Anne Elisabeth Skogøy Fjellstad

38

ReSetting av Kirkeåret i 2018 – Nå er tiden! ”Frem 3 mnd” til Gud Faders eget originalmanus. Åpent brev til Den norske Kirke v/ Helga Byfuglien. Bodø 8.1.2018.

Kron Ham – Kron Ham –Kron Ham. Kron Ham Allheims Drott

Publisert: 8. jan 2018

”Så kommer dagen da alt hat skal smelte.  Som sne og is for sol og sommervær.
Da faller Satans makt da skal hans velde, gi tapt for frelsens stridsmenn for Guds hær.  Med jubel skal de høste hva de sådde.  Og salige få se ham som han er.”

 

”Å hellig håp, å sanne sikre løfte.  Fra Ham som aldri skifter sinn og art.
Er natten lang, er kampen full av kvaler – som Morgenstjernen lyser løftet klart. 
Det er Guds eget ord: du skal har trengsel – men kjemp frimodig, Se, Jeg kommer snart”.

En kjent og kjær salme – med 1. vers lydende som ”Guds Menighet er jordens største under”.

Sangstrofene kom til meg rett oppunder toppen av Keiservarden – Bodøs Byfjell.
Det var i skumringstimen på kvelden (erev) Basundagen i 2017.  Og jeg kjente på håp.
-----------


Noen år tidligere hadde jeg startet en uventet vandring med Vårherre der jeg opplevde at Gud begynte å tale til meg på nye måter.
Derfor: I tro til Gud – med en hjertet åpent fremfor Gud, sammen med de Pauli ord overfor mennesker om at:  - Jeg tror ikke om meg selv at jeg ”har grepet det.” (Fil 3.1ff).  - skriver jeg denne artikkelserien.  - Så langt jeg ser og så langt jeg er kommet.  - Noen lange linjer, - noen detaljer.
Til oss alle til alle tider: 
”Spis fisken og spytt ut bena” om det er noe man ser ulikt på, - så langt som vi hver og én ser frem til nå og mens veien åpnes for oss skritt for skritt.”
----------

Jeg havnet etter hvert i en situasjon der jeg samtidig – parallelt fikk mulighet for å vokse i både kunnskap og kjennskap tilknyttet det hebraiske urspråket.

Ved følgende:

1) Hebraisk grammatikkundervisning på internett via Universitetet i Jerusalem. 
2) Samtidig og litt i forkant fikk jeg tilgang på en undervisningsserie via kristen-messiansk- jødisk forkynnelse, basert på Alef - Tav / Alfa og Omega - de bibelske bokstavene/ begrepskonseptene.  Det ble utrolig interessant.  Samtidig og utfyllende trosopplæring.
3) Samtidig opplevde jeg at Gud la ned i mitt hjerte å begynne å sette meg inn i den jødiske basis for sin skriftforståelse; inklusive å markere/ levendegjøre de 3 høytidene.

Basundagen ved innledning til høsten ble for meg ett av årene en stor opplevelse. 

Jeg visste ennå lite hva den handlet om, men kjente jeg skulle bruke kvelden innfor Gud.  Med en viss spenning og nysgjerrig forventning erfarte jeg at jeg skulle stelle og pynte meg i sommerlig kjole.  Klar innfor Gud tok jeg frem gitaren og spurte: ”Hva nå”?  Hva skal kvelden fylles med?”
I det samme eksploderte det i min ånd: 
”Kron ham,  Kron Ham, Kron Ham
– og med Sigvart Dagslands sangversjon i minnet – fulltonende:
”Kron Ham Allheims Drott.” 
(Tekst: Edward Perronet født i Sundridge i Kent i 1726).

Det var en uforglemmelig stund der jeg stod innfor Gud og sang, og det ble levende  for meg at dagen er knyttet til Åpningen av Livets Bok og Lammets Bryllup i himmelen.

Åp. 4-5:  Spesifikt vers 12-14: 
”Verdig er Lammet som ble slaktet; – til å få makt og rikdom og visdom og styrke og ære og pris og velsignelse”.
Og hver skapning som er i Himmelen og  på jorden og under jorden - og de som er i havet og alt som er i dem – hørte jeg si: 
”Velsignelse og æren og prisen og makten tilhører Ham som sitter på tronen og Lammet i all evighet”.
Da sa de 4 livsvesener:  ”Amen”!
Og de tjuefire eldste falt ned og tilba Ham som lever i all evighet.

Med takknemlighet til mennesker i min bakgrunn og oppvekst – alt fra læstadiansk miljø, variert kirkeliv og misjonsaspekt, har jeg lært å elske – samt også ”å frykte for” å potensielt å miste gjennom pakt med synd – selve Gudsnærværet i mitt hjerte og liv.
- Et sprukkent kar med tabber, feil og mangler, men med en stor og nådig Gud som gir 2.chances.  Samtidig med en dyp tillit til  Gud; Hans trofasthet og Hans evige kjærlighet.

Stor takk bl.a også til Den norske Kirke og arrangementet ”Nordland Musikkfestuke” som år etter år har velsignet byen med uforglemmelige opplevelser; så som:

*Fiolinkonsert på toppen av Byfjellet v/ Arve Ellefsen og med sensommernattens vidunderlige utsikt over hav og alle blåner.
*Trompetkonsert Ole Edvard Antonsens ytterst utpå Nyholmen/ Skansen i innseilingsleia; -avsluttet ved +/- midnattstimen med basunstøt fra sør-innkommende Hurtigrute. 
*Domkoret m/ fantastisk konsert i Bodø Domkirke der latinsk tekst og vidunderlig melodi plutselig blir velsignet fylt med oppkomme av Åndens indre flomelv av Nærvær;  - der jeg overveldet leter opp teksten for å finne ut Hva synger de egentlig;  - Hva annet var det enn: ”Verdig er Guds Lam” – jfr. Åp.boken.  Bekreftet ved Guds Hellige Ånd i mitt eget indre menneske.  Fra den Gud som bekrefter hvert menneske med ordene sagt til Jesus:  ”Dette er min sønn/datter;  Den elskede.  Jfr. Alle som tar i mot Ham, gir Han rett til å bli Guds barn.

Med minner om barndommens sangopplevelse i aspirantkor på Allehelgenssøndag;  sammen med ungdomskoret og de voksne i Domkoret – akkompagnert av strykerorkester:  Sammen i et fulltonende kor:  ”Den store hvite flokk å se.” 
Uforglemmelige inntrykk med smak av himmel og evighet.

Minne også om kjøring langs Vestlandet og i praksis det meste av Pilegrimsleia. 
- Inklusive Gulatinget med 22 hvite marmorsteiner - bokstaver - som ryggrad/ ryggdekning for de som talte til folket.
Vårt gamle Storting med monumentalt utsende ved plattformen - som 22 hvite tangenter – 3 fulltonende, treenige skalaer -  lagd til 1000 års Jubileumsmarkering for kristningen av vårt land. 
Fantastisk gudsinspirert kunst. 

Vår Nasjonalskatt og åndelige Arv.

Høstfestene omhandler Innhøstningstiden; Den 1.-22.(23) i den 7. mnd. 

Åpningen av Livets Bok på den 1. dag i den 7. mnd.  Dvs. 1.Tishri – den ”to-døgnsdagen” som er nymånedag og dagen kjent som ”ingen kjenner dagen eller timen”.
 
Med 8-9 mellomliggende dager med mulighet for lokal/nasjonal ”opprydding og årlig felles tid for fotvask”, før soningsofferet og Guds evaluering/endelige dom på Den 10 dag:  Yom Kippur.
Det røde båndet på døren ble etter historisk sigende mirakuløst hvitt, da presten innfor Gud hadde gitt soningsofferet for synd.  Som tegn på Guds aksept – jfr: ”Om deres synder er røde som blod, skal de bli hvite som sne”.

Deretter 5 mellomdager frem til de symbolske Offerdagene:
Løvhyttefesten i 7dg fra 15.Tishri 
Og avsluttet med Festen Simchat Tora den 22. 
- Feiring og glede over Guds inspirerte ord fra Faderens hjerte, skrevet med Hans egen finger på Sinai.  
7- dagersfesten assosieres med ofringen av 70 okser. 
Guds gjennomførte 70-tallssystem er altså også inklusiv del av de 7 løvhyttedagene. 

I spennet mellom konseptene Alef – Ayin, med tallverdi 1-70, ligger samtidig Kunnskap – Innsikt.
Etterkrigstidens generasjon i full modenhet.  Palestinamandatet fra 1.VK fullbrakt.  (29.11.2017 / 14.5.2018).
Fra 1948-2018. 
Fra Adam – Abraham var det 1948 år. 
Vi lever på flere vis i Tidens Fylde dette året. 

Men frihet i ”Ja, takk – begge deler.  
Fundament og Overbygning, med Åndens vind til seilet”.

Vel vitende om den risiko jeg tar ved å tale ut slik jeg for tiden gjør:

Er det en profetisk fundert gylden anledning nå denne våren 2018? 
Til Re-setting av Kirkeåret?  "Back to default position/  Guds fabrikkinnstillinger".

Til start ved Påsketid den 1.1. i Guds egen opprinnelige kalender dvs 1.-22.Nisan.
Dernest Pinseuka 3-10.Sivan.  
Tilslutt Lammets Bryllup,  Innhøstningsfesten samt Feiring av Lovens gave den 1.-22. Tishri.

Deretter ny skriftlesningssyklus: 
I begynnelsen skapte Gud Alef - Tav himlene og jorden. I. Mos 1.1.ff. 
I begynnelsen var Ordet – ordet var hos Gud og ordet var Gud. Joh.1.1ff.

Med oppmerksomhet på alle 3 regale høytider - 
og med Pinseuka som Summen av vår og høst-markeringer.

Med det mirakuløse oljeunder underveis i Hanukka 25. i mnd nr 9 (Kislev) som Unnfangelsesuke? 
Som sammen med parallell Unnfangelsesuke tilknyttet den 25. i mnd nr 3. (Sivan)?
Disse sammen blir så langt jeg kan se de to tidene for Guds mirakuløse inngripen; tilknyttet og sammen: først Johannes så Jesus.

I tro til at ”Han som begynte en god gjerning i oss skal fullføre den inntil vår Herre Jesu Kristi dag.”

I tro til en Voksen Menighets kapasitet til endring og ”solid kjøttmat” og styrket trosopplæring.
Med basis i Guds eviggyldige ordinasjon om å komme inn for Hans Ansikt 3 ganger om året.  Ved aktiv - og til rett tid - markering av ”Herrens 3 Høytider.”

I kjærlighet til alle de som møter Evolusjonslærens feilaktige dogmer og faller fra Guds Rike.

I anerkjennelse og takk til Guds Ungdommelige Brud – det jødiske folk – i deres trofasthet  til å holde fast ved Guds evige lov og forordning. I gode og onde dager.

I trofasthet til Gud som elsker både sin Ungdoms Hustru, sine globale Barn og sin Modne Brud med en evig kjærlighet.

I kjærlighet til muslimske verden som i Underkastelse kjemper med sin forståelse av Skriftene.

Til det Sekulære Samfunn som ikke klarer å leve ærlig  i spennet Svikt – Svik, - som ikke tør å leve etter loven.
Fordi de ikke kjenner Gud og Hans grunnleggende plattform av nåde.  Også ved Faderen i GT.

Med ønske om slutt på krig, fordrivelse, nød og død.  En tilsynelatende uløselig global strid.

I erkjennelse av at Gud velsigner, utruster og fullbyrder sine veier til frelse i trinnvise faser.

I anerkjennelse av Jesu åpenbaring til Johannes:
Åp.1.1.ff. og v8:
”Jeg er Alfa og Omega - Begynnelsen og Enden - sier Herren. 
Han som ER og som var og som kommer.  Den Allmektige”.

---------


Er vi nå i Tidens fylde for 2.gang?
Tiden for Gjenopprettelse av alle ting?
Ånden og Bruden sier: ”Kom Herre Jesus, Kom”.

Med basis i Guds kjærlighet, til liv i frihetens fullkomne lov og med basis i Guds Visdom:

Hva er vår del, vår mulighet og vårt ansvar i det store bildet?

Hva mener Faderen selv – all jordens Opphav, Herre og Gud.

Er dette Den norske Kirkens ”kairostid”?  

I fred og til global fred.

 

Publisert Vårt Land/ Dagen 8.1.2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Anne Elisabeth Skogøy Fjellstad

38 innlegg  570 kommentarer

"I will delight in you."

Publisert rundt 2 år siden

Denne kom M-sendt til meg ved avslutningen av artikkelskrivingen.
Videresendes.
Sang/ videomontasje:  I will delight in you.

https://www.youtube.com/watch?v=vWBIexsn3J4

Kommentar #2

Anne Elisabeth Skogøy Fjellstad

38 innlegg  570 kommentarer

Musikk versus sang.

Publisert rundt 2 år siden

"Lov Jesu namn og herredom" som musisk akkompagnement.
https://www.youtube.com/watch?v=JmNNefchr0k

Mest leste siste måned

Visjon Norge som «Guds forrådshus»?
av
Cecilie Erland
13 dager siden / 1814 visninger
Tilbake til humanismen
av
Hans Anton Grønskag
6 måneder siden / 1719 visninger
Å bli forma til eit kristent liv
av
Hallvard Jørgensen
10 dager siden / 1689 visninger
Hvorfor jeg er kristen
av
Geir Tryggve Hellemo
rundt 1 måned siden / 1450 visninger
Rusreformen som gjør vondt verre
av
Constance Thuv
7 dager siden / 852 visninger
Prestekallet kommer innenfra
av
Maryam Trine Skogen
18 dager siden / 842 visninger
Lengselen etter det evige hjem
av
Heidi Terese Vangen
3 dager siden / 826 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere