Lars Gule

95    3888

Nazister og ytringsfrihet

En prinsipiell tilnærming til ytrings- og demonstrasjonsfrihet tilsier at også nazi-organisasjonen den Nordiske motstandsbevegelsen må kunne demonstrere på offentlig sted. Men de må også kunne holdes ansvarlige for ulovlige diskriminerende og harefulle ytringer som måtte forekomme.

Publisert: 25. jun 2017 / 1587 visninger.

Jeg hører med blant dem som mener ytringsfriheten har lovbestemte grenser. Og at påtalemyndigheten i for liten grad har benyttet lovverket for å forfølge ytrere som har overtrådt disse grensene.

Men jeg mener også at det viktigste midlet i kampen mot rasistiske, islamofobe, antisemittiske, homofobe og andre diskriminerende ytringer, hets, hatefulle ytringer, mobbing og trakassering, er å ta til motmæle. Det innebærer at vi ikke sitter passivt uten å gjøre noe, men bruker nettopp ytringsfriheten til å imøtegå de uakseptable ytringene, gjerne saklig og med kunnskaper, men også krast og kontant.

For det viktige er at de uakseptable hatefulle og diskriminerende ytringene ikke får spre seg uten å møte motstand. Og her har vi alle et ansvar – også på Facebook.

Det som ikke er akseptabelt er sensur. Sensur er, strengt definert, statlig forhåndskontroll med ytringer. En slik praksis hører autoritære og totalitære regimer til. I en norsk sammenheng har vi ikke en slik praksis lenger. Heldigvis.

Det betyr ikke at man kan ytre hva som helst uten konsekvenser, men at påtalemyndighetene vurderer om loven er brutt, om grensene for ytringsfriheten er overtrådt, etter at en ytring har funnet sted. Slik skal det være. Da vil det være domstolen som avgjør om ytringer er straffbare eller ikke.

Derfor skal ikke myndigheter – og helst ikke andre – nekte noen å trykke noe, arrangere møter eller demonstrasjoner med henvisning til at noe ulovlig kan komme til å bli ytret. Slik sett var det riktig av politiet i Fredrikstad å begynne arbeidet med tilrettelegging av den Nordiske motstandsbevegelsens varslede demonstrasjon i slutten av juli.

Så er det en del som har ment at dette ikke var riktig, at politiet skulle forbudt demonstrasjonen. Men det ville nettopp være sensur og ikke akseptabelt, etter min mening.

Fram til politiloven 4. august 1995 nr. 53 var det i norsk rett et krav om polititillatelse for å kunne benytte offentlig sted til demonstrasjoner, opptog, møter, stand og lignende. I et slikt krav om offentlig tillatelse ligger en form for forhåndskontroll med ytringer. Den tidligere søknadsplikten er altså for lengst byttet ut med en meldeplikt til politiet «i god tid på forhånd», jf. politiloven § 11, 1. ledd.

Dette er viktig for denne overgangen fra søknad til melding har styrket demonstrasjonsretten, men hindrer fortsatt ikke politiet fra en viss form for forhåndskontroll, i form av å nedlegge forbud mot demonstrasjonen eller ved å gi nærmere regler for hvordan den tillyste demonstrasjonen skal foregå. Når dette er rimelig, det fordi demonstrasjoner vanligvis ikke skal forstyrre andres fri ferdsel på en urimelig måte, eller den alminnelige ro og orden. Derfor kan forbud nedlegges «når det er grunn til frykt for» at demonstrasjonen «kan forårsake alvorlig forstyrrelse av den offentlige ro og orden eller den lovlige ferdsel …». Det viktige er at politiet faktisk skal legge til rette for at demonstrasjoner kan finne sted på en grei måte.

Men det finnes også et annet hjemmelsgrunnlag for å forby demonstrasjoner og det er dersom det «… formål som tilsiktes fremmet [gjennom demonstrasjonen] eller den måten det skjer på, strider mot lov», jf. politiloven § 11, 3. ledd. Er det slik at den Nordiske motstandsbevegelsens formål med demonstrasjonen er ulovlig? Hovedparolen skulle være «Knus homolobbyen». Kan dette tolkes dithen at dette ville bli en demonstrasjon som fremmet et formål i strid med loven? Neppe.

Nei, jeg liker ikke denne parolen, og gitt konteksten som den Nordiske motstandsbevegelsens nazistiske ideologi utgjør, et dette ganske ufyselig. Og samlet sett kan måten parolen blir uttrykt på i demonstrasjoner, være i strid med lovverket. Men det kan vi ikke vite på forhånd.

Ytringsfrihetskommisjonen skrev i sin tid at: «Her må det trolig innføres en sondring mellom på den ene siden det å demonstrere for at en lov skal endres, og på den andre siden å fremme et krav som ikke lovlig kan innfris. Fordi lover og forskrifter kan endres – om det skjer etter fastsatt oppskrift – vil et krav som for å innfris vil kreve lovendring, ikke være et formål i strid med loven. Demonstrasjoner for et krav som aldri lovlig kan innfris vil derimot kunne sies å være i strid med lov. I praksis kan nok denne sondringen være uklar og stille store krav til demonstrantenes formuleringsevne.»

Kort sagt: Det er ikke rimelig av politiet å forhåndskontrollere – gjennom å sensurere – den Nordiske motstandsbevegelsens demonstrasjon.

Og det gjorde heller ikke politiet i Fredrikstad. Men så ble det tillyst motdemonstrasjoner. Også dette er i tråd med ytringsfriheten og veldig bra. Da ville det bli tatt til motmæle. Nazistene ville møtte motstand. De ville bli vendt ryggen, de ville framstå som den ekstreme minoriteten de er.

Noen av demonstrantene har imidlertid hatt en så militant holdning – ved å uttrykke at nazi-demonstrasjonen skulle stoppes og lignende. Dermed fant politiet at de kunne forby den Nordiske motstandsbevegelsens demonstrasjon ved å vise til at andre kunne skape et alvorlig ordensproblem! Men da avstår politiet fra å sikre alles ytringsfrihet og noen skaffer seg vetorett mot andres demonstrasjons- og ytringsfrihet ved å true med vold eller annet bråk.

Dette er uakseptabelt og prinsipielt forkastelig. Det er ikke legitimt å true med vold overfor demonstranter man ikke liker og det er ikke greit at politiet gir etter for trusler om vold og/eller bråk. Politiet skal konsekvent forsvare alles ytringsfrihet.

Vi som er motstandere av nazistenes ideologi og aktiviteter, må ta til motmæle – gjennom offentlig debatt og fredelige motmarkeringer. Ikke gjennom trusler om bråk og vold.

Det er både prinsippløst og trist når såkalt progressive roper på forbud og vil nedkjempe motstandere med vold. Dette uthuler ytringsfriheten. Og det er naivt å tro at begrensninger i ytringsfriheten ikke vil ramme «oss selv» når opinion (det alltid flyktige flertallet) og/eller politi og påtalemyndigheter finner «våre» meninger uakseptable – eller når rasister, nynazister eller andre truer med bråk mot «våre» demonstrasjoner.

Bemerk at den Nordiske motstandsbevegelsen ikke er en forbudt organisasjon. Det er med andre ord ikke kriminelt å være medlem eller delta i organisasjonens virksomhet. Men det kan reises spørsmål om ikke dette er en terrororganisasjon. Med henvisning til deres ideologi og praksis – som inkluderer vold, drap, attentater mm. Dette mener jeg politiet bør etterforske. Det vil også stille medlemskap og deltakelse i deres aktiviteter i et annet lys. Da vil norsk terrorlovgivning kunne komme til anvendelse mot alle medlemmene og deltakerne i organisasjonens virksomheter.

4 liker  
Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Sondre Bjørdal, konstituert religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar
Kommentar #1

Oddbjørn Johannessen

174 innlegg  13465 kommentarer

Bra!

Publisert over 1 år siden

Prinsipielt og godt argumentert.

1 liker  
Svar
Kommentar #2

Egil Andre Gjerde

3 innlegg  210 kommentarer

Publisert over 1 år siden

Innskrenkningen av ytringsfriheten virker noe tilfeldig. Hvorfor er det greit om en kommunist kommer med hatefulle ytringer mot kapitalister eller overklassen, eller en hinduist snakker nedsettende om kastesløse,  mens de nevnte innskrenknigene skal dømmes i retten? 

Hvorfor skal en tv-pastor få lov til å si at ateister skal brenne i helvete,  mens en homofob skal bøtelegges for sine uttalelser?  Hva er det som gjør pastorens uttalelser mindre hatefulle enn den homofobes? 

Hvis man skulle være konsistent så måtte alle hatefulle ytringer rettet mot grupper av mennesker forbys, eller så kunne man tillate alle ytringer. 

4 liker  
Svar
Kommentar #3

Lars Gule

95 innlegg  3888 kommentarer

Litt underlig

Publisert over 1 år siden

Jeg kan være enig med Gjerde at lovgivningen virker litt tilfeldig her. For min del skulle den gjerne omfatte flere diskriminerende og hatefulle ytringer. Jeg mener man ikke bør komme unna med å hetse barnevernsarbeidere gjennom hatefulle og krenkende ytringer.

Lars Gule

1 liker  
Svar
Kommentar #4

Petter Kvinlaug

190 innlegg  5339 kommentarer

Hva er hatefulle ytringer?

Publisert over 1 år siden
Lars Gule. Gå til den siterte teksten.
Jeg kan være enig med Gjerde at lovgivningen virker litt tilfeldig her. For min del skulle den gjerne omfatte flere diskriminerende og hatefulle ytringer. Jeg mener man ikke bør komme unna med å hetse barnevernsarbeidere gjennom hatefulle og krenkende ytringer.

Er det de som er uenige med deg? Hva er hat?

Hva med alle de som er veldig PK ( Vel nå vet jeg at det sammenfaller med mine initisialer, men uansett)

Jeg har sett at når jeg mener at homofile ikke skal få lov til å gifte seg i kirken, blir det betraktet av mange som hatefullt. Det er jo ikke det. Det er en mening!

Når noen mener at kristendommen er overtro, det er jo ikke nødvendigvis hatefullt,

Hvilke meninger skal folk ha, før de er hatefulle?

Hvem skal definere hva som er hatefulle meninger?

8 liker  
Svar
Kommentar #5

Torvid Høiland

13 innlegg  636 kommentarer

Hatefulle ytringer

Publisert over 1 år siden
Petter Kvinlaug. Gå til den siterte teksten.

Jeg har sett at når jeg mener at homofile ikke skal få lov til å gifte seg i kirken, blir det betraktet av mange som hatefullt. Det er jo ikke det. Det er en mening!

Når noen mener at kristendommen er overtro, det er jo ikke nødvendigvis hatefullt,

Hvilke meninger skal folk ha, før de er hatefulle?

Hvem skal definere hva som er hatefulle meninger?

Utsagnet "Du fortjener å brenne i helvete til evig tid" er det mest hatefulle jeg kan tenke meg- Hva mener Kvinlaug om dette utsagnet?

1 liker  
Svar
Kommentar #6

Petter Kvinlaug

190 innlegg  5339 kommentarer

Publisert over 1 år siden
Torvid Høiland. Gå til den siterte teksten.
Utsagnet "Du fortjener å brenne i helvete til evig tid" er det mest hatefulle jeg kan tenke meg- Hva mener Kvinlaug om dette utsagnet?

Det mener jeg er hatefullt. Hvis noen skyter deg, eller stikker deg med kniv, mener jeg også det er hatefullt. Det er mot Norsk lov!

Hvis noen har sagt til deg at:  "Du fortjener å brenne i helvete til evig tid" . fortjener de det selv!

Vel, det er min mening....

4 liker  
Svar
Kommentar #7

Petter Kvinlaug

190 innlegg  5339 kommentarer

Ulykken kommer fra Satan!

Publisert over 1 år siden
Lars Gule. Gå til den siterte teksten.
For det viktige er at de uakseptable hatefulle og diskriminerende ytringene ikke får spre seg uten å møte motstand. Og her har vi alle et ansvar – også på Facebook.

Jesus vil oss bare godt. Det står det alt om i NT. Har du gått glipp av den boksamlingen?

Jeg anbefaler at du leser deg opp på den:-)

4 liker  
Svar
Kommentar #8

Gjermund Frøland

10 innlegg  6929 kommentarer

Det er utvikling her.

Publisert over 1 år siden
Petter Kvinlaug. Gå til den siterte teksten.
Hvis noen har sagt til deg at:  "Du fortjener å brenne i helvete til evig tid" . fortjener de det selv!

Før var Helvete for de feiltroende.

Nå er Helvete for dem som vil sende andre dit.

Jeg tror, og dette er min personlige mening, at Helvete synger på siste verset.

2 liker  
Svar
Kommentar #9

Petter Kvinlaug

190 innlegg  5339 kommentarer

Hvordan kan du tro det?

Publisert over 1 år siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.

Før var Helvete for de feiltroende.

Nå er Helvete for dem som vil sende andre dit.

Jeg tror, og dette er min personlige mening, at Helvete synger på siste verset.

Hvem av oss kan sende andre til Helvete, og hvorfor skulle noen ønske det?

3 liker  
Svar
Kommentar #10

Gjermund Frøland

10 innlegg  6929 kommentarer

Besserwisserne

Publisert over 1 år siden
Petter Kvinlaug. Gå til den siterte teksten.
Hvem av oss kan sende andre til Helvete, og hvorfor skulle noen ønske det?

De som taler på vegne av Gud. De som hevder å vite mer enn meg, Du mener jo også at noen fortjener å brenne i Helvete til evig tid, nemlig de som sier  "Du fortjener å brenne i helvete til evig tid". Jeg vet ikke om du inkluderer deg selv i denne gruppen som fortjener å brenne i Helvete til evig tid.

1 liker  
Svar
Kommentar #11

Christian Jebsen

2 innlegg  452 kommentarer

Jeg er ikke sikker på hvor

Publisert over 1 år siden

alvorlig jeg ville tatt en påstand om at noen synes jeg "fortjener å brenne i helvete i evig tid". En slik helt hypotetisk tilstand. samt at en slik tilstand kun er mulig etter min død, kan neppe anses som en oppfordring til noe som noe helst. Derimot, dersom noen oppfordrer andre til å besørge min transport til dette imaginære sted, ville jeg ta det mer alvorlig.

Svar
Kommentar #12

Knut Nygaard

487 innlegg  6976 kommentarer

USA etter presidentvalget

Publisert over 1 år siden
Petter Kvinlaug. Gå til den siterte teksten.

Hvilke meninger skal folk ha, før de er hatefulle?

Hvem skal definere hva som er hatefulle meninger

Det er med undring å observere det hat som bobler i mennesker som burde vite bedre, men som er styrt av at de nå har fått en president som er en annen enn de selv ønsket. Slikt kan skje i et demokratisk land og det å leve med at det ikke gikk min vei synes å være en utfordring mer for venstresiden enn de konservative.  Det hatet som fremkommer i USA i 2017 rettet mot presidenten er noe jeg aldri tidligere har observert i denne styrke.  

https://www.youtube.com/watch?v=znCMH36cWhQ

5 liker  
Svar

Siste innlegg

Gründer av Guds nåde
av
Vidar Haukeland
31 minutter siden / 11 visninger
0 kommentarer
GT i gudstenesta
av
Magnar Kartveit
32 minutter siden / 9 visninger
0 kommentarer
Omstridt kirkeforskning
av
Knut Lundby
36 minutter siden / 11 visninger
0 kommentarer
Naivitet
av
Håvard Syvertsen
44 minutter siden / 36 visninger
0 kommentarer
Neglisjerer nynorsken
av
Vårt Land
rundt 3 timer siden / 33 visninger
0 kommentarer
Ideologien rår
av
Espen Ottosen
rundt 3 timer siden / 144 visninger
0 kommentarer
Les flere

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere

Siste kommentarer

Bjørn Otter Skaaret kommenterte på
Syversens formaning
rundt 1 time siden / 815 visninger
Mona Ekenes kommenterte på
Ordet = Jesus = verdensfornuften
rundt 2 timer siden / 58 visninger
Magne Kongshaug kommenterte på
Svar på Sofies Brauts innlegg: "Den store sammenhengen"
rundt 2 timer siden / 564 visninger
Carl Wilhelm Leo kommenterte på
Når man kaster "et bein" til flokken.....
rundt 9 timer siden / 320 visninger
Øivind Hundal kommenterte på
Kan kristne drive vitenskap?
rundt 9 timer siden / 406 visninger
Øivind Hundal kommenterte på
På feil frekvens
rundt 9 timer siden / 336 visninger
Øivind Hundal kommenterte på
Ich habe genug!
rundt 10 timer siden / 842 visninger
Arne D. Danielsen kommenterte på
Hvor salig er den lille flokk?
rundt 10 timer siden / 484 visninger
Morten Christiansen kommenterte på
Verdt å prøve
rundt 11 timer siden / 306 visninger
Tore Olsen kommenterte på
NRK med kraftig underdrivelse og slagside om rakettangep fra Gaza
rundt 11 timer siden / 1819 visninger
Geir Wigdel kommenterte på
Vil Frp la homofile fra Tanzania få politisk asyl i Norge?
rundt 11 timer siden / 504 visninger
Isak BK Aasvestad kommenterte på
Vil Frp la homofile fra Tanzania få politisk asyl i Norge?
rundt 12 timer siden / 504 visninger
Les flere