Anne Elisabeth Skogøy Fjellstad

36

Oppgjøret mellom Slangen versus Kvinnens Sæd.

Noen perspektiver på verdenshistoriens mest kjente rettsprosess, lidelse og dom. Med basis også i utsagnet: "Pakt med døden", og relasjon/ samspill de falne englene og mennesker.

Publisert: 30. mar 2018


Syndefallets oppgjør og etterspill


1.Mos.3.13-14-15:
Så sa Gud til kvinnen: Hva er det du har gjort?
Kvinnen svarte: Slangen dåret meg og jeg åt.

Da sa Gud til slangen: "Fordi du gjorde dette, skal du være forbannet fremfor alt feet og fremfor hvert dyr på marken. På buken skal du krype, og støv skal du ete alle ditt livs dager.
Jeg setter fiendskap mellom deg og kvinnen; og mellom din ætt og hennes ætt.  Han skal knuse ditt hode og du skal knuse hans hæl".

Interessant også i lys av 1.Mos.6.1-2:
"Da nå menneskene begynte å bli mange på jorden og de fikk døtre;
da så Guds sønner at menneskene døtre var vakre og de tok seg hustruer, hvem de hadde lyst til." (Guds sønner=Bene Elohim=englene).
Jfr.også Judas v.5-6-7:
.. da Herren hadde frelst folket ut av landet Egypt, utslettet han etterpå dem som ikke trodde. Og de englene som ikke tok vare på sin myndighet men forlot sin bolig - dem har han bundet i "evige" lenker under mørke til dommen på den store dag.  Slik var det med Sodoma og Gomorra og byene rundt dem.
-På samme måte ga de seg over til seksuell umoral og unaturlige lyster.  Disse er gitt som eksempel og de lider under straffen i evig ild.
Jeg forstår det som at ilden i seg selv er evig.

To spesifikke hendelser skjedde langfredag:

1) Jesus; offentlig presentert i Jerusalem som leder/Messias/"hode" for kvinnens ætt på Palmesøndag; - Han knuste slangens hode på korset.
Jesus ble gjort til synd - synd ble spikret opp på korset.

2) Slangen knuste (eng:bruised) imidlertid menneskets "hæl".
Hælbeinet er analogt med "Hjørnesteinen" v/ at hælen er den menneskelige Ark´s sentrale hvilepunkt i stående stilling. - Slik hjørnesteinen setter hjørnene i rett vinkel samt bærer hele huset.

Som kobberslangen ble løftet opp i ørkenen, og det å løfte sitt blikk på ham førte til at slangegift mistet sin effekt og de ble helbredet- så også på Golgata. (4.Mos. 21.5-9) 

Jes.28.15:
(Herrens ord til spotterne)
For dere har sagt: "Vi har sluttet en pakt med døden og vi har gjort en avtale med dødsriket: Når den susende svøpen farer fram, skal den ikke nå oss. For vi har gjort løgnen til vår tilflukt, og vi dekker oss under falskhet". .....
v.18: Deres pakt med døden skal slettes ut, avtalen dere har med dødsriket skal ikke bli stående."
(Versene i mellom handler om Hjørnesteinen på Sions oppgave).

Det som skjedde på Golgata var samtidig ytterligere flerfoldig:

A)
Bruddet/ nullstilling mellom "jern & leire";
Det må slik jeg forstår det ha vært også en opprinnelig Pakt mellom engler og mennesker på menneskenes jord, siden Djevelen ble legal Fyrste; - selv om gjort gyldig v/forførelse.
Inklusive menneskets del i syndefallet.  Avtalen skulle ikke bli stående.
B)
Fysisk der og da samt også "prinsipielt sett":
Soning for all synd  - i fortid, nåtid og fremtid - , tilgjengelig for dem som tar del i Jerusalems/rettsprosessens/ Golgatas mysterium.
Jfr. "Dersom vi bekjenner våre synder.. 1.Joh. 1.9.
Startet ved symbolsk ofring av sannsynligvis okse eller lam fra Edens hage, jfr at Gud kledde de første mennesker i dyreskinn (sannsynligvis og logisk etter et dyreoffer fra den spede begynnelse da syndefallet var blitt en realitet.)
C)
Gjenopprettelse av Barnekåret innfor Gud;
- resetting av menneskehetens medfødte posisjon i Guds verden; - nå løst og frikjøpt fra pakts- og lojalitetsbånd til verdens fyrste.
D)
Del i å være arving; dvs. til Sønnekåret m/Ånden som pant,
- for de som vil ta imot Ham og bli hans Brud/ vil leve i hans himmelske rike i tid og evighet.  Født påny ved Vann/ Ord og Ånd. Hjertets omvendelse og ny Nåde.

Samfunnsrelevant i dag

Mellommenneskelig fiendskap mellom folk, er også gjennom korset gitt et bodtemiddel til mulighet for ny start.
Med utgangspunkt i henholsvis etterkommere ved kvinnens sæd og slangens sæd; utspilles det en kamp mellom sannhet og løgn; godhet og ondskap. 
Til denne dag pågår den i hvert menneskes hjerte, samt mellom idéologer og deres etterfølgere. 
Møtestedet mellom himmel og jord er på i Jersusalem og på Golgata. 
Golgata også et møte mellom mennesker som treffes innunder korsets fot.

På denne lange fredag, minnes mange i takknemlighet både Faderens & Sønnens frelsesplan inklusive gjennomføring i Tidens Fylde.
Offer ved både domsiverksettelse samt stedfortredende straff & soning.

Ef.1.3ff
"Lovet være vår Herre Jesu Kristi Gud og Far!
Han har velsignet oss med all åndelig velsignelse i den himmelske verden i Kristus; slik som Han utvalgte oss i Ham - før verdens grunnvoll ble lagt - for at vi skulle være hellige og ulastelige framfor Ham i kjærlighet.
Ved Jesus Kristus har Han forutbestemt oss til barnekår hos seg; etter sin viljes gode velbehag til pris for sin nådes herlighet.  Ved den tok Han oss til nåde i Den Elskede.
I Ham har vi forløsningen ved Hans blod, tilgivelse for overtredelsene etter Hans nådes rikdom.

Denne nåde lot Han komme rikelig over oss med visdom og innsikt, etter at Han hadde gjort sin viljes mysterium kjent for oss. Etter sitt gode velbehag som Han hadde bestemt hos seg selv om en husholdning som hører tidens fylde til;  Å sammenfatte alt til ett i Kristus. Både det som er i himlene og det som er på jorden - i Ham.

I Ham har vi også fått en arv...
.... i Ham ble også dere da dere kom til tro beseglet med Den Hellige Ånd; løftets Ånd som er pantet på vår arv; inntil forløsningen av den kjøpte eiendommen til pris og ære for Hans herlighet. 

 

1 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Njål Kristiansen

158 innlegg  20654 kommentarer

Publisert 12 måneder siden
Anne Elisabeth Skogøy Fjellstad. Gå til den siterte teksten.
I Ham har vi forløsningen ved Hans blod, tilgivelse for overtredelsene etter Hans nådes rikdom.

Jeg er glad for at vi har fått avklart dette en gang for alle. 

1 liker  
Kommentar #2

Kjell G. Kristensen

69 innlegg  13843 kommentarer

Det spørs hva man vil fremheve først?

Publisert 12 måneder siden

Luk.21.25-28 ... Og det skal skje tegn i sol og måne og stjerner... Men når dette begynner å skje, da rett eder opp og løft eders hoder! for eders forløsning stunder til.

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere