Lederartikkel Vårt Land

Bispemakt i Kirkerådet

Det er ingen farbar vei å gjøre biskopenes preses til leder av Kirkerådet.

Publisert: 2. feb 2018.

Som Vårt Land skrev onsdag, står Kirkerådets sammensetning på Kirkemøtets dagsorden i år. I et høringssvar argumenterer Bispemøtet for at biskopenes preses også bør lede Kirkerådet. Det legges særlig vekt på bispeembetets ansvar for å ta vare på «den apostoliske lære etter Guds ord og vår kirkes bekjennelse». Dagens praksis, der Kirkerådet er saksbehandler og forslagsstiller, mens biskopene er ansvarlig for læren, «fører til at de som er ansvarlige ikke har stor nok del i prosessen frem mot Kirkemøtet», heter det i biskopenes svar. Man mener også at Den norske kirke i dag har en «noe uklar struktur hva gjelder ledelse og spørsmålet om hvem som er øverste leder i kirken».

Biskopene har et poeng når de etterlyser en tydeligere forankring for lærespørsmål der dette ansvaret ligger. Slik systemet er i dag, kan liturgiske spørsmål i prinsippet avgjøres av Kirkemøtet, selv om det i praksis er vanskelig å se for seg et kirkemøte som – med to tredelers flertall – og en rekke ganger overstyrer Bispemøtet. I spørsmålet om likekjønnet vigsel spilte likevel biskopene en tung rolle ved enstemmig å kreve to sidestilte liturgier. Slik ble det også. Langt verre kan det bli dersom Bispemøtet er splittet i framtidige spørsmål. Da vil de lett kunne parkeres på sidelinjen.

Slik vi ser det, er det likevel ingen farbar vei å gjøre biskopenes preses til leder av Kirkerådet. Den norske kirke har levd godt med at kirkerådslederen er en lek person. Ikke minst har Kristin Gunleiksrud ved sin vilje og evne til å ta den belastningen en slik synlighet gir, tilført Den norske kirke en friskhet og vitalitet som den sårt har behøvd. Det er ingen ting som har hindret biskopenes preses å gå inn i en like synlig rolle, det finnes det en rekke debatter som sårt behøver et kirkelig nærvær. Likevel synes biskopene å slite med en tradisjon der regel nummer en ved deltakelse på den offentlige arenaen er forsiktighet .

Kristin Gunleiksrud sier til Vårt Land at forslaget «ikke er truende». Det har hun rett i. Det er svært usannsynlig at Kirkemøtet går inn for Bispemøtets forslag. Ingen høringsinstanser, med unntak av biskopene selv, ønsker dette. Det ville antakelig heller ikke styrket læreembetet, men tvert imot svekket kirkens demokratiske legitimitet. Er man bekymret for at lærespørsmål i praksis gjøres til gjenstand for folkeavstemninger blant medlemmene, bør man sette andre ord på dette og ta det opp i en egen samtale.

1 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Sondre Bjørdal, konstituert religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Njål Kristiansen

158 innlegg  20654 kommentarer

Publisert rundt 1 år siden
Vårt Land. Gå til den siterte teksten.
Det er svært usannsynlig at Kirkemøtet går inn for Bispemøtets forslag. Ingen høringsinstanser, med unntak av biskopene selv, ønsker dette. Det ville antakelig heller ikke styrket læreembetet, men tvert imot svekket kirkens demokratiske legitimitet. Er man bekymret for at lærespørsmål i praksis gjøres til gjenstand for folkeavstemninger blant medlemmene, bør man sette andre ord på dette og ta det opp i en egen samtale.

Nå har ikke jeg noe med det, men jeg vil tro at det vil være en styrke for DNK å kunne få en yppersteprest på toppen av pyramiden, og hvor legfolket er underordnet systemet. En yppersteprest ved StOlavs grav.... det klinger litt av det. 

Jeg forstår godt at fagfolkene i bispekollegiet oppfatter det som feil at de skal bli overkjørt av mindre kunnige fra legfolket. Det burde være slik at man samlet de beste teologene, dvs langt flere med doktorgrad i sitt fag, og ga disse den innflydelse deres kunnskap tilsier at de skal ha. En sykehusavdeling styres sjelden eller aldri av en sykepleier heller, om det ikke foreligger særlige grunner til det. 

Her forrige dagen offentliggjorde katolsk.no en undersøkelse at forandring ikke fryder. Folk vil ha en fast liturgi å forholde seg til, og ikke fiksfakserier eller fiffige påfunn. Undersøkelsen var gjort blandt katolikker i USA. Og hvis det er noe vi er kjent for er det at vi arrangere stødige messer fra gang til gang, dag ut og dag inn. En slik ordning burde også legfolket i DNK ønske seg. Det kan til og med tenkes at den faste basen av kirkegjengere vil kjenne seg igjen fra gang til gang, delta mer, fornye seg og bli sterkere knyttet til kirken. Dette kan være en oppgave å arbeide med for en yppersteprest og et faglig sterkt bispekollegium. 

Kommentar #2

Dag Løkke

10 innlegg  2331 kommentarer

Balanse mellom embete og råd

Publisert rundt 1 år siden

Inntil for snart 50 år siden var det biskopene som var formenn i hvert sitt bispedømmeråd. De kunne ikke tenke seg et råd av lekmenn som sto over eller var likestilt med bispeembetet. Dette var dessuten før kirkerådets og kirkemøtets tid. Fra ca 1970 fikk vi imidlertid lekfolk som formenn i alle bispedømmerådene. Da fikk vi en bedre balanse mellom embete og råd. La oss ikke skru tiden tilbake. 

Kommentar #3

Daniel Krussand

14 innlegg  2003 kommentarer

Meningsløse samtaler.

Publisert rundt 1 år siden
Vårt Land. Gå til den siterte teksten.
Det ville antakelig heller ikke styrket læreembetet, men tvert imot svekket kirkens demokratiske legitimitet.

Hvorfor skal biskopene ha makt når de ikke er forpliktet på Bibelen?  Læreembedet?  - helt uten Ordet.

Demokratisk legitimitet?  - det finnes ikke demokrati i Jesu menighet.

Temaene dere tar opp i Kirken er langt borte fra å vokse i nåde og kjennskap til Gud.  

Hvorfor er dere ikke opptatt av Jesus, Hode for legemet som knytter oss sammen «ved hvert bånd Han gir», - fullstendig uten demokrati?


1 liker  
Kommentar #4

Dag Løkke

10 innlegg  2331 kommentarer

Meningsløs kommentar

Publisert 12 måneder siden

Det er trist å lese din meningsløse kommentar, Krussand. Du nedsnakker Den norske kirke uten spor av varme. Hvor har du det fra at biskopene ikke er opptatt av Jesus? 

Mest leste

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere