Lederartikkel Vårt Land

Blågrønn trospolitikk

Det er tydelig at regjeringen tenker aktiv integreringspolitikk i religiøse spørsmål.

Publisert: 16. jan 2018

Søndag la Frp, Høyre og Venstre fram sin blågrønne regjeringsplattform. Vi merker oss flere trekk i liberal retning hva både rus- og alkoholpolitikk og næringspolitikk angår, men også formuleringer som vitner om økt oppmerksomhet om miljø og integrering. I religionspolitikken vektlegges nøytralitet, her ser vi tydelige spor av Venstres og Frps liberalisme. På den annen side slutter liberalismen i spørsmål der Frp har interesse av sterke statlige føringer.

De stadige understrekningene av at staten verken skal diskriminere eller favorisere livssyn, kan gi føringer når nye finansieringsmodeller for tros- og livssynssamfunn skal utmeisles. Presiseringer om at «Den norske kirke har en historisk og størrelsesmessig særstilling som anerkjennes» viser imidlertid at her vil også Høyre vil ha et ord med i laget.

Det mest dramatiske livssynspolitiske signalet er erklæringen om at regjeringen vil oppheve den såkalte tilhørighetsordningen, som i praksis betyr at trossamfunnene får økonomisk støtte for barn opp til 15 år. Dette kan få en negativ betydning for trossamfunn med mange barn og unge, og betyr en praksis en nedvurdering av det viktige barne- og ungdomsarbeidet som drives av disse samfunnene. Forutsatt at Den norske kirke fortsatt vil motta betydelige midler til trosopplæring rettet mot denne aldersgruppen, vil dette svekke likebehandlingen framfor å styrke den, og kan være i strid med Grunnlovens intensjon.

Det er tydelig at regjeringen tenker aktiv integreringspolitikk i religiøse spørsmål. Man vil ha åpenhet om utenlandske donasjoner til trossamfunn og religiøse foreninger som mottar statsstøtte. Man vil øke kunnskapen blant religiøse ledere om det som kunne vært oppsummert som «norske verdier». Man vil kreve skriftlig bekreftelse fra trossamfunn om at de er kjent med og vil overholde vilkårene for tilskudd. Og man vil «følge opp etableringen av en offisiell norsk utdanning av religiøse ledere fra relevante trossamfunn».

Mye av dette er i og for seg uproblematisk, men tonen er alt annet enn liberal. Formuleringer som «relevante trossamfunn» antyder for eksempel at det ikke er norske pinsevenner man vil presse inn i en «offisiell norsk» mal. Her må regjeringen trå varsomt så den ikke øker motsetningene i stedet for å stimulere til integrering og respektfull sameksistens.

1 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Asgeir Remø

12 innlegg  329 kommentarer

Uheldig misforståelse

Publisert over 1 år siden
Vårt Land. Gå til den siterte teksten.
Det mest dramatiske livssynspolitiske signalet er erklæringen om at regjeringen vil oppheve den såkalte tilhørighetsordningen, som i praksis betyr at trossamfunnene får økonomisk støtte for barn opp til 15 år.

Det blir for enkelt når Vårt Lands leder skriver at "tilhørighetsordningen ... i praksis betyr at trossamfunnene får økonomisk støtte for barn opp til 15 år".

Tilhørigeordningen medfører at barn hører inn under Den norske kirke dersom en av foreldrene er medlem. Dersom det ikke gjøres noe aktivt for å endre statusen før de er 18 år faller de automatisk ut av ordningen, Se kirkeloven § 3.

Dersom foreldra er medlem av et annet trossamfunn blir barna tilhørende det trossamfunnet, jf. trussamfunnlova § 5.

Grunnen til at Vårt Lands tilnærming blir for enkelt er at barn som døpes og dermed meldes inn, blir medlemmer uavhengig av tilhørigeordningen. Dersom tilhørigeordningen fjernes blir barn ikke regnet som å automatisk høre inn under noe trossamfunn. Da vil det trenges dåp eller en annen form for innmelding. Barnevelsignelse kan tenkes som en annen rituell form for innmelding. Forskjellen er altså at automatikken fjernes, men anledningen til å melde inn barn under fjernes ikke av den grunn.

Den økonomiske støtten er per i dag ikke knyttet til alder, men det er foreslått slik i Regjeringens forslag til ny trossamfunnsloven. Der foreslås det at tilskuddstellende medlemmer må være fylt 15 år, jf. § 4 tredje avsnitt.

Tilhørigeordningen kan altså fjernes, men medlemmer under 15 år kan det likevel gis tilskudd for dersom Stortinget ikke vedtar den nye lovens aldersgrense for tilskuddstellende medlem. Det er altså tale om to ulike forhold: tilhørigeordningen er en ting og aldersgrense for tilskuddstellende medlemmer er noe annet. 

Disse to ulike forholdene trenger ikke kobles. Det er uheldig om meningsdannere i avisene roter det til for leserne.

1 liker  

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere