Jostein Sandsmark

108

Livets to utgangar og Jesu definisjon av fortapinga.

Publisert: 18. jan 2018  /  563 visninger.

Det er strid og usemje om livets to utgangar. Den gode er det lite dissens om – og altfor lite fokus på. Fortapinga er det derimot fleire meiningar om. Kyrkjelæra vår etter Augustana forkynner: «…men dei ugudelege og djevlane skal han fordøma til å pinast utan ende….» Bibelomsetjingane brukar ord som: «…skal pinast i all æve….. i den evige eld….i elden som aldri sloknar».

 Men eit lite påakta ord står hos Lukas 13,28 der Jesus definerer  kva helvetes pine går ut på: «Og de skal gråta og skjera tenner når de får sjå Abraham og Isak og Jakob og alle profetane i Guds rike, men de sjølve er kasta utanfor».

 Ikkje eitt ord om eld og svovel, evig pine, - pine i all æve. Jesus peikar på konsekvensen av fortapinga: Ei utestenging frå all himmelsk herlegdom.

 Bibelen skriv om fortaping: Gå glipp av; missa Livet, – ikkje ei utmaling av fysisk pine i eit brennande helvete, - men ein åndeleg tortur når feilvalet går opp for dei vantru.

 Men me er blitt opplærde til å tru at fortapinga skal vera ein fysisk tortur «til evig tid» i eit flammehav i «all æve», sjølv om dette strir mot all forstand, – når me veit at tida er endt på «den siste dag.»

 Jesus brukar ikkje nemninga helvete i det heile – han snakkar om Gehenna – og det var ikkje nokon oppsamlingsplass, men Jerusalems  avfallsdynge – ein plass for destruksjon, – der røyken frå ulmebrannen steig opp natt og dag – «til evig tid» og «der elden aldri sloknar».

                  (men i dag er det likevel ingen eld og røyk der)

 Å byta ut denne neminga, Gehenna,  med ordet helvete i våre bibelomsetjingar er så misvisande som råd er. «Helvetet» i vår tid er eit vulgært bannord med opphav frå heidenske  torturfantasiar – og som ikkje har noko belegg frå skriftmaterialet.

 «Eld» i bibelsk terminologi går ikkje på brenning og seigpining, men på reinsing og utsletting. Og det var nettopp det som skjedde på Jerusalems søppelplass, Gehenna. Der vart skrotet destruert; kadaver og smitteberande avfall, lik av brotsmenn, kasta til den evige, fortærande eld. Det var elden som var evig – ikkje avfallet. Det brann opp.

 I Jesu formaning er det ikkje snakk om fysisk pine, men den intense gru som kjem over dei fortapte når dei ser kva deira val i livet har ført til: Dei har vraka all himmelsk prakt og herlegdom i byte med pina i det å bli kasta ut som avfall og bli destruert – bli tilinkjesgjort for tid og æve!

     (men dette vert av somme framstilt som «Luksuriøs fortapelse»!)

 Dette synet på fortapinga av all himmelsk glede viser eit falskt og fattig syn på det evige livet i Paradis, Himmelen. Det er som å seia «pytt pytt» til det mest attraktive og storslegne som nokon gong har vore tilbydd manneætta, - og som har vore Guds plan og tanke med oss frå æva av.

Det får ikkje hjelpa kva omsetjarar, pavar, tradisjonar og Augustana vil ha oss til å tru. Det dannar eit falskt gudsbilete med resulterer i fråfall for mange, – som kunne ha blitt vunne for himmelriket.

 

4 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Anne Jensen

36 innlegg  4891 kommentarer

Publisert over 2 år siden

Det er bra at læren om evig pine utfordres, men jeg håper også etterhvert at ideen om at evangeliet er "liv i Paradis etter døden", vil fordufte.

Mennesket ble skapt på/til jorden, ikke for å dø etter 80 år og komme til Himmelen, men de skulle "ta jorden i eie". Det står ingenting om at deres tid på jorden var et slags "forspill" for noe bedre i Himmelen, etter døden.

2 liker  
Kommentar #2

Anders Ekström

49 innlegg  315 kommentarer

Obeskrivligt andligt mörket

Publisert over 2 år siden
Jostein Sandsmark. Gå til den siterte teksten.
Dei har vraka all himmelsk prakt og herlegdom i byte med pina i det å bli kasta ut som avfall og bli destruert – bli tilinkjesgjort for tid og æve!

Det är sorgligt, mycket sorgligt, att läsa något dylikt. Med dessa ord, som du här har skrivit, skall det komma en dag, då du likt Petrus, kommer att falla ner för Jesus  och säga; "Gå bort ifrån mig, Herre; jag är en syndig människa."  Otro är synd, och dessa dina ord står emot Guds Ord som säger att ALLT som har fallit i Adam, skall i Kristus bliva återupprättat. Att över huvud taget nämna ordet, "avfall" och, "destruert", om sina medmänniskor som ännu inte hart kommit till tro på Kristus, det är ett andligt högmod utan motstycke och en  människosyn om vilken Jesus skulle säga; "Då vände han sig om och tillrättavisade dem och sade; "I veten icke, vilken andes barn I ären." Luk. 9:55.   

2 liker  
Kommentar #3

Svein Berntsen

275 innlegg  869 kommentarer

To sider av samme sak

Publisert over 2 år siden

Betingelsen for den grusomme læren om tortur i levende tilstand uten ende er den falske forestillingen om sjelens udødelighet. Læren om at mennesket i sin falne tilstand er udødelig skaper et logostikkproblem om hvor de som går fortapt skal "gjøre av seg" i evigheten. Hvorfor ikke slå to fluer i en smekk? Jeg er også enig i at den vage forestillingen om en himmel hvor de frelste skal være i evigheten på mange måter gjør det evige liv på en renset og nyskapt jord litt uvesentlig. Og dette er synd siden sannheten er at det er himmelen som kommer til jorden slik den siste boka i Bibelen klart gjør rede for. Et fantastisk liv på en fullkommen jord der all sykdom og smerte er en saga blott, og der vi mennesker som i begynnelsen har ansvaret for dyrene og plantelivet gir mening. Med andre ord paradisiske tilstander her på jorden!

3 liker  
Kommentar #4

Åge Kvangarsnes

12 innlegg  1957 kommentarer

Kildehenvisning

Publisert over 2 år siden

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi:

"Gehenna er betegnelser avledet fra et sted utenfor oldtidens Jerusalem, kjent i den hebraiske Bibel (Det Gamle Testamente) som "Dalen til Hinnoms sønn (hebraisk: Gai Ben-Hinnom).


Betegnelsen "Hinnoms dal" er i dag i vanlig bruk, enten det tilsvarer den gamle bibelbetydningen eller ikke, som navnet benyttet for dalen som omfavner Jerusalems Gamleby, inkludert Sionfjellet, fra vest og sør. Den møter og går sammen med Kedrondalen, den nadre av to hoveddaler rundt Gamlebyen., i nærheten av det sørøstlige hjørnet av byen.

I den hebraiske Bibelen var Gehenna opprinnelige hvor frafalne isralitter og tilhengere av Baal og andre kanaaittiske guder, inkludert Molok, og ofret sine barn med ild (2.Krønikebok). Deretter var den dømt il å bli forbannet (Jeremias bok). Av den grunn ble Gehenna en figurativ tilsvarighet til betegnelsen Helvete.

Den tradisjonelle forklaringen at brenning av søppel i Hinnomdalen sør om Jerusalem gav opphav til forestillingen om et flammende Gehenna som de fortaptes pinested er tilskrevet rabbineren David Kimhi (1160-1235) og hans kommentarer av Salmenes bok 27:13. Det er dog verken arkeologiske eller litterære bevis som støtter denne teorien, verken i bibeltekster eller i seinere rabbinske kilder.

I jødiske, kristne og seinere islamske skrifter er Gehenna en destinasjon for det onde. Det er forskjellig fra det mer nøytrale Sheol/Hades, boligen til de døde, skjønt i vestlige språk benytter bibeloversettelsen vanligvis helvete, som i engelske "hell". Helvete er norrøn opprinnelse og i slekt med "hell" som også er av germansk opprinnelse. Koranen er Jahannam et sted for plager og pinsler for syndere og vantro, eller den islamske tilsvarighet av helvete."   

(Understrekninger gjort av undertegnede)

1 liker  
Kommentar #5

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Anne Jensen. Gå til den siterte teksten.
Det står ingenting om at deres tid på jorden var et slags "forspill" for noe bedre i Himmelen, etter døden.

I Jehovas vitners Bibel?

I min Bibel står det blant annet i Luk 23, 43

43 Jesus svarte: «Sannelig, jeg sier deg: I dag skal du være med meg i paradis.»

2 liker  
Kommentar #6

Anne Jensen

36 innlegg  4891 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.
43 Jesus svarte: «Sannelig, jeg sier deg: I dag skal du være med meg i paradis.»

Gikk Jesus til Paradis eller Dødsriket "den dagen"?

Kommentar #7

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Anne Jensen. Gå til den siterte teksten.
Gikk Jesus til Paradis eller Dødsriket "den dagen"?

Han var både i dødsriket og i paradis er min forståelse.  I himmelen hos Gud.

Du tror visst ikke lenger på trosbekjennelsen lenger som bla annet sier:

"sitter ved Guds, den allmektige Faders høyre hånd - skal derfra komme igjen for å dømme levende og døde."


 

1 liker  
Kommentar #8

Anne Jensen

36 innlegg  4891 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.
"sitter ved Guds, den allmektige Faders høyre hånd - skal derfra komme igjen for å dømme levende og døde."

Jeg tror det ja. Men hvorfor sa Jesus "min Gud min Gud, hvorfor har du forlatt meg?" dersom han gikk til Paradis den dagen?

1 liker  
Kommentar #9

Anne Jensen

36 innlegg  4891 kommentarer

Eller...

Publisert over 2 år siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.

"sitter ved Guds, den allmektige Faders høyre hånd - skal derfra komme igjen for å dømme levende og døde."

som en 8 åring sa det, "fritt etter hukommelsen": Skal derfra komme igjen, for å dømme de levende til døden.

1 liker  
Kommentar #10

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Anne Jensen. Gå til den siterte teksten.
hvorfor sa Jesus "min Gud min Gud, hvorfor har du forlatt meg?" dersom han gikk til Paradis den dagen?

Du ser det samme skjedde med David i Salme 22, 2.  Jeg har opplevd akkurat det samme selv.  Jeg trodde jeg etter jeg hadde fått noen åndelige erfaringer at jeg mistet Gud, og jeg var nesten desperat.

Sannsynligvis gikk Jesus til dødsriket den første dagen, men da som frelseren.  Han hadde jo da fullført oppdraget Hans far hadde gitt han.

Himmelen og dødsriket er kanskje paradis?  Mulig det er det som ligger i det Jesus sier til "røveren."

Da det gjelder poenget ditt om jeg forstår deg rett, at jorden er paradiset.  Så er jeg uenig med deg i det.  Men, kun Gud vet.

Riktignok viste Jesus seg for disiplene og mange andre i 40 dager etter korsfestelsen i et herliggjort legeme.

Det kunne Jesus gjøre ettersom Han hadde et rettferdig legeme. et rettferdig kjød, som menneske.  Han var uten synd.

For oss andre er kjødet dødt da vi dør. Det er vår ånd som får evig liv hos livgiveren i paradis.


3 liker  
Kommentar #11

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.
Da det gjelder poenget ditt om jeg forstår deg rett, at jorden er paradiset.  Så er jeg uenig med deg i det.  Men, kun Gud vet.

Jeg vil tilføye Joh 14, 1-3

Veien, sannheten og livet

 
La ikke hjertet bli grepet av angst. Tro på Gud og tro på meg!  2 I min Fars hus er det mange rom. Var det ikke slik, hadde jeg da sagt dere at jeg går og vil gjøre i stand et sted for dere?  3 Og når jeg har gått og gjort i stand et sted for dere, vil jeg komme tilbake og ta dere til meg, så dere skal være der jeg er.  4 Og dit jeg går, vet dere veien.»

2 liker  
Kommentar #12

Tore Olsen

22 innlegg  5415 kommentarer

Misjonsbefalingen er universel

Publisert over 2 år siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.

Du ser det samme skjedde med David i Salme 22, 2.  Jeg har opplevd akkurat det samme selv.  Jeg trodde jeg etter jeg hadde fått noen åndelige erfaringer at jeg mistet Gud, og jeg var nesten desperat.

Sannsynligvis gikk Jesus til dødsriket den første dagen, men da som frelseren.  Han hadde jo da fullført oppdraget Hans far hadde gitt han.

Himmelen og dødsriket er kanskje paradis?  Mulig det er det som ligger i det Jesus sier til "røveren."

Da det gjelder poenget ditt om jeg forstår deg rett, at jorden er paradiset.  Så er jeg uenig med deg i det.  Men, kun Gud vet.

Riktignok viste Jesus seg for disiplene og mange andre i 40 dager etter korsfestelsen i et herliggjort legeme.

Det kunne Jesus gjøre ettersom Han hadde et rettferdig legeme. et rettferdig kjød, som menneske.  Han var uten synd.

For oss andre er kjødet dødt da vi dør. Det er vår ånd som får evig liv hos livgiveren i paradis.

Dødsriket kalles så fordi de som er der har levd på jorden, men er nå døde, og de samles i et rike under Gud.

Dødsriket er her på jorden i den åndelige sfæren. De som befinner seg der har sin bevissthet og sin hukommelse intakt, og de våkner opp i dødsriket, med den samme ånd de døde med. 

Både "Paradis" og "Helvete" befinner seg i det riket - adskilt slik som lignelsen om den fattige Lasarus og den rike mannen beskriver. Den lignelsen er en nøyaktig Gud-gitt forklaring på denne tilstanden vi befinner oss i etter døden! 

De som sier noe annet er ikke av Gud blitt gitt en slik bekreftelse, så å underminere Guds ord med personlige meninger er ikke gangbar "tolkning" i et så viktig spørsmål!

Da Jesus døde, dro Han med sin levende og udødelige ånd til dødsriket "og preket for de sjeler som var i varetekt der." Han dro ikke til den "rike mannen", eller til de som befant seg i den "mørke" siden av juvet, som delte "den lyse delen" - "paradis" fra den mørke.

Han dro til paradis delen hvor sjelen/ånden kan hvile i fred inntil oppstandelsens time. Der organiserte Han sin kirke som Han organiserte den på jorden, blant de store og edle sjeler - like som Abraham og andre profeter. Han organiserte sin misjonsvirksomhet der som her og sendte dem ut over hele dette åndsriket for å forkynne frelse og fred i den verden, som i denne verden, til alle de ånder som befinner seg der. Som før levde på jorden, men som er døde, men levende i ånden. 

"For derfor blev evangeliet forkynt også for døde at de visstnok skulde dømmes som mennesker i kjødet, men leve således som Gud i ånden." (1. Peters brev 4. kap.)

For mange av disse har Ordet aldri blitt forkynt på jorden, men der kan de lære Frelseren å kjenne. ALLE skal bøye kne for Kristus - levende og døde - Ordet, som er denne jordens Skaper og Frelser og universets Gud

Røveren på korset, som ble med Jesus til Paradis, ble der forkynt for og kunne der ta imot frelsens evangelium, dette fordi han som åndsvesen i sitt legeme var ærlig og fattet tro på Kristus, mens de hang på korset sammen.

Dette symbolet på enhet i lidelsens stund skulle vi ta til oss og forstå at vi som syndere er i samme posisjon som røveren på korset. men at vi gjennom omvendelse og tro på Kristus, kan ta vårt kors opp - og med Jesus Kristi åk være i stand til å bære store byrder - og tåle det, for Kristi åk vi blir bedt å ta på oss er Kristi rene kjærlighet, den kraften som alt er blitt til ved og alt åndsvesen som vil, skal bli frelst ved.

Jesus Kristus er gitt all makt i himmel og på jord. Alle disipler, både levende og døde, er derfor blitt gitt befalingen: gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, idet I døper dem til Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn, 20 og lærer dem å holde alt det jeg har befalt eder. Og se, jeg er med eder alle dager inntil verdens ende!

" Har vi bare i dette liv satt vårt håp til Kristus, da er vi de ynkverdigste av alle mennesker. 20 Men nu er Kristus opstanden fra de døde og er blitt førstegrøden av de hensovede. 21 For eftersom døden er kommet ved et menneske, så er og de dødes opstandelse kommet ved et menneske; 22 for likesom alle dør i Adam, så skal og alle levendegjøres i Kristus.23 Men hver i sin egen avdeling: Kristus er førstegrøden; derefter skal de som hører Kristus til, levendegjøres ved hans komme; 24 derefter kommer enden, når han overgir riket til Gud og Faderen, efterat han har tilintetgjort all makt og all myndighet og velde. 25 For han skal være konge inntil han får lagt alle sine fiender under sine føtter. 26 Den siste fiende som tilintetgjøres, er døden; 27 for han har lagt alt under hans føtter. Men når han sier at alt er ham underlagt, så er det klart at han er undtatt som har underlagt ham alt; 28 men når alt er ham underlagt, da skal og Sønnen selv underlegge sig ham som la alt under ham, forat Gud skal være alt i alle. 29 Hvad gjør da de som lar sig døpe for de døde? Dersom de døde i det hele tatt ikke opstår, hvorfor lar de sig da døpe for dem?" (1. korint. 15. kap.)

Misjonsbefalingen gjelder overalt - både for levende og døde.

2 liker  
Kommentar #13

Åge Kvangarsnes

12 innlegg  1957 kommentarer

Dødsriket før og etter korset

Publisert over 2 år siden

I hele Det Gamle Testamentet (Den Gamle Pakt) gikk de døde NED til dødsriket. Under Moses leser vi at jorden åpnet seg og slukte tusenvis av mennesker. I GT heter det alltid NED til dødsriket.

Men under Jesu død leser vi at han før ned til dødsriket og førte fanger HJEM og gav dem gaver. Dette var de døde troende. De ble ført hjem til himmelen, der er dødsriket for dem nå, og det kalles Paradis. Derfor sa også Jesus til røveren på korset at han skulle få bli med ham til Paradis. 

"Derfor sier Skriften: Han for OPP i de høye og bortførte fanger (de troende i dødsriket), han gav menneskene gaver. 

Men dette: Han for opp!  -  hva er det uten at han først steg ned til jorden LAVERE deler?" Ef. 4, 8-9.

Om de troende etter korset står det i Ef. 2, 6:                                                                       "Han oppvakte oss med ham og SATTE oss med ham I HIMMELEN." Legg merke til at det ikke står at vi en gang skal bli satt der, nei, vi ER allerede satt der!. Der er nå dødsriket for alle troende, det heter Paradis og er i Himmelen.

For de ikke-troende er dødsriket på samme sted som før, der NEDE.

1 liker  
Kommentar #14

Anne Jensen

36 innlegg  4891 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.
Da det gjelder poenget ditt om jeg forstår deg rett, at jorden er paradiset.  Så er jeg uenig med deg i det.  Men, kun Gud vet.

Vi kan si det sånn ja ;-)

Kommentar #15

Åge Kvangarsnes

12 innlegg  1957 kommentarer

"Misjonsbefalingen gjelder overalt - både for levende og døde." FEIL!

Publisert over 2 år siden

I Bibelen omtales de "døde" som de vantro, og "de levende" som de som har dødt fra sitt syndige adamske kjød og blitt "levende i Kristus". De troende er både "korsfestet med ham (Kristus), død og begravet, og syndelegemet er tilintetgjort", skriver Paulus. Derfor skal troende regne oss som døde, men levende i Kristus. Vi er altså døde, men lever. De vantroende lever, men er døde, ifølge Guds ord, fordi de ikke tror. Derfor kan ikke disse døde drive noen misjon, de er vantro.

I fortellingen om den rike mannen og Lasarus i Lukas 16, så ser vi at den rike mannen slo opp sine øyne i dødsriket, som i vers 28 kalles "pinens sted". Så sier den rike mannen at han har fem brødre som fortsatt lever på jorden, og ber om at det må vitnes for dem så de ikke kommer til samme sted som han er, pinens sted. men Abraham svarer: "De har Moses og profetene. La dem høre dem! Men den rike mannen svarte: Nei, far Abraham! Men kommer det noen fra de døde, da vil de omvende seg. Men han sa til dem: Hører de ikke Moses og profetene, da vil de heller ikke la seg overbevise om noen står opp fra de døde."

Det var altså ikke noe håp for at den rike mannen kunne gjøre noe for sine brødre når han først var kommet i dødsriket, da var det for seint. Han skulle ha tenkt på det da han selv levde på jorden, men det ville han ikke, da ville han bare nyte sin rikdom.

At de som er døde ,men levende i Kristus her på jord, skal drive misjon for de som er levende, men ikke døde her på jord, det er rett. Men det skal aldri drives misjon etter våre legemener er fysisk døde. Da er det for seint. Man får ingen "ny mulighet" da, dessverre. Det ville vært fint om det var slik, men det stemmer ikke med Guds ord.

2 liker  
Kommentar #16

Mona Ekenes

9 innlegg  931 kommentarer

Apostelen Paulus: Jeg vet om et menneske i Kristus, som for fjorten år siden ble rykket opp i den tredje himmel

Publisert over 2 år siden
Åge Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.

Om de troende etter korset står det i Ef. 2, 6:                                                                       "Han oppvakte oss med ham og SATTE oss med ham I HIMMELEN." Legg merke til at det ikke står at vi en gang skal bli satt der, nei, vi ER allerede satt der!. Der er nå dødsriket for alle troende, det heter Paradis og er i Himmelen.

For de ikke-troende er dødsriket på samme sted som før, der NEDE.

Slik har også jeg fått se det, som også kan sammenlignes med de åpenbaringene Guds apostel Paulus fikk:

2 Jeg vet om et menneske i Kristus, som for fjorten år siden ble rykket opp i den tredje himmel - om han var i legemet eller utenfor legemet, vet jeg ikke, Gud vet det. 3 Men jeg vet at denne mannen ble rykket inn i Paradis - om han var i legemet eller utenfor legemet, vet jeg ikke, Gud vet det - 4 og der fikk han høre usigelige ord, som et menneske ikke har lov til å uttale. 5 Denne mannen kan jeg være stolt av, men av meg selv vil jeg ikke rose meg, unntatt av min svakhet. 2 Kor 12,2-5


3 liker  
Kommentar #17

Tore Olsen

22 innlegg  5415 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Åge Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.
At de som er døde ,men levende i Kristus her på jord, skal drive misjon for de som er levende, men ikke døde her på jord, det er rett. Men det skal aldri drives misjon etter våre legemener er fysisk døde. Da er det for seint. Man får ingen "ny mulighet" da, dessverre. Det ville vært fint om det var slik, men det stemmer ikke med Guds ord.

Beklager, du er på villspor. Jeg har ved skriftens ord forklart hva som skjer etter døden. Jeg ser av måten du svarer på at du knapt har forstått noe av det jeg har skrevet og forklart - hvilket ikke er min skyld.

1 liker  
Kommentar #18

Tore Olsen

22 innlegg  5415 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Mona Ekenes. Gå til den siterte teksten.
2 Jeg vet om et menneske i Kristus, som for fjorten år siden ble rykket opp i den tredje himmel - om han var i legemet eller utenfor legemet, vet jeg ikke, Gud vet det. 3 Men jeg vet at denne mannen ble rykket inn i Paradis - om han var i legemet eller utenfor legemet, vet jeg ikke, Gud vet det - 4 og der fikk han høre usigelige ord, som et menneske ikke har lov til å uttale. 5 Denne mannen kan jeg være stolt av, men av meg selv vil jeg ikke rose meg, unntatt av min svakhet. 2 Kor 12,2-5

Hvorfor spør du ikke Bjørn Erik, som har vært der?

1 liker  
Kommentar #19

Åge Kvangarsnes

12 innlegg  1957 kommentarer

På villspor

Publisert over 2 år siden

Da Jesus kom for å kalle Peter til seg som sin apostel, sa Peter at han først måtte få gå i sin fars begravelse. Da svarte Jesus: "La de døde begrave de døde."

Hvordan vil du forklare dette?

Ut i fra menneskelig rasjonalitet er det helt umulig, døde kan ikke begrave døde, det forstår til og med vår menneskelige forstand.

Men her sier nettopp Jesus: La de døde begrave de døde.

Kommentar #20

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Åge Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.
Ut i fra menneskelig rasjonalitet er det helt umulig, døde kan ikke begrave døde, det forstår til og med vår menneskelige forstand.

Du har rett Kåre.  Ikke å forstå, men kanskje allikevel.  Det er et forsøk verdt:

Kan Åp 3, 1b være til hjelp for å forstå?

"Det heter om deg at du lever, men du er død." 

De som ikke tror har ikke det evige livet, mens de som tror har livet.

1. tim 5, 6

 "6 Men vil hun bare nyte livet, er hun levende død."

Ef 2, 4b -5

."Fordi han elsket oss med så stor en kjærlighet,  5 gjorde han oss levende med Kristus, vi som var døde på grunn av våre misgjerninger. Av nåde er dere frelst. "


Jesus viser oss i Matt 8, 22 at det er viktigere eller at Jesus ikke levner noen tvil at det er viktigere å følge Ham enn selv den viktigste plikten ovenfor faren.

Han ber oss først å søke Guds rike  - gå av sted og forkynn Guds rike er beskjeden.  Misjonsbefalingen ser vi i bakgrunnen.  Vi ser det samme i Luk 9,6

  6 Så dro de ut og gikk fra landsby til landsby, og overalt forkynte de det gode budskapet og helbredet syke.

Så kjenner vi til 1. Kong 19, 29-21 Da Elisja ble kalt til å følge etter Elia som profet, fikk han lov til å ta avskjed med sine foreldre først. 

Luk understreker Matt 8, 22 i Luk 9, 61-62

  "61 Det var også en annen som sa: «Jeg vil følge deg, Herre, men la meg først få si farvel til dem der hjemme.» 62 Men Jesus svarte: «Ingen som har lagt hånden på plogen og så ser seg tilbake, er skikket for Guds rike.»

Omvendelsen er altså en overgang fra død til liv og de som ikke tror er ikke i live rent åndelig og ovenfor Gud.  De er de Gud ikke kjenner.  

Det er viktigere der og da å misjonere, redde mennesker fra døden, til frelse og evig liv -  enn det er å begrave de som allerede er døde.  Det haster.

Jesus legemes størrelse er viktigst uten tvil.  Kraft nok til å stå opp og til å overvinne dødsrikets krefter.

Bildet som vises står tilsynelatende i stor kontrast til Luk 9, 6 om helbredelse av syke.

Selv om Jesus har makt til å helbrede syke og å drive ut onde ånder er Jesus på dette stadiet fremdeles i svakhet og i avmakt.

Etter oppstandelsen ser vi et litt annet bilde, der Paulus oppfordrer eller formaner å ta vare på familien.  Kol, 3.18-20

"Hjem og familie 
18 Dere kvinner, underordne dere ektemennene deres, som det sømmer seg i Herren. 19 Dere menn, elsk konene deres og vær ikke harde mot dem. 20 Dere barn, vær lydige mot foreldrene deres i alt, det er til glede i Herren." 

Budet om å hedre sin far og sin mor har fortsatt gyldighet.

Kallet til å følge ham etter oppstandelsen er å følge Jesus ikke utenfor, men innenfor rammen av hjem, familie og yrke.  For etter oppstandelsen har muligheten for å følge Jesus fra sted til sted i Galilea forsvunnet.  

Etter oppstandelsen inntrer en ny tid.


1 liker  
Kommentar #21

Tore Olsen

22 innlegg  5415 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Åge Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.

Da Jesus kom for å kalle Peter til seg som sin apostel, sa Peter at han først måtte få gå i sin fars begravelse. Da svarte Jesus: "La de døde begrave de døde."

Hvordan vil du forklare dette?

Ut i fra menneskelig rasjonalitet er det helt umulig, døde kan ikke begrave døde, det forstår til og med vår menneskelige forstand.

Men her sier nettopp Jesus: La de døde begrave de døde.

De var da åndelig døde -  det er den "fjernhet" fra Gud som den andre død omtales som. Dette har ingenting med livets to utganger å gjøre.

1 liker  
Kommentar #22

Åge Kvangarsnes

12 innlegg  1957 kommentarer

Publisert over 2 år siden

Her var det mye å ta tak i....men etter mitt syn er det svært mye jeg kan være enig med deg i. Du har visst langt bedre bibel-kunnskap enn meg.

Du skriver at budet om at du skal hedre din far og mor fortsatt gjelder. Etter mitt syn gjelder alle budene ennå, men de er oppfylt i Kristus, ikke i oss. Derfor kan Paulus skrive at "den lov som kom med bud og forskrifter er avskaffet" og "skyldbrevet, det som gikk oss imot, ble naglet til et kors" (Ef 2, 15 og Kol. 2, 14).

De ytre budene på steintavlene gjelder ikke oss ytre sett, vi kan ikke oppfylle de, Kristus har avskaffet de og naglet de til et kors, for de er oppfylt for oss i ham. Derfor kan de heller ikke kreve noe av oss. Men de er skrevet i våre hjerter, det er nå DHÅ som veileder og oppdrar oss, og det gjør han nok etter Guds lov, men selv kan vi ikke gjøre det. Så får jeg hvile i det også og legge alle mine bekymringer over på Herren. Han trøster, han styrker, han løfter oss opp når vi trenger det. Så får vi lære hverandre, trøste og oppmuntre hverandre i ydmykhet.  

Slik er det jeg ser på dette med loven.

"La de døde begrave de døde"....de er de vantro som skal begrave de døde. Bare de sørger, seier Paulus. Den som er frelst sørger ikke om syndelegemet tar slutt, tvert imot...det gelder seg til å komme hjem til Herren. Vi er alt begravet med ham, og han har også oppreist oss. Hvorfor sørge da om jeg blir begravet? Det er en gledens dag for den som er i Kristus, nei...la de døde begrava de døde. min begravelse skal jeg sannelig sørge for å opplyse om at ikke er en sorgens  dag!.

Vet ikke om dette kunne være til noe hjelp.

For ordens skyld er mitt fornavn Åge.

Kommentar #23

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Åge Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.
For ordens skyld er mitt fornavn Åge.

Beklager navnefeilen i kommentar 20.

Kommentar #24

Mona Ekenes

9 innlegg  931 kommentarer

Nei, det er hans utsagn som får stå på hans regning.....

Publisert over 2 år siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.
Gå til den siterte teksten.
2 Jeg vet om et menneske i Kristus, som for fjorten år siden ble rykket opp i den tredje himmel - om han var i legemet eller utenfor legemet, vet jeg ikke, Gud vet det. 3 Men jeg vet at denne mannen ble rykket inn i Paradis - om han var i legemet eller utenfor legemet, vet jeg ikke, Gud vet det - 4 og der fikk han høre usigelige ord, som et menneske ikke har lov til å uttale. 5 Denne mannen kan jeg være stolt av, men av meg selv vil jeg ikke rose meg, unntatt av min svakhet. 2 Kor 12,2-5

Hvorfor spør du ikke Bjørn Erik, som har vært der?

Nei, det er hans utsagn som får stå på hans regning, kristne skal uansett alltid være på vakt mot slikt.

Troende kristne som har fått åpenbaringer, syner eller drømmer er normalt sett meget forsiktige med å fortelle om dem, slik at andre ikke skal gjøre seg større tanker om dem det gjelder enn de bør.

2 liker  
Kommentar #25

Tore Olsen

22 innlegg  5415 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Mona Ekenes. Gå til den siterte teksten.

Nei, det er hans utsagn som får stå på hans regning, kristne skal uansett alltid være på vakt mot slikt.

Troende kristne som har fått åpenbaringer, syner eller drømmer er normalt sett meget forsiktige med å fortelle om dem, slik at andre ikke skal gjøre seg større tanker om dem det gjelder enn de bør.

Bjørn Eriks vitnesbyrd er sant! 

Du henviste til det samme - men tror ikke et vitnesbyrd fra en som har opplevd det selv? Og du trekker inn Janteloven? Er det en "lov" å dømme et medmenneske etter?

Kommentar #26

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Mona Ekenes. Gå til den siterte teksten.
Troende kristne som har fått åpenbaringer, syner eller drømmer er normalt sett meget forsiktige med å fortelle om dem, slik at andre ikke skal gjøre seg større tanker om dem det gjelder enn de bør

Når jeg forteller det jeg har erfart og fått se, har det ingenting med meg å gjøre.  Det har kun med Guds rike å gjøre.

Det gjorde heller ikke Paulus og displene.  

Ikke for å gjøre meg lik Paulus på noen måte, jeg lever jeg ikke i herligheten nå. Men i små øyeblikk i kontempasjon kan jeg gjøre det. 

Vi ser det samme med Snåsamannen.  Han har kunne hjelpe svært mange fremmede, men ikke sin egen kone - som et eksempel.  Heller ikke han har hatt et enkelt liv i herlighet.  Et enkelt liv følger ikke automatisk med åndelige erfaringer.  Ikke hos displene og ikke hos Paulus.

Det er ikke enkelt å vitne, det er ikke enkelt å fortelle Sannheten en selv har erfart.  Det ser en av kommentaren din som også er et eksempel. Derfor forteller jeg bare litt. Av samme grunn er det en rekke som har slike erfaringer jeg har, som ikke vil fortelle om det.  P.g.a. fordømmelsen som ofte følger. 

Jeg gjør det for å gi min lille skjerv til innsyn til hva himmelen er for de som vil vite litt mer.  Jeg misjonerer for frelsen, herligheten og hva korset og oppstandelsen faktisk betyr .  Om jeg lykkes med det får andre bedømme.

Jeg har fått min del av lidelser og erfart og erfarer sannheten i Jes 57, 15.  

Paulus forteller selv, og det samme erfarer jeg også: 

(Altså ikke for å gjøre meg selv stor, men for å gjøre meg selv liten nok til fortsatt å være nær frelseren. For Gud bor hos de med de nedbrutte hjerter og da er Gud nærmest.)  

2. Kor 12, 7-9

  7 For at jeg ikke skal bli hovmodig på grunn av de høye åpenbaringene, har jeg fått en torn i kroppen, en Satans engel som skal slå meg – for at jeg ikke skal bli hovmodig.  8 Tre ganger ba jeg Herren om at den måtte bli tatt fra meg,  9 men han svarte: «Min nåde er nok for deg, for kraften fullendes i svakhet.» Derfor vil jeg helst være stolt av mine svakheter, for at Kristi kraft kan ta bolig i meg. 

 

1 liker  
Kommentar #27

Mona Ekenes

9 innlegg  931 kommentarer

Guds apostel Paulus er troverdig, uten enhver tvil.

Publisert over 2 år siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.
Du henviste til det samme - men tror ikke et vitnesbyrd fra en som har opplevd det selv? Og du trekker inn Janteloven? Er det en "lov" å dømme et medmenneske etter?

Guds apostel Paulus er troverdig, uten enhver tvil.

Hva noen kristne hevder med rette eller stor urett har fått av åpenbaringer eller såkalte "åpenbaringer", har ingenting med andre troende kristnes direkte forhold til Kristus Jesus å gjøre. En går ikke fortapt fordi en er sterkt på vakt og skeptisk til hevdede åpenbaringer, men er da heller Kristus Jesus lydig. En skal ikke tro enhver ånd.

Nytter ikke å overbevise meg om noe annet det er fåfengt, den saken står fast. Holder meg til profetiene i Skriftene og det som ble åpenbart for Guds tjenere der og tilkjennegis for oss, alt dette er troverdig også uten enhver tvil. 

Det finnes x-antall falske profetier og åpenbaringer fra spesielt vranglærende karismatisk hold, disse tjener mer til advarsel og ta avstand fra slikt. Uansett skal alt slikt prøves på Skriftene og da stemmer absolutt alt med Skriftene, om det bare er kun en ting som ikke stemmer; skal alt forkastes.

1 liker  
Kommentar #28

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.
Av samme grunn er det en rekke som har slike erfaringer jeg har, som ikke vil fortelle om det.  P.g.a. fordømmelsen som ofte følger. 

Det siterte kan jeg fortelle ettersom da jeg forteller i samtaler med andre om mine åndelige erfaringer, da får jeg høre andres fortellinger og andres erfaringer med Jesus.  Om bønnesvar og helbredelser, om at de har møtt Jesus osv.

Erfaringer som ikke er lik mine, men allikevel svært verdifulle for meg.  At ikke alle erfaringer er like, er naturlig - for Guds rike er enormt stort og rikt.

Jeg stoler på de erfaringer som bekreftes av Bibelens ord.   Selv har jeg samtalt om mine erfaringer med prester og teologer i mange, mange år.  For jeg har alltid vært veldig redd for å fortelle noe som er i strid med Sannheten i bibelen - fordi om jeg skulle gjøre det er jeg redd for å miste troen som er svært dyrebar for meg.

Slike fordømmelser som framføres på denne tråden - møter jeg bare her.  Kan kalle det nedlatenheter.

Det har jeg aldri møtt i de årene jeg har samtalt med andre og med teologer om mine erfaringer.  Jeg hadde behov for disse samtalene for jeg forsto ikke selv hva jeg erfarte.  Jeg har holdt prekener og foredrag om det samme.

Jeg forsøker å misjonere da det jeg forteller samsvarer med Bibelens Ord.

2 liker  
Kommentar #29

Mona Ekenes

9 innlegg  931 kommentarer

Bortkastet tid å prøve å overbevise meg.

Publisert over 2 år siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.

Slike fordømmelser som framføres på denne tråden - møter jeg bare her.  Kan kalle det nedlatenheter.

Det har jeg aldri møtt i de årene jeg har samtalt med andre og med teologer om mine erfaringer.  Jeg hadde behov for disse samtalene for jeg forsto ikke selv hva jeg erfarte.  Jeg har holdt prekener og foredrag om det samme.

Jeg forsøker å misjonere da det jeg forteller samsvarer med Bibelens Ord.

Det øker faktisk skepsisen desto mer slik du holder på, fordi du og Tore kommer samtidig med falske anklager mot meg. Nei, det er ikke hverken av nedladenhet, jantelov eller hva det enn prøves på å heftes på meg. 

Det er rett og slett av sunn gudsfrykt også lydighet, fordi en skal ikke tro enhver ånd. Uansett hva som hevdes  fra talerstoler eller ellers, dere bare bekrefter min skepsis og øker den, fordi dere begge burde heller glede dere over at en (uansett hvem) ikke står parat og tror på enhver ånd. 

Alle som virkelig har fått åpenbaringer, angriper ikke dem som stiller seg skeptisk, en legger det heller i Jesu Kristi hender isteden. Samtidig som det tåles at andre stiller seg skeptisk for slikt, for det er faktisk et sunnhetstegn.

En går ikke fortapt fordi en er sterkt på vakt og skeptisk til hevdede åpenbaringer, men er da heller Kristus Jesus lydig.

Alle åndelige erfaringer skal prøves på Skriftene også legges i Jesu Kristi hender, spesielt i disse tider der det flommer av såkalte åpenbaringer og falske profetier.

Da skal en være ekstra på vakt, så i tillegg er det faktisk av omsorg at jeg advarer mot slikt.

1 liker  
Kommentar #30

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Mona Ekenes. Gå til den siterte teksten.
Det øker faktisk skepsisen desto mer slik du holder på, fordi du og Tore kommer samtidig med falske anklager mot meg. Nei, det er ikke hverken av nedladenhet, jantelov eller hva det enn prøves på å heftes på meg. 

Jeg har altså aldri tidligere møtt en slik skepsis til levende tro som du viser meg.  Den samme skepsisen ser vi apostlene, misjonærer møter her i landet da de forteller om levende tro fra andre verdensdeler.  Enten med et skuldertrekk eller avvisning.  Det får i alle fall ikke kristne lenger til å gå lenger inn i opplevelsene og erfaringene de deler.  Tydeligvis er troen på undere og at DHÅ handler i vår tid svak hos en del kristne

Det er eller kan være en viktig debatt - hva skjer?

Skepsisen din er du ikke alene om.  Din og andres skepsis er på en måte forståelig fordi det viser en utvikling hvor levende tro møter mer og mer fordommer.  Det ser også ut til at du ikke forstår hvordan dine uttalelser om andres åndelige erfaringer virker på dem du uttaler deg om. Du turer bare fram.  Du kan kritisere, men reaksjon fra de du avfeier - avfeies av deg uten videre og uten begrunnelser.  

Heldigvis er dommen overlatt til Gud.  Men du dømmer og fordømmer andres åndelige erfaringer.  Du forsøker å sette munnkurv oppfatter jeg på andres erfaringer.  Du forstår ikke en gang at det er sårt for den og de du rammer.


Et tegn i tiden at vitnesbyrd ikke lenger er troverdige?

For meg er det et tegn.  Hva skjer med de kristnes tro da det å dele erfaringer med den levende Kristus fordømmes eller avvises av kristne?  Det har skjedd en voldsom negativ utvikling de siste 20 årene.

For å avvise noe, må du vise meg hvor jeg har fortalt noe annet - noe  som det ikke er dekning for i Bibelen?  Når har jeg fortalt noe annet enn for eksempel det Paulus og de andre apostlene forteller?

For meg handler det om å vise at Jesu også lever i dag.

Vi ser den samme skepsisen da det gjelder helbredelse ved bønn, det avfeies på samme måte av kristne.

Så en kan si at den som vil ødelegge forståelsen av at Jesu også lever i dag har en vellykket strategi.  Den fungerer.  Ødeleggeren lykkes - det er bare å se utviklingen de siste 20 årene.  Det går fort.

DNK tar avstand fra troen og den apostoliske tro.  Er et bilde som viser det samme.  Det er sterke krefter på gang som ikke går Kristus ærende.

For 20 år siden, da jeg begynte å fortelle om mine erfaringer, var det ikke skepsis.  Alle som hørte ble sterkt berørt åndelig.  Nå avfeies det av kristne som noe de ikke kan tro lenger - fordi noen mener at en skal holde tett om alle tros opplevelser.  Det er jo det rene tøvet - for det resultatet ser vi fører til avkristning og et mer sekulært samfunn

Ser vi på de første kristne - så møttes de hjemme hos hver andre hver søndag - til nattverd og deling av erfaringer andre og de selv hadde hatt.  Og de jublet over vitnesbyrdene de fikk høre.

Ødeleggeren lyktes ikke der - for troen vokste og vokste.

Forteller avkristningen oss noe - er det et tegn i tiden vi bør være vare på?

Er det et tegn i tiden - og hva varsler i tilfelle det?

3 liker  
Kommentar #31

Åge Kvangarsnes

12 innlegg  1957 kommentarer

BRA!

Publisert over 2 år siden

IGJEN! BRA!

1 liker  
Kommentar #32

Anne Elisabeth Skogøy Fjellstad

38 innlegg  570 kommentarer

"Luksuriøs fortapelse"?

Publisert over 2 år siden

Mye veldig bra i din artikkel, men hva mener du med begrepet «Luksuriøs fortapelse»?  

Ethvert menneske vil iflg. Bibelen bli straffet for den synd som ikke er tatt oppgjør med.
- Tapelsen av evig og udødelig liv/ himmel, står ikke alene som konsekvens.  

Siden alle mennesker er syndere, vil "like for like"-prinsippet gjelde.  Dobbelt igjen for sine synder, dvs inklusive at det innebærer en straff. For sorg påført både mennesket og Guds hjerte i felles åk med den enkelte.
 
Kan "luksuriøs fortapelse" dekke en slik situasjon, selv om selve "evigheten i pine" er ute av teologien?  
Straffen for lidelse den enkelte har påført andre, vil jo gjelde uansett.  For enkelte vil denne straffen bli meget "stor" eller "lang".  Rettferdig.
- Tilsvarende Satan som vil holdes bundet for 1000 år?

Kommentar #33

Jostein Sandsmark

108 innlegg  455 kommentarer

"luksuriøs fortapelse" #32

Publisert over 2 år siden
Anne Elisabeth Skogøy Fjellstad. Gå til den siterte teksten.
Mye veldig bra i din artikkel, men hva mener du med begrepet «Luksuriøs fortapelse»?  

Utrykket er ikkje mitt, men kjem frå ein meiningsmotstandar i ein debatt i NORGE I DAG.

Han meinte at mi tru på at dei fortapte blir evig/definitivt utsletta etter den andre Død.   "...skal aldri minnast meir"  er for "billig" straff. (!)  

Det vil eg på det sterkaste avvisa, og  har ført ei rekke med bibelord og samanlikningar fram til støtte for det. Bibelen trugar ikkje med fysisk smerte og"pine utan ende", men ei evig/definitiv utestenging frå Herrens åsyn og all himmelsk herlegdom. Noko verre kan ikkje skje med nokon.

Kommentar #34

Anne Elisabeth Skogøy Fjellstad

38 innlegg  570 kommentarer

"Rettferdig dom og ende" en vesentlig forutsetning for å kutte ut tidligere tiders blodhevn

Publisert over 2 år siden
Jostein Sandsmark. Gå til den siterte teksten.
Bibelen trugar ikkje med fysisk smerte og"pine utan ende", men ei evig/definitiv utestenging frå Herrens åsyn og all himmelsk herlegdom. Noko verre kan ikkje skje med nokon.

Vi er enige om at etter den annen død er "de ugudelige" tilintetgjort.

Viktig dog at det er blitt gjort rett overfor verden/ individer underveis i livet ved at dommen ikke bare er tilknyttet avstand til Gud, men også tap av relasjoner på det mellommenneskelige plan mellom parter.
Urett kan ikke bare "skufles over" her i tiden - den må tas direkte opp mellom de berørte partene. Dvs at Gud/ Staten også "synliggjør offentlig" det som ikke er erkjent/ bekjent/ gjort opp for mens nådetiden varte.  
Straffen ligger vel på flere plan; i at mennesker "vet med seg" selv hva det har gjort - men også at det blir anerkjent av en ekstern instans - i dette tilfellet Gud. Men også overfor mennesker.

Hvordan håndterer individer sine motparter underveis?  
- ved å "laste opp til sin himmelske server" en til-Gud-givelse i Kristus, mtp dersom motpart vil komme til å bli villig til å bekjenne sin synd, beklage samt erstatte - hvis mulig - samt god gammeldags "å gjøre bot og bedring".  Innenfor rimelighets nådens tid.

1 liker  
Kommentar #35

Mona Ekenes

9 innlegg  931 kommentarer

Men trang er den port og smal er den vei som fører til livet, og få er de som finner den.

Publisert over 2 år siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.

For 20 år siden, da jeg begynte å fortelle om mine erfaringer, var det ikke skepsis.  Alle som hørte ble sterkt berørt åndelig.  Nå avfeies det av kristne som noe de ikke kan tro lenger - fordi noen mener at en skal holde tett om alle tros opplevelser.  Det er jo det rene tøvet - for det resultatet ser vi fører til avkristning og et mer sekulært samfunn

Ser vi på de første kristne - så møttes de hjemme hos hver andre hver søndag - til nattverd og deling av erfaringer andre og de selv hadde hatt.  Og de jublet over vitnesbyrdene de fikk høre.

Ødeleggeren lyktes ikke der - for troen vokste og vokste.

Forteller avkristningen oss noe - er det et tegn i tiden vi bør være vare på?

Er det et tegn i tiden - og hva varsler i tilfelle det?

På den tiden var apostlene også hos dem, disse som også sa at en skulle prøve åndene, disse som formante om ikke å tro på enhver ånd. Disse som formante om å prøve enhver profeti og som lærte opp menighetene til å være på vakt mot åpenbaringer og profetier for fremmede åndsmakter kunne stå bak dem. De lærte i menighetene til - ikke å være åpne og godtroende for slikt -, det kan faktisk være onde åndsmakter som står bak åpenbaringer, syner, drømmer og profetier.

Ditt og Tores store problem er at dere nærmest - krever - at vi andre  - skal - tro på dine "åpenbaringer", det strider så mye med Skriftene at dere er tydelig blindet for det selv. For ellers hadde dere ikke våget å holdt på slik som på denne tråden, For vi har med Én Veldig Allmektig Gud å gjøre.

Herren Allhærs Gud har faktisk sagt: Stol ikke på mennesker. Det er nettopp derfor en skal prøve alt på Skriftene. Heller ikke holder det å henvise til vranglærende karismatiske "menigheter" der det flommer over av falske" budskap", "profetier", "åpenbaringer", "helbredelser" i stort format. Formidlet via visjon norge og lignende falske kristne ledere og "predikanter" som tjener seg rike på å bedra folk, og i tillegg roser seg av jordisk "rikdom".

11 Hvorfor? Fordi jeg ikke er glad i dere? Det vet Gud jeg er. 12 Slik har jeg gjort det hittil, og det skal jeg fortsette med. For det er noen som gjerne vil ha en mulighet til å skryte av at de er slik som jeg, men den muligheten skal jeg ta fra dem. 13 Disse er falske apostler, troløse arbeidere som opptrer som om de var Kristi apostler.

 14 Det er ikke noe å undres over, for selv Satan skaper seg om til en lysets engel. 15 Da er det ikke merkelig at hans tjenere skaper seg om til tjenere for rettferdigheten. Men til slutt skal de få lønn etter sine gjerninger.
2 Kor 11,11-15

Den karismatiske "herlighetsteologiske" vranglæren snek seg inn i pinsemenighetene (noen pinsemenigheter er mer nøkterne), deretter i Misjonsforbundet og mer eller mindre i de kristne organisasjonene. Oasebevegelsen er bl.a. en bevegelse som er meget åpen for "profetier" av ymse slag. Dessverre holder heller ikke avisen Dagen mål som en god rettleder i et glorete "fargerikt" fellesskap (åpent for yoga og alternativ religiøsitet og en frafallen norsk kirke som er mer politisk ideologisk samt vranglærende og vranglærende ytterliggående karismatisk religiøsitet). Dagens aviser fra et sterkt svekket kristenhold er ingen gode veiledere for kristne, det de formidler er et broket fellesskap, brutt opp i mange fragmenter. Det er den kristne tilstanden, der et mindretall er nøkterne og oppriktige troende kristne.

Et resultat av at de kristne organisasjonene valgte seg ledere, lærere og forkynnere som mer eller mindre fulgte den første Adam som lot seg forføre, istedenfor å følge Kristus Jesus, Han som er Guds Levende og virkekraftige Ord som utfører Guds vilje. Mariaplassen ble erstattet med forkynnere og musikalske innslag og annen underholdning samt lek der sangtekstene samtidig åpnet opp for mennesketanker og det som klør i ørene. 

Det finnes fremdeles unntak der oppriktige troende kristne samles, takk og lov og pris for det. Men hyrdene og menighetsledelsene bærer et stort ansvar for hvordan tilstanden blant kristne er, samtidig som hver enkelt kristen også har sitt ansvar.

Du ville aldri funnet en salme i Skriftene som  sammenlignet et grønt juggel pyntet hedensk juletre som ser glitrende og flott ut men samtidig avhugget og skilt fra roten, med det som har med Kristus Jesus å gjøre. Et tre som fort blir tørt, mister sine nåler og vil enten bli brent eller kastet på søppel fyllingen, slik sett et dårlig symbol.  Da er vel heller juletreet slik sett et symbol på falske kristne som ser pene og pyntelige ut som også gjør synbare gode gjerninger i menighetssammenheng men er allikevel uten framtidshåp, for de er hugget løs fra selve roten. Falske lysets engler, som Guds apostel advarte mot. Det finnes fremdeles oppriktige troende kristne som går inn i de ferdiglagde gjerningene og gjør gode gjerninger etter Herren Allhærs Guds vilje. Da er jo alt dette til Herren Allhærs Guds Ære.

Slik som "salmen" "Du grønne glitrende tre" (som skulle minne om Gud, men appellerer mer til den menneskelige allmenn religiøsiteten) ble godt mottatt fra kristenhold; slik snek forførelser seg (umerkelig tydeligvis for de fleste kristne fordi de kristne lederne godtok og anså det som et gode også gode muligheter til å nå ut til folk) gradvis inn i den protestantiske kristenflokken, der menneskeskapte tradisjoner med all dets rekvisita som behaget kjødet (øyet og sansene). Da er lys festet på levende trær ute der de lyser opp i mørket samt levende lys inne, et betydelig bedre symbol på at Jesus er verdens Lys. Selv de  fattige og ressurssvake ville kunne være med på slike markeringer, uten å kjenne seg - ekstra - til byrde. Selv om de uansett ikke har noen grunn til å gjøre det, for det er de med bedre økonomi Kristus Jesus da prøver troen og derav hjertelaget og givergleden til. Julen er egentlig hedensk tradisjon og vinterfest, som ble erstattet med kristne symboler og tilegnet Jesu fødsel. En tradisjon som også jeg er vokst opp med og gledet meg veldig til som barn,  ungdom og ung voksen, men som mistet gradvis og i økende grad sin glans og ble derfor til slutt forkastet underveis på Livets veg. Den katolske vatikankirken var allerede fylt opp av forførelser som endte opp med store forfølgelser av de kristne og avlatshandel. 

De første kristne lederne som innførte denne feiringen av Jesu fødsel gjorde det fordi disse vinterfestene appellerte til dem samt at de også ville ha det til at de kunne få flere til å bli kristne, nettopp ved å kunne invitere til både feiring, mye hygge og god mat med tilhørende rekvisita, alt som er til glede for kjødet. Så det å tilpasse seg verden for å forsøke å tiltrekke seg flere er ikke av nyere dato. I disse tider slår slik total feilaktig tankegang ut i full "blomst". Folk skal lokkes ved hygge, kos og mye glede, det sterkt merkbare overfladiske i det hele oppdages ikke med unntak av enkelte. 

Hva med den virkelige gleden Herren Allhærs Gud har å gi? Den som ikke er avhengig av ytre omstendigheter eller det som er i verden?

4 Gled dere i Herren alltid! Igjen vil jeg si: Gled dere!
 5 La alle mennesker få merke at dere er vennlige. Herren er nær!

 6 Vær ikke bekymret for noe! Men la alt som ligger dere på hjertet, komme fram for Gud i bønn og påkallelse med takk!
 7 Og Guds fred, som overgår all forstand, skal bevare deres hjerter og tanker i Kristus Jesus. 
Fil 4,4-7

Men det å forsøke å lokke noen til menighetene ved å tilpasse seg det som er i verden, er egentlig å si at det som er i verden er så bra at kristne må også kunne ta del i det. Glemt er det at Kristus Jesus har satt sine dyrt kjøpte barn  - fri - fra verdens trelldom og tradisjoner. For det er jo kun de som har ressurser nok også helsemessig som kan utfolde seg i slike fester, julen har jo blitt et ekstremt tilfelle når det gjelder dette.

Legg godt merke til dette, slik er det fremdeles også blant mange kristne som helst vil ha alle goder som verden har å tilby samtidig som de vil ha alle godene Herren Allhærs Gud gir (i pose og sekk):

 Du gav dem brød fra himmelen når de sultet,
 og lot vann strømme fram fra berget når de tørstet.
 Du bød dem dra inn og ta i eie
 det landet som du med løftet hånd
 hadde lovt at du ville gi dem.
Neh 9,15

De støpte seg til og med en kalv
 og sa: «Dette er din gud,
 han som førte deg opp fra Egypt.»
 Og de spottet deg grovt.
Neh 9,18

20 Du rettledet dem med din gode Ånd,
 du gav dem manna til mat
 og lot dem få vann når de var tørste.

 21  Du sørget for dem i førti år,
 i ørkenen savnet de ingen ting.
 Klærne deres ble ikke utslitt,
 og føttene hovnet ikke opp. 
Neh 9,20-21

 26  Men så ble de trassige
 og satte seg opp mot deg;
 de vendte ryggen til din lov.
 De drepte dine profeter, som advarte dem
 for å føre dem tilbake til deg.
 Og de spottet deg grovt.

 27  Da overgav du dem til fiender
 som var harde mot dem.
 Men de ropte til deg i sin nød og trengsel,
 og du hørte dem fra himmelen.
 I din store barmhjertighet
 sendte du dem redningsmenn,
 som frelste dem fra deres fiender.
Neh 9,26-27

For da vi forkynte evangeliet hos dere, skjedde det ikke bare i ord, men også i kraft, ved Den Hellige Ånd og med full overbevisning. Dere vet selv hvordan vi opptrådte hos dere; vi tenkte bare på dere.1 Tess 1,5 

Hva skjer i frafalte vestlige deler i Europa og Norge (Skandinavia) i disse tider? Herren Allhærs Gud er nøyaktig den samme  i dag som den gangen, heller ikke Israel og jødene slipper unna. Men allikevel skal alle de som hører Kristus Jesus og som står oppskrevet i Livets Bok bli reddet ut av trengslene og komme hjem til Det lovede Land som er beredt for det samlede Guds folk i Himmelen. Alle som overlever (unntatt alle dem som Kristus Jesus og Hans hær vil bekjempe) Trengselstidene vil også oppleve Fredsriket der Kristus Jesus skal styre verden fra Davids trone i Jerusalem.

40 Da ble Herren brennende harm på sitt folk,
 han fikk avsky for dem som hørte ham til.

 41  Han overgav dem til andre folk,
 de som hatet dem, ble deres herrer.

 42  Fiendene plaget dem hardt,
 under deres hånd ble de tvunget i kne. 

43  Mange ganger reddet han dem;
 enda la de planer i trass
 og sank dypt i synd.
Sal 106,40-43

Resultatet fra protestantisk hold er også godt synlig der bl.a. Bedehusene vanskjøttes og selges  som billigvarer, mens det bygges aktivitets og forsamlingshus i 40- 60 millioner klassen (ikke alle satser slik og tar slike sjanser). Kristne som har påtatt seg ansvaret for en så stor gjeld, hvordan kan disse være klare og beredt når Jesus kommer tilbake? For mange tror jo på at Jesus skal hente dem og dra dem opp til Seg (opprykkelsen) når den dagen kommer. Da burde jo kristne sørge for at det de eier og forplikter seg økonomisk til, også dekker den eventuelle gjelden de har påtatt seg.

Det står skrevet:

13 Gå inn gjennom den trange port! For vid er den port og bred er den vei som fører til fortapelsen, og mange er de som går inn gjennom den.

 14 Men trang er den port og smal er den vei som fører til livet, og få er de som finner den. Matt 7,13-14

Det står også skrevet:

15 Vokt dere for de falske profeter! De kommer til dere i saueham, men innvendig er de glupske ulver.

 16 På fruktene skal dere kjenne dem.Høster en kanskje druer av tornebusker eller fiken av tistler?

  17 Et godt tre bærer god frukt, et dårlig tre bærer dårlig frukt. 18 Et godt tre kan ikke gi dårlig frukt, og et dårlig tre kan ikke gi god frukt. 19 Hvert tre som ikke bærer god frukt, blir hogd ned og kastet på ilden.

 20 Derfor skal dere kjenne dem på fruktene. Matt 7,15-20

Det står også skrevet:

FALSKE DISIPLER

21 Ikke enhver som sier til meg: Herre, Herre! skal komme inn i himmelriket, men den som gjør min himmelske Fars vilje.

  22 Mange skal si til meg på den dag: Herre, Herre! Har vi ikke profetert ved ditt navn, og drevet ut onde ånder ved ditt navn, og gjort mange mektige gjerninger ved ditt navn? 23Men da skal jeg si dem rett ut: Jeg har aldri kjent dere. Bort fra meg, dere som gjør urett! Matt7,21-23

Det er faktisk få oppriktige troende igjen (til sammenligning med alle som kaller seg kristne) som har sann ærefrykt for Herren Allhærs Gud og sunn gudsfrykt, de fleste velger seg lærere etter eget behov. Slik oppsto også alfa kursene som ble meget populære i tidligere mer nøkterne kristne organisasjoner. Mariaplassen ble ikke god nok, heller ikke betydelig mer opplesning fra Skriftene og snakke sammen om det som står der ble godt nok, også det å be og synge sammen med salmene fra Skriftene (de første menighetene brukte Skriftene fra Den Gamle Pakt og Testamente, samt apostelbrevene og det de hadde fra Evangeliene) ble godt nok. Alt dette som de aller første messianske jødisk/hedenske Guds menigheter gjorde, der alle samlet er Guds Menighet på jorden. Guds verdensvide Menighet som er Jesu Kristi Legeme består av alle som står oppskrevet i Livets Bok. Tror nok at det finnes enkelte mindre menigheter der kristne samles i mindre forsamlinger som både er nøkterne og holder seg trofast til Skriftene som er Ordet.

Dagens "herlighetsteologiske" karismatiske forsamlinger har  slik de første menighetene var (samt den støyen som preger de karismatiske massesamlingene) ingenting med de første menighetene på apostlenes tid å gjøre.

Kristus Jesus som ikke kan lyve og som ikke det finnes en kvantepartikkel (ikke målbart, men kan knapt matematisk beregnes) av løgn i og derfor Fullkomment totalt uten løgn sier på flere måter også via Guds tjenere:

Jeg sier dere: Han skal sørge for at de får sin rett, og det snart. Men når Menneskesønnen kommer, vil han da finne troen på jorden?" Luk 18,8

 4 Når noen en gang har fått lyset, har smakt den himmelske gave og fått del i Den Hellige Ånd, 5 har smakt Guds gode ord og den kommende verdens krefter, 6 og de så faller fra, da er det umulig å fornye dem så de igjen vender om. De korsfester selv Guds Sønn på ny og gjør ham til spott.

  7 Den jord som drikker regnet som ofte faller på den, og bærer grøde til gagn for dem som dyrker den, får velsignelse fra Gud. 8 Men den jord som bærer torn og tistel, er til ingen nytte. Forbannelsen er ikke langt borte, og det ender med at den blir svidd av. Hebr 6,4-8

 Dessuten skriver du ikke sant hvis du sikter til at jeg (med flere) ikke tror på åpenbaringer, profetier, tegn og under, for det gjør vi faktisk. Men er Herren Allhærs Gud lydig ved å være våkne og vaktsomme, også å prøve alt på Skriftene og legge alt dette i Jesu Kristi hender. Hvem er det da vi setter all vår lit og tillitt til? Jo, det er Kristus Jesus Selv og ikke vår egen forstand eller tanker. Husk at Jesus er de hjelpeløses hjelper, som hjelper alle som heller ikke stoler på alle tanker som kan komme. Tanker som også skal prøves på Skriftene.

Vet du at Jesu Kristi og apostlenes lære også innebærer nøkternhet? Også et edruelig forhold til tegn, under, åpenbaringer, drømmer med mer.

Vet du hva trygg tro er? En trygg tro er grunnfestet i Kristus Jesus alene og ingen andre. For enhver som tror på Sønnen, tror også på Faderen og dermed også på alt Kristus Jesus sier, også via Guds tjenere, og alt som hører Herren Allhærs Gud til.

Dessuten er det etter Herren Allhærs Guds vilje at kristne skal lære å dømme også i betydning bedømme innad i kristen sammenheng, for Kristus Jesus befaler at vi skal være våkne og på vakt; også når det gjelder at vi ikke skal tro på enhver ånd.

 Når Jesus ble beskyldt for å være Beliar, kan jo heller ingen som tilhører Kristus Jesus forvente noe bedre.

Mange fra kristenhold lider også under menneskefrykt også frykt for å skape uro, det "nyter" kristne ledere (hyrder) med flere kortvarige "fordeler" av i denne verden. Det å ta et oppgjør med noe som kjennes galt og som består sin prøve på Skriftene, ligger langt inne hos mange (ikke alle). De holder heller det de mener for seg selv unntatt når de møter noen med samme syn, for jeg vet bl.a. fra gulvplanet at flere reagerer på disse tiders julefeiring med nisser og all rekvisita som hører med og all direkte underholdning, støyende musikk, tynn forkynnelse, vranglære fra karismatisk hold og all verdsligheten som trenger seg inn i kristen sammenheng. 

Kommentar #36

Gunnar Søyland

18 innlegg  2558 kommentarer

Hvis det nå er slik at det er så få som finner vegen til livet

Publisert over 2 år siden
Mona Ekenes. Gå til den siterte teksten.
Men trang er den port og smal er den vei som fører til livet, og få er de som finner den.

Hvor kommer da alle de hvitkledde fra, de som har vasket sine klær i Lammets blod og som utgjør en så stor flokk at ingen kunne telle dem?


"Deretter så jeg en skare så stor at ingen kunne telle den, av alle nasjoner og stammer, folk og tungemål. De sto foran tronen og Lammet, kledd i hvite kapper, med palmegreiner i hendene. 10 Og de ropte med høy røst:
          Seieren kommer fra vår Gud,
          han som sitter på tronen, og fra Lammet.
11 Alle englene sto rundt tronen og de eldste og de fire skapningene. De kastet seg ned for tronen med ansiktet mot jorden, tilba Gud 12 og sa:
          Amen.
          All lov og pris og visdom,
          takk og ære, makt og velde
          tilhører vår Gud i all evighet.
          Amen.
13 En av de eldste tok da ordet og spurte meg: «Disse som er kledd i hvite kapper, hvem er de, og hvor kommer de fra?» 14 «Herre», svarte jeg, «du vet det.» Da sa han til meg:
          «Dette er de som kommer ut av den store trengsel,
          de har vasket sine kapper
          og gjort dem hvite i Lammets blod."  (Åp. 7,9-14)

          

4 liker  
Kommentar #37

Mona Ekenes

9 innlegg  931 kommentarer

Skal vi forholde oss til det Kristus Jesus sier?

Publisert over 2 år siden
Gunnar Søyland. Gå til den siterte teksten.
Gå til den siterte teksten.
Men trang er den port og smal er den vei som fører til livet, og få er de som finner den.

Hvor kommer da alle de hvitkledde fra, de som har vasket sine klær i Lammets blod og som utgjør en så stor flokk at ingen kunne telle dem?


"Deretter så jeg en skare så stor at ingen kunne telle den, av alle nasjoner og stammer, folk og tungemål. De sto foran tronen og Lammet, kledd i hvite kapper, med palmegreiner i hendene. 10 Og de ropte med høy røst:
          Seieren kommer fra vår Gud,
          han som sitter på tronen, og fra Lammet.
11 Alle englene sto rundt tronen og de eldste og de fire skapningene. De kastet seg ned for tronen med ansiktet mot jorden, tilba Gud 12 og sa:
          Amen.
          All lov og pris og visdom,
          takk og ære, makt og velde
          tilhører vår Gud i all evighet.
          Amen.
13 En av de eldste tok da ordet og spurte meg: «Disse som er kledd i hvite kapper, hvem er de, og hvor kommer de fra?» 14 «Herre», svarte jeg, «du vet det.» Da sa han til meg:
          «Dette er de som kommer ut av den store trengsel,
          de har vasket sine kapper
          og gjort dem hvite i Lammets blod."  (Åp. 7,9-14)

Den enfoldige tro er ikke naiv, men den har 100% tillitt til Kristus Jesus og stoler på Ham i ett og alt, selv om en ikke får se og forstå alt her og nå.

De som kommer ut av den store trengselen, der Antikrist  og den falske profeten samt alle de antikristelige er gitt makt for en fastsatt periode til å ha verdensherredømme; noe som en tydelig ser danner seg via globalismen. En ser jo hvem som forsvarer den og de som ikke gjør det, der disse blir synliggjort bl.a. via mainstream mediene. Under trengselstiden (7 års periode) vil det også bli forbudt å kjøpe eller selge uten å ha tatt på seg dyrets merke (tallverdi 666), som kan tyde på at det blir umulig å ha en bank og bruke den uten dette antikristelige dyrets merke. Som da klart og tydelig viser at en tilhører dyret. 

Et eksempel på hva som viser tilhørlighet:

De gav ham en, og han spurte: «Hvem er det som har sitt bilde og sitt navn her?» «Keiseren,» svarte de. 17 Da sa han til dem: «Gi keiseren hva keiserens er, og Gud hva Guds er!» Da ble de helt forundret over ham. Mark 12,16-17

Når det gjelder dyrets merke er det ensbetydende med fortapelse om en tar i mot dette merket på hånden eller på pannen, en har dermed bekreftet hvem en tilhører.
I dag finnes det allerede en digital kapsel på størrelse med et riskorn som sprøytes inn i hånden. Den kan allerede brukes til mye. Flere arbeidsgivere i Sverige har allerede et slikt "tilbud" til sine ansatte, der dette systemet tilrettelegges på arbeidsplassene.

3 Samtidig vil Guds to vitner være virksomme der de vil bli til stor plage for menneskene, husk hvordan Herren Israels Gud befridde jødene fra faraos slaveri og trelldom og førte dem til det landet som skulle bli deres og som de nå enda en gang har fått tilbake: Israel (ennå ikke stor Israel).

 Men jeg vil sette mine to vitner, kledd i sørgetøy av sekk, til å profetere i 1.260 dager." 4 Dette er de to oliventrær og de to lysestaker som står foran jordens herre.
 5 Og er det noen som vil skade dem, går det ild ut av munnen på dem og gjør ende på deres fiender. Ja, om noen vil skade dem, slik skal han dø!
 6 De har makt til å lukke himmelen, så det ikke faller regn i den tiden de er profeter; og de har makt over vannet og kan gjøre det til blod, og makt til å slå jorden med alle slags plager, så ofte de vil.

 7  Men når de har fullført sitt vitnesbyrd, da skal dyret som stiger opp fra avgrunnen, føre krig mot dem, seire over dem og drepe dem.
 8 Likene deres skal bli liggende på gaten i den store byen som åndelig talt kalles Sodoma og Egypt, der hvor deres Herre ble korsfestet. 9 Mennesker av mange folk og stammer og tungemål og nasjoner skal se dem ligge der i tre og en halv dag, og de skal ikke tillate noen å begrave dem. 10 Og de som bor på jorden, skal glede og fryde seg over deres skjebne og sende hverandre gaver. For disse to profetene hadde vært en stor plage for dem som bor på jorden.

 11  Men etter tre og en halv dag kom det livsånde fra Gud i dem; de reiste seg opp og stod på sine føtter, og de som så dem, ble grepet av stor frykt.
 12 Da hørte de en høy røst fra himmelen som sa til dem: "Stig opp hit!" Og de steg opp til himmelen i en sky, midt for øynene på sine fiender.
 13 I samme stund kom det et stort jordskjelv. En tiendedel av byen raste sammen, sju tusen mennesker ble drept, og de som var igjen, ble forferdet og gav himmelens Gud ære.
 14  Det annet ve er nå over. Men det tredje ve kommer snart.
Åp 11,3-14

Tror nok det blir en ufattelige stor forfølgelse i den tiden Antikrist skal få stor makt over verdens riker og land, der også mange vil huske evangeliet om Jesus Kristus og ta sitt avgjørende valg når den tiden kommer i meget nær framtid. Husk at det er i de harde tidene kristendommen økte i omfang, mens i de gode tidene øker frafallet der verdens kortvarige goder og muligheter trenger seg inn i kristenflokken. Slik at mange får verden og alt det som er i den mer kjær, der kristenlivet mer blir en livsstil som tilpasses verden.

En ser allerede nå hvordan vanlige normale mennesker, som er takknemlig for eget land og folk samt har normalt hjertelag, etikk, moral, og rettferdighetssans herses med og bakvaskes av globalistene og av paven i Roma (fra både venstresiden og delvis overløpere fra høyresiden) og deres bermer som antifa m.fl., samt hvordan islam med stor iver framheves samt gis makt og innflytelse og Israel, jødene (hadde ikke Trump blitt president, hadde nok Israels situasjon vært betydelig verre, men vi vet jo ikke hvor lenge han blir sittende som president eller om han vil fortsatt framstå slik han gjør i dag) og kristne stadig i økende grad fratas sine rettigheter, der f.eks. kristne symboler fjernes eller presses ut av arbeidslivet eller mister sine muligheter til å kunne oppdra sine barn ut fra et kristent livssyn. Det blir vanskeligere å følge Jesu Kristi og apostlenes lære i disse tider, der en slik livsførsel i økende grad motarbeides også av staten via lovverket.

Svar meg på en ting:

Skal vi forholde oss til det Kristus Jesus sier?

Hvis ikke, har en jo et stort koldtbord med x-antall tolkninger og meninger å forholde seg til og  å velge i, anbefaler absolutt ikke det; heller fraråder slikt på det aller sterkeste.

 Og som Jesaja før har sagt:
 Hadde ikke Herren, Allhærs Gud,
 latt en ætt bli igjen for oss,
 da var vi blitt som Sodoma,
 da lignet vi Gomorra. 
Rom 9,29

Byene Sodoma og Gomorra dømte han til ødeleggelse og la dem i aske; han gjorde dem til et avskrekkende eksempel for dem som senere ville leve et ugudelig liv. 2 Pet 2,6

 Et annet eksempel er Sodoma og Gomorra og deres nabobyer, hvor folk levde i hor likesom disse englene, og i unaturlige lyster. Nå ligger de der som et eksempel på straffen i en evig ild. Jud 1,7

Jeg sier dere: Han skal sørge for at de får sin rett, og det  snart. Men når Menneskesønnen kommer, vil han da finne troen på jorden?" Luk 18,8

27 For likesom lynet, når det blinker, lyser fra himmelbryn til himmelbryn, slik skal det være når Menneskesønnen kommer til syne på sin dag. 25 Men først må han lide mye og bli forkastet av denne slekt. 26  Og som det gikk til i Noahs dager, slik skal det gå når Menneskesønnen kommer.

 27 De spiste og drakk, giftet seg og ble giftet bort, like til den dag da Noah gikk inn i arken. Så kom flommen og gjorde ende på dem alle. 28 Eller som det gikk i Lots dager: De spiste og drakk, de kjøpte og solgte, plantet og bygde.

 29 Men den dagen Lot gikk ut av Sodoma, regnet det ild og svovel fra himmelen og gjorde ende på dem alle. 30 Slik skal det også gå den dagen Menneskesønnen åpenbarer seg. 31  Om noen den dagen er oppe på taket og har sakene sine inne i huset, da må han ikke gå ned og hente dem, og den som er ute på marken, må ikke vende hjem igjen. 32 Tenk på Lots hustru!

 33 Den som vil vinne sitt liv, skal miste det, men den som mister det, skal bevare det.
 34 Jeg sier dere: Den natten skal det ligge to i samme seng; den ene blir tatt med, den andre blir tilbake. 35 To kvinner skal male på samme kvern; den ene blir tatt med, den andre blir tilbake. 36 To menn skal være ute på marken; den ene blir tatt med, den andre blir tilbake.
 37  Disiplene tok da til orde og spurte: "Hvor, Herre?" Han svarte: "Der hvor åtselet er, vil gribbene samles."
Luk 17,24-37

Istedenfor selektivt kun plukke ut det som behager kjødet og klør i ørene (dette generelt ment og ikke med tanke på deg), kjenner jeg en sterk trang til å forholde meg til Kristus Jesus alene og dermed også Skriftene alene og Jesu Kristi og apostlenes lære. Selv om jeg kun får se og forstå stykkevis og delt, holder jeg meg uansett til alle de overleveringene som er samlet i Skriftene. Alt det jeg ikke ser og forstår her og nå, legger jeg i Jesu hender også i håp om en dag å få svar på alt det jeg undres over her. For er det noen som kan holde Sine løfter , så er det Faderen og Kristus Jesus som er étt sammen med Den Hellige Ånd som også virker for å forherlige Kristus Jesus.

Jesus sier også:

25  På den tid tok Jesus til orde og sa: "Jeg priser deg, Far, himmelens og jordens Herre, fordi du har skjult dette for kloke og forstandige, men åpenbart det for enfoldige.
 26 Ja, Far, for dette var din gode vilje. 27 Alt har min Far overgitt til meg. Ingen kjenner Sønnen uten Faderen; heller ikke kjenner noen Faderen uten Sønnen og den som Sønnen vil åpenbare det for.

 28  Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, så vil jeg gi dere hvile.
 29 Ta mitt åk på dere og lær av meg, for jeg er tålsom og ydmyk av hjertet, og dere skal finne hvile for deres sjeler. 30 For mitt åk er godt, og min byrde lett." 
Matt 11,25-30

 For dere vet at når troen prøves, fører det til utholdenhet. Jak 1,3

Slik blir troen deres prøvet. Selv forgjengelig gull blir prøvet i ild; troen, som er mye mer verd, må også prøves, så den kan bli til pris og herlighet og ære for dere når Jesus Kristus åpenbarer seg. 
1 Pet 1,7

Måtte Kristus Jesus se i nåde til så mange som mulig her på jorden, for Jesu Kristi Frelsesverk skyld. Guds vilje Skje! Amen.

1 liker  
Kommentar #38

Mona Ekenes

9 innlegg  931 kommentarer

Viktig rettelse

Publisert over 2 år siden
Mona Ekenes. Gå til den siterte teksten.

3 Samtidig vil Guds to vitner være virksomme der de vil bli til stor plage for menneskene, husk hvordan Herren Israels Gud befridde jødene fra faraos slaveri og trelldom og førte dem til det landet som skulle bli deres og som de nå enda en gang har fått tilbake: Israel (ennå ikke stor Israel).

 Men jeg vil sette mine to vitner, kledd i sørgetøy av sekk, til å profetere i 1.260 dager." 4 Dette er de to oliventrær og de to lysestaker som står foran jordens herre.
 5 Og er det noen som vil skade dem, går det ild ut av munnen på dem og gjør ende på deres fiender. Ja, om noen vil skade dem, slik skal han dø!
 6 De har makt til å lukke himmelen, så det ikke faller regn i den tiden de er profeter; og de har makt over vannet og kan gjøre det til blod, og makt til å slå jorden med alle slags plager, så ofte de vil.

Slik var det ment å være (det jeg skrev er jo ikke et skriftsted i Skriftene, men er skrevet med tanke på dem, redigeringstiden er jo ganske kort):

Samtidig vil Guds  to vitner være virksomme der de vil bli til stor plage for menneskene,  husk hvordan Herren Israels Gud befridde jødene fra faraos slaveri og  trelldom og førte dem til det landet som skulle bli deres og som de nå  enda en gang har fått tilbake: Israel (ennå ikke stor Israel).

3 Men  jeg vil sette mine to vitner, kledd i sørgetøy av sekk, til å profetere  i 1.260 dager." 4 Dette er de to oliventrær og de to lysestaker som  står foran jordens herre.
 5 Og er det noen som vil skade dem, går  det ild ut av munnen på dem og gjør ende på deres fiender. Ja, om noen  vil skade dem, slik skal han dø!
 6 De har makt til å lukke himmelen,  så det ikke faller regn i den tiden de er profeter; og de har makt over  vannet og kan gjøre det til blod, og makt til å slå jorden med alle  slags plager, så ofte de vil.
  Åp 11,3-14 (egentlig til vers 14)

Kommentar #39

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Enda en dommer.

Publisert over 2 år siden
Mona Ekenes. Gå til den siterte teksten.
Herren Allhærs Gud har faktisk sagt: Stol ikke på mennesker. Det er nettopp derfor en skal prøve alt på Skriftene. Heller ikke holder det å henvise til vranglærende karismatiske "menigheter" der det flommer over av falske" budskap", "profetier", "åpenbaringer", "helbredelser" i stort format

Det kan se ut som om Ekenes føler seg kallet til å fortelle alle den ultimate sannhet som bare FÅ har innsikt i.
Med endeløse bibelsitater og andre egenproduserte sitater prøver hun å banke "sannheten" inn i folk.
Det snakkes om Herren Allhærs Gud i annenhver setning som om torden og lyn og forferdeligheter skal kunne føre folk til Jesus på den måten Ekenes gjør.

Finnes det i det hele tatt noen kristne som er bra nok for Ekenes tro ??
For ikke å snakke om alle andre mennesker.

3 liker  
Kommentar #40

Tore Olsen

22 innlegg  5415 kommentarer

hvite klær

Publisert over 2 år siden
Gunnar Søyland. Gå til den siterte teksten.
Hvor kommer da alle de hvitkledde fra, de som har vasket sine klær i Lammets blod og som utgjør en så stor flokk at ingen kunne telle dem?

Det er de utvalgte - eller de som har latt seg selv bli utvalgt gjennom troen på Kristus, omvendelse og dåpen i vann og ild, mottatt Den hellige ånd og vandret rettferdig for Gud.

Disse er de som kjenner Jesus Kristus og Ham som sendte Ham, vår Fader i himmelen. Disse er de som kjenner sannheten og lever etter den, som ærer sin Fader i himmelen, har tatt sitt kors opp og fulgt Kristus. Disse er det som har åpnet sitt hjerte og sinn for den høyeste Gud, forenet seg med Ham ved å miste sitt liv og så finne det evige livet i Kristus.

I dette perspektivet er det også noen som ikke er utvalgt - hvor mange det er i forhold vet ikke jeg. Det er sant at få er det som finner den smale vei og trange port - i dette livet, eller i denne dødelige delen av livet, men som det har blitt sagt mange ganger - henvist til bibelen - så forkynnes evangeliet også for de døde. Da blir perspektivet utvidet langt bortenfor det vanlige menneskets forstand og innsikt. Dette skulle tas i betraktning når man summerer opp de vers som viser alle de som er ikledd hvite klær foran Faderens trone.

Kommentar #41

Anne Elisabeth Skogøy Fjellstad

38 innlegg  570 kommentarer

Misforstått bedømmingsstandard

Publisert over 2 år siden
Mona Ekenes. Gå til den siterte teksten.

Det finnes x-antall falske profetier og åpenbaringer fra spesielt vranglærende karismatisk hold, disse tjener mer til advarsel og ta avstand fra slikt. Uansett skal alt slikt prøves på Skriftene og da stemmer absolutt alt med Skriftene, om det bare er kun en ting som ikke stemmer; skal alt forkastes.

"Da stemmer absolutt alt med skriftene". Om det er bare kun en ting som ikke stemmer, skal alt forkastes".
Det var da en ualminnelig høy standard for visdom eller forståelse.  Hvem andre enn Faderen og Jesus kan da spørres om ting?  Alle vi andre er mennesker med stykkevis og delt visdom og åpenbaring.
 
Om Ånden taler til et menneske betyr det ikke at det er blitt 100% ufeilbarlig.  "Prøv alt og hold fast på det gode" står det skrevet. Spis fisken/kjøttet men spytt ut bena , sier man på godt nordnorsk.  
Hvem kan tørre å si noe til noen dersom en fullkommenhetsstandard skal gjøres gjeldende?
"Vi/Dere kan alle profetere" står det også - fremsi kunnskap og visdom i tro.  
"Så sier Herren" er vel primært forbeholdt de med et Profetisk Embete, noe som er sjelden. Unansett må innholdet prøves og siles.  "Alt eller intet" blir direkte i motstrid til bibelens råd.

2 liker  
Kommentar #42

Tore Olsen

22 innlegg  5415 kommentarer

Litt vel sarkastisk?

Publisert over 2 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
Det kan se ut som om Ekenes føler seg kallet til å fortelle alle den ultimate sannhet som bare FÅ har innsikt i.
Med endeløse bibelsitater og andre egenproduserte sitater prøver hun å banke "sannheten" inn i folk.
Det snakkes om Herren Allhærs Gud i annenhver setning som om torden og lyn og forferdeligheter skal kunne føre folk til Jesus på den måten Ekenes gjør.

Finnes det i det hele tatt noen kristne som er bra nok for Ekenes tro ??
For ikke å snakke om alle andre mennesker.

Nå synes jeg dine ord mot andre kristne blir litt vel sarkastiske. Det går an å kritisere uten den spissingen. Skal vi i enden av denne tidsregning komme til enighet, skjer det ikke ved å ironisere andres hederlige forsøk på å finne sannheten, når vi deltar i debatten under disse forutsetninger - at vi alle er på veien? Hva har du å bidra med til frelse for Guds barn? Om ikke alle har din personlige forståelse sier jo ikke det at andres personlige forståelse er helt feil, og skal fordømmes? Vi må vel alle sette sammen våre bidrag til en helhet i Kristus - og det er ikke deg, meg eller Mona som bestemmer den helheten og den enheten - det er det Kristus som har gjort og gjør for oss. Vi alle følger Ham fra hver vår retning mot sentrum - påta oss Jesu Kristi navn.

Hvis kristne ikke tåler bibelens ord, men må både sabotere den og endre den, er de da kristne? Jeg har hittil ikke funnet at Mona Ekenes siterer "selvlagde" bibelvers, men strengt holdt seg til bibelen slik den er gitt. At hun har personlige meninger som er strenge, er i tråd med bibelens ånd - som er streng.

Hele tiden viser du til at andre kristne er pyser som ikke tåler ordet! Er ikke det undervurdering fra din side? Jødene tålte det ikke og drepte Kristus. Om ikke vi tåler det er ikke vi Kristi verdig, som krever av oss ydmykhet og saktmodighet, påta oss Herrens åk som er den rene kjærlighet, elske Gud i alt vi er og gjør og vår neste som oss selv.

Hvem vet om ikke Mona Ekenes er en person som er inspirert, som vi alle burde være, og følger sitt kall slik hun selv forstår det og i denne sammenheng er ærlig, uten hensikt å dupere trosbrødre og -søstre, men viser til skriften som hun selv lever ved?

Det er bare én ting jeg har å utsette på hva angår Hennes kommentarer - de er for lange, for ofte. Jeg selv finner det nødvendig til tider å gi lange kommentarer, men like ofte søker å være så kort som mulig. Det er det eneste rådet jeg vil gi Mona Ekenes, som jeg forøvrig takker for mange gode påminnelser og bidrag. Ikke alle er like ivrige til å studere skriften som Mona, men alle burde være det!

2 liker  
Kommentar #43

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

?

Publisert over 2 år siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.
Hele tiden viser du til at andre kristne er pyser som ikke tåler ordet!

Gjør jeg det ?
Det jeg gjør er å ta til motmæle mot nettopp de som ser ut til å vite det som vites bør,og som dømmer i flere retninger de som ikke følger bokstaven rett opp og ned.
Jeg har ikke sett deg særlig kritisk til den massive dømmingen fra hr.Tønnesen ?

Det er jo nettopp det med å dømme andre jeg tar opp og kritiserer her ?!

2 liker  

Mest leste siste måned

Ja vi elsker alle i dette landet
av
Jarle Mong
9 dager siden / 2960 visninger
Mel gir stabilitet
av
Ingrid Vik
rundt 1 måned siden / 1859 visninger
Er far og hans slekt uten betydning?
av
Øivind Benestad
6 dager siden / 1570 visninger
Hjemlengsel
av
Joanna Bjerga
6 dager siden / 1081 visninger
Hvem skal bli født?
av
Paul Leer-Salvesen
12 dager siden / 1061 visninger
Visjon Norge og kritikk
av
Pål Georg Nyhagen
17 dager siden / 637 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere