og det som "verre" er, det vi postulerer/fabulerer om utenfor den fysiske vetden, er selv avgrenset mot noe utenfor det igjen, noe supermagisk.

Men du må ikke tro at det BB med nødvendighet utgjør en grense for vitenskapens domene.

Som Inger Hagerup sier det:

I huset bortenfor huset bortenfor huset

til snekker Kvikk

i rommet innenfor rommet innenfor rommet

til hans butikk

bak skapet bakenfor skapet bakenfor skapet

til hans madam

der ligger faren til bestefaren til bestefarfarens

søndags-kam.

2 liker  
Kommentar #110

Sigurd Eikaas

29 innlegg  5707 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Laurits Hallum. Gå til den siterte teksten.
Jeg er helt overbevist om at rasjonell argumentasjon her er nytteløst

Før jeg svarer på spørsmålene dine, så må jeg nesten få lov til å spørre deg om hva som har forårsaket at du er blitt overbevist om at rasjonell argumentasjon er nytteløst overfor meg? ;-)

Kommentar #111

Laurits Hallum

1 innlegg  485 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Sigurd Eikaas. Gå til den siterte teksten.
Før jeg svarer på spørsmålene dine, så må jeg nesten få lov til å spørre deg om hva som har forårsaket at du er blitt overbevist om at rasjonell argumentasjon er nytteløst overfor meg? ;-)

Det skal jeg gi et like klart svar på som klarheten i ditt svar på mine spørsmål i# 107.

Kommentar #112

Sigurd Eikaas

29 innlegg  5707 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Laurits Hallum. Gå til den siterte teksten.
Det skal jeg gi et like klart svar på som klarheten i ditt svar på mine spørsmål i# 107.

Selv tenker jeg at jeg ikke trenger å føle meg forpliktet til å svare noen som kommer med slike grove og fornedrende insinuasjoner mot meg, før vedkommende har redegjort for hva begrunnelsen for dem er.

Kommentar #113

Laurits Hallum

1 innlegg  485 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Sigurd Eikaas. Gå til den siterte teksten.
Selv tenker jeg at jeg ikke trenger å føle meg forpliktet til å svare noen som kommer med slike grove og fornedrende insinuasjoner mot meg, før vedkommende har redegjort for hva begrunnelsen for dem er.

Greit det , men ta bare dette sitatet :

Sigurd  Eikaas. Gå til den siterte teksten.
Hvorfor den ikke skal gi elevene en klar forståelse om at den fysiske verden er relativ og ikke absolutt, og at det vitenskapelig sett derfor godt kan finnes noe som er over eller utenfor den fysiske verden som naturvitenskapen ikke kan undersøke?

Denne typen spørsmålsstilling mener jeg viser en manglende forståelse for vitenskapelig metode og premissene forskning arbeider under . Det er helt greit å være skeptisk til vitenskapelige resultater , forskere selv er det hele tiden , men for at en slik skepsis skal ha noen vekt , må det vises et minstemål av kunnskap om vitenskapsteori og hvilke premisser forskningen arbeider under .

Ett av dem er at vitenskapen aldri postulerer , selv ikke muligheten for noe fenomen den aldri har observert , ikke engang muligheten for at det kan finnes . Den forholder seg kun til observerte fenomener , og det er mere enn nok å ta av i den observerbare virkelighet.

Besvarelsen på mine tre spørsmål mener jeg nettopp vil vise hvor godt grunnlag du har til å kritisere vitenskapen og dens metoder .

Om ikke dette holder , ser jeg ingen  grunn for at du ikke vil svare på mine tre spørsmål .

1 liker  
Kommentar #114

Sigurd Eikaas

29 innlegg  5707 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Laurits Hallum. Gå til den siterte teksten.
Ett av dem er at vitenskapen aldri postulerer , selv ikke muligheten for noe fenomen den aldri har observert , ikke engang muligheten for at det kan finnes . Den forholder seg kun til observerte fenomener , og det er mere enn nok å ta av i den observerbare virkelighet.

Jeg har ikke postulert noe som helst på denne tråden. 

Jeg har riktignok skrevet at det vitenskapelig sett godt kan finnes noe utenfor dette vårt fysiske univers. Men om dette utenfor er Gud, har jeg ikke postulert noe om.

Heller ikke om det kan være multivers.

Men multivers er altså observert?

Kommentar #115

Laurits Hallum

1 innlegg  485 kommentarer

Publisert rundt 2 år siden
Sigurd Eikaas. Gå til den siterte teksten.

Jeg har ikke postulert noe som helst på denne tråden. 

Jeg har riktignok skrevet at det vitenskapelig sett godt kan finnes noe utenfor dette vårt fysiske univers. Men om dette utenfor er Gud, har jeg ikke postulert noe om.

Heller ikke om det kan være multivers.

Men multivers er altså observert?

Om du nå kanskje er ferdig med usaklige avsporinger og utenomsnakk , vil jeg sette pris på om du kan ta tak i mine spørsmål i # 107 .

I tillegg kan du også forklare dette sitatet nærmere :"Jeg har riktignok skrevet at det vitenskapelig sett godt kan finnes noe utenfor dette vårt fysiske univers "

Hva mener du med "vitenskapelig sett " ? Og når du skriver "vårt fysiske univers" , antyder du da muligheten for andre fysiske univers , altså i tillegg til vårt eget ?


Kommentar #116

Sigurd Eikaas

29 innlegg  5707 kommentarer

Publisert rundt 2 år siden
Laurits Hallum. Gå til den siterte teksten.
Besvarelsen på mine tre spørsmål mener jeg nettopp vil vise hvor godt grunnlag du har til å kritisere vitenskapen og dens metoder

Igjen kommer du med beskyldninger mot meg, og jeg må derfor igjen be deg om å dokumentere hva du begrunner dem med.

Kommentar #117

Stefan Bonkowski

4 innlegg  728 kommentarer

Multiunivers

Publisert rundt 2 år siden

Det er forskjell på å postulere og det å ha en vitenskapelig hypotese.

Kommentar #118

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert rundt 2 år siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.
Men du må ikke tro at det BB med nødvendighet utgjør en grense for vitenskapens domene.

Det ville jeg nu mene at det gør - med forbehold for teoriens rigtighed og at fysikkens love er nogenlunde, som vi nu kender dem.

Så vil vi i det mindste ikke kunne udtrække nogen information om, hvad der kunne have været før vores Verden, for i den allerførste tid (10-43 s) indholdt Universet informationsmængden, 1 bit.

2 liker  
Kommentar #119

Sigurd Eikaas

29 innlegg  5707 kommentarer

Publisert rundt 2 år siden
Laurits Hallum. Gå til den siterte teksten.
Om du nå kanskje er ferdig med usaklige avsporinger og utenomsnakk

Jeg gidder ikke dette.

Men kom gjerne tilbake når du har sluttet å kokettere med din kompetanse som tosk og drittsekk.

Kommentar #120

Sigurd Eikaas

29 innlegg  5707 kommentarer

Publisert rundt 2 år siden
Stefan Bonkowski. Gå til den siterte teksten.
Det er forskjell på å postulere og det å ha en vitenskapelig hypotese.

Selvfølgelig. Hva er poenget?

Kommentar #121

Laurits Hallum

1 innlegg  485 kommentarer

Publisert rundt 2 år siden
Sigurd Eikaas. Gå til den siterte teksten.
Igjen kommer du med beskyldninger mot meg, og jeg må derfor igjen be deg om å dokumentere hva du begrunner dem med.

Der ser dessverre ut til at jeg har mine ord fra # 107 i behold : "Jeg er helt overbevist om at rasjonell argumentasjon her er nytteløst , men i min naive tiltro til at det likevel kan finnes en liten åpning , gjør at jeg forsøker en siste gang med en noe annen innfallsvinkel ."

Mine tre etterfølgende spørsmål er ikke engang forsøkt besvart .

1 . Hva helt konkret betyr det når du påstår at den fysiske verden er relativ ?

2. Hvor finner du dekning for å mene at det meget godt kan finnes noe utenfor den fysiske verden , og som naturvitenskapen naturligvis ikke har tilgang til ?

3. Hvorfor mener du at vitenskapen bør postulere en slik mulighet , som det altså ikke finnes noen vitenskapelig indikasjon på at finnes ?

Jeg kan derfor dessverre kun konkludere med at du ikke har noe svar og at du er tom for argumenter . Men tenk da i det minste over hva du kunne ha svart på disse spørsmålene , for deg selv i det stille .

Å fortsette denne ordleken har fra min side ingen hensikt , så jeg avslutter her .

1 liker  
Kommentar #122

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Det siste paradigmeskiftet

Publisert rundt 2 år siden
Søren Ferling. Gå til den siterte teksten.
Så vil vi i det mindste ikke kunne udtrække nogen information om, hvad der kunne have været før vores Verden, for i den allerførste tid (10-43 s) indholdt Universet informationsmængden, 1 bit.

Selv om de monoteistiske religionene lukker for refleksjoner om hva som kom forut for monogudene, kan vi ikke på samme måte stenge døren for vitenskapen.

Det siste paradigmeskiftet er nok ennå ikke gjennomført. Vitenskapen, i motsetning til religionene (jf. Syndefallet) får sin næring fra menneskets nysgjerrighet og vitebegjær.


1 liker  
Kommentar #123

Laurits Hallum

1 innlegg  485 kommentarer

Publisert rundt 2 år siden
Sigurd Eikaas. Gå til den siterte teksten.

Jeg gidder ikke dette.

Men kom gjerne tilbake når du har sluttet å kokettere med din kompetanse som tosk og drittsekk.

Å hei og hå , men la nå det siterte for all del stå , den er trots alt til nå ; din beste og mest betydningsfulle kommentar :)

4 liker  
Kommentar #124

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert rundt 2 år siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.

Selv om de monoteistiske religionene lukker for refleksjoner om hva som kom forut for monogudene, kan vi ikke på samme måte stenge døren for vitenskapen.

Det siste paradigmeskiftet er nok ennå ikke gjennomført.

Du har en evne til at få drejet alt over i monoguder, som jeg vist ikke siger noget som helst om i denne omgang. 'Forud for monoguderne' ? Der er vist en eller anden sammenfiltring af BB og monoguder, jeg ikke kan filtre ud.

Jeg peger på at fysikken, som vi forstår den, ikke giver mulighed for indsigt i noget eventuelt, 'før BB'.

Nej, det er det nok ikke - det har det i hvert fald ikke været de andre gange, hvor man har troet sådan.

2 liker  
Kommentar #125

Sigurd Eikaas

29 innlegg  5707 kommentarer

Publisert rundt 2 år siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.
Det siste paradigmeskiftet er nok ennå ikke gjennomført.

Nei, det er helt klart at naturalismen "kan´kje vara evig, veit du"! 😃

2 liker  
Kommentar #126

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Jeg tror ...

Publisert rundt 2 år siden
Sigurd Eikaas. Gå til den siterte teksten.

Nei, det er helt klart at naturalismen "kan´kje vara evig, veit du"! 😃

Jeg tror det er vitenskapen du mener.

Kommentar #127

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

sammenfiltring

Publisert rundt 2 år siden
Søren Ferling. Gå til den siterte teksten.
Du har en evne til at få drejet alt over i monoguder, som jeg vist ikke siger noget som helst om i denne omgang. 'Forud for monoguderne' ? Der er vist en eller anden sammenfiltring af BB og monoguder, jeg ikke kan filtre ud.

Et av de store spørsmålene mennesket alltid har stilt seg selv, er Hvordan begynte det hele?

Og her kommer "sammenfiltringen". BB og Gud er de to vanligste forklaringsmodellene. Og ingen av disse forklaringsmodellene er noe annet enn et trinn på den uendelige regresstrappen.

Det er, og har alltid (sic) vært, turtles all the way down.

Og for å resonnere litt videre: Både vitenskapen og religionene tilbyr fysiske forklaringsmodeller. Forskjellen dem imellom er at vitenskapen stiller krav til metode.

Kommentar #128

Sigurd Eikaas

29 innlegg  5707 kommentarer

Publisert rundt 2 år siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.
Jeg tror det er vitenskapen du mener.

Ikke den heller, selvfølgelig. Men jeg tror så avgjort at det er vitenskapen som overlever naturalismen, og ikke omvendt. Og det kommer til å være både sunt og befriende for vitenskapen når "skigarden" endelig har råtnet og falt!

Kommentar #129

Christian Jebsen

3 innlegg  473 kommentarer

Nettopp.

Publisert rundt 2 år siden

Det er det vi ikke vet. Universet, slik vi kjenner det, startet med all sannsynlighet, ved BB. Ikke bare universet men også tiden, også slik vi kjenner den. Da er vi over i et område hvor konvensjonell fysikk og logikk neppe er anvendelig. Det viktige spørsmålet blir da hvorfor det er rasjonelt eller logisk at forklaring på alt dette er den kristne guden, med alle de menneskelige trekk og egenskaper vi mennesker tillegger ham; kjærlighet, empati, tilgivelse osv., og ikke noe vi ennå ikke vet hva er?

1 liker  
Kommentar #130

Egil Andre Gjerde

6 innlegg  210 kommentarer

Publisert rundt 2 år siden
Sigurd Eikaas. Gå til den siterte teksten.
Ikke den heller, selvfølgelig. Men jeg tror så avgjort at det er vitenskapen som overlever naturalismen, og ikke omvendt. Og det kommer til å være både sunt og befriende for vitenskapen når "skigarden" endelig har råtnet og falt!

Ja, enig dette. Jeg var naturalist i tjue-årene, og jeg kjenner også igjen den type aversjon som ble beskrevet tidligere i tråden. Det dreier seg om en uvilje mot å tenke at det kan finnes noe mer enn materie, for eksempel å leke seg med tanken på at det kan finnes en Gud. Det kan man ikke for da blir man i samme klasse som nyreligiøse og alternativmedisinere, kristne osv. Og som ateistisk skeptiker ser man på seg selv som mer intelektuelt utviklet enn de religiøse "tullingene" med lettere "psykotiske"  trekk. 

Det finnes gode argumenter mot naturalismen, men disse kommer fra vårt indre følelsesliv, og slikt kan ikke godtas av naturalisten. De godtar kun naturvitenskapelige beviser, og dermed er man fanget i sitt eget livssyn. 

1 liker  
Kommentar #131

Sigurd Eikaas

29 innlegg  5707 kommentarer

Publisert rundt 2 år siden
Egil Andre Gjerde. Gå til den siterte teksten.
Ja, enig dette. Jeg var naturalist i tjue-årene, og jeg kjenner også igjen den type aversjon som ble beskrevet tidligere i tråden. Det dreier seg om en uvilje mot å tenke at det kan finnes noe mer enn materie, for eksempel å leke seg med tanken på at det kan finnes en Gud. Det kan man ikke for da blir man i samme klasse som nyreligiøse og alternativmedisinere, kristne osv. Og som ateistisk skeptiker ser man på seg selv som mer intelektuelt utviklet enn de religiøse "tullingene" med lettere "psykotiske"  trekk. 

Interessant og lærerikt å lese, Gjerde! Takk!

2 liker  
Kommentar #132

Sigurd Eikaas

29 innlegg  5707 kommentarer

Publisert rundt 2 år siden
Egil Andre Gjerde. Gå til den siterte teksten.
Det finnes gode argumenter mot naturalismen, men disse kommer fra vårt indre følelsesliv, og slikt kan ikke godtas av naturalisten. De godtar kun naturvitenskapelige beviser,

Men det du skriver her, - og vær så snill å ikke ta det personlig!, - er bare tull! Derimot stemmer det sikkert godt overens med disse "intellektuelt opphøyde" ateistenes egne forestillinger, deres eget selvbilde og deres vrangforestillinger om egne intellektuelle posisjoners vitenskapelighet.

For naturalismen er slett ikke rasjonell, og den har ingen logiske argumenter som taler for dens grunnstandpunkt. Heller ikke finnes det noen vitenskapelige evidenser for den, - den bygger kun på postulater. 

Det følgende derfor er i all vennlighet, Gjerde, og du trenger ikke svare siden spørsmålene er personlige. Men som den første som responderte på åpningsinnlegget mitt, så gav du uttrykk for at du kjente deg igjen i det jeg skrev om skolen som indoktrineringsanstalt for naturalismen? Kan det siterte derfor være forestillinger som sitter igjen etter din bakgrunn som naturalist?

Mest leste siste måned

Slik jeg ser det
av
Magne Nylenna
17 dager siden / 1461 visninger
Med vandreskoene på
av
Anita Reitan
27 dager siden / 1285 visninger
Morna, Facebook!
av
Heidi Terese Vangen
rundt 1 måned siden / 1166 visninger
Sekulariseringen av Rumi
av
Usman Rana
7 dager siden / 927 visninger
Slappe konspirasjonsteoretikere
av
Øivind Bergh
3 dager siden / 873 visninger
Stopp banningen, Vårt Land!
av
Terje Tønnessen
26 dager siden / 568 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere