Jostein Sandsmark

78    428

Fordekt rasisme

Publisert: 13. mar 2018 / 431 visninger.

 Det er ei stor gruppe som trur seg å vera dei mest menneskevenlege og godhjarta av alle. Dei soknar til den sosialistiske leir og kler seg med honnørord som solidaritet, toleranse og antirasisme.

 Dette gjer seg utslag i haldningar som fører til utsegner som: «Det er feigt å slå lillesøstra di!». «Uproporsjonal krigføring». «Stå opp for dei undertrykte!»

I praksis fører dette til ei stakkarsleggjering av visse grupperingar. Alle som vert diskriminerte på grunn av hudfarge, seksuell legning, - minoritetar i språk eller religion, taparane -  eller dei som har urfolkopphav – blir omfamna som om dei treng spesiell omsorg.

 Men den varme omsorga er eigentleg hovmod, - fordekt rasisme: – eit utslag av nedvurdering av dei som menneske, ei stakkarsleggjering, og  ansvarsfråskriving som gjer dei til klientar – «oktoberbarn»  som ikkje kan ivareta seg sjølve eller kan stillast krav til – ei umyndiggjering.

 Desse «stakkarane» blir imøtekomne med særordningar som inneber at dei enkelt får statsborgarskap med sosiale ytingar som andre må stå lenge bak i køen for å oppnå.

Det mest talande dømet er frå Sverige der ein muslim med fire koner fekk av Stokholm by tildelt fire husvere til 13,4 millionar.

 Mange i denne leiren kallar seg «kristensosialistar». Men det er urett. Det går an å vera litt kristen og litt sosialist, men det går ikkje å vera heilhjarta det eine og det andre, fordi desse åndsretningane har kvar sin guddom som utelukkar kvarandre. Solialismen trur på mennesket, humanismen, forfektar livssynsnøytralitet og hyller «menneskeverdet».

 Menneskeverdet. I sosialistleiren har definisjonen vore diffus etter at dei distanserte seg frå den kristne definisjonen. Men ein presteutdanna representant frå 68 generasjonen fann fram til den forløysande formelen. Ja, han var ordinert til biskop i den tolerante og lågterskla giskekyrkja på den tid og var premissleverandør for den framstormande homorørsla. Han sa: «Den homofiles identitet er hans Menneskeverd». Alle i sosialistleiren jubla, og halve Dnk applauderte. Og sjølv om utsegna var heilt absurd, og sto steilt i mot det kristne synet og kyrkjelæra – vart definisjonen omfamna av alle sekulære og flesteparten i Dnk og gjort til premiss for tenkninga både sekulært og i homofiliteologien.

Å diskriminera homofile vart dermed ei grov krenking av «menneskeverdet». 

Det kristne synet går tilbake til skapinga som seier at mennesket er skapt i Guds bilete. Det får eigenvilje, blir ansvarleggjort og får æveperspektiv.  Det hevar mennesket opp frå sosialismens umyndiggjering og ansvarsfråskriving – sidan det der er eit produkt av av og miljø, - og blir som det det blir i den evolusjonistiske prosessen som styrer alt. Mennesket er som dyra – dei kan ikkje for at dei er som dei er –  ein kan ikkje leggja moralske krav på dyr.

 Sosialismen tek bort ansvarsbøra/gåva – den frie viljen, og let omstende/omgjevingane bera skulda for livsførsla og livslagnaden.

Sosialismen blir dermed ei krenking av menneskeverdet – gudsbiletet som me er skapte med.

 Så skjer det uventa og irrasjonelle at i løpet av ein generasjon snur sosialistane om på hælen og omfamnar ein ideologi som er i sterk motsetnad til det meste av det dei har kjempa for: Liberaliteten når det gjeld menneskerettar, demokrati, religionsutøving, kvinnesyn, ekteskapsform, abortsyn og  «de homofiles rettigheter».

Islam med si kvinneundertrykking, grove krenking av vestleg definerte menneskerettar, totalitære religionsutøving og forkvakla kunst/kultursyn, – alt dette vert slukt rått og motteke med forståing og aksept.

Kva er det som har skjedd? Er det ei heilomvending, eller har desse haldningane ligge latente og nå kome fram i dagen som ei mognande frukt i innhausningstid?

Har sosialismen segla under falskt flagg, eller late vera å heisa sitt sanne merke?

 

 

14 liker  
Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Sondre Bjørdal, konstituert religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar
Kommentar #1

Tore Olsen

20 innlegg  4904 kommentarer

Heise faner

Publisert 6 måneder siden
Jostein Sandsmark. Gå til den siterte teksten.

Islam med si kvinneundertrykking, grove krenking av vestleg definerte menneskerettar, totalitære religionsutøving og forkvakla kunst/kultursyn, – alt dette vert slukt rått og motteke med forståing og aksept.

Kva er det som har skjedd? Er det ei heilomvending, eller har desse haldningane ligge latente og nå kome fram i dagen som ei mognande frukt i innhausningstid?

Har sosialismen segla under falskt flagg, eller late vera å heisa sitt sanne merke?

Har felles opphav, motiv og mål - totalitarisme.

10 liker  
Svar
Kommentar #2

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert 6 måneder siden
Jostein Sandsmark. Gå til den siterte teksten.

Kva er det som har skjedd? Er det ei heilomvending, eller har desse haldningane ligge latente og nå kome fram i dagen som ei mognande frukt i innhausningstid?

Har sosialismen segla under falskt flagg, eller late vera å heisa sitt sanne merke?

Ja, socialismens mål er sjovt nok indførelse af socialisme og til at nå det mål antager man de midler, der til enhver tid virker til at ville føre mod målet.

Midler kan være modforestillingsfri 'ligestilling', 'økonomisk lighed' og 'demokratisering' og meget andet overfladisk set positivt. Uden grænser vil den slags være destruktivt, fordi de ikke i den eksisterende verden kan realiseres fuldt ud - det er utopier.

Med migrationsprojektet fik man en ny offergruppe og et nyt middel til at forlange det umulige - at få et såkaldt multikulturelt samfund til at fungere på en human måde. Det tyder al tilgængelig viden på at man ikke kan, så det er et velegnet middel.

Så grundlæggende er der ikke noget nyt. Venstrefløjen ser Vesten og dets mennesker som hovedårsagen til denne verdens vanskeligheder og lidelser og ville derfor indføre socialisme, så vi kunne blive slavebundet og/eller den mener at alle de af Vesten undertrykte mennesker som følge af denne undertrykkelse og udbytning har en selvklar ret til at flytte til Europa eller USA.

7 liker  
Svar
Kommentar #3

Jostein Sandsmark

78 innlegg  428 kommentarer

Kristensosialist

Publisert 6 måneder siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.
Har felles opphav, motiv og mål - totalitarisme.

- Sosialismen blir ei krenking av menneskeverdet. Er dette ei erkjenning som sit langt inne?

Er det grunnen til at ingen av "kristensosialistane" har teke til gjenmæle?

7 liker  
Svar
Kommentar #4

Christian Jebsen

2 innlegg  405 kommentarer

Nei.

Publisert 6 måneder siden
Jostein Sandsmark. Gå til den siterte teksten.
utsegner som: «Det er feigt å slå lillesøstra di!». «Uproporsjonal krigføring». «Stå opp for dei undertrykte!»

Eller mener du virkelig at det er i orden å slå lillesøsteren sin? Det siterte er det fullt mulig å slutte seg til uten å bli lik de karikerte menneskenetypene du beskriver etterpå. Forøvrig er uproporsjonal krigføring et uttrykk som også brukes av fagmilitære uten at de er antirasistisk eller godhettyranner av den grunn. 

3 liker  
Svar
Kommentar #5

Tore Olsen

20 innlegg  4904 kommentarer

Ransaker og rensker karet innvendig

Publisert 6 måneder siden
Jostein Sandsmark. Gå til den siterte teksten.

- Sosialismen blir ei krenking av menneskeverdet. Er dette ei erkjenning som sit langt inne?

Er det grunnen til at ingen av "kristensosialistane" har teke til gjenmæle?

Den vanskeligste disiplin blant oss mennesker er selvransakelse og selvkritikk. Innenfor ismer og ideologier, som man søker til, vil det være merkelig om man mener at man søker seg til grupperinger som man regner for å være onde, eller at man selv søker grupperinger som faktisk er onde.

Sosialister regner seg selv for gode, og kjenner ikke seg selv igjen i begreper som er anti-kristelige, når vi beskriver sosialismens innerste vesen. Snarere tvert i mot! 

Men trist er det at det naturlige mennesket mener seg å være bedre enn Gud til å finne metoder for det gode liv, og som faktisk lures ut på ideologier med sviktende grunnlag. Noen ganger direkte motarbeidende Guds metode - eller evangelium. En slik retning, eller et slikt sidespor beveget jødedommen seg inn på. Som kjent befant disse seg i mørket, kjente ikke Israels Gud igjen og drepte Ham.

Politikkens inntog i kristenlivet i Norge er et slikt grep som motarbeider Guds evangelium. Dette motiverer til falske former for godhet, som igjen angriper andre tyrannisk, såkalt godhetstyranni. Man finner det opportunt å stemple andre  som befinner seg utenfor den ideologien som dårlige mennesker, med bruk av forskjellige kallenavn. Konservativ kristen har blitt en bås man putter kristne i, som ikke godtar sosialismens/liberalismens degradering av Guds metoder/evangelium. Konservativ har nå blitt et fy-ord i disse kretser.

Bibelen beskriver oss mennesker som onde, ganske så brutalt uttalt av Jesus Kristus. Under dom plasseres "geitene" på Guds venstre side, og skjønner overhodet ikke hvorfor de hører hjemme der. 

"Men dersom vi dømte* oss selv, blev vi ikke dømt; 32 men når vi dømmes, da refses vi av Herren, forat vi ikke skal fordømmes sammen med verden."

* Ransaker og rensker karet innvendig

6 liker  
Svar
Kommentar #6

Jostein Sandsmark

78 innlegg  428 kommentarer

- Ransaker og rensker. #6

Publisert 6 måneder siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.
Politikkens inntog i kristenlivet i Norge er et slikt grep som motarbeider Guds evangelium. Dette motiverer til falske former for godhet, som igjen angriper andre tyrannisk, såkalt godhetstyranni.

Takk for ei svært god oppklaring!

5 liker  
Svar
Kommentar #7

Jostein Sandsmark

78 innlegg  428 kommentarer

- Uproporsjonalt # 4

Publisert 6 måneder siden
Christian Jebsen. Gå til den siterte teksten.
Eller mener du virkelig at det er i orden å slå lillesøsteren sin?

Nei. 

Det er ei farleg kvass spissformulering;  men poenget er at ein skal ikkje - om ein person/gruppe er liten, svak eller ussel på nokon måte - døma urett i deira favør.

Mange trur at Bibelen støtter dei "fattige" i alle situasjonar. Men Bibelen seier me skal døma rettferdig og ikkje sjå på dei involverte om dei er rike og mektige - har høgstatus,  eller er fattige og "mindreverdige".

Til dømes blir aforismen - "Det er feigt å slå lillesøstra di" - nytta for alt det det er verdt i propagandaen med steinkastande barn på Vestbredden mot tungt væpna israelske militære. - Ingen spør etter kva som er rett.


7 liker  
Svar
Kommentar #8

Anne Elisabeth Skogøy Fjellstad

34 innlegg  568 kommentarer

Under overflata

Publisert 5 måneder siden
Jostein Sandsmark. Gå til den siterte teksten.

Har sosialismen segla under falskt flagg, eller late vera å heisa sitt sanne merke?

 

Betimelig spørsmål.

2 liker  
Svar
Kommentar #9

Jostein Sandsmark

78 innlegg  428 kommentarer

Taushet #8

Publisert 5 måneder siden

Men noko svar frå denne sida blir det neppe. Kan det bety at det er ei viss sanning i denne tråden - Fordekt rasisme?

2 liker  
Svar
Kommentar #10

Bjørn Blokhus

0 innlegg  874 kommentarer

Er det i orden å slå storbroren sin ?

Publisert 5 måneder siden
Christian Jebsen. Gå til den siterte teksten.
Eller mener du virkelig at det er i orden å slå lillesøsteren sin?

En erfaring fra et påskeopphold med en lillesøster som slår og klorer storbroren som er 'stor', men bare litt større. Det er lillesøsteren som er aggressiv fysisk.

Det er ikke lov å slå og klore barn I Norge forklarer jeg henne uten at det hjelper broren det minste. Han må som en eldre gutt tåle å blø litt mener jeg.

Lillesøsteren blir krenket av mine skjenneprekner og får trøst av moren. Et klassisk familiebilde.


2 liker  
Svar

Siste innlegg

Flytting mot mobbing
av
Vårt Land
13 minutter siden / 15 visninger
0 kommentarer
Komplisert søskenforhold
av
Erling Rimehaug
rundt 12 timer siden / 202 visninger
0 kommentarer
Nasjonal aksjon mot utseendepress
av
Ragnar Akre-Aas
rundt 18 timer siden / 126 visninger
1 kommentarer
Nåde og gjerninger
av
Dag Lieungh
rundt 18 timer siden / 138 visninger
3 kommentarer
Here we go again
av
Nils Andreas Masvie
rundt 23 timer siden / 101 visninger
0 kommentarer
KrFs veivalg
av
Tore Christiansen
rundt 23 timer siden / 379 visninger
1 kommentarer
Kvinner vet best
av
Tobias Drevland Lund
rundt 24 timer siden / 255 visninger
2 kommentarer
Les flere

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Flytting mot mobbing
av
Vårt Land
13 minutter siden / 15 visninger
0 kommentarer
Komplisert søskenforhold
av
Erling Rimehaug
rundt 12 timer siden / 202 visninger
0 kommentarer
Nasjonal aksjon mot utseendepress
av
Ragnar Akre-Aas
rundt 18 timer siden / 126 visninger
1 kommentarer
Nåde og gjerninger
av
Dag Lieungh
rundt 18 timer siden / 138 visninger
3 kommentarer
Here we go again
av
Nils Andreas Masvie
rundt 23 timer siden / 101 visninger
0 kommentarer
KrFs veivalg
av
Tore Christiansen
rundt 23 timer siden / 379 visninger
1 kommentarer
Kvinner vet best
av
Tobias Drevland Lund
rundt 24 timer siden / 255 visninger
2 kommentarer
Les flere

Siste kommentarer

Mette Solveig Müller kommenterte på
Skinne klart
9 minutter siden / 1041 visninger
Daniel Krussand kommenterte på
Jernbaneveto - verdispørsmål for KrF?
rundt 3 timer siden / 386 visninger
Carl Wilhelm Leo kommenterte på
No treng vi anti-populistane
rundt 9 timer siden / 2104 visninger
Carl Wilhelm Leo kommenterte på
Jernbaneveto - verdispørsmål for KrF?
rundt 10 timer siden / 386 visninger
Bjørn Erik Fjerdingen kommenterte på
Nåde og gjerninger
rundt 10 timer siden / 138 visninger
Dagfinn Gaarde kommenterte på
Nåde og gjerninger
rundt 10 timer siden / 138 visninger
Johan Rosberg kommenterte på
No treng vi anti-populistane
rundt 11 timer siden / 2104 visninger
Roger Christensen kommenterte på
No treng vi anti-populistane
rundt 11 timer siden / 2104 visninger
Johan Rosberg kommenterte på
No treng vi anti-populistane
rundt 11 timer siden / 2104 visninger
Roger Christensen kommenterte på
No treng vi anti-populistane
rundt 11 timer siden / 2104 visninger
Carl Wilhelm Leo kommenterte på
No treng vi anti-populistane
rundt 11 timer siden / 2104 visninger
Roger Christensen kommenterte på
Jernbaneveto - verdispørsmål for KrF?
rundt 11 timer siden / 386 visninger
Les flere