Tor Berger Jørgensen

53

ET BREV TIL JUSTISMINISTEREN

I morgentimene i dag (lørdag) blir kanskje en liten afghansk familie som er konvertert til kristendommen tvangsreturnert etter et ublidt møte med norsk politi som brøt seg inn på bedehuset Betania i Fitjar. Pastor Frank Håvik fortviler og sendt i morges en siste appell til justisministeren

Publisert: 24. feb 2018 / 7638 visninger.

Til justisminister Sylvi Listhaug

Kopi til statsminister Erna Solberg

 

EN APPELL FRA PASTOR FRANK HÅVIK, Nytt Liv Sunnhordland (en menighet i De Frie Evangeliske Forsamlinger)

 

Det er mye som taler for at familien som i går morges ble hentet ut fra møtelokalet Betania på Fitjar med det første blir transportert ut av landet tilbake til Afghanistan.

 

Denne skaden må ikke skje. Og jeg vet ikke lenger hvem som kan forhindre denne ulykken. Jeg sender derfor en direkte henvendelse til deg, justisminister med kopi til landets statsminister. Kanskje har du/dere mulighet til å forhindre politiet i å foreta denne uttransporten med de alvorligste konsekvenser for denne lille familien, i alle fall før saken har vært prøvet i lagmannsretten. Vi mener at når to rettsinnstanser som skal forvalte de samme lover kommer til to motsatte konklsjoner, bør saken få en god behandling i lagmannsretten. Å sende dem ut i ventetiden er ikke bare livsfarlig for dem, men det ville være å forgripe dom i retten.

 

Menigheten Nytt Liv Sunnhordland er ikke i tvil om at de er ekte konvertitter så godt som noen. Mannen konverterte før første avslag i UDI, og kona et år senere. Vi registrerer at våre myndigheter mener at tidspunktet for deres konvertering bekrefter deres mangel på troverdighet og at disse opplysningene bare framkommer som en "klar utbygging av asylgrunnlaget". Dette er vi helt uenige i. Vi har over tid lært dem å kjenne som ekte troende i samsvar med de kriteriene vi legger til grunn for å være kristen i en menighet i vår tradisjon.

 

Da vi fryktet at de kunne blir fraktet ut av landet før saken hadde vært oppe til behandling i lagmannsretten, gikk vi til det uvanlige skritt å åpne vårt kirkehus for dem i den tro at politiet ville respektere "kirkefreden" i henhold til de retningslinjene justisministeren sendt ut for snart 20 år siden. Vi er glade for den støtten vi har fått, blant annet fra Bjørgvin biskop, Halvor Nordhaug, og Fitjars ordfører Wenche Tislevoll (H), i vår forståelse av at vårt kirkebygg Betania i denne sammenheng er å forstå som en kirkebyggning.

 

Men det hjelper så lite dersom familien blir sendt tilbake til Afghanistan med det aller første. Det er det saken nå gjelder.

 

Vi vet at norske myndigheter mener det er uten fare for påståtte konvertitter å returnere til Afghanistan. De kan bare i tråd med Sharialoven frasi seg sin nye, påtatte religion og vende tilbake til islam. Det vil bli respektert i muslimske miljøer i landet. I praksis betyr dette, slik vi ser det, at norske myndigheter ber våre venner frasi seg sin tro på Jesus Kristus. For oss framstår dette som dramatisk og ikke i overensstemmelse med elementære prinsipper når det gjelder trosfrihet.

 

Jeg henvender meg i min fortvilelse til dere to i vår regjering som de eneste som har myndighet til å la politiet stanse uttransporteringen nå, og gi familien trygghet i landet til saken deres er ferdigbehandlet.

 

Denne henvendelsen er utformet i morgentimene på veg inn i en helg vi frykter skal bli en utsendelseshelg. Vi vil be alle menigheter og forsamlinger tenne et lys og be en bønn for denne familien denne helga.

 

I fortvilelse og håp,

 

Frank Håvik

Fitjar, 24.2.2018

Kommentar fra Tor B Jørgensen

Hva er det som skjer i landet vårt? Nok en uforståelig vurdering i en konvertittsak. I tillegg fullstendig mangel på varsomhet i forhold til tidligere uttalt respekt for "fredens rom". En dør blir brutt opp. Mindreårige blir hentet ut. Mens de venter i fortvilelse på behandling i lagmannsretten. Saken ble viet stor oppmerksomhet i media i går (fredag). Men hvis ikke justisministeren/statsministeren trår inn i saken, vil politiet bare utføre sitt oppdrag. 

Vi kjenner uttrykksformen: "utvidelse av asylgrunnlaget". Konverteringen blir da fortstått som et siste forsøk på å få opphold, og dermed ikke som en troverdig religiøs overbevisning. Pastor Håvik er imidlertid av en helt annen oppfatning. 

Når norske myndigheter mener at når trosoverbevisningen og trosidenteten ikke er ekte, er det ikke farlig å returnere til Afghanistan fordi en da bare kan bekrefte sin muslimske tro, så er alt OK. I praksis kan dette oppfattes som at norske myndigheter ber en konvertitt frasi seg sin kristne tro - og dette er ikke et valg en som påstår å ha blitt kristen, skal stilles overfor av norske myndigheter.

I tillegg kommer så innbruddet i bedehuset Betania som i dag eies av Nytt liv Sunnhordland. De juridiske vurderingene som her ligger til grunn, vil bli diskutert framover. Det tragiske er at resultatet av denne diskusjonen ikke vil kunne få konsekvenser for den angjeldende familien. De kan allerede være på vei til Kabul!

Dette går ikke an. Respekten for tro og religionsfrihet har vært et kjennetegn ved det norske samfunnet. Våre myndigheter følger nå en praksis som undergraver denne tilliten.

-----

Fra en annen sak legger jeg ved en tekst som dannet grunnlaget for oppslag i Vårt Land 21.2.2018. Det viser noen av de utfordringer en konvertitt kan stå overfor.

"En henvendelse vedrørende skremmende religionsfaglig inkompetanse "i behandlingen av en konvertittsak

 Til UDI-direktør Frode Forfang

Jeg har arbeidet med mange konvertittsaker og har den senere tiden gledet meg over at det legges for dagen en stadig høyere grad av kompetanse i vurderingen av en konvertitts religiøse troverdighet. Jeg har selv væt med i arbeidsgruppa som har lagt fram rapporten Tro, håp og forfølgelse II. Og vi mener at mange av de spørsmålene vi har tatt opp når det gjelder trosidentitet og trospraksis, reflekteres i måten konvertittsaker behandles på.

 

Desto mer oppsiktsvekkende og beklagelig er det å ha blitt gjort kjent med en nylig avgitt uttalelse i en konvertittsak. Den manglende kompetanse som kommer til uttrykk i vedkommende sak, er av slik karakter et det etter min vurdering er pinlig i en offentlig norsk forvaltnings institusjon som UDI, og at jeg føler meg forpliktet til å varsle øverste myndighet i UDI. Jeg er klar over at saken er oversendt og behandlet i UNE, men premissene legges i stor grad i angjeldende UDI-uttalelse.

 

Saken jeg referer til har UDI-referanse xxxx som gjelder UDIs "oversendelse av klage - avslag på beskyttelse" til UNE datert xxxxx.

 

Jeg begrenser meg til å referere det punktet i dette oversendelsesbrevet jeg mener er grunnlaget for en så pass sterk reaksjon som jeg kommer med her. Sitat er hentet fra side 3 som viser tilbake til side 4-5 i en såkalt tilleggsintervjurapport:

 

"Når intervjueren spør deg om du har lest i Bibelen, forteller du at du har lest de delene av den som er av interesse for deg. Når intervjueren ber deg fortelle hvilke emner som var interessante, forteller du at du ikke kan nevne det. Videre vet du hvorfor kristne feirer jul og svarer at dette skjer fordi Jesus ble født. Du forteller at kristne feirer jul 25.12, og angir dermed feil dato for Jesu fødsel. Vi har ikke lagt avgjørende vekt på dette momentet, men mener at det underbygger vår øvrige vurdering av at (et "at" for mye?) din konvertering. Når du blir spurt om du kjenner til andre høytider, svarer du at kristne feirer Jesu oppstandelsen og en høytid 49 dager etter oppstandelsen hvor man feirer den hellige ånd kommer, uten at du husker navnet på denne høytiden.

 

"UDI mener du har svært begrenset kunnskap om kristne høytider. Når du blir spurt hvorfor kristne feirer oppstandelsen, svarer du at du ikke vet. Du sier videre at din kunnskap ikke er fullstendig når det gjelder kristendommen. UDI mener dette svaret illustrerer din manglende kunnskap og kristne overbevisning. Vi viser til at når du blir bedt om å fortelle om hvilke deler av det kristne budskapet som har betydning for deg, svarer at det har betydning at det står at de som har begått synd, har fått avstand til guds kjærlighet. Når du blir bedt om å fortelle hvorfor dette verset er viktig for deg, sier du at du tror at Jesus ble korsfestet for menneskenes synder. UDI mener det er svært påfallende at du ikke kjenner til hvorfor man feirer oppstandelsen, når korsfestelsen og oppstandelsen er to svært viktige hendelser nært knyttet til hverandre i den kristne tro. Videre har vi merket oss at du ikke kan navnet på denne høytiden, men bruker begrepet oppstandelsen. Vi mener det er påfallende at du ikke bruker navnet påske om denne høytiden. Vi viser til at du har vært gjennom påskehøytiden to ganger mens du har vært tilknyttet Betania-menigheten. Du har også hatt kontakt med kristne miljøer i over 1,5 år. Det at du i liten grad har kunnskaper om din nye anførte religion, svekker anførselens troverdighet." 

 

Dette er en dypt foruroligende tekst som

1. foruten å avsløre uforståelig mangel på elementær kristen kunnskap fra intervjuer (eller rapportskrivers) side,

2. i tillegg legger vekt på perifere betegnelsesbegreper vedrørende kirkelige høytider på en faglig overraskende inkompetent måte

3. og dessuten inneholder en direkte indre selvmotsigelse i måten å omtale søkerens evne til å beskrive hva han anser som viktig i den kristne tro,

4. og dermed ikke overraskende, men ikke desto mindre beklagelig, feilaktig fører til følgende konklusjon: "svekket troverdighet" - som igjen legger grunnlaget for den videre behandling av konvertittens trosmessige troverdighet med konklusjonen: ""Vi legger således ikke til grunn at du har konvertert fra islam til kristendommen og vil stå i fare ved en retur til Afghanistan på bakgrunn av dette" (s 4).

 

Ad 1: Det går rett og slett ikke an for en norsk saksbehandler som skal vurdere konvertitters kunnskap om kristendommen og deres troverdighet, ikke å vite at 25.12 er Jesu fødselsdag (i den vest-kirkelige tradisjon), slik konvertitten hevder! 25.12 er en rød dag i enhver norsk kalender. 25.12 julens hoveddag/høytidsdag. 24.12, som formodentlig UDIs representant sikter til, altså julaften, er ikke helligdag. 24.12 er ikke Jesu fødselsdag, selv om dagen feires stort. 24.12 er kvelden før den store dagen. Dette er så elementer at det fullstendig svekker den faglige troverdighet til den/dem som har vurdert konvertittens troskunnskap. Dette går rett og slett ikke an å gjøre en slik feil! At en så føyer til en modererende velvilje i forhold til konvertittens påståtte feil ved ikke å tillegge denne feilen "avgjørende betydning", oppveies av det faktum at denne "feilen" likevel underbygger "vår øvrige vurdering". - Jeg spør i undring og fortvilelse hvordan går dette an? I en slik rapport å gjøre et poeng av en påstått feil, som faktisk tvert i mot så eklatant avslører rapportskriverens faglige inkompetanse? Det er skremmende at slike feil begås i en sammenheng som dette, og det er dessverre ikke mindre skremmende for saksbehandlingen i UDI (og for så vidt i UNE) at dette ikke er blitt oppdaget og luket vekk!

 

Ad 2: All gjentakende prosedering rundt betegnelsen på de to andre store høytidene i kirkeåret, bekrefter et tilsvarende lavt kunnskapsnivå hos utspørrer/rapportskriver. At det i det hele tatt legges vekt på de norske begrepene som brukes og at konvertitten her ikke gir de svar utspørrer/rapportskriver forventer, er tankevekkende. Hvis en først velger å gjøre et poeng av høytidene, deres navn og deres innhold, må en være klar over at betegnelsene er mange på de forskjellige språk. Påske er for eksempel ikke et internasjonalt allment brukt begrep. På engelsk heter det som kjent Easter. Enhver ordbok på engelsk vil knytte dette ordet til Oppstandelsesdagen! Slik konvertitten faktisk gjør! Skjærtorsdag og langfredag er spesielle ord og de er ikke høytidsdager i mange land og spiller slik sett en nedtonet rolle i forhold til Jesu oppstandelse. At konvertitten fokuserer på "oppstandelsen" som betegnelse for påske er dermed svært sakssvarende, mens det er tilsvarende påfallende at intervjuer/rapportskriver tydeligvis ikke vet bedre. - Når det gjelder pinse, viser konvertitten med all mulig tydelighet hvor denne festen har sitt navn fra. Pinse er en forvanskning av et gresk ord for den 50.dagen, altså 49 fulle dager (etter påske/oppstandelsesdagen). Den engelske utgaven av begrepet, pentecost, er tettere på den greske originalen. Konvertitten vet altså at det dreier seg om en tidsangivelse og ikke minst, og det er jo det religiøse poenget her, at det dreier seg om Den hellige ånds komme. Når utspørrer/rapportskriver velger å gå inn på disse høytidsbetegnelsene og betydningen av dem, kan det virke som intervjuer/rapportskriver ikke har skjønt at konvertitten utmerket godt vet hva påske og pinse står for! Det er faglig sett påfallende. Ad pinsen burde det kanskje skinne igjennom at utspørrer/rapportskrivet fattet interesse nettopp for konvertittens forhold til pinsen da han har kommet til tro i en pinsemenighet!

 

Ad 3: I sitatets innledning undrer intervjuer/rapportskriver seg over at konvertitten ikke kan angi hvilke temaer som er viktig for han i hans bibellesning. Kan det hende at spørsmålet er stilt litt vanskelig (eventuelt oversetter ikke helt har fått tak i det?). For i det andre avsnittet forteller konvertitten veldig tydelig "hvilke deler av det kristne budskapet som har betydning for deg" når han "svarer at det har betydning at det står at de som har begått synd, har fått avstand til guds kjærlighet", og dette så i tillegg videreføres med følgende poeng: "Når du blir bedt om å fortelle hvorfor dette verset er viktig for deg, sier du at du tror at Jesus ble korsfestet for menneskenes synder." Dette er selve kjernen i den kristne tro. Det er da et aldeles utmerket svar på spørsmålet om hvilket tema som er viktig for han i hans bibellesning. Det kan virke som intervjueren/rapportskriveren ikke ser den innebygde motsetningen i det referatet som gjengis: først at det kan virke som han ikke vet hvilket tema som er viktig for han i lesningen av Bibelen, mens han senere bekrefter med all tydelighet hva som er det avgjørende kjernetemaet i hans tro og i den kristne kirkes tro. Det er bare 15 linjer mellom de to observasjonene. Dette virker inkonsistent både i oppstilling og i innhold. Og avdekker at intervjuer/rapportskriver har vanskelig for å se sammenhengen mellom svar som avgis i intervjuets forskjellige faser. Slike "feil" oppstår ofte fordi spørsmål ikke har vært forstått av intervjuobjektet - og at intervjuer ikke har vært i stand til å åpne for klargjøring.

 

Ad 4: Det er altså feil på feil, lagt sammen i noen som etter UDIs mening bekrefter "svekket troverdighet", mens det faglig faktisk er motsatt. Det referatet som gis bekrefter at konvertitten har bedre kunnskap både om noe så elementært som hvilken dag Jesus er født på (etter vår vestlige kalender), om påske som oppstandelsesdagen og pinse som den 50.dagen (eller dag 49) etter oppstandelsesdagen. Konvertittens påståtte "svekkede troverdighet", blir så en viktig byggekloss fram mot den avsluttende oppsummeringen hvor "vi således ikke (legger til grunn) at du har konvertert fra islam til kristendommen og vil stå i fare ved en retur til Afghanistan på bakgrunn av dette."

 

Min konklusjon er at dette ikke kan betegnes som annet enn en forvaltningsmessig skandale. Den faglige kunnskapsløsheten som kommer til uttrykk i de siterte linjene er så oppsiktsvekkende, at en slik konklusjon nærmest er uunngåelig.

  

Saken ble oversendt til UNE 31.07.2017 og behandlet i nemndmøte 16.01.2018. Slik det fremkommer av UNEs behandling tillegges UDIs beskrivelse av konvertittens mangel på troverdighet og kunnskapsløshet stor vekt. Nemndas flertall går derfor inn for at "klageren" ikke får beskyttelse i Norge fordi asylforklaringen ikke er troverdig og at det ikke er risiko for forfølgelse eller andre alvorlige overgrep ved retur til hjemlandet. - Vedtaksdatoen var 05.02.2018 og utreisefristen er satt til 26.02.2018.

 

Jeg vet at du ikke kan tre inn i UNE-prosesser, men jeg henvender meg likevel til deg i min fortvilelse fordi jeg faktisk mener at UDI må bære mye av ansvaret for en så utilfredsstillende behandling av konvertittens troverdighet og vurdering av hans kunnskap om sin nye tro. Jeg vet ikke hvordan og om man overhode har mulighet til å få belyst en sak på nytt, når forvaltningen har gjort et så åpenbart dårlig arbeid. Jeg vet ikke om du som direktør har makt og myndighet til å be om ny gjennomgang av saken og dermed kan sikre at han ikke blir sendt hjem mandag om under to uker.

 

Jeg vil ta kontakt med hans advokat i morgen for å undersøke nærmere mulighetene for å fremme saken gjennom rettssystemet, men jeg kjenner til at konvertitter er blitt sendt tilbake til Afghanistan i en slik ankeprosessperiode. Det bekymrer meg.

 

Jeg håper du får anledning til å lese denne henvendelsen - og jeg håper at det i en eller annen form måtte være mulig å få til en kvalifisert behandling av vedkommende konvertitt uten å behøve å gå den lange og dyre vegen om en rettssak. Det er så åpenbare saksbehandlingsfeil at det burde være mulig Jeg har den tiltro til norsk forvaltning at den er i stand til å innse slik mangelfull saksbehandling og ta de nødvendig skritt for å få det rettet opp.

 

Med vennlig hilsen og med håp

 

 

+Tor B Jørgensen

biskop emeritus

p.t. vikarprest i Sør-Hålogaland bispedømme

 

 

9 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Sondre Bjørdal, konstituert religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #51

Audun Wold

4 innlegg  738 kommentarer

Publisert 11 måneder siden
Magnus Leirgulen. Gå til den siterte teksten.

men denne saken dreier seg ikke om religion som sådan. Den dreier seg om omsorg, nestekjærlighet og vern om en liten familie som kan bli utsatt for overgrep, og kanskje er i livsfare - 

Bruk hjertet litt også nå da, og ikke bare en juridisk orientert hjernehalvdel.

Det samme gelder til Fjerdingen i komm. 49

Familien vil ha omgjort vedtaket om at de mangler beskyttelsesbehov fordi et nytt moment er kommet til; de er blitt kristne.

Da handler dette om religion.

Mer juridik, Leirgulen.  Dersom familien ikke er orientert av menigheten om at Guds løfter til afghanske kristne tydeligvis kun gjelder i samsvar med det til enhver tid lovlig valgte norske Stortings bestemmelser på området, kan dette også være brudd på "markedsførings-loven". ;-)

En handelspraksis er villedende dersom den inneholder uriktige opplysninger og dermed er usannferdig eller på annen måte er egnet til å villede forbrukerne med hensyn til ett eller flere av følgende elementer:

a) ytelsens eksistens eller art, b) ytelsens hovedegenskaper, for eksempel dens tilgjengelighet, fordeler eller risiko, ytelsens utførelse, mengde, sammensetning, spesifikasjoner, tilbehør, opprinnelse, hvordan eller når ytelsen produseres eller ytes, levering, bruk eller egnethet for et formål, resultater som kan forventes ved bruk, tester eller kontroll som er utført på ytelsen, eller ettersalgsservice og klagebehandling,
1 liker  
Kommentar #52

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Publisert 11 måneder siden
Magnus Leirgulen. Gå til den siterte teksten.

Bruk hjertet litt også nå da, og ikke bare en juridisk orientert hjernehalvdel.

Det samme gelder til Fjerdingen i komm. 49

For et hovmod!

Den som dømmer andre dømmer vel seg selv.  

Jeg bidrar med flere tusen kroner i året til diverse organisasjoner som hjelper flyktninger.  I tillegg til alt som betales over skatteseddelen.

Hvor mye bidrar du med utenom skatteseddelen og fordømming av andre. ?

Jak 4, 11

11 Ikke baktal hverandre, mine søsken. Den som baktaler en bror eller dømmer en bror, baktaler loven og dømmer loven. Men dersom du dømmer loven, da gjør du ikke hva den sier, men setter deg til doms over den

3 liker  
Kommentar #53

Magnus Leirgulen

66 innlegg  3964 kommentarer

Uhyrlig !

Publisert 11 måneder siden
Audun Wold. Gå til den siterte teksten.
En handelspraksis er villedende dersom den inneholder uriktige opplysninger og dermed er usannferdig eller på annen måte er egnet til å villede forbrukerne med hensyn til ett eller flere av følgende elementer

1. Hvem er du; som kan dømme en  fortvilt liten familie som usannferdige og løgnaktige i forhold til sin tro, og dermed sette dem i livsfare. ?

2. Hvem er du; som kan dømme en liten familie, -noen fortvilte mennesker til en alminnelig, simpel handelsvare ?   


Selv om jeg mot formodning skulle ta feil i denne saken, velger jeg å bli sett på som dum og blåøyd, i stedet for å kanskje bifalle andre menneskers ulykke.

Bruk hjertet og begge hjernehalvdeler !6 liker  
Kommentar #54

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Publisert 11 måneder siden
Magnus Leirgulen. Gå til den siterte teksten.
2. Hvem er du; som kan dømme en liten familie, -noen fortvilte mennesker til en alminnelig, simpel handelsvare ?   

I all verden holder du på med?

Du greier ikke å la være å dømme andre ser jeg.  Det er jo du som dømmer - i stedet for å argumentere.  Se deg selv i speilet.

Hvem gir deg rett til å dømme andre?  Du kjenner vel ikke andres situasjoner og motiver.  Eller andres hjerter.  Det gjør kun Gud og det er ovenfor Ham vi skal stå til regnskap.  

Dommen ligger til Gud - ikke til deg.

Det er mange hundre millioner fortvilte mennesker i verden.  Hva er du bidrar med egentlig?  

3 liker  
Kommentar #55

Magnus Leirgulen

66 innlegg  3964 kommentarer

I speilet -

Publisert 11 måneder siden

Det har jeg nå gjort.

 Og jeg skuer inn i ansiktet på en som slett ikke er bedre enn andre på noen måte. Tvertom, jeg kan ikke skryte av noe som helst.  

Tro meg, jeg har  ikke vert flink nok til å bidra med penger e.t.c. til trengende  fattige, og nødlidende.  Dette var en innertier hos deg.

Men når det gjelder om at jeg dømmer andre, da snur du nok saken på hodet vil jeg tro.

Jeg stiller jo bare spørsmål, og kanskje samtidig gir et godt råd. 

 

4 liker  
Kommentar #56

Bjørn Blokhus

0 innlegg  975 kommentarer

Trist

Publisert 11 måneder siden
Tor Berger Jørgensen. Gå til den siterte teksten.
I morgentimene i dag (lørdag) blir kanskje en liten afghansk familie som er konvertert til kristendommen tvangsreturnert etter et ublidt møte med norsk politi som brøt seg inn på bedehuset Betania i Fitjar.

Med det synkende tallet kirkebesøkende er det sørgelig at nye rekrutter kastes ut av landet.  Kirkens vektspotensiale trues

2 liker  
Kommentar #57

Audun Wold

4 innlegg  738 kommentarer

Publisert 11 måneder siden

# 56 må selvfølgelig leses i lys av min #48.

Dvs. min #56 som ble slettet.

Den inneholdt et svar på Leirgulens anbefaling om å bruke begge mine hjernehalvdeler.

I tillegg til dette:

 Forstod du virkelig ikke at jeg mener at de som har "solgt" inn kristendommen til denne familien er  "handelsmannen", kristendommen "handelsvaren" og familien "konsumenten"?

Og at det hele var litt humoristisk ment?  Dog ikke uten en smule alvor.

Til moderator: Har du ikke sans for humor , din j....? Forøvrig en tidligere kollegas favorittuttrykke;-)

1 liker  
Kommentar #58

Magnus Leirgulen

66 innlegg  3964 kommentarer

Humor uten humor

Publisert 11 måneder siden
Audun Wold. Gå til den siterte teksten.
Har du ikke sans for humor , din j....?

Må si du har en utsøkt sans for humor.  Særlig når det også ser ut til at du må annonsere etterpå at det var ment som humor. 

Men det trenger du ikke gjøre nå lenger, for uansett det du skriver heretter må  oppfattes som humor, ellers får vi bebreidelser i etterkant. Derfor kan vi vel bare le av alt sammen du skriver. : " Ha,ha - det er jo bare Woldelig humor", ikke sant ? 

Som han sa sørlendingen: "Den tykte eg va voldelegt goe" !   Så bare fortsett med humoren din du, og dra tråden videre ut på viddene. 

Jeg sier takk for meg i denne anledning.


1 liker  
Kommentar #59

Audun Wold

4 innlegg  738 kommentarer

Publisert 11 måneder siden
Magnus Leirgulen. Gå til den siterte teksten.

Må si du har en utsøkt sans for humor.  Særlig når det også ser ut til at du må annonsere etterpå at det var ment som humor. 

Men det trenger du ikke gjøre nå lenger, for uansett det du skriver heretter må  oppfattes som humor, ellers får vi bebreidelser i etterkant. Derfor kan vi vel bare le av alt sammen du skriver. : " Ha,ha - det er jo bare Woldelig humor", ikke sant ? 

Som han sa sørlendingen: "Den tykte eg va voldelegt goe" !   Så bare fortsett med humoren din du, og dra tråden videre ut på viddene. 

Jeg sier takk for meg i denne anledning.

Det du siterte fra meg, var til moderator, ikke til reservemoderator.

Ettersom du overså(?) smilefjeset i min #51 og misforstod så til de grader i din #53, måtte jeg forklare meg nærmere i #57 (opprinnelig strøket #56).

Burde jeg ikke gjort det?


2 liker  
Kommentar #60

Oddbjørn Johannessen

178 innlegg  13478 kommentarer

Håpløst

Publisert 11 måneder siden
Magnus Leirgulen. Gå til den siterte teksten.
Jeg sier takk for meg i denne anledning.

Det er sikkert det fornuftigste, ja.  Du har, kun ved å appellere til fornuft og medmenneskelighet, pådratt deg ordkløvernes vrede.  Da er nok debattløpet kjørt.

5 liker  
Kommentar #61

Audun Wold

4 innlegg  738 kommentarer

Publisert 11 måneder siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
Det er sikkert det fornuftigste, ja.  Du har, kun ved å appellere til fornuft og medmenneskelighet, pådratt deg ordkløvernes vrede.  Da er nok debattløpet kjørt.

Er dette et debattforum eller er det et menighetsblad?

Jeg har tatt opp spørsmålet om hvorfor ikke Gud selv sørger for de kristne også i Afghanistan.  Og tillatt meg den tydeligvis uhyrlige frekkhet å spørre om Guds løfter ikke også gjelder for hans hjord der.

Er dette blasfemi, eller hva?

Jeg skal ærlig innrømme at jeg hadde forstått Berger Jørgensen og Leirgulen bedre om de hadde prioritert kristne flyktninger - framfor muslimske - fra muslimske land.

Men det gjør de vel ikke?

4 liker  
Kommentar #62

Robin Tande

17 innlegg  3738 kommentarer

Likebehandling og rettferdighet?

Publisert 11 måneder siden
Tor Berger Jørgensen. Gå til den siterte teksten.
«av respekt for kirken er det som hovedregel ikke aktuelt for politiet å gå inn i kirker og bedehus for med makt å hente utlendinger som skal sendes tilbake til hjemlandet.» (brev fra Justisdepartementet til politimestrene 04.03.1999).

Hva med synagoger, moskeer og andre gudshus? Hva med de som kun har forkastet islam og blitt ikke-troende? Vi er i år 2018. Skal kristne ha en eksklusiv beskyttelse og særbehandling? Er du i stand til å forklare hvorfor, og gi meg nødvendig belæring Tor Berger Jørgensen? Er du i tilfelle enig i denne urettferdigheten?

4 liker  
Kommentar #63

Magnus Leirgulen

66 innlegg  3964 kommentarer

Publisert 11 måneder siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
 Da er nok debattløpet kjørt.

Ja, - og takk for støtte, Oddbjørn.  Jeg ble bare noe overasket over at denne saken vekket så mye negative følelser hos noen.

3 liker  
Kommentar #64

Torvid Høiland

13 innlegg  636 kommentarer

Listhaug har

Publisert 11 måneder siden
Ben Økland. Gå til den siterte teksten.
Ut fra Wikipedia går det frem at Listhaug ikke har noen akademisk fagkompetanse over hodet, heller ikke innen jus - så nå har Erna Solberg like godt gitt henne rollen som justisminister (!).

frekkhetens nådegave, og blant Frp-velgere regnes dette som den ultimate kvalifikasjon.

2 liker  
Kommentar #65

Torvid Høiland

13 innlegg  636 kommentarer

Leirgulen.

Publisert 11 måneder siden
Magnus Leirgulen. Gå til den siterte teksten.

1. Hvem er du; som kan dømme en  fortvilt liten familie som usannferdige og løgnaktige i forhold til sin tro, og dermed sette dem i livsfare. ?

2. Hvem er du; som kan dømme en liten familie, -noen fortvilte mennesker til en alminnelig, simpel handelsvare ?   


Selv om jeg mot formodning skulle ta feil i denne saken, velger jeg å bli sett på som dum og blåøyd, i stedet for å kanskje bifalle andre menneskers ulykke.

Bruk hjertet og begge hjernehalvdeler !

Vi har hatt våre sammenstøt her inne. Men i denne saken representerer du fornuften og empatien, og du har min fulle støtte.

4 liker  
Kommentar #66

Torgeir Tønnesen

30 innlegg  582 kommentarer

At muslimske flyktninger er kirkens førstevalg - har vært kjent lenge av "alle"

Publisert 11 måneder siden
Audun Wold. Gå til den siterte teksten.

Jeg har tatt opp spørsmålet om hvorfor ikke Gud selv sørger for de kristne også i Afghanistan.  Og tillatt meg den tydeligvis uhyrlige frekkhet å spørre om Guds løfter ikke også gjelder for hans hjord der.

Er dette blasfemi, eller hva?

Jeg skal ærlig innrømme at jeg hadde forstått Berger Jørgensen og Leirgulen bedre om de hadde prioritert kristne flyktninger - framfor muslimske - fra muslimske land.

Men det gjør de vel ikke?

Dette var veldig godt argumentert - av en person som jeg har forstått ikke er personlig troende. Dette var en innertier. 

Hvorfor tror dere ikke Gud kan passe på disse flyktningene i eget land? 

Er dere vantro tvilere, slik Jesus sa om visse disipler?.

3 liker  
Kommentar #67

Robin Tande

17 innlegg  3738 kommentarer

Publisert 11 måneder siden
Torvid Høiland. Gå til den siterte teksten.
Men i denne saken representerer du fornuften og empatien, og du har min fulle støtte.

Kunne vel i og for seg si meg enig. Men hva sier dere til mine tankekors som fremgår av spørsmålene i kommentar #62

Og hva er mest sannsynlig i et tilfelle som dette? Tvil skal komme tiltalte til gode. Men hva med alle de som ikke kommer i skade for  gjøre seg til gjenstand for "tiltale"?

1 liker  
Kommentar #68

Magnus Leirgulen

66 innlegg  3964 kommentarer

Publisert 11 måneder siden
Torvid Høiland. Gå til den siterte teksten.
og du har min fulle støtte.

Takk for det, takk for det. (:-)

Kommentar #69

Audun Wold

4 innlegg  738 kommentarer

Publisert 11 måneder siden
Torgeir Tønnesen. Gå til den siterte teksten.

Dette var veldig godt argumentert - av en person som jeg har forstått ikke er personlig troende. Dette var en innertier. 

Hvorfor tror dere ikke Gud kan passe på disse flyktningene i eget land? 

Er dere vantro tvilere, slik Jesus sa om visse disipler?.

Jeg har vokst opp i en pinsemenighet og min kristendomsforståelse er sikkert preget av det.  Derfor undres jeg, likt deg.

I dag tenker jeg nok mer fritt enn mange andre her inne, uten at jeg av den grunn vil betrakte meg som en "fritenker".

Leirgulen sier: "Bruk hjertet og begge hjernehalvdeler !" Det mener jeg at jeg gjør. Først og fremst mener jeg at jeg bruker "hue`" for å problematisere vårt forhold til asylinstituttet og bevaringen av det.  Det er - i sin nåværende form - på vikende front.  Kanskje går det mot "Festung Europa" med "stengte" grenser og kun mottak av godkjente FN- kvoteflyktninger?  Når alt kommer til alt, er det kanskje like greit. 

Men vi kan vel ikke skilles uten at jeg gir deg en liten utfordring, Tønnesen? ;-)

Må Gud velsigne og bevare deg i livet, og i din gjerning for Hans rike!  Hvorfor tror du et slikt utsagn kan virke "salvende og beroligende", selv om det er "tvileren" Wold som sier det?

Alt godt!

Kommentar #70

Tore Olsen

21 innlegg  5415 kommentarer

Publisert 11 måneder siden
Audun Wold. Gå til den siterte teksten.

Må Gud velsigne og bevare deg i livet, og i din gjerning for Hans rike!  Hvorfor tror du et slikt utsagn kan virke "salvende og beroligende", selv om det er "tvileren" Wold som sier det?

Alt godt!

Kommer det fra hjertet er det ekte, selv om du bruker "hue":-) Det er et fredsønske og derfor fullt ut legalt på alle måter.

På TV i går, før jeg la meg, la jeg merke til: "Flyktningemottak - en pengemaskin"

Jeg gadd ikke se programmet - jeg kunne skrevet det selv - for 10 år siden. 

2 liker  
Kommentar #71

Audun Wold

4 innlegg  738 kommentarer

Publisert 11 måneder siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.

Kommer det fra hjertet er det ekte, selv om du bruker "hue":-) Det er et fredsønske og derfor fullt ut legalt på alle måter.

På TV i går, før jeg la meg, la jeg merke til: "Flyktningemottak - en pengemaskin"

Jeg gadd ikke se programmet - jeg kunne skrevet det selv - for 10 år siden. 

Ja, det føles alltid godt å få litt omtanke.  Det føles godt å si det også.

Misforstå meg derfor riktig når jeg sier at det muligens skyldes den samme effekten som den danske vitenskapsmannen Niels Bohr beskriver, når han sier at det sies at det er lykkebringende med en opphengt hestesko, selv om man ikke "tror" på det...

Alt godt!

1 liker  
Kommentar #72

Magnus Leirgulen

66 innlegg  3964 kommentarer

Coda

Publisert 11 måneder siden
Robin Tande. Gå til den siterte teksten.
Hva med synagoger, moskeer og andre gudshus? Hva med de som kun har forkastet islam og blitt ikke-troende? Vi er i år 2018. Skal kristne ha en eksklusiv beskyttelse og særbehandling? Er du i stand til å forklare hvorfor, og gi meg nødvendig belæring Tor Berger Jørgensen? Er du i tilfelle enig i denne urettferdigheten?

Tråden går ut, og du får antagelig ikke svar på spørsmålene dine. Det er synd, for dette er viktig å få oppklart.  Uten fullverdig juridisk, teologisk eller historisk kompetanse våger jeg likevel å kunne påstå en del ting her.

1.  Skal kristne ha særbehandling ?

Svaret er nei, og det er heller ikke det som skjer her.  Reelt sett får de ikke beskyttelse fordi de er kristne, men fordi de som kristne er fanget i en bestemt og farlig situasjon.                                                                                                                                          Mullah Krekar er muslim, og til og med gammel terroristleder.  Han risikerer å bli halshugget om han blir sendt tilbake til sitt område.  Vår kristne kultur og lovgivning forbyr å sende noen  til torturkammer og henrettelse.       Fristende å kalle dette for særbehandling også, men det er det altså ikke. Det er konsekvensen av at vi lever i et land med kristne tradisjoner og grunnlov.

2. Det samme gjelder for konvertitter som går over til  andre religioner,  ikketroende, eller ateisme. Spørsmålet er kun: Står de, på grunn av dette, i fare for overgrep ? Da blir de ikke sendt tilbake, og har samme rett til vern.

3. Moskeer og synagoger er pr. definisjon hellige rom for dem som holder til der. Derfor er ikke kirker og bedehus enestående i så måte.  Forsamlingen/menigheten kan bruke lokalene som fristed for forfulgte mennesker, uten spesiell juridisk bakgrunn.                                                                          Vår, og i de fleste vestlige lands kristne kulturarv tilsier at dette er hevdvunnen rett.  Derfor var politiets innbrudd i et forsamlingshus på Fitjar også et overgrep.

Om ikke alt stemmer i det jeg har skrevet her, håper jeg det finnes fagfolk som kan rette på det som ev. er feil.  

PS. 

Ser at noen ateister ønsker å bruke biblioteker til fristed og beskyttelsesrom.    Jeg har ikke noe i mot det, men da må de huske å sitte musestille og bare lese. Og helst i den aller største Boken, for da kan de nemlig bli fri på den aller beste måten.


 


1 liker  
Kommentar #73

Mette Solveig Müller

55 innlegg  4939 kommentarer

Publisert 11 måneder siden
Tor Berger Jørgensen. Gå til den siterte teksten.
Vi vet at norske myndigheter mener det er uten fare for påståtte konvertitter å returnere til Afghanistan. De kan bare i tråd med Sharialoven frasi seg sin nye, påtatte religion og vende tilbake til islam. Det vil bli respektert i muslimske miljøer i landet. I praksis betyr dette, slik vi ser det, at norske myndigheter ber våre venner frasi seg sin tro på Jesus Kristus. For oss framstår dette som dramatisk og ikke i overensstemmelse med elementære prinsipper når det gjelder trosfrihet.

Med Jesus i sine hjerter kan de kanskje utrette mer i Afghanistan, enn i Norge?

 

2 liker  
Kommentar #74

Robin Tande

17 innlegg  3738 kommentarer

Takk for din respons

Publisert 11 måneder siden
Magnus Leirgulen. Gå til den siterte teksten.

2. Det samme gjelder for konvertitter som går over til  andre religioner,  ikketroende, eller ateisme. Spørsmålet er kun: Står de, på grunn av dette, i fare for overgrep ? Da blir de ikke sendt tilbake, og har samme rett til vern.

3. Moskeer og synagoger er pr. definisjon hellige rom for dem som holder til der. Derfor er ikke kirker og bedehus enestående i så måte.  Forsamlingen/menigheten kan bruke lokalene som fristed for forfulgte mennesker, uten spesiell juridisk bakgrunn.                                                                          Vår, og i de fleste vestlige lands kristne kulturarv tilsier at dette er hevdvunnen rett.  Derfor var politiets innbrudd i et forsamlingshus på Fitjar også et overgrep.

Det er kun punkt 3 som er relevant for mine spørsmål. Den bestemmelsen jeg siterte nevner kun kirker og bedehus. Men ok, det gjelder alle religiøse/"hellige" forsamlingshus. - Ja desto verre.

En afghansk familie kommer til HEF og spør om de kan hjelpe dem. De sitter og venter på å bli sendt hjem. De har etter å ha fått innblikk i hvor godt vi lever, mistet troen på at Allah eksistere, og kan ikke komme til sitt hjemland uten å måtte avsløre dette. Det betyr stor fare for liv og helse.

Kirkens eller bedehusets menighet gir dem kanskje - gjentar kanskje - via HEF samme hjelpen som de ville ha gitt kristne.  Men skal man tvinges til å krype til korset eller hva religiøst/"hellig" det nå måtte være, på denne måten? Slik stygg diskriminering kan da vel ikke få lov til å eksistere og få beskyttelse som hevdvunnet?  Diskriminering av jøder og jesuitter var også en gang hevdvunnet.

Jeg opplever at jeg således blir diskriminert p g a min ikke-tro.

-----

"Tråden går ut, og du får antagelig ikke svar på spørsmålene dine. " ?? Det er virkelig skuffende hvis trådstarter ikke har mot til å svare meg på dette. Eller var det ikke motet som sviktet?


2 liker  
Kommentar #75

Robin Tande

17 innlegg  3738 kommentarer

Publisert 11 måneder siden
Mette Solveig Müller. Gå til den siterte teksten.
Med Jesus i sine hjerter kan de kanskje utrette mer i Afghanistan, enn i Norge?

Godt spørsmål Mette. Men du berører vel bare et av de paradoksene og selvmotsigelsene troende kristne må leve med.

3 liker  
Kommentar #76

Tor Berger Jørgensen

53 innlegg  203 kommentarer

Ateister har behov for beskyttelse

Publisert 11 måneder siden
Robin Tande. Gå til den siterte teksten.

En afghansk familie kommer til HEF og spør om de kan hjelpe dem. De sitter og venter på å bli sendt hjem. De har etter å ha fått innblikk i hvor godt vi lever, mistet troen på at Allah eksistere, og kan ikke komme til sitt hjemland uten å måtte avsløre dette. Det betyr stor fare for liv og helse.

Kirkens eller bedehusets menighet gir dem kanskje - gjentar kanskje - via HEF samme hjelpen som de ville ha gitt kristne.  Men skal man tvinges til å krype til korset eller hva religiøst/"hellig" det nå måtte være, på denne måten? Slik stygg diskriminering kan da vel ikke få lov til å eksistere og få beskyttelse som hevdvunnet?  Diskriminering av jøder og jesuitter var også en gang hevdvunnet.

Kirkerom er "fredens rom" for alle som søker ditt uavhengig av tro. Åpen og tydelig ateisme er like farlig i land som Iran og Afghanistan. Humanetikere vil ha samme behov for beskyttelse som de som forlater islam til fordel for en annen religiøs tro. 

Jeg kjenner Iran bedre enn Afghanistan. I Iran er frustrasjonen over det religiøse regimet sterk og utbredt. Mange ønsker seg bort fra et undertrykkende regime og inn i et annet samfunnsmessig verdiunivers. Noen er/blir sekularister. Andre kristne - eller bahai'er (som kanskje er den mest utsatte gruppa i Iran).

Jeg ser at noen på denne lenka spekulerer på om det ikke var bedre at kristne reiste tilbake og kunne påvirke gjennom det. Dette kan for så vidt også gjelde ateister. Min kjennskap til konvertitter, bekrefter at dette er problemstillinger mange er opptatt av. Ingen av oss som ikke står oppe i slike situasjoner bør være varsomme med å komme med lettvinte meninger om hva de som faktisk må foreta slike valg, bør gjøre.

  

4 liker  
Kommentar #77

Magnus Leirgulen

66 innlegg  3964 kommentarer

Utilbørlig

Publisert 11 måneder siden
Tor Berger Jørgensen. Gå til den siterte teksten.
ngen av oss som ikke står oppe i slike situasjoner bør være varsomme med å komme med lettvinte meninger om hva de som faktisk må foreta slike valg, bør gjøre.

Du mener nok:  Alle oss som ikke - - -.  Og det har du helt rett i. 

Særlig gjelder dette mennesker som nylig er kommet til troen. Disse trenger modning, læring og bli befestet i sin tro.  Om de velger senere det ene eller det andre må komme innenfra, og fra sin Gud.  Etter min mening er det utilbørlig for andre å legge noe slags form for press på noen i en slik sak.

1 liker  
Kommentar #78

Robin Tande

17 innlegg  3738 kommentarer

Enig?

Publisert 11 måneder siden
Tor Berger Jørgensen. Gå til den siterte teksten.
Kirkerom er "fredens rom" for alle som søker ditt uavhengig av tro.

Det er kun den her siterte setningen jeg kan plukke ut som svar på mitt spørsmål.

Ikke-troende har altså ikke noe rom der det kan herske fred? Er dette noe som er opplest og vedtatt skal være gjeldende i vårt samfunn? Er det ikke i så fall diskriminerende? 

Blir det god sameksistens når noen ser seg selv som en utvalgt, gjenføde, åndsfylte og hellig menneskeart, og blir behandlet som sådan? 

Mine spørsmål er ikke avsporing. Innlegget bygger på politiets  påståtte "voldtekt" på et "hellig" bedehus. Fremferden må selvsagt kunne kritiseres, men dette hellighetsargumentet bør være utgått på dato. 

5 liker  
Kommentar #79

Mette Solveig Müller

55 innlegg  4939 kommentarer

Et rom for fred

Publisert 11 måneder siden
Robin Tande. Gå til den siterte teksten.
Ikke-troende har altså ikke noe rom der det kan herske fred? Er dette noe som er opplest og vedtatt skal være gjeldende i vårt samfunn? Er det ikke i så fall diskriminerende? 

Vi er vel snart der nå, at vi ser at det handler om at hver og en av oss kan finne dette stille rommet inni oss selv, - uavhengig av hvilken religiøs tilknytning vi måtte ha.  Jeg tror ikke den ene Gud diskriminerer hverken den ene eller andre som søker sine sanne svar i stillhet. - 

1 liker  
Kommentar #80

Magnus Leirgulen

66 innlegg  3964 kommentarer

Kirkerom er "fredens rom" for alle som søker dit uavhengig av tro.

Publisert 11 måneder siden
Robin Tande. Gå til den siterte teksten.

Det er kun den her siterte setningen jeg kan plukke ut som svar på mitt spørsmål.

Ikke-troende har altså ikke noe rom der det kan herske fred?

Robin Tande.  Jeg skjønner ikke helt logikken og konklusjonen din her. TBJ. skriver om et fredens rom som er tilgjengelig:  "uavhengig av tro" 

Pr. definisjon betyr det også : Uavhengig av om en tror eller ikke,  Eller om en har en annen tro enn den kristne. 

Dette må du forklare nærmere.  En ikke troende eller ateist kan sette seg inn i et, eller søke tilflukt i et bedehus eller kirkerom for å søke stillhet og ro, slik som alle andre.  En blir ikke forfulgt av religiøst påtrykk av noe slag han ikke ønsker det, på lik linje med religiøse grupper, og kristne også slik sett.

Hellig rom, betyr: utskilt fra verden.  Og hvis en ikke liker ordet "hellig" så kan du bruke andre ord. Td. "fredens rom"   Hjertelig velkommen.

1 liker  
Kommentar #81

Robin Tande

17 innlegg  3738 kommentarer

Så vanskelig?

Publisert 11 måneder siden
Magnus Leirgulen. Gå til den siterte teksten.
Robin Tande.  Jeg skjønner ikke helt logikken og konklusjonen din her. TBJ. skriver om et fredens rom som er tilgjengelig:  "uavhengig av tro" 

Ja jeg ser at du ikke forstår, og setter pris på din vilje til å kunne forstå.

Jeg skriver jo:

"Ikke-troende har altså ikke noe rom der det kan herske fred? Er dette noe som er opplest og vedtatt skal være gjeldende i vårt samfunn? Er det ikke i så fall diskriminerende? "

La meg prøve med noen enkle men sammenhengende spørsmål:

Har et hvilket som helst gudshus (moske etc.) samme fredbeskyttelse som et kirkehus? Har et møtelokale for en ateistisk livssynsforening samme beskyttelse? Hvis det er forskjell her, er mitt enkle spørsmål hvorfor det skal være slik? Forklar i tilfelle, og hvorfor det i tilfelle ikke er diskriminering?

Du er ikke tvunget til å svare meg, men forstår du fremdeles ikke hva jeg mener?

2 liker  
Kommentar #82

Magnus Leirgulen

66 innlegg  3964 kommentarer

"Stå på krava"

Publisert 11 måneder siden
Robin Tande. Gå til den siterte teksten.
? Har et møtelokale for en ateistisk livssynsforening samme beskyttelse?

Dette kan ikke jeg svare eksakt på.  Men hvorfor skulle det ikke det da.

 Nå er ikke dette en direkte juridisk sak, så vidt jeg forstår. Det hele hviler på hevdvunnen rett, som på sett og vis er indirekte jus. over tid, tenker jeg.

Om ateistene har forsømt seg her er det deres feil. Men det er ikke for sent å prøve det ut. Jeg er rede til å innvilge dette om dere står på krava (:-)

I mellomtiden er det bare å benytte seg av bedehus og kirker.  


Kommentar #83

Robin Tande

17 innlegg  3738 kommentarer

Publisert 11 måneder siden
Magnus Leirgulen. Gå til den siterte teksten.
Om ateistene har forsømt seg her er det deres feil. Men det er ikke for sent å prøve det ut. Jeg er rede til å innvilge dette om dere står på krava (:-)

Du var jo ikke så begeistret for humoren da den kom fra annet hold, men slik er det.

OK, du har vel svart så godt du kan. Hvis du har gitt forklaringen og begrunnelsen så blir min konklusjon at politiet - og i tilfelle justisministeren -ikke har noen plikt til å ta slike hensyn, Å ta moralske og menneskevennlige hensyn er noe helt annet.

2 liker  
Kommentar #84

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Publisert 11 måneder siden
Magnus Leirgulen. Gå til den siterte teksten.

Om ateistene har forsømt seg her er det deres feil. Men det er ikke for sent å prøve det ut. Jeg er rede til å innvilge dette om dere står på krava (:-)

I mellomtiden er det bare å benytte seg av bedehus og kirker.  

 Det er ikke så lett å få fordeler som det er å beholde dem, så kristne kan velte seg i gamle uretter en stund til. Så kan du selvsagt si at det er bare for "dere" og kreve det samme, men med tanke på at det ikke er så lett er det langt bedre strategi å rive ned eksisterende fordeler. Så når du kjemper for en særfordel, ikke bli overrasket over at konsekvensen blir at at resten sørger for at "dine" ikke heller har denne fordelen.


Takk til Sylvi Listhaug for å ta denne kampen.

2 liker  
Kommentar #85

Robin Tande

17 innlegg  3738 kommentarer

Så nettopp Dagsnytt Atten

Publisert 11 måneder siden

Fikk presisert at den aktuelle beskyttelsen gjelder i bygg der det foregår trosutøvelse. Det vil altså si at de som ikke tror på og tilber en overnaturlig makt ikke kan være i besittelse av slike bygg. De må, hvis slikt behov skulle oppstå, søke hjelp hos "de overtroiske".

Ellers ivaretok Jon Helgheim min henvisning til rettsikkerheten og vårt rettsystem på en ypperlig måte. Det er å håpe at dette uvesenet er blitt behørig fokusert, og at det blir fulgt opp på en solid måte, som er vårt demokrati verdig.

2 liker  

Siste innlegg

Hvorfor har vi ikke TV, mamma?
av
Berit Hustad Nilsen
rundt 8 timer siden / 132 visninger
Seier for barn og unge
av
Vårt Land
rundt 14 timer siden / 83 visninger
Hvordan kirken henger sammen
av
Finn Ragnvald Huseby
rundt 16 timer siden / 75 visninger
Nye muligheter innen omsorg
av
Siv Hedvig Bjørnstad
rundt 16 timer siden / 30 visninger
Døpt - hva så?
av
Knut Hallen
rundt 17 timer siden / 116 visninger
Fra menighetsblad til moderne medier
av
Harald Olsen
rundt 18 timer siden / 177 visninger
Exit Kristelig Folkeparti
av
Leif Hovde
rundt 21 timer siden / 456 visninger
Nesten like utopisk
av
Line Alice Ytrehus
rundt 22 timer siden / 387 visninger
Tilliten er tynnslitt
av
Katarina Grønmyr
1 dag siden / 948 visninger
Les flere

Mest leste

Hareides nødvendige veivalg
av
Ole Paus
3 måneder siden / 82169 visninger
Et barn er født, et barn er dødt
av
Magne Raundalen
rundt 2 år siden / 44631 visninger
Etter fallet kommer hevnen
av
Berit Aalborg
11 måneder siden / 35544 visninger
Stormløpet mot Israel er i gang.
av
Roald Øye
8 måneder siden / 28874 visninger
Kanten av klippen
av
Åshild Mathisen
11 måneder siden / 22872 visninger
Et sosialt ­eksperiment
av
Bent Høie
5 måneder siden / 22497 visninger
Sympati med skinke
av
Ane Bamle Tjellaug
4 måneder siden / 22086 visninger
Mens vi sover
av
Erik Lunde
11 måneder siden / 20395 visninger
Ord er handling
av
Hilde Frafjord Johnson
4 måneder siden / 19445 visninger

Lesetips

Hvordan kirken henger sammen
av
Finn Ragnvald Huseby
rundt 16 timer siden / 75 visninger
Nye muligheter innen omsorg
av
Siv Hedvig Bjørnstad
rundt 16 timer siden / 30 visninger
Døpt - hva så?
av
Knut Hallen
rundt 17 timer siden / 116 visninger
Fra menighetsblad til moderne medier
av
Harald Olsen
rundt 18 timer siden / 177 visninger
Nesten like utopisk
av
Line Alice Ytrehus
rundt 22 timer siden / 387 visninger
En annerledes lederdebatt
av
Magne Berg
3 dager siden / 361 visninger
Derfor melder vi oss ut
av
Svein Helgesen
3 dager siden / 3094 visninger
TV-serien som forandret Tyskland
av
Karsten Aase-Nilsen
3 dager siden / 377 visninger
Å forvalte sitt pund
av
Jeffrey Huseby
4 dager siden / 162 visninger
Et statlig sugerør
av
Eva Buschmann
4 dager siden / 423 visninger
Les flere

Siste innlegg

Hvorfor har vi ikke TV, mamma?
av
Berit Hustad Nilsen
rundt 8 timer siden / 132 visninger
Seier for barn og unge
av
Vårt Land
rundt 14 timer siden / 83 visninger
Hvordan kirken henger sammen
av
Finn Ragnvald Huseby
rundt 16 timer siden / 75 visninger
Nye muligheter innen omsorg
av
Siv Hedvig Bjørnstad
rundt 16 timer siden / 30 visninger
Døpt - hva så?
av
Knut Hallen
rundt 17 timer siden / 116 visninger
Fra menighetsblad til moderne medier
av
Harald Olsen
rundt 18 timer siden / 177 visninger
Exit Kristelig Folkeparti
av
Leif Hovde
rundt 21 timer siden / 456 visninger
Nesten like utopisk
av
Line Alice Ytrehus
rundt 22 timer siden / 387 visninger
Tilliten er tynnslitt
av
Katarina Grønmyr
1 dag siden / 948 visninger
Les flere