Hans Morten Haugen

45

Klimarettssaken - Hva dommen ikke sier

Dommen i klimarettssaken anlagt av Natur og Ungdom og Greenpeace imøtegår Regjeringsadvokatens posisjon i forkant av rettssaken.

Publisert: 10. jan 2018

I dommen fra Oslo tingrett av 4. januar 2018 oppsummeres statens anførsler i seks punkter, de første tre knyttet til innholdet i rettigheten og de tre siste knyttet til innholdet i tiltaksplikten.

Vi tar rettigheten først: (i) Grunnloven § 112 er ikke en egen rettighetsbestemmelse; (ii) det materielle innholdet i (gamle) § 110b ble ikke endret gjennom vedtakelsen av § 112; og iii) § 112 må tolkes autonomt, ikke ved å trekke inn Norges folkerettslige forpliktelser. Disse tre punktene ble imøtegått i dommen, ved å vise til rapporten fra Menneskerettighetsutvalget (Lønning-utvalget) og debatten i Stortinget både i 1992 og i 2014.

Tiltaksplikten ble formulert slik av Regjeringsadvokaten, ifølge dommen: (iv) tiltaksplikten etter § 112, tredje ledd er det sentrale rettslige innholdet i § 112; (v) valg av tiltak er ikke underlagt domstolskontroll; og (iv) myndighetene har behov for politisk og faglig handlingsrom. Disse tre punktene ble støttet i dommen.

Med andre ord er det sentrale at det treffes tiltak, ikke det spesifikke innholdet i eller kvaliteten i de tiltakene som fattes. Satt på spissen: Så lenge det er gjort utredninger og så lenge Stortinget har diskutert de politiske rammene skal ikke domstolene vurdere tiltakene.

Ordet «tilstrekkelige tiltak» brukes i dommen som en innholdsbestemmelse av tiltakene. Lønningutvalget og Stortinget brukte begrepet «adekvate og nødvendige tiltak». Det at noe er tilstrekkelig er ikke en spesielt presis innholdsbestemmelse. En mer presis konkretisering av adekvat og nødvendig er «effektive tiltak», altså at midlene er de best egnede til å nå målet.

Problemet er at klimakonsekvensene ikke vurderes godt nok, verken i utredningene eller på Stortinget. Da Stortingsmeldingen om åpning av Barentshavet sørøst ble diskutert i Stortinget ble de globale klimakonsekvensene i svært liten grad vurdert. I Innst. 495 S (2012-2013) skrev Energi- og miljøkomiteen – med unntak av KrF: «Utslipp til luft fra petroleumsvirksomhet i området vil kun medføre marginale bidrag til totalbelastningen, og generelt ikke medføre negative virkninger på miljø.»

Dommen viser også til tre senere diskusjoner på Stortinget, og til at noen av blokkene som ble identifisert av Norsk Polarinstitutt og Miljødirektoratet som særlig problematiske ikke er omfattet av vedtaket av 10. juni 2016 om utvinningstillatelser.

Utredningskapasiteten i norske fagmiljøer og på Stortinget overgår opplagt det en dommer i Oslo tingrett makter å sette seg inn i. Videre, når dommen understreker at det er i landene hvor forbrenningen skjer at ansvaret for å redusere utslippene må ligge, speiler dette internasjonale klimaavtaler.

Likevel burde dommen undersøke om det ligger et særlig ansvar på de statene som leverer ikke-fornybar energi, og slik bidrar til økte klimautslipp og utsetter nødvendig omstilling.

 

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Carl Wilhelm Leo

9 innlegg  932 kommentarer

Rettstaten , ekspertene og klimaaktivistene.

Publisert rundt 1 år siden

Nå har klima-aktivistene brukt alle metoder i boka for å demonisere energi basert på olje og gass , pluss sogar utvinning av disse ressursene som gir rimelig, tilgjengelig og effektiv energi som får verden til å gå rundt med den tekniske utvikling vi har pr. i dag.

Det er nesten utrolig at aktivistene ikke har klart å presse Oslo Tingrett politisk , og det står respekt av dommen.

Det skal bli interessant å se om klimaklubbene og plakatbærerne anker saken , hvilket er grunn til å tro - det står sannelig ikke på penger når det gjelder å fremme symbolpolitiske kjepphester.

Og jeg tror at jo høyere opp i rettsystemet en politisk betent sak går , jo større er sjansen for at domstolen velger å ta belastningen med å tape troverdigheten ved å føye pressgruppene.

Blir spennende å se om dette anslaget mot Norges nasjonaløkonomi vil lykkes innen norsk rettspleie..

Bakgrunnstoff :

Senatets granskning av CRU,  East Anglia`s klimaforskning og "konsensus":

 https://www.inhofe.senate.gov/download/?id=ce35055e-8922-417f-b416-800183ab7272&download=1

Grunnlag og basis for teorien om  "Menneskeskapt global oppvarming" :

Vi hadde 2 runder med ca 5000 e-mailer i hverrunde -  hvor FN-systemets klimaforskere  diskuterer følgende som kan leses av alle :

1 forhindre publisering av informasjon og data som går i mot egene konklusjoner.

2 Manipulering av data så disse passer med forutbestemte konklusjoner.

3. Samarbeide om å presse tidsskriftredaktører som publiserte stoff som satte  spørsmålstegn ved FN`s klimavitenskap. 

4. Opptrådte som aktivister for å påvirke den politiske prosess.

Kort fortalt , de diskuterte ikke bare forskningsjuks - de diskuterte hvordan det skulle utføres - grundig beskrevet i senatsrapporten. Denne er nå gjort utilgjengelig på en del nettsteder , men finnes på senator James Inhofe`s side. Ta gjerne en kopi av den da den inneholder stor informasjonsmengde.

Her i Norge vil det føre for langt å ta opp konkrete hendelser , men vi fikk en interessant tilvekst  innen psykologien - klimapsykologi , som jeg synes er overbevisende.

Her forteller klimaforskeren at hans jobb ved Meteorologisk Institutt er å videreformidle IPCC`s klimaideer til samfunnet ! Nyt ekspertisens egen utredning.

 https://www.youtube.com/watch?v=nDco9p-NDcg

Den som vil vite mer om menneskapte klimatumulter og menneskenes hjerne kan finne mye høyt spesialisert stoff her . 

Hvor man mer enn antyder en diagnose om at den som ikke tror på FN`s ikke beviste klimateori har grøt mellom ørene - nyt de sakkyndiges konklusjoner :

https://www.youtube.com/results?search_query=climate+psychology

Klimavitenskapen har kommet langt . De ! Snart styres Norge av Greepeace et al.

Og politikerne følger hakk i hæl. Nå venter vi på salomonisk visdom innen norsk jus.

       

2 liker  

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere