Hans Morten Haugen

33    15

Krav fra romanifolket/taterne om erstatning må være basert på redelighet

Når kritikk framføres er det viktig å ikke underslå fakta, slik at det som framkommer blir upresist.

Publisert: 20. sep 2017 / 200 visninger.

Lillian Støen fra Taternes Landsforening fyrer av en bredside mot staten og Kirkens Sosialtjeneste i Klassekampen 14. september. Jeg har skrevet om oppreisnings- og erstatningsprosessen i en artikkel som kommer i Teologisk Tidsskrift, og mitt engasjement for romanifolket/taterne oppstod da jeg var initiativtaker og tilrettelegger for samarbeidet mellom Den norske kirke og (da) Romanifolkets Landsforening.

Støens kronikk gir dessverre ikke et fullgodt bilde. For det første er kritikken mot Kirkens Sosialtjeneste usaklig. Det er rett at eiendommer, aktiva og stab fulgte med da organisasjonen Norsk misjon blant hjemløse ble omdannet til stiftelsen Kirkens Sosialtjeneste i 1986. Å si at stiftelsen i dag ikke er en legitim diakonal aktør som følge av det organisasjonen gjorde for flere tiår siden er likevel drøyt.

Støen viser ikke hva Kirkens Sosialtjeneste faktisk har gjort overfor taterne før, under og etter Vollebækutvalgets rapport (NOU 2015:7). Kirkens Sosialtjeneste kan eventuelt utdype, men fra omtale i Vårt Land framgår det at motsetninger mellom ulike organisasjoner for romanifolket/taterne har gjort dialogen vanskelig.

For det andre er en rekke forhold om bruken av midlene hos det nå nedlagte Romanifolkets/Taternes Fond (RT-fondet) utelatt. Rapporten fra Lotteri- og stiftelsestilsynet i februar 2017, med omfattende kritikk av RT-fondet, nevnes ikke av Støen. Politianmeldelsene, fra RT-fondet mot regjeringen, og fra regjeringen mot RT-fondet, burde også vært omtalt.

Ett av problemene – men langt fra det eneste – med RT-fondet var de høye kostnadene med å samle styret. På et tidspunkt var det 13 styremedlemmer, 12 fra romanifolket/taternes organisasjoner og en observatør oppnevnt av regjeringen. Statuttene ble senere endret.

Organisasjonene for romanifolket/taterne kunne naturligvis gå utover egne (styre)medlemmer når de oppnevnte medlemmer til RT-fondet. Dette skjedde ikke, og RT-fondet møtte økende motbør.

Jeg har i artikkelen pekt på at vedtektene til HL-senteret, som utgjør den kollektive oppreisningen til jødene, gir en bred styrerepresentasjon, der blant annet Universitetet i Oslo skal oppnevne tre styremedlemmer.

Jeg vet ikke hvordan regjeringene arbeidet i perioden fra 2004 – da RT-fondet ble vedtatt etablert – og 2007 – da vedtektene var klare og RT-fondet ble operativt. En god oppreisningsprosess må eies både av representanter for storsamfunnet og representanter for taterne/romanifolket. Slik RT-fondet ble etablert og drevet overlot storsamfunnet hele ansvaret til organisasjonene.

Det er styret i RT-fondet som er ansvarlige for måten RT-fondet ble drevet på, men regjeringene som satt i perioden 2004-2007 har ansvaret for at rammene for styresammensetningen ble slik den ble.

Jeg mener, i motsetning til Støen, at det er for tidlig å sette seg til doms over de to nye støtteordningene (tiltak for romanifolket/taterne og midlertidig tilskuddsordning til romanifolket/taterne) som ble vedtatt som del av revidert nasjonalbudsjett for 2017

Først trykt i Klassekampen 19. september 2017 med tittelen 'Erstatning og redelighet'

1 liker  
Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar
Kommentar #1

Lillan Støen

1 innlegg  2 kommentarer

Publisert 4 måneder siden

Hans Morten Haugen ønsket nok å «irettesette» meg som uttaler meg om taterne og den urettferdige behandling av folkegruppen i klassekampen 14.09.
Den 19.09. skriver han i KK at jeg avfyrte en «bredside» mot Kirkens sosialtjeneste(KS).

Det er urettferdigheten jeg ønsker å belyse. Jeg kritiserte ikke KS, selv om kritikk er på sin plass. Assimileringspolitikken Norsk misjon blant hjemløse/KS hadde ansvaret for har overhode ikke fått noen form for konsekvenser for dem, men konsekvensene det fikk for Romanifolket/taterne var og er store. Det er godt dokumentert i NOU 2015:7 – Assimilering og motstand.

Misjonen hadde i sin glanstid over 300 medlemsorganisasjoner. Etter at misjonens arbeid ble kjent mistet de medlemmer over en lav sko, de stod igjen med kun 120 medlemmer som i hovedsak bestod av enkeltpersoner. Da endret de driftsform til en stiftelse for å kunne drive videre.

En organisasjon for folkegruppen Romanifolket/taterne som består av noen få tusen, må ha minst 100 medlemmer for å ha rett til en minimalistisk driftstøtte fra staten. KS får hundrevis av millioner årlig. Jeg oppfordrer Haugen til å forske på tildelinger til folkegruppen kontra de som hadde ansvaret for å utslette dem.

Haugen skriver at jeg ikke nevner hva KS har gjort overfor taterne. Det er ikke noe å nevne.
KS uttalte at de ønsket å bistå taterne i noen av utfordringene de hadde. KS krevde at folkegruppen skulle enes om en eneste sak de mente var viktig? Noen ønsket hjelp til å bevare språket, noen et sted de kunne møtes for å bevare kulturen og noen hjelp til å få rettferdige erstatningsordninger. Da gikk KS ut i vårt land og skrev om motsetninger i organisasjonene. KS la skylden på folkegruppen. Siden har det vært stille fra KS, bortsett fra da Helmut Liessem beklaget overgrepene folkegruppen ble utsatt for «på vegne av Norsk misjon blant hjemløse». KS burde beklaget på vegne av seg selv. Det klinger dårlig at KS forsøker å gjemme seg bak navnebyttet.

Haugen kritiserte for ikke å nevne Stiftelsestilsynets omfattende kritikk av RT-fondet? Da burde Haugen selv kritiseres for at han ikke nevner RT-fondets tilsvar til Stiftelsestilsynets rapport? Der RT-fondet kom med omfattende kritikk av tilsynsrapporten

Haugen omtalte også størrelsen på styret i RT-fondet. I sitt tilsvar til tilsynsrapporten skrev RT-fondet følgende: «Stiftelsestilsynet anfører på s. 12 at «[h]øye honorarer og utgiftsgodtgjørelser har vært tema i stiftelsen over en lengre periode.» Stiftelsestilsynet fortier i den sammenheng at dette i stor grad var en direkte konsekvens av oppretters vedtektsfestede bestemmelser om styresammensetningen, som ga et ualminnelig stort styre med tilhørende tungrodd styremøteavvikling».

Haugen kritiserte for å unnlate å nevne politianmeldelser. RT-fondet stevnet staten ved KMD for retten. En rettsak var berammet, men Stortinget gjorde vedtak om at RT-fondet ikke lenger skulle forvalte den kollektive erstatningen til Romanifolket/taterne før saken kunne prøves i rettssystemet. Nok et overgrep på folkegruppen.

KMD sendte tilsynsrapporten til politiet med instruks om å se etter straffbare forhold. Politiet henla saken.

Hva staten ønsker å bidra til kom til utrykk da et hemmelig notat fra KMDs avd. SAMI ble lekket. I notatet stod blant annet «en kommisjon som dokumenterer fornorskingens konsekvenser vil føre til forventninger om tiltak».

Romanifolket/taterne har vært gjenstand for et stille folkemord. De fleste nordmenn har aldri har hørt om det. Konsekvensene for folkegruppen ble store, det samme ble forventninger om tiltak da unnskyldninger fra stat og kirke kom på slutten av 90tallet.

Jeg håper forventninger om rettferdighet og ønsker om reel forsoning og oppreising ikke dør. Det store spørsmålet er om myndighetene i Norge ønsker det samme.

Lillan Støen,
sekretær i Taternes Landsforening.

Svar

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere

Siste kommentarer

Rune Holt kommenterte på
Aalborg om avgangen til Listhaug
3 minutter siden / 593 visninger
Jens Tomas Anfindsen kommenterte på
På hat-tokt med barna
5 minutter siden / 314 visninger
Runar Foss Sjåstad kommenterte på
Kristen-universalisme i Bibelen
16 minutter siden / 549 visninger
Øyvind Holmstad kommenterte på
Plast, et miljøproblem
16 minutter siden / 6545 visninger
Rune Holt kommenterte på
POLITIKK ER RETORIKK: OM SYLVI LISTHAUG OG POLITISK DANNELSE
20 minutter siden / 200 visninger
Kersti Zweidorff kommenterte på
Aalborg om avgangen til Listhaug
rundt 1 time siden / 593 visninger
Gjermund Frøland kommenterte på
Sort er ikke fravær av hvitt
rundt 2 timer siden / 266 visninger
Torry Unsgaard kommenterte på
Aalborg om avgangen til Listhaug
rundt 2 timer siden / 593 visninger
Ragnar Kristoffersen kommenterte på
Rusa av Listhaug
rundt 8 timer siden / 1269 visninger
Njål Kristiansen kommenterte på
Ut med et klynk
rundt 8 timer siden / 443 visninger
Are Karlsen kommenterte på
Tro uten følelser?
rundt 8 timer siden / 1434 visninger
Les flere