Oddbjørn Johannessen

192

"Min" Jesus. En kjettersk preken.

Jeg har foretatt noen dykk i evangeliene, der Jesu uttalte verdier er idealer som fremdeles betyr mye for meg. I stikkordsform kan de formuleres slik: Nestekjærlighet, anti-materialisme, anti-hevn, solidaritet, tilgivelse.

Publisert: 25. nov 2017  /  1256 visninger.

Selv om det er mange år siden jeg kunne kalle meg troende, har jeg stadig sans for Jesus. Han er jo en gammel venn, og gamle venner slår man ikke hånden av sånn uten videre.  I barndommen representerte han trygghet, og gjennom hele ungdomstiden og inn i ungvoksen alder hadde han og jeg et nært forhold.

Nå er det gjerne slik at etter hvert som tiden går, og man kommer på avstand fra hverandre, ser man en del ting i et noe endret perspektiv.  Hva blir igjen av Jesus-relasjonen dersom man, som jeg, ikke lenger kan tro på religiøse forestillinger som jomfrufødsel, oppstandelse, mirakler, himmel og helvete ("livets to utganger")?

Verdier

Det jeg sitter igjen med er et sett med verdier, der overskriften kanskje kan være "Den gylne regel": Alt dere vil at andre skal gjøre mot dere, det skal også dere gjøre mot dem (Matt. 7,12).  Den finnes riktignok også innenfor andre tradisjoner enn den kristne (som jeg er oppvoks i), men slik evangeliene presenterer Jesus, kom han med en rekke interessante og radikale eksempler på hva dette kan bety i praksis – bl.a. i bergprekenen.  Etter de såkalte "saligprisningene" presenterer han sine tolkninger av "loven", der han setter et empatisk forhold til "nesten" i sentrum, f.eks. slik:

Dere har hørt det er sagt: 'Øye for øye og tann for tann'. Men jeg sier dere: Sett dere ikke til motverge mot dem som gjør ondt mot dere. Om noen slår deg på ditt høyre kinn, så vend også det andre til. Vil noen saksøke deg og ta skjorten din, så la ham få kappen også. Om noen tvinger deg til å følge med én mil, så gå to med ham. Gi til den som ber deg, og vend ikke ryggen til den som vil låne av deg.

Eller slik:  Dere har hørt det er sagt: ‘ Du skal elske din neste og hate din fiende.’ Men jeg sier dere: Elsk deres fiender, velsign dem som forbanner dere, gjør godt mot dem som hater dere, og be for dem som mishandler dere og forfølger dere (Matt. 5, 42-44). 

Dette er radikalt. Ja, kanskje vi sågar vil beskrive det som ekstremt.  Noen ganger kan det imidlertid være nødvendig å spissformulere seg for å understreke og tydeliggjøre et poeng, og jeg tror det er det Jesus gjør her.  Samtidig er det naturlig å tenke seg at kompromissløsheten er påvirket av at Jesus levde innenfor en apokalyptisk kontekst, preget av en overbevisning om at enden var nær: Sannelig, jeg sier dere: Denne slekten skal ikke forgå før alt dette skjer (Matt. 24,34).

Mange av Jesus-ordene inneholder advarsler mot materialisme, og radikaliteten i disse er nok også influert av det apokalyptiske fokus han hadde, for eksempel formaningen om å ikke samle seg skatter på jorden (Matt. 6, 19ff) – og det krasse budskapet til den rike, unge mannen: Én ting mangler du ennå: Selg alt du eier, og del ut til de fattige. Da skal du få en skatt i himmelen. Kom så og følg meg (Luk. 18, 22-23).  Til disiplene kommenterer han, som de fleste vil huske, det siste slik (v. 25): Det er lettere for en kamel å gå gjennom et nåløye enn det er for en rik å komme inn i Guds rike". Essensen i dette er et verdisyn som advarer mot å la seg fange i en materialistisk tankegang.

Jesus viser gang på gang at han solidariserer seg med de fattige og de marginaliserte.  Hans omgang med – og holdning til - "tollere og syndere", skjøger og andre utstøtte eksemplifiserer dette (Luk 5, 27-32; Matt. 9, 10-13; Joh. 8, 2-11).  Og når han skal finne sine nærmeste fortrolige, søker han blant fattige fiskere.  Tydeligere enn i Matt. 26, 35-40 kan det neppe sies:

For jeg var sulten, og dere gav meg mat; jeg var tørst, og dere gav meg drikke; jeg var fremmed, og dere tok imot meg; jeg var uten klær, og dere kledde meg; jeg var syk, og dere så til meg; jeg var i fengsel, og dere besøkte meg. Da skal de rettferdige svare: 'Herre, når så vi deg sulten og gav deg mat, eller tørst og gav deg drikke? Når så vi deg fremmed og tok imot deg, eller uten klær og kledde deg? Og når så vi deg syk eller i fengsel, og kom til deg?» Men kongen skal svare dem: «Sannelig, jeg sier dere: Det dere gjorde mot en av disse mine minste brødre, gjorde dere mot meg'.

Interessant i denne sammenheng er også lignelsen om "Det store gjestebudet" (Luk. 14, 7-24), der alle de innbudte melder forfall, fordi de er opptatt med en eller annen form for business.  Verten (som her formidler Jesu budskap) sier da til tjeneren sin: Gå straks ut på byens gater og torg og hent inn de fattige og uføre og blinde og lamme.

Selvsagt må også lignelsen om den barmhjertige samaritan nevnes (Luk. 10, 25-37) – fortellingen om mannen som hadde blitt overfalt av røvere, og som etter å ha blitt utsatt for grov vold, lå halvdød i veikanten.  Representantene for det religiøse etablissementet (presten og levitten) gikk rett forbi ham, mens en samaritan (som var betraktet som vranglærer og fiende), fikk "inderlig medfølelse" med ham. Han renset og vasket sårene og tok ham med til et herberge.  Hvorfor fortalte Jesus denne historien?  Jo, som et svar på spørsmålet fra en lovkyndig om hvem som kunne betraktes som ens "neste". Lignelsen var ment som en praktisk eksemplifisering av Jesu forutgående utsagn: Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din kraft og av all din forstand, og din neste som deg selv. Første del av utsagnet var nok uproblematisk for den lovkyndige. Anstøtssteinen lå i siste setning (det kompromissløse nestekjærlighetsbudet).

La meg også ta med den kjente episoden fra Getsemane-hagen, der Peter tar sverdet og hugger øret av øversteprestens tjener, som kommer for å arrestere Jesus (Matt. 26, 52-53). Hvordan reagerte Jesus?  Jo, med følgende ord til Peter: Stikk sverdet ditt på plass igjen. For alle som griper til sverd, skal falle for sverd. En naturlig "oversettelse" av det som står etter kommaet: Vold avler vold.

Jeg har foretatt noen dykk i evangeliene, der Jesu uttalte verdier er idealer som fremdeles betyr mye for meg.  I stikkordsform kan de formuleres slik: Nestekjærlighet, anti-materialisme, anti-hevn, solidaritet, tilgivelse. Når det gjelder det siste – tilgivelse – henger det nøye sammen med begrepet nåde.

Nåde

Den store nåde-fortellingen, slik jeg ser det, er lignelsen om den bortkomne sønn (Luk. 15, 11-32) – om den unge mannen som det hadde gått over styr for i livet, og som hadde sviktet farens tillit. Da han i sin fortvilelse bestemmer seg for å vende hjem med sine nederlag, blir han ikke avvist av faren. Tvert imot.  Det brukes her tilsvarende ord om farens reaksjon, som de som blir anvendt om den barmhjertige samaritan: Faren fikk "inderlig medfølelse" med sønnen.  Nåde. Et høyst dennesidig begrep i denne sammenheng, slik jeg leser teksten.  Det finnes en mulighet for en ny start i livet for den det har gått skeis for – men det betinger at noen er til stede og viser nåde i stedet for fordømmelse: Denne sønnen min var død og er blitt levende, han var kommet bort og er funnet igjen.

Begrepene verdier og nåde gir ingen mening for meg, om de ikke er anvendelige for livet her og nå. Det hinsidige er irrelevant. Det er et "terra incognita".  Ideen om rettferdiggjørelse, slik det særlig er betont i den protestantiske teologitradisjonen, framstår som det motsatte.  En nådeforståelse som innebærer at en Hitler kan bli frelst, mens en Gandhi går fortapt, finner jeg uakseptabel.

Hva så med de krasse domsordene evangeliene tillegger Jesus? Gå bort fra meg, dere som er forbannet, til den evige ild som er gjort i stand for djevelen og englene hans, sa han ("Menneskesønnen", "kongen") - ifølge Matt. 25, 41 – til dem som satt ved hans venstre side.  Jeg tolker billedbruken her som farget av Jesu (og hans samtids) apokalyptiske perspektiv. Vi skal legge merke til at tiltalen de dømte blir stilt overfor i fortellingen, er en fatal unnlatelsessynd

For jeg var sulten, og dere ga meg ikke mat; jeg var tørst, og dere ga meg ikke å drikke; jeg var fremmed, og dere tok ikke imot meg; jeg var naken, og dere kledde meg ikke; jeg var syk og i fengsel, og dere så ikke til meg. Oppsummert lyder domsgrunnlaget slik:  Sannelig sier jeg dere: Det dere ikke gjorde mot én av disse minste, det har dere ikke gjort mot meg.

Dommen er også streng i lignelsen om den rike mannen og Lasarus (Luk. 16, 19-31). Den rike mannen har veltet seg i luksus og oversett den fattige Lasarus, som har oppholdt seg ved mannens port, full av verkende sår, i håp om å kunne "mette seg med det som falt fra den rikes bord".  Når Lasarus dør, blir han båret av engler til "Abrahams fang", mens den rike mannens skjebne blir evig lidelse i dødsrikets flammer. Også forestillingen om "to utganger" av livet i denne fortellingen, samsvarer nok med oppfatninger i Jesu samtid, men nåtidsleseren vil nok fornemme en viss rettferdighet i denne billedlige beskrivelsen.  Den rike mannen får som fortjent, mens den fattige får oppreisning.  Logikken i det hele tjener et pedagogisk siktemål – og opp gjennom historien har disse fortellingene antakelig gitt håp og trøst til mange mennesker som har måttet tåle brutal undertrykkelse, vold og fattigdom. En gang skal rettferdigheten seire. Vi kan for eksempel ane det i den musikalske tradisjonen fra slavetidens USA (blues og en tidlig gospel).

 

Cherrypicking? Kristne verdier?

Mange vil nok hevde at jeg holder meg med en idealisert Jesus?  Javisst gjør jeg det.  Cherrypicking?  Det også. I større eller mindre grad driver vi jo alle med det, men slik – og bare slik - kan jeg fortsette å ha Jesus som venn.  Sett i retrospekt, skjønner jeg hvorfor jeg tilbrakte det meste av min aktive kristentid i Frelsearméen, som alltid har arbeidet etter følgende motto: Soup, soap, salvation (i nettopp den rekkefølgen!).

Så observerer jeg som et paradoks at mange av dem som i dag snakker sterkt og høylytt om kristne verdier – og hevder kristendommens betydning for utviklingen av et demokratisk og humanistisk samfunn - er de ivrigste til å åndeliggjøre Jesu egne, krasse verdiutsagn.  Men hva er da "kristne" verdier, hvis de ikke nettopp forankres i de verdiene Jesus selv sto for – slik de presenteres i evangeliene?  Ikke noe annet enn "en lydende malm og en klingende bjelle", for å si det med Paulus.

 

 

11 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #151

Kjell G. Kristensen

115 innlegg  13843 kommentarer

Sagt og skrevet før det skjer...?

Publisert over 2 år siden
Magnus Leirgulen. Gå til den siterte teksten.
Poenget er at det finnes bare en tolkning som er rett, Jesu egen. " Jeg er kommet for å oppfylle Loven"  forkynte han.  Og det for deg og for meg, i tillegg sonte han våre lovbrudd som vi selv ikke har evne til å unngå fullt ut. 

Når tid sa han det da? Er det gjort noen gode funn som daterer Kristus? Eller har du det bare fra bibeltekstene? Husk nå på at Jesus er som I. E. Hovig - jukser litt med ferdigstillelsen, ellers måtte bibeltekstene stå på vent...: Han sier jo:  Nå har jeg sagt dere dette før det skjer, for at dere skal tro når det skjer. (Joh 14,29 viser til Joh 13,19)

Jeg tipper at Guds nåde kommer etter Guds vrede, for ellers vil han ikke ha noe å utsette på den første pakten? (Heb.8.6-12 ... For i nåde vil jeg tilgi  all uretten deres og ikke lenger huske  syndene deres. )

2 liker  
Kommentar #152

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Mona Ekenes. Gå til den siterte teksten.
Det er kun når en ser på seg selv at dette framstår totalt uoppnåelig, men ser vi på Kristus Jesus, burde vi jo vite at ingenting er umulig for Ham. For det er jo Herren Allhærs Gud som skal gjøre det.

Da er vi helt enige.

Det et jo det som er evangeliet - at Jesus har gjort alt det vanskelige for de som tror.

Han til og med krøp opp på korset for vår skyld - for at de som tror skal være rene og skyldfrie.

Kommentar #153

Magnus Leirgulen

66 innlegg  3964 kommentarer

Dersom du kan vise

Publisert over 2 år siden
Kåre Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.
Dersom du påstår at noen er sekteriske, bør du ikke slenge dette ut i hytt og pine , når du ikke forstår hva som blir sagt

at denne din setning nedenfor, ikke har noe med  Jesu forkynnelse og morallære å gjøre, så har jeg misforstått. Du kan vel ikke vente at jeg skal kjenne alle dine skrifter, eller vite din bakgrunn før jeg tolker deg vel ?

Sitat: 

"Personlig har jeg hevdet at denne moral gjelder for det kommende Gudsriket, eller Himlenes Rike, det jordiske tusenårsriket",    Sitat slutt

Jeg holder meg til denne setningen, og forstår det slik det er skrevet. Det er jo forskjell på å forstå, og å misforstå.

Jeg forstår også min egen tekst ganske bra.  Jeg "påstår", (som du skriver)  ikke at du er sekterisk, jeg stilte bare et spørsmål først, det har du svart på, og takk for det og begrunnet senere hva som er sekterisk.

Om jeg skulle ha stilt spørsmålet annerledes er mulig. Det er menneskelig å feile, som det også er menneskelig å ha "ømme tær"1 liker  
Kommentar #154

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Nokså ubegripelig...

Publisert over 2 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.
Husk nå på at Jesus er som I. E. Hovig - jukser litt med ferdigstillelsen, ellers måtte bibeltekstene stå på vent...:

Jeg har ikke kommentert noe av det du skriver, Kristensen - for jeg har en fornemmelse av at det ligger et stykke utenfor trådens tema.  Men så begriper jeg jo ingenting av utlegningene dine heller :-)

8 liker  
Kommentar #155

Tore Olsen

22 innlegg  5415 kommentarer

Kom tilbake

Publisert over 2 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.

Dette kan også kommenteres i "menneskespråk".  Jesus tolker her "loven", og vil demonstrere overfor tilhørerne at budene ikke er begrenset til det å unnlate å utføre konkrete handlinger som har negative, ødeleggende konsekvenser for andre.  Den etiske bevisstheten har både en "ytre" side (handlinger) og en "indre" side (tanker, sinnelag) - og han bruker til dels noen kraftfulle bilder for å understreke alvoret i dette.

Ut fra det vi vet om menneskesinnet, kommer sjelden negative handlinger som drap, tyveri, løgn osv. fra et tomrom.  De er gjerne på et eller annet vis til stede i tankene, i sinnet forut for handlingen.

La oss også ta med at i forhold til en del av lovtradisjonen ("Dere har hørt det er sagt...") vender Jesus fokus fra en negativ ladet "balanse" ("Øye for øye, tann for tann"/ "Du skal elske sin neste, og hate din fiende") til en positiv ladet "ubalanse" ("Men jeg sier dere:...").

Det er et stort tap for oss kristne at du har plassert deg i "nøytral sone" - kom tilbake, vennligst?

3 liker  
Kommentar #156

Kjell G. Kristensen

115 innlegg  13843 kommentarer

Om undersøkende teksthenvisninger

Publisert over 2 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
Men så begriper jeg jo ingenting av utlegningene dine heller :-)

Du må gjerne stille spørsmål om det du ikke begriper, jeg siterer for det meste fra skriften som skulle være velkjent for deg? Du forstår sikkert parallelltekster? For det meste det som det går ut på.

Nå ser vi i et speil, i en gåte. da skal vi se ansikt til ansikt. Nå forstår jeg stykkevis, da skal jeg erkjenne fullt ut,  slik Gud kjenner meg fullt ut.

Dette går ut på ferdigstillelse eller når det fullkomne kommer (1.Kor.13) -da skal det stykkevise (det vi ikke forstår) ta slutt. Det fullkome er Guds herlighet (Åp.21.23) Og Jesus forklarer to av disiplene sine at alt som står skrevet om ham i Mosebøkene, alle profetene og Salmene må oppfylles på ham før han kunne gå inn til sin herlighet. (Luk.24.25-27 og v44-45)

Dette er vel ikke problematisk å forstå? Spørsmålet må da bli som følger, hvor er han hen nå siden ingen av delene er oppfylte? Det er like ubegripelig for meg å forstå det...

Og et stykke unna temaet... skulle det ikke være litt kjettersk da? Litt sånn avvikende fra den vanlige troen? :-)

Bare still spørsmålene... hvorfor er ikke det fullkomne ferdig? Jobbes det med saken ennå?

1 liker  
Kommentar #157

Kåre Kvangarsnes

20 innlegg  932 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Magnus Leirgulen. Gå til den siterte teksten.

at denne din setning nedenfor, ikke har noe med  Jesu forkynnelse og morallære å gjøre, så har jeg misforstått. Du kan vel ikke vente at jeg skal kjenne alle dine skrifter, eller vite din bakgrunn før jeg tolker deg vel ?

Sitat: 

"Personlig har jeg hevdet at denne moral gjelder for det kommende Gudsriket, eller Himlenes Rike, det jordiske tusenårsriket",    Sitat slutt

Jeg har skrevet noen kommentarer som går på Bergpreken  og den tolkning som knytter deler av den, den strengeste fortolkning av Loven slik Jesus fortolket den for disiplene. En del dispensasjonalister, jeg vet ikke om alle, tolker denne forkynnelsen til Rikets  forkynnelse(Kingdom of Heaven). Det forutsetter da at de tror at ikke all Jesu forkynnelse er myntet på  oss i dag, men noe er generell forkynnelse som gjelder for all tid, og da også oss i Nådens tid, mens noe gjelder for bare  Israel og jødene. Jeg har sagt at jeg tror at dette er  rett, men helt sikker kan jeg jo ikke være. Nå ble ikke det jordiske fredsriket opprettet, slik jødene ventet på. I stedet forkastet de ham som Messias og hengte ham på korset. Disiplene og den første menighet ventet at han skulle komme snart tilbake og opprette dette riket. I mens fikk Paulus oppgave å spre det glade budskap til hedningene og utviklet og forkynte et budskap at om nå ble en frelst, både jøde og hedning gjennom å tro på evangeliet, uten noe annet krav eller gjerning for å oppnå frelsen. Guds nåde og den Hellige ånd skulle holde den troende fast i frelsen Denne forkynnelse siktet  ikke mot et jordisk fredsrike, men alle løfter ble knytt til Guds rike, etter døden.

Jesu forkynnelse til Israel om et jordisk Rike med ham som Konge, ble etter denne teologien, satt på vent til den himmelske menighet var tatt ut til sitt fulle tall. 

Da skulle trengselstidene komme og det skulle  ende i et tusenårig fredsrike med Israel som sentrum og Jesus på kongetronen. Utfra riket skal det da drives en misjon som verden ikke har sett maken til. De som da vil være med i dette riket må underlegge seg den strenge moralloven, for dette blir et teokrati Misjonen og riket er da ikke basert bare  på tro og Guds Nåde som i vår tid, men på tro på Jesus+ gjerninger  ved å holde den strenge moralloven( jernstav).

  Den kristne menigheten tatt ut etter Paulus sitt rene Nådeevangelium  er da ikke med i dette tusenårsriket, mener noen( "opprykkelsen") og befinner seg da i himmelen., mens andre mener de er det.

Den som lever får se, dette hører til eskatolgien, så sikker kan ingen være. og heller ikke er det et frelsesspørsmål. Jeg kan heller  ikke være sikker på om Bergprekenen også gjelder fullt for oss, men det tror jeg altså ikke.

 I vår tidsalder er det Nådeevangeliet som gjelder uten lovgjerninger av noe slag, men de gjerninger Guds nåde driver oss til. 

En annen mulighet er de tolkninger  av Bergprekenen som Tore, Oddbjørn og andre sier. Som et ideal å strekke seg mot, men da under Guds Nåde og gjennom at vi uansett er rettferdiggjort ved troen..

Som jeg har sagt mange ganger så gjelder ikke Loven for oss, En som søker evangeliet i dag, er ikke nødvendigvis kjent med Loven, annet enn at han eller hun gjennom sin samvittighet kjenner lovens krav.  Ser han da seg selv som fortapt synder, vil han søke frelse. Evangeliet opplyser han om han er nettopp det, en fortapt synder, men at det finst frelse gjennom Jesu  soningsverk  uten krav og bud og lov. Da vil han erkjenne å ta i mot Evangeliet i sitt hjerte.

Dette ble mye "amatørpreik," men slik ser jeg det. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

1 liker  
Kommentar #158

Gunnar Søyland

18 innlegg  2558 kommentarer

En tolkning er at de etiske retningslinjene i Bergprekenen

Publisert over 2 år siden
Egil Andre Gjerde. Gå til den siterte teksten.
Hvis noen angriper Norge, kan da norske soldater drepe i selvforsvar,  eller ikke?  Den gyldne regel kan tolkes slik at den medfører pasifisme. Siden ingen ønsker å bli skutt,  har man da rett til å skyte andre? 

først og fremst er ment å gjelde på individnivå.

I tillegg har vi jo styresmakten , som bærer sverdet for å stoppe ondskapen når den blir for stor. Voldsbruk fra styresmaktens side er tillatt når det kan stoppe onde gjerninger.

Kommentar #159

Gunnar Søyland

18 innlegg  2558 kommentarer

Man skal ikke slokke gloen

Publisert over 2 år siden
Magnus Leirgulen. Gå til den siterte teksten.
En agnostiker behøver ikke å være så farlig som du tror. Han kan faktisk til og med vise mer av Jesu sinnelag enn mange "høyspente" kristne. 

i en rykende agnostiker-veke.

Jeg har selv vært agnostiker i mange år av mitt liv. Noen vil kanskje se på det som et uttrykk for at jeg alltid beholdt en rest av barnetroen...

2 liker  
Kommentar #160

Kåre Kvangarsnes

20 innlegg  932 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Gunnar Søyland. Gå til den siterte teksten.
først og fremst er ment å gjelde på individnivå.

I tillegg har vi jo styresmakten , som bærer sverdet for å stoppe ondskapen når den blir for stor. Voldsbruk fra styresmaktens side er tillatt når det kan stoppe onde gjerninger.

Dette er vel den oppfatningen Luther hadde, og Kirken. Så den er gjeldende der. Kirken snakker heller ikke om noe fremtidig tusenårsrike, men at det allerede har vært, eller eksisterer nå. Så vidt jeg vet.

Kommentar #161

Tore Olsen

22 innlegg  5415 kommentarer

Viktig betraktninger du leder frem til

Publisert over 2 år siden
Kåre Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.

Jødene ventet fortsatt på at Riket skulle komme. Kan det være at de kjente til hvor strenge vilkår det var for å komme inn i Riket, slik Jesus hadde lagt fram for dem i Bergprekenen?

Dette bare for å illustrere. Er ikke så viktig for oss nå i Nådens tidsalder. Men det kan kanskje illustrere at deler av Bergprekenen ikke er sagt til oss i dag, men for en annen tidsalder.

Tillat meg å reflektere litt over dette med en annen tidsalder:

Enok bygde en by i en "annen tidsalder". Abraham grunnla en evig slekt i en "annen tidsalder". Moses bygde opp en nasjon i en "annen tidsalder", Apostlene bygde opp urkirken i en "annen tidsalder".

Vi skal samle alle folk over hele verden og bygge opp Guds rike i vår tidsalder, like som Enok, Abraham, Moses og apostlene før oss, og denne tidsalder er den siste før Herren, Jesus Kristus, kommer og inntar sitt rike. Riket som vi nå bygger opp - er det samme som det alltid har vært, det er evig og befinner seg i alle tidsaldre, som det samme hele tiden. Guds rike er ikke forskjellig fra evighet til evighet. Men vi oppfatter det som forskjellig i det historiske perspektivet.

Misjonsbefalingen er et voldsomt "prosjekt", når han sier "meg er gitt all makt i himmel og på jord, gå derfor ut og gjør alle folkeslag til  mine disipler!

Vi bygger opp Guds rike over hele verden som Hans disipler, med "all makt i himmel og på jord". Det beskriver kraften i nådens verktøy som vi er gitt, som du kaller nådens tidsalder. Alle de store før oss bygde med den samme all makt i himmel og på jord. Lar vi det synke inn, så forstår vi mer hva vi er med på og hva som er lagt på våre skuldre. Når Herren sier, "lær av meg og ta mitt åk på, for min byrde er lett å bære", så er det fordi himmelens krefter er til vår disposisjon, gjennom tro! Hvor er grensen for disse krefter, er de begrenset til en tidsalder?

Det er vårt ansvar å samle alle Guds barn gjennom tro - som skal flytte fjell, da menes åndelige fjell. For meg er det fjellet ikke utenfor meg selv, det er innenfor - for gjennom omvendelse og å flytte et fjell av vantro, til en enkel og "barnlig" tro med absolutt tillit - uten noen form for tvil. For tvil og tro befinner seg ikke i samme sinn på samme tid! For tviler vi og tror på samme tid, så vil ikke himmelens krefter bevege seg og overføres til oss ifølge Guds vilje! Jeg henviser til sennepskornet.

"Guds rike er inneni i Eder". Jeg bygger Guds rike i min sjel gjennom stendig omvendelse, så tar Gud fatt i denne disippel og gir denne makt til å utøve tro til frelse - i denne tidsalder. Dermed er bergprekenen en tale til meg personlig og jeg føler ikke at jeg kan redigere den tilpasset min vantro, om du forstår meg rett. Ved å ta Herrens åk på lar det seg gjøre - jeg våger ikke å tro noe annet.

(Jeg er sliten etter mye jobbing, jeg fortsetter senere å kommentere Safira og Ananias, som er noe av det viktigste i denne sammenhengen, hvor "Guds rike er inneni Eder". Jeg er meget glad for at du tok de versene fram:-))

1 liker  
Kommentar #162

Gunnar Søyland

18 innlegg  2558 kommentarer

Paulus hadde vel også denne oppfatningen?

Publisert over 2 år siden
Kåre Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.
Dette er vel den oppfatningen Luther hadde, og Kirken.

"For de som styrer, skal ikke skape frykt hos den som gjør det gode, men hos den som gjør det onde. Vil du slippe å frykte myndighetene, så gjør det gode, og du skal få ros. Styresmakten er en Guds tjener, til beste for deg. Men gjør du det onde, har du grunn til å være redd. For styresmakten bærer ikke sverd uten grunn, men er Guds tjener som skal fullbyrde hans straff over den som gjør det onde." (Rom 13,3-4)

Kommentar #163

Magnus Leirgulen

66 innlegg  3964 kommentarer

Ateist - agnostiker eller troende. Utgangspunktet er: I samme båt.

Publisert over 2 år siden
Gunnar Søyland. Gå til den siterte teksten.
i en rykende agnostiker-veke.

Jeg har selv vært agnostiker i mange år av mitt liv. Noen vil kanskje se på det som et uttrykk for at jeg alltid beholdt en rest av barnetroen...

Helt enig, og jeg var selv ikke så langt unne den saken i min gryende ungdom. Barnetroen var nok et viktig grunnlag, men tankearbeidet var avgjørende tror jeg i den videre prosessen for å bli grunnfestet . Du kjenner deg kanskje igjen i dette.

Ser at det er en her på tråden som vil fradømme oss, som har fått berget barnetroen vår, alt som har med rasjonell tenkning å gjøre. mens de som har forkastet alt dette er - - - ja, ja, jeg stopper der.

Agnostikere, og til og med ateister skal vi møte med respekt og omtanke fordi de er en gruppe som når som helst kan komme tilbake på veien.  Har hørt at til og med Hallesby begynte som ateist.7 liker  
Kommentar #164

Kåre Kvangarsnes

20 innlegg  932 kommentarer

Publisert over 2 år siden

Jo, men med "det gode", siktet han vel ikke direkte til den jødiske Loven og bud, men til Guds vilje, det dobbelte kjærlighetsbudet, til formaningene, og ellers forholde seg til myndighetenes lover.?

1 liker  
Kommentar #165

Kåre Kvangarsnes

20 innlegg  932 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Magnus Leirgulen. Gå til den siterte teksten.
Ser at det er en her på tråden som vil fradømme oss, som har fått berget barnetroen vår, alt som har med rasjonell tenkning å gjøre. mens de som har forkastet alt dette er - - - ja, ja, jeg stopper der.

Dette synst jeg var drøyt, Leirgulen. Hvordan har jeg støtt din barnetro?? Har jeg det så må du jo bare forkaste alt jeg sier.

Kommentar #166

Gunnar Søyland

18 innlegg  2558 kommentarer

Hva han siktet til eller ikke siktet til

Publisert over 2 år siden
Kåre Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.
siktet han vel ikke direkte til

får det være opp til den som leser teksten å bedømme. Poenget mitt var at kirken og Luther ikke har funnet på dette av seg selv, de har lest det hos Paulus...

Kommentar #167

Kåre Kvangarsnes

20 innlegg  932 kommentarer

Publisert over 2 år siden

Selvsagt

Kommentar #168

Mona Ekenes

9 innlegg  931 kommentarer

Guds Fullkomne og Lytefrie Offerlam er det ypperste vitnesbyrd...

Publisert over 2 år siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.
Gå til den siterte teksten.
Det er kun når en ser på seg selv at dette framstår totalt uoppnåelig, men ser vi på Kristus Jesus, burde vi jo vite at ingenting er umulig for Ham. For det er jo Herren Allhærs Gud som skal gjøre det.

Da er vi helt enige.

Det et jo det som er evangeliet - at Jesus har gjort alt det vanskelige for de som tror.

Han til og med krøp opp på korset for vår skyld - for at de som tror skal være rene og skyldfrie.

Kan ikke si at jeg er helt enig i din måte å si dette på, for Jesus krøp ikke opp på korset, men overlatt i menneskers hender ble Han spikret fast til korset som ble heist opp av menneskers hender. Nøyaktig slik Herren Allhærs Gud hadde tilrettelagt for det etter Sin Fullkomne Frelsesplan.

"Det et jo det som er evangeliet - at Jesus har gjort alt det vanskelige for de som tror."

Faktisk det totalt umulige for mennesker. Guds Fullkomne og Lytefrie Offerlam er det ypperste vitnesbyrd på hvor høyt Herren Allhærs Gud elsker menneskene, samt hvor sterkt ønsket menneskene er av Kristus Jesus.


Kommentar #169

Magnus Leirgulen

66 innlegg  3964 kommentarer

Nei, nei !

Publisert over 2 år siden
Kåre Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.
Dette synst jeg var drøyt, Leirgulen. Hvordan har jeg støtt din barnetro?? Har jeg det så må du jo bare forkaste alt jeg sier.

jeg er ikke så farlig som du tror, kanskje enda verre (:-)

Det var ikke deg jeg siktet til, men en som til stadighet antyder å være så mye klokere og rasjonelt tenkende  enn de kristne.

#130 om "rasjonalisme"

"De som slutter å tro, er som regel mer reflekterte enn de som opprettholder troen, og det som gjør at man slutter å tro, er at man ser at fundamentet smuldrer opp.

Religiøs tro er fundert på sandgrunn."

Kommentar #170

Mona Ekenes

9 innlegg  931 kommentarer

Kristus Jesus er troens Opphavsmann og Fullender.

Publisert over 2 år siden
Gunnar Søyland. Gå til den siterte teksten.
Man skal ikke slokke gloen Publisert 33 minutter siden Magnus Leirgulen. Gå til den siterte teksten.
En agnostiker behøver ikke å være så farlig som du tror. Han kan faktisk til og med vise mer av Jesu sinnelag enn mange "høyspente" kristne. 

i en rykende agnostiker-veke.

Jeg har selv vært agnostiker i mange år av mitt liv. Noen vil kanskje se på det som et uttrykk for at jeg alltid beholdt en rest av barnetroen...

Godt at du har et varmt hjerte for alle dem som fortsatt har en rykende glo, selv om du ikke oppdager alle som også har fått et varmt hjerte for også dem. Hvordan mennesker vekkes, kan skje på forskjellig vis. Noen trenger mer oppmuntring, andre trenger advarsler for å forstå alvoret. Hvorfor da ikke heller se på Kristus Jesus Selv og lese i Skriftene hva Jesus sier til oss der, siden du tydeligvis ikke liker det som også du og vi andre trenger å bli påminnet om. Hvor mye er egentlig Jesu Kristi Frelsesverk på Golgata Kors egentlig verdt for deg? Er det såpass mye verdt at du våger å satse resten av din framtid på alt det Kristus Jesus har gjort for deg og  bar den straffen vi alle skulle ha hatt.  For at vi kan få del i Guds løfter som gjelder for alle som Kristus Jesus har berget fra død og fordervelse.

Husker du hvordan Jesus åpenbarte Seg for Paulus (den gang Saulus) og spurte ham hvorfor han forfulgte Jesus, der Saulus ble blindet p.g.a. det kraftige lyset? Det var slik Kristus Jesus måtte gjøre for å nå fram til Saulus som senere fikk navnet Paulus hedningenes apostel. Undres hvordan mange hadde reagert om det samme skjedde i disse tider.

Les i Skriftene selv hvordan Kristus Jesus og Guds apostel Paulus og de andre apostlene forkynner Evangeliet. Det er mye bedre enn de lokkemidler som benyttes i disse tider (gjelder ikke alle).

Dette hadde vel blitt betraktet som trusler i disse tider, istedenfor er det alvoret som understrekes ved å avvise Jesu Kristi Evangelium:

Og er det noen som ikke vil ta imot dere og heller ikke vil høre deres budskap, da skal dere forlate det huset eller den byen og riste støvet av føttene.
[riste støvet av føttene: symbolsk handling som gir uttrykk for at en avbryter fellesskapet med dem som avviser evangeliet.
Matt 10,14

 Paulus og Barnabas sa da rett ut: "Det var nødvendig å forkynne Guds ord til dere først. Men siden dere avviser det og selv ikke finner dere verdige til det evige liv, så går vi nå til hedningene. Apg 13,46

 Derfor, den som avviser dette, avviser ikke et menneske, men Gud, han som gir dere sin Hellige Ånd.1 Tess 4,8

Det kan faktisk for noen kjennes som å gå ut på dypt vann, for mange forskjellige tanker kan skape stor usikkerhet. Men da noe som gjelder for oss alle: Se på Kristus Jesus, Han som rakte ut en hand til Peter da han begynte å synke, da han ville prøve å gå Jesus i møte på et opprørt hav.

Da er det kun Kristus Jesus Selv som kan fylle opp den livgivende og nødvendige oljen som mangler, for Han er også troens Opphavsmann og Fullender. Mange her på vd trenger påminnelser om dette. Vet du at alle påminnelsene jeg deler med dere, tar jeg til meg selv først; gjør faktisk det.

Guds apostel Paulus kan ikke beskyldes for ikke å ha fått et varmt hjerte for menneskers frelse, for hele hans liv etter omvendelsen og gjenfødelsen tilhører Kristus Jesus og han fullførte forkynnelsen om  Jesu Kristi Evangelium og hele Guds råd til frelse:

3 Hvordan skal da vi slippe unna dersom vi ikke bryr oss om  den frelse som er så mye større? Den ble først forkynt av Herren og  siden stadfestet for oss av dem som hadde hørt ham.
4 Også Gud har  gitt den sitt vitnesbyrd, gjennom tegn og under og mange slags kraftige  gjerninger, og ved å dele ut Den Hellige Ånds gaver etter sin vilje. 
Hebr 2,1-4

Det har blitt sagt at Jesus gråt mye da Han vandret her på jorden i menneskets skikkelse, Paulus selv fortalte at han gråt mye da han formante de kristne på den tiden. 

19  Jeg har tjent Herren i all ydmykhet og med tårer i alle de prøvelser jødene har ført over meg med sine onde planer.
20 Ingen ting av det som kunne gagne dere, har jeg holdt tilbake, men jeg har forkynt og lært dere dette både offentlig og i hjemmene.
Apg 20,19-20

 Men for meg er liv eller død ikke verd å snakke om, bare jeg kan fullføre løpet og den tjeneste jeg fikk av Herren Jesus: å vitne om evangeliet om Guds nåde. Apg 20,24
Våk derfor og husk på at jeg natt og dag i tre år ikke holdt opp med å formane hver eneste en med tårer. Apg 20,31

Herren Allhærs Gud Selv vet hvor lang nådetiden er for hver enkelt, for når Kristus Jesus kaller og virkelig berører hjertet, bør ingen avvise Ham uansett hvem det er Jesus kaller på. For det er når Kristus Jesus banker på hjertedøren, da er Han der for å berge deg og alle andre Han banker på hjertedøren til. 

Har selv erfart det og det ble så alvorlig for meg, at jeg ikke våget å utsette det valget. Uansett tanker som kom at det var ikke så farlig å vente litt til, det passer ikke nå, det kan vente litt til eller noen år til. Da er det menneskenaturen som stritter i mot, det er også merkbart. Samtidig som jeg kjente et dypt alvor i at dette kunne være den siste gangen Jesus virkelig kalte på meg. Det er mange år siden nå, men jeg glemmer det ikke. Kristus Jesus kommer når Han ser at tiden er der, ikke når vi tror vi vet det. Barnetroen var også levende for meg, jeg klarte faktisk ikke å la være å tro på at Herren Allhærs Gud virkelig eksisterte. Selv om det var en kortere periode jeg ønsket det ikke var tilfelle, for det var mye i verden som fristet og lokket et ungt voksent menneske. Takk og lov for at Kristus Jesus tross alt holdt meg fast, til tross for min flerårige vegring og utsettelse, inntil og også spesielt da det virkelige og avgjørende alvoret gjorde seg kraftig gjeldene.

Kristus Jesus kaller på hver enkelt på forskjellig vis, men på en slik måte at den enkelte som Kristus Jesus kaller på vil merke at noe avgjørende er i ferd med å skje.

 For løftet gjelder dere og deres barn og alle som er langt borte, så mange som Herren vår Gud kaller på.» Apg 2,39

8  alt har du lagt under hans føtter.
Når det står: "lagt alt under ham", da er ingen ting unntatt; alt skulle underlegges ham. Ennå kan vi ikke se at alt er lagt under ham.
 9 Men vi ser at Jesus, som for en kort tid var stilt lavere enn englene, er kronet med herlighet og ære, fordi han led døden. Slik skulle han ved Guds nåde smake døden for alle.

 10  For Gud som er alle tings grunn og opphav, ville føre mange barn til herlighet. Da måtte han la høvdingen som leder dem til frelsen, nå fullendelsen gjennom lidelser.
 11 Han som helliggjør, og de som blir helliggjort, har alle samme opphav. Derfor skammer ikke Sønnen seg over å kalle dem brødre.
 Hebr 2,8-11

Se til at dere ikke avviser ham som taler! De som avviste ham som talte sitt ord her på jorden, slapp ikke unna. Enda mindre skal vi gjøre det dersom vi vender oss bort fra ham som taler fra himmelen. Hebr 12,25

Ja, jeg vet min Gjenløser Lever, for det er merkbart at Jesus gjenføder oss og innlemmer oss i Guds Rike.

Har du lagt merke til at mange verdslige opplevelser mennesker får, er det lett å fortelle og bli trodd på. Men vegringene kommer når gjenfødte kristne forteller om sine opplevelser og erfaringer.

Kristus Jesus vil at vi skal se på Ham og det sonoffer Han led i vårt sted, Kristus Jesus led og sonte hver enkelts menneskes synder på Golgata Kors og seiret samtidig over alle ondskapens krefter. Forhenget i Tempelet revnet fra øverst til nederst da adgangen ble åpnet også for hedningene og ikke bare adgang for jøder slik det hadde vært fram til det som troens øyne av Guds nåde får se, dette ufattelige øyeblikket i hele verdens historie. Slik at også selve tidsregningen medførte noe nytt, før og etter Jesu komme og soning for hele menneskehetens synder. Tror faktisk at det er Herren Allhærs Gud som grep inn også når det gjaldt den nye avgjørende tidsregningen.

Samtidig vil Kristus Jesus at vi skal vite at Han gjør i stand et sted  i Faderhuset for alle Han får berget hjem til den fullkomne frelse i alle Evigheters Evigheter.

Kristus Jesus fortjener hvert eneste menneske Han får frelst.

1 liker  
Kommentar #171

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Svar på tiltale

Publisert over 2 år siden
Magnus Leirgulen. Gå til den siterte teksten.
Det var ikke deg jeg siktet til, men en som til stadighet antyder å være så mye klokere og rasjonelt tenkende  enn de kristne.

Det du siterer er altså svar på følgende påstand om "frafall" fra troen:

" ...fristelser, motstand, lidelse eller annet besværlig kommer i ens vei"

Jeg tror (sic) vi alle, både troende og ikke-troende, må innrømme at de "frafalne" som skriver på VD, ikke passer inn i kategoriene over.


Nei, frafall fra troen skyldes at man, mer eller mindre motvillig, innser at de metafysiske postulatene man tidligere har basert sitt liv og tankesett på, ikke stemmer. Huset er bygget på sandgrunn.


2 liker  
Kommentar #172

Egil Andre Gjerde

6 innlegg  210 kommentarer

Du har ikke såret meg

Publisert over 2 år siden
Magnus Leirgulen. Gå til den siterte teksten.

Har jeg såret deg på noen måte, så beklager jeg virkelig det.

Du har ikke såret meg. Kommentaren min var generell og ikke siktet mot deg. Kritikken din er selvsagt konstruktiv og helt naturlig.

Jeg er av og til litt dårlig til å formulere meg, så jeg lett kan misforstås, dette er noe jeg kanskje bør jobbe mer med.

2 liker  
Kommentar #173

Magnus Leirgulen

66 innlegg  3964 kommentarer

Empiri

Publisert over 2 år siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.

" ...fristelser, motstand, lidelse eller annet besværlig kommer i ens vei"

Jeg tror (sic) vi alle, både troende og ikke-troende, må innrømme at de "frafalne" som skriver på VD, ikke passer inn i kategoriene over.


Nei, frafall fra troen skyldes at man, mer eller mindre motvillig, innser at de metafysiske postulatene man tidligere har basert sitt liv og tankesett på, ikke stemmer. Huset er bygget på sandgrunn

Den var jo litt gåtefull denne påstanden, kanskje litt metafysisk .

Er dette en subjektiv oppfatning, eller kan du vise til et empirisk faktum.

Vis meg din empiri vedr. din påstand, så skal jeg vise deg empirisk at "Troens gjenstand",  Jesus, er en levende realitet. Jeg kan nå begynne med                                " Emmausvandrerne"

Men kom nå ikke drassende med Monty Phyton igjen.


5 liker  
Kommentar #174

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Utfordring

Publisert over 2 år siden
Magnus Leirgulen. Gå til den siterte teksten.
Den var jo litt gåtefull denne påstanden, kanskje litt metafysisk .

Dette kan gjøres enkelt!

Vi kan be hver enkelt som har "mistet troen", om å uttale seg.

Hva skyldes "frafallet"?

1 fristelser

2 motstand

3 lidelse

4 "annet besværlig som kommer i ens vei", eller

5 at man ganske enkelt ikke lenger tror på de metafysiske postulatene?

 

2 liker  
Kommentar #175

Ragnhild Kimo

8 innlegg  2038 kommentarer

Bygg ikke hus på sandgrunn...

Publisert over 2 år siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.

Vi kan be hver enkelt som har "mistet troen", om å uttale seg.

Hva skyldes "frafallet"?

Vi hadde jo en laaang tråd om frafall, men det var ikke mange «frafalne» som uttalte seg om hvorfor. Det var heller ikke lagt opp som en spørreundersøkelse. 

Men hvis man begynner å lure på om en har fundert livet sitt på «metafysiske postulater», er man allerede kommet så langt ut på kanten at det skal bare et bittelite dytt til før en faller utfor. Da har man virkelig flyttet huset fra fjellgrunn til sandgrunn.

Hvem er det som sørger for å få en troende ut på kanten? Det er kun ett svar på det. Og han er alltid ute etter å finne de som er kommet på avstand. Han kan både jage og lokke, og lure oss til å tro at det ikke er så farlig hva vi spiser, bare vi føler oss mette. Jeg tror riktig føde er viktig. 

Nå kan dette virke som en alvorlig avsporing, så jeg anbefaler å lese hovedinnlegget til tråden, + resten av Bergprekenen for å komme inn på rett spor igjen! ;)

2 liker  
Kommentar #176

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Thorbjørn Egner

Publisert over 2 år siden
Ragnhild Kimo. Gå til den siterte teksten.
Hvem er det som sørger for å få en troende ut på kanten? Det er kun ett svar på det. Og han er alltid ute etter å finne de som er kommet på avstand. Han kan både jage og lokke, og lure oss til å tro at det ikke er så farlig hva vi spiser, bare vi føler oss mette. Jeg tror riktig føde er viktig. 

Når jeg leser dette, begynner Egners Gåtevise å romstere i hodet mitt.

Ditt vers slutter med:

- jo, det er ....... Satan

Kommentar #177

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Avrunding

Publisert over 2 år siden

Da runder jeg for min del av denne "preken"-tråden - og takker for engasjementet.

4 liker  
Kommentar #178

Ragnhild Kimo

8 innlegg  2038 kommentarer

Beklager

Publisert over 2 år siden

Beklager min siste kommentar. Den hørte nok ikke heime her. Den kunne jeg eventuelt ha skrevet i den andre tråden. Jeg prøver vanligvis å ikke la meg provosere. Men «metafysiske postulater» er ikke det jeg forbinder med min tro. 

 

2 liker  
Kommentar #179

Magnus Leirgulen

66 innlegg  3964 kommentarer

Logisk brist

Publisert over 2 år siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.

Dette kan gjøres enkelt!

Vi kan be hver enkelt som har "mistet troen", om å uttale seg.

Du mener altså at vitnesbyrdet til dem som har "mistet troen" er en empirisk sannhet.  Og at vitnesbyrdet til de troende er det stikk motsatte.  Hva slags logikk er dette.  

Foreslår at du skriver et eget innlegg, der du gir ditt eget vitnesbyrd om hvordan du kom til ikketroen.  Da kan vi få vurdert om det er empirisk holdbart, om du tør. 

Lykke til, og takk for meg

5 liker  
Kommentar #180

Magnus Leirgulen

66 innlegg  3964 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Ragnhild Kimo. Gå til den siterte teksten.
Jeg prøver vanligvis å ikke la meg provosere.

Det må være lov å ha litt følelser også, og jeg ser ikke at akkurat du skal ha så mye å anklages for, i så måte

8 liker  
Kommentar #181

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Ja

Publisert over 2 år siden
Magnus Leirgulen. Gå til den siterte teksten.
Du mener altså at vitnesbyrdet til dem som har "mistet troen" er en empirisk sannhet.  

Jeg mener at vi må ta folk på alvor, både troende og ikke-troende.

For min egen del kan jeg ikke si hvordan jeg mistet troen, for jeg har aldri hatt noen religiøs tro.

2 liker  
Kommentar #182

Magnus Leirgulen

66 innlegg  3964 kommentarer

Takk

Publisert over 2 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
Da runder jeg for min del av denne "preken"-tråden - og takker for engasjementet.

for en fin tråd, og fin oppfølgning. Dette må være den lengste tråden siden omleggingen på VD, og stort sett en av de ryddigste også. Litt knuffing her og der kanskje, men det er mennesklig, og ingen er fullkomne.                                            Ikke engang meg er det (:-)

9 liker  
Kommentar #183

Tore Olsen

22 innlegg  5415 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
Da runder jeg for min del av denne "preken"-tråden - og takker for engasjementet.

Jeg synes du skal la det modne og komme med en ny preken når du føler for det. Takker så mye for denne .-)

5 liker  
Kommentar #184

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Et slags etterord

Publisert over 2 år siden

Jeg skal ikke nå forlenge denne tråden, men anbefale Erling Rimehaugs siste innlegg.  Det synes jeg er interessant og nytenkende, og selv om han som aktivt troende ser annerledes på en del ting enn det jeg gjør, så er det også slektskap mellom noen av hans refleksjoner og det jeg prøvde å fokusere på i min "kjetterpreken":

Himmel nå!

3 liker  
Kommentar #185

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Innsettelsesprekenen til biskop Veiteberg

Publisert over 2 år siden

Jeg åpner denne tråden igjen, fordi jeg vil gjerne uttrykke min begeistring for dagens innsettelsespreken til Oslos nye biskop, Kari Veiteberg (som jeg fulgte via Vårt Lands streaming).

Jeg gjenfant der noe av det som var mitt fokus i min "kjetter-preken" som innledet herværende tråd. Biskopens tale er i sin helhet gjengitt på Vårt lands nettsider, og jeg låner noen sitater fra den (tekstforelegget er hentet fra døperen Johannes' tale i Lukas 3):

«Men kva skal vi då gjere?» spurde folket. Hugsar de kva ­Johannes svarte? Det handla ikkje om religiøse handlingar, men om noko så enkelt at alle kunne ta det til seg, om ein då hadde nok mat til seg sjølv og to kjortlar!

«Den som har to kjortler, skal dele med den som ikke har noen, og den som har mat, skal gjøre det samme.» Det er lett sagt og vanskeleg gjort!

Deretter, då soldatar og tollarar spurde, svarte Johannes kva desse yrkesgruppene skulle gjere for å kunne bli døypte. Krava var ulike: «Skatteinnkrevjarar, krev ikkje inn meir skatt! Soldatar, press ikkje pengar av nokon ved vald.» Det Johannes seier tydeleg, det har han felles med Jesus: Dei er begge profetar som legg på rett ferd.

Dei minste

Jesus skjerpa dei krava Johannes stilte i ­Bergpreika. Forholdet mellom Johannes og ­Jesus er svært nært. Mykje av det Jesus, gjer skjer i forlenging av ­Johannes, det gjeld både forkynninga og dåpshandlinga.

Jesus kan nesten ikkje ­sette ­Johannes høgt nok. Seinare i evangeliet seier han: «Eg ­seier dykk: Ingen av dei som er fødde av kvinner, er større enn ­Johannes.» Men så går han vidare: «Men sjølv den minste i Guds rike er større enn han.»

Jesu tyngdepunkt er ein ­annan stad enn lovforkynnaren og maktkritikaren Johannes. Jesus starta frå eit jordgolv, eit barn som ligg på eit jordgolv: Den minste i Guds rike.

1 liker  

Mest leste siste måned

Slik jeg ser det
av
Magne Nylenna
15 dager siden / 1455 visninger
Morna, Facebook!
av
Heidi Terese Vangen
30 dager siden / 1282 visninger
Med vandreskoene på
av
Anita Reitan
25 dager siden / 1280 visninger
Slappe konspirasjonsteoretikere
av
Øivind Bergh
2 dager siden / 814 visninger
Sekulariseringen av Rumi
av
Usman Rana
6 dager siden / 795 visninger
Stopp banningen, Vårt Land!
av
Terje Tønnessen
24 dager siden / 551 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere