Morten Beckmann

Førsteamanuensis
3

Ikke som lovet

Tekstene om Jesus i Bibel 2011 er fjernere grunnteksten enn i oversettelsen fra 1978. Dette er stikk i strid med det Bibelselskapet ønsket å få til.

Publisert: 20. des 2017.

Bibelselskapet lovet at oversettelsen av Bibel 2011 skulle bli en oversettelse nærmere grunnteksten. Slik er det ikke blitt. I sentrale tekster om Jesus er Bibelselskapets oversettelse fra 1978 nærmere grunnteksten enn oversettelsen fra 2011.

I intervjuet med Vårt Land 12. desember hevder Gunnar Johnstad, førsteamanuensis ved NLA og teologisk hovedkonsulent i arbeidet med Bibel 2011, at jeg bommer med grunnpremisset i min kritikk av oversettelsesarbeidet bak Bibel 2011. Han mener at Bibelselskapet aldri lovet en ord-for-ord-oversettelse, og at jeg har tolket det konkordante prinsippet (ord for ord-oversettelse) for radikalt. Johnstad hevder at oversettelsen av Bibel 2011 bare skulle ta steg i retning av det konkordante, og på den måten komme nærmere grunnteksten.


Faller på egen urimelighet. I doktoravhandlingen min har jeg konsultert de skriftlige retningslinjene for Bibel 2011 og vært i nær dialog med sentrale aktører fra Bibel 2011 for å forstå hvordan det konkordante prinsippet ble tolket. Kritikken min er altså i tråd med hvordan retningslinjene ble tolket blant sentrale aktører i oversettelsesprosessen. Johnstads påstand om at jeg bommer med hovedpremisset i min kritikk faller dermed på sin egen urimelighet.


Jeg har vurdert bibeloversettelsen på sine egne premisser, og vurdert samsvaret mellom retningslinjene fra Bibelselskapet og det endelige resultatet. I vurderingen har jeg tatt høyde for at hvert ord kan ha ulike betydningsnyanser i ulike tekster, og derfor har jeg også vurdert betydningen i hvert enkelt tilfelle. Det er selvsagt ikke uten interesse at Bibel 2011 oversetter ord og uttrykk annerledes når det handler om Jesus, men dette er altså ikke hovedpremisset for min kritikk.


Teologisk oversettelsesprinsipp. Johnstad ser ut til å mene at det konkordante prinsippet bare gjelder hvis oversettelsen stemmer med kirkens teologi: «Der hvor man kan oversette ord-for-ord uten at det blir feil, kan man prøve å være konkordant».
Dette viser med all tydelighet at Johnstad åpner for en meningsoversettelse når en konkordant oversettelse strider eller kan stride mot etablert teologi. Johnstad forfekter i realiteten et teologisk oversettelsesprinsipp der det viktigste er å passe på at tekstene stemmer med teologien, og at tekstene ikke skal kunne misforstås.


Denne holdningen kommer også frem når han sier: «Du må alltid vite hva en tekst betyr før du skal oversette den» (VL, 12.12). Denne tilnærmingen til oversettelse åpner opp for at oversetteren skal tydeliggjøre og avklare det teologiske innholdet for leseren. Dette er nye ord fra Johnstad, og dette representerer nok mer hans holdning enn det som var retningslinjene for arbeidet underveis med Bibel 2011.


Intervjuet med primæroversetter Reidar Aasgaard, professor i idéhistorie ved UiO og primæroversetter for Det nye testamente i Bibel 2011, (VL 14.12) synes også å bekrefte dette. Samtidig sier Johnstad at «idealet er likevel at man skal ikke tolke unødvendig, og så vidt mulig ha en åpen gjengivelse der grunnteksten synes tvetydig» (VL 12.12). Men har idealene blitt fulgt opp i praksis?


Hovedfunnet i min doktoravhandling er at tekstene om Jesus i Bibel 2011 er fjernere grunnteksten enn Bibelen fra 1978. Bibel 2011 er med andre ord mer forklarende og mer meningsinnsnevrende enn i oversettelsen fra 1978, uten at det er bibelvitenskapelig belegg for å lukke tekstene på denne måten.


Skulle unngå å forklare. De skriftlige retningslinjene for Bibel 2011 var klare på at dette ikke var veien man skulle gå. I de opprinnelige retningslinjene fra 1999 heter det at Bibel 2011 skulle gå bort fra den «omskrivende, forklarende og belærende fremstillingsformen», spesielt gjaldt dette «oversettelsen av brevlitteraturen». Teksten skulle strammes opp der den var forklarende og den skulle gis mer pregnans. Da sier det seg selv at oversetterne ikke skulle innføre nye forklaringer der hvor Bibel 1978 var nær grunnteksten.


Det viktigste i debatten er ikke om oversettelsen er ord-for-ord-oversettelse (konkordant) eller meningsoversettelse (idiomatisk). Det sentrale er at det bør være samsvar mellom hvordan en bibeloversettelse markedsføres, og hvordan den faktisk er. Min kritikk hviler på denne forutsetningen, for her er det ikke samsvar, slik tekstene om Jesus nå foreligger i Bibel 2011.

Avhandlingen kan leses her: https://brage.bibsys.no/xmlui/handle/11250/2466467

4 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Sondre Bjørdal, konstituert religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Eirik A. Steenhoff

22 innlegg  461 kommentarer

Villedende markedsføring

Publisert rundt 1 år siden

Morten K. Beckmann skriver at "det sentrale er at det bør være samsvar mellom hvordan en bibeloversettelse markedsføres, og hvordan den faktisk er." Men er virkelig hans anliggende først og fremst den rettmessige markedsføring av et produkt? Hvorfor skrive en doktoravhandling på 450 sider da – og ikke bare henvende seg til Forbrukerombudet?

Et eksempel.

Jeg kjøpte forleden en støvsuger. Et kriterium var at den skulle være stillegående, i motsetning til den forrige. Nok av høylytte støvsugere! Nå skulle jeg bevare julefreden også under selve julevasken. Den gang ei. Produsenten – og dermed forhandleren – opererte med en høyst misvisende skala for støynivå.

Ble jeg lurt? Vel, jeg var i hvert fall ikke klar over at jeg og produsenten hadde ulike forståelser av hva "støy" er. Det har Beckmanns kritikk av Bibel 2011 og min kritikk av støvsugeren til felles. Han forventet at bibeloversettelsen var noenlunde som markedsført, og ble skuffet. Jeg forventet en stillegående støvsuger som avertert, og ble tilsvarende skuffet.

Men forskjellen er enda viktigere enn likheten.

Jeg går ikke til støvsugeren for å finne ut av svarene på livsspørsmålene. Jeg betrakter ikke støvsugeren som hellig. Jeg tror ikke at støvsugeren kan bety noenlunde det samme for ulike mennesker til ulike tider. Støvsugere kommer og går – Bibelen består.

Bibelen er en bok, eller mange bøker, som er blitt til i en historisk kontekst. Ja vel. Men det er ikke mulig å oversette den uten å tolke den. Og den tolkes i en kontekst. Jeg er glad for at den konteksten for Bibelselskapet i første rekke er den kristne kirkes kristologi og overleverte tro. Jeg er samtidig glad for at jeg har lært språkene Bibelen er skrevet på i tilstrekkelig grad til å kunne lese den i original språkdrakt. I 85 pst av tilfellene er det likevel mer enn nok å lese den i oversettelse. Jeg tolker uansett det jeg leser. Først og fremst inn i en teologisk ramme. Den "tvetydigheten" Beckmann ønsker skal gjenspeiles i oversettelsen, gjør seg i virkeligheten gjeldende i noen få tilfeller, men bare beriker min i utgangspunktet teologiske/kirkelige lesning av Skriften. Skulle jeg eliminert de tekststedene Beckmann kaller for "meningsinnsnevrende" og teologiserende oversettelsesvalg – og han kommer med noen i varierende grad treffende eksempler i avhandlingen – ville det i grunnen ikke påvirket min helhetlige lesning av Bibelen særlig mye.

Og: Betydningen til et ord er ikke hva som helst. Og derfor er ikke "meningsinnsnevring" en veldig treffende karakteristikk av et oversettelsesvalg. (Jeg lurer på om han ville sagt det samme om nye oversettelser av Dante.) Det er derfor forskere som Morten Beckmann har den enkleste oppgaven i verden. De kan stå utenfor og kritisere, tilsynelatende fra en opphøyd og "objektiv" posisjon. Enda lettere når det er snakk om kristenfolket og deres påstått hellige og uforanderlige bøker og tekster. Men forskere mangler i virkeligheten en slik objektivitet. De har bare en annen tolkningsramme.

Beckmann hevder i dette innlegget at hans innvendinger mot Bibel 2011 er primært en markedsføringssak. Men da er han ikke helt ærlig med markedsføringen av sin egen doktoravhandling, som jeg har hatt interesse av å lese. Den er først og fremst kritisk. Kritisk til at Bibelen oversettes og fortolkes i en teologisk og kirkelig kontekst. Kritisk til at Bibelselskapet har praktisk monopol på bibeloversettelse og dermed -fortolkning i Norge. Men Bibelselskapet har fra begynnelsen av hatt både bibeloversettelse og bibelmisjon som sine hovedoppgaver. Kanskje burde han gått nærmere inn i forutsetningene for Bibelselskapets og kristne kirkesamfunns bibelforståelse. Han har gjort litt av det innledningsvis i sin avhandling, men bare for å bruke kirkemøtenes kristologi til å selektivt argumentere mot oversettelsesvalg. Det må han gjerne gjøre, men det viser også at han ikke bare er ute etter å kritisere dårlig markedsføring.

Et etter mitt skjønn helt sentralt prinsipp for god bibeloversettelse, er et teologisk prinsipp. Det er den kristne kirkes "veien blir til mens du går": "Når sannhetens Ånd kommer, skal han veilede dere til hele sannheten" (Joh. 16,13). Dette prinsippet er det motsatte av bibelfundamentalisme. Nettopp fordi Bibelens bøker ikke datt ned fra himmelen mot slutten av det første århundre e.Kr., må kristne senere fortolke og gi tekstene deres fulle mening. Det har til dels skjedd gjennom en kanoniserings- og en dogmedannelsesprosess, som igjen har øvet innflytelse på oversettelsen av ord og vendinger i Skriften. Det er en prosess forskere som Beckmann godt kan være kritiske til, men jeg skjønner ærlig talt ikke hvorfor Bibelselskapet eller andre kristne organer skal ta denne kritikken veldig tungt inn over seg.

Mitt siste hjertesukk får være at moderne historikere og bibelforskere ofte har et altfor reduksjonistisk syn på hvordan mening og fortolkning faktisk finner sted i historien. Dette er det gamle og evig aktuelle problemet om forholdet mellom historie og ontologi. Den kristne kirke tror på en usynlig realitet, til og med en sannhetens Ånd, som eksisterer i verden. Denne Ånden åpenbarer mening og betydning etter hvert som historien skrider frem. Det jeg mener, er: Å låse bibeltekstene og deres betydning til det øyeblikket de ble skrevet, er en slags bibelfundamentalisme med den moderne forskerens positivistiske fortegn. Men kronologi og ontologi er ikke det samme. Bibelens mening må tolkes som noe mer enn rent historisk-faktisk. Den må likevel tolkes. Det skjedde under de økumeniske konsilene i oldkirken. Det samme gjør de nytestamentlige forfatterne når de typologiserer og viser tilbake til Det gamle testamentet for å gi sine egne tekster sin fulle mening. For å gi åpenbaringen mening! For den kristne kirke og dens bibeloversettere er det ikke mulig å komme utenom dette tolkningsprinsippet.

2 liker  
Kommentar #2

Morten Beckmann

3 innlegg  2 kommentarer

Avklaringer

Publisert rundt 1 år siden

Hei!

Kronikken er ikke ment som en oppsummering av avhandlingen, og avhandlingen handler om langt mer enn markedsføring. I og med at mange leser går til Bibelen som en hellig bok, som du påpeker, er det særlig viktig at bibelutgiverne presiserer hvilken fortolkning man har valgt.

Det er ingenting galt i å tolke og oversette Bibelen teologihistorisk, og i lys av de oldkirkelige bekjennelsene, men så er det heller ikke slik Bibelselskapet selv sier de skal oversette Bibelen. De snakker om å oversette ut fra opphavssituasjon, og at det er denne forståelsen som skal være styrende (se særlig intervjuet i VL med oversetter Reidar Aasgaard, https://www.vl.no/kultur/skarp-strid-om-genitiv-1.1071072). Samtidig forholdt deg seg til en litteraturvitenskapelig tilnærming til oversettelse, hvor det avgjørende er å oversette tekstens form (og ikke tekstens antatte mening). Det samme vil også gjelde i det konkordante prinsippet. Jeg har ikke kritisert Bibelselskapet for ikke å oversette Bibelen slik jeg ønsker, men jeg har påpekt at det ikke er samsvar mellom deres egne retningslinjer (konkordans, litteraturvitenskapelig tilnærming, fremmedgjøring osv.) og hvordan det endelige resultatet ble.

En oversettelse basert på disse premissene vil det fremdeles være mulig å tolke for kristenheten. Da kan man lese Bibelen i lys av tradisjonen, og eventuelle flertydigheter og utfordrende elementer kan da løses ved hjelp av tradisjonens fortolkninger. Det har vært stor strid om mange av tekstene jeg har har valgt ut i avhandlingen innad i kristendommen, før læren ble bestemt og fastlagt. 


Hvis du hadde lest avhandlingen, ville du sett at jeg ikke påtar med noen form for objektivitet. Enhver lesning vil i en aller annen forstand være ideologisk. Det viktigste er at bibelutgiverne er åpne om hvilken lesning de gjør, og markedsfører dette tydelig. Premissene bør altså være krystallklare, etter min mening, nettopp fordi en oversettelse har sterk makt over folks trosforståelse. 

1 liker  

Mest leste

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere