Bjørn Wichstrøm

8

Innvandringens betydning for Norge.

Norsk Monitors undersøkelse - en skivebom ?

Publisert: 10. sep 2017.

Under overskriften "Vi ser stadig mer positivt på innvandring og innvandrere" viser Ottar Hellevik og Tale Hellevik til Norsk Monitors intervjuundersøkelser fra 1993 til 2015. Intervjuobjektene blir spurt om de er mest enig i A eller B. 

A: "Innvandrere bidrar til at vi får et større kulturelt mangfold i Norge, med spennende ny mat, musikk, kunst osv."

B:  "Innvandrernes levemåte passer ikke inn i Norge. De fremmede skikkene er til ulempe for omgivelsene og kan bli en trussel mot norsk kultur."

I 1993 var 35 % mest enig i A og 40 % i B. I 2015 var 56 %  mest enig i A og bare 28 % i B.

I avisens faktaramme opplyses at de som har svart,er et utvalg "representative for den voksne norske befolkningen. Data samles inn gjennom et kort telefonintervju og et lengre postalt selvutfyllingsskjema."

Fra Ipsos, som gjennomfører prosjektet, får jeg opplyst at utvalget består av 4 tusen personer i alderen 15 år og oppover og at skjemaet som fylles ut, har 3 tusen spørsmål. Innvandrerbefolkningen er ikke holdt utenfor.

Man spør altså personer i innvandrergruppen om de "kan bli en trussel mot norsk kultur". Noen av dem har kanskje forstått at de og deres etterkommere vil få et bedre liv i Norge dersom masseinnvandringen stoppes. Men de vil neppe betegne seg selv som en trussel.

Hvis man hadde begrenset undersøkelsen til majoritetsbefolkningens syn, ville resultatet hatt større interesse. Men det bør skilles medllom folks syn på dagens innvandrerbefolkning og  hva de mener om innvandringen som et fenomen med langsiktige og irreversible virkninger for Norge.

Innvandrerbefolkningens oppfatning om sin egen tilværelse i Norge er selvfølgelig også av stor interesse. Men det må stilles andre spørsmål til denne gruppen: spørsmål om opplevet diskriminering, forholdet til offentlige myndigheter, sosial kontroll fra andre i innvandrergruppen, dragningen mellom to kulturer ( presset mot å bli "for norsk"), savnet av slekt og venner og hjemlandets skikk og bruk.

De ikke-økonomiske virkningene for landet som helhet er summen av det som oppleves av den samlede befolkning og som er følger av innvandringen. Hvor mange misfornøyde/mistilpassede borgere har den medført ?

Det er ingen tvil om at tallet er meget stort. Herav følger at gjensidig tillit og solidaritet i befolkningen svekkes - selve grunnlaget for et liberalt demokrati.

I forannevnte undersøkelse fra 2015 var 28 % av 4 tusen, dvs. 1120 personer sterkt negative til innvandringen. Men hvis opplysningen om representativt utvalg er riktig, tilhørte minst 15 % av de 4 tusen innvandrerbefolkningen. Holdes disse 600 utenfor, belyses majoritetsbefolkningens syn i forholdstallet 1120 : 3400. Det blir ca 33 %. Det er ca. 1,15 millioner personer. I tillegg kommer mistilpassede personer i en innvandrerbefolkning som nå teller ca. 0,9 mill.

I Aftenposten 26. august kan man lese: " 44 prosent av spurte nordmenn mener at flyktninger og migranter utgjør en stor trussel mot Norge, ifølge en undersøkelse fra Norsk utenrikspolitisk institutt."

Ansvarlige for dagens situasjon er alle som gjennom flere tiår har støttet en uansvarlig innvandringspoltikk, ikke de som påeker fakta og forsøker å stanse en ulykksalig utvikling.

Oslo,  10. september 2017.

Bjørn Wichstrøm.

 

 

 

6 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Sondre Bjørdal, konstituert religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Bjørn Blokhus

0 innlegg  975 kommentarer

Publisert over 1 år siden
Bjørn Wichstrøm. Gå til den siterte teksten.
Man spør altså personer i innvandrergruppen om de "kan bli en trussel mot norsk kultur". Noen av dem har kanskje forstått at de og deres etterkommere vil få et bedre liv i Norge dersom masseinnvandringen stoppes. Men de vil neppe betegne seg selv som en trussel.

De etablerte 'innvandrerne' kunne f.eks spørres om en fortsatt masseinnvandring etter SVs eller KrFs ønske vil kunne bli en trussel for eget liv og velstand. Svarene avhenger også her av en rimelig og realistisk oppfatning av hvordan Norge vil utvikle seg økonomisk og politisk i de kommende årene, og det er vanskelig nok for en som har levd hele sitt liv i landet.

En stemme med større tyngde enn min er Sigurd Skirbekk:

Klippet fra Sigurd Skirbekks «Nasjonalstaten, velferdsstatens grunnlag»

Velferdsstaten har lenge økt i omfang i vårt land. Det samme har bindingene til bruk av penger og personell. Hvis dette skal oppfattes som en langsiktig politikk må vi gå ut fra at vedtakene skal forplikte også fremtidige generasjoner, de som ikke har vært med på vedtakene. 

Dette forutsetter en sterk nasjonal og historisk solidaritet. En slik solidaritet er ikke naturgitt, den er avhengig av en nasjonalstat med moralske kvaliteter.

Hver står vi overfor et paradoks. For samtidig som de velferdspolitiske kravene øker, har vi bygd ned mange av de moralske kvalitetene ved nasjonalstaten. Dette disponerer for en motsetning som bør bli gjenkjennelig før den blir kritisk.

3 liker  

Mest leste

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere