Linda Fisher-Høyrem

1

Topptung tro

Hvordan man forstår trosbegrepet får noe å si ikke bare for debatter om tro, men også for spørsmål om kvinners manglende (?) deltakelse.

Publisert: 25. feb 2018

I utlysningsteksten til Vårt Lands kronikkkonkurranse for kvinner blir vi utfordret til å skrive om ”moderne tro”. ”Folk tror mindre enn før” blir det påstått. Men trosbegrepet kan forstås på flere måter, og disse er med å forme debatten, både om tro som sådan og om kvinners bidrag til det som har med tro å gjøre.

Man kan forstå tro som noe proposisjonelt. Det vil si faktasetninger, enten bevisste eller ubevisste, som man kan velge å si ja eller nei til og som er sanne eller usanne. Tro er da det bevisste tilslaget vi gir til påstander om verden som vi bruker til å navigere og forstå våre omgivelser. Fakta er noe vi kan si er rett eller galt. Denne måten å forstå tro lager ofte en dikotomi mellom tro og fornuft, og forholdet mellom disse blir noe man må ta stilling til. Tro blir noe man debatterer for å bevise eller legitimere.

Eller man kan forstå tro som en mental representasjon. Slik forståes begrepet ofte i psykologien, der det er noe som forårsaker eller forklarer adferd. Her er tro informasjon vi bevisst eller ubevisst bruker for å organisere, fortolke og gi mening til verden. Her kan man også forstå tro som relatert til noe transendent. Her er poenget at det finnes en mening i den mentale representasjonen som gjør at den viser til noe utenfor seg selv.

Utfordringen med disse forståelsene av tro er at de er veldig topptunge. De legger troens tyngdepunkt i det mentale, det som har med sinnet (eller sjel eller ånd) å gjøre. Det gjør dem sårbare for mange av problemene som diskuteres i sinnsfilosofi, som spørsmålet om hvordan mentale representasjoner kan påvirke kroppen, eller hvordan kroppen kan produsere noe immaterielt, eller hvorvidt det mentale i det hele tatt kan skilles fra de fysiske prosessene vi kan måle i hjernen.

Men filosofer som George Lakoff (Philosophy in the Flesh), Ian McGilchrist (The Master and His Emissary), og Raymond Tallis (Aping Mankind) poengterer at menneskelige kapasiteter som forestillingsevne, kognisjon, hukommelse, emosjoner, persepsjon, evne til å predikere, og kommunikasjon utgjør grunnlaget for intensjonelle tanker og mentale representasjoner. Og disse kapasitetene utvikler seg i samspill med våre kroppslige omgivelser.

Dette gjør tro til noe mer kroppslig, nesten instinktivt, enn i de nevnte forståelsene. Kroppen er premissleverandør for hvordan mening dannes og endres. Tro har ikke med sinnet eller sjelen alene å gjøre, men med hele oss.

Da er ikke lenger det å tro et spørsmål om å bekjenne seg til et sett med faktasetninger – ja eller nei, for eller mot. Tro er noe affektivt som kommer før fortolkning og meningsbrytning, som handler mer om ryggmargsrefleks enn om bevisste rasjonelle tanker. Det er et bakteppe med tillærte tanke- og adferdsmønstre, assossiasjoner, preferanser og forutantagelser som er betinget at sansning og sosial kontekst.

Tro er noe som kommer til uttrykk gjennom deltakelse og gjentagelse av handlingsmønstre vi har blitt vant til over tid. Vi tror med kroppen vår. Legemliggjøring, eller embodiment, kalles det i filosofien. Inkarnasjon kalles det i kristen tradisjon, der tanke og fornuft – Logos – er manifestert som et spesifikt kroppslig menneskeliv. Der Gud forstår hva det vil si å tro, å ha et sted å stå fra.

Hvis vi heller forstår tro som først og fremst noe kroppslig og praktisk, så er det meningsløst å si at ”folk tror mindre enn før”. Det er heller ikke sånn at kvinner ikke ”hever stemmen” i spørsmål som angår tro. Det er heller sånn at den abstraherte ”offentligheten” der debattene raser om for eller mot, ja eller nei, faktisk forutsetter en forståelse av tro som ikke er den beste.

 

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere