Jon Syver Norbye

Prest
4

Lov og evangelium - en nøkkel til Skriften

Reformasjonsjubileet har aktualisert viktige tema i evangelisk luthersk lære. i sin bok "Martin Luthers teologi" (Wisløff, 1983) spør Carl Fr. Wisløff: Hva var det nye som Luther kom med? Forfatteren betoner at Luther ikke ønsket å komme med nye trossannheter og minst av alt ville grunnlegge en ny kirke.

Publisert: 28. des 2017  /  577 visninger.

 

 

Wisløff skriver: "Luther oppfattet seg selv først og fremst som Guds ords tjener. Reformasjonen kom da Luther under sitt arbeid med Bibelen fant fram til dens budskap om frelse ved tro alene for Jesu Kristi skyld alene." Luther bragte for dagen den rette forståelsen av evangeliet, idet han fikk lys over forskjellen mellom lov og evangelium. Det er hovedsaken i reformasjonen, ifølge Wisløff.   

Guds ord er lov og evangelium. Dette er altså ikke en "luthersk oppfinnelse", men en sannhet som Luther gjenoppdaget.  Han arbeidet med Salmenes bok og kom til uttrykket i Salme 31,2: "Frels meg ved din rettferdighet".  Luther tenkte: Når Gud er rettferdig, hvordan kan han da frelse syndere? Og han opplevde "evangeliet", som Paulus forklarer i Rom. 1, 16-17, som et skremmende ord. Her åpenbarer jo Gud sin straffende rettferdighet, sin vrede.  Luther opplevde en troskrise: Hvem kan da bli frelst?

Etter hvert fikk han se sammenhengen. Den rettferdigheten Gud krever, det er lovens ord. Loven spør: Elsker du av hjertet Gud og din neste? Er du ren? Er du rettferdig? Loven gir et betinget løfte: Gjør det gode, så skal du leve! (Luk. 10.,28) Men ikke eneste av oss gjør det gode. Loven avslører oss alle som skyldige (Rom.3, 19-20). Men nå, skriver Paulus videre, er Guds rettferdighet blitt åpenbart uten loven. Det er den rettferdigheten Gud gir i evangeliet, til alle, ved troen på Jesus (Rom. 3, 21-22). Denne rettferdighet har Jesus vunnet for oss, da han i sitt liv oppfylte alle lovens krav og ved sin død sonet straffen for alle våre lovbrudd (Rom. 3, 23-26; 10, 4). - Evangeliet om Jesus forkynner et ubetinget løfte: Hør, så skal dere leve! (Jes. 55, 3). -  Nå fikk Luther lys over Rom. 1,17: Den som er rettferdig ved troen, skal leve. Og han beskriver gleden han opplevde: Det var "som om jeg helt var født på ny og gjennom åpne dører var trådt inn i Paradiset". Lyset brøt gjennom da han oppdaget forskjellen mellom loven og evangeliet.

Luther fikk frelsesvisshet, gjennom en personlig erfaring av møtet med Gud i hans ord. "I alle de år han kjempet og stred for å komme til klarhet, var det frelsesvissheten Luther lengtet etter" (Wisløff, 1983). Katolsk teologi lærer annerledes: Ingen kan være helt viss på at en har Guds nåde, "med mindre en har hatt en særskilt åpenbaring" (Fra konsilet i Trient). Rettferdiggjørelsen ved troen på Jesus alene ble det avgjørende punktet i evangelisk luthersk lære. "Ved troen på Kristus blir Kristi rettferdighet vår, ja, han selv blir vår", sier Luther. "Rettferdigheten kommer ikke av gjerninger, men bare ved troen, ikke stykkevis, men alt med en gang."

Wisløff poengterer at Luther med dette fikk se hele Skriften i et nytt lys. I Romerbrevet og Galaterbrevet begrunner Paulus læren om rettferdiggjørelsen i Det gamle testamentet. Og gjennom hele Bibelen taler Gud på én av to helt forskjellige måter, for å frelse oss. Luther viser her til 1. Sam. 2,6: "Herren døder og gjør levende". Loven peker på meg, i Guds bud og formaninger og sier: "Dere skal være hellige, for jeg er hellig" (1.Pet.1,16). Loven åpenbarer hva synd er og anklager meg. Evangeliet viser meg til Guds nåde i Jesus, Guds Sønn, og frikjenner meg: "I Kristus utvalgte han oss før verdens grunnvoll ble lagt, til å stå for hans ansikt, hellige og uten feil" (Ef.1, 4).

Denne avgjørende forskjellen mellom lov og evangelium blir tydelig i Bibelens lære om forsoningen, som er grunnlaget for rettferdiggjørelsen.  For Luther blir Gal.3,13 viktig: "Kristus kjøpte oss fri fra lovens forbannelse ved at han ble en forbannelse for oss". Å bryte loven fremkaller Guds vrede (Rom. 4, 15). Det betyr at Kristus ved sin lidelse og død bar Guds vredes dom istedenfor oss. Den som lever og dør uten Kristus, må selv bære lovens straff under Guds vrede i den evige fortapelsen. Men evangeliet forkynner: "Så er det da ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus". Det som var umulig for loven, nemlig å bli oppfylt i og ved oss, det gjorde Gud, da han sendte sin egen Sønn og holdt dom over synden i oss (Rom.8,1-3). Luther legger vekt på at kjennemerket på en rett forkynnelse av Guds kjærlighet er ordet om hva frelsen kostet Gud (1. Joh. 4, 9-10). For Luther er Kristi stedfortredende straffelidelse hovedsaken i forsoningen.   

Hvordan kan jeg bestå i Guds dom? Luther fant svar og hvile for troen i budskapet om rettferdiggjørelsen ved Guds nåde alene, i troen på Kristus alene. Han fikk lys over forskjellen mellom Guds tale i loven og i evangeliet.  For den som kjenner noe til frykten for den hellige Gud, er spørsmålet like aktuelt i dag. "Lov og evangelium" er en tolkningsnøkkel til at Guds ord kan bli riktig forstått og forkynt. Denne nøkkelen åpner Bibelen, så vi kan lære å kjenne Gud og finne svar på det aller viktigste, det som er umulig for mennesker: hvordan vi kan bli frelst.

Vi skal få gå med gledesbud om Ham, som i tidens fylde sendte sin Sønn, "født av en kvinne og født under loven. Han skulle kjøpe dem fri som stod under loven, så vi kunne få retten til å være Guds barn" (Gal. 4, 4-5).

4 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Svein Ole Hansen

100 innlegg  1578 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden
Jon Syver Norbye. Gå til den siterte teksten.
Å bryte loven fremkaller Guds vrede (Rom. 4, 15). Det betyr at Kristus ved sin lidelse og død bar Guds vredes dom istedenfor oss.

Hvordan kunne Menneskesønnen både være herre over sabbaten og underlagt loven? 

Det synes for meg som om du har tillagt Paulus ord og mening han ikke har skrevet når du hevder at Jesus bar Guds vredes dom istedenfor oss.

Med vennlig hilsen Svein-Ole

Kommentar #2

Torgeir Tønnesen

60 innlegg  582 kommentarer

Feil bibeloversettelse - kan være katastrofalt

Publisert nesten 3 år siden
Jon Syver Norbye. Gå til den siterte teksten.
Det som var umulig for loven, nemlig å bli oppfylt i og ved oss, det gjorde Gud, da han sendte sin egen Sønn og holdt dom over synden i oss (Rom.8,1-3).

Dette tror jeg må være noe med den verste, ubibelske og forføreriske bibeloversettelse jeg har sett noen gang. 

Det skal stå som i grunnteksten: " Det som var umulig for loven, FORDI DEN VAR MAKTESLØS PÅ GRUNN AV KJØDET, det gjorde Gud.......88 oversettelse.

I din oversettelse forklares ikke hvorfor vi ikke kunne oppfylle loven. I min 88. oversettelse forklares det ved at KJØDET, som mistet sin herlighet ved Adams fall, gjorde oss til generelle syndere, infisert av giften, og uten mulighet til å tekkes Gud. Det var Adams fall som gjorde at vi synder i tanker ord og gjerninger dagen lang. Huff for en grusom oversettelse -

Når Jesus kom, vandret han fullkomment i kjødet, uten synd, i motsetning til Adam og hans slekt (oss). Jesus  muliggjorde derfor Guds plan, den som rettferdiggjør en synder, født i syndig kjød.

1 liker  
Kommentar #3

Jon Syver Norbye

4 innlegg  3 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden

Takk for viktge innspill. Jeg vil forsøke å utdype.

Jesu forhold til Guds lov leser vi i Bergprekenen: "Tro ikke at jeg er kommet for å oppheve loven eller profetne! Jeg er ikke kommet for å oppheve, men for å oppfylle" (Matt. 5,17). Både når han utlegger budene i Bergprekenen og i spørsmålet om sabbaten (f.eks. Mark. 2, 27-28) forklarer Jesus som lovens Herre den dypste meningen med budene.  

Jeg mener det her er fullt samsvar mellom Jesu forkymelse og Paulus' undervisning. Paulus holder fast ved at loven som uttrykk for Guds etiske vilje forplikter alle mennesker overfor Gud. Loven åpenbarer både at Gud er hellig og at vi alle står skydige overfor ham. Guds vrede er hans reaksjon overfor dem som har brutt loven (Guds vilje; Rom. 4,15).

I Romerbrevet (fra 1, 18) forklarer Paulus at alle mennesker, både jøder og hedninger, av naturen er under Guds vrede (Sml. Ef. 2, 1-3). Evangeliet forkynner at Kristus er kommet for å frelse oss fra vredes-dommen, som venter alle som ikke tror på ham (Rom. 5,9; 1. Tess. 1,10). Paulus tolker Jesu død på korset, forsoningen, som en straff han lider under Guds forbannelse istedenfor oss (Gal. 3, 13). Jeg forstår apostelen slik at Jesus kjøpte oss fri fra lovens dom da han smakte Gtds vrede, dvs fortapelsens gru, istedenfor oss. Slik oppfylte han loven for oss og utsletttet skyldbrevet (Kol. 2,14). På dette grunnlaget er det nå mulig å bli Guds barn ved troen på Jesus (Gal.4, 4-7).

Kommentar #4

Jon Syver Norbye

4 innlegg  3 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden

Takk for muligheten til å oppklare.

Jeg har ikke ønsket å komme med noen ny oversettelse. I avsnittet Rom. 8, 1-3 siterte jeg, dels ut fra plasshensyn, bare v.1. Og jeg forsøkte å gjengi med egne ord hva som var umulig for loven. Men dermed fikk jeg ikke med, slik Torgeir Tønnesen påpeker, hvorfor vi ikke kunne oppfylle loven. Så hele bibelteksten burde vært sitert. Det er den vi må holde fast ved. Det var jo hva Gud har gjort, på tross av oss og vår situasjon, jeg ville ha fram!

Kommentar #5

Torgeir Tønnesen

60 innlegg  582 kommentarer

Takk for ydmykhet

Publisert nesten 3 år siden
Jon Syver Norbye. Gå til den siterte teksten.
Og jeg forsøkte å gjengi med egne ord hva som var umulig for loven. Men dermed fikk jeg ikke med, slik Torgeir Tønnesen påpeker, hvorfor vi ikke kunne oppfylle loven. Så hele bibelteksten burde vært sitert. Det er den vi må holde fast ved.

Takk at du oppklarer at det var dine egen oversettelse - det er jo sterkt formildende. Vi har jo "lov" å omtolke med egne ord på beste måte. Mitt poeng er at de nye oversettelsene er helt forferdelige generelt. Mår man tar bort ord for ord -oversettelsene, blir det et vakuum hvor djevelen selv kan komme inn med sine fortolkninger. 

Selv har jeg en rekke bibler og bibeloversettelser. Er jeg i tvil om noe går jeg til Strongs digre koloss som har hebraisk og gresk grunnteksten med ulike tydninger av hver enkelt ord. 

Jeg har også King James på norsk og engelsk. Den er nyttig, men den norske versjonen er litt vulgær rent språklig. Dårlig språk uten stil og rytme og eleganse. På møter og gudstjenester bruker jeg Gilbrants 88 oversettelse, men til egen oppbyggelse bruker jeg 1930 oversettelsen. Den er desidert mest åndelig oversatt. 1930 på nynorsk er også en spesielt god opplevelse, som gir nye åpenbaringer.

Jeg sier ikke at amplified bibler eller frie oversettelser er bare unyttig. Noen kan være nyttig til tekstlesing til barn for eksempel. 

Kommentar #6

Torgeir Tønnesen

60 innlegg  582 kommentarer

Sant nok - men utlegningen kan nok misforståes av mange.

Publisert nesten 3 år siden
Jon Syver Norbye. Gå til den siterte teksten.
Paulus holder fast ved at loven som uttrykk for Guds etiske vilje forplikter alle mennesker overfor Gud. Loven åpenbarer både at Gud er hellig og at vi alle står skydige overfor ham. Guds vrede er hans reaksjon overfor dem som har brutt loven (Guds vilje; Rom. 4,15).

Jeg synes temaet og innlegget ditt er viktig. Jeg er selv tilhenger av en forkynnelse basert på lov/evangelium. Det er kanskje viktigere enn noen gang.

Likevel så kan jeg forstå ikke-troende som reagerer negativ på denne type forkynnelse. Dette med skyld og vrede er ord som kan misforståes av ikke-troende. På sett og vis har ikke-troende rett i at vi ikke nødvendigvis er "skyldig" inn for Gud når vi fødes inn i denne verden. Ingen menneske kan vel hjelpe for at de er født, og heller ikke hjelpe for at de er født syndere. Hvis det er rett, ligger ikke "Guds vrede" over oss heller? Følger du meg? Selvsagt vil de ikke unslippe dom, det er ikke det jeg sier.

Det var den Hellige ånd som overbeviste meg og deg, om at vi var syndere, og født syndere. Fra det øyeblikket av, skjønte vi at Guds vrede kom til å dømme oss om vi ikke vendte om til Gud. For en vanlig, ufrelst synder ligger ikke Guds vrede over ham, på noen annen måte enn at han vil bli dømt etter sine gjerninger på dommens dag. Vi må altså ikke forkynne loven slik, at synderen tror at Gud er sint på ham allerede fra fødselen, og at Herren er vred hver dag på syndere. 

Vi må derfor ha en spesiell nådegave til å forkynne loven, slik at synderen kjenner seg dømt på rett måte. Kjærligheten må dømme ham skyldig. Da kan vi og bør bruke loven, men det må gjøres med visdom, ellers vil synderen bare få piggene ut.

Kommentar #7

Mona Ekenes

9 innlegg  931 kommentarer

Men hva sier den?

Publisert nesten 3 år siden
Torgeir Tønnesen. Gå til den siterte teksten.

Selv har jeg en rekke bibler og bibeloversettelser. Er jeg i tvil om noe går jeg til Strongs digre koloss som har hebraisk og gresk grunnteksten med ulike tydninger av hver enkelt ord. 

Jeg har også King James på norsk og engelsk. Den er nyttig, men den norske versjonen er litt vulgær rent språklig. Dårlig språk uten stil og rytme og eleganse. På møter og gudstjenester bruker jeg Gilbrants 88 oversettelse, men til egen oppbyggelse bruker jeg 1930 oversettelsen. Den er desidert mest åndelig oversatt. 1930 på nynorsk er også en spesielt god opplevelse, som gir nye åpenbaringer.

Ikke alle har tilgang til alle disse bibeloversettelsene, hva da?

Er det ikke da desto bedre å påminne om at Kristus Jesus åpenbarer Ordet for oss uavhengig bibeloversettelse? Noe som forsterker påminnelsen om at Kristus Jesus ser til hver enkelt og hvordan hver enkelts situasjon er.

For:

 Nei, ordet er deg ganske nær, i din munn og i ditt hjerte, så du kan leve etter det. 5 Mos 30,14

 Men hva sier den? Ordet er deg nær, i din munn og i ditt hjerte. Det er troens ord, det som vi forkynner. Rom 10,8

Har selv DNB 1930, Bibelen Guds Ord, King James norsk versjon, samt DNB 78/85, samt bibelutgaver med gotisk skrift kjøpt på Fretex.

Uansett bibelutgave jeg leser i, har jeg av Guds nåde fått tro for at det Kristus Jesus vil påminne meg om og åpenbare står ved lag.

Kommentar #8

Torgeir Tønnesen

60 innlegg  582 kommentarer

En hårfin grense skiller gull fra glitter.

Publisert nesten 3 år siden
Mona Ekenes. Gå til den siterte teksten.

Er det ikke da desto bedre å påminne om at Kristus Jesus åpenbarer Ordet for oss uavhengig bibeloversettelse? Noe som forsterker påminnelsen om at Kristus Jesus ser til hver enkelt og hvordan hver enkelts situasjon er.

For:

 Nei, ordet er deg ganske nær, i din munn og i ditt hjerte, så du kan leve etter det. 5 Mos 30,14

 Men hva sier den? Ordet er deg nær, i din munn og i ditt hjerte. Det er troens ord, det som vi forkynner. Rom 10,8

Alle som tar Guds ord alvorlig, tar seg bryet å lese flere bibeloversettelser. Man tar ikke Gud mer seriøst, enn hva man tar hans ord seriøst. Det betyr selvsagt ikke, at noen av oss forstår alle ord i bibelen.

Når det gjelder Romerne 10.8 som du viser til, må jeg advare: At ordet er deg "nær" i din munn og i ditt hjerte betyr ikke at Djevelen har tatt ferie. 

Ordet er alltid knyttet til Ånden. Husker du når Jesus ble døpt? En røst lød fra himmelen, som en due: "Dette er min sønn...som jeg elsker og har behag i.." Hvem/hva var røsten? Gud, Faderen, den hellige Ånd. Dette er nydelig bilde og et sterkt vitnesbyrd om treenigheten: Faderen, Sønnen, den hellige ånd. Disse kan ikke skilles eller separeres. Ånden kan ikke tale til meg og deg fra himmelen, uten gjenom Ordets vitnesbyrd. Jesus er Ordet. Ordet er Guds ord. Ingen kan si "Jesus er Herre!!!", uten i den Hellige Ånd. 

På samme måte, Mona Ekenes, kan ingen si: "Det kommer vekkelse over Norge, Ånden sa det til meg!!!" Nei, for dette står ikke i ordet. Ordet sier ikke dette.

All villfarelse skiller Ordet fra Ånden.

1 liker  
Kommentar #9

Mona Ekenes

9 innlegg  931 kommentarer

Ordet er deg nær, i din munn og i ditt hjerte. Det er troens ord, det som vi forkynner.

Publisert nesten 3 år siden
Torgeir Tønnesen. Gå til den siterte teksten.

Alle som tar Guds ord alvorlig, tar seg bryet å lese flere bibeloversettelser. Man tar ikke Gud mer seriøst enn hva man tar hans ufeilbarlige ord seriøst. Det betyr selvsagt ikke at noen av oss forstår alle ord i bibelen.

Når det gjelder Romerne 10.8 som du viser til, må jeg advare: At ordet er deg "nær" i din munn og i ditt hjerte betyr ikke at Djevelen har tatt ferie. 

 Nei, ordet er deg ganske nær, i din munn og i ditt hjerte, så du kan leve etter det. 5 Mos 30,14

 Men hva sier den? Ordet er deg nær, i din munn og i ditt hjerte. Det er troens ord, det som vi forkynner. Rom 10,8

Du skrev:

"Når det gjelder Romerne 10.8 som du viser til, må jeg advare: At ordet  er deg "nær" i din munn og i ditt hjerte betyr ikke at Djevelen har tatt  ferie". 

Det har jeg totalt ikke tenkt på, for når jeg holder meg til Guds Levende og virkekraftige Ord, da forholder jeg meg direkte i tilflukt til Kristus Jesus Selv og i tro og tillitt til at Han hjelper meg underveis på Livets Veg. Djevelen finnes heller ikke en gjenfødt kristens hjerte, men kan kun friste og påvirke via tankene. Dette er en så avgjørende forskjell for det livet en lever av Guds nåde i Kristus Jesus, at dette forholdet burde være avklart for de fleste troende. Du kan ikke hindre at fugler flyr over og rundt ditt hode, men du kan hindre dem i å komme for nær og hindre dem i å sette seg på hodet. Når du først har blitt gjort oppmerksom på hvilke farer slike onde fugler representerer, for å bruke et slikt bilde. 

Det å prøve tankene på Guds Ord er noe helt annet, for det betyr at en ikke stoler på alle tanker som kan komme, uten å få stadfestet deres sannhetsgehalt på Skriftene. Nettopp derfor er det nødvendig å prøve seg selv og andre på Skriftene.

43  Når en uren ånd farer ut av et menneske, flakker den om  over øde vidder på leting etter et hvilested, men finner det ikke. 44 Da  sier den: Jeg vil vende tilbake til huset mitt som jeg forlot. Den  kommer dit og finner det ledig, feid og pyntet. 45 Da drar den av sted  og får med seg sju andre ånder, verre enn den selv, og de flytter inn og  slår seg til der. Og har det vært ille med det mennesket før, så blir  det verre nå. Slik skal det også gå denne onde slekt." Matt 12,43-45

 For  når noen har lært å kjenne vår Herre og frelser Jesus Kristus og er  kommet fri fra det urene i verden, og de så igjen fanges av dette og  ligger under for det, står det verre til med dem enn før. 2 Pet 2,20

Det er kun blant de virkelig frafalne, den onde har igjen overtatt slike hjerter og kontrollerer og påvirker slike frafalnes hjerter og tanker. D.v.s. å høre den onde til, der det ikke lenger finnes en rykende glo men kun svart og kald aske.

For meg er det totalt avgjørende at når jeg forholder meg direkte til Ordet som er Kristus Jesus Selv, Mariaplassen, da er det - kun - Kristus Jesus jeg har for øynene og absolutt og totalt ikke den onde. Slik sett er jeg nok blant de enfoldige.

For tror en ikke når Kristus Jesus taler direkte til oss ved Sitt Ord og ikke tror at Den Hellige Ånd er vår hjelper og Talsmann, da blir det umulig å holde seg til Skriftene på rett vis. For:

7 Skulle så ikke Gud hjelpe sine utvalgte til deres rett, de som roper til ham dag og natt? Er han sen til å hjelpe dem? 8 Jeg sier dere: Han skal sørge for at de får sin rett, og det snart. Men når Menneskesønnen kommer, vil han da finne troen på jorden?" Luk 18,7-8

Til lærdom for oss om hvor viktig det er å tro det Herren Allhærs Gud sier:

10  Hele folkemengden stod utenfor og bad mens ofringen fant sted. 11 Da viste en Herrens engel seg for ham, på høyre side av røkelsesalteret. 12 Sakarja ble forferdet ved synet, og frykt kom over ham. 13 Men engelen sa til ham: "Frykt ikke, Sakarja! Gud har hørt din bønn. Din hustru Elisabet skal føde deg en sønn, og du skal gi ham navnet Johannes.
[Johannes betyr: Gud er nådig.]
 14 Han skal bli til glede og fryd for deg, og mange skal glede seg over at han er født. 15 For han skal være stor i Herrens øyne. Vin og sterk drikk skal han ikke smake, og helt fra mors liv skal han være fylt av Den Hellige Ånd.
 16 Mange i Israel skal han føre tilbake til Herren deres Gud. 17 Han skal være forløper for Herren og ha samme ånd og kraft som Elia, vende fedrenes hjerter til barna og gi de ulydige det sinn som rettferdige har, og gjøre folket vel forberedt for Herren."
[forløper for Herren: -> Matt 11, 14.]

 18  Sakarja sa til engelen: "Hvorledes kan jeg være sikker på dette? Jeg er jo en gammel mann, og min hustru er også langt oppe i årene."
 19 Da svarte engelen: "Jeg er Gabriel, som står for Guds åsyn. Jeg er sendt for å tale til deg og bringe deg dette gledesbud.
 20 Men fordi du ikke trodde mine ord, skal du bli stum så du ikke kan tale før den dagen dette skjer; for det jeg har sagt, skal gå i oppfyllelse i sin tid."
Luk 1,10-20

Så du alle de bibelutgavene jeg har? Samtidig tror jeg at Kristus Jesus kan tale til meg ved Den Hellige Ånd, uansett hvilken av disse bibelutgavene jeg leser i. Den nyeste bibelutgaven (DNB 2011 ?) har jeg ikke og kjenner heller ikke en trang eller et behov for å kjøpe den.

Takk og lov for at det er Kristus Jesus Selv, som også ransaker hjerte og nyrer; som Selv vet hvor alvorlig og seriøst jeg tar Ham på Sitt Ord. For det mennesker ikke ser, det ser Herren Allhærs Gud.

1 liker  
Kommentar #10

Torgeir Tønnesen

60 innlegg  582 kommentarer

ikke misforstå meg

Publisert nesten 3 år siden
Mona Ekenes. Gå til den siterte teksten.
Djevelen finnes heller ikke en gjenfødt kristens hjerte, men kan kun friste og påvirke via tankene. Dette er en så avgjørende forskjell for det livet en lever av Guds nåde i Kristus Jesus, at dette forholdet burde være avklart for de fleste troende.

Det virker som du litt i forsvarsposisjon her, og mener at jeg har anklaget deg for å høre på fienden. Da har du mistolket det jeg sa. Jeg snakket generelt om at bibeloversettere for tiden blir i stor grad brukt av fienden.

Ellers er det flott at du står fast på Guds løfter til deg. Alle løfter gjelder for deg. Vi kan likevel ikke få slike åpenbaringer som Sakarias, som du nevner her. Sakarias har fått navnet sitt og identiteten sin inn i bibelen. Det har hverken du eller jeg. Vi kan la oss oppbygge av slike historier, men jeg er redd at en del kristne i dag sitter og lytter til Guds stemme, som om de kan lydelig høre Ham. Det blir svermeri. Det var det jeg ville understreke i min forrige kommentar - at Ånden og Ordet hører sammen, og er et ufravikeleg prinsipp. Men det kommentert du ikke.

Kommentar #11

Randi TunIi

10 innlegg  3869 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden
Torgeir Tønnesen. Gå til den siterte teksten.
. Sakarias har fått navnet sitt og identiteten sin inn i bibelen. Det har hverken du eller jeg. Vi kan la oss oppbygge av slike historier, men jeg er redd at en del kristne i dag sitter og lytter til Guds stemme, som om de kan lydelig høre Ham. Det blir svermeri.

Det virker som du er en av de mange kristne som leser bibelen og studerer bibelen,  men dere praktiserer ikke det som står i den. Det er som å studere en kokebok, og kunne oppskriftene ut og inn, men man klarer ikke å lage maten som oppskriftene står om.

Om jeg har forstått deg rett. ;)

Om man ikke får et personlig forhold til Jesus av å lese i bibelen, da har det vært til liten nytte.

3 liker  
Kommentar #12

Torgeir Tønnesen

60 innlegg  582 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden
Randi TunIi. Gå til den siterte teksten.
Det virker som du er en av de mange kristne som leser bibelen og studerer bibelen,  men dere praktiserer ikke det som står i den.

Dette må du utdype - jeg forstår ikke poenget ditt her. Hvordan praktiserer vi det som står i bibelen, som du sier?

Kommentar #13

Randi TunIi

10 innlegg  3869 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden
Torgeir Tønnesen. Gå til den siterte teksten.
Dette må du utdype - jeg forstår ikke poenget ditt her. Hvordan praktiserer vi det som står i bibelen, som du sier?

Vi har med en levende Gud som vil ha et levende forhold med oss. Det er ikke bare de i bibelen som får ha det!  

Du skriver om Sakarias. Selvfølgelig vil Gud at vi skal ha et forhold til Ham slik Sakarias hadde. 

Leste forresten en andakt om nettopp Simeon. Jeg skjønner ikke hva som er meningen med å lese om Simeon om man ikke kan lære av det. ordet er Ånd og ikke bokstav.

Den fine andakten om Simeon kan du lese her:  https://ettordfordagen.blog/2017/12/23/a-vente-pa-loftets-oppfyllelse-2/

2 liker  
Kommentar #14

Torgeir Tønnesen

60 innlegg  582 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden
Randi TunIi. Gå til den siterte teksten.

Vi har med en levende Gud som vil ha et levende forhold med oss. Det er ikke bare de i bibelen som får ha det!  

Du skriver om Sakarias. Selvfølgelig vil Gud at vi skal ha et forhold til Ham slik Sakarias hadde. 

Jeg har vel ikke sagt noe annet en det samme som du sier her? 

Men jeg sa også at det finnes mange kristne som tror at de kan forvente opplevelser slik som Sakarias fikk, - og det blir feil. 

Sakarias er Sakarias, vi andre er litt hattemakere i forhold, det er det jeg vil ha frem.  Så kan vi selvsagt bli kjent med Sakarias og la oss oppbygge av hans vitnesbyrd.

Kommentar #15

Mona Ekenes

9 innlegg  931 kommentarer

Kristus Jesus er Herre, takk og lov og pris for det!

Publisert nesten 3 år siden
Torgeir Tønnesen. Gå til den siterte teksten.
Ellers er det flott at du står fast på Guds løfter til deg. Alle løfter gjelder for deg. Vi kan likevel ikke få slike åpenbaringer som Sakarias, som du nevner her. Sakarias har fått navnet sitt og identiteten sin inn i bibelen. Det har hverken du eller jeg. Vi kan la oss oppbygge av slike historier, men jeg er redd at en del kristne i dag sitter og lytter til Guds stemme, som om de kan lydelig høre Ham. Det blir svermeri. Det var det jeg ville understreke i min forrige kommentar - at Ånden og Ordet hører sammen, og er et ufravikeleg prinsipp. Men det kommentert du ikke.

"Men det kommentert du ikke".

Tenkte faktisk på å ta det opp i en ny kommentar.

Det jeg mente med å ta med Luk 1,10-20, var nettopp at nå står det om dette som hendte i Skriftene og dermed fullt ut gyldig til lærdom for oss.

Nå vanker jeg ikke i de mer ytterliggående og vranglærende karismatiske sektene, derfor er jeg heller ikke opptatt av slike "åpenbaringer", men advarer heller mot dem.  Holder meg kun til Jesu Kristi løfter, slik som mennene på veien til Emmaus fikk erfare.

Det er mye svermerier i disse tider, advarer selv mot slikt også svermerier på annet vis der svermeriske tanker uttrykkes ved ord og  skriftelig som skaper splittelser og forvirring.

Men talsmannen, Den Hellige Ånd, som Faderen skal sende i mitt navn, han skal lære dere alt og minne dere om alt det jeg har sagt dere. Joh 14,26

Når talsmannen kommer, han som jeg skal sende dere fra Faderen, sannhetens Ånd som utgår fra Faderen, da skal han vitne om meg. Joh 15,26

Dette har jeg sagt dere for at dere, når den tiden kommer, skal huske at jeg sa det.
TALSMANNEN

 Jeg fortalte dere ikke dette fra begynnelsen av, for da var jeg hos dere. Joh 16,4

7 Men jeg sier dere sannheten: Det er det beste for dere at jeg går bort. For dersom jeg ikke går bort, kommer ikke talsmannen til dere. Men går jeg bort, da kan jeg sende ham til dere.
8 Og når han kommer, skal han gå i rette med verden og vise den hva som er synd, rett og dom: 9 Synden er at de ikke tror på meg, 10 retten får jeg, fordi jeg går til Faderen så dere ikke lenger ser meg, 11 dommen er at denne verdens fyrste er dømt.
 12  Ennå har jeg mye å si dere, men dere kan ikke bære det nå. 13 Men når han kommer, sannhetens Ånd, skal han veilede dere til den fulle sannhet. For han skal ikke tale ut fra seg selv, men si det han hører, og kunngjøre dere det som skal komme.
 14 Han skal forherlige meg, for han skal ta av det som er mitt, og forkynne det for dere. 15 Alt det Faderen har, er mitt. Derfor sa jeg at han skal ta av det som er mitt, og forkynne det for dere. 
Joh 16,7-15

I og av meg selv makter jeg ingenting av varig og evig verdi, det er kun i Kristus Jesus og alt det Han gir og vil gi som har evig  og varig verdi.

Faderen, Sønnen og Den Hellige Ånd er én Gud, på samme måte er Guds Ånd og Guds Ord Fullkomment forent, de er ett, der Den Hellige Ånds oppgave også er å forherlige Kristus Jesus.

Samtidig kan faktisk troende kristne få erfare åndelige opplevelser, som også jeg har gjort; som medfører et takknemlig hjerte og er til trøst og oppmuntring. Det viktigste er jo at det er  nødvendig å påminne om Jesu Kristi Evangelium, Jesu Kristi og apostlenes lære, profetier som har blitt oppfylt, oppfylles og som gjenstår; samt at Skriftene er vår Hovedfasit under alle forhold. Så min oppgave er ikke å fokusere på åndelige opplevelser, men kan heller ikke fornekte dem. Noe som ville være i strid med Skriftene og fornekte det som en selv har erfart og opplevd. 

Kristus Jesus er Herre, takk og lov og pris for det!

Kommentar #16

Torgeir Tønnesen

60 innlegg  582 kommentarer

det var mye klarere tale

Publisert nesten 3 år siden
Mona Ekenes. Gå til den siterte teksten.

Nå vanker jeg ikke i de mer ytterliggående og vranglærende karismatiske sektene, derfor er jeg heller ikke opptatt av slike "åpenbaringer", men advarer heller mot dem.  Holder meg kun til Jesu Kristi løfter, slik som mennene på veien til Emmaus fikk erfare.

Det er mye svermerier i disse tider, advarer selv mot slikt også svermerier på annet vis der svermeriske tanker uttrykkes ved ord og  skriftelig som skaper splittelser og forvirring.

Det var akkurat dette jeg ville prøve å få deg til å si og bekjenne, det tok bare litt tid, en kommentar eller to ekstra. Jeg tror vi er enig i mye, slik du uttrykker deg. 

Så vil jeg ikke ta fra deg dine åndelig opplevelser, som du også har hatt. Siden jeg ikke kjenner detaljene. Det er godt mulig at Gud står bak dem. 

Men for min egen del, så hadde jeg en god del slike "opplevelser" i min tid i det karismatiske miljøet. Selv om jeg hadde alt rett med Gud den gangen, innser jeg i dag, at det var satan som gav meg mange av de gode behagelige åndelige opplevelsene. Det kunne være følelsen av "ånd", som ikke var ånd. Det kunne være profetiske ord som ble talt over meg, eller som jeg trodde jeg "fikk" selv. Det kunne være profetisk tale som jeg fikk, eller tunger jeg tydet. Slike sataniske opplevelser, behøver ikke være farlige i den forstand, men de er likevel forføreriske og bedrageriske. 

"Sjelen" i oss vil så gjerne føle og kjenne Gud, feks under lovsang, men det er faktisk nye bedrag og illusjonering og selvsuggesjon. Joda jeg praktiserer av og til lovsang i Ånden selv, også i menighetssammenheng, men jeg ser hvor lett folk "tar av" , derfor er jeg forsiktig med å bidra eller delta i dette. 

Jesu nåde og Jesu ord har nok "ånd" til liv og helbred.

Kommentar #17

Svein Ole Hansen

100 innlegg  1578 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden

Jeg takker for svar, men tillater meg å utdype mer av det som er mitt anliggende. Det jeg siterte fra ditt innlegg var: 

«Å bryte loven fremkaller Guds vrede (Rom. 4, 15). Det betyr at Kristus ved sin lidelse og død bar Guds vredes dom istedenfor oss

Her kan det oppfattes som om du mener Kristus brøt loven, men det kan bare en som er underlagt loven gjøre. Kristus gjengitte ord er at han kom for å oppfylle loven. Følgelig var han gitt en makt som sto over loven. Da er det oppfyllelsen han i så fall måtte straffes for.

Det synes å være ganske så uforståelig. Vi kan lese hans ord:

Da sa Jesus til dem: «Når dere har løftet Menneskesønnen opp, skal dere forstå at Jeg er, og at jeg ikke gjør noe av meg selv, men sier det som Far har lært meg. Og han som har sendt meg, er med meg. Han har ikke overlatt meg til meg selv; for det jeg gjør, er alltid etter hans gode vilje.»

Johannes 8:28,29.

Under alle omstendigheter må jo Paulus tolkes i samsvar med Peters ord:

Om dere holder ut å bli straffet når dere har gjort noe galt, er det noe å rose dere for? Men om dere holder ut i lidelser når dere gjør det rette, da er det godt i Guds øyne. Det var jo dette dere ble kalt til.

          For Kristus led for dere

          og etterlot dere et eksempel,

          for at dere skulle følge i hans spor. 1Peter 2:20,21.

 

Med vennlig hilsen Svein-Ole

 

Kommentar #18

Mona Ekenes

9 innlegg  931 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden
Torgeir Tønnesen. Gå til den siterte teksten.

Det var akkurat dette jeg ville prøve å få deg til å si og bekjenne, det tok bare litt tid, en kommentar eller to ekstra. Jeg tror vi er enig i mye, slik du uttrykker deg. 

Så vil jeg ikke ta fra deg dine åndelig opplevelser, som du også har hatt. Siden jeg ikke kjenner detaljene. Det er godt mulig at Gud står bak dem. 

Men for min egen del, så hadde jeg en god del slike "opplevelser" i min tid i det karismatiske miljøet. Selv om jeg hadde alt rett med Gud den gangen, innser jeg i dag, at det var satan som gav meg mange av de gode behagelige åndelige opplevelsene. Det kunne være følelsen av "ånd", som ikke var ånd. Det kunne være profetiske ord som ble talt over meg, eller som jeg trodde jeg "fikk" selv. Det kunne være profetisk tale som jeg fikk, eller tunger jeg tydet. Slike sataniske opplevelser, behøver ikke være farlige i den forstand, men de er likevel forføreriske og bedrageriske. 

"Sjelen" i oss vil så gjerne føle og kjenne Gud, feks under lovsang, men det er faktisk nye bedrag og illusjonering og selvsuggesjon. Joda jeg praktiserer av og til lovsang i Ånden selv, også i menighetssammenheng, men jeg ser hvor lett folk "tar av" , derfor er jeg forsiktig med å bidra eller delta i dette. 

Jesu nåde og Jesu ord har nok "ånd" til liv og helbred.

Har nok allerede bekjent dette i x-antall kommentarer her på vd, så det er ikke noe nytt eller et første gang fra min side.

Nei, mine åndelige opplevelser har jeg ikke fra det ytterliggående karismatiske sekteriske miljøet, som jeg på åndelig vis fikk tidlig hjelp til å være sterkt skeptisk i mot og trakk meg unna og advarte mot dette miljøet. For det var nettopp problemet med religiøs selvsuggesjon jeg også oppdaget og hvordan det kunne påvirke hele forsamlingen, samt "forkynnelsen" og "lovsangen" som oppmuntret til dette. For meg ble det noe kunstig og ubehagelig, som jeg sterkt merket ikke stemte med den gode fred og den dype og inderlige gleden som Kristus Jesus gir. Så når jeg fortsatte å advare mot slike miljøer, ble disse også skeptiske til meg, så jeg er vant til litt av hvert i kristen sammenheng; både på godt og vondt. 

De åndelige opplevelsene fikk jeg mer av utenom menighetssammenheng, slik som på kjøkkenet fullstendig omgitt av en slik kjærlighet som ikke kan beskrives med ord, opplevde en spesiell omsorg når jeg var ekstra syk, enkelte hendelser som gav ekstra trøst på åndelig vis. Kan også merke en sterk uro, når det er viktig å være ekstra på vakt; også når det gjelder i det daglige.  Da også ber jeg Jesus om hjelp til å finne ut av hva denne uroen kommer av. De åndelige opplevelsene er av en slik art at disse ikke er i strid med Skriftene, men virker trosstyrkende og tillitts skapende. Jesus ser også til meg og gir Seg tilkjenne på åndelig vis, også når jeg leser i Skriftene. Derfor har jeg heller ingen problemer med å hevde at det er Kristus Jesus som åpenbarer Skriftene for oss, ved Den Hellige Ånd. Dette er viktig for vi trenger og er avhengige av å forstå Skriftene slik Kristus Jesus vil at vi skal forstå dem, da er vi helt avhengig av Jesu Kristi hjelp. For det er avgjørende slik at en ikke blir ført på ville veier og får hjelp til å skille en sann forkynnelse fra en falsk forkynnelse. Samtidig får vi se og forstå stykkevis og delt, mens vi er i dette kroppslige legemet her på jorden.

Lovsangen finner jeg i Salmene:

4  La oss sammen hylle Herren
 og prise hans store navn! 

5  Jeg søkte Herren, og han svarte meg,
 fra alt som skremte, berget han meg.
 6  Se opp til ham og strål av glede,
 så skal dere aldri rødme av skam! 

7  En stakkar ropte, og Herren gav svar,
 han frelste ham ut av alle trengsler.
 8  Herrens engel slår leir
 til vern om dem som frykter Herren,
 og frir dem ut av fare.

 9  Smak og se at Herren er god,
 salig er den som søker tilflukt hos ham.

 10  Frykt Herren, dere hans hellige folk!
 De som frykter ham, lider ingen nød.
Sal 34,4-10

Samtidig blir også troen prøvd, når en møter vanskelige forhold.

Er fullstendig klar over også ved Jesu Kristi hjelp, at en skal være på vakt mot åndelige opplevelser. Derfor er jeg også på vakt, også i kristen sammenheng. Samtidig kan det også merkes når forkynnelsen og det som sies eller skrives er i samsvar med Skriftene. Uansett blir det på nøyaktig samme måte som når vi trenger Jesu Kristi hjelp for å kunne forstå Skriftene, slik Jesus vil vi skal forstå dem. Vi kan absolutt og helt og fullt ha all vår tillitt til Kristus Jesus i vissheten om at Han også er Den Gode Hyrde som leder oss hjem til Faderhuset. For egentlig er det Kristus Jesus Selv som kan gi oss en slik visshet, samtidig som en i sunn gudsfrykt håper å kunne nå fram til den Fullkomne frelse for evig og alltid hjemme hos Kristus Jesus.

Lærte tidlig nødvendigheten av å prøve alt på Skriftene, også egne tanker som det andre forkynte, sa og skrev. Så jeg fikk meget tidlig denne trangen og behovet som har fulgt meg hele tiden, noe jeg er Kristus Jesus meget takknemlig for. Har skrevet en del om dette i tidligere kommentarer også. Her på vd ber jeg stadig om Jesu Kristi hjelp når jeg skriver, for Jesus som ransaker hjerte og nyrer vet jo at det er oppriktig ment. Jesus som er de hjelpeløses hjelper, og tar Seg av alle som søker tilflukt i Ham.

FRAM MOT MÅLET
12 Jeg mener ikke at jeg alt har nådd dette eller allerede er fullkommen, men jeg jager fram mot det for å gripe det, fordi jeg selv er grepet av Kristus Jesus.

 13 Brødre, jeg tror ikke om meg selv at jeg har grepet det. Men én ting gjør jeg: Jeg glemmer det som ligger bak og strekker meg etter det som er foran, 14 og jager fram mot målet og den seierspris som Gud fra det høye har kalt oss til i Kristus Jesus.

 15 Slik skal vi se det, alle vi som har nådd modenhet. Og om dere ser annerledes på noe, skal Gud gi dere klarhet også i det.
 16 La oss bare, så langt vi er kommet, holde fram i samme spor!
 
Fil 3,12-16

Kommentar #19

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Merkelige greier.

Publisert nesten 3 år siden
Torgeir Tønnesen. Gå til den siterte teksten.
Selv om jeg hadde alt rett med Gud den gangen, innser jeg i dag, at det var satan som gav meg mange av de gode behagelige åndelige opplevelsene. Det kunne være følelsen av "ånd", som ikke var ånd. Det kunne være profetiske ord som ble talt over meg, eller som jeg trodde jeg "fikk" selv. Det kunne være profetisk tale som jeg fikk, eller tunger jeg tydet. Slike sataniske opplevelser,

Når man begynner å blande sammen "sataniske opplevelser" med opplevelser av Jesus bør alarmen gå kraftig.Den som har opplevd Jesus VET hva det er,og vil selvfølgelig kjenne sterk uro når onde krefter prøver å etterligne.

Jeg vil heller kalle slikt for opplevelser i sjelen og sinnet som ikke har med min ånd å gjøre overhode.Vår sjel kan bli ført vill av svermeri og sekterisme,men aldri min ånd.
For min ånd der Guds rike bor avskyr satans makt og ville skrike om onde krefter blandet seg inn.
Det er også mye mer å si om den loviske forståelsen av Bibelen som dere forfekter her.Det er en større debatt.

2 liker  
Kommentar #20

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

?

Publisert nesten 3 år siden
Torgeir Tønnesen. Gå til den siterte teksten.

Men jeg sa også at det finnes mange kristne som tror at de kan forvente opplevelser slik som Sakarias fikk, - og det blir feil. 

Sakarias er Sakarias, vi andre er litt hattemakere i forhold, det er det jeg vil ha frem.  Så kan vi selvsagt bli kjent med Sakarias og la oss oppbygge av hans vitnesbyrd.

Mener du å si at Sakarias som levde under den gamle pakt hadde STØRRE mulighet til å få åpenbaringer ved DHÅ enn det vi har ETTER DHÅ har kommet og forhenget har revnet ?
Jag hører noen si at Gud har åpenbart alt som skal åpenbares i Bibelen og ferdig med det....det er da altså det Gud har å komme med til menneskene...

Nei og nei igjen.
DHÅ åpenbarer stadig hemmeligheter for mennesker som også står i Bibelen men som blir tolket oppned og feil.
Det hevdes at Gud fortsatt straffer for synd selv om han en gang for alle tok ALL verdens synd med seg på korset.
Hvordan kan det skje ?

2 liker  
Kommentar #21

Jon Syver Norbye

4 innlegg  3 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden

Takk for mulgheten til å presisere.

Jesus brøt aldri loven, slik Joh. 8, 28-29 bekrefter. Han er helt ren og var lydig mot Guds vilje i alt. Slik oppfylte han loven for oss. På korset sonet han for alle våre lovbrudd ved å bære vår skyld som sin egen (Jes. 53,6). Da rammet Guds vredes dom Guds Sønn, istedenfor oss. "Han som ikke visste av synd, har Gud gjort til synd for oss, for at vi i ham skal bli rettferdige for Gud" (2. Kor. 5, 21). Så høyt har Gud elsket verden. Tenk for et evangelium for syndere!

Kommentar #22

Mona Ekenes

9 innlegg  931 kommentarer

Summen av Guds Lov og Bud er Kjærlighetsbudene.

Publisert nesten 3 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
DHÅ åpenbarer stadig hemmeligheter for mennesker som også står i Bibelen men som blir tolket oppned og feil.
Det hevdes at Gud fortsatt straffer for synd selv om han en gang for alle tok ALL verdens synd med seg på korset.
Hvordan kan det skje ?

Det finnes mange som har blitt skadet i kjølvannet av de karismatiske sektene, noen har også vendt Jesus ryggen. Nettopp fordi ikke alle gjorde som Krisus Jesus oppfordrer oss til når det blir vanskelig:

25  På den tid tok Jesus til orde og sa: "Jeg priser deg, Far, himmelens og jordens Herre, fordi du har skjult dette for kloke og forstandige, men åpenbart det for enfoldige.
 26 Ja, Far, for dette var din gode vilje. 27 Alt har min Far overgitt til meg. Ingen kjenner Sønnen uten Faderen; heller ikke kjenner noen Faderen uten Sønnen og den som Sønnen vil åpenbare det for.
 28  Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, så vil jeg gi dere hvile.
 29 Ta mitt åk på dere og lær av meg, for jeg er tålsom og ydmyk av hjertet, og dere skal finne hvile for deres sjeler.
 30 For mitt åk er godt, og min byrde lett
." Matt 11,25-30

Det å komme til Jesus betyr også å be men også å lese i Skriftene der Jesus taler direkte til oss der vi får hjelp av Den Hellige Ånd som også påminner om det vi trenger til der og da eller i rett tid. For noen ganger skal vi også i tålmodighet lære å vente på at Herren Jesus Kristus svarer oss. da er det også godt å bli påminnet om at en dag for Herren Allhærs Gud er som tusen år for oss. Dette er til stor hjelp å vite om, når vår tålmodighet prøves.

Guds Lov er fortsatt i virksomhet også som en tuktemester til Kristus Jesus, der Guds Lov er nedskrevet i menneskenes hjerter og virker via samvittigheten. Med Guds Lov tenker jeg først og fremst på Kjærlighetsbudene og dermed De Ti Bud som heller ikke er opphevet.

2 "Hvorfor bryter dine disipler de forskriftene vi har overtatt fra de gamle? De vasker ikke hendene før de spiser."
 3 Han svarte: "Og dere, hvorfor bryter dere Guds bud av hensyn til de forskrifter dere har overtatt? 4 For Gud sa: Du skal hedre far og mor, og: Den som bruker onde ord mot far eller mor, skal dø.
 
 5 Men dere lærer: Den som sier til sin far eller mor: Det du skulle hatt av meg til hjelp, skal være en gave til templet -
[gave til templet: Det en lovte å gi til templet, ble "hellig" og kunne ikke gis bort til andre. Se 3 Mos 27. De skriftlærde lærte at et slikt løfte gikk foran plikten til å hjelpe foreldrene.] 6 han trenger ikke å hedre sin far eller mor. Altså har dere satt Guds ord ut av kraft av hensyn til de reglene dere har overtatt. 7 Dere hyklere! Jesaja profeterte rett om dere da han sa: 8  Dette folk ærer meg med leppene,
 men hjertet er langt borte fra meg.
 9  De dyrker meg forgjeves,
 for det de lærer, er menneskebud." 10  Så kalte han folket sammen og sa: "Hør dette og forstå det: 11 Det som kommer inn i munnen, gjør ikke et menneske urent, men det som går ut av munnen, det gjør mennesket urent." 
Matt 15,2-11

14 Han svarte: "Enhver plante som ikke er plantet av min himmelske Far, skal bli revet opp med rot. 14 Bry dere ikke om dem! De er blinde veiledere for blinde; og når en blind leder en blind, faller begge i grøften." Matt 15,13-14

18 Men det som går ut av munnen, kommer fra menneskets hjerte, og det gjør mennesket urent.
 19 For fra hjertet kommer onde tanker, mord, ekteskapsbrudd, hor, tyveri, falskt vitnesbyrd, spott.
20 Slikt er det som gjør mennesket urent. Men å spise med uvaskede hender gjør ikke et menneske urent."
Matt 15,18-20

Summen av Guds Lov og Bud er Kjærlighetsbudene:

36  "Mester, hvilket bud er det største i loven?" 37 Han svarte: "Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din forstand.
 38 Dette er det største og første bud. 39 Men et annet er like stort: Du skal elske din neste som deg selv.
 40 På disse to bud hviler hele loven og profetene."
Matt 22,36-40

Hvorfor ble noen som gjorde noe galt straffet i menighetssammenheng på Guds apostlers tid, tror du? Har du lest om menighetstukt som var i virksomhet på Guds apostlers tid? Skriftene gir svaret på dette også.

Har du lest at Herren Allhærs Gud også kan prøve troen?

Hva gjorde Herren Allhærs Gud her tror du og til advarsel for alle der og da og i ettertid?:

1 En mann som hette Ananias, og hans kone Saffira solgte en eiendom.
 2 Men noe av pengene stakk han til side, og konen visste om det; det han la fram for apostlene, var bare en del av summen.
 3 Da sa Peter: "Ananias, hvorfor har Satan fylt ditt hjerte, så du kan lyve for Den Hellige Ånd og stikke til side noe av det du fikk for jorden din?

 4 Kunne du ikke ha beholdt den? Den var jo din. Og når du så hadde solgt, bestemte du ikke selv over pengene? Hvordan kunne du finne på å gjøre dette? Du har ikke løyet for mennesker, men for Gud." 5 Men da Ananias hørte det, falt han om og døde. Og redsel grep alle som hørte om det. 6 Noen unge menn kom og svøpte inn den døde; de bar ham bort og begravet ham. 7  Omkring tre timer senere kom hans kone inn, og hun visste ikke om det som var skjedd. 8 Peter spurte henne: "Var dette alt dere fikk for jorden?" Hun svarte: "Ja, dette er alt." 9 Da sa Peter til henne: "Hvordan kunne dere bli enige om å utfordre Herrens Ånd? Hør, utenfor døren kommer nå de som har begravet din mann; de skal også bære deg ut." 10 Straks seg hun sammen ved føttene hans og døde. De unge mennene kom inn og fant henne død, og de bar henne ut og begravet henne der mannen lå. 11 Men hele menigheten og alle som hørte om det, ble grepet av frykt.
Apg 5,1-11

For desto mer en får se av Herren Allhærs Guds Allmakt, Allvitenhet, Fullkommenhet og Hellighet, desto mer ser en av sin egen hjelpeløshet og desto økende avhengighet av Kristus Jesus og ikke minst Herren Allhærs Guds nåde, barmhjertighet og miskunn.

Kommentar #23

Torgeir Tønnesen

60 innlegg  582 kommentarer

Vi er ikke Paulus eller Sakarias

Publisert nesten 3 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
Mener du å si at Sakarias som levde under den gamle pakt hadde STØRRE mulighet til å få åpenbaringer ved DHÅ enn det vi har ETTER DHÅ har kommet og forhenget har revnet ?
Jag hører noen si at Gud har åpenbart alt som skal åpenbares i Bibelen og ferdig med det....det er da altså det Gud har å komme med til menneskene...

Klart Gud taler til oss på samme måte som han gjorde til Sakarias, men likevel var Sakarias sin opplevelse forutbestemt og hellig plassert i Bibelen. Slik sett blir bibelen derfor ferdigskrevet som du sier. Likedan med alle kjente navn i Bibelen. Vi er ikke i nærheten av Paulus. Hans kall og utvelgelse overgår alt vi drømmer om.

Hvis det var slik at opplevelser vi får idag, var like viktige, kunne vi jo fortsette og lage bibler. Det var jo derfor apokryfene ble avvist, fordi de ikke var vanntette og holdt mål, og Gud ser på dem som overskuddsinformasjon. 

Jeg skulle ønske du kunne innrømme at det meste av vitnesbyrdene vi hører på feks Visjon Norge, er overskuddsinformasjon, - personlige opplevelser som ikke oppbygger: "Det var så herlig - Gud var så mektig til stede - Guds ånd gikk gjennom lokalet- Salvelsen var så sterk - Guds kraft brøt gjennom..."

Predikanter og svært aktive kristne prøver å gi inntrykk av at Gud er sterkere med dem, enn andre.

Det mest åndelig vitnesbyrd du kan fortelle egentlig, er at Gud har klart å få deg helskinnet frem gjennom livet, helliget og med troverdighet i verden.  

1 liker  
Kommentar #24

Anne Elisabeth Skogøy Fjellstad

39 innlegg  570 kommentarer

Nåde- og frelsesvisshet

Publisert nesten 3 år siden
Jon Syver Norbye. Gå til den siterte teksten.

Han skulle kjøpe dem fri som stod under loven, så vi kunne få retten til å være Guds barn" (Gal. 4, 4-5).

1)  
Å kjøpe fri dem som var bundet under loven - til "Syndens lønn er døden".           Dvs gjenløse Adam 1´s tap av Barnekår. Barnekårets ånd. Altså har vi alle etter Golgata fått fødselsretten til å være Guds barn. - Guds nåde del 1.
2)  
Hvordan blir vi som Nikodemus undrer seg over: "Født på ny?  Skal det skje biologisk: "mor jeg vil tilbake" - eller på hjerteplan?  Ved DHÅ.  - Guds nåde del 2.

Paulus sier til romerne:
Med hjertet tror du til rettferdighet, med munnen bekjenner du til frelse.
Født på ny av Ord og Ånd.
Dersom vi med hjertet anerkjenner loven og erkjenner vår tilkortkommenhet, får vi i samme øyeblikk nåden stadfestet i våre egne hjerter.  Og starter en livsvandring på helliggjørelsens vei.  Der løftet er:  
"Han som har begynt en god gjerning i oss skal fullføre den inntil Jesu Kristi dag."

Rom 8.1:  
"Så er det da ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus.
For Åndens lov som gir liv, har i Kristus Jesus gjort meg fri fra syndens og dødens lov."
Evangeliet er en hjertesak.  
Bygd på Sannhet og Guds beskyttende rammer i pakt med universets evige livslover.
"For så høyt har Gud elsket verden at Han ga sin Sønn den enbårne, for at hver den som tror på Ham ( og ønsker Ham), ikke skal gå fortapt, men ha evig liv". Joh 3.16.

Kommentar #25

Kjell G. Kristensen

126 innlegg  13843 kommentarer

Forhenget mellom to verdner?

Publisert nesten 3 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
ETTER DHÅ har kommet og forhenget har revnet ?

Kanskje revner dette forhenget i flere etapper? Johannes fikk ikke DHÅ før på HERRENS DAG fortelles det i Åp.1.9-10 under en mektig basun. Basunenes tid begynner i Åp.8 og varer til og med Åp.11.

Forhenget er det som er beskrevet hos Heb.9.3 Slik var alt dette ordnet. I det forreste rommet går prestene stadig inn når de skal utføre tjenesten. 

7 Men i det andre går øverstepresten inn alene og bare én gang om året, og aldri uten blod som han bærer fram for seg selv og for alle synder folket har gjort uten å vite det. 

8 Dermed viser Den hellige ånd at veien inn i helligdommen ikke er blitt åpenbart så lenge det forreste rommet ennå står. 9 Dette er et bilde på den tiden som nå er. De bærer fram gaver og offer som ikke kan gjøre den som dyrker Gud, fullkommen når det gjelder samvittigheten.

10 Akkurat som reglene om mat og drikke og om alle slags renselser er dette bare ytre forskrifter. De skulle gjelde fram til tiden da den rette ordningen ble innført. 9
Dette er et bilde på den tiden som nå er. De bærer fram gaver og offer som ikke kan gjøre den som dyrker Gud, fullkommen når det gjelder samvittigheten.10 Akkurat som reglene om mat og drikke og om alle slags renselser er dette bare ytre forskrifter. De skulle gjelde fram til tiden da den rette ordningen ble innført.

Det forreste rommet: v2 Den første pakt = den jordiske helligdom

1 liker  
Kommentar #26

Kjell G. Kristensen

126 innlegg  13843 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.
Forhenget er det som er beskrevet hos Heb.9.3 Slik var alt dette ordnet. I det forreste rommet går prestene stadig inn når de skal utføre tjenesten. 

 Bak det innerste forhenget var det et annet rom som kalles Det aller helligste.

Kommentar #27

Anne Jensen

36 innlegg  4891 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden
Torgeir Tønnesen. Gå til den siterte teksten.
Det mest åndelig vitnesbyrd du kan fortelle egentlig, er at Gud har klart å få deg helskinnet frem gjennom livet, helliget og med troverdighet i verden.  

En fryd å lese kommentarene dine! Skummelt når folk får "åpenbaringer", helt løsrevet fra bibelen, og med total mangel av visdom og god "skikk og bruk". Det er veldig ødeleggende for evangeliet.

Kan hende Gud fortsatt "viser seg" på ulike måter, men veldig ofte blir slike opplevelser satt "over" Skriften, og da bærer det galt av sted, både for troen og mennesket.

I karismatiske sammenhenger hører man ofte "Bibelen uten åndelige opplevelser, er bare ord og død religion". 

De siste møtene jeg har vært på, har det kun vært undervisning i Ordet. Ingen forbønnskøer eller hallusinerende lovsang. Kun oppbyggende undervisning og ditto fellesskap med kristne søsken,

Anbefales.

1 liker  
Kommentar #28

Torgeir Tønnesen

60 innlegg  582 kommentarer

Takk

Publisert nesten 3 år siden
Anne Jensen. Gå til den siterte teksten.
En fryd å lese kommentarene dine! Skummelt når folk får "åpenbaringer", helt løsrevet fra bibelen, og med total mangel av visdom og god "skikk og bruk". Det er veldig ødeleggende for evangeliet.

Takk Anne for oppmuntring. Svært sjelden jeg får noe lovord i kristen-media. Kanskje et par ganger i året. Stoltheten er dessverre påfallende i kristen-Norge. I Bergens Tidende og VG får jeg hundrevis av likes på kommentarene mine hver uke. De verdslige forstår mitt kall og mitt budskap. Men de kristne hater meg.

Håper du fortsatt liker det jeg skriver, selv om du behøver ikke være enig i alt, jeg forlanger ikke det.

1 liker  
Kommentar #29

Anne Jensen

36 innlegg  4891 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden
Torgeir Tønnesen. Gå til den siterte teksten.
De verdslige forstår mitt kall og mitt budskap. Men de kristne hater meg.

Helt siden jeg ble frelst som 16 åring og begynte i en karismatisk (såkalt) "trosbevegelse"  menighet, har jeg hørt advarende stemmer mot "svermeri" og åndelige opplevelser/"åpenbaringer".

De (stemmene) har nok alltid vært der og har alltid vært lite satt pris på av de som ikke tror at Guds Ord er nok i seg selv til "opplæring, tilrettevisning, veiledning og oppdragelse i rettferd" (2.Tim.3.16)

Din stemme er viktig. Om ikke annet så for å bekrefte for oss "tvilere" at vår krasjlanding var til det beste ;-)

2 liker  
Kommentar #30

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Trist lesning.

Publisert nesten 3 år siden
Torgeir Tønnesen. Gå til den siterte teksten.

Hvis det var slik at opplevelser vi får idag, var like viktige, kunne vi jo fortsette og lage bibler. Det var jo derfor apokryfene ble avvist, fordi de ikke var vanntette og holdt mål, og Gud ser på dem som overskuddsinformasjon. 

Jeg skulle ønske du kunne innrømme at det meste av vitnesbyrdene vi hører på feks Visjon Norge, er overskuddsinformasjon, - personlige opplevelser som ikke oppbygger:

Til opplysning har det blitt skrevet utallige bøker og holdt tusenvis av taler som bekrefter at DHÅ ikke har sluttet å jobbe.Selvfølgelig er ikke alt som blir skrevet og sagt like bra og sant men det er ikke din oppgave å dømme om.
Evangeliet om Jesus og hans forsoning død og oppstandelse til menneskers frelse er hovedsaken.
Hva "overskuddsinformasjon" er må du forklare bedre.

3 liker  
Kommentar #31

Anne Jensen

36 innlegg  4891 kommentarer

Jo

Publisert nesten 3 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
men det er ikke din oppgave å dømme om.

Det tror jeg faktisk at det er. Kristne i dag er så redd for å dømme andre, at de lar enhver lære og "åpenbaring" som påstås å være fra Gud, passere, "for det er synd å dømme".

Takk Gud for disse som har mot og ryggrad til å si fra om alt som setter Gud og evangeliet i dårlig lys. Jeg har prøvd, men blitt beskyldt for å være både frafallen og motstander av evangeliet.

Det er slikt som er dømming.

"Se til at ingen fører dere vill" sa Jesus. Og at falske disipler og hyrder, er i menigheten og ikke i andre religioner. 

Når det er sagt, så prøver jeg ikke å frata noen deres personlige, åndelige opplevelser. Men "systemene" og miljøene som "lovpriser" slikt og som setter undervisningen i Ordet til side, og lar "gode følelser" komme foran, bør det advares mot.

Den andre grøften... der en overkjører folk med bibelord, like så. 

2 liker  
Kommentar #32

Mona Ekenes

9 innlegg  931 kommentarer

Tross alt ........

Publisert nesten 3 år siden
Torgeir Tønnesen. Gå til den siterte teksten.

Svært sjelden jeg får noe lovord i kristen-media. Kanskje et par ganger i året. Stoltheten er dessverre påfallende i kristen-Norge. I Bergens Tidende og VG får jeg hundrevis av likes på kommentarene mine hver uke. De verdslige forstår mitt kall og mitt budskap. Men de kristne hater meg.

Håper du fortsatt liker det jeg skriver, selv om du behøver ikke være enig i alt, jeg forlanger ikke det.

.... fint at du tilkjennegjorde det som tydeligvis er viktig for deg og betyr så mye for deg at du uttrykker din skuffelse, så vet vi andre nå hvordan det står til med den saken. Noen er tydeligvis her på vd for å samle likes, helst så mange likes som mulig; ellers blir skuffelsen stor. Så kristne hater deg fordi de ikke gir deg likes??? Urimeligheten ved en slik påstand, forteller jo ganske mye.

Jeg hater deg ikke selv om jeg ikke gir deg likes, og det tror jeg nok heller ikke andre troende kristne gjør. For det er ingen troende kristne som hater et eneste menneske, hva mennesker kan finne på å gjøre og ytre seg; er faktisk en helt annen sak og to vidt forskjellige forhold. Isteden er det  jo du selv som forteller oss om hvordan det står til med dømmekraften din.

Tenk at vedkommende som applauderer ikke trenger å være enig i alt, du forlanger ikke det. Tenk det ..... 

Ja, ja.... noen finner hverandre og applauderer, mens andre finner slike holdninger totalt forkastelig.

1 liker  
Kommentar #33

Torgeir Tønnesen

60 innlegg  582 kommentarer

Hvorfor blir du trist - dersom Jesus er din frelse og fryd?

Publisert nesten 3 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
Selvfølgelig er ikke alt som blir skrevet og sagt like bra og sant men det er ikke din oppgave å dømme om.

Når jeg sier at Visjon- Norge serverer overskuddsinformasjon, og at vi bønder og fiskere her i Norge ikke må tro at vi er Paulus og Peter, kaller du det trist lesning.  Blir du trist bare fordi jeg hevder at "tusener" ikke kommer til troen, og tegn og mirakler er sjelden vare? Skal vi leke keiserens nye klær og håpe på at "paven" vår, Hanevold, skal redde Norge?

Da har du fått svaret på hva jeg mener med overskuddsinformasjon. Folk som ikke klarer å godta avkristningen og frafallstider, men er avhengige av VN og daglige seiersrapporter(overskuddsinformasjon) om vekkelser for å ikke gå under av tristhet.

1 liker  
Kommentar #34

Torgeir Tønnesen

60 innlegg  582 kommentarer

Du skal ikke lyve

Publisert nesten 3 år siden
Mona Ekenes. Gå til den siterte teksten.
Så kristne hater deg fordi de ikke gir deg likes???

Når lyver du, jeg har vel ikke sagt at kristne hater meg siden de ikke gir meg likes.  Men jeg kan vel ikke hjelpe for at jeg får hundrevis av likes i Bergens tidene og VG i uken. Det var det jeg sa i forrige kommentar.

Og husk en ting - jeg har hold på med dette i 30 år, Mona -lenge før likes var oppfunnet. Men forakten har vært der hele tiden - (tros) predikanter går lange omveier når de ser meg.

Kommentar #35

Mona Ekenes

9 innlegg  931 kommentarer

Hvem lyver, Tønnesen?

Publisert nesten 3 år siden
Torgeir Tønnesen. Gå til den siterte teksten.

Når lyver du, jeg har vel ikke sagt at kristne hater meg siden de ikke gir meg likes.  Men jeg kan vel ikke hjelpe for at jeg får hundrevis av likes i Bergens tidene og VG i uken. Det var det jeg sa i forrige kommentar.

Og husk en ting - jeg har hold på med dette i 30 år, Mona -lenge før likes var oppfunnet. Men forakten har vært der hele tiden - (tros) predikanter går lange omveier når de ser meg.

Forventet faktisk ikke en slik grov reaksjon av en som gjerne framstår som en oppriktig kristen. Forventer du virkelig at du kan skrive at at de kristne hater deg, mens de verdslige forstår ditt kall og ditt budskap og dermed gir deg hundrevis av likes uten at det blir reaksjoner? Samtidig beskylder du meg for å lyve, fordi jeg ikke gjengir det du skrev direkte ordrett men slik jeg oppfattet det du skrev. Burde ikke du som skriver at du har holdt på med dette i 30 år vite bedre? Beskyldte ikke deg for å lyve selv om jeg rettmessig kunne gjøre det, ut fra det du skrev om de kristne at de hater deg.

Du skrev dette i denne sammenhengen:

Kommentar#28

"I Bergens Tidende og VG får jeg hundrevis av likes på kommentarene  mine hver uke. De verdslige forstår mitt kall og mitt budskap. Men de  kristne hater meg.

Håper du fortsatt liker det jeg skriver, selv om du behøver ikke være enig i alt, jeg forlanger ikke det."

Ser du hvor usedvanlig lett det er å oppfatte det slik at det ser ut til at kristne hater deg p.g.a. manglende likes, når det samtidig lett kan oppfattes som at de verdslige forstår deg og gir deg derfor mange likes.? 

Samtidig som det er lett å oppfatte det slik at du beskylder alle kristne for å hate deg nettopp ved denne ordbruken, der jeg med rette kunne ha skrevet at dette er løgn: "Men de  kristne hater meg." Her er det jo tydelig at ingen unntak nevnes, selv hadde jeg ikke våget å komme med en slik urimelig og faktisk ikke sannferdig påstand. Så hvem er det da som lyver, også ut fra din egen definisjon av løgn?

Tilbakeviste faktisk at troende kristne (som faktisk også kommer innunder betegnelsen de kristne) kan hate mennesker og at jeg fant denne påstanden urimelig (slik sett egentlig meget mildt skrevet). Men nå angrer jeg på den første setningen "....fint at du tilkjennegjorde......" For jeg synes ikke lenger det er fint at du tilkjennegjorde det som du synes er viktig for deg, synes absolutt ikke lenger det er fint for noen. Jeg skrev dette:

Kommentar #32

".... fint at du tilkjennegjorde det som tydeligvis er viktig for deg  og betyr så mye for deg at du uttrykker din skuffelse, så vet vi andre  nå hvordan det står til med den saken. Noen er tydeligvis her på vd for å  samle likes, helst så mange likes som mulig; ellers blir skuffelsen  stor. Så kristne hater deg fordi de ikke gir deg likes??? Urimeligheten  ved en slik påstand, forteller jo ganske mye.

Jeg hater deg ikke  selv om jeg ikke gir deg likes, og det tror jeg nok heller ikke andre  troende kristne gjør. For det er ingen troende kristne som hater et  eneste menneske, hva mennesker kan finne på å gjøre og ytre seg; er  faktisk en helt annen sak og to vidt forskjellige forhold. Isteden er  det  jo du selv som forteller oss om hvordan det står til med  dømmekraften din.

Tenk at vedkommende som applauderer ikke trenger å være enig i alt, du forlanger ikke det. Tenk det ..... 

Ja, ja.... noen finner hverandre og applauderer, mens andre finner slike holdninger totalt forkastelig."

Du bør nok trekke beskyldningene om løgn og at de kristne hater deg tilbake, for hvis ikke rammes du av det å lyve også ut fra dine egne definisjoner om hva som er løgn.

En lyver ikke om en ikke går inn i din tankegang og ikke oppfatter det nøyaktig slik du selv oppfatter det du skriver, husk på at du kan ikke forvente at alle de som leser det du skriver oppfatter det i 100% samsvar med slik du selv oppfatter det. Forventer ikke selv at andre skal oppfatte det jeg skriver, nøyaktig slik jeg selv oppfatter det. Skrev nøyaktig slik jeg oppfattet din kommentar, dermed fikk du samtidig en mulighet til bedre å forklare hva du mente. Det å beskylde noen (uansett hvem) for å lyve fordi egentlig uansett hvem som hadde reagert på det du skrev og bruke beskyldningen om løgn som en overskrift på din kommentar, synes jeg er temmelig grovt. 

Du også burde jo vite at Kristus Jesus ransaker hjerte og nyrer, samt misliker når kristne (enten de feilaktig bruker en kristen benevnelse eller ikke) strides seg i mellom. Derfor fordrar jeg egentlig ikke slike konfrontasjoner.

Men når du beskylte de kristne for å hate deg og fremhevet samtidig de verdslige for å forstå deg og ditt budskap nettopp grunngitt i mange likes, var det vanskelig å la være å gi tilbakemelding på det. Også når du nå i tillegg beskylder meg for å lyve.

Hadde du spesifikt i første kommentar angående dette nevnt "trospredikanter" i ytterliggående karismatiske sekter, da er det mye større muligheter for at jeg ikke hadde svart på din kommentar i det hele tatt. For slike elsker ingen av dem som de henvender seg til eller appelerer til. Misliker sterkt denne trådens utvikling.

1 liker  
Kommentar #36

Anne Jensen

36 innlegg  4891 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden
Torgeir Tønnesen. Gå til den siterte teksten.
De verdslige forstår mitt kall og mitt budskap. Men de kristne hater meg.

Alt du sier kan bli brukt mot deg. Her tar vi alt i verste mening.

Lykke til.

1 liker  
Kommentar #37

Trygve Berget

0 innlegg  26 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden

Klassisk og helt ok fortolkning av evangeliet og frelsen. Intet å utsette på det. Men så kommer de mange spørsmålene  som nå florerer i sosiale medier og Bjørn Eidsvåg sin forestilling om Jesus. Hvorfor soning, hvorfor dø på et kors, hvorfor er Gud så hevngjerrig osv.... ja, jeg skal ikke forsøke å svare. Spørsmålene har vel vært der i vel 2000 år. 

Kommentar #38

Gerard Oord

9 innlegg  20 kommentarer

Lov og evangelium. Noen refleksjoner

Publisert nesten 3 år siden

Lov og evangelium, noen refleksjoner.

  Jon Syver Norbye. Gå  til den siterte teksten.

"Luther bragte for dagen den rette forståelsen av evangeliet. Rettferdiggjørelsen ved troen på Jesus alene ble det avgjørende punktet i evangelisk luthersk lære. Det som var umulig for loven , idet den var maktesløs ved kjødet, det gjorde Gud, idet Han sendte sin  egen Sønn og holdt dom over synden i oss". Rom 8, 1-3."

Ifølge Wisløff bragte Luther for dagen den rette forståelsen av evangeliet. Det er tvilsomt. Luther bragte den rette forståelsen av rettferdiggjørelsen, men det alene er ikke evangeliet.  Evangeliet er så mye mer! Rettferdiggjørelsen er bare begynnelsen og inngangen til evangeliet.  Ap. gj. kap 13, 37-39. I det NT er det ikke snakk om "engang synder, alltid synder",  men det er det hos Luther! Paulus sier at vi var syndere! Rom 5, 8,9 . De troende er rettferdiggjort med en hensikt. Dette kommer ikke frem i rettferdiggjørelsens forkynnelsen i dag. Den er blitt et mål i seg selv. Nesten alt dreier seg om hva Jesus har gjort for oss. I luthersk evangelisk lære faller derfor store deler av evangeliet utenfor. Peter sier det slik i 1.Peter 2, 24."Han som bar våre synder på sitt legeme og på treet (forsoningen), forat (hensikt)vi skal avdø fra våre synder og leve for rettferdigheten...". Dette blir noe helt annet. Da blir det ikke bare symptombehandling av syndens følger(tilgivelse).  Forkynnelsen om veien er blitt borte. Det er skjebnesvangert. I rettferdiggjørelsen trenges det ikke å snakkes om noen vei. Den er en tidsbegrenset engangshendelse, men i helliggjørelsen trenger vi å høre om veien og gå den. Syndsbekjennelsen fra 1888 av Gustav Jensen taler sitt tydelige språk. Den er i grunnen en konkurserklæring:" Selvom et menneske er kommet i rett forhold til Gud så forblir han allikevel en synder i en syndig verden" sier Jensen.  Apostelen Peter plasserer syndere sammen med de ugudelige. Blir det ikke en form for åndelig schizofreni når man på den ene siden bekjenner at Kristus er blitt ens rettferdighet og at man er blitt forsonet med ham og da allikevel fortsetter å være en synder i denne verden? Paulus ser på dette som en umulighet. Rom 6, 1-2. Kommer det kanskje av at man forkynner at Kristus døde for våre synder på korset, men ikke at både synderen og det gamle mennesket døde sammen med Ham?  Det har kanskje også sammenheng med at Svein Ole Hansen avslutter Rom 8, 1-3 med å skrive ... " og holdt dom over synden i oss". La meg for sikkerhetsskyld skrive hele verset fra 1930 oversettelse. "For det som var umulig for loven, idet den var maktesløs ved kjødet, det gjorde Gud, idet han sendte sin Sønn i syndig kjøds lignelse og for syndens skyld og fordømte synden i kjødet," I hvem sitt kjød ble synden fordømt??

Kommentar #39

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

"Paven" Hanvold ??

Publisert nesten 3 år siden
Torgeir Tønnesen. Gå til den siterte teksten.
Når jeg sier at Visjon- Norge serverer overskuddsinformasjon, og at vi bønder og fiskere her i Norge ikke må tro at vi er Paulus og Peter, kaller du det trist lesning.  Blir du trist bare fordi jeg hevder at "tusener" ikke kommer til troen, og tegn og mirakler er sjelden vare? Skal vi leke keiserens nye klær og håpe på at "paven" vår, Hanevold, skal redde Norge?

Hvem har sagt at VN er noe å bygge sin tro og vitnesbyrd på ?
Jo,både fiskere og bønder kan få åpenbaringer fra Gud....og alle andre yrkesgrupper for den del.
De som har sluttet å jobbe og som aldri har jobbet likeså.
Prester og predikanter har ingen forrett eller lignende når det gjelder å høre fra Gud eller ha drømmer og åpenbaringer fra DHÅ.

Jeg synes du tegner et veldig negativt bilde av kristne som alle har Guds rike på innsiden i sin ånd.

2 liker  

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere