Rune Eidsaa

Filosof
13

Et kristent nettverk av internasjonalister

Dette er del 2 av mitt utfyllende svar til Espen Ottosen på hvordan jeg forstår Norsk Luthersk Misjonssamband og multikulturalisme. Skrevet i tråden under mitt innlegg her på Verdidebatt, "Hvorfor KrF knebler Kors-Sylvi". Jeg har ved republisering her kun endret innledende avsnitt.

Publisert: 23. mar 2018

I del 1 av mitt tilsvar til Espen Ottosen, så redegjorde jeg for en debatt meg og han tidligere hadde om hvordan han personlig og NLM som organisasjon forstår og arbeider i henhold til multikulturalismen. Med utgangspunkt i Terje Tvedts bok "Det internasjonale gjennombruddet", fant vi ut at den strengeste og mest "ytterliggående" definisjonen på multikulturalisme, som norsk statsforvaltning har fremmet, verken samsvarer med NLMs eller Espen Ottosens uttalte syn. 

Jeg ser i del 2 av mitt tilsvar videre på hvor vidt multikulturalisme som fungerende samfunnsfenomen, sammenfaller ikke bare med NLM sin forståelse i praksis, men også med deres søken etter samfunnsinnflytelse og nettverksbygging, i utvidet forstand. I hvor stor grad er NLM preget av multikulturell ideologi i praksis? Dette forsøker jeg her å komme nærmere et svar på.

Jeg har behov for en noe løsere, men likevel presis og omfattende definisjon av multikulturalisme, og tar derfor utgangspunkt i følgende beskrivelser av "multikulturalisme" på Wikipedia:

"Multikulturalisme brukes også i samfunnsdebatten som betegnelse på politiske idéer eller strategier som bygger på ideen om at kulturelle forskjeller er viktige å bevare, det vil si at et samfunn er rikere desto flere kulturer som finnes der. I henhold til dette, hevdes det ofte at kjernen i multikulturalisme er en aksept av forskjeller.  Samfunnsborgere bør ha noen felles verdier, men disse behøver kun å dreie seg om lover og regler, mens kulturelle eller religiøse livssyn kan variere i stor grad. (...)

Ifølge multikulturalismen kan et samfunn være godt integrert og harmonisk selv om individene i samfunnet har svært ulike ideer om hva det gode liv er. En multikulturell samfunnsorden er med andre ord et samfunn der mindretallet deltar med like rettigheter og plikter uten å måtte oppgi sine nasjonale, kulturelle eller religiøse særtrekk.

Noen forstår dette som et samfunnsyn som hevder at et mangfold av flere kulturer og etniske tilhørigheter er grunnleggende positivt og et ønske om at kulturelle grupper bør få anledning til å leve i henhold til sine egne kulturelle verdier.  Tilhengere av multikulturalisme hevder at en ikke kan bruke sin egen kultur som målestokk på hvor gode andre kulturer er. Tilhengere av multikulturalisme hevder at en kultur blir rikere av å være i kontakt med andre kulturer."

Jeg tror jeg forstår NLM og Espen Ottosen riktig når jeg hevder at den eneste setningen i det foregående lengre sitatet som NLM er uenige i, er følgende:

"Tilhengere av multikulturalisme hevder at en ikke kan bruke sin egen kultur som målestokk på hvor gode andre kulturer er."

Tankegangen, som Espen Ottosen også har uttrykt i denne tråden (jeg har hørt det samme uttalt muntlig i en uformell setting av en med et sentralt tillitsverv innenfor NLMs medievirksomhet), er at muslimene må anses enten som "venner" eller "allierte" i den kontinuerlige kulturelle kampen mot den virkelige "fienden", som er antireligiøs sekularisme fra både sosialistisk, liberalt og kulturradikalt hold. Her må de ulike religiøse minoriteter som sterkt fremholder en trosskap til religiøse praksiser som flertallet av norske samfunnsborgere fornekter, stå sammen. Dette kan innebære så forskjellige, om enn likevel relaterte trostemaer, som retten til å bære hijab, og til å ansette tillitsvalgte som deler verdigrunnlaget at homofilt samliv er synd.

Etter mitt syn feiler denne tankegangen, fordi det ikke er tilfelle at "min fiendes fiende er min venn". Muslimer er ikke kristendommens "venner", de er per definisjon kristendommens "fiender". Dette på et religiøst og overordnet grunnlag, selv om de politiske fellesinteressene mot den norske sekulære offentlighet og stat, tidvis sammenfaller.

Jeg vil nå presentere to konkrete tilfeller, hvor NLM sentralt i praksis forsøkte å kneble en gryende kritikk av det multikulturelle samfunnssynet.

I) Fordømmelsen av Terje Tvedts bok «Det internasjonale gjennombruddet».

Etter at redaktør i Dagen Vedbjørn Selbekk hadde gitt boka "Det internasjonale gjennombruddet" av Terje Tvedt positiv omtale både på lederplass og ellers i avisen, rykker NLM sentralt ut med et motinnlegg, skrevet av lederen for NLM Utland, Hjalmar Bø, og generalsekretær i NLM Øyvind Åsland. Jeg vil gi dem delvis rett i kritikken av hvordan Tvedt portretterer denne lavkirkelige misjonsorganisasjonen, sett opp i mot bistand.

Det ligger likevel noe mer under her, som føyer seg inn i et større bilde. Eksempelvis setningen: "Det er også grovt at [Tvedt] viser til en kronikk skrevet rett etter 22. juli som advarte mot hatefulle ytringer og påstår at denne inneholdt et forslag om å forby kritikk av ideen om det multikulturelle samfunnet." Hvorfor er dette grovt? På grunn av ordbruken?

Det er fullstendig legitimt å kritisere dette leserinnlegget av Thomas Hylland Eriksen og Arne Johan Vetlesen, som demokratihistorisk bør betraktes i beste fall som en historiebetinget kuriositet, i verste fall som veiviser hen mot en svært farlig utvikling. Hvor dypt problematikken her stikker, er redegjort godt for av professor emeritus i kirkehistorie ved Menighetsfakultetet, Bernt Torvild Oftestad, i hans bok fra 2012: "Etter Utøya. Om det nye norske Vi og det nye norske De." Dette er demokratiutviklingskritikk på sitt mest dyptpløyende.

Jeg skal likevel innrømme at Espen Ottosen har rett i at NLM sentralt aldri eksplisitt har støttet multikulturell ideologi, i betydningen at alle kulturer må forstås på likefot og som like gode. Bø og Åsland skriver: "Det er bra at Tvedt tar et oppgjør med ideen om «multikulturalisme» som i denne sammenheng betyr å betrakte alle kulturer som likeverdige." Det er nærliggende å tro at det som menes her, er at kulturer som er dypt preget av kristne tankesett, verdier og praksis, OBJEKTIVT er bedre enn alle de kulturer som ikke er det. Om dette er deres tankegang, har forfatterne av innlegget her min fulle støtte.

Det er likevel et stort MEN her: Har kulturer og nasjoner verdi for sin egen skyld, som en del av en god skaperordning i verden under Gud? Her tror jeg NLM kunne ha vært langt mer prinsipielle innen sin tenkning. En økt realisme i forhold til innvandringens omfang med tilhørende statistiske prognoser for barnefødsler i Norge og i Europa i fremtiden, hører med til dette bildet. Islam er nok her den største, farligste og mest påtrengende konkurrenten til kristendommen innen dette bildet, men problemstillingen gjelder i prinsippet alle religioner.

Det er ikke bare lov, men også tilrådelig å ta grep innen innvandringspolitikk med mer, for å minske det religiøse mangfoldets utviskinger på sikt av den kristenkulturelle majoriteten. Dette kan fint gjøres uten dermed å være motstandere av en prinsipiell og høyst funksjonell religionsfrihet. Min og andres "spekulasjon" over at NLM, i likhet med Den Norske Kirke og andre trossamfunn, ønsker å bruke muslimenes tilstedeværelse som "brekkstang" i kampen mot sekularismen, består. Som filosof med grader innen religion og historie, vet jeg godt hvordan sekularismen kun er en mindre parasitt på den langt mer filosofisk sofistikerte og rikholdige kristenhellenistiske syntesen. Med "parasitt" forstås her at sekularismen i vestlig form ikke kan overleve uten den mer grunnleggende kristenkulturens vitale liv.

Dette har mange areligiøse fritenkere for lengst innsett. Sekularitetsteoretikeren Jürgen Habermas tar bare feil i at han tror at andre religiøse tradisjoner her kan gi sekularismen den samme "påtrengte næringen" som de kristne åndelige tradisjonene. På et historisk, overordnet grunnlag bør derfor trusselen fra islam betraktes som langt mer alvorlig enn de filosofiske truslene fra sekularismen. Vi er nemlig ikke garantert hva slags innflytelse de sekulære trendene i fremtiden kommer til å få på islam.

De kultur-sekulære aspektene av problemstillingen, representerer derfor ytterligere grunner til at den kristne, norske majoritetskulturen både bør pleies og bevares. Nøyaktig hvor engasjert Espen Ottosen egentlig er i bevaringen av norsk kultur, blir avslørt mot hans vilje av følgende sitat fra en kronikk i Aftenposten (https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/novK5/-En-trussel-mot-norsk-kultur--Espen-Ottosen):

"La oss si at fire millioner kinesere slo seg ned i Norge i løpet av  de neste fem årene (et eksempel som gjør at vi ikke trenger å diskutere  islam). De kommer med sine verdier, sin kultur og sine tradisjoner – og  får norsk statsborgerskap. 

Gjør det noe med norsk kultur? Selvsagt. Er det negativt? 

Der gis det nok ulike svar."

Til dette vil jeg innvende at det ut fra sunn fellesmenneskelig fornuft, og i overensstemmelse med kristen naturrettstenkning, SELVSAGT er negativt dersom over halvparten av de som bor på det tradisjonelle, norske stammeterritoriet ikke lenger er rotfestet deltagende i den norske kulturen. Det vil innenfor dette eksempelets rammer vanskelig kunne sies å være et kulturelt "fellesskap" innenfor det norske territoriet.

Dette betrakter jeg som negativt i seg selv, og enda verre hva angår den kristenkulturelle situasjonen.  

II) Avvisningen av evangelieforkynnelsen til Franklin Graham i Norge, fordi han hadde uttalt politisk støtte til Donald Trump på hjemmebane.

Dette ble satt i gang av UiA-forsker Stefan-Fisher Høyrems engasjement (https://www.vl.no/nyhet/kristenledere-trekker-seg-fra-graham-kampanje-1.924411?paywall=true) og fulgt videre opp av Skaperkraft (https://skaperkraft.no/om/media/i-media-artikel/article/1411946), og av NLMs generalsekretær (http://www.nlm.no/nlm/nyheter-nlm.no/aasland-trekker-seg-fra-graham-kampanje), som var med i gruppen av kristne organisasjoner som i februar 2017 avviste at Franklin Graham skulle komme å forkynne evangeliet, og det alene, i Norge november det samme året.

Flere kristne organisasjoner nektet å stille seg bak invitasjonen, men klarte likevel ikke å forhindre at Grahams organisasjon arrangerte "Håpets festival" i Oslo Spektrum 11. og 12. november i fjor. AsiaLinks nyhetsmagasin, "Rapport fra asia" [sic] nummer 1 2018, skriver på lederplass at organisasjonen betalte hele regningen, som kostet millioner. "Kampanjelederen, med 35 års fartstid i Billy Graham organisasjonen, fortalte meg at han aldri hadde vært noe sted i verden hvor kaoset og motstanden hadde vært større enn i Oslo." Dette skriver Jørgen Aass, styreleder i AsiaLink.

Han skriver videre om arrangementet: "Billy Grahams sønn, Franklin, forkynte evangeliet i klassisk stil, med synd og tilgivelse som sentrale begreper, og med tydelig vekt på behovet for omvendelse. 4.350 mennesker var til stede på lørdagen, 3.200 på søndagen. 274 mennesker kom fram og søkte frelse. Vi som var der og så alle de unge strømme frem for å overgi sine liv til Gud, ble grepet og fylt av takknemlighet."

Verdidebatts redaktør, Alf Gjøsund, var tilstede under Håpets Festival, og ble kritisert for hans dekning i ettertid. (http://www.verdidebatt.no/innlegg/11705436-vart-land-franklin-graham-og-hapets-festival) Han var også til stede under en paneldebatt under Protestfestivalen 2015 i Kristiansand, som vakte sterke reaksjoner hos meg selv, da jeg maktet å koble den daværende flyktningekrisen opp mot EU-vennligheten til Skaperkraft og andre. (http://www.dagen.no/dagensdebatt/samfunn/KRONIKK/Noen-har-snakket-sammen-381070)

NRKs Tomm Kristiansen var også til stede under nevnte paneldebatt, hvor han uttalte at han pleide god kontakt med flyktningevennlige og konservative biskop innen Den Norske Kirke, Stein Reinertsen, som også var deltager i panelet. Under Olavfestdagene i fjor var det 29. juli en debatt om Hellig-Olav representerer "et idol for vår tid". Tomm Kristiansen var her møteleder for debatten, og enkelte uttrykte på Facebook at de ikke var helt fornøyde med måten selve debatten og samtalen ble ført på.

Hans Aage Gravaas, tidligere rektor ved Fjellhaug, NLMs fremste Høgskole, og nå generalsekretær i Stefanusalliansen, kritiserte invitasjonen av Franklin Graham likeså åpent som han nylig på Facebook i flere innlegg støttet utestengelsen av Listhaug fra regjeringen. (Se hans Facebook-profil, og https://korsetsseier.no/2017/02/17/jeg-ville-ikke-invitert-graham/.) Fjellhaug Høgskole har formelt stilt seg som samarbeidspartner for Skaperkraft. ("Kurset blir holdt på Høyskolen Fjellhaug, en av Skaperkrafts samarbeidspartnere." https://skaperkraft.no/arrangementer/arrangement/calendar_event/7617644)  

Skaperkraft har over tid etablert seg som en av internasjonalismens aller tydeligste forsvarere innen Kristen-Norge. De har i likhet med tidligere nevnte Stefan Fisher-Høyrem, initiativtaker til Filosofiuka som Skaperkraft er viktig støttespiller for (og som jeg også støtter fullt ut), vært i mot alt det Trump representerer, ikke bare anstendighetsmessig, men også i forhold til begrensninger av internasjonalismen. Skaperkraft har vært åpne om at de støtter og er i dialog med Europabevegelsen. (Her, blant annet: https://skaperkraft.no/om/media/i-media-artikel/article/1393690). De skriver: "Europabevegelsen har nemlig kun ett mål og en eksistensberettigelse: Å få Norge inn i Den europeiske union." Nylig arbeider også Skaperkraft med å opprette et eget kontor i Brüssel. (Dette redegjør de for i en mail til deres støttepartnere, som jeg som støttepartner er usikker på om det er kutyme å sitere.)

Tidligere så hadde tankesmien ordet "multikulturelt samfunn" i sine vedtekter. (Jeg har vært i åpen debatt med personer fra Skaperkraft om vedtektene tidligere.) Jeg ser nå at de har erstattet denne formuleringen med "pluralistisk samfunn" i stedet, hvilket jeg selv anser som en helt vesentlig presisering og forbedring. Det kunne være interessant å høre noen fra Skaperkraft presisere nærmere hva de legger i dette.

3 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Kjetil Mæhle

68 innlegg  769 kommentarer

Takk for opplysende kronikk

Publisert over 1 år siden
Rune Eidsaa. Gå til den siterte teksten.
Min og andres "spekulasjon" over at NLM, i likhet med Den Norske Kirke og andre trossamfunn, ønsker å bruke muslimenes tilstedeværelse som "brekkstang" i kampen mot sekularismen, består.

Jeg finner det egentlig rystende om det siterte utsagnet er korrekt. Det ryster fordi kampen mot sekularismen overhode ikke kan vinnes ved "brekkstenger" av hverken det ene eller andre slag. Og følger en logikken så vil et islam som klarer å seire over det sekulære Norge også seire over DnK. Kirken har på så mange måter vist seg svak og ettergivende - så hvordan skal den stå imot islam?

Det eneste som kan vinne frem mot sekulariseringen og islam er forkynnelsen av evangeliet og kristne som står opp for det de tror på. Rådet til NLM og DnK blir å tydeligjøre evangeliet og Guds Ord. Lær av Ordet og lev som en lærer.

Ingenting tyder på at det er dette som er kursen for DnK. Overraskelsen er derimot større over at NLM lar seg forlede til en slik "brekkstangs" strategi. Rystende fordi en da har mistet troen på kraften i evangeliet og de helliges liv og vitenesbyrd.

Å henfalle til kløktige strategier som ikke bygger på Ordet bør føre til et par enkle spørsmål: Stemmer kartet og terrenget? Går vi på rett vei? Er noe mistet på veien? 

5 liker  
Kommentar #2

Johan Rosberg

20 innlegg  444 kommentarer

Publisert over 1 år siden

Hele greia snudd på hodet. Les Jesu lignelse om bryllupsfesten og forstå litt mer. (Matt.22 ,1-14)

Kommentar #3

Espen Ottosen

150 innlegg  347 kommentarer

Grovt fordi det er feil

Publisert over 1 år siden
Rune Eidsaa. Gå til den siterte teksten.
"Det er også grovt at [Tvedt] viser til en kronikk skrevet rett etter 22. juli som advarte mot hatefulle ytringer og påstår at denne inneholdt et forslag om å forby kritikk av ideen om det multikulturelle samfunnet." Hvorfor er dette grovt? På grunn av ordbruken?

Påstanden fra Tvedt er direkte feil. Det står ikke i kronikken han viser til at man vil forby kritikk av ideen om det multikulturelle samfunn. Jeg vil mene det er temmelig grovt av en professor å være så lite etterrettelig. For sikkerhets skyld leste jeg akkurat kronikken nå (Uakseptable ytringer, 22 august 2011) og det er ingen tvil om at Tvedt gjengir innholdet i den grovt feilaktig.

Kommentar #4

Espen Ottosen

150 innlegg  347 kommentarer

Sær sitering, Rune

Publisert over 1 år siden
Rune Eidsaa. Gå til den siterte teksten.

"La oss si at fire millioner kinesere slo seg ned i Norge i løpet av  de neste fem årene (et eksempel som gjør at vi ikke trenger å diskutere  islam). De kommer med sine verdier, sin kultur og sine tradisjoner – og  får norsk statsborgerskap. 

Gjør det noe med norsk kultur? Selvsagt. Er det negativt? 

Der gis det nok ulike svar."

Overrasket over at du kuttet ut den siste setningen fra min artikkel -- hvor jeg altså skriver eksplisitt: "Uansett må det være greit å være opptatt av hva som er norsk kultur – og ønske å beskytte denne." Jeg har altså ikke tatt til orde for at det er fint om fire millioner kinesere plutselig slo seg ned i Norge. Men jeg er klar over at det gis ulike vurderinger av et slikt tenkt fenomen.

1 liker  
Kommentar #5

Rune Eidsaa

13 innlegg  77 kommentarer

Svar Espen Ottosen

Publisert over 1 år siden

1) Din første kommentar:

Jeg leste også kronikken nå, og du har rett i at dette ikke er et ekplisitt forslag som fremmes, om enn forslaget fremheves mellom linjene (eller det er gjennomgangstonen i selve innlegget), uten dermed at det kan sies at Hylland-Eriksen og Vetlesen i innlegget tar TIL ORDE for dette.

2) Din andre kommentar:

For så vidt på sin plass at du trekker frem min utelatelse. Jeg gjorde det for å fremme et poeng, at selv om vi prinsipielt aksepterer "ulike svar", så er det ut fra hva mennesker til alle tider har ment, nokså selvsagt hva "det naturlige svaret" her vil være. Det er også dette jeg mener med denne setningen jeg skrev like etter å ha sitert deg, med utelatelsen hensiktsmessig foretatt (dog ber jeg om unnskyldning!) for å retorisk trekke denne sammenkoblingen, og dette poenget:

"Til dette vil jeg innvende at det ut fra sunn fellesmenneskelig fornuft,  og i overensstemmelse med kristen naturrettstenkning, SELVSAGT er  negativt dersom over halvparten av de som bor på det tradisjonelle,  norske stammeterritoriet ikke lenger er rotfestet deltagende i den  norske kulturen."

Jeg mener altså at det er ulike måter å gi uttrykk for aksept for det å ha "ulike svar", likesom du selv vil mene om hva du finner kontroversielt, at det ikke bare er å si at vi har "ulike svar", og dermed så er alt helt i orden. For mange er det ikke det, ikke greit i det hele tatt om 4 millioner fremmedkulturelle kommer og bor her.

4 liker  
Kommentar #6

Rune Eidsaa

13 innlegg  77 kommentarer

Tilleggskommentar

Publisert over 1 år siden

For øvrig fint at du ikke hadde mer å utsette på min temmelig nærgående redegjørelse basert på tilgjengelige medier (for det aller meste). Det kan tyde på at jeg har truffet en nerve, og på at dere i NLM vil at dette skal forbigås i stillhet.

I så fall vil jeg ikke beklage for at jeg trakk det frem, for du spurte meg nettopp om dette etter at jeg først hadde tenkt å la det ligge, i det du spurte om hva slags substans jeg måtte ha for å komme med det du betraktet som "alvorlige beskyldninger".

Slik jeg ser det, har jeg gitt deg rett i at det ikke er grunnlag for de aller mest alvorlige beskyldningene. Men syntes det likevel var tendenser til klare mønstre av påvirkningsstrukturer her, mer eller mindre åpenbare, som jeg fant det tjenlig, og faktisk ble spurt av deg om å finne et sakssvarende språk for.

3 liker  
Kommentar #7

Espen Ottosen

150 innlegg  347 kommentarer

Truffet en nerve?

Publisert over 1 år siden

Jeg har nok ganske mye å utsette på din redegjørelse om NLMs forhold til multikulturalismen (og kritiske spørsmål til ditt eget ståsted), men er nå på feriereise og har begrenset med tid til å følge dette opp. Mulig jeg kommer med fyldigere svar senere idag. 

Kommentar #8

Rune Eidsaa

13 innlegg  77 kommentarer

Svar gjerne først på de kritiske spørsmål jeg stilte i Del 1 av mitt tilsvar.

Publisert over 1 år siden

Du må gjerne gå meg etter i sømmene, dersom du ønsker det. Jeg er en politisk uavhengig fritenker, og har vært svært åpen om mine sympatier.

Men jeg kommer ikke til å svare før du, Espen, gir tilfredsstillende oppklaringer med tanke på de spørsmål som oppriktig ble stilt i del 1 av mitt større tilsvar til deg.

Så du velger selv hvor "personlig" du her vil være. Tåler din virksomhet i maktkorridorene dagens lys?

Ha en god ferie! :-)

3 liker  
Kommentar #9

Espen Ottosen

150 innlegg  347 kommentarer

NLM og multikulturalismen

Publisert over 1 år siden

Da skal jeg prøve å gi en noenlunde kort respons på din anklage mot NLM, Rune. Det startet altså med at du hevdet "mange i NLM" har tatt parti med mulitkulturalistene. Og så definerte du at multikulturalistene er slike som ikke vil at Norge skal være en nasjon med kristen identitet. Jeg kan fortsatt ikke se at du har dokumentert at NLM står for dette; jeg mener bestemt at mange i NLM er svært opptatt av at NLM skal være en nasjon medkristen identitet. 

Dessuten har altså generalsekretær Øyvind Åsland (samme med leder i NLM utland, Hjalmar Bø) nylig skrevet eksplisitt som boken til Terje Tvedt: «Det er bra at Tvedt tar et oppgjør med ideen om «multikulturalisme» som i denne sammenheng betyr å betrakte alle kulturer som likeverdige.» Når du selv siterer dette, Rune, synes jeg det er underlig at du ikke trekker tilbake påstanden din istedenfor å prøve å begrunne denne, selv om det er fint at du innrømmer at  "det ikke er grunnlag for de aller mest alvorlige beskyldningene".

Så skylder jeg å gjøre oppmerksom på at NLM som sådan er opptatt av å gi rom for ulike politiske syn. Vi er en misjonsorganisasjon, ikke en slags politisk aktør som bygger sin virksomhet på en spesifikk politiskideologi. Slik sett er det å forvente at det finnes ulike tanker i vårorganisasjon om integrerings- og innvandringspolitikk. Hvis jeg forstår deg rett, er du særlig opptatt av å argumentere for en svært restriktivinnvandringspolitikk. Jeg tror noen i NLM ønsker seg det, andre gjør det ikke.

Selv synes jeg det er interessant å sette meg inn i politiskfilosofi, og har opp gjennom årene skrevet om mange ulike temaer blant annet i Aftenposten. Men jeg har aldri gått ut med tydelige signaler når det gjelder innvandringspolitikk. Jeg synes også det blir urimelig å hevde at NLM (eller mange i NLM) mener ditt eller datt på bakgrunn av noen løsrevne sitater fra artikler jeg har skrevet.

I ditt andre innlegg synes det som om hovedpåstanden din først og fremst er at NLM ser på muslimer som «allierte» eller «venner» i kampen mot «antireligiøs sekularisme». Det hevder du at jeg har hevdet i tråden på ditt første innlegg, men det stemmer ikke. Tvert imot virker det som din ganske tendensiøse fortolkning av det jeg har skrevet. Når ditt andre eksempel er hva som har blitt «uttalt muntlig i en uformell setting av en med et sentralt tillitsverv innenfor NLMs medievirksomhet» synes jeg dokumentasjonen blir svært spinkel.

Så påstår du følgende: «Muslimer er ikke kristendommens "venner", de er per definisjon kristendommens "fiender"». Dette er nok en språkbruk jeg finner svært problematisk – av flere grunner. For det første lurer jeg på hva «fiender» her betyr. Tenker vi rent teologisk, kan vi si med Jesus: «Den som ikke er med meg, er mot meg» (Luk 11,23). Men da blir ikke muslimer verken større eller mindre fiender av kristne enn enhver person som ikke bekjenner kristen tro. For øvrig har Jesus bedt oss om å elske vårefiender. Men det synes ikke som om du først og fremst har dette i bakhodet når du skriver om muslimer som fiender.

Generelt synes jeg det er umulig å fastslå om kristne bør se på muslimer som fiender eller allierte. Det avhenger av tematikk. Muslimer som går til angrep på kristen misjonsvirksomhet, eller forfølger kristne med muslimsk bakgrunn, er alt annet enn allierte. Men jeg står sammen med hvem som helst – også muslimer – når temaet er viktigheten av religionsfrihet. Og jeg har for eksempel ment at kristne bør støtte muslimer og jøder når noen, ut ifra en ganske ekstrem sekulær tankegang, vil forby omskjæring av guttebarn.

Jeg tror jeg stopper der. Etter min mening er alt det du skriver om at vår generalsekretær Øyvind Åsland trakk sin støtte tilevangelieringskampanjen til Franklin Graham temmelig irrelevant når spørsmålet er hva NLM mener om multikulturalisme. Vår kritikk av Graham har handlet om hvor tydelig han har plassert seg i den amerikanske politiske debatten (og støttet Trump). Som jeg innledet med å si: Vi er primært en kristen organisasjon som ikke ønsker å binde alle de som hører til i NLM til et spesifikt politisk ståsted om temaet er skatt,innvandringspolitikk eller noe helt annet.

Til slutt har jeg lyst å påpeke at jeg ikke synes du hever saklighetsnivået i debatten, Rune, når du kommer med spørsmål av typen: "Tåler din virksomhet i maktkorridorene dagens lys?"

2 liker  
Kommentar #10

Rune Eidsaa

13 innlegg  77 kommentarer

Internasjonalisme som paradigme

Publisert over 1 år siden

Takk for saklig innlegg, Espen. Jeg regner meg selv for konservativ kristen, så vi to er enige i veldig mange standpunkter. Problematikken her dreier seg om verdensbilder, som igjen legger føringer for konkret politikk - som NLM valgte å bedrive, da de ikke trakk det tradisjonelle skillet mellom Grahams politiske standpunkter på hjemmebane, og hans forkynnende virksomhet av evangeliet til frelse, og det utelukkende, på bortebane.

Om Graham sympatiserer med Trump politisk, betyr ikke dette dermed at Graham er tilhenger av alt Trump står for, hans personlige moral og fortid, med mer. Selv sympatiserer jeg med den endring i internasjonal tilnærming som Donald Trump står for. Hans bruk av ord og virkemidler forholder jeg meg pragmatisk til. Her bør det være rom for uenighet, men dersom NLM ønsker å kritisere en del av det Trump står for, må de gjerne gjøre det. Vil de likevel nekte noen i deres forsamlinger å forkynne, på grunn av at vedkommende eksempelvis er medlem av Sosialistisk Venstreparti? Her tror jeg NLM bør bli mer prinsipielle.

Personlig opptrer jeg ikke fiendlig overfor muslimer, og mener det lite hensiktsmessig å gjøre det. Som kristne er vi kalt til å elske våre fiender, som du påpeker. Jeg er også enig i at vi kan stå sammen med muslimer i saker der hvor vi har felles interesser, som religionsfrihet, med mer. Jeg er i mot tillatelse av muslimske bønnerop fra minareter i det norske offentlige rom. Dette er en svært symbolsk handling, som betyr underkastelsesproklamasjon. Jeg mener det norske offentlige rom bør være preget av kristne kirkeklokkers dominans, og at muslimske bønnerop bør være forbudt ved lov. Men hva angår burkini i svømmehaller, med mer, mener jeg dette går på den personlige friheten, og bør være tillatt. I den norske skolen mener jeg at det å kunne gjøre seg til kjenne (og være villig til å bli kjent ved) å vise sitt ansikt, er en meget viktig norsk felles verdi. Derfor mener jeg at under opphold i norske samfunnsinstitusjoner, bør tildekking av ansiktet være forbudt. (Men hijab være lov.)

Jeg er også enig med deg i at vi ikke må undervurdere den potensielle faren som kommer i fra sekularisme. Her har jeg flere syn, men kort fortalt mener jeg at sekularismen vil kunne være kristenvennlig, gitt følgende punkter:

1) Modernismen og kristendommen må forlikes mer.
2) Det bør anerkjennes at det åndelige meningsbehovet som holder sekularismen oppe i vestlig form, er å finne i kristen tro, tenkning og tradisjon, og ikke i andre religioner. Her trenger noen å kritisere og revurdere Habermas.
3) Totalitære tendenser innen den bredere kulturmarxistiske tradisjonen, må nøytraliseres. Dette gjelder ikke minst den nyliberale, teknokratiske progressivismen, koblet sammen med vitenskapspositivisme, hvilket kan ses på som en kulturell videreutvikling av disse tankemåtene. Det må arbeides for at kristen tro og tanke blir aktivt deltagende innenfor et fremtidsrettet prosjekt.

Selv ønsker jeg å skue fremover, ikke bakover. Jeg mener at den liberale internasjonalismen, som har blitt arvet i fra 68-ernes radikale sosiale engasjement, har fått seg flere skudd for baugen, og trenger en grundig revurdering. Ikke alt her er feil, mener jeg. Eksempelvis barmhjertighet mot fremmede, og villigheten til (også) å være en verdensborger, med engasjement for de utenfor grensene våre, er bra. Dette støtter jeg fullt ut.

Noe jeg ikke støtter, er politisk engasjement som går på bekostning av, og på sikt truer med å dekonstruere en nasjonal forståelse av fellesskap, både kulturelt og innen den nasjonalstatlige institusjonen. Jeg mener en for sterk vektlegging av EU og flyktningehjelp innenfor en sinnelagsetisk tenkning, grovt kan forregne seg på flere alvorlige konsekvenser. På dette området, som er viktig for meg, tenker jeg markant forskjellig fra prominente stemmer innen både KrF og Skaperkraft, hvilket også gjelder mye av linjen Den Norske Kirke har lagt seg på, i overensstemmelse med Terje Tvedts omfattende og generelle kritikk av det humanitærpolitiske kompleks. Det var ikke Tvedt som overbeviste meg om disse standpunktene: Han gav meg simpelthen et omfattende kildematerielle, samt sammenhengende beskrivelser, for bedre å forstå hva som skjer, og hva som har skjedd. Slik uttrykte også redaktør Vedbjørn Selbekk seg i sin leder i avisen Dagen. En leder som NLM sentralt fant grunnlag til å rykke ut og kritisere.

Nå trenger det ikke være slik at NLM aktivt fremmer en multikulturell politikk. Men jeg vil moderere påstanden, og aktivt hevde at NLM sentralt ønsker å støtte opp om og fremme den verdensforståelsen, de paradigmer av ulik art som sammen er med på å underbygge forutsetningene for den bredere multikulturelle politikken i Norge, samt de holdninger av positivitet som er knyttet opp mot denne. Det er denne holdningen av selvfølgelighet som noe positivt og selvforklarende, som Terje Tvedt i særdeleshet er opptatt av å stikk hull på som en forståelseshemmende boble, som forkludrer den offentlige samtalen innen samtiden. Denne debatten fortjenes å ønskes velkommen, ikke å legges lokk på. Det kan være noe tvetydig ut fra innlegget, hvor vidt NLM ønsker å bidra positivt innen debatten, eller om de ønsker å legge lokk på den. Sikkert er det at sterke krefter har forsøkt å legge lokk på disse debattene i minst ti år.

Slike metapolitiske maktmekanismer bør NLM sentralt være seg bevisste. Jeg tror ikke du er så naiv at du selv er dem ubevisste, Espen, erfaren som du er med medievirksomhet over mange år. Derfor har din rolle å spille her offentlig interesse, og må tåle kritikk. Vi gjør lurt i å ikke gjøre denne kritikken særlig personlig, for som sagt, jeg kjenner ikke dine motiver, om enn jeg har forsøkt å være åpen her om mine. Om du ikke ønsker å svare tilstrekkelig på mine nærgående spørsmål til deg personlig i del 1 av mitt utfyllende tilsvar til deg under mitt forrige hovedinnlegg her på Verdidebatt (nederst i den tråden), så respekterer jeg det, siden det kanskje vil være urimelig å forvente. Du har selvfølgelig lov til å påvirke NLM sentralt slik du selv måtte ønske, men da må du også regne med at maktkritisk medievirksomhet vil gå deg nærmere etter i sømmene.

Selv har jeg ikke journalistisk utdanning, og er ingen veteran innen dette faget. Men de ulike punktene jeg har samlet her i dette mitt tilsvar del 2, som er åpningsinnlegget i denne tråden, bør stå på sine egne bein, og den interesserte er velkommen til å benytte seg av dette kildemateriale for videre å undersøke hvordan skjulte påvirkningsstrukturer og utvidet lobbyvirksomhet her fungerer i praksis, samt hva slags konsekvenser det får for utbredte holdninger og politikken i samfunnet vårt.

La det avslutningsvis ikke være noen tvil om at jeg trekker tilbake mine beskyldninger om at NLM sentralt aktivt og bevisst fremmer en multikulturell politikk, strengt forstått. Noe ganske annet, om enn nærliggende, er at NLM har inngått som aktør i flere ulike saker hvor et nettverk av kristne internasjonalister har vært virksomt. Med "internasjonalisme" forstår jeg her utbredte holdninger, dogmer og/eller ideologier, som i sitt vesen og/eller sin konsekvens markerer sterke og markante brudd med den tradisjonelle, norske hovedstrøm av nasjonalisme vi frem til 90-tallet nær sagt alle hadde som felleseie.

Min kritikk av NLM, og belysning av din rolle i kulissene innen dette nettverket, Espen, må forstås på denne bakgrunn.


3 liker  
Kommentar #11

Ørnulf Høgetveit

1 innlegg  108 kommentarer

«Men jeg har aldri gått ut med tydelige signaler når det gjelder innvandringspolitikk «

Publisert over 1 år siden

Hvorfor ikke være tydelig?

Om vi tror Allah, den islamske gud og den kristne gud er den samme,(og det er det mange som gjør blant kristne) kan man tenke seg at den kristne kultur og den islamske vil kunne forenes en gang i framtiden under denne ene gud. Få hindringer ville være i veien som ikke kunne elimineres gjennom dialog og samtaler. (og det gjøres) Vi kunne alle forenes under det første bud.» Du skal ikke ha andre guder en Meg».Derfor er det heller ikke uvesentlig om det kommer hundre tusen muslimer til Norge som bosetter seg her. Ville det være utenkelig at denne guden kunne komme med nye åpenbaringer som for.eks gjennom Muhammed?

Er derimot Allah ikke Abrahams, Isaks og Jakobs Gud, blir han en avgud.  Dette ville stride nettopp med det første bud «Du skal ikke ha andre guder enn Meg»

Nå i påsken minnes vi Jesu død forverden synd og oppstandelsen fra de døde , alt det som muslimerbenekter og forkaster. Undervurderer vi kanskje hvor nidkjær Jehovaer for sitt navn.?

Det er etter mitt syn, ingen motsetning mellom å være tydelig hvilke følger innvandring har på vårt land  og  samtidig vise tydelig hvem vi tror på overfor de muslimene som kommer hit, i kjærligheten ,som er gitt oss i Ånden.

1 liker  

Mest leste siste måned

Noen bør skamme seg
av
Espen Ottosen
18 dager siden / 5368 visninger
Kreftens krigsmetaforer
av
Aud Irene Svartvasmo
16 dager siden / 3728 visninger
Ingen skal leve med skam
av
Tor Håkon Eiken
17 dager siden / 1294 visninger
Nå må vi stå sammen
av
Berit Hustad Nilsen
13 dager siden / 1174 visninger
Skal vi forby det vi ikke liker?
av
Paul Leer-Salvesen
13 dager siden / 1004 visninger
Hva nå, Etiopia?
av
Ragnhild Mestad
5 dager siden / 933 visninger
Ungdomsrus: Vi må handle nå!
av
Pernille Huseby
23 dager siden / 906 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere