Camilla Osnes

Sokneprest i Hemsedal
1

Svar til Arne Lie

Mandag 5. februar skrev Arne Lie innlegget «Biskopen og det åndelige tilsyn». Lie kom med en kritikk av biskopenes sin disponering av tid og deres mangel på åndelig tilsyn og oppfølging av nye prester. Lies stiller spørsmål ved om nyutdannede prester er berørt av evangeliet og om de mangler kristen substans. Kritikken går først og fremst mot biskopene, men jeg ønsker likevel på vegne av teologistudenter og nyutdannede prester å gi en tilbakemelding på en kritikk som også berører oss.

Publisert: 7. feb 2018.

Helt fra begynnelsen av profesjonsutdannelse skal alle teologistudenter som ønsker en tjeneste i Den norske kirke innom det obligatoriske innføringsprogrammet «Veien til prestetjenesten». Programmet skal rekruttere, motivere og forberede til ordinasjon og prestetjeneste. Det skal utvide deltakernes kjennskap til Den norske kirke og knytte kontakt mellom deltakerne og veiledningsbiskop. Likeledes skal det gi biskop som forestår ordinasjon, grunnlag for å prøve deltakernes skikkethet. I løpet av «Veien til prestetjenesten» skal det være tre samtaler med biskopen. I tillegg til dette foreligger det for noen studenter enda en samtale med biskopen, dersom man ordineres i et annet bispedømme enn der stiftspraksisen forelå. Det betyr i løpet av 6 års teologistudier kan det foreligge opptil fire samtaler med en biskop.

                Inn i prestetjenesten har det i nyere tid kommet et 5-årig obligatorisk innføringsprogram som skal følge opp de nyutdannede prestene. Her er det innføringsdager og sentrale kurs en del av programmet. Hensikten med innføringsprogrammet er å gjøre starten på prestetjenesten til en god opplevelse og å hjelpe den enkelte prest til å bli værende i tjenesten. Dette skal skje gjennom opplæring, oppfølging, veiledning og fokus på refleksjon over egen praksis.

                Profesjonsstudiet i teologi har de siste tiår gjennomgått en rekke endringer. I dag er studiet i større grad praktisk orientert enn tidligere. Studenter blir tidlig utfordret i forkynnelse med konstruktiv tilbakemeldinger fra lærere, veiledere og medstudenter. Ved studiestedene er det tilrettelagt for retreat, veiledning, gudstjenester og andakter. Likeledes kan studenter få mulighet til å være med i trosgrupper.

                Som studenter og nyutdannede opplever man tett og god oppfølging av biskop og studiestedet. Biskopene får mulighet til å bli kjent og utfordre studentene på eget tros- og åndelige liv. Det er en tett og nær oppfølging, der avstanden mellom student og biskop er kort. Biskopene får mulighet til å formidle den lutherske tro og hva den Den norske kirke står for. Og vi opplever biskopene tar ansvar for sitt tilsyn. Studentene får fra tidlig av understreket alvoret i løftene som gis ved ordinasjon og hva løftene innebærer. Og vi erfarte, slik som Arne Lie selv erfarte, ordinasjonsløftenes alvor da vi stod foran biskopen og svarte ja og ble bedt for.

                Det må også stilles spørsmål ved hva Arne Lie savner i forkynnelsen blant dagens nyutdannede prester. Hvor stor berettigelse har han for dette argumentet kan gjelde en hel generasjon nyutdannede prester?

Gud møter oss gjennom våre erfaringer og teologiens oppgave er å tyde disse erfaringene i lys av alle kildene vi har. Unge prester i dag sitter med en faglig kunnskap som ikke bare er teoretisk, men også en formidlingserfaring som ønsker å møte det moderne menneske religiøst. Hvordan dette arter seg kan være ulikt fra prest til prest. Unge prester har en like fult bevist forhold til sin spiritualitet som det andre prester har i andre generasjoner har. Forkynnelsen utarter seg kanskje annerledes med et annet språkbruk enn tidligere. På tross av dette forstår vi dybden av Skriften alene, evangeliets betydning for eget og menighetens liv, og hva Jesu død og oppstandelse betyr.

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Sondre Bjørdal, konstituert religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Daniel Krussand

14 innlegg  2003 kommentarer

Hva er troens innhold?

Publisert rundt 1 år siden
Camilla Osnes. Gå til den siterte teksten.
Biskopene får mulighet til å formidle den lutherske tro og hva den Den norske kirke står for.

Bare så sørgelig at den Lutherske tro ikke er i overstemmelse med Bibelen på vesentlige punkter.

F.eks at alle de hellige skal bli fullkommengjort til tjeneste-gjerning.

Og Bibelens ord om hva dåpen er, hele kapittel seks i Romerbrevet forbigåes i stillhet av kirken.  Som en prest sa, «vi kristne er ikke bedre enn andre mennesker, vi synder alle sammen mange ganger hver dag». Ja, det lærer faktisk Kirken.  Men ikke nevnte Ord i Bibelen.  Det er tro og bekjennelse som frelser oss, dåpen har en annen virkning, like viktig.  

«Men Gud være takk at dere som var syndens tjenere, av hjertet er blitt lydige mot den læreform dere er overgitt til. Og når dere nå er frigjort fra synden, er dere blitt tjenere for rettferdigheten.»
‭‭Romerne‬ ‭6:17-18‬ 

«Hva skal vi da si? Skal vi forbli i synden for at nåden kan bli dess større? Langt derifra! Vi som er døde fra synden, hvordan skulle vi ennå leve i den? Eller vet dere ikke at alle vi som ble døpt til Kristus Jesus, ble døpt til hans død? Vi ble altså begravet med ham ved dåpen til døden, for at likesom Kristus ble reist opp fra de døde ved Faderens herlighet, så skal også vi vandre i et nytt liv.»
‭‭Romerne‬ ‭6:1-4‬ ‭

Mest leste

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere