Kjell Bjarne Sandvik

19

Jesus vårt store forbilde!

Publisert: 5. mai 2017

 

 

Jesus virket å være som alle andre barn men to ting skilte Han ifra oss alle andre, unnfanget ved DHÅ og var var bærer av DHÅ i hele sitt liv. Det at Han var bærer av DHÅ ifra mors liv gav Han en unik fordel innfor Gud Fader i Himmelen. Var ikke gamle karen før Han allerede kunne lære andre så de forundret seg noe ikke vi får del i før vi har bed Jesus inn i våre hjerter så DHÅ flytter inn og ja det kan skje i meget ung alder nå også.
Ser vi på Jesu liv frem til Han blei døpt i Jordan fungerte Han som et vanlig menneske selv med DHÅ hvilket spill for galleriet blir det da ikke når mennesker hevder å fungere i og fungerer i gaver som bare DHÅ deler ut til hvem Han etter de har mottatt Kristi Fylde ved å begrave sitt gamle synde liv der i dåpen, der barnedåp og konfirmasjon betyr nada.

 14 Er noen blant dere syk? Han skal kalle til seg menighetens eldste, og de skal be over ham og salve ham med olje i Herrens navn.15 Da skal troens bønn redde den syke, og Herren skal reise ham opp. Har han gjort synder, skal han få dem tilgitt.
    16 Bekjenn da syndene for hverandre og be for hverandre, så dere kan bli helbredet. Et rettferdig menneskes bønn er virksom og utretter mye.

Hadde disse 3 versene fungert opp igjennom årtiene hadde vår verden sett mye annerledes ut idag men pga vår snillisme slik at vi lot denne villfarelsen leve videre da lyset blei slått på ved forrige århundreskiftet er vi der vi er idag.

Hva jeg mener med det, ja på den tiden kan vi si evangeliet med Jesus som Frelser blei igjenoppdaget og med troende dåp der den nyfrelste begravde sitt gamle synde liv og fikk del i Kristi Fylde. Men istedet for å avsløre bedraget som hadde pågått i århundrer lot vi det i vår feighet fortsatt leve side om side med sannheten og gjør det fortsatt.

I klartekst når lyset blei slått på iring 1900 tallet skulle ilden bredd seg som i tørt gress men pga all feighet eller kall det hva dere vil fikk løgnen fortsatt leve sammen med sannheten og det høster vi til fulle nå. Det jeg her sier er at den kraftlause Lutherske lære med frelse i barnedåpen og med stadfestelse i konfirmasjonen fikk fortsette uten videre motstand og får fortsette i vår tid viser seg i vårt land i dag og er på vei inn i trosbevegelsen også.

Så tilbake til Jesus der ser vi at Han fungerte i noen oppgaver når Han var rundt om, Han underviste disiplene sine noe som er lagt til bibelskoler og noe til menigheten for det meste nå. For det andre helbredet han de syke og satte de plagede fri noe som det ser ut til å være forbeholdt noen få nå. Om feil undervisning eller mangel på undervisning er tilsiktet for å gjøre seg selv mere viktig skal jeg ikke si noe om er nok at jeg bare nevner det. Jeg selv måtte bli så frustrert at jeg spurte FAR selv selv om jeg viste svaret svarene for jeg møtte en vegg. Svaret jeg fikk var; Dere ber ille og enda har dere ikke bedt OM (vi ber Han gjøre noe i Jesu Navn) noe i mitt Navn. Et svar jeg trengte å høre akkurat da for å komme videre.

Hvorfor fordi jeg hadd mistet så mye pga andres vantro at jeg nesten begynte å tvile på min egen men en nådig Gud gav meg alle svarene jeg trengte som jeg visste men som jeg nå på nytt vil ved Guds hjelp finne en vei å dele med dere.


Som før er skrevet etter å ha blitt døpt der i Jordan begynte Jesus sin gjerning, mye av tiden gikk med til å undervise læresvein-ane , helbred de syke og Han lærte dem hvordan det skulle gjøres. Han lærde dem å binde å løse, ta autoritet over onde åndsmakter for å kaste dem ut. Han gav dem lignelsen om fikentreet om hvordan også vi kan befale ting å dø i Jesu Navn og det vil dø. Jeg vet for jeg har selv vært med om det. Og dette er det noe alle troende skulle vært drillet/opp lærd i ifra vi tok imot Jesus. Dette kommer under Misjonsbefaling Jesus gav oss, gå ut i hele verden og noe som var ment for oss alle men noe som det ser ut til er forbeholdt noen få og holt innenfor de respektive kirkevegger.

Disippel gjøring i de menigheter jeg har vært i har vært helt fraværende, i gjennom ca 3år gjorde ikke Jesus stort annet en å lære opp sine læresvenner i alt de trengte til for å kunne fungere i misjonsbefalingen slik den krevde ved selv å demonstrere den igjennom det Han lærde og igjennom handlinger på Ordet. Man kan spør seg hvorfor dette ikke blei åpenbart her i lille Norge før nesten Han selv kommer igjen, Heldigvis har jeg sett til Statene.

På grunn av denne mangelen på opplæring blei også de troendes bønneliv en katastrofe uten kraft og til tider okkult, det var da voldsomt sier du kanskje ja kan være fine å høre på slike bønner og høres kanskje riktige ut men å be Jesu om å gjøre noe som en person ikke vil sjøl vil være med om er ikke annet en okkult. Sakt på en enkel måte da Jesus utbasunerte sitt Det Er Fullbrakt der på Korset så vart alt tilveiebrakt, frelsen, helbredelse, utfrielse, kjøpt fri ifra loven forbannelse, sitt navn gav Han oss og Han sendte den Hellige Ånd for å ta bolig i alle dem som inviterte seg inn i sitt hjerte men det å ta imot alt dette må hver enkelt menneske gjøre selv.

Johannes 1 sier:  12 Alle som tok imot ham, dem gav han rett til å bli Guds barn – de som tror på hans navn. 13 De er ikke født av kjøtt og blod, ikke ved menneskers vilje og ikke ved manns vilje, men av Gud.

 Og han sa til dem: «Gå ut i hele verden og forkynn evangeliet for alle mennesker!16 Den som tror og blir døpt, skal bli frelst; men den som ikke tror, skal bli fordømt. 17 O15g disse tegn skal følge dem som tror: I mitt navn skal de drive ut onde ånder, de skal tale nye tungemål, 18 og de skal ta slanger i hendene; og om de drikker dødelig gift, skal det ikke skade dem. De skal legge hendene på syke, så de blir friske.»

Rom 10, 8 Men hva sier den? Ordet er deg nær, i din munn og i ditt hjerte. Det er troens ord, det som vi forkynner.  9 For hvis du bekjenner med din munn at Jesus er Herre, og tror i ditt hjerte at Gud har oppreist ham fra de døde, skal du bli frelst. 10 Med hjertet tror vi så vi blir rettferdige for Gud, med munnen bekjenner vi så vi blir frelst.11 Skriften sier: Ingen som tror på ham, skal bli til skamme. 

Jakob 2:   18 Noen kan si: «Den ene har tro, den andre har gjerninger». Vis meg da din tro uten gjerninger, så vil jeg vise deg min tro av mine gjerninger. 19 Du tror at Gud er én? Det gjør du rett i. Også de onde ånder tror det – og skjelver! 20 Vet du ikke, du du

 

 

uforstandige menneske, at tro er til ingen nytte uten gjerningene? 21 Var det ikke på grunn av gjerninger at vår far Abraham ble erklært rettferdig?

Ved å få Åndens åpenbarelse over disse versene vil en se klart at hvert enkelt menneske har ansvar for sin egen frelse, med hjertet tror en og med munnen bekjenner vi oss til frelse. Den mest normale veien for oss troende er igjennom våre vitnesbyrd så de igjennom dem kommer til tro, vi blir deres vei til å kunne tro. Uten våre vitnesbyrd ville de ikke ha noen forutsetninger til i komme til tro den undervisningen vi/jeg fikk på skole var uten ånd og liv bare en historie fortelling. Noe annet blei undervisningen på søndagsskolen av Birger redningen for meg for der var Ånd i fortellingene.

Men utover det personlige vitnesbyrdet har vi også bønnens vei men det er vesentlig hvordan vi ber, unisont omtrent over hele fjøla blir det bedt slik, å Jesus du som er så stor og sterk, kjøpt oss fri ifra ditt og datt ja ingenting er umulig for deg frels og helbred Hans og Per, Gurrina og Olga i Jesu Navn Amen! Satirisk ja men sett dere ned og virkelig lytt til mange av de bønnene som blir bedt så vil du høre det selv og hva er så galt med slike bønner, ja Jesus har som før skrevet tilveiebrakt alt der på korset det er opp til hvert enkelt menneske å selv ta imot frelsen og ved våre hender legedom og utfrielse. Jesus kan ikke lengre for Han gav oss sitt Navn å bruke og sendte DHÅ for å bo i våre hjerter så vi skulle fortsette der Han måtte slutte. Ja vår kraft idag behøver ikke å stå tilbake noe for den Mesteren selv jobbet i når vi ber i, tar autoritet over en sykdom eller åndsmakt og ber i Jesu Navn.
Kol 2 9 I ham er hele guddomsfylden legemlig til stede, 10 og i Kristus, som er hode for alle akter og myndigheter, har også dere fått del i denne fylde. 11 I ham ble dere omskåret, ikke med menneskehånd, men med Kristi omskjærelse, da dere la av det legeme som er under synden. 12 For i dåpen ble dere begravet sammen med ham, og i den ble dere også reist opp med ham, ved troen på den Guds kraft som reiste Kristus opp fra de døde. 13 Dere var døde på grunn av deres synder, uomskåret som dere var med deres onde natur. Men han gjorde dere levende sammen med Kristus, idet han tilgav oss alle våre synder. 14 Gjeldsbrevet som gikk imot oss på grunn av lovens bud, strøk han ut og tok det bort ved å nagle det til korset. 15 Han avvæpnet maktene og myndighetene og stilte dem fram til spott og spe da han triumferte over dem på korset.

Kan forstå folk som hevder seg å være troende for de dem er opplært til å tro det ikke forstår disse versene for de er ikke i besittelse av DHÅ og har ingen forutsetning til det men at Åndsfylte troende neglisjerer og ikke bringer videre sannhetene i disse versene og de som er belyst ovenfor er meg helt ubegripelig. Har prøvd i små doser ved mange anledninger å dra igang noe og om ikke annet for å få en reaksjon men møtes med en knugende stillhet. Men skal Gud få sin innhøstning må det komme en forandring i begge leire, Ordet og Jesus må få den plassen og oppmerksomheten de rettmessig skal ha. Omveier, kompromiss og rett vranglære må bekjempes, ikke bare av noen få men av hver sanne troende. Ordet må få bli vår veileder igjen ikke det vi med menneskers vaner og
erfaringer er opp lærd til å tro, bare ved å forkynne ordet aktiveres den kraft og troen som
gjør at mennesker blir helbredet og kommer til TRO.

1 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Magnus Leirgulen

66 innlegg  3964 kommentarer

Publisert rundt 2 år siden
Kjell Bjarne Sandvik. Gå til den siterte teksten.
21 Var det ikke på grunn av gjerninger at vår far Abraham ble erklært rettferdig?

Rom 4,3 Hva sier Skriften? Abraham trodde Gud, og derfor regnet Gud ham som rettferdig.

Rom 4,9 Gjelder så denne saligprisningen bare de omskårne eller også de uomskårne? Vi sa at Abraham ble regnet som rettferdig fordi han trodde.

Rom 4,13 For det var ikke ved loven Abraham eller hans ætt fikk det løfte at han skulle bli arving til verden, men ved den rettferdighet en får ved tro.

Rom 4,16 Derfor fikk han løftet fordi han trodde, så alt skulle være av nåde. Da kan løftet stå fast for hele hans ætt, ikke bare for dem som har loven, men også for dem som har samme tro som Abraham. Han er jo far til oss alle,

Hvem skal vi tro på - Paulus eller Jacob ?


1 liker  
Kommentar #2

Kjell Bjarne Sandvik

19 innlegg  667 kommentarer

Publisert rundt 2 år siden

Jakob2,  14 Hvad nytter det, mine brødre, om en sier at han har tro, når han ikke har gjerninger? Kan vel troen frelse ham? 15 Om en bror eller søster er naken og fattes føde for dagen, 16 og nogen av eder sier til dem: Gå bort i fred, varm eder og mett eder! men I ikke gir dem det som legemet trenger, hvad nytter det? 17 Således og med troen: har den ikke gjerninger, er den død i sig selv. 18 Men en kan si: Du har tro, og jeg har gjerninger. Vis mig din tro uten gjerninger, og jeg vil vise dig min tro av mine gjerninger! 19 Du tror at Gud er én; du gjør vel; djevlene tror det også og skjelver. 20 Og vil du vite det, du dårlige menneske, at troen uten gjerninger er unyttig? 21 Abraham, vår far, blev ikke han rettferdiggjort ved gjerninger, da han ofret sin sønn Isak på alteret? 22 Du ser at troen virket sammen med hans gjerninger, og at troen blev fullkommen ved gjerningene, 23 og Skriften blev oppfylt, som sier: Abraham trodde Gud, og det blev regnet ham til rettferdighet, og han blev kalt Guds venn.

Hadde du vært opptatt med å få frem sannheten hadde du tatt med de følgene versene også verre var det ikke.

2 liker  
Kommentar #3

Magnus Leirgulen

66 innlegg  3964 kommentarer

Publisert rundt 2 år siden
Kjell Bjarne Sandvik. Gå til den siterte teksten.
Hadde du vært opptatt med å få frem sannheten hadde du tatt med de følgene versene også verre var det ikke.

Jeg bare stillet deg et enkelt spørsmål. Det er vel ikke vanskelig å se at Jacob har en litt annen vinkling i dette spørsmålet enn Paulus. Tror nok likevel at Jacob og Paulus ikke er så uenige i sammenhengen her ellers. Jacob tirader her er nok situasjonsbetinget. 

Vil minne om at salig Luther  egentlig ikke var så begeistret for Jacob og hans uttrykksform.

La meg stille spørsmålet litt annerledes.:  Blir de gode gjerninger født av troen, eller er det troen som blir født av gjerningene ?

Kommentar #4

Kjell Bjarne Sandvik

19 innlegg  667 kommentarer

Publisert rundt 2 år siden

Troen  først så gjerningene Abraham trodde GUD,     Hebreerne  11,   17 I tro bar Abraham fram Isak som offer den gang han ble satt på prøve. Sin eneste sønn var han villig til å ofre, enda han hadde mottatt løftene 18 og fått dette tilsagn: «Det er gjennom Isak du skal få din ætt.» 19 Han regnet med at Gud endog har makt til å vekke opp døde. Derfor fikk han jo sønnen tilbake – i dette ligger et forbilde.

Slik er det med oss også vi har fått mange løfter men som Abraham må vi være villige til å handle på de skal vi høste frukten av de. Og på mange av løftene trenges det det en personlig handling.

1 liker  
Kommentar #5

Kjell Haugen

6 innlegg  1547 kommentarer

Hvorfor blir den kraftløs....

Publisert rundt 2 år siden
Kjell Bjarne Sandvik. Gå til den siterte teksten.
Det jeg her sier er at den kraftlause Lutherske lære med frelse

I min barndom ble jeg preget av Barrats "Tilbake til urkristendommen" og til alle tider.  Dagens utrykksformer for tro var ikke bra nok.  Forskjellige former for urkristendom ble funnet og vurdert.   Det ville liksom ikke passe inn i dagens A4 samfunn.  Paulus gikk rundt med penger i belte. Det gjør vi ikke lengre - idag har mange forsatt lommebøker - men man klarer bare seg med en mobil. Verden utvikler seg vidre og det gjør også kristendommen.    

Ser man på de gamle katedralkirkene har de liturgi.  Som er innspirert fra bibelske symbolske handlinger og utført i lokale uttryksformer.  Noe av det jeg finner i bibelen er menighetsstukturer.  I gamle 1930 oversettelsen av 1. Kor 12:28 "Og Gud satte i menigheten...."  ramset opp de oppgavene som skulle være i en menighet.  Idag er dette ofte erstattet av et demokratisk valgt menighetsråd/ eldsteråd/ styringsgruppe eller noe slikt.  I de gamle kirkene blir mange "vigslet" til en jobb - det kan vel spores til bake til dette verset.  Men hvordan håndtere dagens menigheter innsettelsen av de Gud gitte gaver Paulus ramser opp.

Det er viktig at man må finne sin plass i menigheten og få lov til å vokse i den - det er det vi har en ledelse til i menigheten.   Riktig nok ble "Menighet" byttet ut med "Kirke" rundt 1978 oversettelsen. Det ble litt statueaktig for meg.  For meg er en Kirke et hus og ikke livet i den bygningen ( menigheten). Det er ikke alle menigheter som har "Kirker" men leier seg inn på passende lokaler om de skal møtes.  Men uansett det jeg vil fram til er at alle oppgaver som Paulus ramser opp skal fylles av noen. Alle skal vite hvem Gud har satt i menigheten.  Uten er kjent struktur er det vanskelig for disse å arbeide med respekt og få den reklameeffekt som er nødvendig i en levende menighet.

Du nevner forbønn inspirert fra Jak 5.16 "Bekjenn derfor syndene for hverandre...". I den liturgien som Jakob her beskriver om forbønn er ordet Hverandre viktig å legge merke til.  Dette er ikke en enveis monolog fra den syke, men en toveisdialog for å skape tillit og en åpen atmosfære.  Det er derfor den som ber trenger tilgivelse fra den syke om bønnen skal virke og den "bedene" bli et "rettferdig menneske" som det står før man legger den syke frem til Gud. Ingen er perfekte - sjelden de som står i (sosiale-) medias søkelys idag.

I min kirke ( DNK) får jeg stadig besøk av folk fra de kararismatiske miljøene i bygden.  De føler seg ikke lenger hjemme der de arbeidet et helt liv, forstår ikke språket i sangene og vil heller synge de gamle sangene de lærte på folkeskolen. Og jeg ønsker de gamle åndskjempene jeg vokste opp med velkommen ved døren.  

I DNK er det få som spør om hva du tror - bare at du tror på den oppstandne Kristus. Selv om jeg voks opp i et sterkt karismatis miljø valgte DNK å ha meg som medlem for noen år siden - og jeg trives med det.

Kommentar #6

Mona Ekenes

9 innlegg  931 kommentarer

HUSET BYGD PÅ FJELL

Publisert rundt 2 år siden
Kjell Bjarne Sandvik. Gå til den siterte teksten.
Ordet må få bli vår veileder igjen ikke det vi med menneskers vaner og
erfaringer er opp lærd til å tro, bare ved å forkynne ordet aktiveres den kraft og troen som
gjør at mennesker blir helbredet og kommer til TRO.

Er enig i dette for Guds Ord er Levende og virkekraftig som utfører Guds vilje, noe som medførte å søke tilbake til de gamle stiene i Skriftene; som er å holde seg til Kristus Jesus alene. Er voksendøpt, var først i en menighet der voksendåp og barnevelsignelser ble praktisert, men denne menigheten ble etterhvert for lite vaktsom mot f.eks. Kenneth Hagin og den mer ytterliggående karismatiske retningen, der falske profeter får boltre seg fritt. Ble ganske tidlig sterkt på vakt også mot denne utviklingen, noe jeg fremdeles er.

Veiens folk kalte de første kristne seg på Guds apostlers tid, en god beskrivelse av troende kristne som ikke skilte mellom Messianske jøder og innpodete hedningkristne med samme arverett og innlemmet i Abrahams ætt. Den prisen Kristus Jesus betalte på Golgata Kors, er nøyaktig den samme for både jøder og hedninger.

Bekjenner meg hverken som lutheraner, protestant eller karismatisk. Guds folk, Veiens folk, og Guds barn beskriver situasjonen best er nå min mening. Der disse benevnelsene best assosieres med enheten i Kristus Jesus, i samsvar med Jesu Kristi legeme som er Guds Menighet her på jorden.


Da dette ble mer klart for meg for noen år siden, ble det kun Kristus Jesus alene, ikke holde seg til kirkefedre og deres mer eller mindre ulike vektlegginger og uenigheter som har medført store splittelser, samt innføringen av den geistlige rituelle kirke som også er splittet:

ADVARSEL MOT SPLITTELSE
10 Brødre, jeg formaner dere i vår Herre Jesu Kristi navn at dere må vise enighet. La det ikke være splittelse blant dere, men la alt komme i rett stand, så dere har samme syn og samme tanke.

 11 For det er blitt meg fortalt, mine brødre, av Kloes folk, at det er stridigheter blant dere. 12 Jeg sikter til at noen av dere sier: "Jeg holder meg til Paulus", andre: "jeg til Apollos", "jeg til Kefas" og "jeg til Kristus".
 13 Er da Kristus blitt delt? Var det kanskje Paulus som ble korsfestet for dere? Eller ble dere døpt til Paulus' navn? 14 Jeg takker Gud for at jeg ikke har døpt noen andre av dere enn Krispus og Gaius, 15 slik at ingen skal si at dere ble døpt til mitt navn. 16 Jeg har riktignok også døpt Stefanas og hans familie. Ellers vet jeg ikke om at jeg har døpt noen.
1 Kor 1,10-16

Som dermed også betyr Skriften alene, for Kristus Jesus er også Ordet som åpenbarer Seg i Den Gamle Pakt  som Herren og er Menneskesønnen Immanuel, Guds Fullkomne Offerlam, Frelseren og vår Yppersteprest og Gode Hyrde (som også kan gjenkjennes i Den Gamle Pakt) i Den Nye Pakt.

Det sies så tilforlatelig at selv om kirkene er forskjellige er troen på Jesus den samme, da hadde jo disse kirkelederne også trodd på at Guds Ånd talte og virket igjennom Guds apostler og Guds profeter samt forholdt seg enige til Guds Forskrifter for Menigheten og Jesu Kristi, apostlenes og profetenes lære. Erstatningsteologien hadde da heller ikke eksistert.

Jesu Kristi, apostlenes og profetenes lære er én lære, ikke oppsplittet der noe vektlegges og annet degraderes opp igjennom 2 årtusener. Guds Forskrifter for Guds Menighet står også like urokkelig fast, disse skulle heller ikke tukles med og tilpasses tiden. For Gud er nøyaktig den samme, uavhengig tidens gang også før Han skapte verden og menneskene, og vil forbli den samme i alle evigheters Evigheter.

Dette har også blitt viktig sammen med å påminne om Jesu Kristi Evangelium, det å spre Såmannens korn, Guds Levende og virkekraftige Ord som også er Åndens sverd :

LIGNELSEN OM SÅMANNEN

1 Samme dag gikk Jesus ut av huset og satte seg nede ved sjøen.

  2 Det samlet seg så mye folk om ham at han måtte gå i en båt og sitte i den, mens mengden stod inne på stranden. 3 Og han talte lenge til dem i lignelser og sa:

 «En mann gikk ut for å så. 4 Og da han sådde, falt noe ved veien, og fuglene kom og tok det. 5 Noe falt på steingrunn hvor det var lite jord, og det skjøt snart opp, fordi jordlaget var tynt. 6 Men da solen steg, ble det avsvidd og visnet fordi det ikke hadde fått slå rot. 7 Noe falt blant tornebusker, og tornebuskene vokste opp og kvalte det. 8 Men noe falt i god jord og bar frukt: hundre foll, seksti foll, tretti foll. 9 Den som har ører, hør!» Matt 13,1-9

 FALSKE DISIPLER
21 Ikke enhver som sier til meg: Herre, Herre! skal komme inn i himmelriket, men den som gjør min himmelske Fars vilje.

 22 Mange skal si til meg på den dag: Herre, Herre! Har vi ikke profetert ved ditt navn, og drevet ut onde ånder ved ditt navn, og gjort mange mektige gjerninger ved ditt navn? 23 Men da skal jeg si dem rett ut: Jeg har aldri kjent dere. Bort fra meg, dere som gjør urett!
Matt 7,21-23

 HUSET BYGD PÅ FJELL
24 Den som hører disse mine ord og gjør etter dem, han blir lik en klok mann som bygde huset sitt på fjell.
 25 Regnet skylte ned, elvene flommet, og vindene blåste og slo mot huset. Men det falt ikke, for det hadde sin grunnvoll på fjell. 26  Men den som hører disse mine ord og ikke gjør etter dem, han blir lik en uforstandig mann som bygde huset sitt på sand. 27 Regnet skylte ned, elvene flommet, og vindene blåste og slo mot huset. Da falt det, og fallet var stort.

 28  Da Jesus var ferdig med å tale, var folket slått av undring over hans lære.
29 For han lærte dem med myndighet, og ikke som deres skriftlærde. 
Matt 7,24-29

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere