Torgeir E. Fjærtoft

3

Islam, en nær slektning

En verdig visjon for Luther-året bør være at vi i Norge sammen feirer både jul og Id. Da kunne vi bli en enda bedre modell for hvordan mennesker i Midtøsten kan leve sammen.

Publisert: 8. jun 2017 / 7100 visninger.

I Luther-året må Den norske kirke ta et oppgjør med reformatorens mørke sider og rydde opp i hans fiendebilder. Dette har til dels skjedd. Representanter for erkefienden, katolikkene, regnes i dag på samme lag i den tyske feiringen.

Mens Luthers omtale av jødene unnskyldes med at han som barn av sin tid ikke visste bedre. Og hans voldsomme angrep på bønder og gruvearbeidere som ville gjøre hans kristne reformasjon til et politisk frigjøringsprosjekt, forklares med politisk taktikk, og er uansett irrelevant i dagens Europa.

Men ett fiendebilde gjenstår, muslimene. Det er til gjengjeld så alvorlig at det norske bispekollegiet må ta affære. Som i dag var Luthers fiendebilde av muslimer drevet av politiske konflikter. Han forespeilet en muslimsk invasjon, den gang fra det ekspanderende Osmanske rike. Det synes å være en slags naturlov at i urolige tider søker mennesker å styrke sin identitet gjennom sterke fiendebilder.

Nær slektning. Islam er ingen fiende, men en nær slektning. Det ser vi i Koranen, men også om vi nøkternt sammenlikner tankeretninger, som likner hverandre fordi de søker svar på samme eksistensielle spørsmål. Her bør Den norske kirke bruke Luther-jubileet til å gå på oppdagelsesferd sammen med våre muslimske landsmenn og forskere.

Framfor alt bør vi alle lytte til menneskers fortellinger fra Midtøstens flerreligiøse samfunn — om tiden før dagens polariserte motsetninger i Libanon, Syria og Irak. Noen vil fortelle om en tid der mennesker i landsbyen feiret både kristne og muslimske høytider sammen, uavhengig av om de hørte hjemme i kirken eller moskeen. En verdig visjon for Luther-året bør være at vi i Norge sammen feirer både jul og Id. Da kunne vi også bli en enda bedre modell for hvordan mennesker i Midtøsten kan leve sammen.

Like romslige. Samtidig må vi bli like romslige i vår holdning til Islam som vi er til Luther. Avstand både i tid og kultur bør ha samme gyldighet som formildende omstendighet når vi tolker fremmede tanker inn i vår egen tid og vårt eget samfunn. Vi er alle på vei, og i Norge må vi finne en felles vei videre. Det avgjørende spørsmål er hva vi må være enige om for å leve sammen.

Mitt forslag: Jeg vil ha samme holdning til deg som jeg vil at du skal ha til meg. Men for en slik gjensidig forståelse sperrer fiendebilder.

Fiendebilder fører til at enkeltmennesker påtvinges et ansvar de ikke har. I det siste har jeg oppdaget at diskusjoner om terrorisme lett får nettet til å koke over av muslimhat. Noen sjenerer seg ikke engang for å fremstå med sin aktverdige stilling.

Mobiliserer rundt muslimhat. Det som gjør dette særlig alvorlig, er fremveksten av høyre-ekstremismen i mange vestlige land. Skal vi ta ordbruken på alvor, er voldspotensialet ikke ubetydelig. Kongen har sagt at mye i vår tid begynner å minne om mellomkrigstiden. Forskjellen er at mens pøbelen den gang marsjerte synlig i gatene, mobiliserer de i dag på nettet. Og de samler seg rundt muslimene som fiendebilde.

Den gang, i kampen mot nazismen, hadde Den norske kirke biskoper med format og mot. Mens Luther i Tyskland ble tatt til inntekt for en autoritær nasjonalisme, og tyske lutheranere var overrepresentert blant nazistene sammenliknet med katolikkene, brøt de norske lutheranerne med Luthers krav til lydighet mot makthaverne og stod fram som ledere i motstandskampen. Dermed ble Den norske kirke en autoritativ normgiver i det demokratiske norske nasjonale prosjektet. Den bærende ide i vår nasjon er at alle hører til på like fot.

Moralsk leder. Nå er tiden kommet for Den norske kirke til å finne tilbake til ståstedet under okkupasjonen. Drivkreftene i nazismen var sterke fiendebilder. I Luther-jubileet må Den norske kirke søke en vei fram til islam som en nær slektning og inkludere våre norske muslimer i feiringen av Reformasjonen.

Det vil gjøre kirken til den moralske leder de en gang var, og gi mange det korrektiv de trenger så de slutter å hetse og trakassere landsmenn.

4 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Sondre Bjørdal, konstituert religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #451

Jarl Henning Ulrichsen

4 innlegg  1058 kommentarer

Publisert over 1 år siden
Svein Ole Hansen. Gå til den siterte teksten.
Med fremtidig paktsinngåelse og da rimeligvis terminering av den gamle pakt mener jeg eksempelvis som med oppfyllelsen av følgende:

Dette er rent tøv. Den nye pakt innstiftes under Jesu siste måltid med disiplene: "Dette er den nye pakt i mitt blod".

Dette må du da vite ellers er jo all debatt ganske meningsløs. Åpb kap. 11 har ingenting med noen paktsinngåelse å gjøre.

4 liker  
Kommentar #452

Svein Ole Hansen

94 innlegg  1578 kommentarer

Publisert over 1 år siden
Jarl Henning Ulrichsen. Gå til den siterte teksten.

Dette er rent tøv. Den nye pakt innstiftes under Jesu siste måltid med disiplene: "Dette er den nye pakt i mitt blod".

Dette må du da vite ellers er jo all debatt ganske meningsløs. Åpb kap. 11 har ingenting med noen paktsinngåelse å gjøre.

Hvordan skulle disse to Jesu vitner begrunne deres makt mener du? De må jo ha hatt en aldeles enorm makt. Hvem hadde gitt dem makten deres? Hvorfor er denne innvarslingen nevnt i Åpenbaringen?


Med vennlig hilsen Svein-Ole

1 liker  
Kommentar #453

Jarl Henning Ulrichsen

4 innlegg  1058 kommentarer

Publisert over 1 år siden

Du nekter jo konsekvent å forholde deg til tekstene slik de foreligger. Den nye pakt er innstiftet i Jesu blod. Åpb kap. 11 nevner ikke ordet pakt i det hele tatt.

Åpb kap. 11 er en profeti som ikke har noe som helst med de personene å gjøre som du leser inn i teksten. Dette har jo Tor Egil Hansen forklart deg tidligere, men det virker som du har øreklokker og skylapper som stenger for enhver opplysning som ikke stemmer med det ganske meningsløse bildet som du har dannet deg. Det ville ikke overraske meg om ditt syn til og med er representativt for bahaier.

5 liker  
Kommentar #454

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert over 1 år siden
Mona Ekenes. Gå til den siterte teksten.
Så det antikristelige systemet new age og one world order er på frammarsj, nøyaktig som profetert i Skriftene (hele Bibelen). Der de også virker igjennom forskjellige organisasjoner innen FN m.fl., som gir seg tilkjenne via mainstream medier og andre forum. Sikkert mye som ihuga holdes skjult også.

Jo, denne nye økumeniske religion skal vist også få elementer fra Gaia-troen - Gorbatov rejste for nogle år siden rundt i vist FN-regi med en 'Ark', hvori der var et 'Earth Charter' - og Paven er vist mere kommunist end kristen.

4 liker  
Kommentar #455

Svein Ole Hansen

94 innlegg  1578 kommentarer

Publisert over 1 år siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.

Det er jo det sentrale i din vranglære.  Hvorfor vil du misjonere for at alle skal gå fortapt?  Det er den alvorlige konsekvensen av din misjonering.

Føler du intet ansvar for de kristnes og andre mennesker ve og vel - etter døden og i dette livet?

Du må trå varsomt.  For din tro frelser ingen.  Den leder alle til fortapelse.

Du går imot Gud og imot Sannheten.

Jeg fikk det litt travelt tidligere i dag og rakk ikke å svare alle. Kommentaren (som sitert) har jeg rett og slett ikke fått med meg. Jeg har aldri gitt inntrykk av at alle skal gå fortapt? Det er jo det motsatte jeg skriver om. Begrepene frelse og fortapelse synes for meg å ha blitt fangevoktere for deg og mange med deg. Det var ikke meningen opprinnelig. For hadde ånden i Jesu ord blitt bevart og ikke fordunklet av teologisk innblanding, splittelser med falske profeter ..., ville troende i dag vært bedre forberedt.

Men det skal dere vite: Dersom husherren visste i hvilken time tyven kom, ville han ikke la ham bryte seg inn i huset. Vær forberedt, dere også! For Menneskesønnen kommer i den time dere ikke venter det.» (Lukas 12:39,40).

Med vennlig hilsen Svein-Ole

Kommentar #456

Svein Ole Hansen

94 innlegg  1578 kommentarer

Publisert over 1 år siden

Nu forventer jeg at professor Ulrichsen svarer på spørsmålene jeg stilte i kommentar #452.

Med vennlig hilsen Svein-Ole


Kommentar #457

Mona Ekenes

9 innlegg  931 kommentarer

Skriftene er fasiten, prøver alt på dem.

Publisert over 1 år siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.
Som en Kristi følger må vi regne med forfølgelse. Forfølgelse på alle fronter. Det er jo derfor vi ikler oss Guds fulle rustning for å kunne stå i mot. Det lille som skjer her på VD, er noe vi må tåle - avsløre, tilgi og gå videre.

Takk Tore!

Guds fulle rustning er jeg meget takknemlig for å ta i bruk, takker Jesus for den muligheten som også viser Guds omsorg for oss. 

Joda, er vant til å tåle og er forberedt på motstand, som er en del av kristenlivet. Tror nok det hadde stått betydelig verre til åndelig sett, om all motstand hadde uteblitt. Det er jo når det påminnes om sannheten at motreaksjonene kommer, snakker alle vel om deg; da er det fare på ferde.

Ut fra Skriftene skal vi holde oss unna de som driver med vranglære, for slike vitner om at det ikke er Jesu Kristi, apostlenes og profetenes lære som verdisettes og vektlegges. Men trangen til å forsyne seg av et koldtbord fint dandert og fristende framstilt menneskeverk som fornekter det Jesus sier, basert på åndskrefter som er av det onde. Det er jo vantroen som stenger for gudsfrykten, som gjør at en lytter til slangen  isteden: "har Gud virkelig sagt....?"

Har lagt spesielt merke til hva Guds apostel Paulus gjorde i møte med religiøsitet, som vi burde ta på alvor og lære av:

20 For det er merkverdige ting vi hører, og vi vil gjerne vite hva det egentlig dreier seg om." 21 Verken atenerne eller utlendingene som bor der, bruker tiden til noe annet enn å fortelle og høre siste nytt. 22  Da stod Paulus fram midt på Areopagos og sa:
 Atenske menn! Jeg ser at dere på alle måter er svært religiøse. 23 For da jeg gikk omkring og så på deres helligdommer, fant jeg et alter med denne innskrift: "For en ukjent Gud". Det som dere tilber uten å kjenne, det forkynner jeg dere. 24 Gud, han som skapte verden og alt som er i den, han som er herre over himmel og jord, han bor ikke i templer reist av menneskehender.

 25 Heller ikke trenger han noe av det menneskers hender kan tjene ham med. Det er jo han som gir alle liv og ånde og alle ting.

 26 Han lot alle folkeslag, som stammer fra ett menneske, bo over hele jorden, og han satte faste tider for dem og bestemte grensene for deres områder.

 27 Dette gjorde han for at de skulle søke Gud, om de kanskje kunne føle og finne ham. Han er jo ikke langt borte fra en eneste en av oss.

 28 For det er i ham vi lever, beveger oss og er til, som også noen av deres diktere sier: "For vi er hans slekt."
[noen av deres diktere: de stoiske dikterne Aratos og Kleantes (3. årh. f. Kr.).] 29 Fordi vi altså er Guds slekt, må vi ikke tenke at guddommen ligner et bilde av gull eller sølv eller stein, formet av menneskers kunst eller tanke.

 30 Disse uvitenhetens tider har Gud båret over med, men nå befaler han alle mennesker hvor de enn er, at de må vende om.

 31 For han har fastsatt en dag da han skal dømme verden med rettferdighet, og har til dette bestemt en mann. Det har han gjort troverdig for alle ved å oppreise ham fra de døde.

 32  Men da de hørte om oppstandelse fra de døde, gjorde noen narr av ham, men andre sa: "Vi hører deg gjerne tale mer om dette en annen gang." 33 Så gikk Paulus fra dem. 34 Men det var noen som sluttet seg til ham og kom til tro. Blant dem var Dionysios fra Areopagos-rådet og en kvinne som hette Damaris og noen andre.
Apg 17,20-34

Her var det snakk om en religiøsitet, der Jesus var ukjent for dem. Paulus gikk fra dem da noen begynte å gjøre narr av ham, mens andre ville høre mer. En religionsblanding der det fornektes Hvem Jesus Er, skal en desto mer holde seg unna, for mulighetene til å finne ut Hvem Jesus Er; er fremdeles lett tilgjengelig. Da med tanke på det hjertet tiltrekkes av, trangen til å få vite Hvem Jesus egentlig er uteblir i slike tilfeller. 

Skriftene er fasiten, prøver alt på dem. Gud velsigne deg.

1 liker  
Kommentar #458

Jarl Henning Ulrichsen

4 innlegg  1058 kommentarer

Publisert over 1 år siden
Svein Ole Hansen. Gå til den siterte teksten.
Nu forventer jeg at professor Ulrichsen svarer på spørsmålene jeg stilte i kommentar #452.

Jeg beklager, men jeg driver ikke med selvplaging. Det er helt meningsløst å svare deg.

jeg lover imidlertid at jeg for fremtiden ikke skal kommentere noe av det du skriver. Det du skriver er så hinsides all sunn fornuft at jeg forlengst burde ha takket for meg.

Jeg vil bare avslutningsvis si at du har gjort ditt beste for å unngå interesse for Bahai-religionen. Den er åpenbart et sammensurium av vrøvl fra ende til annen.

7 liker  
Kommentar #459

Mona Ekenes

9 innlegg  931 kommentarer

Du vet nok mer om dette enn meg...

Publisert over 1 år siden
Søren Ferling. Gå til den siterte teksten.
Jo, denne nye økumeniske religion skal vist også få elementer fra Gaia-troen - Gorbatov rejste for nogle år siden rundt i vist FN-regi med en 'Ark', hvori der var et 'Earth Charter' - og Paven er vist mere kommunist end kristen.

.... for dette var ukjent. At paven er mer venstrevridd, har jeg forstått. Det var jo bl.a. et meget godt forhold mellom paven og den forrige presidenten i USA og ellers venstresiden generelt, den situasjonen er tydelig endret nå når Trump er president.  Det globalistiske politisk "korrekte" er sterkt framtredende, også det multikulturelle religiøse som innlemmes i new age. Det er mindre å høre om vannmannens tidsalder som ble et slags samle element i new age på 70-80 tallet. Bahai f.eks. var mer ukjent for meg, nå vet jeg nok om den religionen som sikter mot et globalt verdensherredømme i tråd med new age og vannmannens tidsalder.

Det antikristelige systemet har mange dekknavn.

De totalitære systemene benytter religion tydeligvis som et verktøy, slik Hitler og nazitoppene definerte sin blandingsreligion. Det religiøse ligger jo latent i menneskenaturen, mer eller mindre aktivt.

Takk og lov for at vi kan søke tilflukt i Kristus Jesus  og at Han en dag skal komme tilbake.

2 liker  
Kommentar #460

Svein Ole Hansen

94 innlegg  1578 kommentarer

Publisert over 1 år siden
Jarl Henning Ulrichsen. Gå til den siterte teksten.
Jeg vil bare avslutningsvis si at du har gjort ditt beste for å unngå interesse for Bahai-religionen. Den er åpenbart et sammensurium av vrøvl fra ende til annen.

Om det kan være noen trøst for deg kan jeg nevne at ikke alle bahá’íer er som meg. Det finnes mange snille bahá’íer også ;-) Og mange bahá’íer er kunnskapsrike, rettferdige, ydmyke, modige osv. Mitt inntrykk er at ikke mange bahá’íer kan hebraisk enda.

Med vennlig hilsen Svein-Ole

Kommentar #461

Jarl Henning Ulrichsen

4 innlegg  1058 kommentarer

Publisert over 1 år siden

Selv om jeg ikke skulle svare, føyer jeg likevel noe til: 

Du virker som et godt og snilt menneske. Jeg oppfatter deg ikke som plagsom eller ubehagelig på noen måte. Men det virker så håpløst å trenge inn til deg med fornuftige argumenter. Du debatterer oftest noe helt annet enn det som er saken. Det blir bare en håpløs saus, og det makter jeg ikke i lengden.

5 liker  
Kommentar #462

Kjell G. Kristensen

69 innlegg  13843 kommentarer

Morsomt

Publisert over 1 år siden

Moro er det å følge med på hvordan dere ordlegger dere om deres tro, og sitater fra skriften som blir stående helt alene uten at noe er bevist - for skriften beviser ikke noe, den bare forutsier, (intet er nytt under solen) og da blir det jo bare påstander og ord som slår hverandre i hjel. Sa ikke Jesus at han kom for å oppfylle loven? Og at ikke en prikk av den skal bli borte, for før skal himmel og jord forgå?

Dersom Matt.5.17-18 sier det slik, hvorfor er det da noen som mener at Jesus har oppfylt dette? Og hans 2 komme gjelder jo ikke for gjerninger. (Heb.9.27-28, 1.Kor.15.22-23) 

Jeg har lest masse sitater fra Bibelen om at Jesus har utført det og det, men andre steder sier Jesus at han forteller om ting før de skjer, for at vi skal tro hans gjerninger når de skjer, og Jesus forteller til to av disiplene at alt som står i skriften måtte oppfylles før han kunne gå inn til sin herlighet. (Luk.24.25-27 og v44-45)

Her må jeg dessverre si at alle som holder Bibelen som bevis på at ting er blitt oppfylt uten et fysisk bevis ikke har forstått en døyt av Matt.1.21-23: Hun skal føde en sønn, og du skal gi ham navnet Jesus, for han skal frelse sitt folk fra deres synder. Alt dette skjedde for at det ordet skulle oppfylles som Herren har talt gjennom profeten: Se, jomfruen skal bli med barn  og føde en sønn,
og de skal gi ham  navnet Immanuel – det betyr:  Gud med oss.

Dessverre er det slik at Bibelen er mer innholdsrik enn som så, den har som regel mer å bygge sine påstander på og fungerer dårlig som gjettekonkurranse:  Matt 1,21 viser til Sal 130,7f, Apg 4,12
Note : Jesus: gr. form av hebr.  Jesjua, «Herren frelser», kortform av  Jehosjua, ofte gjengitt «Josva».

Matt 1,23 viser til Jes 7,14 f.
Note : Immanuel: to hebr. ord:  immánu («med oss»),  El («Gud»). Jf. Jesu løfte i 28,20 om at han «er med» disiplene sine.

Også Jes.8.1-10 forteller om det som hender på Immanuels tid, og slutter med ordene som betyr Immanuel: Legg en plan,  den skal slå feil! Si et ord,  det skal ikke slå til! "For Gud er med oss."  (Immanuels navn er for øvrig med i v8)

Men dette blir kanskje for vanskelig å forholde seg til når man bare er interesser i å forsvare sin tro, blir nok dette for innviklet å sette seg inn i, men moro er det å følge med på deres forsøk med en tro på en oppstandelse som først blir oppfylt når døden er beseiret som en siste fiende.

 

1 liker  
Kommentar #463

Svein Ole Hansen

94 innlegg  1578 kommentarer

Publisert over 1 år siden

Fint at vi kan avslutte med vennskapelige ord. Alt godt ønsker jeg for deg videre.

Med vennlig hilsen Svein-Ole

1 liker  
Kommentar #464

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Publisert over 1 år siden
Svein Ole Hansen. Gå til den siterte teksten.
Men det skal dere vite: Dersom husherren visste i hvilken time tyven kom, ville han ikke la ham bryte seg inn i huset. Vær forberedt, dere også! For Menneskesønnen kommer i den time dere ikke venter det.» (Lukas 12:39,40).

Avsluttende kommentar fra meg.  

Ulrichsen svarte på det du hevder i et godt svar i kommentar 458.

Kommentar #465

Tore Olsen

21 innlegg  5415 kommentarer

Herrens fred er vårt åndelige rede

Publisert over 1 år siden
Mona Ekenes. Gå til den siterte teksten.

.... for dette var ukjent. At paven er mer venstrevridd, har jeg forstått. Det var jo bl.a. et meget godt forhold mellom paven og den forrige presidenten i USA og ellers venstresiden generelt, den situasjonen er tydelig endret nå når Trump er president.  Det globalistiske politisk "korrekte" er sterkt framtredende, også det multikulturelle religiøse som innlemmes i new age. Det er mindre å høre om vannmannens tidsalder som ble et slags samle element i new age på 70-80 tallet. Bahai f.eks. var mer ukjent for meg, nå vet jeg nok om den religionen som sikter mot et globalt verdensherredømme i tråd med new age og vannmannens tidsalder.

Det antikristelige systemet har mange dekknavn.

De totalitære systemene benytter religion tydeligvis som et verktøy, slik Hitler og nazitoppene definerte sin blandingsreligion. Det religiøse ligger jo latent i menneskenaturen, mer eller mindre aktivt.

Takk og lov for at vi kan søke tilflukt i Kristus Jesus  og at Han en dag skal komme tilbake.

Hensikten med denne tråden er forsøkt å skape forvirring om Jesus Kristus og å få oss til å tro at det er slektskap mellom Jesu Kristi evangelium og andre religioner, det er ikke det!

Det er bare ett navn som fører til frelse og evig liv og det er Jesus Kristus. Den samme Kristus som apostlene og profeten har lært oss om og som gjennom Den hellige ånd og sannhetens lys gir et godt vitnesbyrd. Bibelen lærer oss det, fra det første vers til det siste.

"12
Men alle dem som tok imot ham, dem gav han rett til å bli Guds barn, dem som tror på hans navn; 13
og de er født ikke av blod, heller ikke av kjøds vilje, heller ikke av manns vilje, men av Gud. 14
Og Ordet blev kjød og tok bolig iblandt oss, og vi så hans herlighet - en herlighet som den en enbåren sønn har fra sin far - full av nåde og sannhet."

Vi vet hvem dette er og de som Faderen har gitt Ham, de som er Hans får - kjenner Hans røst, og de kan ingen ta fra Ham. Vi vet på hvem vi skal sette vår lit, nå i trengsels tid i de siste dager. Vi angripes fra alle kanter og dette stopper ikke før Han kommer tilbake og viser seg for alt kjød.

Så vil jeg gi et vitnesbyrd om min egen frykt for noen år siden. Det var mye snakk om det som skal skje i de siste dager og jeg ble engstelig for familien - ja for alle mennesker egentlig, for verden vil oppleve store plager og lidelser. Frykten, som sagt, kom plutselig over meg med stor kraft og sjelelig angst. Jeg var ute å kjørte når det skjedde - jeg dro hjem la meg på sengen og tenkte på Herren. Jeg tenkte på de ord som er blitt profetert om at mange skulle rope at de var Kristus, det skulle komme mange som i falskhet skulle si se her - eller se her. Mens jeg tenkte på dette kom jeg i hu hva skriften sier at vi ikke skulle lytte til disse falske stemmer, men ha full tillit til Jesus Kristus. Med en gang ordet tillit til Kristus kom frem i mitt sin, falt Herrens fred over meg. Mitt sinn falt til ro, hjertet ble fylt med fred og all angst og frykt forsvant.

Jeg har et urokkelig vitnesbyrd om Jesus Kristus. Jeg vet Han er den Han sier Han er, at Han skapte vårt univers på oppdrag fra sin Fader i Himmelen, og gjorde menneskenes bolig av denne planeten hvor på vi bor. Han kom ned og tok bolig blant oss og kjøpte oss så fri fra våre synder ved sitt offer, ved at vi omvender oss og følger Ham, tar imot forsoningen og tror på Ham og holder ut til enden.

Jeg avslutter mitt engasjement på denne tråden med følgende sitat:

"Fred efterlater jeg eder, min fred gir jeg eder; ikke som verden gir, gir jeg eder. Eders hjerte forferdes ikke og reddes ikke!" 

4 liker  
Kommentar #466

Mette Solveig Müller

55 innlegg  4939 kommentarer

Nytt innlegg

Publisert over 1 år siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.
Hva slags Gud er det du og dine likesinnede setter deres lit til.

Nå har jeg prøvd å svare på dette spørsmålet ditt i et eget innlegg.

http://www.verdidebatt.no/innlegg/11688349-hvilken-gud-er-det-du-tror-pa

Men jeg er lei for at jeg ikke greide å ta meg bedre tid til rettelser. Ser nå at jeg har skrevet navnet ditt feil. - Ber om unnskyldning. - 

Om moderator ser dette håper jeg de kan rette på min feil. mvh  Mette

Siste innlegg

Seier med bismak
av
Berit Aalborg
rundt 5 timer siden / 273 visninger
De godes problem
av
Ingrid Nyhus
rundt 8 timer siden / 447 visninger
The best a man can get
av
Une Bratberg
rundt 12 timer siden / 66 visninger
Å forvalte sitt pund
av
Jeffrey Huseby
rundt 13 timer siden / 83 visninger
Et statlig sugerør
av
Eva Buschmann
rundt 13 timer siden / 77 visninger
Norge bekjemper ulikhet i verden
av
Nikolai Astrup
rundt 13 timer siden / 35 visninger
Slå ring om både mor og barn!
av
Ragnar Andersen
rundt 13 timer siden / 51 visninger
Sjuk islamsk og vestleg kultur
av
Per Steinar Runde
rundt 16 timer siden / 288 visninger
Les flere

Mest leste

Hareides nødvendige veivalg
av
Ole Paus
3 måneder siden / 81344 visninger
Et barn er født, et barn er dødt
av
Magne Raundalen
rundt 2 år siden / 44433 visninger
Etter fallet kommer hevnen
av
Berit Aalborg
11 måneder siden / 35421 visninger
Stormløpet mot Israel er i gang.
av
Roald Øye
8 måneder siden / 28729 visninger
Kanten av klippen
av
Åshild Mathisen
10 måneder siden / 22818 visninger
Et sosialt ­eksperiment
av
Bent Høie
5 måneder siden / 22448 visninger
Sympati med skinke
av
Ane Bamle Tjellaug
4 måneder siden / 21354 visninger
Mens vi sover
av
Erik Lunde
11 måneder siden / 20346 visninger
Ord er handling
av
Hilde Frafjord Johnson
4 måneder siden / 19393 visninger

Lesetips

Å forvalte sitt pund
av
Jeffrey Huseby
rundt 13 timer siden / 83 visninger
Et statlig sugerør
av
Eva Buschmann
rundt 13 timer siden / 77 visninger
Norge bekjemper ulikhet i verden
av
Nikolai Astrup
rundt 13 timer siden / 35 visninger
Hvorfor får ikke norske kvinner flere barn?
av
Svein Rognaldsen
rundt 20 timer siden / 120 visninger
Mangelfull bokomtale
av
Ola Tjørhom
1 dag siden / 81 visninger
Mangelfull kritikk
av
Per Eriksen
1 dag siden / 147 visninger
Stygt og trist fra Amundsen
av
Rune Berglund Steen
1 dag siden / 352 visninger
Kan døden gjøres enkel?
av
Jan Willy Løken
1 dag siden / 304 visninger
Sanksjonene dreper
av
Even Sandvik Underlid
1 dag siden / 93 visninger
Åpent brev til Frp
av
Marit Arnstad
2 dager siden / 220 visninger
Les flere

Siste innlegg

Seier med bismak
av
Berit Aalborg
rundt 5 timer siden / 273 visninger
De godes problem
av
Ingrid Nyhus
rundt 8 timer siden / 447 visninger
The best a man can get
av
Une Bratberg
rundt 12 timer siden / 66 visninger
Å forvalte sitt pund
av
Jeffrey Huseby
rundt 13 timer siden / 83 visninger
Et statlig sugerør
av
Eva Buschmann
rundt 13 timer siden / 77 visninger
Norge bekjemper ulikhet i verden
av
Nikolai Astrup
rundt 13 timer siden / 35 visninger
Slå ring om både mor og barn!
av
Ragnar Andersen
rundt 13 timer siden / 51 visninger
Sjuk islamsk og vestleg kultur
av
Per Steinar Runde
rundt 16 timer siden / 288 visninger
Les flere