Bjørn Willoch

Prest
5

Lovens plass i dommen

En side ved Jesu korsfestelse som ikke har har vært behandlet i den løpende debatten om forsoningslæren, er Guds Lovs funksjon i prosessen.

Publisert: 28. jan 2018.

DE SISTE UKENE har det vært god veiledning å få i Vårt Land av fremtredende teologer når det gjelder Gud Faders funksjon i forbindelse med Jesu korsfestelse.

Selv har jeg blitt oppgitt over forkynnelse som nesten fremstiller Gud som en ubarmhjertig bøddel. Like oppgitt blir jeg når jeg hører postmodernistisk forkynnelse som nærmest fremstiller Gud som en snillistisk bestefar som ser gjennom fingrene med menneskelige holdninger og vandel. Hvor er det blitt av ansvaret og alvoret ved det å være menneske og hvor er dybdene i gudsbildet og korsets mysterium?


Fullbyrdelsen av dommen. Jeg vil gjerne få minne om en side ved Jesu korsfestelse og fullbyrdelsen av dommen over våre menneskeliv som jeg ikke kan se har vært behandlet i den løpende debatten, nemlig Guds Lovs funksjon i prosessen. Loven er for apostelen Paulus på en måte den store motpolen i hans anstrengelser for å gjøre Guds vilje, ikke først og fremst tanken på en straffende Gud. Loven er i seg selv hellig og god og til beste for oss mennesker.

Men stilt overfor menneskets doble natur (skapt i Guds bilde til det gode og samtidig med «syndens lov» i sin natur) blir Loven maktesløs, sier apostelen. For det selvsentrede, postmoderne menneske må det forekomme logisk at Gud bare setter en strek over den lov han har gitt oss med dens konsekvenser! Men så enkel er ikke logikken stilt overfor Guds hellighet.


Daniel i løvehulen. Jeg tror vi har mye å lære av vår søndagsskoleteologi om Daniel i løvehulen. Kong Dareios satte jøden Daniel høyt, men ble forledet av hans fiender til å utstede et påbud om at i en 30-dagers periode skulle ingen bønn rettes til andre enn til ham som konge. Daniels fiender tar Daniel på fersk gjerning i bønn til Gud og med ansiktet vendt mot Jerusalem, og melder dette til kongen. Kongen gjør alt han kan for å redde Daniel, men må gi tapt for det ubrytelige prinsipp: en lov utstedt av kongen kan ikke tilbakekalles. Han lar Daniel kaste i løvehulen, men drar i fortvilelse til hulen alt ved soloppgang for å sjekke situasjonen. Stor er hans glede over at Daniel var uskadd.

Den idé at selv kongen eller høvdingen er bundet av sin egen lov, er vanlig tankegang i de fleste kulturer i vår historie. Nå vil mange mene at vi ikke kan være bundet av fortidige forestillinger når det gjelder lovovertredelse, straff og soning. I Vårt Land har det foregått en interessant – og stundom forvirrende! - debatt om hva overtredelse, fengselsstraff og soning betyr i moderne rettsforståelse. Likevel er det nok fremdeles en gjengs oppfatning at en lov utstedt av våre myndigheter (og av kongen) skal følges. De fleste blir opprørte om de mener at en dommer setter loven til side!


Kjøpte oss fri. Er det det vi forventer at den hellige Gud skal gjøre? Evangeliets overraskende og geniale budskap er så totalt annerledes: Dommeren betaler selv vår gjeld! «Kristus kjøpte oss fri fra Lovens forbannelse da han kom under forbannelse for vår skyld!» «Jeg er ikke kommet for å oppheve (Loven), men for å oppfylle!» sier Jesus. Det gjør han når han lever det plettfrie liv som Loven krever. Det gjorde han da han ble såret for våre lovbrudd, han tok på seg de manges synd og ble rammet i stedet for lovbrytere (Jesaja 53).

Jeg kan forstå folks forskrekkelse når de tolker korsdøden som Gud Faders ubarmhjertige behandling av sin Sønn. Men vi må huske at tre-enighet ikke betyr at vi tror på tre separate guder som kan tenkes å stå i et motsetningsforhold til hverandre.

Professor Wisløff understrekte det kirken alltid har lært: der én av de tre er i virksomhet, der er de alle tre med (Vårt Land, 30. desember). Det er tankevekkende når Paulus taler om «Guds menighet, som han vant ved sitt eget blod», Ap.Gj.20,28. Guds blod! «Det er Sønnen som dør, men også Faderen har del i smerten …», sier biskop Halvor Nordhaug.


Løsepenge for alle. Forsoningen er et samvirke innad i den tre-enige Gud. Men det er Sønnen som iførte seg menneskenatur og derfor som menneske soner menneskeslektens skyld på korset. «For Gud er én og én mellommann er det mellom Gud og mennesker, mennesket Kristus Jesus, han som ga seg selv som løsepenge for alle», står det skrevet.

Det ligger gjemt en dyp trøst i det vi kaller den objektive forsoningslære: når alt brister, når jeg sviktet mine egne idealer og brøt Guds hellige Lov, da er det forløsende å høre: Kristus gjorde opp din sak, gjelden er betalt. Det er da vi kan synge: «Du skal få en dag i mårå som rein og ubrukt står med blanke ark og fargestifter tel».

7 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Sondre Bjørdal, konstituert religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Harald Giesebrecht

1 innlegg  13 kommentarer

Så mange spørsmål

Publisert rundt 1 år siden

Treenighetsperspektivet er en viktig nyansering men det gjenstår så mange spørsmål.

1)  Hvem betalte Gud gjelden til?
2) Ligger det et behov/problem i Guds hjerte som bare kan tilfredsstilles av den grusomme torturen av Jesus på korset? Eller er problemet et annet sted og i så fall hvor?
3) Hadde ikke menneskeheten trengt frelse fra våre synder like desperat , om det ikke hadde vært noen lov?
4) Er det egentlig seg selv, Gud må frelse oss fra?
5) Er den umulige loven, og den grusomme konsekvensen ved å bryte den noe Gud tenkte og valgte så sette i kraft?
6) Løser Gud universets dypeste problem med tortur, vold og drap?
7) Undergraver ikke bildet av Gud som en dommer som blindt MÅ følge loven, det mye oftere brukte bildet av Gud som en kjærlig far?
8) Hva er vår begrunnelse for å gjøre gjengjeldende rettferdighet til et dominerende bibelsk paradigme?

Her vil noen si at spørsmålene er feil? At de inneholder forutsetninger som ikke stemmer.

Det kan godt hende. Jeg blir like glad for bedre spørsmål som for gode svar på disse.


3 liker  
Kommentar #2

Randi TunIi

10 innlegg  3869 kommentarer

Publisert rundt 1 år siden
Harald Giesebrecht. Gå til den siterte teksten.
1)  Hvem betalte Gud gjelden til?
2) Ligger det et behov/problem i Guds hjerte som bare kan tilfredsstilles av den grusomme torturen av Jesus på korset? Eller er problemet et annet sted og i så fall hvor?
3) Hadde ikke menneskeheten trengt frelse fra våre synder like desperat , om det ikke hadde vært noen lov?
4) Er det egentlig seg selv, Gud må frelse oss fra?
5) Er den umulige loven, og den grusomme konsekvensen ved å bryte den noe Gud tenkte og valgte så sette i kraft?
6) Løser Gud universets dypeste problem med tortur, vold og drap?
7) Undergraver ikke bildet av Gud som en dommer som blindt MÅ følge loven, det mye oftere brukte bildet av Gud som en kjærlig far?
8) Hva er vår begrunnelse for å gjøre gjengjeldende rettferdighet til et dominerende bibelsk paradigme?

Slik jeg tenker det.

1. Gud betalte gjelden som menneskene hadde til Gud.

2. Jeg tror ikke det er torturen Jesus opplevde som var betaling for våre synder. Men Jesus ble overlatt av Gud til menneskene som fikk gjøre hva de ville med han. Og de pinte og drepte Jesus. Jesus som tok alle menneskers synder opp på korset, ble forlatt av Gud, og det var det som var straffen. Den største smerte Jesus led tror jeg var at han var borte fra Gud. Jesus dro ned til dødsriket og det står i bibelen at Jesus forkynte evangeliet der. Jeg tror Jesus gjorde det for alle mennesker som kommer dit. Og Jesus vant innpass i dødsriket og fikk nøklene til dødsriket, slik at han kunne dra menneskene som hadde gjort synder med seg til himmelen. For Jesus vant over døden makt. Den kunne ikke holde på ham.

3. Jo menneskene hadde trengt like mye frelse uten lov, men loven viser oss hva som vi gjør galt, og at vi da fortjener straff.

4. Ja, Gud er en fortærende ild,  hvor ikke noe urent kan være i nærheten av. Uten helligjørelse skal ingen se Gud. Gud tåler ikke noe ondt, fordi han er den gode kraften.

5. Jeg tror at når synden nådde mennesket så måtte Gud finne en måte å la syndige mennesker få komme til Gud på. Og da valgte han selv å frelse oss mennesker. Derfor blir det ikke noen grusomme konsekvenser for mennesker. Vi kan bare ta imot Nåden, og den er gratis. :-)

6. Nei, selvsagt ikke. Gud løser universets dypeste problem med Nåde, og ofre seg selv for verden, ved å  bli et menneske som tar på seg verdens synd.

7. loven er god og handler om at vi skal elske Gud og vår neste som oss selv. Ved å følge Guds lov så blir verden et godt sted å være. Fordi Gud er en kjærlig Far.

8. Skjønte ikke spørsmålet.

1 liker  
Kommentar #3

Åge Kvangarsnes

11 innlegg  1957 kommentarer

Slik Gud gjør det, ikke jeg....

Publisert rundt 1 år siden

"Like oppgitt blir jeg når jeg hører postmodernistisk forkynnelse som nærmest fremstiller Gud som en snillistisk bestefar som ser gjennom fingrene med menneskelige holdninger og vandel. Hvor er det blitt av ansvaret og alvoret ved det å være menneske...?"

 

 I Efeserbrevet 1, 13-14 står det klart og tydelig: 

"I HAM (Kristus) har også DERE, da dere fikk høre sannhetens ord, evangeliet om DERES FRELSE, ja, I HAM har også dere, da dere kom til TROEN, fått til innsegl DEN HELLIGE ÅND, som var lovt, han som er PANTET PÅ VÅR ARV..." 

Kap. 2, 1: 

"Også DERE har han gjort LEVENDE (i Kristus)..."

v. 5: "..., gjort OSS LEVENDE med Kristus....Av nåde ER dere frelst."

v.6: "Han (Gud) oppvakte oss med ham (Kristus) og SATTE oss med ham I HIMMELEN, i Jesus Kristus."

Altså:

Ved troen: 1)  HAR vi fått DHÅ, pantet på vår arv.                                                               2)  ER vi gjort LEVENDE i Kristus.                                                                         3)  ER vi satt I HIMMELEN.                                                                                     4)  ER vi frelst.

INGEN av disse bibelordene sier at vi en gang skal få DHÅ, en gang skal bli gjort levende i Kristus, en gang skal bli satt i himmelen, en gang skal bli frelst. Nei, alt dette ER FAKTUM i samme stund et menneske tror på Jesus Kristus og hans verk på korset FOR OSS! Det ser vi av Guds ord her.

"For av nåde ER dere frelst, ved TRO. Og dette er IKKE av dere selv, det er en Guds GAVE. Det er IKKE av gjerninger, for at IKKE NOEN skal rose seg." v. 8-9.

v. 10: "For vi er HANS VERK, skapt I KRISTUS..."

 

Dette er vår STILLING som frelste overfor Gud. Han ser oss IKKE som syndere, men som "HANS (Kristi) VERK"! I HAM...går igjen mange steder i NT. 

Hadde Gud sett meg som synder, hadde jeg ALDRI vært satt i himmelen, for Gud kan ikke ta en synder inn i himmelen, han tåler ikke synd. Men fordi Gud bare ser oss I HAM (Kristus), eller gjennom ham, er vår synd IKKE for Guds åsyn lenger. På grunn av Jesu verk på KORSET. 

JESUS HANG IKKE ALENE PÅ KORSET! Der hang også du og jeg, og alle som tror på ham:

-  "VI er KORSFESTET med ham."                                                                      -  "VI er DØDE med ham."                                                                                     -  "VI er BEGRAVET med ham."                                                                            -  "Vårt SYNDELGEME ER TILINTETGJORT."                                                                                                 

Det som Gud selv har korsfestet, dødet, begravet og til intetgjort, ser ikke Gud mer. Dette er et frelst menneskes STILLING overfor Gud. Denne stilling kan ALDRI forandres, den er EVIG....så sant en ikke faller fra i TROEN. 

I denne stilling er et frelst menneske både RETTFERDIGGJORT (rett ferdig gjort) og HELLIGJORT I HAM. Paulus skriver "til de hellige i Efesus", de ER altså hellige!

"Snill bestefar"? Nei, min snille bestefar hadde ikke klart dette! Gud er nok langt mer enn snill...hans KJÆRLIGHET til oss kan vi ikke fatte. Å si han er snill, blir å degradere ham.

Dette er ikke mine ord, men Guds ord.

Det er HELT FANTASTISK! 

ALT dette får vi helt ufortjent BARE ved å TRO! INGEN KRAV for å få dette. Vi er HELT og holden HANS verk, ikke vårt verk.

Tror du at du kan gjøre noe ved dette ved å ta ditt "ansvar og alvor ved det å være menneske?" INGEN TING!

Etter at Paulus har gjort dette klinkende klart oss

 

så formaner han oss til "VANDRE VERDIG det kall (til evig liv) vi er kalt til" her på jord. Dette kan vi jo med det aller største alvor ta ansvar for selv! PRØV DU! Du vil fort, håper jeg, komme til den erkjennelse at du ikke har NOEN MULIGHET til det heller! Det blir nederlag på nederlag!

Hvorfor?

Fordi du ikke kan bidra til din vandel selv. Guds ord er klinkende klar på at det er "Guds nåde som oppdrar oss" (Tit, 2, 10 ff)....selv det kan vi ikke gjøre!

"For  GUD ER DEN SOM VIRKER I DERE  BÅDE til å VILLE og VIRKE, til HANS gode behag", Fil. 2, 13. 

Det er dette vi skal ta på alvor og "arbeide med frykt og beven til dere frelse", slik Paulus sier det i verset foran. 

Da får Kristus gitt oss legedom, fred og glede...i vårt hjerte (ikke utenpå!...selv om det sikkert vil vises).

 

Blander vi vår STILLING i Kristus med vår VANDRING her på jord, så er det stor fare for at vi påfører oss selv og andre store lidelser.

 

Det jeg her skrevet er evangeliet i Guds ord. TAKK OG LOV!

Jeg håper du får se det, for det tror jeg ikke du har fått sett, da ville du nok ikke skrevet alt som står i innlegget ditt. Men nå gjorde du det likevel...kanskje det var det som skulle til?

Mvh Åge.

 

                                                                        

 

2 liker  
Kommentar #4

Åge Kvangarsnes

11 innlegg  1957 kommentarer

Publisert rundt 1 år siden

Var da voldsomt som teksten ble skiplet...var ikke slik da jeg skrev det...

Kommentar #5

Åge Kvangarsnes

11 innlegg  1957 kommentarer

lydige!

Publisert rundt 1 år siden

Så vil vel noen stå med pisken og si vi må være lydige, for Paulus formaner jo til det. Men det er TROENS lydighet han da taler om, og det er også TROENS gjerninger han da taler om. Troen er en gave fra Gud, for ingen synder søker Gud (Rom. 3, 11), det er alltid Gud som søker menneskene. Så kommer da lydighet av troen og Guds nådes oppdragelse...ikke av oss selv. Og heller ikke av lovgjerninger...men av Guds nåde. ALT har Gud gjort for oss, "ALL min ros er Kristus" sier Paulus. "MIN (Guds) nåde er NOK for deg."

"Vi er HANS VERK" gjelder ikke bare frelsen, men vår vandring og troens lydighet også. 

"Så er der INGEN fordømming for den som er I KRISTUS."

2 liker  
Kommentar #6

Åge Kvangarsnes

11 innlegg  1957 kommentarer

bli bra nok?

Publisert rundt 1 år siden

En person uttalte følgende: 

-  Er jeg ikke bra nok for deg, så er jeg i alle fall bra nok for Kristus!

Jeg tror jeg heller ville sagt det slik:

- Kristus er bra nok for meg! 

Jeg blir nok aldri i meg selv bra nok for ham. Han krever det fullkomne, det er jeg bare I HAM og hans verk på Golgata. 

2 liker  
Kommentar #7

Bjørn Willoch

5 innlegg  8 kommentarer

Publisert rundt 1 år siden

Ja, jeg tror og vet at det ingen fordømmelse er for den som er i Kristus Jesus, Rom.8,1!

1 liker  
Kommentar #8

Åge Kvangarsnes

11 innlegg  1957 kommentarer

Publisert rundt 1 år siden

Det var ikke min hensikt å antyde at du ikke tror og ikke vet at "det et ingen fordømmelse for den som er i Kristus." For det har jeg ingen grunn til å tro.

Kommentar #9

Åge Kvangarsnes

11 innlegg  1957 kommentarer

Alt får vi

Publisert rundt 1 år siden

"Han som ikke sparte sin egen Sønn, men gav ham for oss alle, 

hvordan skulle han kunne annet enn Å GI OSS ALLE TING MED HAM." Rom. 8, 32.

Kan det bli bedre?

2 liker  
Kommentar #10

Bjørn Willoch

5 innlegg  8 kommentarer

Publisert rundt 1 år siden

Du stiller mange spørsmål som jeg nok til dels også har stilt selv. Det er fint å samtale om disse tingene. Det er bare visse begrensninger vi bør besinne oss på:

1.Gud er så uendelig stor og annerledes enn oss. Han er ikke en gammel, autoritær verdenshersker som vi kan fange inn med vår logikk.  Se Jes.55,8f.  Han fyller hele universet med en uendelighet av skaperprosesser. Vår funderinger om ham blir titt for smått! 

2.Videre er vi selv begrenset ved vår personlige måte å tenke på og vår kulturelle kontekst. Jeg mener at vi ser tydelige utslag av postmodernistisk, vestlig måte å resonnere på i den løpende debatt om Jesu soningsverk og subjektiv eller objektiv forsoningslære, ikke minst i mange refleksjoner om hva kjærlighet egentlig betyr eller hva soning innebærer. Behovet for en nådig Gud var nok klarere for folk på Luthers tid enn for oss i dag – vi kan knapt begripe at å tilgi skulle være noe problem for en kjærlig Gud! Og i kontakt med andre kulturer mener jeg å ha observert at behovet for ofre er mer fremtredende enn i vår vestlige tanke.                    

3.Et tredje punkt som har opptatt meg mye, er måten vår virkelighet er konstruert på. Jeg fascineres av naturvitenskapelige skildringer, men må jo innrømme at min innsikt er høyst mangelfull! Som ung fanget jeg opp begrepet «komplementaritets-teori» av den danske atomfysiker Niels Bohr. Jeg forstår det slik at i naturvitenskapelig forskning må man iblant beskrive fenomener, som lyset, med begreper som synes å motsi hverandre. Men man kan tolke det som at beskrivelsene komplementerer (utfyller) hverandre, selv om de for vår fornuft synes å utelukke hverandre. En av våre fremste atomfysikere sa forleden til meg at uten Bohrs komplementaritetsteori kunne han ikke drive med sin forskning!

Hvis vår naturvirkelighet er skrudd sammen slik at vår menneskelige logikk ikke får det til å gå i hop, da må jeg spørre meg om dette kan gjelde også andre av våre tankesystemer i møte med de store spørsmål? Hva med biologien og evolusjonsteoriene: skapelse eller utvikling, eller: ja takk, begge deler? Jeg drister meg til å stille samme spørsmål når det gjelder teologien, når vi drister oss til å teoretisere om Gud, om hvordan han er og hva han vil og mener. Jeg er redd for at vi befinner oss på et heller banalt nivå når vi debatterer slikt og uttrykker sterke personlige meninger.

Når det gjelder dine konkrete spørsmål, føler jeg at det er nr. 4 jeg mest kan identifisere meg med: «Er det egentlig seg selv Gud må frelse oss fra?» Svært enkelt uttrykt, men det ligger noe dypt å grave seg ned i her! Vi må selvsagt samtale ut fra vår egen, begrensede logikk. Samtidig vil jeg alltid forsøke å se om Gud har åpenbart noe om saken gjennom Bibelen. Når jeg sier dette, erkjenner jeg samtidig at jeg ikke har noe patent på å tolke Skriften og dybdene i gudsåpenbaringen og at alt der er overlevert gjennom menneskelige budbærere med menneskelige begreper som kanskje ikke alltid er helt ut fyllestgjørende.

Mye av den tankekonflikten som jeg senser i dine spørsmål og også i mange av innleggene i Vårt Land den siste tiden, tror jeg bunner i vår logikks vansker med å forene forestillingene om Guds
kjærlighet og Guds
hellighet. Det er mange sterke ord om begge disse sider ved Gud i Bibelen. Det er på mange måter nettopp som det komplementære forhold som jeg nevnte i lysets natur!

Noen bibelord blant de mange som kunne tas frem: Jes.6,1-7. I møte med den Hellige må synden sones!  Se 1.Joh.2,2. – Jes. 43,25 og 48,11 viser Guds nidkjærhet for sin hellighet. «Ligger det et behov/problem i Guds hjerte?» spør du. Jeg nøler, det blir så menneskelig å tale slik! Likevel, Hos.11,8-9 beskriver vitterlig en kamp i Guds eget hjerte!

Du nevner «den umulige loven». Men nei, problemet er ikke Loven, den er hellig og god, sier apostelen Paulus, Rom.7,12. Problemet er nok vi ! Og det er det problemet Gud gjør noe med ved å sende Jesus som mellommann for oss, 1.Tim. 2,5-6.

Vår tanke og logikk kan stille mange spørsmål, og det skal vi få lov til! Men jeg syntes at mange med innlegg i Vårt Land hengte seg opp i forestillingen om en brutal Gud som krever  at Jesus må sone vår straff. Istedenfor å mene så mye selv opplevde jeg det viktig å peke på hvordan Bibelen, spesielt apostelen Paulus, behandler denne problematikken, og da ble det  sentralt å påpeke rollen til Guds hellige lov, at det var vårt mellomværende med den Jesus gjør opp for. Disse tankene er tydeligvis fremmede for mange i vår vestlige kultur. Men denne problemstillingen var jo fundamental i den jødiske religion og i hele Det gamle testamente, og det er i denne kontekst at evangeliet er blitt til. Her er rikdommer å trenge inn i før vi forsøker å oversette budskapet i vår kulturkontekst!

Kommentar #11

Per Steinar Runde

211 innlegg  2476 kommentarer

Bibelsk lære

Publisert rundt 1 år siden

Den objektive forsoningslæra er i strid med all menneskeleg og religiøs tankegang, både på Jesus og Paulus si tid og i dag. No som då vil menneska helst frelse seg sjølve eller i det minste gjere seg fortente til frelsa, t.d. ved å sjå seg sjølve iallfall hakket betre enn andre.

Derfor har det blitt stadig mindre forkynning om frelse ved nåde pga Guds sonoffer. I staden står prestar og lekfolk i mange kyrkjer og formanar folk om samtidas 'lov', som ikkje er dei ti bodorda om personleg vandel, men bestemte politiske løysingar i samfunnsspørsmål.

 

4 liker  
Kommentar #12

Åge Kvangarsnes

11 innlegg  1957 kommentarer

Ubibelsk og bibelsk forsoning

Publisert rundt 1 år siden

Ikke bare den objektive forsoningslæren er ubibelsk, det samme gjelder den subjektive forsoningslæren også......at Gud i Jesus kommer for å beseire vår uvilje ved å vise seg god, selv mot sine fiender. Jesu lidelser blir da bare martyrlidelser, den rettferdige Guds lidelser blant en vond slekt. En Gud som er villig til å tilgi oss spontant bare vi kommer på bedre tanker og ber om tilgivelse. Det er bare vår uforsonlighet/uvilje mot Gud som står i veien for at Gud kan opprette samfunn med syndere. Men dette er ubibelsk.

 

Jesus, Guds lam, som STEDFORTREDEREN, bærer verdens synd. Bare han alene kan utfri synderen fra døden:


"Han er såret for våre overtredelser, og knust for våre misgjerninger, straffen ble lagt på ham for at vi skulle ha fred   -   Gud lot våre alles misgjerninger ramme ham." Jes. 53, 5-6.

"Han ble gjort til synde for oss, for at vi I HAM skulle bli rettferdige for Gud" (2. Kor.5, 21.

Jesus har ordnet opp i vår konflikt med Gud. Det gjorde han for snart 2000 år siden, på korset.

Dette er den enkle og fantastiske forsoningen som er så frigjørende. Han gjorde det uten at vi måtte gjøre noe. Han gjorde det av nåde.

1 liker  
Kommentar #13

Bjørn Willoch

5 innlegg  8 kommentarer

Publisert rundt 1 år siden

Du sier at den objektive forsoningslære er ubibelsk.  Og så sier du: Jesus  har ordnet opp i vår konflikt med Gud. Men dette ER jo nettopp objektiv forsoningslære! 

Kommentar #14

Åge Kvangarsnes

11 innlegg  1957 kommentarer

Beklager, Bjørn Willoch!

Publisert rundt 1 år siden

Jeg er bare en lekmann og ny i gamet...jeg har visst misforstått...takk for at du gjorde meg oppmerskom på det, for nå vet jeg det...og håper du tilgir meg for den "synden"...jeg er bare "sjel og en skjorte", men det gjør ingen ting!...he he....TAKK! " Bedre seint enn aldri....og godt vi er enige, da.

Mest leste

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere