Carl Müller Frøland

45

Nazismen - både en ideologi og et livssyn

Hva var det kun en politisk ideologi nazistene bekjente seg til? Eller var det også en type livssyn de sto for?

Publisert: 3. jul 2017  /  2412 visninger.

Hva var det egentlig nazistene sto for? Hva kjennetegner den politiske ideologien de bekjente seg til – og var dette utelukkende en ”ideologi” i tradisjonell forstand?

Nazismen representerer en form for ultranasjonalisme - en reservasjonsløs forherligelse av ”nasjonen”, i dette tilfellet den tyske nasjon. Denne nasjonen, som er overlegen andre nasjoner, blir forstått som et kultur-, skjebne- og slektsfellesskap.

Den nazistiske nasjonalismen er koblet til raseteori som fremstiller det tyske folk som en del av en egen ”arisk”, ”germansk” eller ”nordisk” rase. I likhet med andre raser er den ariske i besittelse av en egen type blod som medfører bestemte mentale og fysiske egenskaper. ”Kvaliteten” på blodet avgjør den enkelte rases verdi. Den ariske rase tilkjennes det reneste blod og de ypperste egenskaper - som tapperhet, uselviskhet og skaperkraft.

Det nordiske blod har imidlertid tatt opp i seg flere ”giftstoffer” som det må renses. Et sentralt siktemål for nazismen er derfor eugenisk: Blodet eller arvematerialet skal forbedres. Den alvorligste trusselen mot nordisk blodsrenhet utgjøres av en bestemt folkegruppe: den jødiske ”antirase”. Jødene fordømmes som blant annet slu, grådige og nasjonsundergravende, og de anklages for med alle midler å søke verdensherredømme. Her står vi overfor den spesielle nazistiske antisemittismen som dehumaniserer jødene ved å redusere dem til subhumane skapninger og som samtidig fremstiller dem som en eksistensiell trussel mot den ariske rase.

Jødene er den ariske rases diametrale motsetning og dens hovedfiende. Men også andre raser befinner seg i konflikt med arierne. Striden står om ”livsrom” og dermed om rasenes overlevelse, noe som nødvendiggjør hensynsløs militær ekspansjon. Stikkordet her er sosialdarwinisme – oppfatningen av at samfunnet på lik linje med naturen er en arena for nådeløs livskamp. Her gjelder den sterkestes rett: Den som ikke makter å hevde seg i livskampen, har ikke livets rett og må bukke under.

Nazismen idealiserer uhindret konkurranse mellom selvhevdende individer; intens kappestrid skal fremdyrke de ypperste ariske prestasjoner. Den nazistiske sosialdarwinismen er likevel ikke forankret i individualisme, men i kollektivisme: Enkeltarieren skal prestere i fellesskapets tjeneste. Selve kollektivet – rasefellesskapet – befinner seg i konstant kamp med andre raser.

Det dreier seg her om radikal kollektivisme: Nasjonen eller rasen har absolutt forrang fremfor individet. Den enkelte går på mystisk vis opp i det ”organiske”, altomfavnende fellesskapet, slik en celle inngår i og tjener en organisme. ”Allmennytte foran egennytte” er et nazistisk slagord som illustrerer den holistiske forbindelsen mellom individ og samfunn hvor offervilje i fellesskapets tjeneste er det høyeste ideal.

Enkeltmennesket må gi seg hen til kollektivet med kropp og sjel. Dette betyr i praksis blind underkastelse under Hitler, rasefellesskapets ”fører”. Føreren med sin vilje legemliggjør folkets vilje. Selve førerviljen står over alt, Hitlers ord er lov: Dette er kjernen i førerprinsippet. Her kommer vi til nazismens totalitære karakter. Staten, som kun er et redskap for rasen, skal ha total kontroll over hele samfunnslivet, naziideologien skal gjennomsyre allting i en ny, raseren, ”fullkommen” samfunnsorden.

Nazismen sakraliserer eller ”helliggjør” nasjon og rase – ”folkefellesskapet” - som opphøyes til noe som krever absolutt lojalitet og total hengivelse. Slik er nazismen noe mer enn en ideologi, den er et livssyn. I tillegg til komponenter som raseteori, eugenikk og sosialdarwinisme inneholder det nazistiske livssynet en rekke religiøse elementer. Nazismen kan beskrives som en politisk religion, forstått som en blanding av politikk og religion i form av oppfatningen av et politisk kollektiv som selve manifestasjonen av det guddommelige – en upersonlig guddomskraft iboende i naturen.

Folkefellesskapet beskrives som en ”folkekropp” som individet er uløselig forbundet med. Forestillingen om denne organiske relasjonen er forankret i naturmystikk. Folkefellesskapet er nemlig en naturbundet orden, forankret i naturen og dens sosialdarwinistiske ”livslover” som er uttrykk for den guddommelige vilje. De ”raserene” ariernes overlegenhet skyldes at de lever i pakt med disse lovene og ærer den guddommelige allnaturen.

Folkefellesskapet er truet av en naturstridig, livsfiendtlig kraft, nemlig jødene. De representerer en demonisk kraft, en diabolsk ondskap, i tilværelsen. Nazismens demonologi forenes med apokalyptikk – jødene må nedkjempes i et endetidsslag, en siste kamp mellom orden og kaos. I tillegg kommer millenarismen: Når jødene endelig er uskadeliggjort, kan nazistene virkeliggjøre sitt utopiske fellesskap - ”det germanske tusenårsrike”. Hitler oppfattes som nasjonens og rasens guddommelig utvalgte ”frelser”; derfor kan førerdyrkelsen kalles messiansk.

Slik kristent inspirert fremtidstro, kombinert med naturmystikk og eugenisk renhetslengsel, var en vesentlig drivkraft bak nazistenes systematiske massevold. Denne typen forestillinger motiverte dem til å iverksette de mest drastiske tiltak, inkludert industrielt folkemord.

 

Carl Müller Frøland

Idéhistoriker og aktuell med boken "Nazismens idéunivers"

3 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 3 år siden

Her var det mye godt tankevekkende stoff. 

Kommentar #2

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert over 3 år siden

Nazismen er i min optik sådan set en ret enkel ideologi og pseudoreligion, idet den er et tilbagefald til den for mennesker så nærliggende tribalisme, som er vores naturlige måde at leve på og som store dele af menneskeheden stadig lever i.

Hvad der så komplicerer er at denne tribalisme opstod i en kristen kultur, hvor oplysningen og dens ideologier, især først liberalismen, havde ændret meget og hvor fascismerne så var en reaktion imod især den senere realiserede kommunisme.

Man ville, som også i vor tid, kombinere kapitalisme og kommunisme - et projekt også socialdemokrater har sat sig for at realisere.

Altså tribalisme på oplysningsideologiernes videnskabelige og industrielle steroider.

Så er der også noget naturromantik og sundhedsdyrkelse, som vi også har i vor tid, idet man fandt ud af at ikke alt nazismen mente var forkert, men at det er fælles værdier, tales der ikke om - det ville skade nazismens rolle som bussemand i tidens politiske debat.

Det er derfor vældig nyttigt at få hevet nazismen ud i dagslyset, så man kan se at mange beskyldninger om at være nazist er grundløse.

4 liker  
Kommentar #3

Ole Jørgen Anfindsen

172 innlegg  2072 kommentarer

Takk!

Publisert over 3 år siden

Jeg gir min tilslutning til Kristiansens og Ferlings kommentarer. Takk for en interessant og tankevekkende artikkel!

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere