Øystein Magelssen

13    0

KIRKENS UNGE

Strategisk plattform for forpliktende samhandlingom Den norske kirkes barne- og ungdomsarbeid

Publisert: 16. jan 2018 / 177 visninger.

VISJON

Vi som står sammen på denne plattformen, er frivillige organisasjoner som deler visjonen at kirken skal være et hjem for unge mennesker hvor de finner hjelp til å leve og vokse i tro på Jesus Kristus.

 

1.  Kirkelig tilhørighet og teologisk forankring

-  Vi vil at unge mennesker gjennom vårt arbeid, samles med sin menighet til gudstjeneste og fellesskap, og sendes med den til tjeneste lokalt og globalt.

-  I vår samhandling med Den norske kirke arbeider vi i lojalitet til dens bekjennelse.

-  Vi vil forkynne så alle unge ser seg elsket av Gud. Vi bygger åpne fellesskap hvor barn og ungdom får utvikle trygg identitet og kristen tro, og kalles til tjeneste for Gud i kirke og samfunn.  

-  Vi formidler at det å tilhøre Jesus Kristus er en gave og holdes levende av Den hellige Ånd, gjennom dåpen, forkynnelsen av evangeliet og deltakelse i nattverden. 

 

2.  Barne- og ungdomsarbeidet

-  Vi vil at alt kontinuerlig barne- og ungdomsarbeid i Den norske kirke organiseres som del av en frivillig barne- og ungdomsorganisasjon sitt medlemsbaserte arbeid, jfr. Plan for Trosopplæring og vedtak i Ungdommens Kirkemøte.

-  Vi understreker at kontinuerlig barne- og ungdomsarbeid også kan omfatte lederutvikling, leir- og festivalarbeid, internasjonal utveksling og åpent diakonalt programarbeid blant unge.

-  Vi ber kirkens ledelse på alle nivåer stimulere til dette, og vi forplikter oss på å ha velfungerende innmeldingsrutiner og medlemssystemer i tråd med offentlige krav og regelverk.

-  Organisert arbeid er mer robust som del av større frivillig nettverk, med tilgang på faglig spisskompetanse og støtte, samt sikring av et forutsigbart økonomisk driftsgrunnlag.  

-  Viktigst er den større sammenhengen barn og ungdom får være en del av og kan identifisere seg med, noe som for mange er avgjørende for videre trosliv i overgangen til voksenlivet.  

 

3.  Trosopplæringen

-  Målet for trosopplæringen er å oppfylle kirkens oppdrag med å gjøre til disipler ved å døpe og lære å holde alt Jesus har befalt.

-  Vi deltar gjerne i dette arbeidet med vår kompetanse og våre ressurser, og vi ønsker bidra til en formålstjenlig dynamikk mellom kirkens trosopplæring og barne- og ungdomsarbeidet.           

 

4.  Komplementært fellesskap 

-  Vi forstår oss selv som et komplementært fellesskap av aktører, med hver sine profiler og oppdrag. Det er unge og oppgaver nok til alle.

-  Vår felles visjon er viktigere enn innbyrdes forskjeller. Det står om kirkens diakonale og misjonale evne, barn og ungdoms tro og engasjement, og rekruttering til liv og tjeneste i kirken.

-  I Samarbeidsrådet for barne- og ungdomsorganisasjoner (SBU) vil vi sammen med Kirkerådet, løpende evaluere og koordinere vår samhandling og innsats på nasjonalt nivå. Hvor det er tjenlig, vil vi opprette og delta i tilsvarende samarbeidsforum på bispedømmenivå.  

 

5.  Differensiert samhandling

-  Vi står for en differensiert deling av roller og ansvar. Vi anser den enkeltes profil og kompetanse som en ressurs, og vi vil utnytte mulighetene i den brede «kirkelige geografi» positivt.   

-  Vi søker en dynamisk og offensiv samhandling med Den norske kirke om barne- og ungdoms-arbeidet, preget av lokalt eierskap, frivillig mobilisering og identitetsbyggende fellesskap.     

-  Vi anerkjenner hverandres frihet til å inngå forpliktende avtaler med kirken (lokalt, regionalt og sentralt) om særskilte satsinger, prosjekter og arbeidsområder. Avtalene skal ikke hindre ulike organisasjonstilknytninger, men styrke barne- og ungdomsarbeidet gjennom planmessig organisering og samhandling på områder hvor dette vurderes som hensiktsmessig.

 

6.  Ny prioritet

-  Vi erfarer at mobilisering av frivillighet i samhandling med oss, gjør kirken best i stand til å være et hjem for unge mennesker.      

-  Vi registrerer at mange som velger kirkelige yrker, har bakgrunn fra vårt barne- og ungdoms-arbeid; og vi er overbevist om at økt rekruttering lykkes best gjennom å styrke dette.

-  Vi oppfordrer kirken til å prioritere tjeneste blant barn og ungdom i arbeidet med å redusere ressurser som brukes på administrasjon på alle nivå. (Jfr. Kirkemøtets vedtak i 2016: «Det er et mål å redusere ressurser som brukes på administrasjon på alle nivå, til fordel for lokal aktivitet som nærer det kristelige liv i soknet.»)

-  Mange menigheter er uten kontinuerlig arbeid blant barn og ungdom. Vi vil sammen bidra til å etablere nytt arbeid der det i dag ikke finnes.

 

7.  «Kirkens Unge» - forpliktelser og frihet

-  Organisasjoner som senere måtte komme til å ville forplikte seg på «Kirkens Unge», kan sluttes til gjennom vedtak av de tilsluttede organisasjonene i SBU.

-  Organisasjoner som måtte komme til at de ikke lenger ønsker å stå for «Kirkens Unge», er frie til å melde fra om dette til de øvrige organisasjonene og til kirkens ledelse gjennom SBU.

-  Utover forpliktelsen på «Kirkens Unge» er vi hver for oss selvstendige og frie organisasjoner. Plattformen innebærer ingen form for innbyrdes organisering eller administrasjon.

-  Endringer av denne plattformen kan skje ved konsensus og godkjenning av de tilsluttede organisasjonene i SBU.

     

Oslo, 10. januar 2018

Tilsluttede organisasjoner:

Norges KFUK-KFUM, KFUK-KFUM-speiderne, ACTA – Barn og unge i Normisjon, NLM Ung (Norsk Luthersk Misjonssamband Ung), NKSS (Norges Kristelige Student- og Skoleungdomslag), Søndagsskolen Norge, KRIK (Kristen Idrettskontakt), Skjærgårds live, NMSU (Det norske misjonsselskaps unge), Ung kirkesang, Return 2 sender.

Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar
Kommentar #1

Daniel Krussand

4 innlegg  967 kommentarer

Jesu legeme er ett.

Publisert rundt 1 måned siden

Jesu legeme på jorden og lokalt er ikke organisasjoner, men en levende organisme ledet av Jesus selv som Hode og Den Hellige Ånd som er kommet til hvert enkelt lem på Kristi kropp.

Når ungdomsarbeid i stor grad er skilt fra den lokale menighet slik nevnte 10 organisasjoner er, med egne lover, ledere og virksomhet, vil ikke disse unge tjene i en lokal menighet.

Jeg tror ikke det er Guds ønske at ungdom og eldre skal ha forskjellige aktiviteter.

Luthersk lære feiler i denne uttalelsen:

3.  Trosopplæringen
-  Målet for trosopplæringen er å oppfylle kirkens oppdrag med å gjøre til disipler ved å døpe og lære å holde alt Jesus har befalt.
Kirken forstår ikke misjonsbefalingen, derfor svikter grunnlaget.

Sitat:  « -  Vi forstår oss selv som et komplementært fellesskap av aktører, med hver sine profiler og oppdrag. Det er unge og oppgaver nok til alle.»

Denne setningen er ikke etter Jesu hjerte,  men «at de alle må være ett, likesom du, Far, i meg, og jeg i deg - at også de må være ett i oss, for at verden skal tro at du har utsendt meg.»
‭‭Johannes‬ ‭17:21


1 liker  
Svar

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere

Siste kommentarer

Magnus Leirgulen kommenterte på
Hvorfor blir innlegg og kommentarer borte uten forklaring ?
3 minutter siden / 405 visninger
Kris Guleng kommenterte på
Hvorfor akkurat Bibelen?
10 minutter siden / 1825 visninger
Torgeir Tønnesen kommenterte på
Hvorfor blir innlegg og kommentarer borte uten forklaring ?
21 minutter siden / 405 visninger
Gjermund Frøland kommenterte på
Hvorfor blir innlegg og kommentarer borte uten forklaring ?
rundt 1 time siden / 405 visninger
Carl Wilhelm Leo kommenterte på
Til fordel for andre
rundt 1 time siden / 1419 visninger
Audun Wold kommenterte på
Hvorfor blir innlegg og kommentarer borte uten forklaring ?
rundt 1 time siden / 405 visninger
Torgeir Tønnesen kommenterte på
Hvorfor blir innlegg og kommentarer borte uten forklaring ?
rundt 1 time siden / 405 visninger
Gjermund Frøland kommenterte på
Hvorfor blir innlegg og kommentarer borte uten forklaring ?
rundt 1 time siden / 405 visninger
Audun Wold kommenterte på
Hvorfor blir innlegg og kommentarer borte uten forklaring ?
rundt 1 time siden / 405 visninger
Tore Olsen kommenterte på
Hvorfor blir innlegg og kommentarer borte uten forklaring ?
rundt 2 timer siden / 405 visninger
Torgeir Tønnesen kommenterte på
Hvorfor blir innlegg og kommentarer borte uten forklaring ?
rundt 2 timer siden / 405 visninger
Tove Lisbeth Vasvik kommenterte på
Etter fallet kommer hevnen
rundt 2 timer siden / 13154 visninger
Les flere