Karl Øyvind Jordell

176

Frimodig kirke og valgordningen

Frimodig kirke baserer sin argumentasjon om kirkevalget på Stålsett-utvalget, som imidlertid ga en ufullstendig omtale av innstillingen fra Arbeidsgruppen fra 2008, ved at man ikke gjenga gruppens hovedsynspunkt.

Publisert: 30. des 2017

I en uttalelse om den nye loven for tros- og livssynssamfunn sier Frimodig kirke nei til forslaget om at ”kirkelige valg holdes samtidig med, og i lokaler i umiddelbar nærhet av, offentlige valg” (§ 11 i utkastet):

«Her bryter lovforslaget med en samlet innstilling fra Stålsett-utvalget, der det sies på s. 136 (i NOU 2013:1): «(Men) utvalget vil på prinsipielt grunnlag konkludere med at det for framtiden ikke bør legges opp til at valg i Den norske kirke, eller noe annet tros- og livssynssamfunn, kobles sammen med de offentlige valgene, verken i form av samlokalisering eller felles tilrettelegging og presentasjon.» Tanken om å holde kirkelige valg samtidig og på samme sted som offentlige valg har åpenbart en intensjon om å bidra til å knytte ”folket” og ”kirken” sammen.

Til dette er å si at det knapt kan være sammenknytning som er det viktigste hensynet i denne saken. Det viktige her, som ved alle valg, må være at flest mulig stemmeberettigede avgir stemme.

I dette perspektivet er det uheldig at Stålsett-utvalget gir en ufullstendig omtale av innstillingen fra Arbeidsgruppen fra 2008, som man viser til, og til dels polemiserer mot, ved ikke å gjengi gruppens hovedsynspunkt: «En felles kirkelig valgdag kan enten legges i samme år som offentlige valg (som i dag), eller i år hvor det ikke holdes offentlige valg (slik ordningen er i Sverige)». Man avveier de to muligheter, og konkluderer slik: «Når arbeidsgruppen i første omgang ønsker de kirkelige valgene avholdt samtidig med offentlige valg, er det fordi dette har vært prøvd ved menighetsrådsvalgene i 2001 og 2005 med overveiende gode erfaringer. Å avholde menighetsrådsvalg samtidig med stortingsvalg har jevnt over medført betydelig økning i valgdeltakelsen. I 2007 forsøkte en del menigheter også menighetsrådsvalg samtidig med kommunevalg, noe som gav tilsvarende effekt.»

 

Det fremgår at det er praktiske erfaringer hva angår valgdeltagelsen, ikke sammenknytning, som er argumentet. Og det fremgår at dette kan være en midlertidig ordning – «i første omgang».

 

Nå, 5-10 år etter at disse innstillingene ble avgitt, vet vi at valgdeltagelsen ved kirkelig valg har stabilisert seg på ca 15 prosent.

 

Jeg ville anta at den ville synke dersom valgene ble lagt til et år der det ikke holdes offentlige valg, og at en slik ordning ville bli noe mer kostbar. Disse ulempene må avveies mot spørsmålet om hvilke ulemper det medfører at kirkevalgene holdes samtidig med andre valg. Det er vanskelig å se at spørsmålet om tidspunkt har betydning for andre enn kirkens medlemmer – de som ikke medlemmer, påføres ingen ulemper. Det prinsipielle argument skader dem heller ikke, og må sees i sammenheng med hvor klart skillet mellom stat og kirke er blitt etter de siste endringer. Så lenge der er mange andre bånd, og vel flere enn det Stålsett-utvalget anså som ideelt, er det vanskelig å se at dette endags-båndet hvert fjerde år har nevneverdig betydning.

 

Men det ville være interessant å få avklart hvordan Frimodig kirke tenker om det som faktisk synes å fremstå som Arbeidsgruppens forslag til permanent ordning – valg i de år da det ikke holdes offentlige valg. Eller tenker man seg en helt annen ordning?

 

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Vidar Mæland Bakke

38 innlegg  19 kommentarer

Svar på Jordells spørsmål

Publisert over 2 år siden

Takk til Jordell for gode kommentarer på Frimodig kirkes høringsuttalelse.
Vårt svar er publisert her:
http://www.verdidebatt.no/innlegg/11710337-kirkelige-valg-og-ny-trossamfunnslov

Mest leste siste måned

Sårbar og synlig
av
Ragnhild Mestad
rundt 1 måned siden / 2536 visninger
Behov for et blikk i speilet?
av
Shoaib Sultan
19 dager siden / 1135 visninger
Kristnes omtale av president Trump.
av
Kjell Tveter
rundt 1 måned siden / 787 visninger
Minner fra en sommerkirke
av
Anita Reitan
12 dager siden / 640 visninger
Full krise i Mali
av
Hilde Frafjord Johnson
18 dager siden / 597 visninger
Tåkelagt
av
Liv Osnes Dalbakken
3 dager siden / 553 visninger
Brokete Brasil
av
Hildegunn Marie Tønnessen Seip
10 dager siden / 477 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere