Carl-Erik Grimstad

Stortingsrepresentant (V)
3

Norske friskoler må følge norsk lov

Min holdning i denne saken bygger på at Gjennestad, etter min tolkning, ikke tilfredsstiller lovens krav til muligheten for å påberope seg unntaksbestemmelsene i likestillings- og diskrimineringsloven.

Publisert: 6. feb 2018.

Saken om oppsigelsen til en rektor ved Gjennestad VGS – og spørsmålet som Venstre har stilt til kunnskapsministeren – har fått Vårt Land til å trekke en relativt vidtgående konklusjon i en lederartikkel 31. januar. Jeg skal angivelig ikke kjenne konsekvensene av mitt eget «utspill».

Det kan være nødvendig å spole tilbake til start. Rektoren har sagt opp sin stilling fordi han føler seg forpliktet av et verdidokument som han ble forelagt under ansettelsen. Dette er et dokument som også alle andre ansatte blir seg forelagt – selv en vaktmester som ikke har noe med undervisningen å gjøre. I dokumentet fremgår det at «det livslange ekteskap mellom én mann og én kvinne er utgangspunktet for familien og rammen for det seksuelle samliv». Venstre har bedt statsråden om en tolkning av bruken av et slikt verdidokument. Svaret jeg har fått mener vi er i samsvar med forarbeidene til den nye likestillings- og diskrimineringsloven i NOU 2008:1. Der heter det at i aktiviteter som har «liten eller ingen sammenheng med religionsutøvelsen» har aktiviteten (i dette tilfellet skolen) svakere eller intet vern i religionsfriheten. Videre: «Det vil derfor kun være i noen få, helt spesielle, tilfeller at forskjellsbehandlingen vil være saklig. Krav om samlivsform vil ikke kunne stilles til alle i virksomheten. Unntaket vil bare kunne påberopes for enkelte helt bestemte stillinger i virksomheten. I barnehager og skoler vil dette kun være stillinger der arbeids­takeren deltar i religionsundervisningen. Ute­stengningen vil dessuten ikke være forholdsmessig hvis det er andre ansatte i virksomheten som står for eller kan stå for (hoveddelen av) det religiøse pedagogiske opplegget».

Gjennestad VGS er en skole med studietilbud innen naturbruk, service og samferdsel, design og håndverk, helse- og oppvekstfag m.m. Skolen er ikke en skole med vekt på religionsundervisning. Faktisk vet mange av skolens elever ikke at Gjennestad drives av Normisjon. Skolens web-side er heller ikke akkurat preget av den religiøse tilknytningen til eierne.

Jeg mener ikke at det skal være ulovlig å stille verdikrav til religiøst ansatte lærere – for eksempel i bibelskoler. Min holdning i denne saken bygger på at Gjennestad, etter min tolkning, ikke tilfredsstiller lovens krav til muligheten for å påberope seg unntaksbestemmelsene i likestillings- og diskrimineringsloven.

Så registrerer jeg at kunnskapsministeren mener han ikke har grunnlag for å trekke noen konklusjoner om hvorvidt saken innebærer lovbrudd eller ikke. Men saken dreier seg jo ikke om at det er begått lovbrudd ved Gjennestad – rektoren har ikke fått sparken, han har sagt opp selv. Saken er prinsipiell og dreier seg om gyldigheten av skolens verdidokument. Der mener jeg vi har fått et klargjørende svar og som skolen bør trekke sine egne konklusjoner av. Skulle skolen fortsette sin praksis, for eksempel også overfor den nye rektoren som snart skal ansettes, kan det være grunnlag for å forfølge saken med anmodning om at tilsynsmyndigheten koples inn. For jeg går uten videre ut fra at heller ikke Vårt Land mener det offentlige skal bevilge penger til skoler som ikke følger norsk lov.

Gjennestad VGS er en skole Vestfold – og landet – trenger. Jeg mener saken om rektorens oppsigelse ikke har styrket dens anseelse. Jeg tror den relativt vidtgående og bokstavtro tolkningen av bibelen vil kunne bidra til å svekke søkningen til skolen. Det fortjener hverken skolen, fylket eller elevene.

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Sondre Bjørdal, konstituert religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Fredrik W. H. Steensen

100 innlegg  846 kommentarer

Takk til Lars Gule og Klassekampen

Publisert rundt 1 år siden

Jeg leste med sorg stortingsrepresentant Carl-Erik Grimstads innlegg i dagens Vårt Land, den 8. februar 2018, og undret meg på hvordan jeg skulle svare på hans utfordring. Det slipper jeg. I Klassekampen i dag, under spalten "I god tro", skriver Lars Gule med artikkelen "Friskolers frirom", et utmerket og klart svar på hvorfor blant annet Gjennestad VGS klart opptrer innenfor lovens rammer. Skolen drives på grunnlag av eiers verdigrunnlag. Dette er deres fulle rett, og kanskje man burde si "plikt"?

Det representanten Grimstad her forfekter er den liberale intoleranse som ofte går igjen ovenfor annerledes tenkende. Derfor vil jeg gjerne få takke Lars Gule og Klassekampen for en prinsipielt viktig verdi i samfunnet, nemlig at Normisjons og et hvilket som helst trossamfunn, uansett, har rett til å ansette mennesker på bakgrunn av et verdidokument. Vi kan like det eller ikke, men det er likefullt en friskoles rett, og jeg vil vel si plikt.

For de som kan les Lars Gules utmerkede artikkel i dagens Klassekampen.

3 liker  
Kommentar #2

Lars Gule

95 innlegg  3888 kommentarer

Rett og lov

Publisert rundt 1 år siden

Hyggelig at Steensen har funnet min kronikk i dagens Klassekampen å være et viktig innlegg i debatten om livssynsfrihet.

Dessverre kan det likevel hende at Grimstads tolkning av loven om ansettelser i tros- og livssynssamfunn har et flertall bak seg, i Stortinget, byråkratiet og - enda verre - i domstolene. Det er derfor den prinsipielle diskusjonen er viktig. Og det er viktig at så mange som mulig deltar i denne diskusjonen. For det er bare da det er mulig å påvirke tolkningene.

Derfor er det også viktig at kristne stiller opp med et konsekvent og prinsipielt forsvar av andres livssynsfrihet, det være seg de er ateister/humanister eller muslimer. Uten et konsekvent og prinsipielt standpunkt i slike saker, undergraver man sin egen frihet. Rett og slett av opportunistiske eller bekvemmelighetsgrunner. Fristende da og si at man heller fortjener den frihet man ikke unner andre og forsvarer - for dem - når det er påkrevd.

Lars Gule

3 liker  
Kommentar #3

Fredrik W. H. Steensen

100 innlegg  846 kommentarer

Kan jeg bare si amin, Gule?

Publisert rundt 1 år siden

Selvsagt er det som du sier, det er det prinsipielle som er viktig: Retten til å tenke annerledes og handle deretter, også for trossamfunn (humanetikere, muslimer, hinduister, ateister...) uansett hva man kaller seg. Dette er etter hva jeg kan forstå "universell rett", selv om den gjelder langt fra i alle land. 

Jeg er helt enig i din kommentar, her òg.  Igjen takk.

Fredrik Steensen

1 liker  
Kommentar #4

Lars Gule

95 innlegg  3888 kommentarer

Friskolers frirom

Publisert rundt 1 år siden

For de som ikke leser Klassekampen, men kan følge med på Facebook, her er innlegget: Friskolers frirom.

Lars Gule

2 liker  
Kommentar #5

Oddbjørn Johannessen

180 innlegg  13478 kommentarer

Støttes

Publisert rundt 1 år siden
Lars Gule. Gå til den siterte teksten.
For de som ikke leser Klassekampen, men kan følge med på Facebook, her er innlegget: Friskolers frirom.

Du peker på noen helt sentrale og viktige prinsipper i Klassekampen-innlegget ditt.  Carl-Erik Grimstad viser gjennom sin argumentasjon at han ikke har forstått hvordan en friskole - i dette tilfellet en kristen videregående skole - fungerer.  Verdidokumentet gjelder selvsagt hele skolens virksomhet, ikke bare det vi i snever forstand kan sette merkelappen "religionsundervisning" på.

Vi som betrakter en slik skole utenfra, er selvsagt i vår fulle rett når vi reagerer på det vi oppfatter som verdidokumentets sneversyn, men eventuelle endringer må komme innenfra.

1 liker  

Mest leste

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere