Jostein Sandsmark

75    417

MØRKRET, DØDEN OG DET VONDE - GUD, LJOSET OG LIVET

Publisert: 8. jan 2018 / 2823 visninger.

 

Før Gud skapte alt var det ingenting. Det var mørkt, og Mørkret er Ingenting. Gud fordreiv det mørke Kaos då han skapte det ordna Kosmos.

Dei vantru skuldar Gud for for å ha skapt Satan og det Vonde. Men det Vonde skapest i ein fri atmosfære når me gjer våre vonde val. Det Vonde er ikkje der før det blir valt av oss. Djevelen vart skapt som den vakre Lucifer – som fall i synd og vart Satan.

 Gud er ljos og opphav til alt liv. Utan ljos, - inkje liv. Mennesket vart til i Guds bilete med eit sjølvstende som gav det menneskeverd. Det vart skapt med eigenvilje og fridom til å gjera val. Gud hadde inga glede i robotar utan gudsbilete i seg.

 Menneska vart åtvara mot å søkja kunnskap om det vonde – ein kunnskap dei ikkje hadde behov for, – dei hadde så langt berre røynsle med det gode. Men mennesket fekk besøk av den Vonde, den falne Lucifer – som alt hadde falle i synd ved å søkja sjølv å vera gud, – og han lokka med at dei ved å eta kunnskapsfrukt ville  «bli som Gud». Dei let seg lokka, fall og måtte ta konsekvensen:  Å døy.

Men Gud hadde ein frelsesplan for den falne menneskeætta. Dei som ville la seg frelsa frå døden – avstanden til Gud – kunne unngå  fortapinga av det tiltenkte Paradiset og sleppa straffa ved å motta Jesu forsoningsverk.  

Dei vantru skulle også få fylgja sitt evige val – døden. Faderen respekterer sin skapnings gudsbilete og integritet (Jfr faren som tillet den yngste sonen å fylgja sitt forsett: dra frå faderhuset, - til undergangen)

Dei som ikkje fylgde Frelsaren i hans oppfordring til omvending, vart verande i døden.

Alt det vonde i verda og himmelrommet får smaka konsekvensen av sitt dødsval: Evig fortaping. Fortaping av kva? Motstykket til Den evige Død: Det Evige Livet.

 Arenaen for det det himmelske tilveret er ennå ikkje klart. Tømmermannssonen har i snart 2000 år drive med innreiingsarbeid i «dei mange rom». Helvetet er heller ikkje klart. Det oppstår for dei usæle når dei på domens dag ser kva dei kunne ha fått, - men som dei valde bort. Ole Hallesbys berykta radiotale var både uvisleg og ubibelsk. Ingen reiser rett til himmel eller helvete etter døden. Det er i Dødsriket dei hamnar – i forvaring inntil oppstoda og domen. Radiotalen utløyste ein lang  teologisk krangel – til stor skade. Ein professor i teologi burde vita betre.

 

Dei truande kjem ikkje for domen, men slepper forbi inn til sæla, Paradiset, og blir tekne i mot i Guds faderarmar.

Dei fortapte opplever fortapelsens gru – innser sitt feilval:  sin eigenvilje framfor Guds – og går den andre Død i møte, - det definitive/evige skiljet mellom Liv og Død – Ljos og Mørke.

Dei blir saman med alt av ureint, syndig og vondt kasta i den avsluttande eld – Eldsjøen.

Alt, kropp og sjel brenn ut «på ein dag», og Gud dreg tilbake sin Ande som har vore i skapningen til låns i Tida.

Nå er Tida slutt og Guds ævedimensjon overtek. Gud som er Ljoset og Livet samlar alle i dei himmelske salar til jubel og lovsong.

Dette er det dei enkle bedehusfolka har sunge om: «Han skal åpne Perleporten, - så at jeg får komme inn!» - og det dei ulærde negerslavane har sett for seg: «Oh, When the Saints go Marching in – to be in that number!»  Dei har sett det, - og skal få oppleva det snart.

 Det  evige Mørkret, som rådde før skapinga, det uskapte Ingenting, blir tilbake. Alt som var i tida blir sletta i brannen i Eldsjøen. «Det gamle er borte» - «skal ikkje finnast meir» - « borte som ein draum om natta» ….. Då vil alle dei usæle bli tilbakeført til det same tome tilveret der dei heller ikkje fanst før skapinga , - vera i den same inkjetilstanden  som dei var i før dei vart til, - i det evige Ingenting, - Mørket.  «Gud gøymer ikkje på det vonde».

For å kunna  «pinast utan ende»  trengst det tid, stad, liv, medvit og kjensler. Men ingenting av dette kan overleva og vera til etter den andre Død. Då er det Mørkret som rår: Ingenting.

8 liker  
Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Sondre Bjørdal, konstituert religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar
Kommentar #51

Kjell G. Kristensen

65 innlegg  13089 kommentarer

Negativ vilje?

Publisert 4 måneder siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.
og brukte sin frie vilje til å følge djevelens metoder.

Jeg ser at "den frie vilje" har begynt å losjere her inne, når fikk du den forresten?

Vet du ikke at vi lever og ble underlagt forgjengeligheten... "ikke frivillig men fordi han (Gud) ville det slik" - Allikevel er det håp om at det skapte skal bli frigjort fra slaveriet under forgjengeligheten og få den frihet som Guds barn skal eie i herligheten... (Rom.8.19-21)

2 liker  
Svar
Kommentar #52

Bjørn Erik Fjerdingen

114 innlegg  6683 kommentarer

Publisert 4 måneder siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.

I Apgj ser vi at disiplene og de første kristne bare er opptatt av frelsen og det evige livet - mens det på VD knives om å diskreditere kjærligheten.  

Kampen står mellom å få mange frelst-  å bygge himmelriket og Jesu legeme stort, og det kjemper ondskapens hær en desperat kamp i mot.

Kjærligheten vil til slutt seire.  Det er evangeliet og det har jeg tiltro til. 

Salme 144, 2

 Han er min miskunn, min borg og mitt vern,
          han er min befrier og mitt skjold.
          Jeg søker tilflukt hos ham,
          han legger folket mitt under meg!

Jeg drister meg til å utvide forståelsen av at Herren er min borg litt.  Denne borgen har jeg fått se i en åpenbaring for flere år siden.  

Der Guds folk, Guds flokk, beskyttes mot ondskapens hær - en hær som er i et uendelig voldsomme angrep.   Ustanselige angrep uten stopp - og hele tiden.  Mens alle angrepene preller av.  Som vann på gåsa. Er det himmelens borg for Guds egen flokk - er det dødsrikets borg som beskytter alle døde fram til Jesu 2. komme? 

For meg er det et godt skriftsted å hvile i.  Noen som har andre forståelser.

1 liker  
Svar
Kommentar #53

Anders Ekström

42 innlegg  204 kommentarer

Evighet - fel. Tid och tidsåldrar - rätt!

Publisert 4 måneder siden
Kåre Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.

Dersom dette ordet hadde blitt oversatt på en riktig måte, hadde vi forstått innholdet i Bibelen på en mye mer korrekt måte. Denne ukorrekte oversettelsen av dette ordet, har ført til mye frustrasjon og gal lære innenfor kirken.

Carl Fredrik Wisløff skrev også i sin bok: Jeg vet på hvem jeg tror: ”Bibelen snakker ikke om tid og evighet, men om tid og tidsaldere" ......

Tack för att du citerade dessa viktiga ord av Indergaard om felöversättning av Bibelns grundtext av orden, "olam" och "aion". Jag hoppas att du själv, och många andra, nu förstår; ...." innholdet i Bibelen på en mye mer korrekt måte. Denne ukorrekte oversettelsen av dette ordet, har ført til mye frustrasjon og gal lære innenfor kirken."

Nämligen att läran om evig förtappelse för de otroende, är en falsk människolära, som är byggd lösan sand och dess fall blir stort.

1 liker  
Svar
Kommentar #54

Anne Elisabeth Skogøy Fjellstad

32 innlegg  425 kommentarer

Publisert 4 måneder siden
Jostein Sandsmark. Gå til den siterte teksten.
Helvetet er heller ikkje klart. Det oppstår for dei usæle når dei på domens dag ser kva dei kunne ha fått, - men som dei valde bort.

Det er vanskelig å vite "når helvete er klart."  Det er vel på Den siste store domsdag. Helvete - fortstått som synonymt med ilden. Som jordens indre - som fjellets indre. Det står dog også om Kristi Domsstol/ Herrens Dag.  
Kanskje er det mot siste fase 2 store hendelser som tilknyttes menneskeheten: Kristi Domsstol - i overgangsfasen før De tusen år - deretter Gud Faders endelige Dom.

Vi leser at det var en tid av dom på Noahs tid - og at slik det vil skje igjen. Implisistt en tid med naturkatastrofer.
Dengang bygde Gud først en Ark til beskyttelse for en liten rest/ til ny begynnelse - i prinsippet 1 mann m/familie. 120 år med forberedelsestid var det snakk om.
På samme måte ser vi at Gud handlet med Moses/ implisitt folket i 120 år.  
Slik Han i sin tid i 1.Mos. 6.3. bestemte at menneskets dager skulle reduseres til prinsipielt sett bare 120 år.

Dernest ser vi at Jesus lignes med Guds PaktsArk.  Han - som er ordet ikledd kjød; som ble Menneske og i hele sitt vesen ER Pakten fra Sinai. Han ble profetisk sett kroppslig "som et jordisk akasieTre",  men var/ble "gull" både i sin sjel og ånd. - Jfr hvordan Paktens Ark er beskrevet i GT.

De to paktstavlene inni Arken var nok innblåst eller gjennomblåst ved Ånd, jfr omtalt ellers. - Slik vi erfarer skjer når vi synger: "Skriv deg Jesus på mitt hjerte, du min konge og min Gud."  
Det fortelles at skriften gikk tvers gjennom stentavlene. Brent inn som ved ild?
--------------
Kanskje ble Dødsriket ved Golgata endret i sin karakter da Jesus i sin tid fór ned til Dødsriket - for 3 dager.  Det står at Han talte med åndene 1.Pet.4.18 ff.
Det står dog først at samtidig med Jesu dødsøyeblikk da forhenget revnet, revnet også fjellene og mange av de hellige som var innsovnet fikk sine kropper oppreist og viste seg for mange i Den hellige By. Matt.27.51-53.
Det er rimelig å forstå dette som begrunnelse for at Himmelen/ Riket da ble åpnet for de hellige.  Og at det da samtidig ble et avgjørende skille tilknyttet Dødsriket.

Kanskje er det slik at de ufrelste døde i sin ånd lever i en bevissthet om sin synd.  Og at de erfarer sin indre smerte/ bevissthet om sin tilstand som "syndens lønn." Med basis i Guds rettferdige utmåling av straff - "dobbelt for sine synder".
- Kanskje med basis i "like for-like"-prinsippet overfor både 1: mennesker +1: den Gud som vandrer i åk med hvert menneske. (1+1=2)
Såvel som at de frelste med åndelige legemer, pr idag er i himmelen, - i Kristus.

Dvs at det som står opp ved den siste basun er deres fysiske legemer, - samt de "nålevende" som der og da vil bli forvandlet ved den siste basun.
(Jfr forstått slik ved at 1.Kor. 15 taler om både jordiske og himmelske legemer.)

Et komplisert tema; samtidig som høyaktuelt - ikke minst fordi det nå er 120 år siden en urettferdig rettsak i Frankrike utløste jødenes Basel-vedtak i 1897 om å vende tilbake til sitt gamle hjemland/- dvs implisitt Guds basislover.  
Og fordi vi lever i det året der det atronomiske stjernebildet i Åp.12.1 ff. skjedde i inngangen til inneværende hebraiske årskalender.
 
Er vi i ett nytt Nådens År fra Herren?  
Vil det noensinne komme en tid som beskrevet i Ap.gj. 3.19-21.? -  "Fornyelsens tider fra Herrens Åsyn - og at Han kan sende Jesus Kristus - i Himmelen.. inntil de tider da alt skal gjenopprettes?"  

Kan det i en aktuell generasjon "gjelde oss"? - Kan det være Nå?

2 liker  
Svar
Kommentar #55

Gjermund Frøland

10 innlegg  5901 kommentarer

Ja, no kan du angre!

Publisert 4 måneder siden
Jostein Sandsmark. Gå til den siterte teksten.
Helvetet er heller ikkje klart. Det oppstår for dei usæle når dei på domens dag ser kva dei kunne ha fått, - men som dei valde bort.

No kan dei usæle sitje i kroken og sjå på dei sæle som har hepna på si side.

Men er denne dommen rehabiliterande? Eller er det rein hemn andsynes den som ikkje hadde rett kjærleik eller rett hugnad i sitt hjarte?

Eller handlar det rett og slett berre om å passe på at berre dei rettvise skal få kome inn i Himmelen. Ein slags rettvis apartheid?

1 liker  
Svar
Kommentar #56

Anne Elisabeth Skogøy Fjellstad

32 innlegg  425 kommentarer

Viljens Valg

Publisert 4 måneder siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.

Men er denne dommen rehabiliterande? Eller er det rein hemn andsynes den som ikkje hadde rett kjærleik eller rett hugnad i sitt hjarte?

Kankje er det ikke bare med hjertet man ser, men også med viljen?  
Kanskje er det slik at Gud i sin rettferdige nåde og barmhjertighet beskytter jorden/ menneskeheten fra å måtte leve evig i sin synd - jfr. 1.Mos.3.22-24.

Kanskje er hjertets fengsel for de som forkaster Gud - "djevelens marionetter/ myndiggjorte armé" rettferdig - og for en avgrenset stund - for dernest å ende i erfaring av evig utslettelse? Intethet.  Lyset blåst ut.
Om Djevelen - den forhenværende Lysbæreren - og den falske profet, står det eksplisitt at de "levende" kastes i ildsjøen.
Hva som skjer med de andres indre, er vel ikke gitt menneskeheten å forstå fullt ut.

Det jeg vet er at Gud er barmhjertig - også mot de som ønsker å leve etter Guds lover. Og at etter Nådetiden kommer det en tid for evaluering, dom - bestått eller stryk.  
Valget er hver enkelts utfra hjertets og sjelens vilje. Utøvd gjennom ord og handling/ - gjennom kroppen her i dette livet. Thats it.  Now or never, - så langt jeg kan forstå de bibelske skriftene.  Dette er ansvarlig rettferdig "gjengjeldelse" - ikke hevn. Med basis i Golgata og dommen over Djevelen. Og at har man brutt en tøddel i loven har man brutt alt - og derfor alle trenger Guds nåde i Kristus Jesus.

1 liker  
Svar
Kommentar #57

Gjermund Frøland

10 innlegg  5901 kommentarer

Hvem forkaster Gud?

Publisert 4 måneder siden
Anne Elisabeth Skogøy Fjellstad. Gå til den siterte teksten.
Kanskje er hjertets fengsel for de som forkaster Gud - "djevelens marionetter/ myndiggjorte armé" rettferdig

Kjenner du til noen som tror på Gud, men likevel forkaster ham?

Hva med nærmere to milliarder troende muslimer og mosaisk troende jøder? Forkaster de Gud?

Er det mulig å få klarhet i hvem de "usæle" er?

Svar
Kommentar #58

Anne Elisabeth Skogøy Fjellstad

32 innlegg  425 kommentarer

Dommen tilhører Herren

Publisert 4 måneder siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.

Kjenner du til noen som tror på Gud, men likevel forkaster ham?

Rom 1.16-22.  
Ingen andre enn Gud - når strek settes  ved at livsånden forlater - kjenner et menneskes skjebne. Egentlig ei heller mennesket selv, jfr at "den som står, se til at man ikke faller".  - Men dog kan man reise seg igjen.
Såfremt man ikke som omtalt i hebereerne "har kjent den kommende verdens krefter", og likevel ikke er villig til å vende om.

Personlig har jeg sans for beskrivelsene gitt av C.S.Lewis: At når man går inn i "låven", "ser man det man har sett i sitt indre" mens man levde. Og at det både gjaldt Ashlans og Tashlans etterfølgere.  Hvem de enn måtte være.  Og at Gud dømmer alle utfra hjertet inkl. korresponderende gjerninger - med eller uten loven - Rom 2.1-16.

Ingen kan sitte på sin høye hest, men man kan alle bøye sine hjerter innfor Gud og hans livslover og bekjenne at Han er Skaperverkets ultimate Herre.

2 liker  
Svar
Kommentar #59

Kjell G. Kristensen

65 innlegg  13089 kommentarer

Hver bok... osv...

Publisert 4 måneder siden
Anne Elisabeth Skogøy Fjellstad. Gå til den siterte teksten.
Vil det noensinne komme en tid som beskrevet i Ap.gj. 3.19-21.?

Ja, hvis en fortsetter lesningen fra Apg.3.21-26. Dette er å forstå i Luk.21.22 som viser til Hos.9. (7) eller som hos Jes.46.10) - og Matt.24.15 er inne på det samme...

Svar
Kommentar #60

Anne Elisabeth Skogøy Fjellstad

32 innlegg  425 kommentarer

Fornyelsens tider og Jesu komme

Publisert 4 måneder siden
Anne Elisabeth Skogøy Fjellstad. Gå til den siterte teksten.
Ap.gj. 3.19-21.? -  "Fornyelsens tider fra Herrens Åsyn - og at Han kan sende Jesus Kristus - i Himmelen.. inntil de tider da alt skal gjenopprettes?"  

Gjenopprettelsen av alle ting.
http://www.verdidebatt.no/innlegg/11675608-gjenopprettelsen-av-alle-ting
Normer og Nåde
http://www.verdidebatt.no/innlegg/11675842-normer-og-nade
Nådens År/ Hevnens Dag. Samtidig på Golgata?
http://www.verdidebatt.no/innlegg/11710574-nadens-ar-hevnens-dag

Svar
Kommentar #61

Kjell G. Kristensen

65 innlegg  13089 kommentarer

Gjenopprettelsen av alle ting

Publisert 4 måneder siden

Innebærer en rekke omstendigheter: 

Matt 19,27- 28: Da tok Peter til orde og sa: «Hva med oss? Vi har forlatt alt og fulgt deg. Hva skal vi få?»
Jesus sa til dem: «Sannelig, jeg sier dere: Når alt blir født på ny og Menneskesønnen sitter på tronen i sin herlighet, da skal også dere som har fulgt meg, sitte på tolv troner som dommere over Israels tolv stammer. 

Flere utredninger angående gjenopprettelsen følger:
Matt 19,28 viser til Dan 7,9f, Matt 25,31+, Luk 22,301 Kor 6,2, Åp 3,21

Svar
Kommentar #62

Tore Olsen

18 innlegg  4372 kommentarer

Publisert 4 måneder siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.

Salme 144, 2

 Han er min miskunn, min borg og mitt vern,
          han er min befrier og mitt skjold.
          Jeg søker tilflukt hos ham,
          han legger folket mitt under meg!

Jeg drister meg til å utvide forståelsen av at Herren er min borg litt.  Denne borgen har jeg fått se i en åpenbaring for flere år siden.  

Der Guds folk, Guds flokk, beskyttes mot ondskapens hær - en hær som er i et uendelig voldsomme angrep.   Ustanselige angrep uten stopp - og hele tiden.  Mens alle angrepene preller av.  Som vann på gåsa. Er det himmelens borg for Guds egen flokk - er det dødsrikets borg som beskytter alle døde fram til Jesu 2. komme? 

For meg er det et godt skriftsted å hvile i.  Noen som har andre forståelser.

Jeg bare støtter oppunder med samme vitnesbyrd om Herrens miskunnhet. Det er selve basen for den kristne forståelsen og fundamentet for vår tro, nå i de siste dager hvor kampen eskalerer og det tetner til før Herrens komme.

3 liker  
Svar
Kommentar #63

Bjørn Erik Fjerdingen

114 innlegg  6683 kommentarer

Publisert 4 måneder siden

Matt 19, 28

 28 Jesus sa til dem: «Sannelig, jeg sier dere: Når alt blir født på ny og Menneskesønnen sitter på tronen i sin herlighet, da skal også dere som har fulgt meg, sitte på tolv troner som dommere over Israels tolv stammer.

Jeg tar med det ene verset Kjell, ettersom det dekker alle dine henvisninger.  Om vi skal regne det som noe som inngår i forsoningen er jeg ikke enig.  Uansett er det interessant i spørsmålet om tro og frelse.  Det inngår i Guds rettferdighet, kjærlighet og nåde for de som tror.

 

Etter min forståelse dreier verset seg om det Jesus gjør og det han viser de som tror.

Oppfyllelsen av en hel rekke krav som stilles fra Jesu side i Matteus evangeliet vi må gjøre, tilsynelatende for å bli regnet rettferdig,  viser at kravene er uoppnåelige for oss mennesker uten Gud/Jesus og Hans nåde.  

Det viser Matt 19, 28 og de andre versene du har henvist til meg - at Gud/Jesus tilsynelatende krever svært mye av sine troende.

Det verset og versene du viser til,  viser at oppfyllelsen av kravene er Guds/Jesu ansvar og  gjerning(er).

Han gjør dette for oss slik at de som tror blir frelst og får evig liv kun ved å tro. 

Ingenting for Gud/Jesus er umulig å oppfylle.  Han sørger for at alle kravene og gjerningene gjør Gud/Jesus for sin flokk.  Og det gjøres og viser Hans gode nåde,  sin rene kjærlighet og at Han gjør alt det umulige for de som er del av Jesu legeme - kun ved å tro på oppstandelsen.

Denne gaven, som nåden viser Jesus oss de gjerninger vi  tilsynelatende alle må gjøre for å bli frelst etter Loven - alle de gjerningene og kravene oppfyller Jesus for alle som tror. 

Da oppfylles også det som Jesus forteller oss i et annet skriftsted, som er å tro på Han som Gud har sendt.  

Det bekrefter Sannheten i evangeliet og i Bibelen:

Matt 19:

 28 Jesus sa til dem: «Sannelig, jeg sier dere: Når alt blir født på ny og Menneskesønnen sitter på tronen i sin herlighet, da skal også dere som har fulgt meg, sitte på tolv troner som dommere over Israels tolv stammer. 

Jesus viser oss at Hans byrde er lett å bære for de som tror.  For Jesu oppfyller alle krav for sin flokk.  Kjærligheten og Guds rettferdighet viser seg i sin glans.

Derfor skal alle som tror være trygge på lovnadene om nåde, frelse og evig liv. Og vi skal hvile i Hans fang - vi skal stole på lovnadene i kjærlighet til Gud/Jesus.

 

Svar
Kommentar #64

Kjell G. Kristensen

65 innlegg  13089 kommentarer

Har du funnet frem til hvem som er "hans flokk" da?

Publisert 4 måneder siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.
Jesus viser oss at Hans byrde er lett å bære for de som tror.  For Jesu oppfyller alle krav for sin flokk.  Kjærligheten og Guds rettferdighet viser seg i sin glans.

Luk 12,32: Vær ikke redd, du lille flokk! For det er deres Fars gode vilje å gi dere riket.

Påstår du at det er de kristne som er gitt løftet som "arvinger"? ( Joh 10,16 ) Du har vel oppfattet Matt.1.21?

De som tror: Gal 3,7 > 3.15-18 og v29.

Svar
Kommentar #65

Kjell G. Kristensen

65 innlegg  13089 kommentarer

Rettferdiggjørelse

Publisert 4 måneder siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.
De som tror: Gal 3,7 > 3.15-18 og v29.

Men det vises også til den andre flokken i Gal.3.8: Skriften forutså at Gud ville rettferdiggjøre hedningene ved tro, og den forkynte på forhånd dette gode budskapet til Abraham: I deg skal alle folkeslag velsignes.

Svar
Kommentar #66

Bjørn Erik Fjerdingen

114 innlegg  6683 kommentarer

Publisert 4 måneder siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.
Påstår du at det er de kristne som er gitt løftet som "arvinger"? ( Joh 10,16 ) Du har vel oppfattet Matt.1.21?

Du gir deg ikke Kjell?  Hvem er gitt løftet?  Etter min forståelse ikke kun de som tror, men også andre.  (Nå blir jeg forresten bortreist et par dager.)

Det blir en litt lengere kommentar:

Betydningen av nestekjærligheten  

Ildsjøen - og hva som skal skje ved Jesu andre komme: Hva forteller Jesus oss i Matt 25, 31-46 om dommen, om hva Guds kjærlighet er og hva nestekjærligheten har å si for de som ikke tror - på dommens dag?

Teksten gir en realistisk skildring av selve dommen.  Det er det vi kan lese i

Matt 25, 31-46:

Det er mye å kommentere, men kan forsøke på vers 41-45.  Domsigelsen over de urettferdige.

Ilden er et utrykk for Guds vrede.  Det greske ordet for dom betyr egentlig å skille.  Det kommer fram i bildet som skiller sauene fra geitene.  Bildet er hentet fra Esek 34, 17-24, hvor det framgår at Gud selv skal skille rett mellom sauene.  Gjeteren (Jesus) og Gud selv skal skille rett mellom sauene.

Vers 46.   Hvem er så disse de minste?  Det er viktig at det er de som ikke har fått hjelp det siktes til?  Det er fattige og nødlidende mennesker.  Velgjerninger mot disse skal lønnes av Gud.

Ordspråkene vet at velgjerninger mot de fattige skal lønnes av Gud.

Ords 14, 31/19, 17/22, 9.

I Jesu gjerning svarer dette til at Han var tolleres og synderes venn, som identifiserte seg med samfunnets utstøtte.  Han helbredet syke og innbød nettopp dem som strever og bærer tunge byrder, til å komme til Han.

Matt 10, 41-42:

41  Den som tar imot en profet fordi han er profet, skal få en profets lønn, og den som tar imot en rettferdig fordi han er rettferdig, skal få den rettferdiges lønn. 42 Og den som gir en av disse små om så bare et beger kaldt vann å drikke fordi han er disippel – sannelig, jeg sier dere: Han skal slett ikke miste sin lønn!»

Jeg kan ikke ta med alt.  Men det kan forstås slik:

Nå, før Jesu andre komme, er Han og de troende eller hans representanter, de fattige og forfulgte og avvises av mange.  Da Han kommer igjen er Han dommeren med all makt.  Det kan forstås slik at verden dømmes av de gode gjerninger de gjør mot kristne.  Den som tar i mot dere - tar i mot meg.

Det bygger på den jødiske rettsoppfatningen at en utsending fullt ut representerer den som sender ham.

Doms scenen forteller om Kristi storhet som dommer sammen med Hans identifikasjon med de små og hjelpeløse.  Det svarer til GTs lovprisning av Guds overveldende storhet og skapermakt sammen med Hans omsorg for svake og forgjengelige mennesker.  Jes 66, 1-2 ; Sal 145, 11-14; 146. 5-10.

Gud er kjærlighet, men er også streng mot de som ikke tar vare på hans minste og de kristne.

 Dette viser hva kjærligheten er og at Gud tar spesielt god vare på sine - samt de som har gjort godt mot de de nedbrutte og fattige også har gjort godt mot Jesus - og blir belønnet etter min forståelse.

 

 

Svar
Kommentar #67

Bjørn Erik Fjerdingen

114 innlegg  6683 kommentarer

Publisert 4 måneder siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.
Men det vises også til den andre flokken i Gal.3.8: Skriften forutså at Gud ville rettferdiggjøre hedningene ved tro, og den forkynte på forhånd dette gode budskapet til Abraham: I deg skal alle folkeslag velsignes.

Enig.

1 liker  
Svar
Kommentar #68

Kjell G. Kristensen

65 innlegg  13089 kommentarer

Abraham er korrekt

Publisert 4 måneder siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.
Hvem er gitt løftet?  Etter min forståelse ikke kun de som tror, men også andre.  (Nå blir jeg forresten bortreist et par dager.)

Det er kun Abrahams ætt dette gjelder når det gjelder utvelgelse, det er bare å se på det jeg viser til, som Heb.2.10-16 denne gangen:

Gud ville føre mange barn til herlighet. For ham og ved ham er alle ting. Da måtte han la frelsens opphavsmann nå fullendelsen gjennom lidelser. Han som helliggjør, og de som blir helliggjort, kommer alle fra den ene. Derfor skammer ikke Sønnen seg over å kalle dem søsken. Han sier:

Jeg vil forkynne ditt navn  for mine brødre,

midt i forsamlingen  vil jeg lovprise deg.

Og igjen:
 Jeg vil sette min lit til ham.
Og enda et sted:
 Se, jeg og barna  som Gud har gitt meg.

Siden barna er av kjøtt og blod, måtte også han fullt ut bli som dem. Slik skulle han ved sin død gjøre ende på ham som har dødens makt, det er djevelen,
og befri dem som av frykt for døden var i slaveri gjennom hele livet. Det er jo ikke engler han tar seg av. Nei, han tar seg av Abrahams ætt

Derfor måtte han på alle måter bli lik sine søsken, så han kunne være en barmhjertig og trofast øversteprest for Gud og sone folkets synder. Fordi han selv led og ble fristet, kan han hjelpe dem som blir fristet.

Og derfor er Jesus Abrahams ætt, Gal.4.6-7:  Fordi dere er barn, har Gud sendt sin Sønns Ånd inn i våre hjerter, og Ånden roper: «Abba, Far!» Derfor er du ikke lenger slave, men sønn. Og er du sønn, er du også arving, innsatt av Gud.

Bibelen er som en løk, den har flere lag med forklaringer, og det forvirrer, løsningen ligger i Gal.3.16 og Åp.22.16 - en ætt. Oss andre nevnes i bisetninger som i Åp.7.9 Deretter så jeg en skare så stor at ingen kunne telle den, av alle nasjoner og stammer, folk og tungemål. De sto foran tronen og Lammet, kledd i hvite kapper, med palmegreiner i hendene.

Eller bare folkeslagene... 

2 liker  
Svar
Kommentar #69

Mona Ekenes

7 innlegg  864 kommentarer

Jeg gir dem gudsfrykt i hjertet, så de aldri mer viker bort fra meg.

Publisert 4 måneder siden
Anne Elisabeth Skogøy Fjellstad. Gå til den siterte teksten.
- så langt jeg kan forstå de bibelske skriftene.  Dette er ansvarlig rettferdig "gjengjeldelse" - ikke hevn. Med basis i Golgata og dommen over Djevelen. Og at har man brutt en tøddel i loven har man brutt alt - og derfor alle trenger Guds nåde i Kristus Jesus.

Det er hjertets beskaffenhet som styrer viljen. Hvorfor skulle da Herren Allhærs Gud holde en blind i sin blindhet til fastsatt tid, for deretter å vise Sin Herlighet ved å åpne den blindes øyne? Som kommer innunder alt til sin tid.

Herren Allhærs Gud er faktisk like mye Gud om alle mann var døde, for å si det slik. Det er hjertets beskaffenhet som er det avgjørende, for det er der det onde begjæret også oppstår.

Hjertets beskaffenhet og sunn gudsfrykt med nøysomhet, hører udiskutabelt sammen. Der sunn gudsfrykt uteblir, åpnes det opp for hovmod.

Det står skrevet:

 Jeg slutter en evig pakt med dem; jeg vil ikke vende meg bort fra dem, men gjøre vel mot dem. Jeg gir dem gudsfrykt i hjertet, så de aldri mer viker bort fra meg. Jer 32,40

Men de som i hjertet følger sine avskyelige guder og all den andre styggedommen, dem gir jeg igjen for det de har gjort, lyder ordet fra Herren Gud. Esek 11,21

Jeg vil gripe Israels ætt om hjertet, fordi de har vendt seg bort fra meg for å dyrke alle sine avguder. Esek 14,5

 De roper ikke til meg av hjertet,
 men ligger og jamrer på sitt leie.
 De risper seg opp for å få korn og vin,
 men de vender seg bort fra meg.
Hos 7,14
[De risper seg opp: uttrykk for sorg og klage.]

  Jeg vil lege deres frafall,
 og jeg vil elske dem av hjertet,
 for min vrede har vendt seg fra dem. 
Hos 14,5

 Hjertet gjorde de hardt som flint, så de lot være å høre på loven og de ordene som Herren, Allhærs Gud, hadde sendt ved sin Ånd gjennom de tidligere profeter. Da kom det stor vrede fra Herren, Allhærs Gud. Sak 7,12

 Dette folk ærer meg med leppene,
 men hjertet er langt borte fra meg. 
Matt 15,8

For fra hjertet kommer onde tanker, mord, ekteskapsbrudd, hor, tyveri, falskt vitnesbyrd, spott.
Matt 15,19

 Da sa Jesus: "Jesaja profeterte rett om dere hyklere - slik det står skrevet:
 Dette folk ærer meg med leppene,
 men hjertet er langt borte fra meg. 
Mark 7,6

Også disse ordene viser til noe som er sant, men ikke når det gjelder sterkt forherdede hjerter (røveren på korset som ikke ville omvende seg , for hjertet var for mye forherdet):

..."Det er blitt sagt at når alt tas fra et menneske, ser så mennesket Gud  klarere. Slik er det for den som snart skal dø, den som står ved muren,  og som av samme grunn spør etter Gud, etter tilværelsens grunn, selv om  han aldri har gjort det før."

https://www.document.no/2018/01/14/pa-livets-grunn/

Du skrev:

" - så langt jeg kan forstå de bibelske skriftene.  Dette er ansvarlig  rettferdig "gjengjeldelse" - ikke hevn. Med basis i Golgata og dommen  over Djevelen. Og at har man brutt en tøddel i loven har man brutt alt -  og derfor alle trenger Guds nåde i Kristus Jesus."

Du kan ikke avskrive dette, For det gjør ikke Kristus Jesus som er Selve Ordet, heller ikke gjorde Guds profeter og Guds apostler det: 

HERREN TAR HEVN OVER SINE MOTSTANDERE
 En nidkjær og hevnende Gud er Herren,
 ja, Herren tar hevn og er full av harme.
 Herren lar hevnen gå ut over motstanderne,
 han holder på vreden mot sine fiender.
 Nah 1,2


1 Herre, du Gud som gjengjelder,
 tre fram i stråleglans, du straffende Gud!
 2  Reis deg, du som dømmer jorden,
 la de stolte få gjengjeld!

 3  Hvor lenge skal de onde juble,
 Herre, hvor lenge skal de juble?

 4  De taler en flom av frekke ord,
 alle ugjerningsmennene skryter.
 5  Herre, de knuser ditt folk
 og kuer din eiendom.

 6  Enker og fremmede slår de i hjel,
 og farløse myrder de.
 7  De sier: "Herren ser det ikke,
 han merker det ikke, Jakobs Gud."

 8  Dere må da forstå, uvettige folk!
 Dårer, når skal dere få forstand?
 9  Hører ikke han som plantet øret,
 ser ikke han som formet øyet?

 10  Tukter ikke han som fostrer folkene,
 han som gir menneskene forstand? 

11  Herren kjenner menneskets tanker,
 han vet at de bare er som et pust.

 12  Salig er den du tukter, Herre,
 den du gir lærdom ved din lov.
Sal 94,1-12

Når en med full overbevisning forholder seg til at Kristus Jesus også er Guds Levende og virkekraftige Ord som utfører Guds vilje, da får Skriftene Selv en helt avgjørende og livsviktig betydning. Der Guds Ånd, Den Hellige Ånd påminner om alt det vi trenger til i det daglige og underveis på Livets Veg.

Det minste snev av hovmod er farlig, for det har spiren i seg til å vokse. Derfor gjør Kristus Jesus noe med den saken der også det blir tatt godt i mot, takk og lov og pris for det!:

7 For at jeg ikke skal bli hovmodig på grunn av de høye åpenbaringene, har jeg fått en torn i legemet, en Satans engel som skal slå meg – for at jeg ikke skal bli hovmodig. 8 Tre ganger bad jeg Herren at den måtte bli tatt fra meg, 9 men han svarte: «Min nåde er nok for deg, for kraften fullendes i svakhet.» Derfor vil jeg helst rose meg av min svakhet, for at Kristi kraft kan ta bolig i meg.

 10 Og derfor er jeg for Kristi skyld ved godt mot når jeg er svak, blir mishandlet, er i nød, forfølgelser og vanskeligheter. For når jeg er svak, da er jeg sterk.
2 Kor 12,7-10

For de fleste er det en selvfølge og et ønske at advarselskilt står plassert etter behov i trafikken langs veiene, mens advarslene og begrunnelsene til dem i Skriftene; som har med det evige livet og hvor en der skal befinne seg etter det jordiske livet. Har også ut fra Skriftene i flere tusen år blitt møtt med motstand, alt som klør i øret er som et meget hyggelig selskap en stortrives i. Men ute i trafikken, må en skjerpe seg og gi akt på rettledningene og advarslene langs reiseruten. Når det har med hvor evigheten skal tilbringes, må en ikke tildekke de advarslene og begrunnelsene for dem Kristus Jesus gir oss i Skriftene. Men heller ta i mot dem i takknemlighet, for de er gitt nettopp av Guds Kjærlighet fordi det er nødvendig å kjenne til dem; underveis på Livets Veg.

1 liker  
Svar
Kommentar #70

Mona Ekenes

7 innlegg  864 kommentarer

Bli enige formaner Guds apostel Paulus.

Publisert 4 måneder siden
Sigurd Eikaas. Gå til den siterte teksten.

Evangeliet er Jesu forsoning. 

Noe evangelium om utslettelse finnes kanskje ikke.

Jesu Kristi Evangelium er jo ment til frelse, Jesu Kristi  soning for våre synder muliggjør å bli forlikt med Herren Allhærs Gud,  når Jesus kaller til omvendelse og søke tilgivelse for syndene og bli  født på nytt. For ingen kan bli dradd mot Jesus, hvis Han ikke drar  (kaller) oss til Seg først. Det er Kristus Jesus som først kommer og   banker på hjertedøren.

Hva mener du, er det viktig å  vite hva vi frelses i fra, ut fra det som tilkjennegis i Skriftene;  eller skal dette forties? I så fall, hvordan kan vi da få vite hva vi  frelses i fra? Tror du at gleden og takknemligheten vil øke desto mer,  når vi blir kjent med hva vi blir frelst i fra, ut fra Skriftene?     

Har  selv erfart det, for ganske tidlig kjente jeg en trang til også å få  vite hva jeg ble frelst i fra, Skriftene gav jo det svaret. Har vi fått  noen kjær, vil vi da vite mest mulig om dem vi har fått kjær? Eller?                                                                                                                            

Hva  kommer det av at mange helst ikke vil kjenne til en annen side av Herren  Allhærs Gud enn den menneskelige forståbare omsorgsfulle siden ved  Herren Allhærs Gud?  Hva skjer blant kristne når de kun holder seg til  den omsorgsfulle Gud? Hva skjer med den sunne gudsfrykten?

De  som ikke tror på en evig fortapelse, fordi de mener dette ikke  harmonerer med en Barmhjertig Gud. Hvem er det da som påtar seg  definisjonsretten og mener seg å besitte det rette svaret?

Når  du ser alle disse kommentarene med forskjellige tolkninger, meninger,  filosofiske utlegginger, hva tenker du om det? Du behøver ikke å svare  på det her, men blir du klokere av det synes du? Eller blir det for mye  ulikt å forholde seg til? Bringer alt dette en tryggere og mer  grunnfestet tro der ulike tolkninger og meninger prøver å få sin  oppmerksomhet? 

Det blir jo som et koldtbord der ulike  retter selektivt plukkes ut etter det en selv liker og finner behagelig,  noen mer veldanderte enn andre.

Den enfoldige tro appellerer heller ikke til intellektuelle ambisjoner og spekulasjoner.

Noen  bruker sterkere virkemidler enn andre, men fellesnevneren er allikevel  mer eller mindre individuelle oppfatninger. Bli enige formaner Guds  apostel Paulus, det betyr at vi også skal avlegge alle tanker, meninger  og holdninger som er i strid med Skriftene; også spekulasjoner samt  syner skal en være på vakt mot og prøve dem meget nøye på Skriftene. Det  er kun Kristus Jesus som kan gjøre oss enige, der Guds Levende og  virkekraftige Ord forener oss, også når det gjelder Jesu Kristi,  profetenes og apostlenes lære som er én lære.

Derfor  holder jeg meg til Kristus Jesus og dermed Skriftene alene og prøver alt  på dem, i full tillitt til at Kristus Jesus hjelper og åpenbarer det en  trenger, som også gjelder alle som heller ikke vil føre noen på ville  veger. For de meget alvorlige konsekvensene ved fortapelsens gru er da  samtidig også blitt åpenbart for oss. Det er jo Guds kjærlighet som  driver oss til å elske Sannheten, med den følge også vår neste slik at  trangen til å lure og bedra noen totalt uteblir, men frykter det isteden  ved sunn gudsfrykt inkludert nøysomhet.

Til lærdom,  rettledning og advarsel også til oss, for også slik handler  Herren  Allhærs Gud, Han som dømmer og straffer Rettferdig. Samtidig står det jo  om alt det som er viktig å vite om dette i Skriftene, så dette er  nødvendige og viktige påminnelser også i deres sammenheng:

1  Det kan hende at det står fram hos deg en profet eller en som har syner  i drømme, og lover deg et tegn eller under. 2 Hvis det tegn eller under  han forutsier, virkelig skjer, og han samtidig sier: "Kom, la oss holde  oss til andre guder, som dere ikke kjenner, og dyrke dem," 3 da skal du  ikke høre på det som en slik profet eller drømmeseer sier. For da er  det Herren deres Gud som vil sette dere på prøve og se om dere elsker  Herren deres Gud av hele deres hjerte og hele deres sjel. 4 Herren deres  Gud skal dere følge, og ham skal dere frykte. Hans bud skal dere holde,  og hans ord skal dere lyde; ham skal dere tjene og holde fast ved. 5  Men profeten eller drømmeseeren skal drepes fordi han lokket dere til  frafall fra Herren deres Gud, som førte deg ut av Egypt og løste deg ut  av trellehuset, og fordi han ville få deg bort fra den vei som Herren  din Gud har befalt deg å gå. Slik skal du rydde ut det onde hos folket. 5 Mos 13,1-5

 Men det er også andre som sjangler,
 som raver av vin og sterk drikk:
 Prester og profeter er drukne,
 helt fortumlet av vin.
 De raver av den sterke drikk,
 de sjangler når de har syner,
 og vakler når de feller dom
. Jes 28,7

Profetene spår ved Løgnen,
 prestene styrer og rår som de vil,
 og mitt folk vil ha det slik.
 Men hva vil dere gjøre
 når enden på dette kommer? 
Jer 5,31  

5  Så sier Herren Gud: Se, ulykke følger på ulykke. 6 Enden kommer, ja,  den kommer. Se, enden kommer for deg! 7 Nå er det din tur, du som bor i  landet. Tiden er kommet, dagen er nær! Forvirring rår, og ingen  gledesrop lyder over fjell.
[dagen er nær: Herrens dag.] 8  Nå om en liten stund lar jeg min harme gå ut over deg og fullbyrder  vredesdommen over deg. Jeg dømmer deg for din ferd og gir deg igjen for  all din styggedom. 9 Jeg vil ikke ha medlidenhet med deg og ikke skåne  deg. Du skal få igjen for din ferd, og din styggedom skal komme over deg  selv. Da skal dere få sanne at det er jeg, Herren, som slår.

 10  Se, dagen er kommet! Nå kommer turen til deg. Riset blomstrer, frekkheten gror.

 11  Voldsferd reiser seg og blir til et ris for de gudløse. Det blir  ingenting igjen av dem, ingenting av deres støyende flokk og ingenting  av deres rikdom. Det er ingen herlighet hos dem. 12 Tiden er kommet,  dagen er nær! Den som kjøper, skal ikke være glad, og den som selger,  skal ikke sørge. For harmen går ut over hele den støyende flokken i  byen. 13 Selgeren får ikke vende tilbake til det han har solgt, selv om  han blir i live. For spådommen om hele flokken skal ikke tas tilbake. På  grunn av sin synd kan ingen trygge sitt liv. 14  De blåser i horn og  gjør alt klart; men ingen drar ut i strid. For min harme går ut over  hele flokken.
[hele flokken: innbyggerne i Jerusalem.] 15  Ute rammer sverdet, inne rår sykdom og sult. Den som er ute på marken,  må dø for sverd, og den som er i byen, fortæres av sykdom og sult. 16 Om  noen slipper unna og kommer seg til fjells, som duer i dalene, skal de  alle dø, enhver for sin egen synd. 17 Alle hender blir slappe, og alle  knær blir som vann. 18 De binder sørgeplagg om seg, de skjelver over  hele kroppen. Alle ansikter rødmer av skam, og alle hoder blir raket  snaue.

 19 De kaster sitt sølv i gatene, og gullet regner de for  skrap. Verken sølvet eller gullet berger dem på Herrens vredesdag. Med  det kan de ikke stille sin sult og ikke fylle sin mage. Men det har fått  dem til å falle i synd.

 20 De ble stolte av sine praktfulle  smykker, og de laget seg avskyelige gudebilder av dem. Derfor gjør jeg  alt til skrap for dem. 21 Jeg gir det som rov i fremmedes hender, som  bytte til de gudløse på jorden; og de skal vanære det. 22 Jeg vender  ansiktet bort fra dem. Da skal min helligdom bli vanhelliget. Røvere  skal bryte inn og vanhellige den. 23  Gjør lenkene ferdige! For landet  er fullt av drapssaker, og byen er full av voldsverk. 24 Jeg lar de  verste folkeslag komme og ta deres hus i eie. Jeg gjør ende på de  sterkes stolthet, og helligdommene deres skal vanæres. 25 Redselen  kommer, de søker redning, men finner den ikke. 26 Den ene ulykken skal  følge den andre, rykte på rykte skal oppstå. De skal prøve å få syner  hos profeten; det blir slutt på rettledning fra presten og på råd fra de  eldste.

 27 Da skal kongen sørge, høvdingen skal kle seg i  skrekk, og alminnelige folk skal ryste på hånden av redsel. Jeg vil gå  fram mot dem som de selv har gått fram, og dømme dem slik som de selv  har dømt. Da skal de sanne at jeg er Herren. 
Esek 7,5-27


5  Så sier Herren om de profeter
 som fører mitt folk på villspor,
 som forkynner fred og lykke
 bare de får noe å tygge på,
 men lyser hellig krig mot dem
 som ikke gir dem munnen full:

 6  Derfor skal det komme over dere
 en natt uten syner
 og mørke uten spådom.
 Solen skal synke for profetene,
 og dagen blir mørk omkring dem. 

7  Da skal seerne bli til skamme
 og spåmennene stå der med vanære.
 De skal skjule skjegget, alle sammen,
 for det kommer ikke svar fra Gud. 
Mi 3,5-7


5   Da er det noe jeg vil minne dere om, enda dere allerede vet alt dette:  Herren reddet folket ut av Egypt, men senere utryddet han dem som ikke  ville tro.
 6 Og de engler som ikke tok vare på sitt høye verv, men  forlot sin egen bolig, dem holder han bundet i mørke med evige lenker  til dommen på den store dag.

 7 Et annet eksempel er Sodoma og  Gomorra og deres nabobyer, hvor folk levde i hor likesom disse englene,  og i unaturlige lyster. Nå ligger de der som et eksempel på straffen i  en evig ild.
 8  Likevel gjør disse menneskene det samme. Drevet av  sine syner tilsøler de sitt legeme, forakter den myndighet som er over  dem, og spotter englemakter.
 9 Overengelen Mikael våget ikke å håne  djevelen den gang han lå i strid med ham om det døde legemet til Moses;  han dømte ham bare og sa: "Måtte Herren straffe deg!"

 10 Disse  derimot spotter det de ikke kjenner, og det de begriper med sine sanser,  likesom dyr uten fornuft, tjener bare til å ødelegge dem selv.
 11   Ve dem! De har slått inn på samme vei som Kain; de har kastet seg ut i  samme villfarelse som Bileam, han som var ute etter egen vinning, og de  har gjort opprør som Korah og er gått til grunne.
 12 De er  skamflekker ved kjærlighetsmåltidene hos dere; der deltar de uten å  frykte. De er hyrder som bare sørger for seg selv, skyer som driver for  vinden uten å gi regn. De er trær uten frukt om høsten, dobbelt døde,  ja, revet opp med rot.
13 De er bølger på opprørt hav, som skummer opp sin egen skamløshet, forvillede stjerner, som det evige nattemørke venter på.

 14   Det var også om dem at Enok, Adams etterkommer i sjuende ledd,  profeterte da han sa: "Se, Herren kommer med sine hellige engler i  tusentall
 15 for å holde dom over alle og kreve alle gudløse til  regnskap for alle ugudelige gjerninger de har gjort, og for alle  trassige ord de har rettet mot ham, de gudløse syndere."
 16 De er  opprørere som klager over sin skjebne, men lever etter sine lyster. De  skryter og bruker store ord og smigrer andre når de har fordel av det.
Jud 1,5-16

Legg  også merke til dette med tanke på trådens tema.  Der Herren Allhærs Gud  utryddet dem som ikke ville tro. Var det ikke fra jordens overflate  Herren Allhærs Gud utryddet dem ut fra det som allerede er gjort kjent  angående dette, mens de eksisterer allikevel i undergrunnens dødsrike?:

 5  Da er det noe jeg vil minne dere om, enda dere allerede vet alt dette:  Herren reddet folket ut av Egypt, men senere utryddet han dem som ikke  ville tro.

 6 Og de engler som ikke tok vare på sitt høye verv,  men forlot sin egen bolig, dem holder han bundet i mørke med evige  lenker til dommen på den store dag.

 7 Et annet eksempel er  Sodoma og Gomorra og deres nabobyer, hvor folk levde i hor likesom disse  englene, og i unaturlige lyster. Nå ligger de der som et eksempel på  straffen i en evig ild.
8  Likevel gjør disse menneskene det samme.  Drevet av sine syner tilsøler de sitt legeme, forakter den myndighet som  er over dem, og spotter englemakter
. Jud 1,5-8

Vers  6 forteller om engler som er bundet i mørket og holdes med evige lenker  til dommen på den store dag, disse skal jo også dømmes. Vers 7  forteller også mye.

1 Brødre, dette vil jeg at dere skal vite: Våre fedre i ørkenen var alle under skyen, og alle gikk de gjennom havet.
2  Alle ble døpt til Moses i skyen og i havet, 3 og de spiste alle den  samme åndelige mat 4 og drakk den samme åndelige drikk. For de drakk av  den åndelige klippe som fulgte dem; denne klippen var Kristus.
 5 Likevel godtok ikke Gud de fleste av dem, for de ble slått ned der i ørkenen.

 6 Disse hendelsene peker fram mot vår tid; de skal lære oss ikke å ha lyst til det onde, som de hadde det.
 7  Dere skal heller ikke bli avgudsdyrkere slik som noen av dem. For det  står skrevet: Folket satte seg ned for å spise og drikke, og så stod de  opp for å danse. 
[danse: dans om gullkalven, sml. 2 Mos 32, 6. 19.]
 8 Heller ikke må vi drive hor, slik som noen av dem gjorde, så tjuetre tusen mennesker ble drept på én dag.

 9 La oss heller ikke utfordre Herren, slik noen av dem gjorde, de som ble drept av slangene.
 10 Og dere må ikke være misfornøyde og klage, slik noen av dem gjorde, de som ble drept av den ødeleggende engelen.

 11  Det som hendte med dem, skulle være advarende eksempler; det ble  skrevet til rettledning for oss, og til oss er de siste tider kommet.
 12 Derfor må den som tror han står, passe seg så han ikke faller!

 13  Dere har ikke møtt noen overmenneskelig fristelse. Og Gud er trofast,  han vil ikke la dere bli fristet over evne, men gjøre både fristelsen og  utgangen på den slik at dere kan klare det.
 14  Hold dere altså borte fra avgudsdyrkelsen, mine kjære!
 15 Jeg taler til dere som til forstandige mennesker. Døm selv om det jeg sier! 
Kor 10,1-15

14   Så skal vi ikke lenger være umodne, ikke la oss kaste hit og dit og  drive med vinden fra enhver lære, så vi blir bytte for menneskenes  falske spill og villfarelsens listige kunster.
 15 Vi skal være tro mot sannheten i kjærlighet og i ett og alt vokse opp til ham som er hodet, Kristus. 


 16  Fra ham kommer hele legemets vekst; det sammenføyes og holdes sammen av  hvert støttende bånd, alt etter den oppgave som er tilmålt hver enkelt  del, og slik vokser legemet og blir bygd opp i kjærlighet. 
Ef 4,14-16

"Noe evangelium om utslettelse finnes kanskje ikke."

Evangelium  betyr jo gledelig budskap, det er også et fredens evangelium. Derfor  skal alle som bekjenner seg til Kristus Jesus også holde fred med  hverandre, hvis ikke så motsier en jo fredens budskap i praktisk  handling. Derfor er langvarige diskusjoner med samme person(er) uten å  ha kommet til enighet fåfengte og fort kan virke ødeleggende for de som  leser eller hører på slikt.

1 liker  
Svar
Kommentar #71

Sigurd Eikaas

15 innlegg  5300 kommentarer

Publisert 4 måneder siden
Mona Ekenes. Gå til den siterte teksten.
Hva  kommer det av at mange helst ikke vil kjenne til en annen side av Herren  Allhærs Gud enn den menneskelige forståbare omsorgsfulle siden ved  Herren Allhærs Gud?  Hva skjer blant kristne når de kun holder seg til  den omsorgsfulle Gud? Hva skjer med den sunne gudsfrykten?

Vi mennesker vil helst ikke forholde oss til en Gud som vi også må frykte. For det er  ubehagelig skremmende, og det betyr at vi må underordne oss under ham ubetinget.

Derfor gjør vi det samme som israelittene gjorde ved Sinai-fjellet. De hadde sett og hørt noe av Guds velde fra fjellet, og de hadde kastet seg ned på bakken av frykt. Men så snart disse opplevelsene kom litt på avstand, så laget de seg heller sin egen Gud, - en Gud som de ikke trengte å frykte. En Gud som de selv hadde kontrollen over og som de selv kunne definere hvem skulle være.

2 liker  
Svar
Kommentar #72

Jostein Sandsmark

75 innlegg  417 kommentarer

Kven er dei usæle? #58

Publisert 4 måneder siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.

Hva med nærmere to milliarder troende muslimer og mosaisk troende jøder? Forkaster de Gud?

Er det mulig å få klarhet i hvem de "usæle" er?

Det er ikkje vanskeleg å finna ut kven som er usæl og fortapt.     1 Joh 4,15 står det: "Den som sannar at Jesus er Guds Son, i han vert Gud verande og han i Gud."

Når det gjeld muslimane er det med stor sorg ein les 1 .Joh 5 12: "Den som har sonen, har livet. Den som ikkje har Guds Son, har ikkje livet"

2 liker  
Svar
Kommentar #73

Gjermund Frøland

10 innlegg  5901 kommentarer

Spørsmålet var altså:

Publisert 4 måneder siden
Jostein Sandsmark. Gå til den siterte teksten.
Når det gjeld muslimane er det med stor sorg ein les 1 .Joh 5 12: "Den som har sonen, har livet. Den som ikkje har Guds Son, har ikkje livet"

Hva med nærmere to milliarder troende muslimer og mosaisk troende jøder? Forkaster de Gud?

Svar
Kommentar #74

Jostein Sandsmark

75 innlegg  417 kommentarer

Kvifor spara på Satan? #19

Publisert 4 måneder siden
Mona Ekenes. Gå til den siterte teksten.
Fortapelse er jo evig adskillelse som samtidig indikerer totalt adskilte tilstander, det er i Den Evige Stad det ikke skal finnes mer ondt. Det skal ikke lenger være en anklager i Guds nærhet og i Guds Rike, slik som det var tidligere. Den onde, dyret og den falske profeten og alle som hører dem til er tildelt sitt sted som de aldri i alle evigheters evigheter kan unnslippe fra.

Kvifor gjer du deg umak med å halda liv i Satan og få han og hans her plassert - "....er tildelt sitt sted",  når Gud seier at han "sparer ikkje på det vonde"? 

Og kor kan alle dei som er kasta i Eldsjøen finnast når dei  "er borte frå Guds augo"?

Er det nokon annan slutning ein kan dra enn at all Satans her brenn opp i Eldsjøen på den siste dag?

2 liker  
Svar
Kommentar #75

Anne Elisabeth Skogøy Fjellstad

32 innlegg  425 kommentarer

Rettferdig konsekvens og straff?

Publisert 4 måneder siden
Jostein Sandsmark. Gå til den siterte teksten.
Er det nokon annan slutning ein kan dra enn at all Satans her brenn opp i Eldsjøen på den siste dag?

Satan bærer antakelig all verdens synd og skyld i sitt eget hjerte og liv, om han vil eller ei, og lever i sitt eget helvete - indre ild - frem til dommens dag.  Han er dog opprinnelig den ypperste av englene.  Hans straff bør ståi forhold til hans ugjerninginger og den lidelse de har medført både for Gud og mennesker.  

Om Gud er "som oss - hans avbilde", er det antakelig godt en gang å få en endelig avslutning.  Men det skal jeg ikke spekulere i direkte.  Ansvarlig "toppleder" har et ansvar i særklasse.

3 liker  
Svar
Kommentar #76

Jostein Sandsmark

75 innlegg  417 kommentarer

Er muslimar usæle og går fortapt? #74

Publisert 4 måneder siden

Kven skal svara på det?     Eg - du eller muslimane sjølve?   Bibelens svar synest å vera klårt når me veit at nokon erkjenning av Jesus som Guds Son blant muslimar ikkje kjem på tale.      "Allah har ingen son, - det er blasfemi!" 

1. Joh 4,3: "Men kvar ånd som ikkje vedkjennest Jesus, er ikkje av Gud. Det er ånda til Antikrist, som de har høyrt skal koma. Og ho er alt i verda."

Her er det lite rom for tolking.  Heile Johannes første brev er eit svært klårgjerande skrift når det desse spørsmåla.

2 liker  
Svar
Kommentar #77

Gjermund Frøland

10 innlegg  5901 kommentarer

Klar tale?

Publisert 4 måneder siden
Jostein Sandsmark. Gå til den siterte teksten.

1. Joh 4,3: "Men kvar ånd som ikkje vedkjennest Jesus, er ikkje av Gud. Det er ånda til Antikrist, som de har høyrt skal koma. Og ho er alt i verda."

Her er det lite rom for tolking.  Heile Johannes første brev er eit svært klårgjerande skrift når det desse spørsmåla.

Klar tale - men likevel ullen nok til at du velger å fokusere på islam og å ignorere jødedom.

Mosaisk tro utelukker Jesus.

Islam holder Jesus for å være Guds profet: "Ifølge Koranen var han en av Guds mest elskede profeter ..."

Svar
Kommentar #78

Bjørn Erik Fjerdingen

114 innlegg  6683 kommentarer

Publisert 4 måneder siden

De vedkjenner ikke at Jesus som de dømte til døden var den ventede Messiad 

2 liker  
Svar
Kommentar #79

Jostein Sandsmark

75 innlegg  417 kommentarer

"stole på sin forstand" #13

Publisert 4 måneder siden
Jostein Sandsmark. Gå til den siterte teksten.
For det å gjøre selektive utvalg om det som står om fortapelse, tilintetgjørelsen eller evig pine i ildsjøen, våger jeg faktisk ikke; for så mye stoler jeg ikke på min egen forstand.

Dette er vel ikkje mykje å vera usams om - eg prøver nettopp å sjå hovudlinene i skriftmaterialet  (helst frå grunntekstane) og viser til oppsummeringa i # 7 av sju kjerneord.  Dei samsvarar, og er vanskeleg å koma utanom.   Når det gjeld vår forstand skal me ikkje tru på den; det er Gud me skal tru på. Men me har plikt på oss til å bruka vår gudgjevne forstand - det er bibelsk.  

2 liker  
Svar
Kommentar #80

Jostein Sandsmark

75 innlegg  417 kommentarer

Klar tale? #78

Publisert 4 måneder siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.
Mosaisk tro utelukker Jesus.

Då har du vel gjeve svaret sjølv?

Eg er ikkje oppdatert på mosaisk tru.

1 liker  
Svar
Kommentar #81

Svein Berntsen

270 innlegg  868 kommentarer

Mange tenker om igjen

Publisert 4 måneder siden

som også er en god definisjon av utrykket omvendelse. Og i denne sammenheng bidrar det til et mer sant og tiltrekkende gudsbilde. Og dermed fravristes en feilslått maktmanipulerende forkynnelse et mye brukt middel til å baktale Skaperen på det groveste. Selv om dette gjøres i god hensikt vet vi at "hensikten helliger midlet" her gjør stor skade. Følger også dabatten over hele verden her:         www.rethinghell.com                        hvor også begge syn kommer fram slik at kontrastene vises tydeligere. Og takk for glimrende innlegg og svar!!

1 liker  
Svar
Kommentar #82

Kjell G. Kristensen

65 innlegg  13089 kommentarer

Gud kan ikke gå tilbake på det han har forutsagt?

Publisert 4 måneder siden
Jostein Sandsmark. Gå til den siterte teksten.
Kvifor gjer du deg umak med å halda liv i Satan og få han og hans her plassert - "....er tildelt sitt sted",  når Gud seier at han "sparer ikkje på det vonde"? 

Det tror jeg kanskje ikke hun har tenkt noe særlig over? Men jeg kan sikkert svare for henne om du ikke har noe i mot det? 

Jeg vet bare at det står slik i 1.Mos.3.14-15: 

          Da sa  Herren Gud til slangen:
          «Forbannet er du,
          utstøtt fra alt fe  og alle ville dyr
          fordi du gjorde dette.
          På buken skal du krype,
          og støv skal du spise  alle dine levedager.

          Jeg vil sette fiendskap
          mellom deg og kvinnen,
          mellom din ætt og  hennes ætt.
          Den skal ramme ditt hode,
          men du skal ramme  dens hæl.»

Dette får innvirkning helt frem til endetiden ; 1 Mos 3,15 viser til Rom 16,20Hebr 2,14f, 1 Joh 3,8Åp 12,4f

Andre steder hvor han opptrer: Åp 12,9 viser til 1 Mos 3,1ff, Luk 10,18, Joh 12,31Åp 20,2f > Åp 20,7

2 liker  
Svar
Kommentar #83

Tore Olsen

18 innlegg  4372 kommentarer

Publisert 4 måneder siden
Jostein Sandsmark. Gå til den siterte teksten.
Dette er vel ikkje mykje å vera usams om - eg prøver nettopp å sjå hovudlinene i skriftmaterialet  (helst frå grunntekstane) og viser til oppsummeringa i # 7 av sju kjerneord.  Dei samsvarar, og er vanskeleg å koma utanom.   Når det gjeld vår forstand skal me ikkje tru på den; det er Gud me skal tru på. Men me har plikt på oss til å bruka vår gudgjevne forstand - det er bibelsk.  

Når jeg er enig - veldig enig:-), så pleier jeg å gi mitt bifall og støtte til kommentarer. Sitat over har min fulle støtte!

2 liker  
Svar
Kommentar #84

Tore Olsen

18 innlegg  4372 kommentarer

Publisert 4 måneder siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.
Hva med nærmere to milliarder troende muslimer og mosaisk troende jøder? Forkaster de Gud?

Begge trosbevegelser forkaster Jesus Kristus, Guds Sønn. Ordet som gir alt liv. Så ja, de forkaster Gud. Jødene har gjort det utallige ganger og blitt hardt prøvd pga. akkurat det. Men Gud har ikke forkastet jødene, de er fremdeles paktens folk, men henger etter et par tusen år i sin utvikling i pakten.

Islam har sin egen Gud, måneguden, som hverken er Jesus Kristus eller Faderen. De forfølger Israels hellige og er en straffende hånd over vår ugudelige livsførsel.

Som jeg har sagt utallige ganger, eneste reelle beskyttelse for kristne og jøder er å ikle seg Guds fulle rustning.

3 liker  
Svar
Kommentar #85

Jostein Sandsmark

75 innlegg  417 kommentarer

Ein innhaldsrik tråd

Publisert 4 måneder siden

Takk for mange innspel som har kasta ljos over eit mørkt tema!

1 liker  
Svar
Kommentar #86

Anne Jensen

36 innlegg  4838 kommentarer

Publisert 4 måneder siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.
Islam har sin egen Gud, måneguden, som hverken er Jesus Kristus eller Faderen. De forfølger Israels hellige og er en straffende hånd over vår ugudelige livsførsel.

Merkelig, at deres Gud, også er (i følge koranen) "Abrahams, Isaks og Jakobs Gud". Det blir så,dumt når en skal kritisere andre religioner, at man ikke kan gjøre det med fakta, eventuelt kunnskap.

https://www.thoughtco.com/the-crescent-moon-a-symbol-of-islam-2004351

Svar
Kommentar #87

Gjermund Frøland

10 innlegg  5901 kommentarer

Ikke helt

Publisert 4 måneder siden
Jostein Sandsmark. Gå til den siterte teksten.
Då har du vel gjeve svaret sjølv?

I motsetning til kristendom og islam, utelukker jødedommen Jesus.

Men spørsmålet mitt var: Hva med nærmere to milliarder troende muslimer og mosaisk troende jøder? Forkaster de Gud?

Mener du at det  å "forkaste Gud" er en uunngåelig konsekvens av å "utelukke Jesus?

Svar
Kommentar #88

Gjermund Frøland

10 innlegg  5901 kommentarer

Dataspill

Publisert 4 måneder siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.
, eneste reelle beskyttelse for kristne og jøder er å ikle seg Guds fulle rustning.

Er det dataspill vi diskuterer?

2 liker  
Svar
Kommentar #89

Tore Olsen

18 innlegg  4372 kommentarer

Publisert 4 måneder siden
Anne Jensen. Gå til den siterte teksten.
Merkelig, at deres Gud, også er (i følge koranen) "Abrahams, Isaks og Jakobs Gud".

Reinspikka løgn. Pakten er med Israel. Koranen er ingen pakt med Israel, men et sverd.

Abrahams, Isaks og Jakobs Gud er Jehova, og Jehova er Jesus Kristus før Hans kommer i kjødet. Koranen forteller at Jesus Kristus er en profet, ikke Guds sønn og definitivt ikke Jehova.

4 liker  
Svar
Kommentar #90

Gjermund Frøland

10 innlegg  5901 kommentarer

Jehova og Jesus

Publisert 4 måneder siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.
Abrahams, Isaks og Jakobs Gud er Jehova, og Jehova er Jesus Kristus før Hans kommer i kjødet. Koranen forteller at Jesus Kristus er en profet, ikke Guds sønn og definitivt ikke Jehova.

Hvis du spør en mosaisk troende jøde, vil han fortelle deg at Jesus ikke har noe som helst med Jehova, Moses og Abraham å gjøre.

En troende muslim, derimot ....

Svar
Kommentar #91

Anne Jensen

36 innlegg  4838 kommentarer

Publisert 4 måneder siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.
Reinspikka løgn. Pakten er med Israel. Koranen er ingen pakt med Israel, men et sverd.

Nå påstår ikke jeg at hele koranen er sann da, men...

Løgnen er uansett at de tilber en "månegud". 

For ordens skyld, så sier jeg heller ikke at Muhammed er Guds profet. Jeg er kristen, ikke muslim.

Men skal man mene noe om islam, bør man som kristen snakke sant, eller hur?

1 liker  
Svar
Kommentar #92

Anne Jensen

36 innlegg  4838 kommentarer

Publisert 4 måneder siden

Dersom det er guden som beskrives i Koranen kristne har problemer med, så burde man vel først heller ta oppgjør med gudsbildene (tusenvis av dem) innenfor kristendommen.

Er den kristne Gud partisk? Er han norsk, slik at han "velsigner" spesielt Norge? Tillater han å snakke usant om andre religioner? 

Gjør slike gudsbilder som fremmer fiendtlige, partiske holdninger, kristendom bedre enn islam? 

Nei.

Folk er folk, enten de er muslimer eller kristne.

1 liker  
Svar
Kommentar #93

Jostein Sandsmark

75 innlegg  417 kommentarer

# 84

Publisert 4 måneder siden

Ja.

1 liker  
Svar
Kommentar #94

Tore Olsen

18 innlegg  4372 kommentarer

Publisert 4 måneder siden
Anne Jensen. Gå til den siterte teksten.

Dersom det er guden som beskrives i Koranen kristne har problemer med, så burde man vel først heller ta oppgjør med gudsbildene (tusenvis av dem) innenfor kristendommen.

Er den kristne Gud partisk? Er han norsk, slik at han "velsigner" spesielt Norge? Tillater han å snakke usant om andre religioner? 

Gjør slike gudsbilder som fremmer fiendtlige, partiske holdninger, kristendom bedre enn islam? 

Nei.

Folk er folk, enten de er muslimer eller kristne.

Har du sett halvmånen deres?

(Orienter deg!)

Svar
Kommentar #95

Tore Olsen

18 innlegg  4372 kommentarer

Publisert 4 måneder siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.
En troende muslim, derimot ....

Muhammed var gift med en kristen kvinne. Etter at hun døde satte han igang religionsprosjektet sitt. Han kjente til kristendom og Jesus, men i koranen er Jesus Kristus ikke Guds Sønn. Han er heller ikke et oppstått vesen, diametralt motsatt hva kristendommen forkynner som sentralt.

Allah er definitivt ikke Jehova!

Forøvrig står Jesu navn nevnt i koranen 23 ganger, har jeg hørt, mens Muhammeds navn er nevnt noen få ganger. Den Jesus som muslimene venter på er ikke den Jesus som de kristne venter på. Den muslimene venter på er den snarlig kommende anti-krist vi leser om i bibelen.

2 liker  
Svar
Kommentar #96

Anne Jensen

36 innlegg  4838 kommentarer

Publisert 4 måneder siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.

Har du sett halvmånen deres?

(Orienter deg!)

Jeg gjorde et forsøk på å orientere deg, ved å legge ved en link som kan hjelpe deg litt på vei.

Månesymbolet har ingenting å gjøre med islams gudstilbedelse. Fordi de tilber Skaperen, Abrahams, Isaks og Jakobs Gud.

1 liker  
Svar
Kommentar #97

Gjermund Frøland

10 innlegg  5901 kommentarer

Likeledes

Publisert 4 måneder siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.
Den Jesus som muslimene venter på er ikke den Jesus som de kristne venter på.

Det samme kan vi si om den messias jødene venter på. Jesus er det ikke. Han har kommet og gått uten at jødene har merket noe til ham. Immanuel, skulle han visstnok hete ifølge et av jødenes profetier.

Men okke som, poenget mitt er at man ikke forkaster Gud bare fordi om den "Gud" man tror på ikke er den samme "Gud" som du tror på.

1 liker  
Svar
Kommentar #98

Gjermund Frøland

10 innlegg  5901 kommentarer

Vel ...

Publisert 4 måneder siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.
Allah er definitivt ikke Jehova!

Mange arabisktalende jøder sier Allah om Jehova. Og hvorfor skulle de ikke det? Allah er arabisk for det norske "Gud", og norsktalende jøder, arabere og kristne kaller sin gud .... Gud.

1 liker  
Svar
Kommentar #99

Gjermund Frøland

10 innlegg  5901 kommentarer

Feil gud

Publisert 4 måneder siden

Mener du da at de som tror på en annen gud enn deg, "forkaster Gud"?

1 liker  
Svar
Kommentar #100

Tore Olsen

18 innlegg  4372 kommentarer

Publisert 4 måneder siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.
Men okke som, poenget mitt er at man ikke forkaster Gud bare fordi om den "Gud" man tror på ikke er den samme "Gud" som du tror på.

Poenget ditt er forkastet - av Gud.

Svar

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere

Siste kommentarer

Bjørn Bråtveit kommenterte på
Regjeringen vil fjerne Odelsloven.
7 minutter siden / 737 visninger
Bjørn Bråtveit kommenterte på
Regjeringen vil fjerne Odelsloven.
11 minutter siden / 737 visninger
Levi Fragell kommenterte på
Til mine ureligiøse venner
16 minutter siden / 943 visninger
Alf-Erik Hallert kommenterte på
Til mine ureligiøse venner
28 minutter siden / 943 visninger
Kjellrun Marie Sonefeldt kommenterte på
Regjeringen vil fjerne Odelsloven.
37 minutter siden / 737 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
Til mine ureligiøse venner
39 minutter siden / 943 visninger
Åste Dokka kommenterte på
Til mine ureligiøse venner
rundt 1 time siden / 943 visninger
Alf-Erik Hallert kommenterte på
Til mine ureligiøse venner
rundt 1 time siden / 943 visninger
Hans Torvaldsen kommenterte på
Til mine ureligiøse venner
rundt 1 time siden / 943 visninger
Alf-Erik Hallert kommenterte på
Til mine ureligiøse venner
rundt 1 time siden / 943 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
Til mine ureligiøse venner
rundt 1 time siden / 943 visninger
Bjørnulf Hafstad kommenterte på
Grundtvigs ambivalente arv
rundt 1 time siden / 583 visninger
Les flere